Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Tema: Structura învelişului electronic


Clasa: a IX-a , liceu, 2h/săptămână
Categorie/tip de lecţie: lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Durata: 50 minute
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili:
O1 – să definească învelişul electronic;
O2 – să descrie structura învelişul electronic;
O3 – să modeleze forma orbitalilor de tip s şi p pe baza prezentării power point;
O4 – să reprezinte substraturile pe baza regulilor enunţate;
O5 – să determine numărul maxim de electroni care pot exista într-un strat/substrat ;
O6 – să enunţe regulile de completare cu electroni a straturilor/substraturilor ;
O7 – să realizeze configuraţia electronică a elementelor pe baza regulilor de completare cu electroni a straturilor/substraturilor ;

Strategia didactică:
I. Sistem metodologic: problematizarea, modelarea, conversaţia euristică, explicaţia, algoritmizarea;
II. Resurse materiale: - instrumente de lucru/mijloace de învăţământ:videoproiector, laptop, manualul, creta, tabla, fişe de lucru;
III. Forme de organizare a activităţii elevilor: individual, demonstrativ.

Momentul organizatoric: notarea absenţelor şi captarea atenţiei.


Desfăşurarea lecţiei
Activitate profesor Activitate elev Observaţii
Elevii primesc fişa de lucru 1 care conţine următorii itemi:
23 35 40
Se dau simbolurile următorilor atomi : 11 Na, 17 Cl, 20 Ca.

1.Precizaţi ce reprezintă numerele din simbol.


Na : Z=11, A=23, 11 p+, 11 e- , 12 n0
2.Precizaţi care este numărul de particule elementare din K L M

alcătuirea acestor atomi. 2 8 1

3.Repartizaţi electronii pe straturi. Cl : Z=17, A=35, 17 p+, 17 e- , 18 n0


K L M
2 8 7
Ca : Z=20, A=40, 20 p+, 20 e- , 20 n0
Care este alcătuirea atomului? K L M N
Ce este învelişul electronic şi din ce este alcătuit? 2 8 8 2
Atomul este format din nucleu şi înveliş
electronic.
Probă de evaluare pentru O1
Profesorul arată că la rândul lor straturile sunt formate din Învelişul electronic reprezintă totalitatea
Probă de evaluare pentru O2
substraturi. electronilor care gravitează în jurul nucleului unui
Profesorul anunţă tema lecţiei şi obiectivele propuse. atom.
Electronii se rotesc cu viteze foarte mari în jurul nucleului.Astfel El este format din straturi :
iau naştere nori de electricitate negativă numiţi orbitali. KLMNOPQ
Cu ce poate fi asemănată structura atomului?

În mod asemănător electronii se rotesc în jurul nucleului formând


orbitali şi prezintă şi o mişcare de rotaţie în jurul propriei axe
numită mişcare de spin.De unde credeţi că provine denumirea?
Electronul se poate roti în sens orar ↑ sau antiorar ↓. Un orbital Structura atomului poate fi asemănată cu
se simbolizează prin : structura Sistemului Solar. Planeta Pământ
prezintă două mişcări de rotaţie : în jurul Soarelui
Principiul lui Pauli : Un orbital poate conţine maxim doi şi în jurul propriei axe.
electroni de spin opus (cuplaţi) :
↑↓
În funcţie de formă şi energie orbitalii pot fi :
- de tip s – 1 orbital pe strat , au formă sferică. Din limba engleză: to spin = a se roti
Câţi electroni pot conţine maxim?
Cum pot fi reprezentaţi?

- de tip p – 3 orbitali pe strat , au formă bilobală şi sunt Probă de evaluare pentru O3


perpendiculari între ei. Forma orbitalului este
Câţi electroni pot conţine maxim? prezentată cu ajutorul
Cum pot fi reprezentaţi? videoproiectorului.Elevii
- de tip d – 5 orbitali pe strat , au forme diferite. desenează în caiete.
Câţi electroni pot conţine maxim? Forma orbitalilor este prezentată
Cum pot fi reprezentaţi? cu ajutorul
videoproiectorului.Elevii
maxim 2 electroni desenează în caiete.
Forma orbitalilor este prezentată
cu ajutorul videoproiectorului
- de tip f – 7 orbitali pe strat , au forme diferite. dar nu trebuie învăţată de elevi.
Câţi electroni pot conţine maxim? maxim 6 electroni
Cum pot fi reprezentaţi?
Forma orbitalilor este prezentată
Reprezentarea unui substrat se face precizând numărul cu ajutorul videoproiectorului
stratului, tipul orbitalilor şi ca exponent numărul de electroni. Ce dar nu trebuie învăţată de elevi.
reprezintă următoarele substraturi:
2p4; 3s2; 4d3; 5f7
maxim 10 electroni

Regula lui Hund : Dacă un substrat este format din mai mulţi
orbitali întâi se completează fiecare orbital cu câte un
electron şi apoi cu cel de-al doilea, de spin opus.
Reprezentaţi substratul 2p4 Probă de evaluare pentru O4

maxim 14 electroni
Care este numărul maxim de electroni pe strat ştiind că se
calculează cu relaţia 2n2 unde n reprezintă numărul stratului.

Energia straturilor este identică?

2p4 – în stratul 2 (L) substratul de tip p conţine 4


Energia orbitalilor creşte în ordinea :
electroni
s,p,d,f
3s2 - în stratul 3 (M) substratul de tip s conţine 2
electroni
Completaţi tabelul dat în fişa 2 .
4d3 - în stratul 4 (N) substratul de tip d conţine 3
electroni
5f7 - în stratul 5 (O) substratul de tip f conţine 7
electroni
Ce este configuraţia electronică?
Enunţati regulile de completare cu electroni a straturilor şi
substraturilor. Probă de evaluare pentru O5
↑↓ ↑ ↑

K L M N
2 8 18 32

Probă de evaluare pentru O6

Nu, ea creşte în ordinea:


S-a constatat că energia substraturilor următoare creşte în K,L, M, N, O,P,Q
ordinea:
4s<3d ; 5s<4d ; 6s<5d
Concluzie
Ordinea de completare cu electroni a straturilor şi Strat K L M N
substraturilor este: Nr max e- 2 8 18 32
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d Substrat 1s 2s 3s 3p 4s 4p 4d
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z = 3, Z 2p 3d 4f
= 7, Z = 11, Z = 17 Nr max e- 2 2 6 2 6 10 2 6 10
Z = 20, Z = 27, Z = 34 14
Distribuţia electronilor pe straturi şi substraturi
reprezintă configuraţia electronică a elementelor.

Regulile de completare cu electroni a


straturilor şi substraturilor sunt:
TEMĂ – FIŞA DE LUCRU 3
Probă de evaluare pentru O7
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z = - principiul energetic – ocuparea cu electroni
5, Z = 9, Z = 13, a straturilor şi substraturilor se face în
Z = 19, Z = 26, Z = 33, Z = 36 ordinea crescătoare a energiei
- se respectă numărul maxim de electroni de
pe strat/substrat
- principiul lui Pauli
- regula lui Hund

Z=3 1s2 2s1


Z=7 1s2 2s2 2p3
Z = 11 1s2 2s2 2p6 3s1
Z = 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Z = 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Z = 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
Z = 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
FIŞA DE LUCRU 1

Se dau simbolurile următorilor atomi : 23


11 Na, 35
17 Cl, 40
20 Ca.

1.Precizaţi ce reprezintă numerele din simbol.


2.Precizaţi care este numărul de particule elementare din alcătuirea acestor atomi.
3.Repartizaţi electronii pe straturi.

FIŞA DE LUCRU 2

Completaţi tabelul dat:

Strat K L M N
Nr max e-
Substrat
Nr max e-

FIŞA DE LUCRU 3
TEMĂ PENTRU ACASĂ
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z = 5, Z = 9, Z = 13, Z = 19, Z = 26, Z = 33, Z = 36