Sunteți pe pagina 1din 22

BENEFICIAR

COLEGIUL NATIONAL
'
GEORGE COSBUC .

._, ._,
EXPERTIZA TEHNICA
REABILIT ARE CORPURI CLADIRE
CORP Al + A2

str. AVRAM IANCU nr, 70 - 74 , CLUJ - NAPOCA jud. CLUJ.

EXPERT TEHNIC
PROF. DR. ING. AUGUSTIN POPA
FISA EXPERTIZE I

/
.,__,;..-

. DENUMIRE: REABILITARE CORPURI CLADIRE-


CORP Al+ A2

BENFICIAR : COLEGIUL NATIONAL


' GEORGE COSBUC
,

AMPLASAMENT: str. AVRAM IANCU nr, 70 - 74 , CLUJ-NAPOCA


I jud. CLUJ .

DATA: . 23.01.2014

.,,..-- -_;_~ -.:-~...·


EXPERT TEHNIC: PROF.DR. ING AUGUSTIV.JY'cDPA: '.i,;':-..
/ ~· 'I \
I I
II ,.,t. > ·'
1/. -r: o· \' '' I '· \
.::t. ·~· C"'

_i/ C.) I t.: ."=' , 1"\ ~-) \


I ~ ~ ,,- -

\.:'::-~~ ,: , . "" :/?,)


1
LISTA DE SEMNATtk!
~~ ~ \ '<' ·
'"-1"..
PROF.DR.ING. AUGUSTIN POPA .... .....................~-~._;:~:~_: :~·:.~~. ........ .
I l'l 6
1 .
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. DATE GENERALE

• OBIECTUL EXPERTIZE! REABILITARE CORPURI CLADIRE


CORP Al+ A2

• BENEFICIAR : COLEGIUL NATIONAL GEORGE CO$BUC

• AMPLASAMENT : str. AVRAM IANCU nr, 70 - 74 , CLUJ - NAPOCA jud.


CLUJ.

2. REFERAT GEOTEHNIC

GEOMORFOLOGIC : Amplasamentul se gase$te situat in zona central a municipiului Cluj


- Napoca, pe un teren plan neafectat de fenome ne de instabi litate.

GEOLOGIC

Adancimea de inghet este de 0,80 m (STAS 6054/77).

2.1. CLASA ~I CA TEGORIA CONSTRUCTIEI

• Conform HGR 766-97 - Categoria de importantii este C - normala;


• Conform PI 00/2013 - Clasa de importanta a contructiei este II - constructie ~co lara;
• Conform P 100/ 92 - categoria ,.a" - constructie cu peretii din zidarie portantii
• Zona seismica de calcul este F (cf. PI00-1 /20 13) sau gradul seismic 6 (cf. SR
I I I00/93) pentru care ag : : : 0,08g $i Tc : : : 0, 7 sec.
• Metoda de investigare : EI + E2a (cf. PI 00 - 1/2013).

3. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Imobilele analizate fac parte din amplasamentu l Colegiului National George Co$buc. Ele
constituie corpul vechi al acestui amplasament. Cele doua corpuri sunt situate pe latura
vestica a ansamblul ui, legatura intre cele doua amplasamente corp vechi - corp nou se face
prin un gang de legatura cu o latime de amproximativ 1,1 m. cele doua corpuri de cladire
analizate au forma de L situate pe latra nordica (corp A 1) ~i sudica (corp A2) a corpului vechi
(In forma de U), legatura intre cele doua corpuri fiind flicuta de corpul B, o cladire cu P +4E,
construita in anul 1944. Accesu l in curtea interioara a corpului de clad ire A I +B + A2 se face
prin gangul de acces dintre axe le 3 - 4 a corpului A I. Cele doua corpuri A au fost construite
intre anii 1924 - 1925. ca spatii $Colare. pe baza unui decrte de inftintarea liceului din 1918.

CORPUL Al

Este un corp de cladire in forma de L. avand un regim : subsol. parter, 1 etaje, pod. imregul
corp este prevazut la ce le doua nivele cu coridoare exterioare, in consola.
Din punct de vc<len: a conforrnarii Corpu l A I poate ti <lelimitat <le duua subcorpuri, corpul A I
- I lntre axele I - 4 ~i corpul A I - 2 intre axelt: 4- 7.
Diferenta lntre cele doua subcorpuri este ca daca corpul A I - I are doi pereti longitudinali
portanti 1-2 ~i A-B. corpul A 1-2 are 3 pereti longitudinali portanti A-B-0.
Subsolul este dezvoltat numai intre axe le 1-7/ A-E .
Fundatiile sum din zidarie de piatra cu mortar de var slab. Au l ~Himea 6)/75cm ~i o adlncime
de fundare Dr~ Im: adancimea talpi i fundatiei fata ni vel ul terenului inconjurator este de-
2,60m. Talpa fundatiei reazama pe stratul de argila prafoasa. nisipoasa cu fragmente de piatra,
plastic consistent, cu aspect de umplutura stabilizatii.
Peretii subsolului au grosimea de 65/75cm ~i sunt executati din zidarie de piatra (calcar) cu-..
mortar de var( slab) panel la cota de± 0,00 ( nivelul terenului inconjurator) ~i din zidarie de
caramida pe zona soc lului ( 0,90m). Peretii interior (ax 2+8) sunt din zidarie de caramida cu
mortar de var (slab).
Planseu peste subsol are doua con formari. Pe zona dintre axe le 1-3/ AE acesta este cu grinzi
transversal metalice ( 118) ~i bolti~oare de caramida. Grinzile metalice reazama pe peretii
portanti din axele 1-2-3 fiind dispuse la aprox. I ,OOm echidistant.
Pe zonele dintre 4-7 plan~eul a fost lnlocuit cu unul cu grinzi din beton ( transversale) ~i placa
de beton armat. Grinzile transversale (ax A-8) au sectiune de 30*40cm ~ i sunt dispuse la
aproximativ I, 70m. Placa de beton armat are grosimea de hp= I 0 cm. Schimbarea structurii
plan$eului s-a facut In cadru l unei lucrari de consolidare a pl an~eelor corpului A I ( probabil in
anii 50). Armarea plan~eului poate ti considerata asemanatoare cu a releveului facut la
plan~eul de peste parter a corpulu i A2 ( vezi paragraful Plan~ee - corp A2).
inaltimea libera a subsolului este de 2,75m.
Peretii parterului au grosime de 65cm ~i sunt executati din zidarie de caramida ro$ie C75 cu
mortar de var M4. Peretii transversali ( ax 5,6 sunt pereti despanitori, -:u gn ...,irnc 1.k 12 5 ( I :'2
C).

Planseul peste parter are acea~i structura cu pl an~eul peste subsol: grinzi transversale de \
beton arm at ( 30*40cm) dispuse la aprox. 1,50-1, 70111 ~i placa de beton armat (hp= I 0 cm).
Grinzile transversal reazama pe peretii portanti din axele A - B - C ~i I - 2. Au deschiderea
de -5,00-;-6,35m.

Peretii etaj ului I +2 au grosimea de 65cm $i sunt executati din zidarie de caramida. Au aceea$i
structura ca ~i peretii de la parter.

Planseul peste etajul I are structura din grinzi de beton annat $i placa de beton armat.
Deosebirile fata de plan$eul peste subsol sunt: structura plan~eului de la camera l-3/A8, unde
structura plan$ettlui este grinda transversal din beton annat (40*60 cm) cu rezemare pe axele
A-8 ~i grinzi secundare cu sectiunea In plan de grinzi cu vule (40*40cm), transversal (2 buc)
cu rezemare pe axul I - GP - 3.

in zona de peste gangul de acces (ax 3 - 4) grinzi le de beton sunt dispuse transversal

Planseu[ peste etajul 2 estedin grinzi de lemn transversal (a:x A - B ~i I - 31 I - 2) cu


tavanuiala din trestie ~i 1-..: 1•_ ·· ,, $i podina de lemn cu umplutura din alicarie ~i caramida
(5cm) ca pardoseala a podului.

Sarpanta este din grinzi de lernn. cu cadre transversal la-4.00m. Structura : talpi. stalpi. cletti.
contrafi$e. etc. Are doua structure distinct : intre axele I - 7 are structura de cadre transversal.
cu doi stalpi. iar lntre axele CF are structura de capriori cu rezeme inclinate ~ i contrafi~e.

1
invelitoarea esle executatf1 In Jou[! variante:

intre axele I - 7 este din tigle ceramice pe ~ipci

intre axele CF din tigle ceramice montate pe ~ipci batute pe vechea lnvelitoare din
tabla.

Coridorul exterior are doua tipuri de structure. Pe zona corpului dintre axele 4 - 7 este un
coridor 'inchis 'in structura portanta avand aceea~i structura ca a plan~eelor. Pe zona dintre
axele I - 4 ~i CF este un coridor exterior avand structura din grinzi transversal (metalice) cu
bolti din caramida (urnplutura + pardoseala ciment sclivisit). Actualmente coridorul este
'inchis cu pereti din geam termopan pentru protectie 'importiva ploii/zapezii (pericol de
alunecare).

Corpul A I Este un corp de clad ire avans subsol, parter ~i doua etaje. Are forma de L, cu un
corp lung (ax 3 - 9) $i zona casei scarii + apartament (ax I - 3).

Fundatii din zidarie de piatra cu mortar de var (slab). Au latimea de 50 cm $i o adancime de


fundare de Dr= I ,OOm; cota talpii fundatiei Fata de nive lul terenului 'inconjurator este-2,30m.
talpa fundatiei reazerna pe stratul de argila prafoasa, nisipoasa, cu fragmente de piatra,
consistent cu aspect de umplutura consolidata.

Peretii subsolului sunt din beton simplu(C4/5), peretii exterior, cu grosime de 50 cm. peretii
interior au grosimea de 29 cm/12,5cm $i sunt executati din zidarie de caramida ro$ie, cu
mortar de var.

inaltimea libera a subsolu lu i este de 2,75m.

Planseul peste subsol are structura : grinzi transversal de beton armat ~ i placa de beton armat.
Inlocuie$te vech iul plan~eu din grinzi metaice $i bolti$oare de caramida.

Peretii parterului sunt din zidarie de caramida (C75) cu mortar de var (l'vl4). Au grosimea de
29cm (IC) peretii exterior. 12,5 cm peretii interior. Peretele din vecinatate (ax A) are
grosimea de 43cm.

Planseul peste parter are structura: grinzi transversale de beton armat (30*40cm) dispuse la-
1,70m ~i placa de b~on armat (hp= 8cm). pe baza unui sondaj executat In zona (ax 5 - 6) s-a
stabilit urmatoarea structura :

Grinzile din beton armat sunt executate din beton C8/l 0 (B 150) ~i armate cu 5<D 16
(0837) + etrieri <D6/30cm;
Placa de beton arm at (hp= I Ocm ) este armata cu armatura transversala <D8/30 (083 7)
$i armatura longitudinal de repartitie. Armarea s-a facut pe o singura directie (lntre
grinzile de beton annat).

Peretii etajului I sunt din zidarie de caramida cu grosimea de 29cm (IC). nu exista pereti
transversali. Inaltimea util a este de 2.55cm.

Peretii etajului 2 sunt din zidarie de carilrnida cu grosimea de 29crn. nu au pereti ransversali.
inaltimea uti la este de 2.95 m.

Planseul pesce ecajul 2 grinzi transversale de lemn cu podina (pardoseala pod) + cavanuiala .

..,
..)
Sarpanta este Jin grinzi Jc h.:11111 . Podul are o inaltime variabil r1. ttirr1 scarf1 de acces .

invelitoarea este din tigle ceramice pe $ipci.

Cladirea nu are coridor exterior. Casa de scara este in prelungirea corpu lui dintre axele 3 - 9.
Anexat acestui corp e~ista un apartament ( IC +GS) cu o structura din zidarie de caramida
(29cm - IC) avand functiuni diferite pe fiecare etaj. in zona apartam entulu i (ax I - 3/AD) nu
a fost facuta schimbarea p lan ~eel o r initiale (grinzi de lemn).
\
4. STAREA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Construqia are o vech ime de peste 90 an i fiind la limita duratei de viata (GE 032 - 97 - JOO
ani).

Din analiza vizuala a starii tehnice au putut fi puse In evidenta degradariile structural ( avarii)
~ i functionale (uzura fizicf1 ~i morala) a cladirilor (corp Al+ A2).

4.1 Degradari structural $i functionale

in aceasta categoria a degradari lor pot fi evidentiate urmiitoare le

Corp Al

a. 0 foarte puternica stare de igrasie a peretilor interior ~i exterior ai subsolului dintre


axe le I - 3/AB. Pere ti i prezi nta fenom ene de supraum ez ire cu cadere de ten cu iala pe
toata inaltimea peretelui subso lul ui pe zona parapetulu i (H = 2.00m). pe aceasta zo na
apar ~ i numeroase caram izi foarte degradate (macerate) din cauza umiditatii. Pe zonele
dintre axe le -1- - 7 unde a fast amenajata sa la de gimnastica peretii sunt placati cu
fai anta. mascand umezeala pereti lor.
b. 0 stare tehnicii foarte slaba a scarii (de lemn) de coborare a subsolu l dintre axele I - 3.
c. 0 stare tehnica slaba a talpi i profi lelor metalice a plan$eului.
d. Fisuri inc lin ate (fine) multip le In perete le de la etajul I, ax B
e. Fisuri lnclinate (fine) multiple in peretele de la etajul 2, ax B

Dupa cum se remarca la pct. d ~i e zona pe care apar fi surile inclinate (fine) sunt pe aceea$i
pozitie, existand o cauza comuna a aparitiei acestei degradari. Se consider ca producerea
acestei degradal"i se datoreaza tasarii neun iforrne care apare in zona de separatie dintre ce le
doua subcorpuri (A 1. 1 ~i A 1.2) care prezinta rigiditati diferite , datorate unui perete structural
In axul D pe zona axelor 4 - 7 (A 1.2). Nu se consider o tasare peric uloasa.

f. Crapatura in pardoseala coridornlu i de la etajul 2 in zona de legatura cu corpu l dintre


axele 4 - 7. Are o deschidere de 1,0 cm $i se datoreaza tasarii coridorului exterior
datorita diferentei de rigiditate din axu l 4.
g. In fi ltratiile de apa la tavan in zona coridorului (ax 8- C) se datoreaza unor eventuale
scurgeri de apa prin in ve litoare.
h. La ni ve lul $arpantei ~ i invel itorii apar de asemenea unele dergradari:
lipsa unei tabachere prin care apa de ploaie se scurge la tavan (ax B-C)
ex istenta unor elemente de lemn putrezite sau cariate ( l ta lpa, capriori.
arbaletrier)
lipsa unui ~on de proteqie la legrnura intre corpul A I ~i clactirea vecina
(corp C);
~ipci degraclate;
pe zona dintre axele CF, lemnul din astereala este pe multe zone putrezit;
clatorita unor in flltrati i de apa, lemnul din ~arpanta este foarte innegrit,
netiind curatat:
lipsa unei tratari anticarie ~i a unei ignifugari periodice.

Invelitoarea actual a fost inlocuita acum 2 ani, ocazie cu care au fost consolidate unele
elemenete de lemn (cupriori, etc) cu lemn ecarisat, diferit de eel initial (cioplit).

Corp A2

1. 0 foarte puternica stare de igrasie a peretilor subsolu lui (In totalitate). A fost afectata
vopsitoria, tencuiala $i chiar betonul din peretele exterior (macerat). Fenomenul se
extinde pana la peretii parterului (ax E).
j. 0 stare tehnica slabii a vopsitoriei interiorare (etaj I - ax E)
k. Existenta unor fisuri de colt la peretele exterior din axul 9.
I. Infiltratiile de apii la tavanul etajului 2 in zona axului I - 2/A - B, datorita calitatii
slabe a invelitorii (schimbata).
m. La tavanul de la etajul I ~i 2 apar numeroase crapaturi, datorate elasticitatii plan$eului.
n. Calitate slaba a tencuielii $i vopsitoriei exterioare.
o. Caderea tencuielii de la tavanul plan~eului peste etajul 2 de la corpul A2' (strea$ina).

5. EVALUAREA CALITATIVA A INDEPLINIRII CONDITIILOR DE


ALCATUIRE GENERALA $1 CONFORMARE ANTISEISMICA

In conform itate cu normele In vigoare (NP 11 2 - 05 , CR6/2013 $i PI 00/I - 2013) pot fi


evidentiate urmatoarele elemente de neconformitate :

a. Elementele pentru zidarie (C75) pot ti incadrate In grupa I (240 x 115 x 63)
b. Materialele pentru zidftrie. preparat la $an tier (M5 ) nu indepline$te conditi ile
im.?{tse pentru fo losire la cladiri din clasa de importanta II:
c. Peretii care alcatuiesc structura din zidarie a ambelor corpuri poate fi incadrata
ca o structura de tip sala (I> 9m, A >75m::!);
cl. CH:idiri le nu asigurii un caracter spatial al structurii din zidarie datorita lipsei
atat a stalpi$orilor. cat $i a lipsei legiiturii lntre plan~ee $i pereti structurali
(lipsa centurilor de beton annat) ;
e. La corpu l A.2 plan$eele peste etajul I sunt cele vechi. cu o mare elasticitate in
plan :
f. Cladirile pot ti considerate .Jara regularitate sturcturala in plan·• (forma
compacta);
g. Cladiri le pot fi considerate cu .. regularitate structurala in elevatie"
h. Cladirile pot ti considerate .,cladiri regulate'·

5
1. Conlorm normativu lui PI 00 numf1rul 111ax1111 de ni ve luri este 3: conditie
indeplinita in ambele clf1diri. Se impune insft ca densitatea peretilor pe fiecare
directie sa satisfoca conditia p~ 5%

Tab. I Valorile dens itatilor peretilor ex istenti

Directie x Directie y

Al 13,5 9,78

A2 6,8 4,9

J. Conform PIOO raportul cp lntre ariile In plan a golurilor de Ll$i $i ferestre $i


ariile planuri !or de zidarie trebuie sa fie :
perete exterior (n::S3) cp :::= 1,5
perete interior (n::S3) cp :::= 0,55

Tab. 2 Raportul cp existent

Pereti exterior

Ax A 2 AxC

Al 0,55 0,64

A2 0,82

k. Plan$ee le existente se incadreaza In grupa plan$eelor cu rigid itate an pl an


orizontal, In afara planseului peste etajul 1 de la corpul A:!.
I. Peretii subsolului sunt executati din beton simplu/piatra . in contradictie cu
prevederi le normativu lui PI 00 (beton annat);
m. Conform normati vului CR6 spaletii de capat la peretii exterior trebuie sa aibe
mjn I .20m. $paletii intermediari trebuie sa aiba valoa rea de min I,OOm.
Aceastft recomandare nu este respetata la peretii exterior din axe le A I (ax A.
ax D. ax 2); A2 (ax C. ax 3, ax D)

CONCLUZII

A$a cum se vede din ce le prezentate. c!adirile existente sunt executate din zidarie normal cu
plan$ee din beton armat (p lan$eUcu rigiditate in plan orizontal) in afara plan$eului peste etaju l
l de la corpu l A2 care este plan$eul in itial. Se fac urmatoare le evaluari de neconformitate :

1. Ca litatea materiale lor nu indeplineste conditiile de calitate impuse de


normativul in vigoare (C75 +M IO)

6
2. Alcatuirea structurala din zid[1rie nearmma a ambelor clad iri este de tip sala
neadmi se pentru cladire din zidarie de caramid a. Peretii nestructurali din axelc
5 ~ i 6 de la corpul A I pot ti considerati ca pereti de contravantuire transversali
(necesari pe toate ni ve lele)
3. Sistemul structural al ambelor cladiri nu asil!ura sistem spatial
4. Cladirile pot Ii incadrate in grupa ..cladiri regulate ..
5. Sunt indeplinite conditiile pentru p ~ i <p (tab. I + 2)
6. Conformarea peretilor nu asi!rnra ind eplinirea conditiei de latime minima a
~paletil or de zidarie
7. Plan~e ul peste etajul I de la corpul A2 nu se incadreaza In 1.m1pa planseelor cu
rigiditate lon!!itudinal si transversal
8. Plan ~ee le existente din beton annat nu indeplinesc conditiile de conformare
cerute de normele actuale (C8/ IO ; OB 37, hp = IOcm), dar nici conditiile de
rezistenta (dis tanta maxima)
Nus-a putut pune in evidenta armarea pe reazemul grinzii trensversale.
9. Rezistenta peretilor structurali din zidarie
Conform recomandarilor STAS 760 - 54 grosimea minima a peretilor exteri or
pentru incarcari din plan~eu p + q = 400, 500, 600 daN/mp sunt (parter) 36,5
cm ( 1 /iq, 49 cm (2C) pentru ziduri exterioare ~i 24 cm pentru zidurile
1
interioare (despartitoare. incendiu). Aceste conditii sunt indeplinite partial de
corpul Al - pereti exterior de 65 cm= 2 /z c ~i 15 cm ( /i C) pentru zidurile
1 1

interioare. dar nu sunt indeplin ite de peretii portanti ai corpului A2 = pereti


exterior 35 cm (1
1/2c = 36,5) pentru lncarcari mai mari de 400 daN/cm~.

6. REZULT ATUL ANALIZEI PRIN CALCUL A NIVELULUI DE ASIGURARE A


STRUCTURILOR ~I COMPONENTELOR SALE, LA GRUPAREA DE
iNCiRCARI SPECIFIC£

in conformitate cu recomandarile normati vului PI00-3/2005 se fac e o evaluare de tipul


Metodologiei simplificate - nivel I cu determinarea urmatorilor coefic ienti :
coeficientul R 1 = 0,90 (2, I+ I, I+ 3,2) in eva luarea cal itativa preliminara
~i R 1 = 340/495 = 0,68 > 0,6 in evaluarea calitativa detaliata;
. 60 + 30
coeftctentu l R-. = = 0,9. ca evaluare a gradului de avariere
- 100 ~

seismica
.., , - - 1
coefic ientul RJ (corp A2- ax 3 - 9). Re = J_) ) = 0.42
76095

Scap= Az mm · r k • I + ~a 0 = 65101 .62 daN cu


J rk
2
r k = 0,06 N/mm
a 0 = 2.96 daN/cm:!
A zmm = 6,51 mp

Scap = S""r = 6510 111 = 32551 daN


q
Snee= y, Sct ( Ti ) m a= 76095

'
)
Concluzic Valoarca coeflcicntului R_; = 0.42 < 0.6 incaur:ind clftdirca in clasa de
vulnerabilitate II (minim clasa Ill : R3 ~0 .6

7. MODIFICARI ADUSE CONSTRUC.TIEI

• inchiderea zonei carosab ile interioare


• Hidroizo larea peretilor exteriori a celor doua corpuri
• Transformarea salii de la parterul corpului A2 in sa la profesora la
• Transformarea salii de la etaju l I a corpulu i A2 In biblioteca ~ i a celorlalte incaperi in
sala media ~i birou
• Transformarea sa li i de la etajul 2 a corpului A2 in sala de evenimente ~i a celorlalte in
incaperi in bi rouri

8. PROPUNEREA DECIZIEI DE INTERVENTIE

Luand in considerare elementele prezentate la paragrafele 4+5+6 se fac urmatoarele


aprecieri.

8.1 Degradari aparute la cludirile corpu lui A I+A2

a) Se impune inlocuirea plan ~eului peste subsol de la corpul Al (ax 1-3) cu un


plan~eu rigid cu plan orizontal. in cazu l rnentineri lui se va prevedea la consolidarea
profilelor metal ice prin vopsirea talpii ( 3 straturi vopsea).
De asemeni se va efectua o lucrare de asanare a peretilor de la subsol prin;
i ndepartarea tencu iel ii existente;
Dezgolirea rosturilor ( 2-3 cm)
Inlocuirea caramizilor macerate cu caramizi noi de aceea~i calibru;
Montarea rosurilor cu mortar antiigrasie dupft tratarea fetei caramizii:
curatire cu perie sarma, tratare cu solutii antimucegai
Executarea unei tencuieli (3 cm ) mortar antiigrasie ( respirant)
Executarea unei vopsitorii respirante ( siliconati)
Exec utarea unui dren perimetral a peretilor (20x3 0cm) um plut cu pietri~
monogranular;
inlocuirea pardose lii existence cu o pardoseala respiranta ( blocuri)
Inl ocuirea scarii de acces:
Asigurarea unei bune aeratii a subsolului;

b) in zona in care au aparut ftsuri verticale/inclinate la etajul I+2 se va face o consolidare


a peretelui de zidarie prin tencuiala arrnatu pe toata zo na afectata de ftsuri ( + 0,50m).
De asemeni dupa dezgolirea ft surii se va analiza oportunitatea inj ectarii flsurii .
c) Se propune ln loc uirea pardose lii coridorului exterior din unul cu ciment sc li visit si
unul cu antialunecare. indepartarea umpluturii existente peste bolta de caramida ~i
inlocuirea ei cu material u ~o r (descarcarea coridorului). De asemeni se propune
eliminarea geamului termopan existent care incarca suplimentar consola coridorului
d) La ~arpanta ~i invelitoare se vor adopta urmatoarele masuri:
Se vor inloc ui elementele de lemn putrezite si cariate
Se va asigura o protectie ( tabla) ::i legaturi i intre corpul .-\I ~ i .-\ 2

s
Se va monta o noua tabuchera in locul cde i lipsf1
Se va trata anticarie si se va ignifuga intregul materia l lemnos cu sisteme
agrementate in Romania
- Se propune inlocuirea tennoizolatiei actuale a pl an~e u lui ( umplutura+
carfun ida) cu un sistem efic ient ( tenn o izo latie+~apa)
- Se va manta podina de circu latie !a pod
in cazul in care se constata si alte elemente ale structurii $arpantei cu
degradare se vor conso lida
in zona In care apar infiltratii de apa ( ax I) se va indrepta umplutura ~ i se
va analiza starea grinzilior de p la n~eu ; in cazul in care prezinta feneomene
de degradare fizica se vor anlocui sau conso lida
Se vor analiza $i celelalte prevederi ale capitolului degradari de la capitolul 4.

e) Pentru asanarea subsolului de la corpu l A2 se va prevedea aceea~i tehnologie ca la


pct.a. acelea~i lucrfiri se vor rea liza ~i la peretele parteru lui (ax E) de la corpul A2
t) Se va verifica starea grinzilor de la plan~eu ( peste etaj ul 2 ) de la corpul A2 In zona
camerei 1-3/A-B

8.2. Conformarea structurala a corpu lu i A I+A2


Pe baza analize i de la cap. 4 s-au pus in evidenta urmatoare le:
- Corpul A I, necesita introd ucerea unor pereti structurali transversali de
contravantuire care sa transfonne sistemul structural tip sala In sistem tip
fagure/ce lul ar
- Corpul A2. necesita inlocuirea plan~eulu i peste etaju l I cu un plan$eU rigid
cu plan orizontal. De asemeni ~ i ce lelalte pl an ~ee vor fi conso lidate
corespunzator scopului porpus. Se impune consolidarea structurala a
c ladirii prin prevederea unor pereti din zidarie armata sau a unor pereti
transversali de contravantuire.

8.3 Modificari popuse:

a) Inchiderea zonei carosabile carosabi le din curtea interioara ar mic$ora sensibi l spatiul
de j oaca al copiilor, ceea e ar crea un impediment in activitate. Se propune
amenajarea intregii curti interioare ca spatiu de j oaca pentru cop ii.
b) Hidroizo larea peretilor exteriori ai cl5dirii nu afecteaza stabilitatea clad irilor.
c) Legat de amenajarea celor trei ni vele a corpului A2 se fac urmatoarele precizari:
A~a cu s-a aratat la capA pct.8,9 ~ i I 0 structura de rezistenta a corpul A2 este foarte
deficitara. in aceste conditii a supra incarcari a p l an~eu lui de la parter de la 200
daN/m2 la 300 daN/m2 (sa la profesorala) Ia etaj ul I de la 200 daN/ m2 Ia 400 daN/m2 (
biblioteca) ~ i la etajul 2 de la :200 daN/m2 la 400 daN/m2(sa la de even imente) nu poate
fi facuta decat prin consolidarea structurala a intregii cladiri.

Aceasta ar presupune:
- Consolidarea fundati il or clad irii ~ i executarea unor fundatii no i;
- Conso lidarea peretiior structurii prin prevederea unor cadre transversale
sau pereti transversali portanti. care sa transforme sistemu l structural tip
sala cu sistem fagure/celular
Co nsolidarea structurala a plan~euiu i existent ( gri nzi transversale+placa)
De asemeni concentrarea unor mase la nivele superioare prezinta o agravare a riscului
se isin ic cobornnd coe ticicntul RI sub vaioarea R ;::: 0.6 - clasa de rise 11I . Pentru noile

9
amenajari se propune conso lidarea structurala a corpului A2 pentru preluarea
solicitarii gravita~ionale ( stalpi. pereti ) ~ i se ismice (cadre. pereli strueturali. fundatii )

Prezenta e.xpertiza tehnica nu in l oc ui e~le proiectul tehnic. care va ti vizat de e.xpertul tehnic.

Proiectul va fi intocmit ~i ve rificat la 'cerin\ele specitice de importan\a ~ i categoria de


irnportanta. de catre personal atestat.

Orice neconcordanta aparuta la e.xecutie va fi adusa la cuno~tinta expertului tehnic care


impreuna cu proiectantul ~i constructorul sa adopte masurile corespunzatoare.

Lucrarea va ft executata numai pe l;>aza unui proiect tehnic + DE avizat de expertuJJehui.£.


/ r \ . \ j j " ·; ,
rJ( \··· : ·I '

Cluj - Napoca EXPERT Ti~h:INIG.. .. r .,' c-~ ~\ t


,'/,~.) ( ....; 1 ·\ ~ I
PROF.DR.ING. AUGusr 11"1 Pf_P~ "."-· ~ $- .1
·\2 -:. ,
~~ ~ ~ .p·. - o I J, ' , ·'

~~ -· ~ - ·'"
I·~/ I J (;. '. • \

....~~:·~~~- /
Acest document nu poate fl transmis, copiat sau intrebuintat total sau partial, fiirii
autorizarea expresii ~i scrisa din partea autorului. Utilizarea sa trebuie sii fie conforma
celei pentru care a fost elaborat.

10
N
en

-- -
i
I ;
I '
- --
I I
I I.
-"
~ ... "
~

..... ----
I I
I
I
I
I i
I I
I
:al
I "'1
' I
- -- -· - ...
I
~·g

- ---~- - -- --- -- - -- -~

_J
0
en
Ill
:::::>
I I en
I
~ 0J @)
~~-~
2.10 I =1
~.20 ;!I~~I
l!:ll~
- 1N

c i. ;!
,
.. -'l

~~
I

1 ~ ,i"'
gg
-
~
I ~
i
8 18
-'lrl

5:
i
I

1 II
I I
8i8
§
81-
I
-l"
I
d
t1 -N I I
s.ns I
I I 4.25 5 20 __ __ •
~
5.45
J. ·- 3.65
I I ?I I

--®
--y s2
@
,-1J!O___,_____J~L,_1il!r_I
2.75 - ! 1w '· ,~..1•
I
I
•0.90
./"
: Ir,
:!!
d I!
11·· l!ll I.
~ l~
:!!
~

a.a
~ - 2.20

- (b
,.- ,:is~\-,-· ;. •·•~ I
1-:I .u o__ ,. 2:i~
1 .
' 220 ~25 I
I
~t 2.75
I' __ ,___
I
~~,_____lls_
! _ _,._ i.c-0 ._2;..a__;- l··-H~-1~1 rn--1- L- 1·- Hi 1 {·I
·~ ~
. ...:_/ 2 1- -.2J_L
A _,.l..._

..........
TER ·1 ...:t• ,,,- ~ '\.::::,
b (..____.
"t
PAR A U) • __./

I
J ;
11
:g
.,;

./'
•4.00
.~ t
!<:!8

~8
-1" :
8

§
~
\

- - -- 1•~
o<

Ill- . .,
5,()5
- ,.§4 §
~ : ';!
J._
. 2
~I

I .:
hp. 0.900 hp =0.300 hp =2.000 hp =1.700

~~
'~ I:~~
.-c.....- - --·- -- ~

I •.uo r !·:;I ..J """ I~~' •u 1•u ,'>;!,,, .oi•·"'j '.\
~ - - - - -- ~S2

uu ,__J,60_ _J.J>O
_ _ , 90 I~---

. 2.JO - ~·
,,,. •• 2.40 _

•4.00
00

• :~ ./'·

-1- - :!Ii
.o.
I / I
I l
I I
- - ~5 ~
_ __;Se.<2,,_
0_ __ _ __ IOI 6:!0
1QlL ,___l_IXJ--,.. _ i.L-- 11~,..J,?L,:is~2L,_ ..rn___,__.J !~-,_J,59L.

I 11;> =0.800 ho= O.lOO iho =OBOO I


I
I 9>

ho= o.ooo
II

I
I
I 95

ho •OBOO

I ··--··-----
D
2.15

- ' ·""

hp =OBOO
1•• -~)
1i
'---'
.~...
·...::!,;
.......-
I
E)
i
I

ffi
\

.,
ETAJ 1 A1 (J)
'
. /. .,. , Ul
. c;o;r;~ .
1,._;rr~

'I
1
0""

Y12-
"'J~ 2-. g

:g
"'

:~
r
11:
~N .

.2-
"
c:t
........__

•7.50
..,.. 'aij~
t
~t I 5.os :r!
al,.,.•"~5 " §

hp =0.900 hp. 0.900 hp =2.000 hp =1.700

- (0
~- · .J... - .tso~-·4

i. e--fJ
-N
- .S2
-@

.,.
,,,.
:; ..,.. •7.50 n •

P'!S 9 1011 54,


~-
- -- .

ffim 1,!S_ • 1.40


805
.-
I
zoo -'
~s· --
280
-
·-
- 200
~-···· • UJL_IJ_~JL~5,_JlL,______W-~-'
- - -11
1.95 11.4955__,
. t.~-.J..j..
__ .,
t A::
'· n --
~
--:~~·..-· ...;l" , - (£)
ho= 0.800 hp= oeoo hp= o.ooo j hp=0600 no =0800 ho=OBOO h!P0800 np : Oeoo
I
I \
·--
'\ 1
,..1_,
r 't> ,
I
1-
I
/~'
. _/ ·,._../
. §: IJ:
~

ETAJ 2 A\ Ul
·.

.~ - ..

'0 "'-'<.,-.;.:
·.·.,..' • .

•.

~r :::,, YI
I
I N
I OZ SH I oz OH
N
w
!' ' -
z
:J
_ _ _ __J
1-
lcµJ_: u
w
en
"'
°" I' "'
..

(
\

0 ~' ~ ® @
2.
~ I

I
--
•~:::::' ,~f: .~_.::t;~.:~-.~- -~-~...: ··.fj
H,:z.r•m l . ·;.-·_.-~-.. ·w
_. , . -· · ··· · • .,
I

..1 ....
·r· · :~~'.'-":
·~ ~ ·-:: LJ"[;id·~-~i#@·~~.. .
I ••
. . · ···~
. : ,_.,,.
I
I r2
-~)

- 2~0 3 ,i•fl ~ 6cll5 _ _ _ • .GO J2'• E- k~~s- '


"""""""''
..._ H· 2 75m
Ateliar
e
..:,
o~

::::~
VestiJr
A J2 .lJ n2
~~'1S.t
H 275!n
0

~
~~
-=ri .......
A:. l7l91i2
~.
~t: 2 75 rt
g
..,. :r:s.t
, I
..
0

.• -'ll· ~~:
H::U5m ~ ~ ~
I~. ·J.10
L!!O _.,.._, I GO I l ,2Q _ ,. -~~ 1.~ - J JO_ I J.70 I 125 I 1.70 I I.IQ 95 . / l.7Q / . ~5 .
1.QO
. 1.00...--- -~P.!!fO cm hpJ~cm --np:11i~8cm - - t:p= ;q~cm -
1
np,:11u\;::n1
~
[ . 1111· ·~"·· ., ~1. r \•1;• • .,.~. .•
i1; 1 ·-
rmi9i
~

!I
;: I
. ·I.BO
·~----·
"
0.
~
'

1i-
!I
I
,
II
0 R•dlologlo I
~ A:.17J1m2
~~1
H. 2'7' m o:g !j
II
s.ll/ ~....: 5!
ii'
z.
I
'

0)

'
SUB SOL A2.

·'
- ...

® ®

.njo
::i~ _I- - • /, /; •
I
A~~~~~z
cr:r.-t
H 1'20.,,

•u ·-"" I .,. , ) so Joa-

~
5.50

plc.n~eu
)

·1.80
~

®
I

J)

r
PARTER A'l..

L
~ .:ilIll'l
- ~ I

- ,- -001

0--

\
er @
I
I
@-
Li
- :,0~ I~
:s

~I
:t:
r1
: i;
-....

~...
~:
-----

)
:i:·.
iQJJ
~~~
-:·~
;;j
l J:
i:.

~, ~t
N r

'I!"°I.
J

-ol
~

'
1

I
\
I ---- ~

~w
\

,.
' ,. ·./"·. .
...... ·....

,-

" •.

<

\ i
-~ ..·
.< ":, ..
l~CD:J:::co:aj!~·~<: ~>-
·~ '>.:;.' ...
,,~__ · ·~ ..
?:,... '/~..·. ~. .
.

co
co
c

11·:/:li~~'~t·.;
\J
.2
Ol
c
0

~ ~'il;·1·:; !: :-~ -(~; ~;:;,~; .,;,: ·. !]! ~.!'; \c


z
::J
l-
. . \! :; \\l!f ·lm :]:i_
·•.·;_J_·:__
!:• :•._•_'.••
:_.. _:_ :. :_ j•
:_ • :··· :·!•_• ··. -··
· !)[' : ; o
w
(/)

:-:·.: ·:·:: :<::::::::.:.:::.>::-:::::::-:.:.:::...:···: ::::::<.::..:--..:::·.:- .:-:::::::::;:::::·.:. " ....··..· .·

S-ar putea să vă placă și