Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE, JURNALISM și
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


ANUL I PEDAGOGIE,
AN UNIV. 2018-2019
SEMESTRUL I

TUTORE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ


Numele și prenumele:

STUDENT Numele și prenumele:


TEME PENTRU REALIZAREA PORTOFOLIULUI DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

2x portofoliu (1 Invatamant Primar & 1 Invatamant Prescolar)


2x5 fisa de asistenta-> referiri, observatii, aprecieri in cadrul unui proiect
de lectie (Se încarcă la evaluarea digitală optional, dacă sunt realizate în
format electronic)
2x2 proiect de lectie solicitat cadrelor didactice (proiecte activitate)
3x întocmire fișa psihopegagogică (1-2, 2-1, referinte prescolar/scolar)(Se
încarcă la evaluarea digitală)
Documente scolare solicitate cadrelor didactice (în format electronic):
- programele disciplinelor
- plan cadru
- schema orara
- orarul clasei
- planificare calendaristica/ toate disciplinele studiate (invatatori –
repartizarea intregii materii pe saptamani)
- proiectarea unitatii de invatare – o singura disciplina- o singura unitate
de invatare
Activitate pe platform (incarcare documente, imagini, etc.)
IMPORTANT!!! MATERIALELE NU VOR FI PRELUATE DE PE
INTERNET. SE VERIFICĂ ORIGINALITATEA LOR.

* fiecare document solicitat cadrelor didactice trebuie sa contina o fisa cu observatii,


aprecieri, imbunatatiri etc.
Informații generale desfășurare practică

1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogică, parte integrantă a


procesului de învăţământ, are următoarele obiective:

- consolidarea si aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice si metodice;


- învăţarea, exersarea si formarea abilităţilor si competenţelor necesare exercitării
profesiunii didactice;
- cunoasterea documentelor scolare care fundamentează organizarea si conducerea
procesului didactic;
- aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor
procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile, finalităţile,conţinutul,
metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor
scolare);
- formarea si dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică;
- efectuarea si exersarea unor acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza
pregătirii teoretice de psihologia educaţiei, pedagogie, didactică a
specialităţii;
- formarea capacităţii de cunoastere a elevilor (individual si în grupul scolar), în
vederea tratării diferenţiate a acestora;
- cultivarea abilităţilor si a capacităţilor de autoevaluare si de integrare a rezultatelor
autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale.
2. Conţinutul si secvenţele practicii pedagogice

a) Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt:


- cunoasterea unităţilor de învăţământ, ca organizaţii sociale având ca misiune
formarea, educarea si socializarea tinerei generaţii;
- cunoasterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele si
serviciile componente, a sistemelor manageriale ale unităţilor
scolare;
- cunoasterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative,
economico-financiare, etc., a relaţiilor si a interacţiunilor reciproce dintreacestea;
- înţelegerea raporturilor reciproce dintre scoală-familie-organizaţiile sociale si ale
administraţiei locale, comunităţile locale si a schimburilor permanente cumediul în care
acţionează;
- asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri si drepturi
ale profesiei de cadru didactic ;
- capacitatea de transpunere a conţinutului stiinţific, de specialitate al obiectelor de
studiu, în conţinuturi didactice, în măsură să facă posibilă si accesibilăînsusirea de către
elevi a valorilor stiinţei, tehnologiei si culturii;
- construirea de demersuri si strategii didactice adecvate finalităţilor si conţinuturilor
disciplinelor de studiu, formarea si dezvoltarea deprinderilor deapreciere si susţinere a
activităţilor didactice cu elevii;
- formarea abilităţilor si a capacităţii de observare si de studiere a particularităţilor de
vârstă si individuale ale elevilor;
- dezvoltarea capacităţii de evaluare si apreciere a activităţilor instructiv-educative
proprii, ale elevilor si ale colegilor.
b) Structura practicii pedagogice. Sistemul practicii pedagogice este structurat si
conţine următoarele etape si secvenţe:
- etapa pregătitoare, de început a practicii, în care se realizează primul contact cu
realităţile unităţilor scolare si se asigură cunoasterea de către studenţi atuturor
elementelor teoretice si a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea
propriu-zisă a activităţilor practice;
- practica observatorie care urmăreste formarea capacităţilor de identificare a
principalelor componente ale procesului de învăţământ, precizarea etapeloractivităţilor
didactice în succesiunea lor si a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al
diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii,activităţi educative scolare si
extrascolare, dirigenţie etc.);
- proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente
scolare: planificare calendaristică, proiectarea unei unităţi de învăţare,proiectarea
principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de
proiectare, analiza curriculumului scolar, identificareacompetenţelor generale si a
competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă
înformularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
- desfăsurarea lecţiilor de probă si a lecţiilor finale, care presupune construirea de
demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvateconţinuturilor si
finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte
componente ale procesului didactic; exersareacapacităţilor de stimulare a creativităţii,
motivaţiei, interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor si comunicării
educaţionale;
- integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin
analiza si autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii, activităţiextrascolare, ore de
dirigenţie) desfăsurate.
c) Îndrumarea practicii pedagogice
Practica pedagogică este coordonată de către Facultatea de Psihologie și Pedagogie si
se efectuează în scolile stabilite de inspectoratele scolare, pe baza unor
protocoaleîncheiate între Facultatea de Psihologie și Pedagogie.

Îndrumarea si realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:


a) de personalul didactic al Facultății de Psihologie și Pedagogie:
- face legătura cu conducerile scolilor si cu profesorii-mentori care vor îndruma
nemijlocit practica studenţilor;
- asigură documentaţia stiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din
cadrul practicii pedagogice;
- analizează si avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale
studenţilor;
- analizează si evaluează împreună cu profesorii-mentori rezultatele obţinute de studenţi
la practica pedagogică;
- înscrie în documentele scolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în
perioadele de practică pedagogică.
b) de către profesorii-mentori din scolile în care se realizează practica, care acţionează
ca agenţi si garanţi ai realizării si calităţii practicii pedagogice asigurând:
- planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică;
- repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăsoară
profesorii-mentori;
- îndrumarea stiinţifică de specialitate si didactică a studenţilor pentru toate categoriile
si tipurile de activităţi practice ce se realizează, pe toată duratapracticii pedagogice;
- analizează, apreciază si evaluează rezultatele obţinute de studenţi la practica
pedagogică.
Desfăsurarea optimă si realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice
implică în mod necesar participarea efectivă si responsabilă a studenţilor la
toateacţiunile, proiectele si programele înscrise în sistemul general al practicii
pedagogice, componentă organică, esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.
FIȘA DE ASISTENŢĂ

Data:
Școala/ Grădinița:
Clasa/ Grupa :
Durata :
Nr. de elevi (prezenţi/înscrisi) :
Disciplina :
Unitatea de învăţare :
Subiectul lecţiei/activității :
Tipul lecţiei/activității :
Competențe specifice:

Obiective operaţionale :

- Metode si procedee:

- Mijloace de învăţământ:
- Strategia de evaluare:
Desfășurarea lecției/ activității Intrebări și observații pe baza
discuțiilor cu tutorele de practică
pedagogică
ANALIZA COMPETENȚELOR TRANSVERSALE ALE STUDENTULUI
Tutorele/profesorul indrumator evaluează performanţa studentului din timpul
practicii, bifând în căsuţa potrivită.

NUME și PRENUME STUDENT:

1. Atitudinea faţă de sarcină

entuziasmat □
interes moderat□
pare indiferent□

2. Abilitatea de a lucra cu alte persoane

lucrează bine în echipă □


are reticenţe faţă de lucrul în echipă preferă să lucreze singur □

3. Responsabilitate faţă de sarcina primită

puternic responsabil□
destul de responsabil□
necesită atenţionări/ supraveghere din partea tutorelui
4. Punctualitate

ajunge întotdeauna la timp □


întârzie uneori □
întârzie foarte des □

5. Abilitatea de a urma instrucţiunile

demonstrează o bună înţelegere a instrucţiunilor □solicită informaţii suplimentare

necesită supervizare constantă□

6. Disciplină

disciplinat, respectă sarcinile primite □


are abateri minore de la disciplină□
are abateri frecvente si uneori grave□
7. Abilitatea de a lucra autonom

poate lucra complet autonom □


poate lucra cu minimă ghidare□

asteaptă întotdeauna să i se spună ce are de făcut □


nu este cazul □

8. Ţinută si îmbrăcăminte

întotdeauna aranjat si îngrijit □


ţinută neadecvată □

9. Adaptarea la mediul de practică

se adaptează imediat □
10. Consideraţie faţă de deontologia
profesională

excelentă □

necesită o perioadă de adaptare medie

are dificultăţi în adaptare □


adecvată □
necesită mai multă atenţie □

Numele și prenumele tutorelui Semnătura

Data: