Sunteți pe pagina 1din 3

DEPENDENTA SECURITATII OMENIRII DE INTERPRETAREA DATA existenta sociala.

Ele submineaza procesele socializante, produc comportamente


"GLOBALIZARII" deviante si organizari sociale alternative, care sfideaza organizarile publice.
Polarizarile sociale, "poluarile" generate de utilizarea fara precautii a
1. Dificultati noi în adoptarea deciziilor rezultatelor cercetarilor stiintifice, amplificarea presiunilor migratorii, noile forme de
2. Procesele globalizante se produc în contextul în care omenirea nu dispune înca de manifestare a criminalitatii sunt consecinte ale aplicarii ideologiilor neoliberale.
interpretarea satisfacatoare a existentei sociale Adeptii lor, fara a lua în seama consecintele tot mai insecurizante ale acestor
3. Consideratii privitoare la conditiile teoretice ale elaborarii unor studii realmente utile procese, în ultimele decenii promoveaza si optiuni strategice prin care se
decidentilor publici urmareste sa se produca nu doar deprecierea modalitatilor traditionale de
4. Cum intervenim în procesele "globalizante"? concepere si realizare a administratiei publice, dar si presiuni asupra oamenilor si
5. Elaborarea "strategiilor de securitate" în orizonturi eronate de interpretare a comunitatilor pentru adoptarea unor noi modalitati de gestionare publica, care sa
socialului afecteaza procesele globalizante si, prin consecintele pe care le genereaza, se favorizeze marele capital. Astfel de presiuni dirijate sistematic sunt prezentate ca
dovedesc a fi obstacole în proiectarea solutiilor realmente securizante fiind expresii ale tendintelor naturale spre "globalizare". În conditiile mentionate,
sunt oportune cel putin urmatoarele întrebari:
· Este exclus ca ele sa fie expresia unor premise eronate?
REFERINTE · Când se stie ca cercetarea stiintifica a devenit performanta, se
Devine tot mai evident ca problematica securitatii sociale a oamenilor justifica sustinerea necritica a acestor optiuni, chiar si dupa ce consecintele
se cere investigata nu doar la nivelul natiunilor sau al statelor. Între situatia "perverse", tot mai dramatice pentru omenire, capata amploare, devin tot mai
oamenilor, situatia natiunilor, situatia continentelor si situatia omenirii se tes evidente?
conexiuni tot mai numeroase. Ele sunt consecinte derivate din diversificarea Întrebarile au sens si pentru ca toate evolutiile produse de oameni
interactiunilor, diversificare posibila prin fructificarea noile posibilitati oferite de care în ultimele secole au fost initial considerate "pozitive" sau dovedit a fi surse
cercetarile teoretice si, în prelungirea lor, de noile tehnologii, de modificarile pe ale unor mari drame umane.
care îndeosebi informatica, telecomunicatiile, microfizica si microbiologia le induc Consider necesare studii care sa investigheze consecintele derivate ale optiunilor
în tot mai multe domenii ale existentei sociale. strategice implicate în orientarea proceselor globalizante.

1. Dificultati noi în adoptarea deciziilor 2. Procesele globalizante se produc în contextul în care omenirea nu dispune
În noile conditii teoretice, posibilitatile de actiune se diversifica înca de interpretarea satisfacatoare a existentei sociale
îndeosebi pentru ca oamenii pot sa se raporteze la niveluri ale existentei bio-fizice Daca interventiile în domenii ale existentei bio-fizice sunt ghidate de
anterior inaccesibile. Prin folosirea acestor posibilitati, situatiile sociale se teorii si se investeste tot mai mult pentru a se produce teorii tot mai performante,
complica, necesitatile de adoptare a deciziilor se diversifica si se refera la aspecte cu convingerea ca limitele teoriilor dau limitele succeselor, interventiile în existenta
tot mai ample si mai putin accesibile direct (în limitele gândirii empirice). sociala sunt determinate de interese particulare, urmaresc sa obtina modificari în
În ultimele decenii, consecintele sociale ale folosirii rezultatelor social care sa fie favorabile unor grupuri restrânse fara a se lua cu seriozitate în
cercetarii stiintifice în activitatile productive si în organizarea serviciilor se amplifica atentie consecintele derivate ale modificarilor ce se induc în social. Ideologiile
dar nu sunt doar pozitive; ele se dovedesc a fi contradictorii. La aceasta situatie liberale chiar justifica situatia sustinând ca socialul nici nu exista, totul reducându-
concura si decalajele dintre competentele în domeniile tehnologice si în cele se la existenta oamenilor. Este edificatoare abordarea de pe pozitii explicit liberale
sociale, decalaje insuficient studiate, chiar ignorate sau subapreciate ca urmare a conceputa de K. R. Popper[1], folosita sistematic pentru sustinerea doctrinelor
mentalitatilor ce domina socializarea decidentilor. Situatia semnalata face ca din politice si economice liberale.
decizii sa decurga consecinte sociale mult diferite de cele scontate. Atitudinea mentionata este la originea a numeroase situatii sociale
Cu cât din interventiile în spatiile tehnologice decurg modificari mai problematice, semnalate deja inclusiv prin atitudini sociale de amploare ce se opun
mari în modalitatile în care oamenii interactioneaza întru satisfacerea necesitatilor, explicit deciziilor de tip liberal. Cum a argumentat chiar si George Soros[2],
în organizarile sociale si în procesele care le întretin se produc reorganizari mai "societatea deschisa este în primejdie"; deciziile de tip liberal privind globalizarea
ample iar ele devin surse ale altor evolutii. Astfel de evolutii derivate din actiuni nu sunt surse ale unor situatii insecurizante din ce în ce mai ample si mai periculoase
sunt accesibile oamenilor, cum nu sunt accesibile nici procesele fizice si biotice, iar deoarece nu se întrevad modalitatile în care vor putea fi controlate.
decidentii nu înteleg utilitatea investigarii lor cât timp "logica" deciziilor este Pentru analistii proceselor sociale devine tot mai clar ca cu cât
orientata doar de interese particulare, care au extinderi spatio-temporale mici în densitatea conexiunilor sporeste, interventia în organizarile sociale produce
raport cu consecintele pe care le provoaca, si de "ideologii", incapabile sa produca consecinte care trec dincolo de efectele locale scontate, care se propaga în tot mai
evaluari globale. În astfel de situatii, actiunile genereaza tensiuni tot mai mari în multe organizari sociale si la tot mai multe niveluri ale organizarii lor.
Sunt plauzibile afirmatiile: Diferentierea între analizele sistemice si cele procesuale se impune daca
- cu cât domeniul în care se intervine, fie el fizic, biotic sau social, distingem între complexitati (care pot fi analizate sistemic deoarece tind spre stari
este mai putin înteles teoretic,cu atât interventiile produc aproape de echilibru) si procesualitati, cum am numit[6] organizarile care tind spre
consecinte mai departate de cele scontate; stari departe de echilibru ca urmare a modalitatilor în care se proceseaza
- în conditiile în care interpretarile utilizate în elaborarea deciziilor informatiile în interiorul lor.
contin erori, consecintele nepredictibile provocate de deciziile ce le - S-a dovedit deja[7] ca analizele de tip cauzal nu pot fi adecvate; ele
folosesc sunt contradictorii, genereaza situatii care afecteaza tot mai nu pot sa identifice si sa modeleze nici procesele ce decurg din interactiuni, nici
multi oameni, în ultima instanta omenirea; organizarile sociale, organizari care "nu se reduc la suma partilor componente"
- cu cât teoriile folosite au o capacitate explicativa mai redusa si deoarece sunt produse si întretinute cu concursul unor procese sinergice.
contin erori mai mari, consecintele daunatoare ale folosirii lor pot fi - Interogarile interactioniste pot fi adecvate, dar numai pentru cazurile în care se
mai grave. încearca doar întelegerea unor interactiuni; singure, ele nu pot produce explicatii
Exemplificarile pot fi numeroase. În ultimii ani, a devenit evident ca cuprinzatoare ale organizarilor si proceselor sociale.
deciziile referitoare la utilizarea microbiologiei pentru a influenta modalitatile de - Întrucât existenta sociala este una care prin natura ei (prin felul în care se
crestere a animalelor au provocat consecinte derivate neprevazute nu doar în proceseaza informatia sociala) nu tinde spre stari aproape de echilibru,[8] nici
starea de sanatate a oamenilor, dar si în organizarile sociale, în procesele interogarea organizarilor si proceselor sociale în modalitati sistemice nu poate fi
economice si, prin intermediul lor, în cele politice. Alte consecinte derivate negative adecvata. Cu cât dinamica sociala este mai ampla, cu atât cercetarea este
ale utilizarii tehnologiilor avansate fara precautii se vor sesiza în anii urmatori. Ele pertinenta daca poate sa modeleze procesele organizante si dezorganizante,
vor confirma concluzia la care am ajuns înca în 1984: rezultatele cercetarilor discontinuitatile, posibilitatea situatiilor sociale limita, "crizele", adica procese care
teoretice nu trebuie aplicate pâna când studiile teoretice nu sunt suficient de nu pot fi identificate folosind metodologii sistemice.
cuprinzatoare, încât sa se poata analiza ansamblul consecintelor utilizarii lor - Astfel de analize devin posibile folosind conceptia de cercetare pe care am numit-
pentru omenire.[3] Deciziile, oricare ar fi domeniul lor de referinta si necesitatile ce o procesual-organica (procesuala), conceptie pe care am elaborat-o în ultimii 20
le justifica, se cer evaluate si din perspectiva consecintelor lor pentru oameni si de ani, concretizata în 10 volume publicate începând din 1982, conceptie care a
omenire; pe masura ce noile tehnologii amplifica si diferentiaza conexiunile dintre trecut deja si probe ale unor analize comparative.
procesele sociale, deciziile orientate doar de interese locale sau unilaterale (sa Din consideratiile expuse, sumare dar suficiente logic, rezulta ca daca
spunem, financiare) se pot dovedi, prin consecintele lor în organizarile sociale, tot decidentii publici solicita studii fara a lua în considerare distinctia între cele patru
mai insecurizante. genuri de abordari enumerate, nu pot sa obtina diagnoze si proiecte de interventie
Astfel de situatii, insecurizante, generatoare de tensiuni sociale, ar în social performante. Se risca sa se obtina studii care, desi pot fi mai bune ca
putea fi evitate daca omenirea ar dispune de interpretarea satisfacatoare a deciziile adoptate empiric, nu sunt cele care pot fi obtinute daca se folosesc baze
existentei sociale. Afirmatia e plauzibila deoarece noile rezultate ale cercetarilor teoretice adecvate pentru a interpreta o existenta sociala evident tensionata de
teoretice sunt preferate teoriilor anterioare, cu o capacitate explicativa mai mica. procese organizante si dezorganizante. Cu cât deciziile, fie ele si fundamentate
3. Consideratii privitoare la conditiile teoretice ale elaborarii unor stiintific, sunt mai departe de cele optime, cu atât se dezvolta mai multe consecinte
studii realmente utile decidentilor publici derivate "perverse"; treptat, ele erodeaza eficacitatea deciziilor si credibilitatea
Daca ne situam în orizontul teoretic de interpretare a socialului, (imaginea) decidentilor.
devine clar ca deciziile adoptate în alte orizonturi nu au sanse sa produca
interventii în social apropiate de solutiile care ar putea fi optime. Ratiunea de a se 4. Cum intervenim în procesele "globalizante"?
constitui a cercetarii teoretice si, în prelungirea ei, a cercetarii aplicative este Toate proiectele privind "globalizarea" nu au nici o sansa de succes
producerea de solutii mai bune ca cele posibile în orizonturi empirice sau daca nu se clarifica problematica proceselor ce o produc. Daca ceea ce se
ideologice. globalizeaza este "existenta sociala" dar ea nu este acceptata de ideologi, deci de
Daca afirmatia anterioara este corecta, sansele decidentilor politici de oameni care participa la adoptarea deciziilor ce se refera la "globalizare", iar
a produce interventii performante, inclusiv în procesul guvernarii, se amplifica daca teoreticienii o interpreteaza în modalitati chiar incompatibile, interventiile oamenilor
apeleaza la cercetarea aplicativa pentru diagnosticarea situatiilor sociale si pentru în procesele globalizante nu pot fi pertinente, nu pot sa se soldeze cu consecinte
elaborarea proiectelor de interventie în existenta sociala cu scopuri reglatoare. realmente benefice, declanseaza inerent procese nepredictibile si, ca urmare,
La începutul noului secol, cercetarea fundamentata stiintific în necontrolabile.
domeniul social este posibila în mai multe orizonturi teoretice, care nu sunt Daca globalizarea este consecinta unor procese ce decurg din actiuni
echivalente[4]. Sunt posibile diferentieri cel putin între studii realizabile în orizonturi concepute în orizonturi informationale nesatisfacatoare, care contin si erori de
de analiza cauzale, interactioniste, sistemice si procesual-organice.[5] interpretare, este putin probabil ca ea sa nu fie o evolutie insecurizanta,
generatoare de situatii tot mai problematice pe masura ce procesele globalizante actualele conceptii de interpretare a securitatii si, ca urmare, la actualele modalitati
se amplifica. de elaborare a strategiilor de securitate, inclusiv a celor care se refera doar la
De asemenea, daca globalizarea, oricare ar fi interpretarea ce i se da, natiuni sau la state.
este consecinta unor procese ce o fac problematica, interventiile în social ale
centrelor de decizie pot deveni pertinente numai daca decidentii dispun de
interpretarea corecta a existentei sociale ca procesualitate si daca, pe baza REFERINTE
acestei interpretari, decurg din proiecte de interventie menite sa favorizeze "buna
globalizare". Numai buna interpretare a existentei sociale genereaza sansa bunei [1] K. R. Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge and Kegan Paul,
interventii în social si, ca urmare, sansa bunei existente[9], a acelei existente Londra, 1957
sociale care poate sa maximizeze securitatea sociala a oamenilor.
Asadar, acceptând globalizarea ca o procesualitate sociala, decidentii pot sa [2] George Soros, The Crisis of Global Capitalism, 1998.
constientizeze si sa accepte ca procesele sociale derivate din aplicarea deciziilor
sunt estimate în modalitati care se dovedesc nesatisfacatore cât timp nu dispunem [3] Lucian Culda, Omul, cunoasterea, gnoseologia, Editura Stiintifica si
de interpretarea corecta a acestei procesualitati. Encicplopedica, Bucuresti, 1984.
Daca acceptam ca deciziile induc procese sociale nepredictibile pe
termen mediu si lung, ca majoritatea modelarilor efectuate în ultimii treizeci de ani [4] Thomas Kuhn, Structura revolutiilor stiintifice, Ed. Stiintifica si Enciclopedica,
au fost infirmate de evolutiile reale, atunci trebuie sa acceptam afirmatia: deciziile Bucuresti, 1976.
sunt cu atât mai insecurizante cu cât produc consecinte sociale mai ample, la mai
multe niveluri ale existentei sociale. [5] Lucian Culda, Dimensiunea epistemologica a interogarii existentei sociale a
oamenilor, Ed. Licorna, Bucuresti, 2000.
5. Elaborarea "strategiilor de securitate" în orizonturi eronate de interpretare
a socialului afecteaza procesele globalizante si, prin consecintele pe care le [6] Lucian Culda, Procesualitatea sociala, Editura Licorna, Bucuresti, 1994.
genereaza, se dovedesc a fi obstacole în proiectarea solutiilor realmente
securizante [7] R. Boudon, Efecte perverse si ordine sociala, Eurosong & Book, 1998.
În conditiile proceselor (presiunilor) globalizante, principala modalitate
de sporire a securitatii omenirii decurge din scientizarea realmente satisfacatoare a [8] Lucian Culda, Procesualitatea sociala, Ed. Licorna, Bucuresti, 1994.
activitatilor de elaborare a deciziilor publice. Cu conditia, desigur, ca decidentii sa
accepte ca oricare ar fi problemele ce se cer a fi solutionate, solutiile sunt [9] Constantin Noica, Devenirea întru fiinta, Ed. Stiintifica si Enciclopedica,
acceptabile numai daca nu produc consecinte "perverse", daunatoare pentru Bucuresti, 1981.
omenire. O astfel de conditie aduce în prim plan problematica socializarii
oamenilor, a formarii lor ca cetateni, a conexiunilor dintre "libertatile" si
"responsabilitatile" oamenilor.
Aspectele aduse în atentie sunt suficiente logic pentru a se sustine
necesitatea unor reconsiderari de fond în interpretarea strategiilor de securitate. În
cadrul de interpretare a existentei sociale pe care l-am schitat devine si posibila si
necesara trecerea de la interpretari înguste ale conceptului de securitate la
interpretarea cea mai cuprinzatoare a securitatii. Securitatea nu mai poate fi doar
"militara", cum nu mai poate fi doar "economica"; dar ea nu mai poate fi nici doar
securitatea unei natiuni, cu atât mai mult când este conceputa în detrimentul altor
natiuni. Globalizarea securitatii este consecinta fireasca a cresterii conexiunilor
socale. Si ea poate fi si conditia "globalizarii"; alternativa fiind o dezordine sociala
generalizata[6], în care nu se mai accepta nimic ca fiind "legal" sau "moral".
Consider aspectele mentionate ca fiind relevante pentru orientarea
care ar trebui sa o capete studiile ce cauta alternative la conceptiile de securitate
folosite curent de decidentii politici. Luarea lor în considerare poate sa
fundamenteze analize producatoare de solutii care sa constituie alternative reale la

S-ar putea să vă placă și