Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Tema: Structura învelişului electronic


Clasa: a IX-a , liceu, 2h/săptămână
Categorie/tip de lecţie: lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Durata: 50 minute
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili:
O1 – să definească învelişul electronic;
O2 – să descrie structura învelişul electronic;
O3 – să modeleze forma orbitalilor de tip s şi p pe baza prezentării power point;
O4 – să reprezinte substraturile pe baza regulilor enunţate;
O5 – să determine numărul maxim de electroni care pot exista într-un strat/substrat ;
O6 – să enunţe regulile de completare cu electroni a straturilor/substraturilor ;
O7 – să realizeze configuraţia electronică a elementelor pe baza regulilor de completare cu electroni a straturilor/substraturilor ;

Strategia didactică:
I. Sistem metodologic: problematizarea, modelarea, conversaţia euristică, explicaţia, algoritmizarea;
II. Resurse materiale: - instrumente de lucru/mijloace de învăţământ:videoproiector, laptop, manualul, creta, tabla, fişe de lucru;
III. Forme de organizare a activităţii elevilor: individual, demonstrativ.

Momentul organizatoric: notarea absenţelor şi captarea atenţiei.


Desfăşurarea lecţiei
Activitate profesor Activitate elev Observaţii
Elevii primesc fişa de lucru 1 care conţine următorii itemi:
23 35 40
Se dau simbolurile următorilor atomi : 11 Na, 17 Cl, 20 Ca.
Na : Z=11, A=23, 11 p+, 11 e- , 12 n0
1.Precizaţi ce reprezintă numerele din simbol.
2.Precizaţi care este numărul de particule elementare din K L M

alcătuirea acestor atomi. 2 8 1

3.Repartizaţi electronii pe straturi. Cl : Z=17, A=35, 17 p+, 17 e- , 18 n0


K L M
2 8 7
Ca : Z=20, A=40, 20 p+, 20 e- , 20 n0
Care este alcătuirea atomului? K L M N
Ce este învelişul electronic şi din ce este alcătuit? 2 8 8 2
Atomul este format din nucleu şi înveliş
electronic.
Probă de evaluare pentru O1
Profesorul arată că la rândul lor straturile sunt formate din Învelişul electronic reprezintă totalitatea
Probă de evaluare pentru O2
substraturi. electronilor care gravitează în jurul nucleului
Profesorul anunţă tema lecţiei şi obiectivele propuse. unui atom.
Electronii se rotesc cu viteze foarte mari în jurul nucleului.Astfel El este format din straturi :
iau naştere nori de electricitate negativă numiţi orbitali. KLMNOPQ
Cu ce poate fi asemănată structura atomului?

În mod asemănător electronii se rotesc în jurul nucleului


formând orbitali şi prezintă şi o mişcare de rotaţie în jurul
propriei axe numită mişcare de spin.De unde credeţi că
provine denumirea?
Electronul se poate roti în sens orar ↑ sau antiorar ↓. Un orbital Structura atomului poate fi asemănată cu
se simbolizează prin : structura Sistemului Solar. Planeta Pământ
prezintă două mişcări de rotaţie : în jurul
Principiul lui Pauli : Un orbital poate conţine maxim doi Soarelui şi în jurul propriei axe.
electroni de spin opus (cuplaţi) :
↑↓
În funcţie de formă şi energie orbitalii pot fi :
- de tip s – 1 orbital pe strat , au formă sferică. Din limba engleză: to spin = a se roti
Câţi electroni pot conţine maxim?
Cum pot fi reprezentaţi?

- de tip p – 3 orbitali pe strat , au formă bilobală şi sunt


perpendiculari între ei. Probă de evaluare pentru O3
Câţi electroni pot conţine maxim? Forma orbitalului este
Cum pot fi reprezentaţi? prezentată cu ajutorul
- de tip d – 5 orbitali pe strat , au forme diferite. videoproiectorului.Elevii
Câţi electroni pot conţine maxim? desenează în caiete.
Cum pot fi reprezentaţi? Forma orbitalilor este
prezentată cu ajutorul
maxim 2 electroni videoproiectorului.Elevii
desenează în caiete.
Forma orbitalilor este
- de tip f – 7 orbitali pe strat , au forme diferite. prezentată cu ajutorul
Câţi electroni pot conţine maxim? maxim 6 electroni videoproiectorului dar nu
Cum pot fi reprezentaţi? trebuie învăţată de elevi.
Reprezentarea unui substrat se face precizând numărul
stratului, tipul orbitalilor şi ca exponent numărul de electroni. Ce Forma orbitalilor este
reprezintă următoarele substraturi: prezentată cu ajutorul
4 2 3 7
2p ; 3s ; 4d ; 5f videoproiectorului dar nu
maxim 10 electroni trebuie învăţată de elevi.

Regula lui Hund : Dacă un substrat este format din mai


mulţi orbitali întâi se completează fiecare orbital cu câte un
electron şi apoi cu cel de-al doilea, de spin opus.
Reprezentaţi substratul 2p4

maxim 14 electroni
Care este numărul maxim de electroni pe strat ştiind că se
calculează cu relaţia 2n2 unde n reprezintă numărul Probă de evaluare pentru O4
stratului.

Energia straturilor este identică?

2p4 – în stratul 2 (L) substratul de tip p conţine 4


electroni
Energia orbitalilor creşte în ordinea :
3s2 - în stratul 3 (M) substratul de tip s conţine 2
s,p,d,f
electroni
4d3 - în stratul 4 (N) substratul de tip d conţine 3
Completaţi tabelul dat în fişa 2 .
electroni
5f 7 - în stratul 5 (O) substratul de tip f conţine 7
electroni

Ce este configuraţia electronică?


Enunţati regulile de completare cu electroni a straturilor şi
substraturilor. ↑↓ ↑ ↑

K L M N Probă de evaluare pentru O5


2 8 18 32

Nu, ea creşte în ordinea:


K,L, M, N, O,P,Q
S-a constatat că energia substraturilor următoare creşte în Probă de evaluare pentru O6
ordinea:
4s<3d ; 5s<4d ; 6s<5d
Concluzie Strat K L M N
Ordinea de completare cu electroni a straturilor şi Nr max e -
2 8 18 32
substraturilor este: Substrat 1s 2s 3s 3p 4s 4p 4d
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 2p 3d 4f
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z = 3, Nr max e -
2 2 6 2 6 10 2 6 10
Z = 7, Z = 11, Z = 17 14
Z = 20, Z = 27, Z = 34 Distribuţia electronilor pe straturi şi substraturi
reprezintă configuraţia electronică a
elementelor.

Regulile de completare cu electroni a


straturilor şi substraturilor sunt:
TEMĂ – FIŞA DE LUCRU 3 - principiul energetic – ocuparea cu electroni
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z =
a straturilor şi substraturilor se face în
5, Z = 9, Z = 13, ordinea crescătoare a energiei
Z = 19, Z = 26, Z = 33, Z = 36 - se respectă numărul maxim de electroni de Probă de evaluare pentru O7
pe strat/substrat
- principiul lui Pauli
- regula lui Hund

Z=3 1s2 2s1


Z=7 1s2 2s2 2p3
Z = 11 1s2 2s2 2p6 3s1
Z = 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Z = 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Z = 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
Z = 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4
FIŞA DE LUCRU 1

Se dau simbolurile următorilor atomi : 23


11 Na, 35
17 Cl, 40
20 Ca.

1.Precizaţi ce reprezintă numerele din simbol.


2.Precizaţi care este numărul de particule elementare din alcătuirea acestor atomi.
3.Repartizaţi electronii pe straturi.

FIŞA DE LUCRU 2

Completaţi tabelul dat:

Strat K L M N
Nr max e-
Substrat
Nr max e-
FIŞA DE LUCRU 3
TEMĂ PENTRU ACASĂ
Reprezentaţi configuraţia electronică a elementelor cu : Z = 5, Z = 9, Z = 13, Z = 19, Z = 26, Z = 33, Z = 36