Sunteți pe pagina 1din 5

PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

În cadrul activității de practică pedagogică, studenții vor realiza


portofoliul profesional, care va cuprinde:
1. fişele de evidenţă a zilelor de practică pedagogică (conform modelului
prezentat mai departe);
2. trei proiecte de lecție (proiectele vor fi obligatoriu semnate de cadrul
didactic-mentor din școală); activitățile susținute efectiv la clasă vor fi
însoțite de fișa-sinteză de evaluare, cu notă propusă de cadrul didactic-
mentor din școală (conform modelului anexat);
3. orarul clasei;
4. raportul final asupra perioadei de practică pedagogică (conform
modelului anexat);
5. adeverință pentru studenții care ocupă, în acest an universitar, posturi
didactice în învățământul primar / adeverință de efectuare a practicii
pedagogice în altă unitate decât cea stabilită pentru toți studenții de
profesorul îndrumător din facultate; în adeverință, se vor menționa
obligatoriu: perioada desfășurării practicii, numele și prenumele
cadrului didactic îndrumător și gradul didactic al acestuia.
Studenții care au efectuat practica pedagogică în unitatea de
învățământ stabilită de profesorul îndrumător din facultate NU VOR
DEPUNE ADEVERINȚE.

Lecțiile ținute de studenți vor fi evaluate conform fișei-sinteză care se


găsește mai departe.
FIŞA DE EVIDENŢĂ A ZILELOR
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. Numele şi prenumele cursantului:____________________________________

2. Data: _________________________________________________________

3. Clasa: _________________________________________________________

4. Cadru didactic-mentor: ___________________________________________

5. Activităţi la clasă în care s-a implicat cursantul:


 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________
(exemple: asistenţă, predare, sprijinirea mentorului în procesul didactic,
corectarea unor teste / lucrări, aplicarea unor teste / lucrări, supravegherea
clasei, organizarea unor activităţi etc.)

6. Aprecieri / Recomandări / Observaţii privind participarea cursantului:

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

Evaluator ....................................... (semnătura)


FIŞA – SINTEZĂ DE EVALUARE A LECŢIEI

ŞCOALA _________________________________________________________
Cursant _____________________________________________
Clasa la care predă _________________________________________________
Obiectul/ Disciplina _________________________________________________
Subiectul lecţiei ____________________________________________________
__________________________________________________________________

GRUPA INDICATORI SCALA DE EVALUARE


ACTIVITĂŢILOR
Insuficient Satisfăcător Bine F. Bine
URMĂRITE
I. Proiectarea şi 1.Elaborarea proiectului şi
organizarea lecţiei pregătirea condiţiilor necesare
desfăşurării lecţiei
- documentarea ştiinţifică şi
metodică
- definirea obiectivelor
- corelaţia dintre obiective şi
celelalte componente ale actului
didactic
- organizarea clasei, aspectul
estetic,igienic
- asigurarea mijloacelor de
învăţământ
- organizarea colectivului
II. Desfăşurarea lecţiei 2.Valenţe educative
3. Conţinutul ştiinţific
4.Corelaţii intra- şi
interdisciplinare
5.Caracter practic aplicativ
6.Alegerea şi folosirea metodelor
de predare- învăţare

7.Îmbinarea diferitelor forme de


activitate
8.Integrarea mijloacelor de
învăţământ
9.Crearea motivaţiei; activizarea
elevilor
10.Formarea deprinderilor de
activitate independentă
11.Strategii de diferenţiere şi
individualizare

12.Strategii de accentuarea a
caracterului formativ
13.Densitatea lecţiei
14.Evaluarea permanent -
formativă
III. Comportamentul 15. Organizarea, îndrumarea,
propunătorului conducerea, controlarea activităţii
de învăţare
16. Creativitatea în conceperea şi
conducerea lecţiei
17. Perseverenţa în realizarea
obiectivelor
18. Conduita în relaţiile cu elevii
19. Capacitatea stăpânirii de sine
şi prezenţa de spirit
IV. Autoevaluarea 20. Autoanaliza şi autoaprecierea
obiectivă

RECOMANDĂRI ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

NOTA ACORDATĂ…………………………….

Semnătura evaluatorului
…………………………………………
RAPORT FINAL ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele și prenumele studentului…………….………………………………


Anul, grupa ………………………………………………………………..

Unitatea de învățământ unde a efectuat practica ………………………………..


Numele și prenumele mentorului ……………………………………………….

Nota acordată studentului, pentru întreaga activitate din practică ……………

În acordarea notei, se va ține seama de:

- prezența satisfăcătoare / nesatisfăcătoare la practică (vor fi avute în vedere


fişele de evidenţă a activităţilor de practică pedagogică, întocmite de
studenți);
- documentarea metodică și ştiinţifică (vor fi avute în vedere cele 3 proiecte
de lecții, întocmite de studenți);
- elementele de creativitate în pregătirea activităților didactice (vor fi avute în
vedere cele 3 proiecte de lecții, întocmite de studenți);
- susținerea activităților didactice;
- capacitatea studentului de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai
puţin izbutite din timpul practicii.

Semnătura mentorului,

Data