Sunteți pe pagina 1din 203

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


ABORDARE INTEGRATĂ
Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă
Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel

CLASA a III-a

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – MATEMATICĂ – ȘTIINȚE ALE NATURII


Clasa a III-a

Planificare calendaristică orientativă

Proiectare integrată: Limba și literatura română_Matematică_Știinte

UNITĂȚI TEMATICE Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii


Unitatea de învățare Perioada Unitatea de învățare Perioada Unitatea de învățare Perioada
*Semestrul I -14 săptămâni
U1 DIN NOU LA ȘCOALĂ Bun găsit, școală! 1 săpt. Un nou început 1 săpt. Un nou început 1 săpt.
U2 PĂMÂNTUL ȘI Poveștile Pământului 3 săpt. Apă, aer, sol 3 săpt. **Pământul – mediu
POVEȘTILE SALE  Numerele naturale cuprinse între de viață 7 săpt.
0 – 10 000
U3 APĂ, SPORT ȘI Călătorie pe un nor 4 săpt. Povestea unei picături de apă 4 săpt.
SĂNĂTATE  Adunarea şi scăderea numerelor
naturale în concentrul 0 – 10
000, fără și cu trecere peste ordin
U4 LUMEA VIE – ALEGEREA Din lumea reală, în lumea 3 săpt. În lumea animalelor 3 săpt. **Caracteristici ale
PRIETENILOR textului  Înmulțirea numerelor naturale 0 lumii vii
– 100 6 săpt.
U5 NATURA – O COLECȚIE Plantele și animalele au 3 săpt. În lumea plantelor 3 săpt.
DE POVEȘTI VII povestea lor  Împărțirea numerelor naturale 0
– 100
*Semestrul al II-lea -20 săptămâni din care:
 19 săptămâni: predare-învățare-evaluare;
 1 săptămână: programul „Școala Altfel”.
U6 TAINELE NATURII – Semnele nescrise ale naturii 3 săpt. Natura și viața noastră 3 săpt. **Corpuri – proprietăți 6 săpt.
PROBLEME ȘI SOLUȚII  Ordinea efectuării operațiilor și
2
folosirea parantezelor rotunde
 Probleme care se rezolvă prin
cele 4 operații
U7 JOCURI ȘI JUCĂRII În lumea sunetelor și a 3 săpt. Jocuri, jucării, cărți dragi copiilor 3 săpt.
culorilor  Înmulțirea numerelor naturale în
concentrul 0 – 10 000
U8 LUMEA DE LÂNGĂ NOI Împreună 3 săpt. Corpurile din jurul nostru 3 săpt. **Forțe și efecte 6 săpt.
 Elemente de geometrie
U9 INVENȚII, JOC ȘI Despre invenții 3 săpt. Atelier de joc și învățare 3 săpt.
CULOARE  Fracții
U10 EXPLORARE, Comunicarea politicoasă și 2 săpt. Explorare, experimentare, cercetare 2 săpt. **Transformări ale 5 săpt.
EXPERIMENTARE, relațiile cu ceilalți  Probleme materiei
COMUNICARE
U11 JOC ȘI BUCURIE Joc și prietenie 3 săpt. Pregătiri pentru petrecere 3 săpt.
 Unități de măsură
U12 CALEIDOSCOP DE Curcubeul vacanței 2 săpt. Proiecte de vacanță 2 săpt. Recapitulare finală 2 săpt.
VACANȚĂ Recapitulare finală

*Notă: Învățătorii își pot adapta propria planificare în funcție de perioada stabilită la nivelul unității de învățământ pentru Programul
Scoala Altfel. Autorii prezentei planificări au propus Programul Școala Altfel în semestrul al II-lea al anului școlar.
**Notă: La disciplina Științe ale naturii:
 U.Î. Pământul – mediu de viață se derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și poveștile sale și Apă, sport și sănătate.
 U.Î. Caracteristici ale lumii vii se derulează pe parcursul a două unități tematice: Lumea vie – Alegerea prietenilor și Natura – o colecție de
povești vii.
 U.Î. Corpuri – proprietăți se derulează pe parcursul a două unități tematice: Tainele naturii – probleme și soluții și Jocuri și jucării.
 U.Î. Forțe și efecte se derulează pe parcursul a două unități tematice: Lumea de lângă noi și Invenții, joc și culoare
 U.Î. Transformări ale materiei se derulează pe parcursul a două unități tematice: Explorare, experimentare, comunicare și Joc și bucurie.

3
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 5

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1. Bun găsit,  Recapitulare – clasa a II-a 5 S1
școală!
2. Poveștile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S2 – S4
Pământului 1.4. - receptarea şi emiterea de mesaje în contexte familiare;
2.2. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate, vizionate).
2.5.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
3.1. de vârstă)
3.2. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
3.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.6. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.1. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
4.4.  Organizarea textului scris
4.5. - așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
3. Călătorie pe  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 20 S5 – S8
un nor 1.1. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate, citite);
1.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
1.4.  Textul – textul literar, narativ
2.2. - personajele textului;
2.4. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
4
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
3.3. poziția corpului;
4.1. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.4. personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
4. Din lumea 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S9 – S11
reală, în lumea 1.2. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (auzite, văzute,
textului 2.2. trăite, citite);
2.3. - prezentarea unor persoane, a unor activități.
3.1.  Textul – textul literar, narativ
3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
3.6. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de enunțuri;
4.4. - realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea de

5
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai întâi, apoi, în
cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
5. Plantele și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S12 – S14
animalele au 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
povestea lor 1.5. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.1.  Textul – textul nonliterar
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2.5. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de enunțuri;
3.6. - realizarea planului de idei;
4.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.4. personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ - VACANŢA DE CRĂCIUN


SEMESTRUL AL II-LEA
6. Semnele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S1 – S3
nescrise ale 1.3. - oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
naturii 1.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.2.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului
2.4. de vârstă)
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
6
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.4. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri, enunțuri și
3.5. întrebări;
4.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
4.5. de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor substantive.
7. În lumea 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S4 – S6
sunetelor și a 1.3. - descrierea unui obiect, a unei ființe;
culorilor 1.4. - prezentarea unei activități.
2.1.  Textul – textul literar, narativ
2.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2.4.
- organizarea în tabele a informațiilor;
3.1.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.2.
3.4. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
3.5. de conţinut.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.3. instrucțiuni amuzante.
4.5.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
8. Împreună 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S7 – S9
1.4. - descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
7
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.3. personaje;
3.4. - exprimarea personală pe baza textului.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
4.2. comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.4. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).
9. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S10 – S12
invenții 1.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (vizionarea unui
2.2. film/desen animat pentru copii);
2.3. - prezentarea unei activități.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.4. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.3. - descrierea unor elemente din mediul apropiat – elaborarea de
4.4. instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite ale obiectelor;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
10. Comunicarea 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 S13 – S14
politicoasă și 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă;
relațiile cu 3.1. - inițierea unui schimb verbal.
3.2.  Textul – textul literar, narativ
8
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ceilalți 3.3. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire.
11. Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 S15 – S17
prietenie 1.3. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (citite).
1.4.  Textul - textul literar, narativ
2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.5. personaje;
4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.  Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
12. Curcubeul  Recapitulare finală 10 S18 – S 19
vacanței

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


9
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 4 S1

2. Apă, aer, sol 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 S2 – S4


Numerele naturale 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
cuprinse între 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
0 - 10 000 2.2.  Organizarea şi reprezentarea datelor
2.3. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
3.1.
5.2.
3. Povestea unei 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 16 S5 – S8
picături de apă 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
numerelor naturale în 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului
concentrul invers, metoda balanţei).
0 – 10 000, fără trecere  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare
și cu trecere peste și scădere)
ordin
4. În lumea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 S9 – S11
animalelor 5.1. - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
naturale în concentrul (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre);
0 - 100 - proprietăţile înmulţirii.
5. În lumea plantelor 2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 S12 – S14
10
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Împărțirea numerelor 5.1. - împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest
naturale în concentrul 5.3. 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
0 – 100 
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ – VACANȚA DE CRĂCIUN
SEMESTRUL AL II-LEA
6. Natura și viața 5.1.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde 12 S1 – S3
noastră 5.3.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
Probleme cu cele 4 (adunare, scădere, înmulțire, împărțire)
operații
7. Jocuri, jucării, 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 S4 – S6
cărți dragi copiilor 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;
naturale în concentrul - înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
0 – 10 000 depăşeşte 10 000.
8. Corpurile din jurul 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 S7 – S9
nostru 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
Elemente de geometrie 3.1.  Figuri geometrice
3.2. - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă
segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere,
identificarea unor elemente specifice).

9. Atelier de joc și 2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10 12 S10 – S12
învățare 2.2. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări
2.3. prin desene;
Fracții 2.4. - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
11
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.1. - compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor.

10. Explorare, 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda 8 S13 – S14
experimentare, 5.2. reprezentării grafice.
cercetare 5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
Probleme - date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
11. Pregătiri pentru 4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 S15 – S17
petrecere 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
Unități de măsură 5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară.
12. Proiecte de  Recapitulare finală 8 S18 – S19
vacanță
Recapitulare finală
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii
12
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 1 S1

2. Pământul – 1.1  Pământul – mediu de viață 7 S2 – S8 Unitatea de Științe


mediu de viață 2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări; ale naturii durează 6
2.3 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă; săptămâni (S2 – S8) și
2.4 - Mișcarea apei pe suprafața Pământului; corespunde unităților
3.2 - Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei în natură; 2 și 3 de Limba și
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet. literatura română,
 Influența omului asupra mediului de viață respectiv Matematică
- Poluarea apei, a solului, a aerului.

3. Caracteristici ale 1.1  Caracteristici ale lumii vii 6 S9 – S14 Unitatea de Științe
lumii vii 1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, hrană; ale naturii durează 6
2.1 creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire); săptămâni (S9 – S14)
2.3 - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului; și corespunde
2.4 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului (temperatura) unităților 4 și 5 de
3.1 sau în diferite situații (pericol, mișcare); Limba și literatura
română, respectiv
- Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări,
Matematică
mamifere – caracteristici generale, exemple de reprezentanți din
mediul de viață apropiat.
 Omul – menținerea stării de sănătate
- Activitate și odihnă.

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ – VACANȚA DE CRĂCIUN


SEMESTRUL AL II-LEA
13
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4. Corpuri – 1.1  Corpuri – proprietăți 6 S1 – S6 Unitatea de Științe
proprietăți 1.2 - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere, masă, ale naturii durează 6
2.1 volum); săptămâni (S1 – S6) și
2.2 - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identificare în funcție de formă corespunde unităților
2.4 și volum; 6 și 7 de Limba și
- Proprietățile unor metale. Utilizări; literatura română,
respectiv Matematică
- Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică, de
contact - frecarea);
- Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
5. Forțe și efecte 2.2  Forțe și efecte 6 S7 – S12 Unitatea de Științe
2.3 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare); ale naturii durează 6
- Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, săptămâni (S6 – S12)
rapiditate). și corespunde
unităților 8 și 9 de
Limba și literatura
română, respectiv
Matematică
6. Transformări ale 2.4  Tipuri de transformări ale materiei 5 S13 – S17 Unitatea de Științe
materiei 2.5 - Topire, solidificare, vaporizare, condensare. ale naturii durează 5
săptămâni (S13 – S17)
și corespunde
unităților 10 și 11 de
Limba și literatura
română, respectiv
Matematică
7. Recapitulare  Recapitulare finală 2 S18 – S19
finală

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 2


14
Limba și literatura română – Matematică – Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 2: Pământul și poveștile sale


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)

Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii*


U.Î.: Poveștile Pământului U.Î.: Apă, aer, sol U.Î.: Pământul – mediu de viață*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Numerele naturale cuprinse între 7 ore:  Pământul – mediu de viață
(S2 – S4) - receptare şi emitere de mesaje în (S2 – S4) 0 – 10 000 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri,
contexte familiare; - formare, citire, scriere comparare, 3 ore utilizări
- relatarea unei acţiuni/întâmplări ordonare, rotunjire; (S2 – S4) - Resurse naturale - tipuri, folosire
cunoscute (audiate, vizionate). - formarea, citirea, scrierea numerelor + 4 ore responsabilă
 Textul – textul literar (textul cu cifrele romane I, V, X. (S5 – S8) - Mișcarea apei pe suprafața
1.1. narativ, poezii scurte adecvate 1.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 1.1. Pământului
1.4. nivelului de vârstă) 1.2. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, 2.2. - Schimbări ale stării de agregare a
2.2. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor; 2.1. date din tabel. 2.3. apei. Circuitul apei
2.5. - identificarea de informaţii explicit 2.2. 2.4. - Fenomene ale naturii: ploaie,
3.1. formulate; 2.3. 3.2. ninsoare, vânt, fulger, tunet
3.2. - exprimarea reacției față de cele 3.1.  Influența omului asupra mediului de
3.5. citite; 5.2. viață
3.6. - raportarea propriei experiențe la - Poluarea apei, a solului, a aerului
4.1. cea a personajelor.
4.4.  Organizarea textului scris
4.5. - Așezarea corectă în pagina caietului
a textului scris;
- Jurnalul de lectură;
- Cum se organizează un portofoliu;
 Variabilitatea limbii și a comunicării
în contexte diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
* Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și poveștile sale (3 ore) și Apă,
sport și sănătate (4 ore).
Limba și literatura română
15
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Poveștile Pământului
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar - - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
faţă de diverse tipuri de lectura textului a organiza informații/idei/cuvinte potrivite manual, text suport: clasă: alcătuirea de
mesaje în contexte familiare pornind de la cuvântul carte (1.4); Spiridușul cel bun al propoziții utilizând
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului cărții, după Ada cuvintele nou învățate în
de detaliu din texte suport (3.1); Teodorescu, Caietul text
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute elevului pentru clasa a
4.5. Manifestarea prin raportare la contextul în care apar şi III-a – Limba și  Proba orală:
disponibilităţii pentru confruntarea cu sensurile oferite de literatura română, formulare de răspunsuri
transmiterea în scris a unor dicţionar (3.1); Editura Intuitext, la întrebări referitoare la
idei - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în dicționar, minge. conţinutul textului
enunţuri proprii (4.5); ● Resurse procedurale:
- citirea în forme variate a unor enunţuri exercițiul, conversaţia,
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); explicaţia, procedee de
- joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă a citire activă,
textului pe baza unor repere date de brainstorming-ul,
învățător (3.1); metoda Ciorchinele,
- formularea de răspunsuri la întrebări ce RAÎ (Răspunde, aruncă,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu întreabă), jocul
desprinse din textul citit (3.1); didactic.
- explicarea enunțului …nu cumva
cuvintele să se adune în așa fel încât să dea
înțelesuri greșite (3.1);
- exprimarea unor idei referitoare la
întrebările pe care un copil le-ar putea
adresa spiridușului cel bun dintr-o carte cu
titlul Poveștile Pământului (4.5).
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport lectura repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport:  Observare
adecvat din partea aprofundată a enunțul/pasajul din text care te-a făcut să Spiridușul cel bun al sistematică a
profesorului textului te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); cărții, după Ada calității actului
3.2. Formularea unui răspuns - relatarea după întrebările investigatorului Teodorescu, Caietul citirii:

16
emoţional faţă de textul literar perfect, a întâmplărilor din text (Cine? Ce? elevului pentru clasa a  Lista de control/
citit Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); III-a – Limba și verificare:
4.5. Manifestarea disponibilităţii - citirea în ritm propriu a textului, cu literatura română,  citirea părţilor
pentru transmiterea în scris a adaptarea intonaţiei impuse de semnele de Editura Intuitext dintr-o naraţiune
unor idei punctuaţie și de sentimentele trăite de ●Resurse procedurale: folosind tonul
personaje (3.2); exercițiul, conversaţia, adecvat celor
- exprimarea reacţiilor faţă de cele citite explicaţia povestite;
folosind modalităţi diverse: desen, mimă,  adaptarea volumului
schemă (3.2); vocii şi a ritmului
- raportarea propriei experiențe la cea a vorbirii la atmosfera
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ... m-aş povestirii;
simţi/aş fi ... (3.2);  citirea cu intonația
- Atelier de creație Fel de fel de întrebări și impusă de semnele
răspunsuri: formularea de întrebări pe care de punctuație;
fiecare elev le-ar adresa spiridușului din  demonstrarea
cartea sa de povești, precum și formularea înțelegerii logicii
de răspunsuri la întrebările formulate de textului.
colegi (4.5);
- imaginarea conținutului unei povești cu
titlul Poveștile Pământului, în situația în care
fiecare elev ar fi autorul (4.5).
3. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Rolul - realizarea corespondenţei dintre mesajul ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de ilustrațiilor transmis de ilustraţie şi cel transmis de manualul, text suport:
mesaje în contexte familiare texte (1.4); Spiridușul cel bun al  Observarea
2.2. Povestirea unei întâmplări - asocierea unor ilustrații cu momentele cărții, după Ada sistematică: atitudinea
cunoscute pe baza unui suport corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); Teodorescu, cărți de la elevilor faţă de sarcina
adecvat din partea - selectarea ilustrațiilor potrivite pentru biblioteca clasei, dată
profesorului anumite texte date, referitoare la animale creioane colorate, coli  Listă de verificare (da,
3.6. Aprecierea valorii cărţilor care trăiesc pe uscat sau în apă (1.4); albe și colorate. nu):
4.5. Manifestarea disponibilităţii - selectarea unor cărți din biblioteca  concentrare asupra
pentru transmiterea în scris a amenajată în sala de clasă (3.6); ● Resurse sarcinii de rezolvat;
unor idei - activitate în perechi de recunoaștere a procedurale: exercițiul,  implicarea activă în
unei povești pe baza informațiilor oferite de conversaţia, explicaţia rezolvarea sarcinii;
coleg/ă, pornind de la imaginea care  cooperarea pentru
însoțește textul (2.2); realizarea sarcinii.
- realizarea unor desene pentru a ilustra
ceea ce a înţeles din textul lecturat (1.4);
- participarea, alături de colegi şi de

17
învățător, la realizarea scenariului unei
dramatizări în care intervin personaje din
mai multe povești cunoscute (4.5).
4. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Povestirea orală - audierea unei povești folosind computerul ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text după un șir de (1.4); manual, CD-ul aferent
informativ sau literar accesibil ilustrații - ordonarea unor ilustraţii date, conform manualului, text  Observarea
1.4. Manifestarea curiozităţii succesiunii întâmplărilor petrecute în textul suport: Pescarul și sistematică:
faţă de diverse tipuri de audiat (1.1); delfinii, după Gheorghe comportamentul de
mesaje în contexte familiare - completarea unor enunțuri cu informații Onea, imagini care ascultător activ
2.2. Povestirea unei întâmplări din textul audiat (1.1); ilustrează momente  Lista de verificare (da,
cunoscute pe baza unui suport - jocuri de cuvinte: Silabe încurcate (3.5); ale acțiunii din nu):
adecvat din partea - integrarea cuvintelor în enunțuri proprii povestea audiată,  manifestarea
profesorului (3.5); Caietul elevului pentru interesului față de
3.5. Sesizarea unor regularităţi - realizarea unor desene/scheme pentru a clasa a III-a – Limba și mesaje audiate cu
ale limbii pe baza textului citit ilustra ceea ce a înţeles din textul audiat literatura română, ajutorul
(1.4); Editura Intuitext, computerului;
- relatarea de întâmplări pe baza unor creioane colorate, coli  concentrare asupra
ilustrații care sugerează începutul, albe și colorate. sarcinii;
continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri ● Resurse procedurale:  formularea de
de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al exercițiul, conversaţia răspunsuri adecvate
grupului povestește un anumit moment al euristică, explicaţia, la întrebări;
acțiunii) (2.2). metoda Cercul  executarea unor
(povestirea orală în sarcini conform
grup) comenzilor primite.
5. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar – - identificarea enunţurilor adevărate/false  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text lectura textului referitoare la textul audiat (lecturat de manual, text suport:  Observarea
informativ sau literar accesibil învățător) (1.1); Povestea pământului și sistematică:
2.2. Povestirea unei întâmplări - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări a muncii (din volumul comportamentul de
cunoscute pe baza unui suport legate de mesajul textului audiat, dintr-o Legende populare cititor:
adecvat din partea pereche/serie de variante date (1.1); românești), Caietul Scara de clasificare
profesorului - citirea textului cu voce tare, în şoaptă, în elevului pentru clasa a (întotdeauna,
3.1. Extragerea unor informaţii gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); III-a – Limba și frecvent, rar):
de detaliu din texte - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, literatura română,  deprinderi de citire
informative sau literare în funcţie de anumite repere: un detaliu, o Editura Intuitext (suficient de tare,
4.5. Manifestarea disponibilităţii idee din text (3.1);  Resurse astfel încât să fie
pentru transmiterea în scris a - formularea de enunţuri după ilustraţii sau procedurale: auzit);
unor idei folosind cuvinte date (2.2); conversaţia, explicaţia,  respectarea poziției
- formularea, în scris, a răspunsurilor la exerciţiul, corecte a corpului și a
18
întrebări pe baza textului citit (4.5); problematizarea. cărții;
- citirea în ritm propriu a textului, cu  pronunțarea clară și
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de accentuarea corectă a
punctuaţie (3.1). cuvintelor.
6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport interpretarea repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport:
adecvat din partea textului enunțul/pasajul din text care te-a făcut să Povestea pământului și  Tema de lucru în
profesorului te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); a muncii (din volumul clasă: jurnal cu dublă
2.5. Adaptarea vorbirii la - citirea textului cu reglarea intensităţii şi Legende populare intrare: transcrierea
diferite situaţii de comunicare volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii, românești), Caietul unui fragment
în funcţie de partenerul de corespunzător încărcăturii afective a elevului pentru clasa a preferat, motivarea
dialog mesajului (3.2); III-a – Limba și alegerii lui
3.1. Extragerea unor informaţii - transcrierea unui pasaj din text care literatura română,
de detaliu din texte intrigă/uimeşte/stârneşte Editura Intuitext  Observarea
informative sau literare interesul/impresionează (3.1);  Resurse sistematică:
3.2. Formularea unui răspuns - realizarea în scris a unui scurt text în care procedurale: lectura iniţiativa în comunicare:
emoţional faţă de textul literar se comentează paragraful ales (3.1); explicativă, citirea  Scara de clasificare
citit - exprimarea orală a mai multor opinii în selectivă, lectura (întotdeauna,
legătură cu întâmplările prezentate în unul creativă, conversaţia, frecvent, rar):
dintre pasajele selectate, încheiată cu explicaţia, jocul de rol,  menținerea
comentariul celui care a ales pasajul (2.2); jurnalul cu dublă interesului pentru
- raportarea propriei experiențe la cea a intrare, metoda dialog;
personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... Lasă-mi mie ultimul  acceptarea punctelor
(3.2); cuvânt! de vedere diferite în
- joc de rol în diverse situaţii de cadrul grupului;
comunicare, cu respectarea regulilor  transmiterea de
stabilite (elevii întruchipează diferite stări, sentimente, idei.
elemente/ personaje din textul lecturat)
(2.5).
7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar în - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de versuri a organiza informații/idei/cuvinte potrivite, manual, text suport:
mesaje în contexte familiare pornind de la cuvântul școlar (1.4); Cu nasul în carte, după  Tema de lucru în
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului Nina Cassian, Caietul clasă: alcătuirea de
de detaliu din texte suport (3.1); elevului pentru clasa a propoziții utilizând
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute III-a – Limba și cuvintele nou învățate în
3.6. Aprecierea valorii cărţilor prin raportare la contextul în care apar şi literatura română, text.
4.5. Manifestarea confruntarea cu sensurile oferite de Editura Intuitext,  Proba orală:
disponibilităţii pentru dicţionar (3.1); dicționar, minge. formulare
19
transmiterea în scris a unor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse de răspunsuri la întrebări
idei enunţuri proprii (4.5); procedurale: exercițiul, referitoare la conţinutul
- citirea în ritm propriu a textului, cu conversaţia, explicaţia, textului
adaptarea intonaţiei impuse de semnele de procedee de citire
punctuaţie (3.1.); activă, brainstorming-
- formularea de răspunsuri la întrebări ce ul, metoda Ciorchinele,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu RAÎ (Răspunde, aruncă,
desprinse din textul citit (3.1); întreabă), jocul
- activitate la biblioteca clasei: selectarea didactic.
de cărți în care se regăsesc texte în versuri;
observarea diferitelor moduri de așezare în
pagină a textului tipărit (3.6);
- crearea de rime pe tema Pământul (uscat,
apă, aer) (4.5).
8. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Silaba. - lectura activă a textului, cu creionul în ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă
de detaliu din texte Cuvântul. mână (3.1); manual, text suport:  Evaluarea după
informative sau literare Despărțirea - activități în perechi cu scopul de a lămuri Cu nasul în carte, după rezolvarea sarcinilor
3.5. Sesizarea unor regularităţi cuvintelor în aspecte neînțelese din text (3.1); Nina Cassian, Caietul de învățare:
ale limbii pe baza textului citit silabe la capăt de - identificarea în text a unor cuvinte care elevului pentru clasa Tehnica „Fără mâini
4.1. Aplicarea regulilor de rând îndeplinesc cerințe date (număr de silabe, a III-a – Limba și ridicate” - se aşteaptă
despărţire în silabe la capăt de număr de vocale) (3.5); literatura română, răspunsuri la anumite
rând, de ortografie şi de - completarea unor cuvinte cu Editura Intuitext, solicitări ale cadrului
punctuaţie în redactarea de litere/grupuri de litere care lipsesc (3.5); jetoane cu silabe didactic; se lasă elevilor
text - formarea de cuvinte din silabe date sau ● Resurse procedurale: timp de gândire, apoi
prin derivare cu prefixe (3.5); exercițiul, conversaţia, pot discuta în perechi
- identificarea diferitelor variante de explicaţia, procedee de sau în grupuri mici;
despărțire a unui cuvânt la capătul rândului citire activă atenţia învățătorului se
(4.1); poate muta către
- transcrierea unor fragmente din textul anumiţi elevi, oferindu-
suport, exersând încadrarea în spaţiul se şi celor timizi, tăcuţi
paginii, respectarea regulilor de despărțire sau neîncrezători
la capătul rândului (4.1.). posibilitatea de a se
exprima.
9. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Aşezarea - citirea textului cu reglarea intensităţii şi ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
de detaliu din texte textului în pagina volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii manual, text suport: clasă: redactarea
informative sau literare caietului corespunzător încărcăturii afective a Cu nasul în carte, după unui scurt text și
3.2. Formularea unui răspuns mesajului (3.2); Nina Cassian, Caietul scrierea acestuia
emoţional faţă de textul literar - realizarea unui jurnal cu dublă intrare elevului pentru clasa respectând regulile
20
citit (3.1); a III-a – Limba și de așezare în pagină
4.1. Aplicarea regulilor de - așezarea corectă pe două coloane a literatura română,
despărţire în silabe la capăt de textului scris în cadrul jurnalului cu dublă Editura Intuitext, coli ● Interevaluarea:
rând, de ortografie şi de intrare (4.1); albe, carton, creioane aprecierea modului în
punctuaţie în redactarea de - raportarea propriei experiențe la cea a colorate care au fost respectate,
text personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... ● Resurse procedurale: de către colegi, regulile
4.4. Povestirea pe scurt a unei (3.2); exercițiul, conversaţia, de așezare în pagină a
întâmplări imaginate/trăite - antrenament de scriere creativă: explicaţia, lectura textelor din cartea
completarea unei liste de activități pe care explicativă, jurnalul cu expusă
elevii le-ar putea desfășura la școală, în dublă intrare
timpul pauzelor (4.4);
- redactarea unui scurt text în care se
prezintă o activitate preferată, desfășurată
la școală (4.4);
- scrierea textului redactat pe o coală albă
de hârtie, respectând încadrarea în spaţiul
paginii, regulile de despărțire la capătul
rândului (4.1.);
- realizarea în grup a unei cărți din lucrările
realizate anterior și expunerea acesteia
(4.4).
10. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Jurnalul de - folosirea unor simboluri specifice ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de lectură eficientizării lecturii (SINELG) în timpul citirii manual, text suport:
mesaje în contexte familiare unui scurt text în care se prezintă informații Jurnalul de lectură,  Tema de lucru în
2.2. Povestirea unei întâmplări despre jurnalul de lectură (3.1); după Vlad Zografi, clasă: formularea
cunoscute pe baza unui suport - formularea unor răspunsuri orale la Caietul elevului pentru răspunsurilor la întrebări
adecvat din partea întrebări despre conţinutul textului citit clasa a III-a – Limba și adresate de învățător
profesorului (3.1); literatura română, (pe baza lucrului cu
3.1. Extragerea unor informaţii - realizarea unui desen/scheme pentru a Editura Intuitext textul)
de detaliu din texte ilustra ce înțeleg prin Jurnalul de lectură – ● Resurse procedurale:  Autoevaluarea -
informative sau literare cufăr de impresii (1.4); exercițiul, conversaţia, interesul pentru lectură
4.4. Povestirea pe scurt a unei - antrenament de scriere creativă în grup: explicaţia, lectura
întâmplări imaginate/trăite Drepturile cititorului (4.4); explicativă, tehnica
- observarea și discutarea modului în care se SINELG
expun opinii, impresii, în care se relatează
întâmplări într-un jurnal de lectură (3.1);
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
impresii, opinii ce pot fi consemnate într-un

21
jurnal de lectură, pornind de la un text
cunoscut de elevi și cu ajutorul întrebărilor
formulate de învățător (2.2).
11. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Jurnalul de - citirea unui text cu voce tare, în şoaptă, în ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
de detaliu din texte lectură (Cum se gând; citire în lanţ, citire ştafetă (3.1); Lectură și scriere, joc și clasă: completarea unei
informative sau literare completează o - citirea în ritm propriu a textului, cu fantezie - Clasa a III-a, pagini din jurnalul de
3.6. Aprecierea valorii cărţilor pagină din adaptarea intonaţiei impuse de semnele de Editura Intuitext, text lectură al clasei
4.5. Manifestarea disponibilităţii jurnalul de lectură punctuaţie (3.1); suport: Cum se scrie o
pentru transmiterea în scris a al clasei?) - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, carte, după Petre
unor idei în funcţie de anumite repere: un detaliu, o Ghelmez, cărți din  Tema de lucru pentru
idee din text (3.1); biblioteca acasă: completarea unei
- consemnarea impresiilor, opiniilor în urma clasei/personală pagini din jurnalul
lecturării textului și realizarea unui jurnal de ● Resurse procedurale: personal de lectură
lectură al clasei din lucrările elevilor (4.5); conversaţia, explicaţia,
- activitate la biblioteca clasei: selectarea, exerciţiul, procedee de
unei cărți preferate cu tema Pământul, în citire activă, jocul
scopul lecturării acesteia în timpul liber, didactic.
urmată de completarea jurnalului personal
de lectură (3.6).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Cum se - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport organizează un știu, Am învățat) în contextul citirii unui text manual, text suport sistematică: atitudinea
adecvat din partea portofoliu? în care se prezintă informații despre cum se despre modul în care elevilor faţă de sarcina
profesorului organizează un portofoliu (3.1); se organizează un dată
3.1. Extragerea unor informaţii - formularea unor răspunsuri orale la portofoliu, mapă de  Lista de verificare (da/
de detaliu din texte întrebări despre conţinutul textului citit plastic, coli albe, nu):
informative sau literare (3.1); creioane colorate concentrarea asupra
4.5. Manifestarea disponibilităţii - prezentarea pașilor de parcurs în ● Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
pentru transmiterea în scris a organizarea unui portofoliu, având ca sprijin exercițiul, conversaţia, implicarea activă în
unor idei întrebările formulate de învățător (Ce? explicaţia, lectura rezolvarea sarcinii.
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); explicativă, tehnica
- realizarea paginii de gardă a propriului S.V.Î.
portofoliu și a unei pagini în care elevul face
o scurtă prezentare referitoare la conținutul
portofoliului său (4.5).
13. 3.2. Formularea unui răspuns  Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu reglarea ● Resurse materiale: ● Interevaluarea:
emoţional faţă de textul literar – Textul literar (în intensităţii şi volumului vocii precum şi a manual, Caietul prezentarea unor lucrări
citit proză și în versuri) ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii elevului pentru clasa a personale
4.1. Aplicarea regulilor de – Așezarea afective a mesajului (3.2); III-a – Limba și
22
despărţire în silabe la capăt de textului în pagina - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite literatura română,
rând, de ortografie şi de caietului folosind modalităţi diverse: ritm/melodie Editura Intuitext, text
punctuaţie în redactarea de - Scrierea (3.2); suport: În bibliotecă,
text imaginativă (texte - antrenament de scriere creativă: după Ana Blandiana
4.4. Povestirea pe scurt a unei scurte), pe baza continuarea unor versuri date, cu tema Resurse procedurale:
întâmplări imaginate/trăite unui suport vizual Pământul (4.4); conversaţia, explicaţia,
- redactarea unui scurt text pe baza unei exerciţiul, jocul
ilustrații (4.4); didactic
- scrierea pe caiet a textului, respectând
încadrarea în spaţiul paginii, regulile de
despărțire la capătul rândului (4.1.).
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Textul literar (în – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
informative sau literare proză și în versuri) formulate, dintr-un text citit la prima  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns - Scrierea vedere (3.1); conversaţia, exerciţiul;
emoţional faţă de textul literar imaginativă (texte – formularea de concluzii directe pe baza
citit scurte), pe baza informațiilor din textul citit (3.1);
4.1. Aplicarea regulilor de unui suport vizual – raportarea propriei experiențe la cea a
despărţire în silabe la capăt de - Despărțirea personajelor: Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ...
rând, de ortografie şi de cuvintelor în (3.2);
punctuaţie în redactarea de silabe la capăt de – folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1);
text rând – aplicarea regulilor de despărţire în silabe
la capăt de rând (4.1).
15. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Rolul Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte ilustrațiilor ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare ● Despărțirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltare; ameliorare/dezvoltare
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor în problemele (individuale/ale majorităţii  Resurse procedurale:
emoţional faţă de textul literar silabe la capăt de elevilor) ce vor fi identificate după conversaţia, explicaţia ● Autoevaluarea
citit rând evaluarea sumativă. exerciţiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de ● Așezarea ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad didactic.
despărţire în silabe la capăt de textului în pagina ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
rând, de ortografie şi de caietului elevii care vor demonstra realizarea tuturor
punctuaţie în redactarea de ● Antrenamente obiectivelor de evaluare vizate prin proba
text de scriere de evaluare sumativă.
4.4. Povestirea pe scurt a unei creativă
întâmplări imaginate/trăite

23
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Apă, aer, sol
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)

Nr. Resurse materiale și


Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 1.1. Observarea unor modele/  Formarea, citirea și - identificarea situațiilor în care întâlnesc  Resurse materiale:  Tema de lucru în
regularităţi din cotidian, scrierea numerelor numere în viața cotidiană, (ex.-joc: manualul, numărătoarea clasă:
pentru crearea de naturale Călătorie pe Pământ printre numere) de poziționare, fișe de formare de numere
raţionamente proprii 0 – 10 000 (1.1); lucru; imagini care 0 – 10 000 folosind
2.1. Recunoaşterea numerelor - citirea unui număr şi scrierea ilustrează folosirea numărătoarea de
naturale din concentrul numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ numerelor în viața poziționare;
0 – 10 000 şi a fracţiilor litere (2.1); cotidian, Caietul elevului scrierea numerelor
subunitare sau echiunitare, cu - identificarea, într-un număr, a cifrei pentru clasa a III-a – 0 – 10 000 cu cifre și
numitori mai mici sau egali cu unităţilor/zecilor/sutelor/miilor (2.1); Matematică, Editura cu litere;
10 - formarea la numărătoare a unor Intuitext scrierea unor
numere date (2.1);  Resurse procedurale: numere, respectând
- identificarea regulii de construcţie a conversaţia, explicaţia, condiții date
unui şir de numere (1.1); exerciţiul
- compunerea şi descompunerea
numerelor în/din mii, sute, zeci şi unităţi
(2.1).
2. 1.2. Aplicarea unei reguli  Formarea, citirea și - generarea/completarea unor şiruri de  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor scrierea numerelor de numere folosind o regulă dată (1.2); manualul, numărătoarea clasă:
modele repetitive naturale - numărare crescătoare şi de poziționare, fișe de numărare din 1 în 1,
2.1. Recunoaşterea numerelor 0 – 10 000 descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din lucru, Caietul elevului din 2 în 2, din 3 în 3
naturale din concentrul 0 - 3 în 3, cu precizarea limitelor intervalului pentru clasa a III-a – etc., în ordine
10 000 şi a fracţiilor subunitare (de la .... până la ...., mai mic decât .... Matematică, Editura crescătoare şi
sau echiunitare, cu numitori dar mai mare decât ....) (2.1); Intuitext; descrescătoare;
mai mici sau egali cu 10 - generarea unor numere mai mici  Resurse procedurale: aflarea unui număr/a
decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc conversaţia, explicaţia, unor numere,
condiţii date (2.1); exerciţiul, jocul didactic. respectând anumite
- imginarea unei călătorii cu un mijloc de condiţii date.
transport și precizarea unor numere pe
care „le văd” în călătoria lor (2.1).
3. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - compararea a două numere mai mici  Resurse materiale:  Evaluarea după
24
naturale în concentrul ordonarea decât 10 000 folosind numărătoarea manualul, numărătoarea rezolvarea sarcinilor de
0 – 10 000, respectiv a numerelor poziţională sau reprezentări (2.2); de poziționare, jetoane cu învățare:
fracţiilor subunitare sau naturale - compararea unor numere mai mici sau numere, fișe de lucru, Tehnica semaforului: se
echiunitare care au acelaşi 0 – 10 000 egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Caietul elevului pentru pune la dispoziţia
numitor, mai mic sau egal cu comparare (2.2); clasa a III-a – Matematică, elevilor un set de trei
10 - utilizarea semnelor <, >, = în Editura Intuitext; cartonaşe colorate în
compararea numerelor cu ajutorul unor  Resurse procedurale: culorile semaforului, iar
exemple concrete şi a unor reprezentări conversaţia, explicaţia, la solicitarea
grafice (2.2); demonstrația, exerciţiul, învățătorului, ei ridică un
- completarea unor numere cu cifre problematizarea. cartonaş corespunzător:
potrivite astfel încât relațiile date să fie verde dacă înţeleg,
adevărate (2.2); galben dacă nu sunt
- selectarea, dintre mai multe numere, a siguri şi roşu dacă nu
celor care îndeplinesc condiția dată (ex.: înţeleg.
mai mici decât ....) (2.2);
- utilizarea algoritmului de comparare
pentru a efectua comparații în viața
cotidiană: lungimea unor râuri, distanțe
rutiere, masa unor animale (2.2).
4. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - precizarea succesorului şi a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul ordonarea predecesorului unui număr (2.3); manualul numărătoare clasă: ordonarea
0 – 10 000, respectiv a numerelor - ordonarea crescătoare/descrescătoare de poziționare, fișe de numerelor naturale
fracţiilor subunitare sau naturale a unor numere mai mici sau egale cu 10 lucru, Caietul elevului mai mici decât 10 000
echiunitare care au acelaşi 0 – 10 000 000 (2.3); pentru clasa a III-a – prin scrierea semnului
numitor, mai mic sau egal cu - ordonarea unor mijloace de transport Matematică, Editura de relație <, >, =.
10 pe uscat în funcție de masa lor (2.3); Intuitext;
2.3. Ordonarea numerelor - determinarea unor numere care să  Resurse procedurale:
naturale în concentrul respecte condiţii date (mai mic decât ...., conversaţia, explicaţia,
0 – 10 000 şi respectiv a mai mare sau egal cu .... etc.) (2.3). demonstrația, exerciţiul.
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
5. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea numerelor în contexte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în concentrul numerelor naturale similare unor situaţii din viaţa cotidiană manual, jetoane cu clasă: rotunjirea la
0 – 10 000 şi respectiv a mai mici (2.3); numere, fișe de lucru, zeci/sute/mii a unui
fracţiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui Caietul elevului pentru număr dat pe baza
echiunitare care au acelaşi număr dat pe baza regulilor de rotunjire clasa a III-a – regulilor de rotunjire.
25
numitor, mai mic sau egal cu (2.3); Matematică, Editura
10 - gruparea unor numere date în funcție Intuitext;
de numărul la care se rotunjesc (2.3);  Resurse procedurale:
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii conversaţia euristică,
unor numere date (2.3); explicaţia, demonstrația,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea exerciţiul, jocul didactic.
lor pentru a compune un mesaj accesibil
ascultătorilor despre distanțe pe
suprafața Pământului (2.3).
6. 2.3. Ordonarea numerelor  Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
naturale în concentrul numerelor naturale solicitat, pe baza regulilor de rotunjire manualul, fișe de lucru, rotunjirea la
0 – 10 000 şi respectiv a mai mici (2.3); Caietul elevului pentru zeci/sute/mii a unui
fracţiilor subunitare sau decât 10 000 - rotunjirea numerelor în contexte clasa a III-a – număr dat pe baza
echiunitare care au acelaşi similare unor situaţii din viaţa cotidiană Matematică, Editura regulilor de rotunjire.
numitor, mai mic sau egal cu (2.3); Intuitext;
10 - asocierea unor numere date cu  Resurse procedurale:
numărul format din zeci/sute/mii la care conversaţia, explicaţia,
se rotunjesc (2.3); demonstrația, exerciţiul,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea jocul didactic.
lor pentru a face ca un mesaj dat să fie
ușor de reținut de către receptor(2.3).
7. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Organizarea și - realizarea şi completarea unor tabele  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi în reprezentări, în reprezentarea respectând instrucţiuni în care se manualul, obiecte clasă: completarea unui
situaţii familiare datelor folosesc cuvintele „rând” şi „coloană” diverse: nasturi, doape text lacunar folosind
5.2. Înregistrarea în tabele a (3.1); de sticlă, boabe de informațiile dintr-un
unor date observate din - stabilirea coordonatelor unui obiect porumb, jetoane etc.; tabel dat
cotidian într-o reprezentare grafică sub formă de fișe de lucru, imagini cu
reţea (3.1); diverse tabele, Caietul
- extragerea şi sortarea de numere elevului pentru clasa a
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date III-a – Matematică,
(5.2); Editura Intuitext;
- selectarea şi gruparea unor numere  Resurse procedurale:
după mai multe criterii date şi conversaţia, exerciţiul,
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2). jocul didactic,
problematizarea
8. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X) (2.1); manualul, imagini, sistematică:
0 – 10 000 şi a fracţiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cu cifre Caietul elevului pentru atitudinea față de
26
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu numerele corespunzătoare clasa a III-a – sarcina de învățare
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); Matematică, Editura  Listă de verificare
10 - utilizarea cifrelor romane în situaţii Intuitext; (da, nu):
uzuale (exemplu: scrierea datei) (2.1);  Resurse procedurale:  respectarea
- ex.-joc – Refă operațiile! – conversaţia, exerciţiul, instrucțiunilor;
efectuarea/refacerea unor calcule în jocul didactic,  finalizarea sarcinii.
care numerele sunt scrise cu cifre problematizarea.
romane folosind bețișoare.
9. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Formarea, citirea, - formarea, scrierea şi citirea numerelor  Resurse materiale:  Proiectul - Cifrele
naturale din concentrul scrierea numerelor folosind cifrele romane I, V, X (2.1); manual, fișe de lucru, romane: realizarea
0 – 10 000 şi a fracţiilor cu cifrele - asocierea unor numere scrise cifre imagini în care apar unei colecții de
subunitare sau echiunitare, cu romane I, V, X romane cu cele corespunzătoare lor, numere scrise cu cifre imagini/fotografii în
numitori mai mici sau egali cu scrise cu cifre arabe (2.1); romane, Caietul elevului care apar cifre
10 - identificarea și prezentarea unor pentru clasa a III-a – romane.
imagini în care se regăsesc cifre romane Matematică, Editura
(2.1); Intuitext;
- utilizarea cifrelor romane în situaţii  Resurse procedurale:
uzuale (2.1). conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic.
10. 1.2. Aplicarea unei reguli  Recapitulare - generarea unor numere mai mici  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc manual tipărit/digital, clasă:
modele repetitive scrierea numerelor condiţii date (2.1); imagini, fișe de lucru,  ordonarea
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale - generarea/completarea unor şiruri de Caietul elevului pentru crescătoare sau
naturale din concentrul 0 – 10 000; de numere folosind o regulă dată (1.2); clasa a III-a – descrescătoare a
0 – 10 000 şi a fracţiilor – Compararea și - compararea unor numere mai mici sau Matematică, Editura numerelor naturale 0
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor egale cu 10 000 utilizând algoritmul de Intuitext; -100;
numitori mai mici sau egali cu naturale comparare (2.2);  Resurse procedurale:  identificarea
10 0 – 10 000; - ordonarea crescătoare/descrescătoare conversaţia, exerciţiul, numerelor naturale 0
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea a unor numere mai mici sau egale cu 10 problematizarea, jocul -100, respectând condiții
naturale în concentrul numerelor naturale 000 (2.3); didactic. date.
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10 000; - formarea, scrierea şi citirea numerelor
fracţiilor subunitare sau – Organizarea și folosind cifrele romane I, V, X (2.1);
echiunitare care au acelaşi reprezentarea - extragerea şi sortarea de numere
numitor, mai mic sau egal cu datelor; dintr-un tabel, pe baza unor criterii date
10 – Formarea, citirea, (5.2).
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I,
27
0 – 10 000 şi respectiv a V, X
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
5.2. Înregistrarea în tabele a
unor date observate din
cotidian
11. 1.2. Aplicarea unei reguli  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
pentru continuarea unor – Formarea, citirea și – Scrierea cu cifre/litere a numerelor de lucru, Caietul
modele repetitive scrierea numerelor 0 – 10 000; elevului pentru clasa a
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale – Descoperirea și aplicarea unei reguli III-a – Matematică,
naturale din concentrul 0 – 10 000; pentru continuarea unor modele Editura Intuitext;
0 – 10 000 şi a fracţiilor – Compararea și repetitive;  Resurse procedurale:
subunitare sau echiunitare, cu ordonarea numerelor – Compararea și ordonarea numerelor conversaţia, exerciţiul
numitori mai mici sau egali cu naturale 0 – 10 000;
10 0 – 10 000; – Rotunjirea numerelor naturale
2.2. Compararea numerelor – Rotunjirea 0 – 10 000;
naturale în concentrul numerelor naturale – Formarea, citirea, scrierea numerelor
0 – 10 000, respectiv a 0 – 10 000; cu cifrele romane I, V, X.
fracţiilor subunitare sau – Organizarea și
echiunitare care au acelaşi reprezentarea
numitor, mai mic sau egal cu datelor;
10 – Formarea, citirea,
2.3. Ordonarea numerelor scrierea numerelor
naturale în concentrul cu cifrele romane I,
0 – 10 000 şi respectiv a V, X
fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru continuarea unor Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
modele repetitive – Formarea, citirea și ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
2.1. Recunoaşterea numerelor scrierea numerelor problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare
naturale din concentrul naturale elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,
0 – 10 000 şi a fracţiilor 0 – 10 000; evaluarea sumativă. Editura Intuitext;  Autoevaluarea
subunitare sau echiunitare, cu – Compararea și – Activităţile de dezvoltare vor avea un  Resurse procedurale:
28
numitori mai mici sau egali cu ordonarea numerelor grad ridicat de dificultate şi vor fi conversația, explicația,
10 naturale stabilite pentru elevii care vor jocul didactic
2.2. Compararea numerelor 0 – 10 000; demonstra realizarea tuturor
naturale în concentrul – Rotunjirea obiectivelor de evaluare vizate prin
0 – 10 000, respectiv a numerelor naturale proba de evaluare sumativă.
fracţiilor subunitare sau 0 – 10 000;
echiunitare care au acelaşi – Organizarea și
numitor, mai mic sau egal cu reprezentarea
10 datelor;
2.3. Ordonarea numerelor – Formarea, citirea,
naturale în concentrul scrierea numerelor
0 – 10 000 şi respectiv a cu cifrele romane I,
fracţiilor subunitare sau V, X
echiunitare care au acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10

29
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul – mediu de viață
UNITATEA TEMATICĂ 2: Pământul și poveștile sale PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4) *
UNITATEA TEMATICĂ 3: Apă, sport și sănătate PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Resurse - observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în Unitatea de
caracteristici ale corpurilor naturale - acestora în funcție de diverse criterii imagini, filme care clasă: realizarea unor învățare
vii și nevii tipuri, folosire (1.1); prezintă resurse afișe care să ilustreze începe în
3.2. Observarea responsabilă - stabilirea valorii de adevăr a unor naturale, măsuri de unitatea
consecințelor propriului propoziții referitoare la caracterisiticile videoproiector, laptop, economisire a tematica 2
comportament asupra unor corpuri (1.1); coli A3, creioane resurselor naturale (3 ore) și va
mediului înconjurător - identificarea comportamentelor colorate. continua în
distructive ale omului față de mediu  Resurse procedurale: unitatea
prin jocuri de rol, simulări, chestionare conversaţia, explicaţia, tematică 3
(3.2); exerciţiul (4 ore)
- citirea unor grafice care ilustrează
exploatarea resurselor naturale (1.1);
- stabilirea unor măsuri de economisire
a resurselor naturale (3.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Apa, aerul, - utilizarea unor hărți pentru  Resurse materiale:  Portofoliul:
caracteristici ale corpurilor solul. Surse de observarea suprafețelor de apă și uscat apă potabilă, pahare realizarea unei pagini
vii și nevii apă – tipuri, (1.1); de unică folosință, de portofoliu care să
2.2. Aplicarea planului dat utilizări - efectuarea unor experimente pentru linguriță, zahăr, sare, cuprindă activități de
pentru efectuarea unei evidențierea proprietăților apei (2.2); mostre de sol, lupă, protejare a solului,
investigații a mediului - efectuarea unor experimente pentru fișe de experiment apei, aerului și
înconjurător evidențierea însușirilor solului (2.2);  Resurse procedurale: imagini/desene
- identificarea surselor de apă prin conversaţia, explicaţia, reprezentative
valorificarea experienței personale a exerciţiul, experimentul,  Autoevaluarea:
elevilor (1.1). demonstrația autoevaluarea
paginii de portofoliu
prin raportare la
criterii date.

3. 1.1. Identificarea unor  Mișcarea - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Portofoliul: *Unitatea de
30
caracteristici ale corpurilor apei pe pentru identificarea tipurilor de ape vase de sticlă, apă realizarea unei pagini învățare va
vii și nevii suprafața curgătoare de pe suprafața Pământului potabilă, cerneală, de portofoliu care să continua în
2.2. Aplicarea planului dat Pământului (1.1); plante cu flori albe, cuprindă a unitatea
pentru efectuarea unei - efectuarea unor experimente pentru imagini prezentarea unei ape tematică 3
investigații a mediului evidențierea mișcării apei (2.2);  Resurse procedurale: curgătoare din țara Apă, sport și
înconjurător - descrierea unei ape curgătoare din conversaţia, explicaţia, noastră: izvor, sănătate cu
3.2. Observarea țara noastră (1.1) exerciţiul, experimentul, lungimea cursului, încă 4 ore
consecințelor propriului - identificarea cauzelor inundațiilor și a demonstrația importanța,
comportament asupra posibilelor măsuri de protejare fotografii.
mediului înconjurător împotriva inundațiilor (3.2).

31
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 3
Limba și literatura română – Matematică – Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 3: Apă, sport și sănătate


PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)
Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii *
U.Î.: Călătorie pe un nor U.Î.: Povestea unei picături de apă U.Î.: Pământul – mediu de viață *
20 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 16 ore  Adunarea şi scăderea numerelor 7 ore:  Pământul - mediu de viață
(S5 – S8) - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (S5 – S8) naturale în concentrul 0 – 10 000, fără - Apa, aerul, solul. Surse de apă -
(audiate, citite); trecere și cu trecere peste ordin 3 ore tipuri, utilizări
- dramatizarea unor scene de poveste. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale (S2 – S4)
- Resurse naturale - tipuri, folosire
 Textul - textul literar, narativ adunării; + 4 ore
- personajele textului; - număr necunoscut: aflare prin (S5 – S8) responsabilă
- timpul, locul, ordinea desfășurării diverse metode (metoda mersului - Mișcarea apei pe suprafața
1.1. 2.4. 1.1
întâmplărilor; invers, metoda balanţei). Pământului
1.2. 1.2.  Probleme care se rezolvă prin
2.2
- identificarea de informaţii explicit formulate; - Schimbări ale stării de agregare a
1.4. - organizarea în tabele, cadrane a 5.1. operaţiile aritmetice cunoscute (adunare 2.3
apei. Circuitul apei
2.2. informațiilor; 5.2. și scădere) 2.4
- Fenomene ale naturii: ploaie,
- exprimarea reacției față de cele citite prin 3.2
2.4. ninsoare, vânt, fulger, tunet
gestică, mimică, poziția corpului;
2.5.  Influența omului asupra mediului de
- exprimarea acordului/dezacordului față de
3.1. viață
acțiunile unor personaje.
3.2.  Organizarea textului scris - Poluarea apei, a solului, a aerului
3.3. - semnele de punctuație;
4.1. - scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
4.4. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles/înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles
diferit;
- expresii.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 7 săptămâni (S2 – S8) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Pământul și poveștile sale (3 ore) și Apă,
sport și sănătate (4 ore).

32
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Călătorie pe un nor
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul literar – - realizarea de predicții referitoare la ● Resurse materiale:  Observare sistematică:
1. cuvânt prin raportare la lectura textului întâmplările ce ar putea să se petreacă manual, text suport: comportamentul de
mesajul audiat în contexte de într-un text, pornind de la cuvântul-cheie Furtuna, după Ruth receptor
comunicare familiare apă (1.4); Stiles Gannett, Caietul  lista de verificare:
1.4. Manifestarea curiozităţii - audierea unui text lecturat de către elevului pentru clasa – semnalarea, prin
faţă de diverse tipuri de învățător, în care întâmplările se petrec pe a III-a – Limba și mimică, gesturi sau
mesaje în contexte familiare mare (1.4); literatura română, verbal, a neînţelegerii
3.1. Extragerea unor informaţii - folosirea unor tehnici prin încercare şi Editura Intuitext, fâșii mesajului oral ascultat;
de detaliu din texte eroare pentru a descoperi semnificaţia de hârtie pe care sunt – sesizarea, după auz, a
informative sau literare cuvintelor necunoscute, întâlnite în textul scrise paragrafe din cuvintelor necunoscute
4.4. Povestirea pe scurt a unei audiat (1.2); textul audiat, dicționar, din mesajele orale
întâmplări imaginate/trăite - confruntarea explicațiilor oferite de elevi minge. ascultate
pentru cuvintele necunoscute cu sensurile ● Resurse procedurale:
oferite de dicţionar (3.1); metoda predicțiilor,  Tema de lucru în
- antrenament de scriere creativă: joc metoda termenilor clasă:
Poveste forţată (redactarea unui scurt text dați în avans, – antrenament de
în care se utilizează achiziţiile lexicale noi. procedee de citire scriere creativă:
Redactarea textului pornește de la un activă, conversaţia, redactarea unui scurt
cuvânt nou, precizat de învățător și explicaţia, exercițiul, text utilizând cuvintele
continuă pe măsură ce învățătorul metoda RAÎ nou învățate, introduse
introduce, la intervale scurte de timp, alte (Răspunde, aruncă, treptat de către
cuvinte) (4.4); întreabă), jocul învățător, pe parcursul
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de didactic. redactării
hârtie și reconstituirea textului audiat (3.1);
- formularea de întrebări/răspunsuri ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul citit (3.1).
2. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza unor ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
diferite situaţii de comunicare elemente repere date (3.1); manual, text suport:
în funcţie de partenerul de definitorii - identificarea în text a aspectelor inspirate Furtuna, după Ruth  Evaluarea după

33
dialog din realitate și a aspectelor care nu sunt Stiles Gannett, Caietul rezolvarea sarcinilor de
3.1. Extragerea unor informaţii reale (3.1); elevului pentru clasa învățare:
de detaliu din texte - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din a III-a – Limba și  Tehnica „Fără
informative sau literare text a unor cuvinte/expresii/enunțuri care literatura română, mâini ridicate” - se
3.2. Formularea unui răspuns sugerează sau produc anumite emoții sau Editura Intuitext, coli aşteaptă răspunsuri la
emoţional faţă de textul literar reacții, asocierea acestora cu o anumită colorate, foarfece, anumite întrebări/
citit culoare și așezarea lor în propriul semafor lipici. solicitări ale cadrului
4.4. Povestirea pe scurt a unei (care va avea cel puțin 3 culori) (3.2); ● Resurse procedurale: didactic ; se lasă elevilor
întâmplări imaginate/trăite - discutarea rolului unor cuvinte din text de procedee de citire timp de gândire, apoi
a crea/sugera anumite imagini vizuale/ activă, conversaţia pot discuta în perechi
auditive/olfactive, de a induce emoții și de a euristică, explicaţia, sau în grupuri mici ;
provoca reacții cititorului (2.5); observarea dirijată, atenţia învățătorului se
- joc Mimă: pe bilețele sunt scrise exercițiul, jocul poate muta către
cuvinte/expresii care impresionează didactic. anumiţi elevi, oferindu-
cititorul. Elevii care ies în fața clasei extrag se şi celor timizi, tăcuţi
câte un bilet și mimează reacția emoțională sau neîncrezători în
produsă de cuvintele/expresiile citite. forţele proprii
Colegii indică starea emoțională mimată în posibilitatea de a se
formulări precum: E ceva care te exprima.
înfricoșează/te uimește etc. (2.5);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului Dacă aș fi apă, aș…,
utilizându-se cuvinte/expresii care
impresionează cititorul (4.4).
3. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Relatarea unor - relatarea, după întrebările ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text întâmplări investigatorului perfect, a întâmplărilor din manual, text suport: sistematică - iniţiativa în
informativ sau literar accesibil cunoscute, cu textul studiat în orele anterioare (Cine? Ce? Furtuna, după Ruth comunicare:
2.2. Povestirea unei întâmplări sprijin din partea Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); Stiles Gannett, Caietul  Scara de
cunoscute pe baza unui suport învățătorului - exerciţii de exprimare personală pe baza elevului pentru clasa clasificare
adecvat din partea elementelor din text (3.3); a III-a – Limba și (întotdeauna,
profesorului - exprimarea acordului/dezacordului faţă literatura română, frecvent, rar):
3.3. Formularea unei păreri de acţiunile, atitudinile unor personaje și Editura Intuitext  menținerea
despre o povestire/personajele argumentarea opiniei personale (3.3); ● Resurse procedurale: interesului pentru
acesteia - reluarea audierii textului pentru a conversaţia, explicaţia, dialog;
4.1. Aplicarea regulilor de completa/transpune, în tabelul Cadranele, povestirea,  acceptarea punctelor
despărţire în silabe la capăt de informaţii și desene adecvate pentru a dezbaterea, exercițiul, de vedere diferite în
rând, de ortografie şi de exprima ceea ce a auzit, ce a simțit (1.1) problematizarea. cadrul grupului;
punctuaţie în redactarea de precum și propriile experiențe prin  transmiterea de
34
text raportare la cele ale personajelor, concluzii stări, sentimente, idei.
(3.3);  Tema pentru acasă
- identificarea în textul suport a unor
cuvinte cu doi n, formarea de cuvinte
pornind de la cuvinte date și formularea
unor enunțuri cu acestea (4.1).
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - realizarea în scris, pornind de la cuvinte- ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport locul, timpul, cheie date de învățător, a unor predicții manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea ordinea derulării referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar Țara lui „Vreau-și- comportamentul de
profesorului întâmplărilor putea să se petreacă în textul ce urmează a primesc”, după André
cititor activ
3.1. Extragerea unor informaţii fi lecturat (4.4); Maurois, Caietul
de detaliu din texte - citirea individuală, în gând, a textului  Lista de verificare (da,
elevului pentru clasa
informative sau literare suport (3.1); a III-a – Limba și nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute literatura română,  manifestarea
întâmplări imaginate/trăite prin raportare la contextul în care apar şi Editura Intuitext, interesului față de
confruntarea cu sensurile oferite de dicționar lectura unui text
dicţionar (3.1); ● Resurse procedurale:  formularea de
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în metoda predicțiilor pe răspunsuri adecvate la
enunţuri proprii (4.4); baza unor termeni dați întrebări.
- citirea în forme variate a unor enunţuri în avans, procedee de
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); citire activă, ● Temă de lucru în
- precizarea, pe baza întrebărilor conversaţia, explicaţia, clasă:
investigatorului perfect, a aspectelor exercițiul - alcătuirea de enunțuri
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a utilizând cuvinte nou
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) (2.2); învățate;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc - relatarea întâmplărilor
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din text, în ordinea
din urmă, pentru a relata întâmplări din derulării lor, utilizând
text, în ordinea derulării lor (4.4); conectori de tipul: mai
- confruntarea propriilor predicții cu întâi, apoi, în cele din
aspectele relatate în text și stabilirea urmă
punctelor comune (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o pasăre,
aș fi …. deoarece .…” (4.4).
5. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Sensul - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte cuvintelor: textului pe baza unor repere date de manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - cuvinte cu învățător (enunțuri din text în care se Țara lui „Vreau-și- învățare:
35
3.2. Formularea unui răspuns același înțeles; regăsesc cuvinte cu același sens celor date) primesc”, după André Tehnica semaforului: se
emoţional faţă de textul literar - cuvinte cu (3.1); Maurois, Caietul pune la dispoziţia
citit înțeles opus; - poziționarea pe axa timpului a unor elevului pentru clasa elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei - cuvinte care au enunțuri care prezintă întâmplări petrecute a III-a – Limba și cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/trăite aceeași formă, în text, în ordinea derulării acțiunilor (3.1); literatura română, culorile semaforului, iar
dar înțeles diferit; - realizarea unui simbol/desen în dreptul Editura Intuitext, la solicitarea
- expresii. fiecărui enunț de pe axa timpului pentru a dicționar, creioane învățătorului, ei ridică un
evidenția emoția/reacția provocată de colorate cartonaş corespunzător:
întâmplările din text (3.2); ● Resurse procedurale: verde dacă înţeleg,
- transformarea unui paragraf din text care procedee de citire galben dacă nu sunt
transmite o anumită emoție, pozitivă sau activă, lectura cu siguri şi roşu dacă nu
negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel creionul în mână, înţeleg.
încât, la final, fragmentul să transmită o conversaţia, explicaţia,
emoție diferită față de cea inițială – exercițiul, jocul didactic
utilizarea cuvintelor cu sens opus (3.2; 4.4); ●Observarea
- identificarea în textul suport a cuvintelor sistematică: atitudinea
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și elevilor faţă de sarcina
descifrarea sensurilor acestora prin dată
raportare la context (3.1);  Listă de verificare
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii (da, nu):
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport  concentrare asupra
(4.4); sarcinii de rezolvat;
- alcătuirea, în grup, a unui scurt text în  implicare activă în
care să se utilizeze sensurile diferite ale rezolvarea sarcinii.
cuvântului mare, cuvinte cu înțeles
asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles
opus precum și expresii diferite ce conțin
cuvântul dat (4.4).
6. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Personajele - citirea individuală a unui scurt text ● Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru găsirea de soluţii la textului narativ informativ referitor la conceptul de manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
probleme personaj (3.1); Țara lui „Vreau-și- învățare:
3.1. Extragerea unor informaţii - reflecție individuală, pe baza textului, primesc”, după André Tehnica „Fără mâini
de detaliu din texte asupra conceptului de personaj (sens, Maurois, Caietul ridicate” - se aşteaptă
informative sau literare elemente definitorii, categorii de personaje: elevului pentru clasa răspunsuri la anumite
3.3. Formularea unei păreri oameni/animale/plante/lucruri) (3.1); a III-a – Limba și întrebări/solicitări ale
despre o povestire/ - definirea, în perechi, pe baza textului a literatura română, cadrului didactic; se lasă
personajele acesteia conceptului de personaj (2.4); Editura Intuitext, elevilor timp de gândire,
4.4. Povestirea pe scurt a unei - comunicarea în cadrul grupului mare a dicționar apoi pot discuta în
36
întâmplări imaginate/trăite ideilor conturate în perechi despre ceea ce ● Resurse procedurale: perechi sau în grupuri
înseamnă personaj (2.4); procedee de citire mici; atenţia
- identificarea personajelor din textul activă, lectura cu învățătorului se poate
suport studiat la ora anterioară (3.3); creionul în mână, muta către anumiţi elevi,
- exprimarea unor păreri personale despre conversaţia, explicaţia, oferindu-se şi celor
personajele identificate (3.3); exercițiul, jocul didactic, timizi, tăcuţi sau
- realizarea de corespondențe între metoda Scrierea liberă, neîncrezători în forţele
personajele textului și anumite acțiuni ale metoda Gândiți/Lucrați proprii posibilitatea de a
acestora (3.1); în perechi/Comunicați se exprima.
- exprimarea acordului/dezacordului față
de anumite acțiuni, atitudini ale ● Tema pentru acasă
personajelor din textul suport (3.3);
- antrenament de scriere creativă:
consemnarea în scris, într-un interval de
timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor
ideilor, gândurilor pe care elevul le are
pornind de la enunțul În călătoria sa prin
lume, o picătură de apă și-a făcut o mulțime
de prieteni.(4.4).
7. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Proiect: - identificarea de personaje din lecturile  Resurse materiale: ● Observarea
de detaliu dintr-un text Enciclopedia cunoscute de elevi și completarea unui manual, cărți de la sistematică: atitudinea
1.4. Manifestarea curiozităţii personajelor din tabel cu numele acestora pentru cât mai biblioteca clasei, elevilor faţă de sarcina
faţă de diverse tipuri de povești multe dintre literele alfabetului (Alfabetul flip-chart, coli de scris dată
mesaje în contexte familiare personajelor) (1.1); A4, creioane colorate  Listă de verificare
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Organizarea activităţii de derulare a  Resurse procedurale: (da, nu):
întâmplări imaginate/trăite proiectului Enciclopedia personajelor din conversaţia, explicaţia,  concentrare asupra
povești: exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
 stabilirea temei proiectului; demonstraţia,  implicare activă în
 precizarea cerinţelor; brainstorming-ul, rezolvarea sarcinii.
 prezentarea criteriilor de evaluare; învăţarea bazată pe
 stabilirea datei de prezentare a proiect ● Tema pentru acasă
proiectului;
 stabilirea responsabilităţilor (alegerea de
către fiecare elev a unui personaj din lista
creată anterior, pentru a fi prezentat în
Enciclopedia personajelor) (4.4);
- realizarea unor desene pentru a ilustra
personajele alese (timbre cu personaje)

37
(1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre personajele
alese (4.4).
8. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport lectura textului suport (3.1); manual, text suport: O clasă: alcătuirea de
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute vizită la Cumuleta, propoziții utilizând
profesorului prin raportare la contextul în care apar şi după George Ricus, cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informaţii confruntarea cu sensurile oferite de Caietul elevului pentru text
de detaliu din texte dicţionar (3.1); clasa a III-a – Limba și
informative sau literare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în literatura română,  Proba orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei enunţuri proprii (4.4); Editura formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite - citirea în forme variate a unor enunţuri Intuitext,dicționar, la întrebări referitoare la
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); minge. conţinutul textului
- precizarea, pe baza întrebărilor ● Resurse procedurale:
investigatorului perfect, a aspectelor exercițiul, conversaţia,
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a explicaţia, procedee de
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) (2.2); citire activă, RAÎ
- ordonarea unor enunțuri care prezintă (Răspunde, aruncă,
întâmplări petrecute în text (3.1); întreabă)
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele
din urmă, pentru a relata întâmplări din
text, în ordinea derulării lor (4.4).
9. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ – - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte aprofundarea textului pe baza unor repere date de manual, text suport: O rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare lecturii învățător (enunțuri din text în care se vizită la Cumuleta, învățare:
3.3. Formularea unei păreri regăsesc cuvinte cu același sens celor date) după George Ricus, Tehnica semaforului: se
despre o povestire/personajele (3.1); Caietul elevului pentru pune la dispoziţia
acesteia - identificarea în text a aspectelor inspirate clasa a III-a – Limba și elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei din realitate și a aspectelor care nu sunt literatura română, cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/trăite reale (3.1); Editura Intuitext culorile semaforului, iar
- identificarea în textul suport a cuvintelor ● Resurse procedurale: la solicitarea
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și procedee de citire învățătorului, ei ridică un
descifrarea sensurilor acestora prin activă, lectura cu cartonaş corespunzător:
raportare la context (3.1); creionul în mână, verde dacă înţeleg,
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii conversaţia, explicaţia, galben dacă nu sunt
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport exercițiul, jocul siguri şi roşu dacă nu
38
(4.4); didactic înţeleg.
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3); ● Tema pentru acasă
- exprimarea acordului/dezacordului faţă
de acţiunile, atitudinile unor personaje și
argumentarea opiniei personale (3.3);
10. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Comunicarea - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din ● Resurse materiale:  Observarea
diferite situaţii de comunicare orală a ideilor, a text a unor cuvinte/expresii/enunțuri care manual, text suport: O sistematică:
în funcţie de partenerul de emoțiilor, a sugerează sau produc anumite emoții sau vizită la Cumuleta, iniţiativa în comunicare:
dialog sentimentelor reacții, și determină asocierea acestora cu o după George Ricus, Scară de clasificare
3.2. Formularea unui răspuns anumită culoare și așezarea lor în propriul Caietul elevului pentru (întotdeauna, frecvent,
emoţional faţă de textul literar semafor (care va avea cel puțin 3 culori) clasa a III-a – Limba și rar):
citit (3.2); literatura română, – comunicare și
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor cuvinte din text care Editura Intuitext, coli ascultare;
întâmplări imaginate/trăite creează/sugerează anumite imagini vizuale/ colorate, foarfece, – menținerea interesului
auditive/olfactive, care produc o anumită lipici pentru dialog;
emoție sau provoacă reacții cititorului (3.2); ● Resurse procedurale: – acceptarea punctelor
- observarea și discutarea modului în care procedee de citire de vedere diferite;
personajele din textul suport transmit o activă, lectura cu – adresare de întrebări;
idee, un sentiment: prin cuvinte rostite/ creionul în mână, – transmiterea de stări,
prin gesturi/prin mimică (2.5); conversaţia, explicaţia, sentimente, idei.
- joc Recunoașteți personajul! – exercițiul, jocul didactic,
recunoașterea de către colegi a jocul de rol ● Tema de lucru în
personajelor interpretate de câțiva elevi clasă:
prin mimarea unor acțiuni ale acestora sau - realizarea unui scurt
reproducerea unor gesturi precizate în text scenariu, din 3-4 replici,
(2.5); între două personaje din
- antrenament de scriere creativă în text
perechi: imaginarea continuării comunicării
dintre două personaje din text și scrierea
replicilor pe care acestea le-ar rosti (4.4);
- joc de rol – interpretarea, în perechi, a
micului scenariu creat anterior, cu accent
pe comunicarea nonverbală (2.5);
- discutarea, în grupul mare de elevi, a
modalităților de comunicare dintre cele
două personaje, observate în timpul jocului
de rol (2.5).

39
11. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Comunicarea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ● Resurse materiale: ● Observarea
faţă de diverse tipuri de scrisă a ideilor, a textului, pe baza unor repere date de manual, text suport: O sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare emoțiilor, a învățător (enunțuri din text care exprimă o vizită la Cumuleta, elevilor faţă de sarcina
2.5. Adaptarea vorbirii la sentimentelor. mirare/un îndemn/un sfat, prin care se după George Ricus, dată
diferite situaţii de comunicare Utilizarea adresează o întrebare sau se comunică o Caietul elevului pentru  Listă de verificare
în funcţie de partenerul de adecvată a informație) (3.1); clasa a III-a – Limba și (da, nu):
dialog semnelor de - completarea semnelor de punctuație literatura română,  concentrare asupra
3.1. Extragerea unor informaţii punctuație adecvate într-un text fără punctuație și Editura Intuitext, sarcinii de rezolvat;
de detaliu din texte discutarea rezultatelor (4.1); computer,  implicare activă în
informative sau literare - citirea pe roluri a textului, cu intonația videoproiector, coli rezolvarea sarcinii.
4.1. Aplicarea regulilor de impusă de semnele de punctuație (3.1); colorate, foarfece,
despărţire în silabe la capăt de - vizionarea unui scurt clip în care mediul lipici ● Interevaluarea, pe
rând, de ortografie şi de de viață prezentat în text este afectat de ● Resurse procedurale: baza unor criterii date
punctuaţie în redactarea de poluare (1.4); lectura cu creionul în referitoare la utilizarea
text - joc de rol: discuție imaginată între mână, conversaţia, corectă a semnelor de
personajele din text, în situația în care explicaţia, exercițiul, punctuație pentru a
mediul lor de viață ar fi afectat de poluare jocul didactic, jocul de comunica în scris idei,
(în perechi sau în grupuri mici) (2.5); rol emoții, sentimente
- scrierea unui mesaj adresat oamenilor în
care se comunică informații legate de
poluarea planetei, în care se adresează
întrebări și se formulează sfaturi/îndemnuri
pentru protejarea naturii (4.1);
- interevaluarea textelor scrise și
expunerea acestora pe forme adecvate
temei, decupate din hârtie (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - discutarea, pe baza unor exemple date, a ● Resurse materiale: ● Observarea
cunoscute pe baza unui suport a unui text citit, problemelor de punctuație ivite în situația manual, Lectură și sistematică a
adecvat din partea pe baza unui șir în care vorbirea directă, dintr-un text scriere, joc și fantezie - comportamentului
profesorului de întrebări - dialogat, este transformată în vorbire Clasa a III-a, Editura interacţional
2.5. Adaptarea vorbirii la Transformarea indirectă și invers (4.1); Intuitext, text suport:  Listă de control/
diferite situaţii de comunicare vorbirii directe în - povestirea orală a textului, pe baza unui Țupa-Țup după Irimie verificare:
în funcţie de partenerul de vorbire indirectă șir de întrebări, cu accent pe transformarea Străuț  cooperarea cu
dialog vorbirii directe în vorbire indirectă (2.2); ● Resurse procedurale: membrii grupului;
4.1. Aplicarea regulilor de - completarea semnelor de punctuație conversaţia, explicaţia,  contribuția cu idei la
despărţire în silabe la capăt de adecvate într-un text fără punctuație și exercițiul, realizarea proiectului;
rând, de ortografie şi de discutarea rezultatelor (4.1); problematizarea, jocul  participarea activă la
punctuaţie în redactarea de - transformarea, în perechi sau grupuri de rol realizarea sarcinilor de

40
text mici, a unui paragraf din text în text dialogat grup.
(4.1);
- joc de rol: prezentarea orală a replicilor
create anterior (2.5);
13. 1.1. Extragerea unor informaţii  Povestirea - audierea unei povești folosind computerul  Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text orală a unui text (1.4); manual, CD-ul aferent sistematică:
1.4. Manifestarea curiozităţii audiat, pornind - identificarea, pe baza ilustrațiilor date, a manualului, imagini comportamentul de
faţă de diverse tipuri de personajelor din textul audiat (1.1); ascultător activ
de la enunțuri care ilustrează
mesaje în contexte familiare - realizarea unei scheme (Rețeaua  Lista de verificare (da,
2.2. Povestirea unei întâmplări date personajelor) pentru a evidenția relațiile personajele din
povestea audiată, nu):
cunoscute pe baza unui suport dintre personajele textului audiat (1.1);
adecvat din partea - povestirea orală a textului, pe baza unor creioane colorate, coli  manifestarea
profesorului enunțuri date (în grupuri de câte patru elevi interesului față de
albe și colorate.
4.1. Aplicarea regulilor de aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului mesaje audiate cu
 Resurse ajutorul computerului –
despărţire în silabe la capăt de povestește continuând un anumit enunț procedurale:
rând, de ortografie şi de dat) (2.2); concentrare asupra
exercițiul, conversaţia sarcinii;
punctuaţie în redactarea de - activitate în proiect: scrierea unui mesaj
text adresat personajului ales, în care să se euristică, explicaţia,  formularea de
utilizeze semnele de punctuație învățate metoda Cercul răspunsuri adecvate la
(4.1). (povestirea orală în întrebări.
 Proiectul
grup)
14. 1.1. Extragerea unor informaţii  Intonația  joc Ridică semnul corespunzător! –un elev  Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text propoziției rostește un enunț, ceilalți elevi ridică jetonul manual, CD-ul aferent sistematică:
1.4. Manifestarea curiozităţii cu semnul de punctuație adecvat intonației manualului, jetoane cu comportamentul
faţă de diverse tipuri de (1.4); interacţional
semnele de
mesaje în contexte familiare  reluarea audierii textului studiat ora Listă de control/
2.5. Adaptarea vorbirii la punctuație, creioane
trecută pentru a completa un organizator verificare:
diferite situaţii de comunicare grafic (Harta textului) cu informații colorate, coli albe și  cooperarea cu
în funcţie de partenerul de corespunzătoare (titlul, autorul, locul și colorate. membrii grupului;
dialog timpul întâmplărilor, personajele,  Resurse procedurale:  contribuția cu idei la
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplările) (1.1); exercițiul, conversaţia realizarea proiectului;
despărţire în silabe la capăt de  realizarea unui desen pentru a ilustra euristică, explicaţia,  participarea activă la
rând, de ortografie şi de ceea ce a înţeles din textul audiat (1.4); jocul didactic, realizarea sarcinilor de
punctuaţie în redactarea de  utilizarea adecvată a semnelor de dramatizarea grup.
text punctuație în scrierea replicilor dintr-un
scenariu, realizat în grup, pe baza textului  Tema pentru acasă
audiat (4.1);
 dramatizare: punerea în scenă a
41
scenariului realizat anterior (2.5).
15. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Scrierea - povestirea orală a unor întâmplări  Resurse materiale:  Evaluarea după
faţă de diverse tipuri de textului în care se imaginate, pornind de la un enunț dat (în manual, coli albe de rezolvarea sarcinilor de
mesaje în contexte familiare prezintă o grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare scris învățare:
2.2. Povestirea unei întâmplări membru al grupului povestește continuând Tehnica semaforului: se
întâmplare  Resurse procedurale:
cunoscute pe baza unui suport ideea spusă de elevul aflat înaintea sa) (2.2); pune la dispoziţia
adecvat din partea imaginată – - observarea și discutarea necesității exercițiul, conversaţia elevilor un set de trei
profesorului stabilirea planului realizării unui plan în vederea redactării euristică, explicaţia, cartonaşe colorate în
4.4. Povestirea pe scurt a unei de lucru unui text în care se prezintă întâmplări metoda Cercul culorile semaforului, iar
întâmplări imaginate/trăite imaginate (1.4); (povestirea orală în la solicitarea
- realizarea unui plan sub formă de grup) învățătorului, ei ridică un
întrebări, corespunzătoare celor trei părți cartonaş corespunzător:
ale unui text (introducere, cuprins și verde dacă înţeleg,
încheiere) în vederea organizării și ordonării galben dacă nu sunt
ideilor (4.4); siguri şi roşu dacă nu
- formularea de răspunsuri la întrebările înţeleg.
stabilite anterior (4.4);  Tema pentru acasă
- discutarea, pe baza răspunsurilor date la
ora anterioară la întrebările din planul de
lucru, a necesității legării ideilor între ele
prin conectori de tipul mai întâi, apoi, în
cele din urmă (2.2).
16. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Scrierea - relatarea orală, pe scurt, a unor  Resurse materiale:  Interevaluarea, pe
cunoscute pe baza unui suport textului în care se întâmplări imaginate, pornind de la enunțuri coli albe de scris, baza unor criterii date
adecvat din partea prezintă o date, cu accent pe utilizarea conectorilor Caietul elevului pentru referitoare la:
profesorului pentru a lega ideile între ele (2.2); - utilizarea corectă a
întâmplare clasa a III-a – Limba și
4.1. Aplicarea regulilor de - dezvoltarea, în scris, a ideilor anterioare semnelor de punctuație;
despărţire în silabe la capăt de imaginată – prin alegerea și utilizarea unor cuvinte și literatura română, - utilizarea conectorilor
rând, de ortografie şi de redactarea și expresii care impresionează/emoționează Editura Intuitext între idei;
punctuaţie în redactarea de revizuirea (4.4);  Resurse procedurale: - evitarea repetițiilor de
text textului - interevaluarea textelor scrise (în perechi) exercițiul, conversaţia cuvinte;
4.4. Povestirea pe scurt a unei (4.1); euristică, explicaţia - așezarea corectă a
întâmplări imaginate/trăite - revizuirea propriului text pe baza textului în pagină.
sugestiilor primite de la colegi (4.1);
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a  Portofoliul
textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a textului în
pagină, a regulilor de ortografie și
42
punctuație (4.1).
17. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Scrierea - vizionarea unui clip/desen animat în care  Resurse materiale:  Temă de lucru în
faţă de diverse tipuri de textului în care se este pusă în discuție problema poluării coli albe de scris, caiet, clasă: redactarea unui
mesaje în contexte familiare prezintă o naturii (1.4); creioane colorate, coli text în care se prezintă o
2.2. Povestirea unei întâmplări - formulare de răspunsuri orale la întâmplare imaginară
întâmplare cartonate, computer,
cunoscute pe baza unui suport întrebarea Cum vă imaginați că ar arăta
imaginată videoproiector
adecvat din partea Pământul dacă nu ar mai exista nici un  Interevaluarea, pe
profesorului factor care să îl polueze? (2.2);  Resurse procedurale: baza unor criterii date
4.1. Aplicarea regulilor de - redactarea unui text, pe baza pașilor exercițiul, conversaţia referitoare la:
despărţire în silabe la capăt de stabiliți în orele anterioare, în care se euristică, explicaţia - utilizarea corectă a
rând, de ortografie şi de prezintă o întâmplare imaginară petrecută semnelor de punctuație;
punctuaţie în redactarea de pe un tărâm fantastic, neafectat de poluare - utilizarea conectorilor
text (4.4); între idei;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - interevaluarea textelor scrise (în perechi) - evitarea repetițiilor de
întâmplări imaginate/trăite (4.1); cuvinte;
- revizuirea propriului text pe baza - așezarea corectă a
sugestiilor primite de la colegi (4.1); textului în pagină.
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a
textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a textului în
pagină, a regulilor de ortografie și
punctuație (4.1);
- realizarea unei ilustrații corespunzătoare
mesajului transmis în textul redactat (4.4);
- realizarea unei cărți - Poveștile
Pământului - din toate lucrările elevilor
(4.4).
18. 3.1. Extragerea unor informaţii  Recapitulare: - stabilirea succesiunii firești a unor Resurse  Observare
de detaliu din texte - Textul literar paragrafe dintr-un text pentru a reconstitui sistematică:
informative sau literare textul inițial (3.1);
materiale: manual,
- Textul narativ: calitatea actului citirii:
3.2. Formularea unui răspuns locul, timpul, - formularea de răspunsuri la întrebări ce Caietul elevului pentru  Lista de control/
emoţional faţă de textul literar ordinea derulării vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu clasa a III-a – Limba și verificare:
citit întâmplărilor, desprinse din textul citit (3.1); literatura română, citirea părţilor dintr-o
4.1. Aplicarea regulilor de personajele - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, coli naraţiune folosind tonul
despărţire în silabe la capăt de - Sensul prin raportare la contextul în care apar şi albe de scris, caiet, adecvat celor povestite;
rând, de ortografie şi de cuvintelor confruntarea cu sensurile oferite de adaptarea volumului
punctuaţie în redactarea de - Semnele de dicţionar (3.1); creioane colorate, vocii şi a ritmului vorbirii
text punctuație - identificarea în text a aspectelor inspirate Resurse procedurale: la atmosfera povestirii;
43
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului din realitate și a aspectelor care nu sunt exercițiul, conversaţia citirea cu intonația
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă reale (3.1); euristică, explicaţia impusă de semnele de
o întâmplare - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a punctuație;
imaginată textului, pe baza unor repere date de demonstrarea
învățător (enunțuri din text care exprimă o înțelegerii logicii textului.
mirare/un îndemn/un sfat, prin care se
adresează o întrebare sau se comunică o  Chestionarea orală:
informație) (3.1); formulare de răspunsuri
- utilizarea corectă a semnelor de la întrebări referitoare la
punctuație în enunțuri proprii (4.1); conţinutul textului
- citirea pe roluri a textului, cu adaptarea
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie  Proiectul
și de sentimentele trăite de personaje (3.2);
- activitate în proiect: scrierea unui text cu
titlul Salvatorii planetei în care se prezintă o
întâmplare imaginară, în care fiecare elev
devine erou alături de personajul ales (4.4).
19. 3.1. Extragerea unor informaţii  Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Semnele de – utilizarea corectă a semnelor de fişe de evaluare
informative sau literare punctuație punctuație într-un text (4.1);  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns - Sensul – identificarea explicațiilor care definesc conversaţia, exerciţiul;
emoţional faţă de textul literar cuvintelor anumite cuvinte date, într-un mod care
citit - Ordinea impresionează cititorul (3.2);
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplărilor – precizarea succesiunii acțiunilor unui
despărţire în silabe la capăt de într-un text personaj, prin utilizarea conectorilor de
rând, de ortografie şi de narativ tipul mai întâi, apoi, în final (3.1);
punctuaţie în redactarea de - Scrierea textului – ordonarea unor enunțuri date într-o
text în care se prezintă ordine aleatorie și scrierea, pe baza
4.4. Povestirea pe scurt a unei o întâmplare acestora, a unui text în care se prezintă o
întâmplări imaginate/trăite imaginată întâmplare imaginară (4.4).
20. 3.1. Extragerea unor informaţii - Semnele de ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte punctuație – Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - Sensul ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltare; ameliorare/
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor problemele ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: dezvoltare
emoţional faţă de textul literar - Ordinea evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia
citit întâmplărilor – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exerciţiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de într-un text ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Autoevaluarea
didactic, proiectul.
despărţire în silabe la capăt de narativ elevii care vor demonstra realizarea tuturor
44
rând, de ortografie şi de - Scrierea textului obiectivelor de evaluare vizate prin proba  Proiectul
punctuaţie în redactarea de în care se prezintă de evaluare sumativă.
text o întâmplare ● Finalizarea proiectului:
4.4. Povestirea pe scurt a unei imaginată – realizarea Enciclopediei personajelor din
întâmplări imaginate/trăite povești prin așezarea lucrărilor elevilor, în
ordinea alfabetică a personajelor, crearea și
ilustrarea copertei cărții
– expunerea enciclopediei la Colțul
cititorului
– completarea unui chestionar de
autoevaluare

45
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povestea unei picături de apă
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de adunarea și scăderea
fracţii cu acelaşi numitor naturale 0 – - descompunerea numerelor în concentrul lucru; Caietul elevului numerelor naturale
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere 0 – 1 000, utilizând adunarea şi scăderea, pentru clasa a III-a - în concentrul 0-1000;
specifice şi a unor simboluri peste ordin. fără trecere și cu trecere peste ordin (2.4); Matematică, Editura utilizarea
matematice în rezolvarea Proprietățile - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext proprietăților
şi/sau compunerea de adunării (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: adunării în calcule;
probleme cu raţionamente neutru) (2.4); conversaţia, explicaţia, rezolvarea unor
simple - rezolvarea de exerciţii de tipul: Află exerciţiul probleme de tipul:
suma/diferența numerelor .... (5.1); Află suma/diferența
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? numerelor ....
(efectuarea de calcule și asocierea
rezultatului cu adâncimea bălții, lacului,
râului, mării) (2.4).
2. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de numere  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în scăderea naturale, fără trecere și cu trecere peste manualul, numărătoarea efectuarea unor
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor ordin, în concentrul 0 – 1 000 (2.4); de poziționare, fișe de calcule în concetrul
fracţii cu acelaşi numitor naturale 0 – - efectuarea probei operaţiei de adunare, lucru; Caietul elevului 0-1000 și verificarea
5.1. Utilizarea terminologiei 1000, cu trecere respectiv de scădere (2.4); pentru clasa a III-a - prin proba
specifice şi a unor simboluri peste ordin. - utilizarea unor procedee de calcul rapid Matematică, Editura adunării/scăderii
matematice în rezolvarea pentru efectuarea adunărilor și scăderilor în Intuitext
şi/sau compunerea de concentrul 0-1000 (2.4);  Resurse procedurale:
probleme cu raţionamente - exemplu: joc: Pătratul magic (2.4); conversaţia, explicaţia,
simple - utilizarea unor jetoane cu legume pentru a exerciţiul, jocul didactic.
compune/rezolva probleme (5.1);
- identificarea rolului legumelor în
menținerea stării de sănătate și a rolului
apei în dezvoltarea legumelor.
3. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Observarea

46
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la o tematică dată (5.1); manualul, jetoane cu sistematică:
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de - identificarea expesiilor/cuvintelor care numere, fișe de lucru; atitudinea elevilor
fracţii cu acelaşi numitor adunare și presupun efectuarea unei operații (5.1); Caietul elevului pentru faţă de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei scădere - asocierea unor probleme date cu clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri rezolvarea potrivită (5.1); Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de rezultatelor adunărilor şi scăderilor (2.4);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente - formularea de probleme având ca temă conversaţia, explicaţia,  implicarea activă în
simple apa, pornind de la situaţii concrete, imagini, demonstrația, exerciţiul, rezolvarea sarcinii
desene (5.1) problematizarea.
- utilizarea unor simboluri pentru numere
sau cifre necunoscute pentru rezolvarea
unor probleme (5.1).
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor probleme  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în se rezolvă prin pornind de la imagini, expresii numerice, manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu operații de teme date (5.1); numere, fișe de lucru;  asocierea unor
fracţii cu acelaşi numitor adunare și - asocierea expesiilor/cuvintelor dintr-o Caietul elevului pentru probleme date cu
5.1. Utilizarea terminologiei scădere problemă cu operațiile corespunzătoare clasa a III-a - rezolvarea
specifice şi a unor simboluri (5.1); Matematică, Editura corespunzătoare;
matematice în rezolvarea - asocierea unor probleme date cu Intuitext  compunerea și
şi/sau compunerea de rezolvarea potrivită (5.1);  Resurse procedurale: rezolvarea unor
probleme cu raţionamente - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule conversaţia, explicaţia, probleme.
simple (2.4); demonstrația, exerciţiul,
5.2. Înregistrarea în tabele a - extragerea şi sortarea de numere dintr-un problematizarea.
unor date observate din tabel, pe baza unor criterii date (5.2);
cotidian - utilizarea datelor (referitoare la viețuitoare
care trăiesc în apă) din tabele pentru
rezolvarea problemelor (5.2).
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea, fără trecere manualul ,imagini pentru sistematică:
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a peste ordin (2.4); compunerea de atitudinea elevilor
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea de adunări fără trecere peste probleme; jetoane cu faţă de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, numere; Caietul elevului  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri pentru clasa a III-a - (da, nu):
matematice în rezolvarea numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); Matematică, Editura  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente (2.4)  Resurse procedurale:  implicarea activă în
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
47
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul.
numere etc.) (2.4);
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile
de ploaie pentru a reface calcule date (2.4);
- exemplu: joc Traseul alergătorului –
alegerea traseului pe care sunt scrise
operații care îndeplinesc condiții date (2.4);
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
numărul cu....mai mare decât ... (5.1).
6. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în trecere peste – 10 000, utilizând adunarea şi scăderea, manual, jetoane cu clasă: efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu ordin a fără trecere peste ordin (2.4); numere pentru a forma adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea de scăderi fără trecere peste perechi de numere care concentrul 0 – 10
5.1. Utilizarea terminologiei naturale mai mici ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, au un rezultat dat, fișe 000, fără trecere
specifice şi a unor simboluri decât 10 000 utilizând algoritmi de calcul, descompuneri de lucru, calculator de peste ordin
matematice în rezolvarea numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); buzunar; Caietul
şi/sau compunerea de - folosirea unor tehnici de calcul rapid elevului pentru clasa a
probleme cu raţionamente (proprietăţile operaţiilor, descompuneri de III-a - Matematică,
simple numere etc.) (2.4); Editura Intuitext
5.2. Înregistrarea în tabele a - utilizarea calculatorului pentru verificarea  Resurse procedurale:
unor date observate din rezultatelor adunărilor şi scăderilor (2.4). conversaţia euristică,
cotidian - extragerea unor informații din tabele și explicaţia, demonstrația,
rezolvarea de probleme pe tema exerciţiul, jocul didactic.
alimentației sănătoase (5.2);
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferența numerelor (5.1);
7. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
scăderi de numere naturale în scăderea fără 0 – 10 000, utilizând adunarea şi scăderea, manual, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste fără trecere peste ordin (2.4); numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor ordin a - jocuri de rol care solicită compunerea/ Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10 000,
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor descompunerea numerelor din concentrul clasa a III-a - fără trecere peste
specifice şi a unor simboluri naturale mai mici 0 – 10 000 (2.4); Matematică, Editura ordin;
matematice în rezolvarea decât 10 000 - estimarea rezultatului unui calcul din Intuitext  verificarea
şi/sau compunerea de concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui  Resurse procedurale: calculelor prin
probleme cu raţionamente (2.4); conversaţia euristică, efecturarea probei.
simple - efectuarea de adunări/scăderi fără trecere explicaţia, demonstrația,
peste ordin, cu numere în concentrul exerciţiul, jocul didactic.
0 – 10000, utilizând algoritmi de calcul,
48
descompuneri numerice şi proprietăţile
operaţiilor (2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1)
- efectuarea probei operaţiei de adunare,
respectiv de scădere (2.4);
- joc: Iepurașul sportiv: efectuarea de
adunări și scăderi și asocierea rezultatelor
cu sportivii participanți la întrecere, care au
consemnat locul câștigat (2.4).
8. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu sistematică:
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, post-it-uri, atitudinea elevilor
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); creioane colorate, faţă de sarcina dată
trecere peste - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule calculator de buzunar;  Listă de verificare
ordin (comutativitate, asociativitate, element Caietul elevului pentru (da, nu):
neutru) (2.4); clasa a III-a -  concentrarea asupra
- estimarea rezultatului unui calcul din Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui Intuitext  implicarea activă în
(2.4);  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
- utilizarea calculatorului pentru verificarea conversaţia, explicaţia,
rezultatelor adunărilor (2.4); demonstrația, exerciţiul,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid jocul didactic.
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4).
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000 manualul, jetoane cu clasă:
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale (2.4); numere, fișe de lucru;  efectuarea de
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru Caietul elevului pentru adunări în concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste compararea unor numere sau a rezultatelor clasa a III-a - 0 – 10000, cu trecere
specifice şi a unor simboluri ordin unor operaţii aritmetice (5.1) Matematică, Editura peste ordin;
matematice în rezolvarea - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Intuitext  utilizarea
şi/sau compunerea de (comutativitate, asociativitate, element  Resurse procedurale: proprietăților adunării
probleme cu raţionamente neutru) (2.4); conversaţia, explicaţia, în calcule.
simple - estimarea rezultatului unui calcul, fără demonstrația, exerciţiul,
efectuarea lui (2.4); jocul didactic.
- folosirea unor tehnici de calcul rapid
49
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de
numere etc.) (2.4);
- joc: Mesajul ascuns! (asocierea rezultatului
fiecărui calcul dat cu o literă; descoperirea
unui mesaj privind eliminarea poluării (2.2.)
10. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu clasă: efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru, adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); calculator de buzunar; concentrul
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - estimarea rezultatului unui calcul din Caietul elevului pentru 0 – 10 000, cu
specifice şi a unor simboluri ordin concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui clasa a III-a - trecere peste ordin
matematice în rezolvarea (2.4); Matematică, Editura
şi/sau compunerea de - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext
probleme cu raţionamente rezultatelor scăderilor (2.4);  Resurse procedurale:
simple - folosirea unor tehnici de calcul rapid conversaţia, explicaţia,
(proprietăţile operaţiilor, descompuneri de demonstrația, exerciţiul,
numere etc.) (2.4); jocul didactic.
- identificarea expresiilor care presupun
efectuarea unor operații de scădere (5.1).
- joc: Picături de apă pentru flori (asocierea
rezultelor operațiilor cu litere date;
descoperirea unui mesaj ascuns) (2.4).
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
scăderi de numere naturale în numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 000, manualul, jetoane cu  efectuarea de
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numere, fișe de lucru; adunări și scăderi în
fracţii cu acelaşi numitor 0 – 10 000, cu numerice şi proprietăţile operaţiilor (2.4); Caietul elevului pentru concentrul 0 – 10000,
5.1. Utilizarea terminologiei trecere peste - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru clasa a III-a - cu trecere peste ordin;
specifice şi a unor simboluri ordin compararea unor numere sau a rezultatelor Matematică, Editura  verificarea calculelor
matematice în rezolvarea unor operaţii aritmetice (5.1); Intuitext prin efectuarea probei;
şi/sau compunerea de - estimarea rezultatului unui calcul, fără  Resurse procedurale:  utilizarea
probleme cu raţionamente efectuarea lui (2.4); conversaţia, explicaţia, proprietăților adunării,
simple - efectuarea probei operaţiei de adunare, demonstrația, exerciţiul, în calcule.
respectiv de scădere (2.4); jocul didactic.
- joc: Fiecare picătură ce ploaie cu norul său
(asocierea operației date cu operația ce
reprezintă proba prin operația inversă (2.4).
12. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare,  Resurse materiale:  Observarea
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manualul, imagini, sistematică:
50
modele repetitive necunoscut - utilizarea calculatorului pentru verificarea balanța, cuburi; Caietul atitudinea elevilor
2.4. Efectuarea de adunări şi rezultatelor adunărilor şi scăderilor (2.4); elevului pentru clasa a faţă de sarcina dată
scăderi de numere naturale în - utilizarea unei formule de calcul III-a - Matematică,  Listă de verificare
concentrul 0 - 10 000 sau cu determinarea unui număr necunoscut Editura Intuitext (da, nu):
fracţii cu acelaşi numitor dintr-o relaţie numerică (1.2);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
5.1. Utilizarea terminologiei - aflarea unui termen necunoscut, folosind conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
specifice şi a unor simboluri metoda balanţei sau prin efectuarea probei jocul didactic,  implicarea activă în
matematice în rezolvarea adunării/scăderii (5.1); problematizarea, rezolvarea sarcinii
şi/sau compunerea de - utilizarea unor simboluri pentru numere exerciţiul.
probleme cu raţionamente sau cifre necunoscute, în diverse contexte
simple (5.1).
- joc: Șirul picăturilor de ploaie
(continuarea unor șiruri după regula
identificată) (1.2).
13. 1.2. Aplicarea unei reguli  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare,  Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru continuarea unor numărului respectiv de scădere (2.4); manual, fișe de lucru, clasă: aflarea
modele repetitive necunoscut - estimarea rezultatului unui calcul din imagini; Caietul elevului termenului
2.4. Efectuarea de adunări şi concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui pentru clasa a III-a - necunoscut utilizând
scăderi de numere naturale în (2.4); Matematică, Editura metoda balanţei sau
concentrul 0 - 10 000 sau cu - utilizarea unei formule de calcul Intuitext prin efectuarea
fracţii cu acelaşi numitor determinarea unui număr necunoscut  Resurse procedurale: probei adunării/
5.1. Utilizarea terminologiei dintr-o relaţie numerică (1.2); conversaţia, exerciţiul, scăderii
specifice şi a unor simboluri - aflarea unui termen necunoscut, folosind problematizarea, jocul
matematice în rezolvarea metoda balanţei sau prin efectuarea probei didactic.
şi/sau compunerea de adunării/ scăderii (5.1);
probleme cu raţionamente - joc: Ce urmează în șirul obiectelor
simple sportive? (identificarea obiectelor pe baza
regulii sugerate) (1.2)
14. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și  Resurse materiale:  Observarea
scăderi de numere naturale în – Adunarea şi fără trecere peste ordin, cu numere în manual tipărit/digital, sistematică:
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea concentrul 0 – 10 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor
fracţii cu acelaşi numitor numerelor - efectuarea probei operaţiei de adunare, Caietul elevului pentru faţă de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în respectiv de scădere (2.4); clasa a III-a -  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri concentrul - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule Matematică, Editura (da, nu):
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără (2.4.); Intuitext  concentrarea asupra
şi/sau compunerea de trecere și cu - joc: Fructul preferat – aflarea, după  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
probleme cu raţionamente trecere peste efectuarea calculelor, a fructului preferat de conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
simple ordin un personaj; discuții despre beneficiile problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
51
– Probleme care consumului de fructe (2.4); didactic.
se rezolvă prin - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
operaţiile suma/difernța ....” (5.1);
aritmetice - aflarea unui termen necunoscut, folosind
cunoscute metoda balanţei sau prin efectuarea probei
adunării/scăderii (5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1).
15. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
scăderi de numere naturale în – Adunarea şi – Efectuarea de operații de adunare și de lucru; Caietul
concentrul 0 - 10 000 sau cu scăderea nr. scădere în concentrul 0 – 10 000; elevului pentru clasa a
fracţii cu acelaşi numitor naturale în – Utilizarea proprietăţilor adunării în III-a - Matematică,
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul calcule (comutativitate, asociativitate, Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri 0 – 10 000, fără element neutru);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea trecere și cu – Utilizarea terminologiei specifice conversaţia, exerciţiul
şi/sau compunerea de trecere peste operațiilor de adunare și scădere;
probleme cu raţionamente ordin – Aflarea unui termen necunoscut;
simple – Probleme care – Rezolvarea unei probleme care presupune
se rezolvă prin efectuarea operațiilor de adunare și scădere
operații
aritmetice
cunoscute
16. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
concentrul 0 - 10 000 sau cu –Adunarea şi ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
fracţii cu acelaşi numitor scăderea nr. problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
5.1. Utilizarea terminologiei naturale în elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
specifice şi a unor simboluri concentrul evaluarea sumativă. Editura Intuitext
matematice în rezolvarea 0 – 10 000, fără – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
şi/sau compunerea de trecere și cu ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
probleme cu raţionamente trecere peste elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
simple ordin obiectivelor de evaluare vizate prin proba
– Probleme care de evaluare sumativă.
se rezolvă prin
operaţiile
aritmetice
cunoscute
52
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul – mediu de viață
UNITATEA TEMATICĂ 2: Pământul și poveștile sale PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)
UNITATEA TEMATICĂ 3: Apă, sport și sănătate PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7 – 8) *

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Schimbări - efectuarea unor experimente pentru  Resurse materiale:  Proiectul – *Unitatea de
caracteristici ale ale stării de evidențierea schimbării stării de apă potabilă, sursă de Călătoria unei picături învățare a
corpurilor vii și nevii agregare a apei. agregare a apei (2.2); căldură, cuburi de de apă: realizarea în început în
2.2. Aplicarea planului Circuitul apei în - completarea unor fișe de observații în gheață, farfurie de grup și prezentarea unor unitatea
dat pentru efectuarea natură urma efectuării experimentelor (2.2); plastic proiecte care să tematică 2
unei investigații a - completarea, într-un tabel, a stărilor  Resurse procedurale: ilustreze circuitul apei în Pământul și
mediului înconjurător de agregare a unor corpuri date (1.1); conversaţia, explicaţia, natură: desene, poveștile
2.3. Reprezentarea - observarea dirijată a unor scheme Știu/Vreau să știu/Am fotografii, texte sale (3 ore)
grafică a unor observații simple, desene pentru identificarea învățat, SINELG, compuse, texte citite, și continuă,
realizate în cadrul circuitului apei în natură (1.1.); exerciţiul, jocul de rol, rebusuri, jocuri cu încă 4
investigației realizate - realizarea unui desen care să ilustreze experimentul, didactice. ore, în
după un plan dat, circuitul apei în natură (2.3); problematizarea. această
utilizând tabele, - joc de rol: De vorbă cu o picătură de unitate
diagrame, formule simple apă (1.1). tematică
2. 1.1. Identificarea unor  Fenomene ale - identificarea unor caracteristici ale  Resurse materiale:  Evaluarea după
caracteristici ale naturii: ploaie, fenomenelor naturii (1.1); imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de
corpurilor vii și nevii ninsoare, vânt, - evidențierea mișcării aerului și a videoproiector, laptop, învățare:
2.3. Reprezentarea fulger, tunet influenței vântului asupra norilor (1.1); filme educaționale. Tehnica „Fără mâini
grafică a unor observații - motivarea cauzelor schimbărilor  Resurse procedurale: ridicate” - se
realizate în cadrul temporare ale unor fenomene din conversaţia, explicaţia, aşteaptă răspunsuri
investigației realizate natură (2.4); Știu/Vreau să știu/Am la anumite solicitări
după un plan dat, - vizionarea unor secvențe video care învățat, SINELG, ale cadrului
utilizând tabele, prezintă buletine meteo (1.1); exerciţiul, observarea didactic; se lasă
diagrame, formule simple - compararea temperaturilor din dirijată, joc de rol elevilor timp de
2.4. Formularea de diverse părți ale țării în funcție de gândire, apoi pot
concluzii pe baza fenomenele meteo înregistrate (1.1.); discuta în perechi
rezultatelor investigației - realizarea unor desene care să sau în grupuri mici;
ilustreze diverse fenomene ale naturii atenţia
(2.3); învățătorului se
53
- joc de rol: Știrile meteo (2.4). poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
3. 3.2. Observarea  Poluarea apei, - recunoașterea unor forme de poluare  Resurse materiale:  Observarea
consecințelor propriului a solului, a prin observații realizate în natură, prin imagini, manual, sistematică: implicarea
comportament asupra aerului realizarea unor experiențe videoproiector, laptop, elevilor în efectuarea
mediului înconjurător demonstrative (3.2); filme educaționale. unei activități practice
- observarea efectului poluării asupra  Resurse procedurale:  Scara de clasificare
unor organisme prin experiențe conversaţia, explicaţia, (în totalitate, parțial,
demonstrative (exemplu: udarea exerciţiul, observarea deloc):
periodică a unei plante cu suc de dirijată, alegerea respectarea etapelor
lămâie simulând ploile acide) (3.2); forțată. de lucru;
- identificarea comportamentelor colaborarea cu colegii
distructive ale omului față de mediu pentru realizarea
prin jocuri de rol, simulări, chestionare sarcinii;
(3.2); calitatea prezentării
- realizarea unui afiș care să îndemne la produsului realizat;
protejarea mediului înconjurător (3.2).  interevaluarea
prezentărilor.
4. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - identificarea resurselor naturale  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale - Apa, aerul, epuizabile și inepuizabie (1.1); imagini, manuale, film sistematică a
corpurilor vii și nevii solul - prezentarea, sub formă de documentar, atitudinii elevilor faţă de
2.4. Formularea de - Mișcarea desen/text/ colaj, a proprietăților apei, videoproiector, laptop sarcina dată:
concluzii pe baza apei pe solului, aerului (2.4);  Resurse  Lista de verificare
rezultatelor investigației suprafața - recunoașterea unor forme de poluare procedurale: (da, nu):
3.2. Observarea Pământului (3.2); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
consecințelor propriului - Schimbări ale - stabilirea unor măsuri de economisire problematizarea, asupra sarcinii de
comportament asupra stării de a resurselor naturale (3.2); Gândiți, lucrați în rezolvat;
mediului înconjurător agregare a apei perechi, comunicați  implicarea activă în
- Fenomene rezolvarea sarcinii.
ale naturii
 Poluarea
apei, a solului, a
aerului
 Evaluarea - evaluarea pieselor de portofoliu  Portofoliul
54
portofoliului elaborate pe parcursul unității pe baza
criteriilor stabilite.

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 4


Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 4: Lumea vie – alegerea prietenilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii*
U.Î.: Din lumea reală, în lumea textului U.Î.: În lumea animalelor U.Î.: Caracteristici ale lumii vii*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Înmulţirea numerelor naturale în 6 ore:  Caracteristici ale lumii vii
(S9 – S11) - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (S9 – S11) concentrul 0 – 100 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi
(auzite, văzute, trăite, citite);
- înmulţirea a două numere de o 3 ore de bază - apă, aer, hrană; creștere;
- prezentarea de persoane, a unor activități.
 Textul - textul literar, narativ cifră (tabla înmulţirii); (S9 – S11) reacții la schimbările mediului;
- identificarea de informaţii explicit formulate; - înmulţirea a două numere dintre + 3 ore înmulțire);
- organizarea în tabele/cadrane a informațiilor; care unul este scris cu o cifră (S12 – S14) - Reacții ale unei plante la diferite
1.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite 2.5. 1.1
(înmulțirea unui număr de o cifră schimbări ale mediului;
1.2. procedee; 5.1. 1.2
- delimitarea unui text în fragmente logice; cu un număr de două cifre); - Reacții ale corpului animal la
2.2. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri 5.3. - proprietăţile înmulţirii. 2.1 schimbări ale mediului (temperatura)
2.3. sau enunțuri; 2.3 sau în diferite situații (pericol,
3.1. - realizarea planului de idei; 2.4 mișcare);
3.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de 3.1
structură sau de conţinut; - Principalele grupe de animale:
3.4. insecte, pești, amfibieni, reptile,
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
3.6. mimică, poziția corpului; păsări, mamifere – caracteristici
4.1. - exprimarea unor opinii personale. generale, exemple de reprezentanți
4.3.  Organizarea textului scris
din mediul de viață apropiat.
4.4. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
trăită;  Omul – menținerea stării de
- descrierea unor elemente din mediul apropiat - sănătate
scrierea de instrucțiuni; utilizarea unor conectori - Activitate și odihnă.
de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite

55
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S9 – S14) și se derulează pe parcursul a douăunități tematice: Lumea vie – alegerea prietenilor (3 ore),
Natura – o colecție de povești vii (3 ore).
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Din lumea reală, în lumea textului
PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ. - audierea succesivă a fragmentelor unui ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
de detaliu dintr-un text Lectura textului text, lecturate de către învățător, în care manual, text suport: clasă: alcătuirea de
1.2. Deducerea sensului unui întâmplările prezentate sunt posibile în Ruxi, după Matthew propoziții utilizând
cuvânt prin raportare la realitate și au legătură cu animale (1.1); Lipman, Caietul cuvintele nou învățate în
mesajul audiat în contexte de - completarea Tabelului predicțiilor cu elevului pentru clasa text.
comunicare familiare informații pe care elevii le anticipează, cu a III-a – Limba și
3.6. Aprecierea valorii cărţilor informații din text care confirmă anticipările literatura română,  Probă orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei și, ulterior, cu informații referitoare la Editura Intuitext, cărți formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite întâmplările petrecute în fiecare fragment din biblioteca la întrebări referitoare la
din textul audiat (1.1); personală/a clasei/a conţinutul textului
- confruntarea propriilor predicții cu școlii
aspectele relatate în text și stabilirea ● Resurse procedurale:
punctelor comune (1.1); exercițiul, conversaţia,
- folosirea unor tehnici prin încercare şi explicaţia, procedee de
eroare pentru a descoperi semnificaţia citire activă, metoda
cuvintelor necunoscute, întâlnite în fiecare predicțiilor
fragment audiat (1.2);
- explicarea sensului unui cuvânt prin
mijloace verbale şi nonverbale pornind de la
contextul mesajului audiat (1.2);
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri proprii (4.4);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
desprinse din textul audiat (1.1);
- prezentarea de către fiecare elev a unei

56
cărţi din biblioteca personală sau de la
biblioteca clasei/școlii, în care sunt relatate
întâmplări reale (evidențierea rolului
factorului uman în viața plantelor și a
animalelor) (3.6);
- formularea de răspunsuri la întrebări date
(Cum se comportă un animal care trăiește în
libertate? Dar unul care trăiește în
captivitate?) (4.4).
2. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte Delimitarea suport cu care elevii s-au familiarizat în ora manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare textului în anterioară (3.1); Ruxi, după Matthew învățare:
4.1. Aplicarea regulilor de fragmente - citirea în forme variate a unor enunţuri Lipman, Caietul  Tehnica „Fără
despărţire în silabe la capăt de din text - în lanţ, ştafetă (3.1); elevului pentru clasa mâini ridicate” - se
rând, de ortografie şi de - formularea de întrebări și răspunsuri ce a III-a – Limba și aşteaptă răspunsuri la
punctuaţie în redactarea de vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu literatura română, anumite întrebări/
text desprinse din textul citit (3.1); Editura Intuitext, solicitări ale cadrului
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a minge. didactic ; se lasă elevilor
textului pe baza unor repere date de ● Resurse procedurale: timp de gândire, apoi
învățător (enunțuri din text în care se exercițiul, conversaţia, pot discuta în perechi
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) explicaţia, procedee de sau în grupuri mici;
(3.1); citire activă, metoda atenţia învățătorului se
- identificarea în textul suport a situațiilor RAÎ (Răspunde, aruncă, poate muta către
în care anumite cuvinte se scriu cu cratimă întreabă), jocul anumiţi elevi, oferindu-
și formularea unor enunțuri utilizând didactic. se şi celor timizi, tăcuţi
cuvintele respective (neam, ne-am) (4.1); sau neîncrezători în
- observarea modului în care textul a fost forţele proprii
delimitat în fragmente (3.1); posibilitatea de a se
- transcrierea unui fragment preferat din exprima.
text, respectându-se criteriile de așezare a
textului în pagină, regulile de despărțire a  Tema pentru acasă
cuvintelor la capăt de rând și de scriere
corectă (4.1).
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - citirea selectivă a textului studiat în ora  Resurse materiale: ● Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: clasă: utilizarea
adecvat din partea trăite, auzite sau învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Ruxi, după Matthew achiziţiilor lexicale noi în
profesorului văzute text care te-a făcut să te simți Lipman, Caietul enunţuri proprii (4.4);
3.1. Extragerea unor informaţii fericit/trist/uimit etc. (3.2); elevului pentru clasa Jurnal cu dublă intrare:
57
de detaliu din texte - citirea textului cu reglarea intensităţii şi a III-a – Limba și transcrierea unui
informative sau literare volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii literatura română, fragment preferat,
3.2. Formularea unui răspuns corespunzător încărcăturii afective a Editura Intuitext, motivarea alegerii lui.
emoţional faţă de textul literar mesajului (3.2);  Resurse procedurale:  Observarea
citit - relatarea, după întrebările  lectura explicativă, sistematică:
4.4. Povestirea pe scurt a unei investigatorului perfect, a întâmplărilor din citirea selectivă, iniţiativa în comunicare:
întâmplări imaginate/trăite text (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? lectura creativă, Scară de clasificare
Cu cine?) (2.2); conversaţia, explicaţia, (întotdeauna, frecvent,
- transcrierea unor enunțuri din text în care jurnalul cu dublă rar):
un personaj relatează întâmplări trăite, intrare, metoda  menținerea
auzite sau văzute (3.1); Lasă-mi mie ultimul interesului pentru
- transcrierea unui pasaj din text care cuvânt! dialog;
intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/  acceptarea
impresionează (3.1); punctelor de vedere
- realizarea, în scris, a unui scurt text în diferite în cadrul
care se comentează paragraful ales (4.4); grupului;
- exprimarea orală a mai multor opinii în  transmiterea de
legătură cu întâmplările prezentate în unul stări, sentimente, idei.
dintre pasajele selectate, încheiată cu
comentariul celui care a ales pasajul (2.2);
- identificarea în text a cuvintelor utilizate
în relatarea unor experiențe personale și în
prezentarea unor întâmplări trăite de alții
(3.1);
- povestirea orală a unor întâmplări trăite și
a unor întâmplări auzite sau văzute (2.2);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o un
animal mi-ar plăcea să fiu .… deoarece .…”
(4.4).
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Scrierea - antrenament de scriere creativă:  Resurse materiale: ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport textului în care se consemnarea în scris, într-un interval de manual, text suport: clasă: redactarea unui
adecvat din partea prezintă o timp scurt, anunțat de învățător, a tuturor Ruxi, după Matthew text în care se prezintă o
profesorului întâmplare trăită ideilor, gândurilor pe care elevul le are Lipman, Caietul întâmplare trăită
3.4. Evaluarea conţinutului pornind de la titlul În parc (4.4). elevului pentru clasa
unui text pentru a evidenţia - recitirea, cu creionul în mână, în mod a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
cuvinte-cheie şi alte aspecte individual, a textului lecturat în orele literatura română, baza unor criterii date
importante ale acestuia anterioare, în vederea evidențierii unor Editura Intuitext referitoare la:

58
4.4. Povestirea pe scurt a unei relații de structură (părțile textului) și de ● Resurse procedurale:  utilizarea cuvintelor
întâmplări imaginate/trăite conținut (locul, timpul, personajele, procedee de citire specifice relatării unei
întâmplările) (3.4); activă, lectura cu experiențe proprii;
- completarea, în perechi, pe baza textului, creionul în mână,  utilizarea conectorilor
a unei scheme date de învățător, în care conversaţia, explicaţia, între idei;
sunt precizate aspecte referitoare la scopul exercițiul, metoda  respectarea structurii
textului, elementele definitorii, structura Scrierea liberă, metoda textului (introducere,
textului (3.4); Gândiți/Lucrați în cuprins, încheiere);
- comunicarea, în cadrul grupului mare, a perechi/Comunicați  așezarea corectă a
observațiilor scrise în perechi, referitoare la textului în pagină
modul în care este structurat un text narativ
în care se prezintă întâmplări posibile în
realitate/trăite (2.2);
- redactarea unui text, pe baza pașilor
stabiliți anterior, în care se prezintă o
întâmplare reală, petrecută în parc (4.4).
5. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea în grup a unui ciorchine pentru ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Formularea a organiza informații/idei/cuvinte potrivite, manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea ideilor principale pornind de la întrebarea De ce atacă unele Cocoș de munte învățare:
profesorului animale? (2.2); fotografiat, după Ionel Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului Pop, Caietul elevului pune la dispoziţia
de detaliu din texte suport (3.1); pentru clasa a III-a – elevilor un set de trei
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Limba și literatura cartonaşe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de și a expresiilor din text prin raportare la română, Editura culorile semaforului, iar
despărţire în silabe la capăt de contextul în care apar şi confruntarea cu Intuitext, dicționar, la solicitarea
rând, de ortografie şi de sensurile oferite de dicţionar (3.1); minge. învățătorului, ei ridică un
punctuaţie în redactarea de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse procedurale: cartonaş corespunzător:
text enunţuri orale proprii (2.2); exercițiul, conversaţia, verde dacă înţeleg,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce explicaţia, procedee de galben dacă nu sunt
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu citire activă, siguri şi roşu dacă nu
desprinse din textul citit (3.1); brainstorming-ul, înţeleg.
- relatarea, după întrebările metoda Ciorchinele,
investigatorului perfect, a întâmplărilor RAÎ (Răspunde,
dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? aruncă, întreabă), jocul ● Observarea
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); didactic. sistematică: atitudinea
- formularea ideii principale a unui elevilor faţă de sarcina
fragment din text, pe baza unui șir de dată
întrebări date (3.1);  Listă de verificare

59
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a (da, nu):
textului pe baza unor repere date de  concentrare asupra
învățător (enunțuri din text în care se sarcinii de rezolvat;
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)  implicare activă în
(3.1); rezolvarea sarcinii.
- transformarea unui paragraf din text care
transmite o anumită emoție, pozitivă sau
negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel
încât, la final, fragmentul să transmită o
emoție diferită decât cea inițială –utilizarea
cuvintelor cu sens opus (3.1);
- identificarea în textul suport a situațiilor
în care anumite cuvinte se scriu într-un
cuvânt sau cu cratimă; formularea unor
enunțuri utilizând ortogramele la, l-a, ia, i-a)
(4.1).
6. 3.2. Formularea unui răspuns ● Textul narativ. - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
emoţional faţă de textul literar Planul de idei anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
citit învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Cocoș de munte intrare: transcrierea unui
3.4. Evaluarea conţinutului text care te-a făcut să te simți fotografiat, după Ionel fragment preferat,
unui text pentru a evidenţia fericit/trist/uimit etc. (3.2); Pop, Caietul elevului motivarea alegerii lui
cuvinte-cheie şi alte aspecte - transcrierea unui pasaj din text care pentru clasa a III-a –
importante ale acestuia intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ Limba și literatura  Tema pentru acasă
4.4. Povestirea pe scurt a unei impresionează (3.2); română, Editura
întâmplări imaginate/trăite - realizarea în scris a unui scurt text în care Intuitext
se comentează paragraful ales (4.4); ● Resurse procedurale:
- ordonarea unor enunțuri care prezintă lectura explicativă,
întâmplări petrecute în text, conform citirea selectivă,
derulării acțiunilor (3.4); lectura creativă,
- realizarea unui simbol/desen în dreptul conversaţia, explicaţia,
fiecărui enunț pentru a evidenția jurnalul cu dublă
emoția/reacția provocată de întâmplările intrare
din text (3.2);
- întocmirea planului de idei principale al
textului prin ordonarea enunțurilor date
(3.4);
- raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor: Dacă aş fi (personajul) .... m-

60
aş simţi/aş fi .... (3.2).
7. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea - formularea de întrebări al căror răspuns ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport orală a unor conduc la rezolvarea unei probleme care se manual, text suport: sistematică: atitudinea
adecvat din partea întâmplări citite poate desprinde din textul suport studiat în Cocoș de munte elevilor faţă de sarcina
profesorului orele anterioare (3.1); fotografiat, după Ionel dată
2.3. Prezentarea unei activităţi - relatarea întâmplărilor din text pe baza Pop, Caietul elevului  Lista de verificare (da/
realizate individual sau în grup unor imagini care ilustrează ideea principală pentru clasa a III-a – nu):
3.1. Extragerea unor informaţii a fiecărui fragment (în grupuri de elevi Limba și literatura concentrarea asupra
de detaliu din texte aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului română, Editura sarcinii de rezolvat;
informative sau literare povestește un anumit fragment dezvoltând Intuitext, coli de scris implicarea activă în
4.4. Povestirea pe scurt a unei ideea principală) (2.2); A3, carioci rezolvarea sarcinii.
întâmplări imaginate/trăite - realizarea unor cărți de joc care surprind ● Resurse procedurale:
întâmplări dintr-o poveste aleasă de fiecare exercițiul, conversaţia  Tema pentru acasă
grup de elevi (3.1); euristică, explicaţia,
- prezentarea orală a întâmplărilor ilustrate metoda Cercul
în cărțile de joc realizate (2.3); (povestirea orală în
- redactarea unui text în care se relatează o grup)
situație în care elevul s-a simțit în pericol
(4.4).
8. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Prezentarea - formularea de răspunsuri la întrebări ce ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text unei activități. vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu manual, CD-ul aferent sistematică:
1.2. Deducerea sensului unui Scrierea de dintr-un text audiat cu ajutorul manualului, text comportamentul de
cuvânt prin raportare la instrucțiuni computerului (1.1); suport: Elefantul de la ascultător activ
mesajul audiat în contexte de - completarea unor enunțuri lacunare, cu circ, creioane colorate,  Lista de verificare (da,
comunicare familiare informații de detaliu dintr-un text literar coli albe și colorate, nu):
2.3. Prezentarea unei activităţi audiat (1.1); foarfece, lipici.  manifestarea
realizate individual sau în grup - folosirea unor tehnici prin încercare şi ● Resurse procedurale: interesului față de
4.3. Realizarea unei scurte eroare pentru a descoperi semnificaţia exercițiul, conversaţia mesaje audiate cu
descrieri ale unor elemente din cuvintelor necunoscute din textul audiat euristică, explicaţia, ajutorul computerului –
mediul apropiat pornind de la (1.2); instructajul concentrare asupra
întrebări de sprijin - explicarea sensului unui cuvânt prin sarcinii;
mijloace verbale şi nonverbale pornind de la  formularea de
contextul mesajului audiat (1.2); răspunsuri adecvate la
- confecționarea unui obiect care are întrebări;
legătură cu textul audiat, prin îndeplinirea  executarea unor
unor instrucțiuni verbale, spuse de învățător sarcini conform
sau audiate cu ajutorul computerului(1.1); comenzilor primite.
- formulare de răspunsuri la întrebări
61
simple de control: Ce ai făcut mai întâi? Şi ● Tema pentru acasă
apoi? Dar în cele din urmă? (2.3);
- elaborarea de instrucţiuni amuzante
pentru obiecte din mediul apropiat (de
exemplu: „Cum arată un acvariu? La ce
foloseşte? Găseşte-i şi o utilizare
neobişnuită!”) (4.3);
- crearea, în grupuri, a unor dialoguri între
animale prietene și prezentarea acestora
(4.3).
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului suport (3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Perla de scoică (din învățare:
profesorului și a expresiilor din text prin raportare la Ghidul Educație pentru Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informaţii contextul în care apar şi confruntarea cu caracter), Caietul pune la dispoziţia
de detaliu din texte sensurile oferite de dicţionar (3.1); elevului pentru clasa elevilor un set de trei
informative sau literare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în a III-a – Limba și cartonaşe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de enunţuri orale proprii (2.2); literatura română, culorile semaforului, iar
despărţire în silabe la capăt de - formularea de întrebări și răspunsuri ce Editura Intuitext, la solicitarea
rând, de ortografie şi de vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu dicționar învățătorului, ei ridică un
punctuaţie în redactarea de desprinse din textul citit (3.1); ● Resurse procedurale: cartonaş corespunzător:
text - identificarea în textul suport a cuvintelor exercițiul, conversaţia, verde dacă înţeleg,
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și explicaţia, procedee de galben dacă nu sunt
descifrarea sensurilor acestora prin citire activă, siguri şi roşu dacă nu
raportare la context (3.1); brainstorming-ul, înţeleg.
- alcătuirea de enunțuri prin care se metoda Ciorchinele,
evidențiază un alt sens al anumitor cuvinte metoda RAÎ
din text (4.1); (Răspunde, aruncă, ● Observarea
- identificarea în textul suport a situațiilor întreabă), jocul sistematică: atitudinea
în care anumite cuvinte se scriu într-un didactic. elevilor faţă de sarcina
cuvânt sau cu cratimă (săi, să-i) și dată
formularea de enunțuri cu acestea (4.1);  Listă de verificare
- relatarea, după întrebările (da, nu):
investigatorului perfect, a întâmplărilor  concentrare asupra
dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? sarcinii de rezolvat;
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2);  implicare activă în
- formularea ideii principale a unui rezolvarea sarcinii.
fragment din text, pe baza unui șir de

62
întrebări date (3.1).
10. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Prezentarea - citirea selectivă a textului studiat ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport unei persoane anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
adecvat din partea învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Perla de scoică (din intrare: transcrierea unui
profesorului text care te-a făcut să te simți Ghidul Educație pentru fragment preferat,
2.3. Prezentarea unei activităţi fericit/trist/uimit etc. (3.2); caracter), Caietul motivarea alegerii lui
realizate individual sau în grup - citirea textului cu reglarea intensităţii şi elevului pentru clasa
3.2. Formularea unui răspuns volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii a III-a – Limba și  Observarea
emoţional faţă de textul literar corespunzător încărcăturii afective a literatura română, sistematică:
citit mesajului (3.2); Editura Intuitext iniţiativa în comunicare:
3.4. Evaluarea conţinutului - alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii  Resurse procedurale: Scara de clasificare
unui text pentru a evidenţia din textul suport (4.4);  lectura explicativă, (întotdeauna, frecvent,
cuvinte-cheie şi alte aspecte - transcrierea unui pasaj din text care citirea selectivă, rar):
importante ale acestuia intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ lectura creativă,  menținerea interesului
4.4. Povestirea pe scurt a unei impresionează (3.2); conversaţia, explicaţia, pentru dialog;
întâmplări imaginate/trăite - realizarea în scris a unui scurt text în care jurnalul cu dublă  acceptarea punctelor
se comentează paragraful ales (4.4); intrare, metoda de vedere diferite în
- exprimarea orală a mai multor opinii în Lasă-mi mie ultimul  cadrul grupului;
legătură cu întâmplările prezentate în unul cuvânt! transmiterea de stări,
dintre pasajele selectate, încheiată cu sentimente, idei.
comentariul celui care a ales pasajul (2.2);
- completarea, în perechi, a unor
organizatori grafici, pentru a evidenţia
relaţii între diferite elemente de structură
sau de conţinut (3.4);
- prezentarea unor persoane care se
aseamănă cu personajele din textul suport
(3.4);
- raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ....
m-aş simţi/aş fi .... (3.2).
- ex.–joc: Cum aș dori să fie prietenul meu?
(prezentarea activității realizate în grup)
(2.3).
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea, oral, pornind de la cuvinte- ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului cheie date de învățător, a unor predicții manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar Casa lui Tomi, după comportamentul de
profesorului putea să se petreacă în textul ce urmează a Adrian Oprescu, cititor activ
63
3.1. Extragerea unor informaţii fi lecturat (2.2); Caietul elevului pentru  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte - citirea individuală, în gând, a textului clasa a III-a – Limba și nu):
informative sau literare suport (3.1); literatura română,  manifestarea
4.1. Aplicarea regulilor de - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, interesului față de
despărţire în silabe la capăt de prin raportare la contextul în care apar şi dicționar lectura unui text;
rând, de ortografie şi de confruntarea cu sensurile oferite de ● Resurse procedurale:  formularea de
punctuaţie în redactarea de dicţionar (3.1); metoda predicțiilor pe răspunsuri adecvate la
text - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în baza unor termeni dați întrebări.
enunţuri proprii (4.4); în avans, procedee de
- citirea în forme variate a unor enunţuri citire activă, ● Temă de lucru în
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); conversaţia, explicaţia, clasă:
- precizarea, pe baza întrebărilor exercițiul - alcătuirea de enunțuri
investigatorului perfect, a aspectelor utilizând cuvinte nou
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a învățate
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) (2.2);
- confruntarea propriilor predicții cu
aspectele relatate în text și stabilirea
punctelor comune (3.1);
- identificarea în textul suport a situațiilor
în care anumite cuvinte se scriu cu cratimă
și formularea de enunțuri utilizând cuvintele
respective (mia, mi-a) (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Descrierea - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale: ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport unor elemente suport (3.1); manual, text suport: clasă: scrierea unui scurt
adecvat din partea din mediul - compararea povestirilor orale create cu Casa lui Tomi, după text în care sunt utilizați
profesorului apropiat conținutul textului citit; identificarea Adrian Oprescu, conectori de tipul: mai
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea unor asemănărilor, respectiv a deosebirilor(3.1); Caietul elevului pentru întâi, apoi, în cele din
de detaliu din texte conectori de - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute clasa a III-a – Limba și urmă
informative sau literare tipul: mai întâi, prin raportare la contextul în care apar şi literatura română,
4.3. Realizarea unei scurte apoi, în cele din confruntarea cu sensurile oferite de Editura Intuitext
descrieri ale unor elemente din urmă dicţionar (3.1); ● Resurse
mediul apropiat pornind de la - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în procedurale:
întrebări de sprijin enunţuri proprii (4.4); procedee de citire
4.4. Povestirea pe scurt a unei - precizarea, pe baza întrebărilor activă, conversaţia,
întâmplări imaginate/trăite investigatorului perfect, a aspectelor explicaţia, exercițiul
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a
făcut? Unde? Când? Cum? De ce?) (2.2);
- antrenament de scriere creativă:

64
continuarea enunțului: Dacă aș fi un animal
de companie, aș prefera să fiu .… deoarece
….” (4.4).;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele
din urmă pentru a descrie pașii realizării
unui obiect util în creșterea/protejarea
animalelor (4.4);
- elaborarea de instrucţiuni amuzante
pentru obiecte din mediul apropiat (de
exemplu: „Cum arată o colivie? La ce
foloseşte? Găseşte-i şi o utilizare
neobişnuită!”) (4.3).
13. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Recapitulare - citirea individuală, în gând, a textului Resurse materiale: ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport – Textul narativ. suport (3.1); manual, text suport: clasă: redactarea unui
adecvat din partea Delimitarea - formularea de întrebări și răspunsuri ce Puiul de căprioară, text în care se prezintă o
profesorului textului în vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu după Virgil Carianopol, întâmplare trăită
3.1. Extragerea unor informaţii fragmente desprinse din textul citit (3.1); Caietul elevului pentru
de detaliu din texte – Formularea - relatarea, după întrebările clasa a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
informative sau literare ideilor principale. investigatorului perfect, a întâmplărilor literatura română, baza unor criterii date
3.4. Evaluarea conţinutului Planul de idei dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? Editura Intuitext referitoare la:
unui text pentru a evidenţia – Povestirea Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); ● Resurse procedurale:  utilizarea cuvintelor
cuvinte-cheie şi alte aspecte orală a unor - poziționarea pe axa timpului a unor procedee de citire specifice relatării unei
importante ale acestuia întâmplări citite enunțuri care prezintă întâmplări petrecute activă, conversaţia, experiențe proprii;
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea în text, în ordinea derulării acțiunilor (3.4); explicaţia, exercițiul  utilizarea conectorilor
întâmplări imaginate/trăite unor elemente - formularea ideii principale a unui între idei;
din mediul fragment din text, pe baza unui șir de  respectarea structurii
apropiat- întrebări date (3.1); textului (introducere,
utilizarea unor - întocmirea planului de idei principale al cuprins, încheiere);
conectori de tipul: textului prin ordonarea enunțurilor date  așezarea corectă a
mai întâi, apoi, în (3.4); textului în pagină.
cele din urmă - precizarea succesiunii acțiunilor unui
personaj, prin utilizarea conectorilor de
tipul mai întâi, apoi, în final (3.1);
- redactarea unui text, pe baza unei
ilustrații date, în care se prezintă o
întâmplare la care elevul este participant
(4.4).

65
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ. – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
informative sau literare Delimitarea formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
3.4. Evaluarea conţinutului textului în (3.1); conversaţia, exerciţiul;
unui text pentru a evidenţia fragmente – identificarea fragmentului din text
cuvinte-cheie şi alte aspecte – Formularea corespunzător unei idei principale date
importante ale acestuia ideilor principale. (3.4);
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea – formularea ideilor principale
întâmplări imaginate/trăite unor elemente corespunzătoare unor fragmente indicate
din mediul (3.4);
apropiat – ordonarea unor enunțuri care descriu
-utilizarea unor elemente din mediul apropiat, conform
conectori de tipul: desfășurării logice a acțiunilor (4.4).
mai întâi, apoi, în
cele din urmă
15. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea trăite, auzite sau ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/ ameliorare/dezvoltare
profesorului văzute problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare;
3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: ● Autoevaluarea
de detaliu din texte textului în care se evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia
informative sau literare prezintă o ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exerciţiul, jocul
3.4. Evaluarea conţinutului întâmplare trăită ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic.
unui text pentru a evidenţia ● Prezentarea elevii care vor demonstra realizarea tuturor
cuvinte-cheie şi alte aspecte unei persoane obiectivelor de evaluare vizate prin proba
importante ale acestuia de evaluare sumativă.
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/trăite

66
Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea animalelor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul înmulțire. date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10 000 şi de împărţiri Proprietățile înmulțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru; efecturarea de
folosind tabla înmulțirii, înmulțirii propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru înmulțiri folosind
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de înmulțiri folosind adunarea clasa a III-a - adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura utilizarea
specifice şi a unor simboluri - utilizarea unor jetoane cu animale pentru Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea a efectua înmulțiri prin adunare repetată  Resurse procedurale: în calcule.
şi/sau compunerea de (2.5); conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în exerciţiul
simple calcule (2.5);
- transformarea unor adunări repetate în
înmulțiri și invers (2.5);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor
unor operaţii aritmetice (5.1).
- exemplu: joc: Ferma de animale - alegerea
jetoanelor cu animale domestice; gruparea
jetoanelor care conțin operații cu același
rezultat: adunări repetate și înmulțiri (2.5).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - gruparea unor jetoane/imagini cu animale  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor câte 2/câte 4/câte 8 în funcție de mediul lor manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri este 2, 4, 8 de viață (2.5); animale, cartonașe de învățare:
folosind tabla înmulțirii, - asocierea adunărilor repetate cu colorate (roșu, verde, Tehnica semaforului:
respectiv tabla împărțirii înmulțirile corespunzătoare (2.4); galben), Caietul elevului se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei - rezolvarea de exerciţii folosind tabla pentru clasa a III-a - elevilor un set de trei

67
specifice şi a unor simboluri înmulţirii (2.5); Matematică, Editura cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea - rezolvarea de probleme cu operaţii de Intuitext culorile semaforului,
şi/sau compunerea de acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5);  Resurse procedurale: iar la solicitarea
probleme cu raţionamente - utilizarea terminologiei specifice operației conversaţia, explicaţia, învățătorului, ei ridică
simple de înmulțire (5.1); exerciţiul, jocul didactic. un cartonaş: verde
- exemplu: joc: Copacul prieteniei – dacă înţeleg, galben
ordonarea rezultatelor unor înmulțiri date dacă nu sunt siguri şi
după un criteriu dat pentru a obține numele roşu dacă nu înţeleg.
unei persoane; discuții despre prieteni și
prietenie (2.4).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - asocierea adunărilor repetate cu  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul când un factor înmulțirile corespunzătoare (2.4); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri este 3, 6, 9 - rezolvarea de exerciţii folosind tabla numere, fișe de lucru; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, înmulţirii (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără
respectiv tabla împărțirii - scrierea unui număr ca produs de doi sau clasa a III-a - mâini ridicate” -
5.1. Utilizarea terminologiei trei factori (2.5.) Matematică, Editura se aşteaptă
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţii de Intuitext răspunsuri la
matematice în rezolvarea acelaşi ordin/de ordine diferite având ca  Resurse procedurale: anumite solicitări
şi/sau compunerea de temă animalele (2.5); conversaţia, explicaţia, ale cadrului
probleme cu raţionamente - utilizarea unor tehnici de calcul rapid (5.1); demonstrația, exerciţiul, didactic; se lasă
simple - utilizarea terminologiei specifice operației problematizarea, jocul elevilor timp de
de înmulțire (5.1); didactic. gândire, apoi pot
- formularea şi rezolvarea unor probleme discuta în perechi
pornind de la expresii care sugerează sau în grupuri
operații (5.1.); mici; atenţia
- exemplu: oc: Numărul de pe tricou – învățătorului se
identificarea a doi factori când se cunoaște poate muta către
produsul lor; prezentarea/crearea unor anumiţi elevi,
jocuri la care elevii pot participa grupați oferindu-se şi
câte 2, câte 3, câte 4 (2.4). celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
în forţele proprii
posibilitatea de a
se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – când un factor înmulţirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind este 5 sau 10. - scrierea unui număr ca produs de doi sau numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla Înmulțirea cu 7 trei factori (2.5.) Caietul elevului pentru exerciţii folosind tabla
68
împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de clasa a III-a - înmulţirii;
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura  formularea şi
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext rezolvarea unor
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1);  Resurse procedurale: probleme pornind de
şi/sau compunerea de - formularea şi rezolvarea unor probleme conversaţia, explicaţia, la expresii care
probleme cu raţionamente pornind de la expresii care sugerează demonstrația, exerciţiul, sugerează operația de
simple operația de înmulțire (5.1.); problematizarea. înmulțire.
- exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea
înmulțirii cu mai mulți factori cu produsele
corespunzătoare scrise pe jetoane cu
animale; prezentarea, în grup a animalului
preferat, dintre cele de pe jetoane date.
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulţirea a - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul două numere de înmulţirii (2.5); manualul, imagini pentru rezolvarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri o cifră (tabla - scrierea unui număr ca produs de doi sau compunerea de exerciţii folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulţirii) trei factori (2.5.) probleme; jetoane cu tabla înmulţirii;
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere; Caietul elevului  formularea şi
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); pentru clasa a III-a - rezolvarea unor
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Matematică, Editura probleme pornind de
matematice în rezolvarea de înmulțire (5.1); Intuitext la expresii care
şi/sau compunerea de - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru  Resurse procedurale: sugerează operația
probleme cu raţionamente compararea unor numere sau a rezultatelor conversaţia, explicaţia, de înmulțire.
simple unor operaţii aritmetice (5.1); demonstrația, exerciţiul.
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operaţiile aritmetice enunţurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate (5.3).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul când unul dintre înmulţirii (2.5); manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri factori este o - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre elevului pentru clasa a înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); III-a - Matematică, dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - ex – joc – Prietenii animalelor – asocierea Editura Intuitext sumă, în două moduri.
5.3. Rezolvarea de probleme imaginilor unor animale cu hrana potrivită  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice unind exerciții date cu rezultatul conversaţia euristică,
studiate, în concentrul corespunzător (2.5); explicaţia, demonstrația,
0 – 10 000 - rezolvarea de probleme prin mai multe exerciţiul, jocul didactic.
metode (5.3);
69
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată (5.3).
-exemplu:joc: Fiecare animal la căsuța sa -
alegerea traseului fiecărui animal, asociind
înmulțirea unei sume cu un număr și
rezultatul potrivit (2.5).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul când unul dintre înmulţirii (2.5); manual, puzzle, Caietul efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri factori este o - efectuarea de înmulțiri când unul dintre elevului pentru clasa a înmulțiri, când unul
folosind tabla înmulțirii, sumă factori este o sumă, în două moduri (2.5.); III-a - Matematică, dintre factori este o
respectiv tabla împărțirii - exemplu:joc – Puzzle cu animale - crearea Editura Intuitext sumă, în două moduri
5.3. Rezolvarea de probleme și rezolvarea de probleme pornind de la  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice jocuri de puzzle (2.5); conversaţia euristică,
studiate, în concentrul - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în explicaţia, demonstrația,
0 – 10 000 calcule (2.5); exerciţiul, jocul didactic.
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
imagine dată (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulţiri între numere  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre şi numere formate cu manualul, post-it-uri, rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri două cifre cu un o cifră (2.5); calculator de buzunar; de învățare:
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru Tehnica „răspunsului la
respectiv tabla împărțirii în concentrul acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - minut” la întrebări
5.3. Rezolvarea de probleme 0 – 100 - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura precise, clare, ce se
cu operaţiile aritmetice rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext adresează fiecărui elev,
studiate, în concentrul acestuia (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât  Resurse procedurale: convenind cu elevii că
0 – 10 000 20 x 2) (2.5); conversaţia, explicaţia, răspunsurile la aceste
- utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul, întrebări nu se
rezultatelor unor operaţii de înmulţire (2.5); jocul didactic. comentează sau
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în corectează, permiţând
enunţurile problemelor care sugerează cadrului didactic să
operaţiile aritmetice studiate (5.3); sesizeze ce parte din
- rezolvarea de probleme cu operaţiile temă trebuie reluată sau
aritmetice studiate (5.3). clarificată
- exemplu: joc: Ferma de animale:
selectarea jetoanelor cu animale care
trăiesc în fermă; asocierea fiecărui rezultat
70
cu o literă dată, ordonarea crescătoare a
rezultatelor și așezarea literelor
corespunzătoare pentru obținerea unui
cuvânt (Prietenie)(2.5).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulţiri între numere  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul unui număr de formate cu două cifre şi numere formate cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri două cifre cu un o cifră (2.5); imagini; Caietul elevului înmulţiri între
folosind tabla înmulțirii, număr de o cifră - rezolvarea de probleme cu operaţii de pentru clasa a III-a - numere formate cu
respectiv tabla împărțirii în concentrul acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura două cifre şi numere
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - utilizarea calculatorului pentru verificarea Intuitext formate cu o cifră
specifice şi a unor simboluri rezultatelor unor operaţii de înmulţire (2.5);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea - utilizarea terminologiei specifice operației conversaţia, exerciţiul,
şi/sau compunerea de de înmulțire (5.1); problematizarea, jocul
probleme cu raţionamente - exemplu: joc Drumul pinguinului – didactic.
simple alegerea operațiilor care respectă condiții
5.3. Rezolvarea de probleme date pentru a găsi traseul pinguinului către
cu operaţiile aritmetice iglu (2.5);
studiate, în concentrul - rezolvarea de probleme folosind operațiile
0 – 10 000 învățate (5.3).
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Înmulţirea a înmulţirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:
0 – 10 000 şi de împărţiri două numere de - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre lucru; Caietul elevului atitudinea elevilor
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla factori este o sumă, în două moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - faţă de sarcina dată
respectiv tabla împărțirii înmulţirii); - efectuarea de înmulţiri între numere Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulţirea a formate cu două cifre şi numere formate cu Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri două numere o cifră (2.5);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea dintre care unul - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
şi/sau compunerea de este scris cu o calcule (2.5); problematizarea, jocul  implicarea activă în
probleme cu raţionamente cifră (înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau didactic. rezolvarea sarcinii
simple unui număr de o trei factori (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme cifră cu un număr - identificarea cuvintelor/sintagmelor în
cu operaţiile aritmetice de două cifre); enunţurile problemelor care sugerează
studiate, în concentrul - Proprietăţile operaţiile aritmetice studiate (5.3);
0 – 10 000 înmulţirii. - rezolvarea de probleme folosind operațiile
învățate (5.3);
- exemplu: joc Prietenii mei, fluturașii! -
asocierea unui jeton cu fluturaș cu un jeton
ce conține o floare de aceeași culoare;
71
scrierea pe fiecare dintre acestea a unei
înmulțiri cu rezultate identice (2.5).
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Înmulţirea a – rezolvarea de exerciţii folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 şi de împărţiri două numere de înmulţirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, o cifră (tabla – utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii înmulţirii); calcule; Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei - Înmulţirea a – identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri două numere enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea dintre care unul operaţii aritmetice studiate;
şi/sau compunerea de este scris cu o – efectuarea de înmulțiri când unul dintre
probleme cu raţionamente cifră; factori este o sumă;
simple - Proprietăţile – rezolvarea de probleme folosind
5.3. Rezolvarea de probleme înmulţirii. operațiile învățate.
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri - Înmulţirea a ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
folosind tabla înmulțirii, două numere de problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
respectiv tabla împărțirii o cifră (tabla elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei înmulţirii); evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri - Înmulţirea a – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea două numere ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
şi/sau compunerea de dintre care unul elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
probleme cu raţionamente este scris cu o obiectivelor de evaluare vizate prin proba
simple cifră; de evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme - Proprietăţile
cu operaţiile aritmetice înmulţirii.
studiate, în concentrul
0 – 10 000

72
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii
UNITATEA TEMATICĂ 4: Lumea vie – alegerea prietenilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11) *
UNITATEA TEMATICĂ 5: Natura – o colecție de povești vii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Caracteristici ale - observarea dirijată a unor imagini  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale corpurilor viețuitoarelor. Nevoi pentru identificarea influenței factorilor imagini, semințe de clasă:
vii și nevii de bază: apă, aer, de mediu (apă, aer, temperatură) asupra gazon/grâu, ciorap de - identificarea
2.1. Utilizarea unui plan ca hrană, creștere, vieții plantelor și animalelor (1.1); nylon, rumeguș, deșeuri comportamentului
instrument de realizare a înmulțire - formularea unor întrebări ce duc la textile, lipici, elastic, vată unor plante/animale
unei investigații a mediului necesitatea unei investigații pentru medicinală, vas cu apă, date în diferite
înconjurător aflarea răspunsului (2.1); atlas zoologic, jetoane anotimpuri
2.4. Formularea de - realizarea unor estimări, predicții cu animale
concluzii pe baza asupra aspectului supus investigației  Resurse procedurale:  Tema de lucru
rezultatelor investigației (2.1); conversaţia, explicaţia, pentru acasă:
2.3. Reprezentarea grafică - identificarea unor caracteristici ale exerciţiul, observarea - completarea unui
a unor observații realizate corpurilor, prin efectuarea unor dirijată, experimentul jurnal de observații în
în cadrul investigației experiențe simple (realizarea unei urma studierii
realizate după un plan dat, marionete - cap cu iarbă/grâu și comportamentului
utilizând tabele, diagrame, urmărirea evoluției sale sub influența unui animal pe
formule simple factorilor de mediu) (1.1); parcursul mai multor
- compararea estimărilor și a predicțiilor zile
inițiale cu rezultatele obținute (2.4);
- formularea de concluzii (exemplu:
planta are nevoie de lumină, în lipsa ei
aceasta se îngălbenește, creșterea

73
încetinește) (2.4).
- ordonarea cronologică a etapelor de
viață ale plantelor și animalelor (1.1);
- observarea unor imagini care ilustrează
etapele de viață ale plantelor și
animalelor (1.1);
- clasificarea unor animale date în funcție
de hrana/înmulțire; efectuarea de
înmulțiri pentru a calcula numărul de pui
pentru animale date (1.1);
- realizarea unor grafice care să ilustreze
diferite categorii de animale (2.3);

2. 1.1. Identificarea unor  Reacția unei - realizarea corespondenței dintre  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale corpurilor plante la diferite diverse plante și reacțiile lor la mediu ghivece cu flori, fișe de sistematică a
vii și nevii schimbări ale (ex.: floarea-soarelui – se orientează experiment, manual, atitudinii elevilor faţă
2.1. Utilizarea unui plan ca mediului (lumina, după soare) (1.1); texte științifice, fișe de de sarcina dată:
instrument de realizare a temperatură, apă) - stabilirea valorii de adevăr a unor lucru  Listă de verificare
unei investigații a mediului afirmații referitoare la caracteristicile  Resurse procedurale: (da, nu):
înconjurător viețuitoarelor (1.1); conversaţia, explicaţia, concentrarea
2.4. Formularea de - recunoașterea unor caracteristici ale exerciţiul, experimentul, asupra sarcinii de
concluzii pe baza corpurilor pornind de la prezentarea demonstrația rezolvat;
rezultatelor investigației unor texte științifice adaptate vârstei respectarea
elevilor (1.1); regulilor stabilite;
- formularea unor întrebări ce duc la implicarea activă în
necesitatea unei investigații pentru rezolvarea sarcinii.
aflarea răspunsului (exemplu: „Planta are
nevoie de lumină pentru a trăi?”) (2.1);
- identificarea etapelor unei investigații
(2.1);
- identificarea metodelor de lucru
(exemplu: observarea a două plante de
același tip, crescute în condiții identice,
dar cu iluminare diferită)
- stabilirea resurselor necesare
investigației (2.1);
- realizarea unor estimări, predicții
asupra aspectului supus investigației

74
(2.1);
- formularea de concluzii (2.4).
3. 1.1. Identificarea unor  Reacții ale - observarea unor imagini care ilustrează  Resurse materiale:  Tema de *Unitatea
caracteristici ale corpurilor corpului animal la animale din diverse medii de viață și imagini, manual, lucru în clasă: de învățare
vii și nevii schimbări ale identificarea caracteristicilor lor (1.1); dicționar, filme stabilirea valorii de va continua,
2.3. Reprezentarea grafică mediului: - utilizarea dicționarului pentru educaționale, adevăr a unor cu încă 3
a unor observații realizate temperatura, explicarea și utilizarea unor termeni videoproiector, laptop afirmații referitoare ore, în
în cadrul investigației pericol, mișcare (exemplu: acomodare, adaptare) (1.1);  Resurse procedurale: la reacțiile animalelor unitatea
realizate după un plan dat, - realizarea corespondenței între animale conversaţia, explicaţia, la schimbări ale tematică 5
utilizând tabele, diagrame, și reacțiile lor de apărare sau adaptare la Știu/ Vreau să știu/ Am mediului Natura – o
formule simple mediu (exemplu: pinguinii se strâng în învățat, SINELG,  Portofoliul: colecție de
grupuri compacte, arici – are blănița cu exerciţiul, experimentul, realizarea unei pagini povești vii
țepi) (1.1); problematizarea, jocul de portofoliu care să
- realizarea unor desene, colaje care să de rol cuprindă informații/
ilustreze animale care se adaptează la imagini despre un
condiții de mediu (2.3). animal care trăiește
într-o zonă dată
(Polul Nord, deșert
etc.)
 Autoevaluarea:
autoevaluarea paginii
de portofoliu prin
raportare la criterii
date.

75
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 5
Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 5: Natura – o colecție de povești vii


PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii*
U.Î.: Plantele și animalele au povestea lor U.Î.: În lumea plantelor U.Î.: Caracteristici ale lumii vii*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 16 ore  Împărţirea numerelor naturale în 6 ore:  Caracteristici ale lumii vii
(S12 – S14) - solicitarea de informaţii (referitoare la (S12 – S14) concentrul 0 – 100 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi
universul apropiat); - împărţirea numerelor de două cifre 3 ore de bază - apă, aer, hrană; creștere;
- relatarea unei acţiuni/întâmplări citite. la un număr de o cifră cu rest 0 (S9 – S11) reacții la schimbările mediului;
 Textul – textul literar, narativ (tabla împărţirii dedusă din tabla + 3 ore înmulțire);
– textul nonliterar înmulţirii). (S12 – S14) - Reacții ale unei plante la diferite
- identificarea de informaţii explicit formulate; 2.5.  Ordinea efectuării operaţiilor şi 1.1 schimbări ale mediului;
1.1.
- organizarea în tabele, cadrane a informațiilor; 5.1. folosirea parantezelor rotunde* 1.2 - Reacții ale corpului animal la schimbări
1.4. - delimitarea unui text în fragmente logice; (*Conținutul se va aborda în unitatea
5.3. 2.1 ale mediului (temperatura) sau în
1.5. - extragerea ideilor principale sub formă de următoare, împreună cu Probleme 2.3 diferite situații (pericol, mișcare);
2.1. titluri sau de enunțuri; care se rezolvă prin cele patru 2.4 - Principalele grupe de animale: insecte,
2.4. - realizarea planului de idei; operații) 3.1 pești, amfibieni, reptile, păsări,
- exprimarea acordului/dezacordului față de
2.5. mamifere – caracteristici generale,
acțiunile unor personaje; exemple de reprezentanți din mediul de
3.1. - exprimarea personală pe baza textului. viață apropiat.
3.3.  Organizarea textului scris  Omul – menținerea stării de sănătate
3.6. - scrierea textului în care se prezintă o - Activitate și odihnă.
4.3. întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
4.4.
- antrenamente de scriere creativă.
76
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S9 – S14) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Lumea vie – alegerea prietenilor (3 ore),
Natura – o colecție de povești vii (3 ore).

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Plantele și animalele au povestea lor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar. - identificarea unor caracteristici ale plantei ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text Audierea textului preferate pentru a argumenta afirmația manual, CD-ul aferent sistematică:
informativ sau literar accesibil Dacă aș fi o plantă, aș fi .… pentru că .… manualului, text comportamentul de
1.4. Manifestarea curiozităţii (2.1); suport: Povestea ascultător activ
faţă de diverse tipuri de - audierea unui text, în care se prezintă florii-soarelui, după  Lista de verificare (da,
mesaje în contexte familiare întâmplări imaginare despre apariția pe Tudor Pamfile, Caietul nu):
2.1. Descrierea unui obiect/ pământ a florii-soarelui (1.4); elevului pentru clasa  manifestarea
unei fiinţe din universul - identificarea enunţurilor adevărate/false a III-a – Limba și interesului față de
apropiat pe baza unui plan referitoare la textul audiat (1.1); literatura română, mesaje audiate cu
simplu - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Editura Intuitext ajutorul
4.3. Realizarea unei scurte legate de mesajul textului audiat, dintr-o ●Resurse procedurale: computerului
descrieri ale unor elemente din pereche/serie de variante date (1.1); exercițiul, conversaţia  concentrare asupra
mediul apropiat pornind de la - realizarea, în grup, unei benzi desenate euristică, explicaţia sarcinii;
întrebări de sprijin pentru a ilustra ceea ce s-a înțeles din textul  formularea de
audiat (1.4); răspunsuri adecvate
- antrenament de scriere creativă: la întrebări;
imaginarea și scrierea unor explicații  executarea unor
neobișnuite, surprinzătoare (diferită de cea sarcini conform
oferită de text), prin care se justifică apariția instrucțiunilor
pe pământ a florii-soarelui (4.3). primite.
2. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar. - citirea în forme variate (în lanţ, ştafetă) a ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
de detaliu din texte Aprofundarea unor enunţuri din textul suport audiat în manual, CD-ul aferent clasă: jurnal cu dublă
informative sau literare lecturii lecția anterioară (3.1); manualului, text
77
3.3. Formularea unei păreri - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a suport: Povestea intrare: transcrierea unui
despre o povestire/personajele textului pe baza unor repere date de florii-soarelui, după fragment preferat,
acesteia învățător (enunțuri din text în care se Tudor Pamfile, Caietul motivarea alegerii lui
4.4. Povestirea pe scurt a unei regăsesc cuvinte cu același sens celor date) elevului pentru clasa
întâmplări imaginate/trăite (3.1); a III-a – Limba și  Tema pentru acasă
- identificarea în imaginile date a literatura română,
personajelor din textul suport (3.3); Editura Intuitext
- realizarea de corespondențe între ● Resurse
personajele textului și anumite acțiuni ale procedurale: exercițiul,
acestora (3.1); conversaţia euristică,
- exprimarea unor păreri personale despre explicaţia, jurnalul cu
personajele identificate (3.3); dublă intrare, jocul
- exprimarea acordului/dezacordului față didactic
de anumite acțiuni, atitudini ale
personajelor din textul suport (3.3);
- ordonarea unor enunțuri care prezintă
întâmplări petrecute în text și poziționarea
lor pe axa timpului în ordinea derulării
acțiunilor (3.1);
- scrierea sub formă de titlu a ideilor
principale date sub formă de enunțuri și
întocmirea planului de idei (3.1);
- transcrierea fragmentului preferat din
text și motivarea alegerii acestuia(3.1);
- realizarea în scris a unui scurt text în care
se comentează paragraful ales (4.4);
3. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Textul - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ● Resurse materiale:  Evaluarea după
unei fiinţe din universul nonliterar. a unor informații științifice deținute de elevi manual, CD-ul aferent rezolvarea sarcinilor
apropiat pe baza unui plan despre floarea-soarelui; completarea primei manualului, text de învățare:
simplu coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am suport: Povestea Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii învățat cu informațiile asupra cărora s-a florii-soarelui, după ridicate” - se aşteaptă
de detaliu din texte căzut de comun acord (2.1); Tudor Pamfile, Caietul răspunsuri la anumite
informative sau literare - formularea de întrebări despre ceea nu elevului pentru clasa solicitări ale cadrului
4.3. Realizarea unei scurte știu și vor să afle elevii în legătură cu a III-a – Limba și didactic; se lasă elevilor
descrieri ale unor elemente din floarea-soarelui și completarea celei de-a literatura română, timp de gândire, apoi
mediul apropiat pornind de la doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu Editura Intuitext, pot discuta în perechi
întrebări de sprijin – Am învățat (2.1); reviste, carton, hârtie sau în grupuri mici;
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui colorată, foarfece, atenţia învățătorului se
78
text nonliterar (3.1); lipici, carioci poate muta către
- formularea de răspunsuri la întrebări ce ● Resurse anumiţi elevi, oferindu-
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale: exercițiul, se şi celor timizi, tăcuţi
desprinse din textul citit și completarea conversaţia euristică, sau neîncrezători
celei de-a treia coloane din tabelul Știu - explicaţia, metoda Știu posibilitatea de a se
Vreau să știu – Am învățat (3.1); - Vreau să știu – Am exprima.
- realizarea florii-soarelui din carton/hârtie învățat, tehnica
colorată, evidențiindu-se caracteristici S.I.N.E.L.G  Tema pentru acasă
precizate în textul nonliterar lecturat (3.1);
- scrierea, pe suportul din hârtie
confecționat anterior, a unui scurt text în
care se prezintă informații științifice despre
floarea-soarelui, urmată de expunerea
lucrărilor (4.3).
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul literar în - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
unei fiinţe din universul versuri literar și a textului nonliterar suport care manual, CD-ul aferent clasă: alcătuirea de
apropiat pe baza unui plan prezintă o anumită plantă (3.1); manualului, text propoziții utilizând
simplu - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute suport: Lăcrimioare, cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informaţii prin raportare la contextul în care apar şi după Vasile Alecsandri, text.
de detaliu din texte confruntarea cu sensurile oferite de Caietul elevului pentru
informative sau literare dicţionar (3.1); clasa a III-a – Limba și  Proba orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în literatura română, formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite enunţuri proprii (4.4); Editura Intuitext, text la întrebări referitoare la
- citirea în ritm propriu a textului literar în informativ despre conţinutul textului
versuri, cu adaptarea intonaţiei impuse de lăcrămioare.
semnele de punctuaţie (3.1.); ● Resurse
- formularea de răspunsuri la întrebări ce procedurale: exercițiul,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu conversaţia, explicaţia,
desprinse din textele citite (3.1); procedee de citire
- identificarea, în cele două texte (literar și activă
nonliterar), a unor însușiri ale plantei
descrise (2.1);
- identificarea, pe baza unor întrebări date,
a elementelor definitorii pentru cele două
tipuri de text (literar și nonliterar) (2.1);
- antrenament de scriere creativă:
formularea de răspunsuri surprinzătoare la
întrebarea: De ce lăcrămioarele au flori

79
multe și mici? (4.4).
5. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul literar în - exprimarea unor păreri personale despre ● Resurse materiale:  Observarea
pentru găsirea de soluţii la versuri -lectură personajele textului în versuri lecturat (3.3); Lectură și scriere, joc și sistematică:
probleme - exprimarea acordului/dezacordului față fantezie - Caietul iniţiativa în
3.3. Formularea unei păreri de anumite acțiuni, atitudini ale elevului pentru clasa a comunicare:
despre o povestire/personajele personajelor din textul suport (3.3); III-a, Editura Intuitext,  Scara de
acesteia - discuții, în perechi, care evidențiază text suport: Vulpea și clasificare
3.6. Aprecierea valorii cărţilor opiniile elevilor despre zicala Scopul scuză corbul, de Jean de la (întotdeauna,
4.3. Realizarea unei scurte mijloacele (2.4); Fontaine, cărți, reviste, frecvent, rar):
descrieri ale unor elemente din - scrierea, în perechi, unor argumente care atlase, enciclopedii  menținerea
mediul apropiat pornind de la exprimă acordul și a unor argumente care ● Resurse interesului pentru
întrebări de sprijin exprimă dezacordul față de mesajul procedurale: exercițiul, dialog;
transmis prin zicala mai sus menționată; conversaţia, explicaţia,  acceptarea punctelor
completarea listei de argumente cu alte procedee de citire de vedere diferite în
idei, în grupuri de câte patru elevi (2.4); activă, metoda cadrul grupului;
- adoptarea de către fiecare elev a uneia Rețeaua de discuții,  transmiterea de
dintre pozițiile DA (acord), NU (dezacord) și dezbaterea stări, idei, opinii.
NU ȘTIU (indecis), ca urmare a discuțiilor
purtate în cadrul grupului și a propriei  Evaluarea după
reflecții (2.4); rezolvarea sarcinilor de
- dezbaterea mesajului zicalei prin oferirea învățare:
de argumente și contra-argumente din Tehnica „Fără mâini
partea fiecărui grup susținător al unei opinii, ridicate” - se aşteaptă
urmată de repoziționarea elevilor în situația răspunsuri la anumite
în care au fost convinși de argumentele solicitări ale cadrului
elevilor din grupul advers (2.4); didactic; se lasă elevilor
- activitate la biblioteca clasei: selectarea timp de gândire, apoi
de cărți în care se regăsesc texte literare cu pot discuta în perechi
personaje din lumea plantelor/animalelor și sau în grupuri mici;
cu mesaj moralizator; dotarea bibliotecii cu atenţia învățătorului se
reviste, atlase, enciclopedii (resurse de poate muta către
texte nonliterare) (3.6); anumiţi elevi, oferindu-
- formularea unor îndemnuri adresate se şi celor timizi sau
oamenilor, pe baza învățăturilor desprinse tăcuţi posibilitatea de a
din textul suport (4.3). se exprima.
6. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul literar. - joc Ghicește ce am văzut! – un elev ● Resurse materiale:  Observarea
pentru găsirea de soluţii la Lectura textului extrage dintr-un săculeț un jeton în care manual, text suport: sistematică:
probleme este ilustrată una dintre viețuitoarele care Puiul de elefant, după comportamentul de
80
3.1. Extragerea unor informaţii sunt personaje în textul suport. Ceilalți elevi Rudyard Kipling, cititor activ
de detaliu din texte formulează întrebări care să îi ajute la Caietul elevului pentru  Lista de verificare (da,
informative sau literare identificarea ființei ilustrate. Elevul care a clasa a III-a – Limba și nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei extras jetonul nu poate răspunde decât prin literatura română,  manifestarea
întâmplări imaginate/trăite Da sau Nu. Se procedează la fel și pentru Editura Intuitext, interesului față de
alte obiecte/ființe menționate în text. Elevul jetoane în care sunt lectura unui text
care a identificat ființa ilustrată pe jeton va ilustrate personajele  formularea de
face o nouă extragere (2.4); textului, un săculeț, răspunsuri adecvate la
- realizarea în scris, pornind de la imaginile ● Resurse întrebări;
de pe jetoanele extrase din săculeț, a unor procedurale: exercițiul,
predicții referitoare la locul, timpul, conversaţia, explicaţia, ● Temă de lucru în
acțiunile care ar putea să se petreacă în procedee de citire clasă:
textul ce urmează a fi lecturat (4.4); activă, jocul didactic,  alcătuirea de
- citirea individuală, în șoaptă, a textului metoda predicțiilor enunțuri utilizând
suport (3.1); cuvinte nou învățate;
- confruntarea propriilor predicții cu  formularea de
aspectele relatate în text și stabilirea enunțuri care încep cu
punctelor comune (3.1); fiecare literă a unui
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute cuvânt.
prin raportare la contextul în care apar şi
confruntarea cu sensurile oferite de
dicţionar (3.1);
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
enunţuri proprii (4.4);
- citirea în forme variate a unor enunţuri
din text - în lanţ, ştafetă (3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce
vizează informaţii esenţiale sau de detaliu
desprinse din textele citite (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
formularea de enunțuri care încep cu
fiecare literă a denumirii uneia dintre
ființele precizate în text (4.4).
7. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte textului în care se textului pe baza unor repere date de manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare prezintă o învățător (enunțuri din text în care se Puiul de elefant, după învățare:
3.3. Formularea unei păreri întâmplare regăsesc cuvinte cu același sens celor date) Rudyard Kipling, Tehnica semaforului: se
despre o povestire/personajele imaginată (3.1); Caietul elevului pentru pune la dispoziţia

81
acesteia - identificarea în text a aspectelor inspirate clasa a III-a – Limba și elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei din realitate și a aspectelor care nu pot fi literatura română, cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/trăite reale (3.1); Editura Intuitext culorile semaforului, iar
- identificarea în textul suport a expresiilor ● Resurse la solicitarea
care au anumite înțelesuri precizate (3.1); procedurale: învățătorului, ei ridică un
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii procedee de citire cartonaş corespunzător:
ce conțin un anumit cuvânt din textul suport activă, lectura cu verde dacă înţeleg,
(4.4); creionul în mână, galben dacă nu sunt
- exerciţii de exprimare personală pe baza conversaţia, explicaţia, siguri şi roşu dacă nu
elementelor din text (3.3); exercițiul, jocul înţeleg.
- exprimarea acordului/dezacordului faţă didactic
de acţiunile, atitudinile unor personaje și ● Tema pentru acasă
argumentarea opiniei personale (3.3);
- antrenament de scriere creativă: scrierea
unui text care prezintă o întâmplare
imaginată în urma căreia elefanții au
dobândit trompă (4.4).
8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unor - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ● Resurse materiale:  Observarea
unei fiinţe din universul elemente din a unor informații științifice deținute de text suport la alegerea sistematică:
apropiat pe baza unui plan mediul apropiat elevi, despre elefanți; completarea primei învățătorului, reviste, comportamentul de
simplu coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am carton, hârtie colorată, cititor activ
3.1. Extragerea unor informaţii învățat cu informațiile asupra cărora s-a foarfece, lipici, carioci  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte căzut de comun acord (2.1); ● Resurse nu):
informative sau literare - formularea de întrebări despre ceea nu procedurale: exercițiul,  manifestarea
4.3. Realizarea unei scurte știu și vor să afle elevii despre elefanți și conversaţia euristică, interesului față de
descrieri ale unor elemente din completarea celei de-a doua coloane din explicaţia, metoda Știu lectura unui text;
mediul apropiat pornind de la tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat - Vreau să știu – Am  formularea de
întrebări de sprijin (2.1); învățat răspunsuri adecvate la
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui întrebări.
text nonliterar care prezintă informații
despre elefanți (3.1); ● Observarea
- formularea de răspunsuri la întrebări ce sistematică: atitudinea
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu elevilor faţă de sarcina
desprinse din textul citit și completarea dată
celei de-a treia coloane din tabelul Știu -  Listă de verificare
Vreau să știu – Am învățat (3.1); (da, nu):
- realizarea elefantului din carton/hârtie  concentrare asupra
colorată, evidențiindu-se caracteristici sarcinii de rezolvat;
82
precizate în textul nonliterar lecturat (3.1);  implicare activă în
- scrierea, pe suportul din hârtie rezolvarea sarcinii.
confecționat anterior, a unui scurt text în
care se prezintă informații științifice despre  Tema pentru acasă
elefant, urmată de expunerea lucrărilor
(4.3).
9. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Factori care - audierea unei povești folosind computerul ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text perturbă (în timpul audierii, învățătorul acționează în manual, CD-ul aferent sistematică:
informativ sau literar accesibil comunicarea direcția împiedicării receptării optime a manualului, imagini comportamentul de
1.4. Manifestarea curiozităţii mesajului – reduce sonorul, produce diferite care ilustrează ascultător activ
faţă de diverse tipuri de zgomote, intervine verbal prin comentarii, personajele din  Lista de verificare (da,
mesaje în contexte familiare întrebări etc.) (1.4); povestea audiată, nu):
2.4. Participarea la interacţiuni - realizarea unui desen pentru a ilustra ceea creioane colorate, coli
 Manifestarea
pentru găsirea de soluţii la ce fiecare a înţeles din textul audiat, în albe și colorate.
interesului față de
probleme condițiile împiedicării receptării optime a ● Resurse
mesaje audiate cu
4.4. Povestirea pe scurt a unei acestuia (1.4); procedurale: exercițiul,
ajutorul
întâmplări imaginate/trăite - reflecție individuală asupra motivelor care conversaţia euristică,
computerului –
au împiedicat receptarea și înțelegerea explicaţia, Rețeaua
concentrare asupra
mesajului audiat și realizarea unei liste de personajelor, metoda
sarcinii;
factori perturbatori (2.4); Gândiți/Lucrați în
 formularea de
- completarea, în perechi, a listei realizate perechi/Comunicați
răspunsuri adecvate
individual (2.4);
la întrebări;
- comunicarea în cadrul grupului mare a
 executarea unor
ideilor conturate în perechi, referitoare la
sarcini conform
motivele care au împiedicat receptarea și
comenzilor primite.
înțelegerea mesajului audiat (2.4);
- reluarea audierii textului pentru a
● Observarea
completa enunțuri cu informații din textul
sistematică a
audiat (1.1);
comportamentului
- identificarea personajelor care au rostit
interacţional
anumite replici date, din textul audiat (1.1);
 Listă de control/
- realizarea unei scheme (Rețeaua
verificare:
personajelor) care evidențiază relațiile
 cooperarea cu
dintre personajele textului audiat (1.1);
membrii grupului;
- identificarea, în perechi, a unor factori
 contribuția cu idei la
care împiedică o comunicare optimă între
realizarea proiectului;
personaje din textul audiat (2.4);
 participarea activă la
- completarea desenului început anterior
realizarea sarcinilor de
83
pentru a ilustra ceea ce a înţeles din textul grup.
audiat în condiții optime (1.4);
- găsirea de soluții eficiente pentru a
elimina factorii care perturbă comunicarea
și formularea unor îndemnuri utile pentru o
comunicare eficientă între persoane (4.4).
10. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Solicitarea de - reluarea audierii textului studiat în lecția ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text informaţii anterioară (1.1); manual, CD-ul aferent sistematică:
informativ sau literar accesibil referitoare la - formularea de răspunsuri la întrebări ce manualului, imagini iniţiativa în comunicare:
1.5. Manifestarea unei universul vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu care ilustrează Scară de clasificare
atitudini deschise faţă de apropiat din textul audiat (1.1); întâmplări din (întotdeauna, frecvent,
comunicare în condiţiile - ordonarea unor ilustraţii date, conform povestea audiată rar):
neînţelegerii mesajului audiat succesiunii întâmplărilor (1.1); ● Resurse  comunicare și
2.5. Adaptarea vorbirii la - completarea replicilor unei benzi procedurale: exercițiul, ascultare;
diferite situaţii de comunicare desenate, cu accent pe utilizarea formulelor conversaţia euristică,  menținerea
în funcţie de partenerul de de solicitare a unei informații, adecvate explicaţia, jocul de rol interesului pentru
dialog situațiilor ilustrate (4.4) dialog;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - joc de rol: prezentarea orală a replicilor  acceptarea punctelor
întâmplări imaginate/trăite create anterior (2.5); de vedere diferite;
- simularea unor situaţii de comunicare  adresare de
(convorbiri telefonice, dialoguri formale şi întrebări;
informale de diverse tipuri) în cadrul cărora  transmiterea de
elevii să utilizeze formulele de solicitare a stări, sentimente, idei.
unei informații, a unei explicații, să
semnaleze, prin coduri nonverbale,
înțelegerea/neînțelegerea mesajului (1.5).
11. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Proiect: - Completarea, pe baza răspunsurilor  Resurse materiale: ● Observarea
pentru găsirea de soluţii la Plante și animale, frontale, a unui tabel cu nume de plante și manual, cărți de la sistematică a
probleme între real și animale pentru cât mai multe dintre literele biblioteca clasei, comportamentului
3.6. Aprecierea valorii cărţilor imaginar alfabetului (Alfabetul naturii) (4.3); flip-chart, coli de scris interacţional
4.3. Realizarea unei scurte - Organizarea activităţii de derulare a A4, creioane colorate  Listă de control/
descrieri ale unor elemente din proiectului Plante și animale, între real și  Resurse procedurale: verificare:
mediul apropiat pornind de la imaginar: conversaţia, explicaţia,  cooperarea cu
întrebări de sprijin  stabilirea temei proiectului; exerciţiul, membrii grupului;
 precizarea cerinţelor; demonstraţia,  contribuția cu idei la
 prezentarea criteriilor de evaluare; brainstorming-ul, realizarea proiectului;
 stabilirea datei de prezentare a învăţarea bazată pe  participarea activă la
proiectului; proiect realizarea sarcinilor de
84
 stabilirea responsabilităţilor (alegerea de grup.
către fiecare elev a unei plante sau a unui
animal din lista creată anterior, pentru a fi ● Tema pentru acasă:
prezentat în Cartea naturii) (2.4, 3.6); selectarea din atlase,
- activitate la biblioteca din clasă: enciclopedii, reviste a
selectarea de cărți, reviste, atlase, unor texte care fac
enciclopedii în vederea citirii unor texte referire la planta sau
informative despre plante/animale (3.6); animalul ales
- discuții, în grupuri mici, apoi în grupul
mare, referitoare la tipurile de informații ce
vor fi selectate în vederea redactării unui
text cu caracter științific, despre planta sau
animalul ales (2.4);
- realizarea, pe baza concluziilor
formulate de fiecare grup, a unui
organizator grafic/a unei scheme de lucru în
care sunt surprinse aspectele care vor ghida
elevul în selectarea de informații și în
redactarea textului cu caracter științific
(cum arată, care este mediul său de viață,
cu ce se hrănește, ce comportament are
etc.) (4.3).
12. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Descrierea Activitatea 1 din proiectul Plante și ● Resurse materiale: ● Observarea
de detaliu din texte unor elemente animale, între real și imaginar: manual, cărți de la sistematică: atitudinea
informative sau literare din mediul - citirea individuală, în gând, a textelor biblioteca clasei și din elevilor faţă de sarcina
3.6. Aprecierea valorii cărţilor apropiat nonliterare aduse din biblioteca personală biblioteca personală, dată
4.3. Realizarea unei scurte (3.6); atlase, reviste,  Listă de verificare
descrieri ale unor elemente din - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute dicționar, coli A4 (da, nu):
mediul apropiat pornind de la prin raportare la contextul în care apar şi ● Resurse  concentrare asupra
întrebări de sprijin confruntarea cu sensurile oferite de procedurale: sarcinii de rezolvat;
dicţionar (3.1); procedee de citire  implicare activă în
- identificarea, în textele citite a unor activă, lectura cu rezolvarea sarcinii.
informații care răspund la întrebările din creionul în mână,
organizatorul grafic, realizat în lecția conversaţia, ● Tema pentru acasă:
anterioară (3.1); explicaţia, exerciţiul, revizuirea textului
- selectarea informațiilor relevante, învăţarea bazată pe redactat în clasă și
accesibile vârstei, despre animalul sau proiect transcrierea formei
planta aleasă (3.1); corecte a acestuia

85
- redactarea unui text cu caracter științific
în care este prezentată viețuitoarea aleasă
(4.3).

13. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce ● Resurse materiale: ● Tema de lucru în
diferite situaţii de comunicare - Textul literar vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu manual, Caietul clasă:
în funcţie de partenerul de - Textul nonliterar desprinse din textul citit (3.1); elevului pentru clasa - redactarea unui text în
dialog - Solicitarea de - precizarea unor formule de solicitare a a III-a – Limba și care se prezintă
3.1. Extragerea unor informaţii informaţii informațiilor, adecvate situației date (2.5); literatura română, întâmplări imaginate,
de detaliu din texte referitoare la - folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); Editura Intuitext, text prin care se explică,
informative sau literare universul apropiat - exprimarea acordului/dezacordului faţă suport la Coco și Matu, într-un mod
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor de acţiunile, atitudinile unor personaje și după Ella Conovici, coli surprinzător, cum a
despre o povestire/personajele elemente din argumentarea opiniei personale (3.3); de scris A4, creioane dobândit viețuitoarea
acesteia mediul apropiat - exerciţii de exprimare personală pe baza colorate aleasă o anumită
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului elementelor din text (identificarea tipului de ● Resurse procedurale: însușire/ comportament
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă text citit - literar/nonliterar) (3.3); procedee de citire specific
o întâmplare Activitatea 2 din proiectul Plante și activă, conversaţia,
imaginată animale, între real și imaginar: explicaţia, exercițiul, ● Autoevaluarea, pe
- imaginarea unor întâmplări în urma jurnalul cu dublă baza unor criterii date,
cărora planta sau animalul ales a dobândit o intrare, învăţarea referitoare la:
însușire/un comportament specific (4.4); bazată pe proiect - utilizarea conectorilor
- redactarea unui text în care se prezintă între idei;
întâmplările imaginate, utilizându-se - respectarea structurii
cuvintele demult, la un moment dat, de textului (introducere,
atunci (4.4); cuprins, încheiere);
- realizarea unui desen prin care se - așezarea corectă a
ilustrează planta/animalul și în care sunt textului în pagină
evidențiate aspecte desprinse din textele
citite (3.1). ● Tema pentru acasă:
revizuirea textului
redactat în clasă și
transcrierea formei
corecte a acestuia
14. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
diferite situaţii de comunicare - Textul literar – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
în funcţie de partenerul de - Textul nonliterar formulate, dintr-un text citit la prima  Resurse procedurale:
dialog - Solicitarea de vedere (3.1); conversaţia, exerciţiul.
3.1. Extragerea unor informaţii informaţii – formularea de concluzii directe pe baza
86
de detaliu din texte referitoare la informațiilor din textul citit (precizarea
informative sau literare universul apropiat tipului de text –literar sau nonliterar) (3.3);
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor – utilizarea unor formule de solicitare a
despre o povestire/personajele elemente din informațiilor, adecvate situației date (2.5);
acesteia mediul apropiat – redactarea unui scurt text în care se
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului prezintă întâmplări imaginate, prin care se
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă explică, într-un mod surprinzător, cum o
o întâmplare plantă sau un animal a dobândit o anumită
imaginată însușire/comportament specific (4.4).
15. 2.5. Adaptarea vorbirii la - Textul literar – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
diferite situaţii de comunicare - Textul nonliterar ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
în funcţie de partenerul de - Solicitarea de ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/ ameliorare/
dialog informaţii problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare; dezvoltare
3.1. Extragerea unor informaţii referitoare la elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale:
de detaliu din texte universul apropiat evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia ● Autoevaluarea
informative sau literare - Descrierea unor ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exerciţiul, jocul
3.3. Formularea unei păreri elemente din ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic, proiectul. ● Proiectul
despre o povestire/personajele mediul apropiat elevii care vor demonstra realizarea tuturor
acesteia - Scrierea textului obiectivelor de evaluare vizate prin proba
4.4. Povestirea pe scurt a unei în care se prezintă de evaluare sumativă.
întâmplări imaginate/trăite o întâmplare – Finalizarea proiectului Plante și animale,
imaginată între real și imaginar:
● realizarea Cărții naturii prin așezarea
lucrărilor elevilor, în ordinea alfabetică a
numelui plantelor/animalelor descrise,
crearea și ilustrarea copertei cărții.
● expunerea cărții la Colțul cititorului
● completarea unui chestionar de
autoevaluare a activității în proiect

87
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea plantelor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul împărțire date, a celor care sugerează operația de manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri împărțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, propoziții/fraze/cvintet (2.5); Caietul elevului pentru scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - efectuarea de împărțiri folosind scăderea clasa a III-a - și/sau legătura cu
5.1. Utilizarea terminologiei repetată (2.5); Matematică, Editura înmulțirea.
specifice şi a unor simboluri - transformarea unor scăderi repetate în Intuitext
matematice în rezolvarea şi/sau împărțiri și invers (2.5);  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu - utilizarea unor jetoane cu plante pentru a conversaţia, explicaţia,
raţionamente simple efectua împărțiri prin scădere repetată exerciţiul
(2.5).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Legătura - efectuarea unor împărțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul dintre înmulțire legăturii cu înmulțirea (2.5); manualul, jetoane cu clasă: efecturarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri și împărțire - efectuarea probei unei operaţii de animale, fișe de lucru; împărțiri folosind
folosind tabla înmulțirii, înmulţire/împărţire (2.5); Caietul elevului pentru
scăderea repetată
respectiv tabla împărțirii - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru clasa a III-a -
5.1. Utilizarea terminologiei compararea unor numere sau a rezultatelor și/sau legătura cu
Matematică, Editura
specifice şi a unor simboluri unor operaţii aritmetice (5.1). Intuitext înmulțirea.
matematice în rezolvarea şi/sau  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu conversaţia, explicaţia,
raţionamente simple exerciţiul

88
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - împărțirea unor mulțimi de flori/frunze  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 2, 4, 8 câte 2/câte 4/câte 8 (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
0 – 10 000 şi de împărţiri - rezolvarea de exerciţii folosind tabla flori/frunze, flori, frunze de învățare:
folosind tabla înmulțirii, împărțirii și legătura cu înmulțirea (2.5); Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
respectiv tabla împărțirii - rezolvarea de probleme cu operaţii de clasa a III-a - ridicate” - se aşteaptă
5.1. Utilizarea terminologiei acelaşi ordin/ de ordine diferite (2.5); Matematică, Editura răspunsuri la anumite
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei specifice operației Intuitext solicitări ale cadrului
matematice în rezolvarea şi/sau de împărțire (5.1);  Resurse procedurale: didactic; atenţia
compunerea de probleme cu - rezolvarea de probleme pornind de la conversaţia, explicaţia, învățătorului se poate
raţionamente simple expresii care sugerează operații (5.1); exerciţiul, jocul didactic. muta către anumiţi
- formularea şi rezolvarea unor probleme elevi, oferindu-se şi
pornind de la imagini cu plante (5.1); celor timizi, tăcuţi sau
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea neîncrezători în forţele
unor jetoane cu plante, care conțin împărțiri proprii posibilitatea de
cu același rezultat (2.5). a se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 - 10 000 3, 6, 9 împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu rezolvarea sarcinilor
şi de împărţiri folosind tabla - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere, fișe de lucru; de învățare:
înmulțirii, respectiv tabla acelaşi ordin/de ordine diferite având ca cartonașe colorate (roșu, Tehnica
împărțirii temă plantele (2.5); verde, galben), Caietul semaforului: se
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea terminologiei specifice operației elevului pentru clasa a pune la dispoziţia
specifice şi a unor simboluri de împărțire (5.1); III-a - Matematică, elevilor un set de
matematice în rezolvarea şi/sau - formularea şi rezolvarea unor probleme Editura Intuitext trei cartonaşe
compunerea de probleme cu pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale: colorate în culorile
raţionamente simple operații de împărțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, semaforului, iar la
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint demonstrația, exerciţiul, solicitarea
cu împărțiri pentru descoperirea drumului problematizarea, jocul învățătorului, ei
vulpii spre copacul în care se află corbul didactic. ridică un cartonaş:
(2.5). verde dacă înţeleg,
galben dacă nu
sunt siguri şi roşu
dacă nu înţeleg.
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea la - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 5 sau la 10. împărțirii (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
0 – 10 000 şi de împărţiri Împărțirea la 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de numere, fișe de lucru;  rezolvarea de
folosind tabla înmulțirii, acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); Caietul elevului pentru exerciţii folosind tabla
respectiv tabla împărțirii - utilizarea terminologiei specifice operației clasa a III-a - împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei de împărțire (5.1); Matematică, Editura
 rezolvarea unor
89
specifice şi a unor simboluri - formularea şi rezolvarea unor probleme Intuitext probleme pornind de
matematice în rezolvarea şi/sau pornind de la expresii care sugerează  Resurse procedurale: la expresii care
compunerea de probleme cu operația de împărțire (5.1.); conversaţia, explicaţia, sugerează operația de
raţionamente simple - completarea unui rebus matematic și demonstrația, exerciţiul, împărțire
utilizarea definițiilor pentru a crea ghicitori problematizarea.
(5.1);
- realizarea unor flori din materiale
reciclabile și crearea de aranjamentee
utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori (5.1).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Autoevaluare:
numere în concentrul 0 - 10 000 unei sume la un împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul - efectuarea de
şi de împărţiri folosind tabla număr. Cazuri - efectuarea probei unei operaţii de elevului pentru clasa a împărțiri când
înmulțirii, respectiv tabla speciale de înmulţire/împărţire (2.5); III-a - Matematică, deîmpărțitul este o
împărțirii împărțire - efectuarea de activități practice cu jetoane Editura Intuitext sumă și verificarea
5.3. Rezolvarea de probleme cu (plante) pentru deducerea algoritmului de  Resurse procedurale: calculelor folosind
operaţiile aritmetice studiate, în calcul al împărțirii unei sume la un număr conversaţia euristică, calculatorul
concentrul 0 – 10 000 (2.5); explicaţia, demonstrația,
- efectuarea, în două moduri a împărțirii exerciţiul, jocul didactic.
unei sume la un număr (2.5);
- rezolvarea de probleme prin mai multe
metode (5.3);
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
imagine dată (5.3).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
şi de împărţiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru model de rezolvare
împărțirii cifră, cu rest acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - estimarea ordinului de mărime a Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în rezultatului unui calcul fără efectuarea Intuitext
concentrul 0 – 10 000 acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare  Resurse procedurale:
decât 96 : 4) (2.5); conversaţia, explicaţia,
- efectuarea unor exerciții de calcul rapid demonstrația, exerciţiul,
(2.5); jocul didactic.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în
enunţurile problemelor care sugerează
operaţiile aritmetice studiate (5.3);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
90
aritmetice studiate (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Împărțirea - efectuarea de exerciții de împărțire a unui  Resurse materiale:  Autoevaluare
numere în concentrul 0 - 10 000 unui număr de număr de două cifre la un număr de o cifră manualul, post-it-uri, - evaluarea propriilor
şi de împărţiri folosind tabla două cifre la un cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; rezultate după un
înmulțirii, respectiv tabla număr de o - rezolvarea de probleme cu operaţii de Caietul elevului pentru model de rezolvaree
împărțirii cifră, cu rest acelaşi ordin/de ordine diferite (2.5); clasa a III-a - dat.
5.3. Rezolvarea de probleme cu zero - identificarea cuvintelor/sintagmelor în Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în enunţurile problemelor care sugerează Intuitext
concentrul 0 – 10 000 operaţiile aritmetice studiate (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme cu operaţiile conversaţia, explicaţia,
aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul,
- exemplu: joc Flori în ghiveci – efectuarea jocul didactic.
unor exerciții cu mai multe operații pentru a
descoperi numărul de flori din ghivece (2.5).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Aflarea - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 000 factorului produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul manual, fișe de lucru, clasă:
şi de împărţiri folosind tabla necunoscut etc.” (5.1); imagini; Caietul elevului - efectuarea de
înmulțirii, respectiv tabla - aflarea unui număr necunoscut, folosind pentru clasa a III-a - înmulţiri între numere
împărțirii metoda balanţei sau prin efectuarea probei Matematică, Editura formate cu două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext şi numere formate cu o
specifice şi a unor simboluri - efectuarea probei unei operaţii de  Resurse procedurale: cifră
matematice în rezolvarea şi/sau înmulţire/împărţire (2.5); conversaţia, exerciţiul,
compunerea de probleme cu - utilizarea calculatorului pentru verificarea problematizarea, jocul
raţionamente simple rezultatelor unor operaţii de înmulţire şi didactic.
5.3. Rezolvarea de probleme cu împărţire (2.5);
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea unor situaţii concrete care se
concentrul 0 – 10 000 pot transpune în limbaj matematic (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul - Împărţirea împărțirii (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:
0 – 10 000 şi de împărţiri numerelor - efectuarea de exerciții de împărțire a unui lucru; Caietul elevului atitudinea elevilor
folosind tabla înmulțirii, naturale în număr de două cifre la un număr de o cifră pentru clasa a III-a - faţă de sarcina dată
respectiv tabla împărțirii concentrul cu rest zero(2.5); Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 - aflarea unui număr necunoscut, folosind Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri metoda balanţei sau prin efectuarea probei  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea şi/sau (5.1); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
compunerea de probleme cu - identificarea cuvintelor/sintagmelor care problematizarea, jocul  implicarea activă în
91
raţionamente simple sugerează operaţiile aritmetice studiate didactic. rezolvarea sarcinii
5.3. Rezolvarea de probleme cu (5.3);
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind operațiile
concentrul 0 – 10 000 învățate (5.3).
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul - Împărţirea – rezolvarea de exerciţii folosind tabla Caietul elevului pentru
0 – 10 000 şi de împărţiri numerelor împărțirii; clasa a III-a -
folosind tabla înmulțirii, naturale în – utilizarea corectă a terminologiei Matematică, Editura
respectiv tabla împărțirii concentrul matematice în exerciții și probleme care Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 100 presupun efectuarea unor operații de  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri împărțire; conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea şi/sau – aflarea unui număr necunoscut;
compunerea de probleme cu – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile
raţionamente simple cunoscute;
5.3. Rezolvarea de probleme cu – rezolvarea de probleme folosind operațiile
operaţiile aritmetice studiate, în învățate.
concentrul 0 – 10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul 0 - 10 000 Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
şi de împărţiri folosind tabla - Împărţirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după III-a - Matematică,  Autoevaluarea
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri 0 – 100 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/sau - Ordinea ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
compunerea de probleme cu efectuării elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
raţionamente simple operaţiilor şi obiectivelor de evaluare vizate prin proba
5.3. Rezolvarea de probleme cu folosirea de evaluare sumativă.
operaţiile aritmetice studiate, în parantezelor
concentrul 0 – 10 000 rotunde

92
Științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caracteristici ale lumii vii
UNITATEA TEMATICĂ 4: Lumea vie – alegerea prietenilor PERIOADA: 3 săptămâni (S 9 – 10 – 11)
UNITATEA TEMATICĂ 5: Natura – o colecție de povești vii PERIOADA: 3 săptămâni (S 12 – 13 – 14)*

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Principalele - gruparea unor jetoane cu animale în  Resurse materiale:  Evaluarea după *Unitatea de
caracteristici ale corpurilor grupe de funcție de categoria din care acestea imagini, manual, rezolvarea sarcinilor de învățare a
vii și nevii animale. fac parte (1.1); videoproiector, laptop, învățare: început în
Caracteristici - completarea unor liste cu animale filme educaționale.  Tehnica „Fără mâini unitatea
generale din diverse categorii: insecte, pești,  Resurse procedurale: ridicate” - se aşteaptă tematică 4
păsări, mamifere (1.1); conversaţia, explicaţia, răspunsuri la anumite Lumea vie –
- completarea unor texte lacunare cu Știu/ Vreau să știu/ Am întrebări/ solicitări ale alegerea
cuvinte potrivite pentru identificarea învățat, SINELG, cadrului didactic ; se prietenilor
caracteristicilor animalelor (1.1) exerciţiul, observarea lasă elevilor timp de (3 ore) și
- ex. – joc Recunoaște animalul! – dirijată, joc didactic gândire, apoi pot continuă, cu
prezentarea caracteristicilor unui discuta în perechi sau în încă 3 ore,
animal fără a-i spune numele; grupuri mici ; atenţia în această
recunoașterea animalului de către învățătorului se poate unitate
colegi (1.1); muta către anumiţi tematică.
- joc de rol – Unde este locul meu? – elevi, oferindu-se şi
extragerea unui post-it pe care este celor timizi, tăcuţi sau
scris numele unui animal; descrierea neîncrezători în forţele
animalului în 3 propoziții, fără a-i proprii posibilitatea de a
preciza numele; gruparea elevilor în se exprima.

93
funcție de mediul de viață al
animalelor (1.1).
2. 3.1. Observarea  Omul – - recunoașterea unor factori de risc  Resurse materiale:  Tema de lucru în
consecințelor unui stil de menținerea asupra propriei sănătăți, pornind de imagini, manual, clasă:
viață sănătos asupra stării de la prezentarea unor texte scurte, videoproiector, laptop, - realizarea unui
propriului corp sănătate vizionarea unor filme, studii de caz filme educaționale. program personal de
Activitate și (exemplu: reducerea orelor necesare  Resurse procedurale: echilibrare a perioadelor
odihnă de somn) (3.1); conversaţia, explicaţia, de învățare cu cele de
- recunoașterea unor forme de exerciţiul, observarea odihnă activă și somn în
odihnă activă și a necesității lor, în dirijată, Gândiți, lucrați scopul aplicării zilnice
urma unor discuții (exemplu: lectură, în perechi, comunicați
activități artistice, sportive) (3.1);
- identificarea/explicarea unor
proverbe referitoare la organizarea
activității proprii (ex.: Ce poți face azi
nu lăsa pe mâine) (3.1);
- realizarea unui program personal de
echilibrare a perioadelor de învățare
cu cele de odihnă activă și somn în
scopul aplicării zilnice (3.1).
3. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale corpurilor - Caracteristici - identificarea nevoilor de bază ale fișa de evaluare pentru
vii și nevii ale lumii vii viețuitoarelor; fiecare elev
2.4. Formularea de - Omul – - identificarea reacțiilor unor plante  Resurse procedurale:
concluzii pe baza menținerea și animale la diferite schimbări ale conversaţia, explicaţia
rezultatelor investigației stării de mediului;
3.2. Observarea sănătate - precizarea reacțiilor de apărare sau
consecințelor propriului adaptare la mediu a unor plante date;
comportament asupra - precizarea reacțiilor de apărare sau
mediului înconjurător adaptare la mediu a unor animale
date;
- realizarea unui program personal
pentru o zi de școală/o zi de odihnă.

94
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 6
Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 6: Tainele naturii – probleme și soluții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 2 – 3)
Limba și literatura romană Matematică Științe ale naturii*
U.Î.: Semnele nescrise ale naturii U.Î.: Natura și viața noastră U.Î.: Corpuri – proprietăți*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Ordinea efectuării operaţiilor şi 6 ore:  Corpuri - proprietăți
(S1 – S3) - oferirea de informaţii (referitoare la (S1 – S3) folosirea parantezelor rotunde* - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,
universul apropiat); (*Conținutul apare în manual la unitatea 3 ore lungime, întindere, masă, volum);
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite. Împărțirea numerelor naturale 0-100) (S1 – S3) - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) -
 Textul – textul literar (textul narativ,  Probleme care se rezolvă prin + 3 ore identificare în funcție de formă și volum;
poezii scurte adecvate nivelului de operaţiile aritmetice cunoscute (adunare, (S4 – S6) - Proprietățile unor metale. Utilizări;
vârstă) 2.5. scădere, înmulțire, împărțire) - Interacțiuni dintre corpuri
1.1. 1.1
- identificarea de informaţii explicit 5.1. (gravitațională, magnetică, electrică, de
1.3. formulate;
1.2
5.3. 2.1 contact - frecarea);
1.4. - organizarea în tabele a informațiilor; - Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
2.2. - extragerea ideilor principale sub formă 2.2
de titluri, enunțuri și întrebări; 2.4
2.4.
- evidențierea relaţiilor dintre diferite
3.1. elemente de structură sau de conţinut;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite
3.4. prin gestică, mimică, poziția corpului;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.2.  Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
95
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor substantive.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S1 – S6) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Tainele naturii – probleme și soluții (3 ore)
și Jocuri și jucării (3 ore).
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Semnele nescrise ale naturii
PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 2 – 3)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - crearea unor scurte povestiri pe baza ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport lectura textului unor termeni dați în avans (2.2); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - citirea individuală, în gând, a textului Semnul de iarbă, după învățare:
profesorului suport (3.1); Silvia Kerim, Caietul Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informaţii - compararea conținutul textului citit cu elevului pentru clasa pune la dispoziţia
de detaliu din texte povestirile orale create; identificarea a III-a – Limba și elevilor un set de trei
informative sau literare asemănărilor, respectiv a deosebirilor(3.1); literatura română, cartonaşe colorate în
4.5. Manifestarea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Editura Intuitext, culorile semaforului, iar
disponibilităţii pentru prin raportare la contextul în care apar şi dicționar, minge. la solicitarea
transmiterea în scris a unor confruntarea cu sensurile oferite de ● Resurse învățătorului, ei ridică un
idei dicţionar (3.1); procedurale: tehnica cartonaş corespunzător:
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în termenilor dați în verde dacă înţeleg,
enunţuri orale proprii (2.2); avans, diagrama Venn, galben dacă nu sunt
- citirea în forme variate a unor enunţuri exercițiul, conversaţia, siguri şi roşu dacă nu
din text - în lanţ, ştafetă (3.1); explicaţia, procedee de înţeleg.
- formularea de întrebări și răspunsuri ce citire activă, RAÎ
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu (Răspunde, aruncă,
desprinse din textul citit (3.1); întreabă), jocul ● Observarea
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a didactic. sistematică: atitudinea
textului pe baza unor repere date de elevilor faţă de sarcina
învățător (enunțuri din text în care se dată
96
regăsesc cuvinte cu același sens celor date)  Listă de verificare
(3.1); (da, nu):
- transcrierea unor enunțuri din text în care  concentrare asupra
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor sarcinii de rezolvat;
cuvinte precizate de învățător (3.1);  implicare activă în
- joc Poveste forţată - redactarea unui scurt rezolvarea sarcinii.
text în care se utilizează achiziţiile lexicale
noi. Redactarea textului pornește de la un
cuvânt nou, precizat de învățător și
continuă pe măsură ce învățătorul
introduce, la intervale scurte de timp, alte
cuvinte) (4.5).
2. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar – - vizionarea unui scurt documentar despre ● Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de aprofundarea protejarea mediului înconjurător și manual, text suport: sistematică:
mesaje în contexte familiare lecturii menținerea sănătății planetei Pământ (1.4); Semnul de iarbă, după comportamentul de
2.4. Participarea la interacţiuni - citirea, cu creionul în mână, a textului Silvia Kerim, Caietul
ascultător activ
pentru găsirea de soluţii la suport studiat în ora anterioară și marcarea elevului pentru clasa
probleme pe text, prin simboluri adecvate, a a III-a – Limba și  Lista de verificare (da,
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor/ enunțurilor care produc anumite literatura română, nu):
emoţional faţă de textul literar emoții, reacții (3.2); Editura Intuitext,  manifestarea
citit - reflecție individuală asupra aspectelor computer, interesului față de
4.5. Manifestarea vizionate, realizarea și completarea unui videoproiector mesaje audiate cu
disponibilităţii pentru tabel cu asemănări și deosebiri între ● Resurse ajutorul
transmiterea în scris a unor conținutul documentarului și cel al textului procedurale: exercițiul, computerului –
idei lecturat (1.4); conversaţia euristică, concentrare asupra
- completarea cu idei noi, pe baza explicaţia, metoda sarcinii;
discuțiilor în perechi, a tabelului realizat Gândiți/Lucrați în  formularea de
individual (2.4); perechi/Comunicați, răspunsuri adecvate
- comunicarea în cadrul grupului mare a jurnalul cu dublă la întrebări;
ideilor conturate în perechi, referitoare la intrare  executarea unor
punctele comune și diferențele existente sarcini conform
între conținutul filmului vizionat și cel al comenzilor primite.
textului (2.4);
- citirea selectivă a textului suport, în ● Observarea
funcţie de repere date de învățător/colegi sistematică a
(Citește enunțul/pasajul din text care te-a comportamentului
făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); interacţional
- transcrierea unui pasaj din text care  Listă de control/

97
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ verificare:
impresionează (3.2);  cooperarea cu
- realizarea în scris a unui scurt text în care membrii grupului;
se comentează paragraful ales (4.5);  contribuția cu idei la
- scrierea unor îndemnuri adresate realizarea sarcinii.
oamenilor referitoare la protejarea naturii
(4.5).
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - recitirea, cu creionul în mână, în mod ● Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unei întâmplări individual, a textului lecturat în orele manual, text suport: rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea citite anterioare, în vederea evidențierii unor Semnul de iarbă, după de învățare:
profesorului relații de structură (părțile textului) și de Silvia Kerim, Caietul Tehnica „Fără mâini
3.4. Evaluarea conţinutului conținut (locul, timpul, personajele, elevului pentru clasa ridicate” - se aşteaptă
unui text pentru a evidenţia întâmplările) (3.4); a III-a – Limba și răspunsuri la anumite
cuvinte-cheie şi alte aspecte - formularea, în grup, a unor întrebări al literatura română, solicitări ale cadrului
importante ale acestuia căror răspuns conduc la rezolvarea unei Editura Intuitext, coli didactic; se lasă elevilor
4.5. Manifestarea probleme care se poate desprinde din textul de scris timp de gândire, apoi
disponibilităţii pentru lecturat (2.2); ● Resurse pot discuta în perechi
transmiterea în scris a unor - completarea, în perechi, a unor procedurale: exercițiul, sau în grupuri mici;
idei organizatori grafici, pentru a evidenţia conversaţia euristică, atenţia învățătorului se
relaţii între diferite elemente de structură explicaţia, Explozia poate muta către
sau de conţinut (3.4); stelară, procedee de anumiţi elevi, oferindu-
- completarea unui tabel în care se pun în lectură activă se şi celor timizi, tăcuţi
relație pe orizontală fragmentele textului și sau neîncrezători
ideile principale formulate în trei moduri posibilitatea de a se
diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4); exprima.
- relatarea întâmplărilor din text pe baza
planului de idei (în grupuri de elevi aşezaţi  Temă de lucru în
în cerc, fiecare membru al grupului clasă: completarea unei
povestește un anumit fragment dezvoltând pagini din jurnalul de
ideea principală) (2.2); lectură al clasei
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri,
impresii, opinii ce pot fi consemnate în jurnalul
de lectură al clasei, pe baza întrebărilor
formulate de învățător (2.2);
- consemnarea de către fiecare elev a
impresiilor, opiniilor în urma lecturării
textului și introducerea paginilor respective
în jurnalul de lectură al clasei (4.5).

98
4. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Cuvântul-parte - ex.-joc: Obiectele și numele lor (asocierea ● Resurse materiale: ● Observarea
pentru găsirea de soluţii la de vorbire unor obiecte din colecțiile clasei cu manual, Caietul sistematică: atitudinea
probleme ● Intuirea jetoanele ce conțin denumirea acestora) – elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi substantivului joc pentru învățarea substantivului, pornind a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit de la materialul concret-intuitiv (1.3); literatura română,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea - selectarea din textul suport a unor Editura Intuitext, coli (da, nu):
disponibilităţii pentru cuvinte care indică anumite aspecte de flip-chart, obiecte  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor precizate de învățător și gruparea acestora diverse din universal sarcinii de rezolvat;
idei în funcţie de ceea ce denumesc (ființe, elevului  implicare activă în
lucruri, fenomene ale naturii) (3.5); ● Resurse rezolvarea sarcinii.
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în procedurale: exercițiul,
comunicare (2.4); conversaţia euristică, ● Interevaluarea
- identificarea în textul suport a unor explicaţia
cuvinte care îndeplinesc cerințe date ● Tema de lucru pentru
(denumesc ființe, lucruri, fenomene ale acasă
naturii) (3.5);
- observarea, în textul suport, a situațiilor
în care substantivele se scriu cu literă
inițială mare, indiferent de poziția lor în
propoziție și formularea, pe baza discuțiilor
purtate, a unor concluzii (2.4);
- completarea unor propoziţii lacunare cu
substantive potrivite (3.5);
- completarea, în grup, a unor organizatori
grafici cu substantive care încep cu fiecare
literă a alfabetului (Alfabetul plantelor,
Alfabetul animalelor, Alfabetul sănătății)
(4.5);
- realizarea unei expoziții cu produsele
activității de grup (4.5).
5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Substantivul - audierea unor enunțuri spuse de ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la învățător, în care același cuvânt are valori manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate gramaticale diferite și marcarea, prin elevului pentru clasa comportamentul de
2.4. Participarea la interacţiuni diferite semnale sonore, a enunțului în care a III-a – Limba și ascultător activ
pentru găsirea de soluţii la cuvântul anunțat de învățător are valoare literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme de substantiv (1.3); Editura Intuitext, nu):
4.5. Manifestarea - identificarea unor substantive dintr-un jetoane  manifestarea
disponibilităţii pentru fragment dat (1.3); ● Resurse interesului față de
99
transmiterea în scris a unor - formularea, în perechi, a unor enunțuri procedurale: exercițiul, mesaje audiate;
idei orale în care un cuvânt dat are, pe rând, conversaţia euristică,  concentrare asupra
valoare de substantiv și altă parte de explicaţia, jocul sarcinii;
vorbire (2.4); didactic  executarea unor
- ex.-joc, în perechi, de grupare a sarcini conform
substantivelor scrise pe jetoane, în funcție instrucțiunilor
de ceea ce denumesc (2. 4); primite.
- joc-concurs Vânătoarea de substantive –
scrierea, în grup, a unei liste cu cât mai ● Tema de lucru pentru
multe substantive care denumesc ființe și acasă
lucruri din sala de clasă (4.5);
- discriminarea substantivelor dintr-o listă
de cuvinte rostite de învățător (1.3);
- scrierea unui scurt text în care sunt
utilizate substantivele identificate anterior
(4.5).
6. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul - observarea unui afiș publicitar (3.1); ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
pentru găsirea de soluţii la informativ și - formulare de răspunsuri la întrebări ce manual, Caietul clasă: realizarea unui
probleme funcțional - afișul vizează informaţii desprinse pe baza elevului pentru clasa afiș publicitar
3.1. Extragerea unor informaţii observării unui afiș (Ce eveniment este a III-a – Limba și
de detaliu din texte promovat? Unde are loc? Când are loc literatura română, ● Observarea
informative sau literare evenimentul? Cine îl organizează? Ce ne Editura Intuitext coli de sistematică a
3.4. Evaluarea conţinutului place la acest afiș?) (3.1); flip-chart, afiș comportamentului
unui text pentru a evidenţia - dscutarea elementelor atractive din afiş publicitar, creioane interacţional
cuvinte-cheie şi alte aspecte (frontal) pornind de la câteva întrebări: Ce colorate, carioci,  Listă de control/
importante ale acestuia culori predomină? Ce observăm în partea de foarfece verificare:
4.2. Redactarea unor texte sus? Cu ce fel de litere sunt scrise cuvintele? ● Resurse  cooperarea cu
funcţionale simple care conţin etc (3.1); procedurale: exercițiul, membrii grupului;
limbaj vizual şi verbal - completarea, în grup, a unui tabel pentru conversaţia euristică,  contribuția cu idei la
a evidenţia relaţii între diferite elemente de explicaţia, observarea realizarea afișului;
structură sau de conţinut ale afișului (3.4);  participarea activă la
- discutarea, în grup, a modului în care realizarea sarcinilor de
elevii ar realiza un afiș pentru promovarea grup.
unui eveniment organizat la nivelul clasei
(2.4);
- realizarea în grup, pe baza discuțiilor
purtate anterior, a unui afiș pentru
promovarea unui eveniment organizat la

100
nivelul clasei (4.2).
7. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar – - audierea unui text literar (1.4); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu dintr-un text lectura textului - identificarea enunţurilor adevărate/false manual, CD-ul aferent rezolvarea sarcinilor de
informativ sau literar accesibil referitoare la textul audiat (1.1); manualului, text învățare:
1.4. Manifestarea curiozităţii - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări suport: Natura nu te Tehnica semaforului: se
faţă de diverse tipuri de legate de mesajul textului audiat, dintr-o iartă, după Passionaria pune la dispoziţia
mesaje în contexte familiare pereche/serie de variante date (1.1); Stoicescu, Caietul elevilor un set de trei
3.1. Extragerea unor informaţii - realizarea, în grup, a unui desen pentru a elevului pentru clasa cartonaşe colorate în
de detaliu din texte ilustra ceea ce s-a înțeles din textul audiat a III-a – Limba și culorile semaforului, iar
informative sau literare (1.4); literatura română, la solicitarea
4.5. Manifestarea - citirea în forme variate a unor enunţuri Editura Intuitext, învățătorului, ei ridică un
disponibilităţii pentru din textul suport - în lanţ, ştafetă (3.1); minge. cartonaş corespunzător:
transmiterea în scris a unor - formularea de întrebări și răspunsuri ce ● Resurse verde dacă înţeleg,
idei vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale: exercițiul, galben dacă nu sunt
desprinse din textul citit (3.1); conversaţia, explicaţia, siguri şi roşu dacă nu
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a procedee de citire înţeleg.
textului pe baza unor repere date de activă, RAÎ (Răspunde,
învățător (enunțuri din text în care se aruncă, întreabă), jocul ● Observarea
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) didactic. sistematică: atitudinea
(3.1); elevilor faţă de sarcina
- transcrierea unor enunțuri din text în care dată
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor  Listă de verificare
cuvinte precizate de învățător (3.1); (da, nu):
- identificarea în textul suport a cuvintelor  concentrare asupra
cu aceeași formă, dar înțeles diferit și sarcinii de rezolvat;
descifrarea sensurilor acestora prin  implicare activă în
raportare la context (3.1); rezolvarea sarcinii.
- alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text (4.5).
8. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul literar – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Observare
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea anterioară, în funcţie de repere date de manual, CD-ul aferent sistematică a
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din manualului, text calității actului
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți suport: Natura nu te citirii:
emoţional faţă de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); iartă, după Passionaria  Lista de control/
citit - discuții, în perechi, care evidențiază Stoicescu, Caietul verificare:
4.5. Manifestarea opiniile elevilor despre anumite aspecte elevului pentru clasa citirea textului folosind
disponibilităţii pentru relatate în text (2.4); a III-a – Limba și tonul adecvat mesajului;
transmiterea în scris a unor - transcrierea unui pasaj din text care literatura română, adaptarea volumului
101
idei intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ Editura Intuitext, vocii şi a ritmului vorbirii
impresionează (3.2); computer, la atmosfera textului;
- realizarea în scris a unui scurt text în care videoproiector citirea cu intonația
se comentează paragraful ales (4.5); ●Resurse procedurale: impusă de semnele de
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi exercițiul, conversaţia punctuație;
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii euristică, explicaţia, demonstrarea
corespunzător încărcăturii afective a jurnalul cu dublă înțelegerii logicii
mesajului (3.2). intrare textului.

9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Oferirea de - recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport informaţii individual, a textului studiat în orele manual, text suport: rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea referitoare la anterioare, în vederea evidențierii unor Natura nu te iartă, de învățare:
profesorului universul apropiat învățăminte care se pot extrage din text după Passionaria Tehnica „Fără mâini
3.4. Evaluarea conţinutului (3.4); Stoicescu, Caietul ridicate” - se aşteaptă
unui text pentru a evidenţia - formularea, în grup, a unor întrebări al elevului pentru clasa răspunsuri la anumite
cuvinte-cheie şi alte aspecte căror răspuns conduce la rezolvarea unei a III-a – Limba și solicitări ale cadrului
importante ale acestuia probleme care se poate desprinde din textul literatura română, didactic; se lasă elevilor
4.5. Manifestarea lecturat (2.2); Editura Intuitext, coli timp de gândire, apoi
disponibilităţii pentru - completarea, în perechi, a unor de scris pot discuta în perechi
transmiterea în scris a unor organizatori grafici (Cadranele), pentru a ●Resurse procedurale: sau în grupuri mici;
idei evidenţia relaţii între diferite elemente de exercițiul, conversaţia atenţia învățătorului se
structură sau de conţinut (3.4); euristică, explicaţia, poate muta către
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri, Explozia stelară, anumiţi elevi, oferindu-
impresii, opinii ce pot fi consemnate în jurnalul procedee de lectură se şi celor timizi, tăcuţi
de lectură al clasei, pe baza întrebărilor activă sau neîncrezători
formulate de învățător (2.2); posibilitatea de a se
- consemnarea de către fiecare elev a exprima.
impresiilor, opiniilor în urma lecturării  Temă de lucru în
textului și introducerea paginilor respective clasă: completarea unei
în jurnalul de lectură al clasei (4.5); pagini din jurnalul de
- formularea unor îndemnuri adresate lectură al clasei
oamenilor, pe baza învățăturilor desprinse
din textul suport (4.5).
10. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Numărul și  joc Vânătoarea de substantive - ●Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la genul identificarea substantivelor dintr-un text manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate substantivelor audiat (1.3); elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi  identificarea unor substantive dintr-un a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit fragment dat; transformarea acestora literatura română,  Listă de verificare
102
4.5. Manifestarea conform jocului De la unul/una, la mai Editura Intuitext, (da, nu):
disponibilităţii pentru mulți/multe și invers (1.3); jetoane  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor  gruparea unor substantive dintr-un text ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
idei dat, în funcţie de număr și gen (3.5); exercițiul, conversaţia  implicare activă în
 transformarea unor enunțuri prin euristică, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
schimbarea numărului substantivelor (4.5); jocul didactic
 completarea unor enunțuri cu ● Observarea
substantive, la numărul singular sau plural, sistematică a
în funcție de contextul dat (3.5); comportamentului
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – interacţional
fiecare grup primeşte jetoane pe care sunt  Listă de control/
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire): verificare:
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de  cooperarea cu
elevi, a jetoanelor pe care sunt scrise membrii grupului;
substantive (3.5);  contribuția cu idei la
 gruparea substantivelor selectate în realizarea poveștii;
funcție de număr și gen (3.5);  participarea activă la
 formularea, în cadrul grupului, a unor realizarea sarcinilor de
enunțuri utilizându-se substantivele grup.
selectate anterior, într-o ordine logică a
desfăşurării acţiunilor (4.5);
 expunerea produselor scrise (4.5).
11. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea corectă - identificarea enunţurilor adevărate/false ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text a unor referitoare la textul audiat cu ajutorul manual, CD-ul aferent sistematică:
informativ sau literar accesibil substantive computerului (1.1); manualului comportamentul de
1.3. Sesizarea unor regularităţi - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări ●Resurse procedurale: ascultător activ
ale limbii prin raportare la legate de mesajul textului audiat, dintr-o exercițiul, conversaţia  Lista de verificare (da,
mesaje audiate pereche/serie de variante date (1.1); euristică, explicaţia, nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi - selectarea, dintr-o listă de substantive jocul didactic  manifestarea
ale limbii pe baza textului citit scrise cu un singur i și cu doi i, a celor scrise interesului față de
4.5. Manifestarea corespunzător situației din textul audiat mesaje audiate;
disponibilităţii pentru (1.3);  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor - reluarea audierii textului pentru a verifica sarcinii;
idei scrierea corectă a substantivelor selectate  executarea unor
(1.1); sarcini conform
- joc: Substantivele ascunse –descoperirea instrucțiunilor
substantivelor în interiorul altor părţi de primite.
vorbire (3.5);
103
- identificarea situațiilor din textul audiat în  Temă de lucru în
care substantivele se scriu cu literă inițială clasă: argumentarea
mare, indiferent de poziția lor în propoziție modului în care sunt
și argumentarea modului în care acestea se scrise anumite
scriu (4.5). substantive
12. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Povestirea orală - ordonarea unor ilustraţii date, conform ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text după un șir de succesiunii întâmplărilor petrecute în textul manual, CD-ul aferent
informativ sau literar accesibil ilustrații audiat în lecția anterioară (1.1); manualului, imagini ● Observarea
2.2. Povestirea unei întâmplări - completarea unor enunțuri cu informații care ilustrează anumite sistematică a
cunoscute pe baza unui suport din textul audiat (1.1); momente ale acțiunii comportamentului
adecvat din partea - relatarea de întâmplări pe baza unor din povestea audiată, interacțional
profesorului ilustrații care sugerează începutul, imagini care sugerează  Listă de control/
4.5. Manifestarea continuarea și sfârșitul acțiunii (în grupuri începutul, continuarea verificare:
disponibilităţii pentru de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al și sfârșitul unor  cooperarea cu
transmiterea în scris a unor grupului povestește un anumit moment al întâmplări, creioane membrii grupului;
idei acțiunii) (2.2) colorate, coli albe și  contribuția la
- scrierea unor enunțuri pe baza imaginilor colorate. realizarea povestirii;
date, cu accent pe scrierea corectă a unor ● Resurse procedurale:  participarea activă la
substantive (scrierea cu doi i, scrierea cu exercițiul, conversaţia realizarea sarcinilor de
inițială mare) (4.5). euristică, explicaţia grup.
13. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Recapitulare - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și ● Resurse materiale:  Chestionarea orală:
pentru găsirea de soluţii la – Textul narativ a unor informații științifice deținute de elevi manual, Caietul formulare de răspunsuri
probleme – Textul despre pădure; completarea primei coloane elevului pentru clasa la întrebări referitoare la
3.1. Extragerea unor informaţii funcțional: afișul din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat a III-a – Limba și conţinutul textului
de detaliu din texte – Oferirea de cu informațiile asupra cărora au fost de literatura română,
informative sau literare informaţii acord elevii (2.4); Editura Intuitext, coli
3.5. Sesizarea unor regularităţi referitoare la - formularea de întrebări despre ceea nu de scris A4 ● Observarea
ale limbii pe baza textului citit universul apropiat știu și vor să afle elevii despre pădure și ● Resurse sistematică: atitudinea
4.2. Redactarea unor texte – Cuvântul-parte completarea celei de-a doua coloane din procedurale: elevilor faţă de sarcina
funcţionale simple care conţin de vorbire tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat procedee de citire dată
limbaj vizual şi verbal – Substantivul (2.4); activă, conversaţia,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea (genul și numărul) - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui explicaţia, exercițiul, (da, nu):
disponibilităţii pentru – Scrierea corectă text care conține informații despre păduri metoda Știu - Vreau să  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor a unor (3.1); știu – Am învățat sarcinii de rezolvat;
idei substantive - formularea de răspunsuri la întrebări ce  implicare activă în
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu rezolvarea sarcinii.
desprinse din textul citit și completarea
celei de-a treia coloane din tabelul Știu -
104
Vreau să știu – Am învățat (3.1);
- completarea unor propoziţii lacunare cu
substantive potrivite (3.5);
- gruparea unor substantive din textul
suport, în funcţie de număr și gen (3.5);
- transformarea unor enunțuri din textul
citit prin schimbarea numărului
substantivelor (4.5);
- identificarea situațiilor din textul lecturat
în care substantivele se scriu cu literă
inițială mare, indiferent de poziția lor în
propoziție și argumentarea modului în care
acestea sunt scrise (4.5);
- realizarea unui afiș pentru promovarea
unei acțiuni ecologice (4.2).
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
informative sau literare – Textul formulate, dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularităţi funcțional: afișul (3.1); conversaţia, exerciţiul;
ale limbii pe baza textului citit – Oferirea de – selectarea din textul suport a unor cuvinte
4.2. Redactarea unor texte informaţii care indică anumite aspecte precizate
funcţionale simple care conţin referitoare la (ființe, lucruri etc.) (3.5);
limbaj vizual şi verbal universul apropiat – identificarea substantivelor care
4.5. Manifestarea – Cuvântul-parte îndeplinesc anumite cerințe referitoare la
disponibilităţii pentru de vorbire genul acestora (3.5);
transmiterea în scris a unor – Substantivul – transformarea unor enunțuri din textul
idei (genul și numărul) citit prin schimbarea numărului
– Scrierea corectă substantivelor (4.5);
a unor – formulare de răspunsuri la întrebări ce
substantive vizează informaţii desprinse pe baza
observării unui afiș (4.2).
15. 2.4. Participarea la interacţiuni – Textul narativ Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
pentru găsirea de soluţii la – Textul ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
probleme funcțional: afișul ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/ ameliorare/dezvoltare
3.1. Extragerea unor informaţii – Oferirea de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare;
de detaliu din texte informaţii elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: ● Autoevaluarea
informative sau literare referitoare la evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia
3.5. Sesizarea unor regularităţi universul apropiat ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exerciţiul, jocul
105
ale limbii pe baza textului citit – Cuvântul-parte ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic.
4.2. Redactarea unor texte de vorbire elevii care vor demonstra realizarea tuturor
funcţionale simple care conţin – Substantivul obiectivelor de evaluare vizate prin proba
limbaj vizual şi verbal (genul și numărul) de evaluare sumativă.
4.5. Manifestarea – Scrierea corectă
disponibilităţii pentru a unor
transmiterea în scris a unor substantive
idei

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Natura și viața noastră
PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 2 – 3 )
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri operațiilor operaţiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciţii respectând
folosind tabla înmulțirii, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
respectiv tabla împărțirii enunţurile problemelor care sugerează Matematică, Editura operațiilor.
5.1. Utilizarea terminologiei operaţiile aritmetice studiate (5.3); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - rezolvarea de probleme cu operaţiile  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
şi/sau compunerea de - completarea unor exerciții cu semnele demonstrația, exerciţiul.
probleme cu raţionamente corespunzătoare operațiilor matematice
simple astfel încât egalitățile date să fie adevărate
5.3. Rezolvarea de probleme (2.5);
cu operaţiile aritmetice - joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor
studiate, în concentrul 0 – 10 numere și semne matematice date pentru a
000 compune exerciții (5.3).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 - 10 efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea de
000 şi de împărţiri folosind operațiilor operaţiilor (2.5); numere; Caietul elevului exerciţii respectând
tabla înmulțirii, respectiv tabla - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru pentru clasa a III-a - ordinea efectuării
împărțirii compararea rezultatelor unor operaţii Matematică, Editura operațiilor;
5.1. Utilizarea terminologiei aritmetice (5.1); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale:
106
matematice în rezolvarea enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, explicaţia,
şi/sau compunerea de operaţiile aritmetice studiate (5.3); demonstrația, exerciţiul.
probleme cu raţionamente - rezolvarea de probleme cu operaţiile
simple aritmetice studiate (5.3);
5.3. Rezolvarea de probleme - completarea unor exerciții cu semnele
cu operaţiile aritmetice corespunzătoare operațiilor matematice
studiate, în concentrul 0 – 10 astfel încât egalitățile date să fie adevărate
000 (2.5).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor înmulţirii și tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri rotunde - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, cunoscute, respectând ordinea efectuării III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei rotunde (2.5);  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri - identificarea rolului parantezelor rotunde conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea asupra rezultatului final al unui exerciţiu explicaţia, demonstrația,
şi/sau compunerea de (5.1); exerciţiul, jocul didactic.
probleme cu raţionamente - asocierea rezolvării unei probleme cu o
simple expresie numerică dată (5.3).
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 – 10
000
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul parantezelor cunoscute, respectând ordinea efectuării manual, imagini, Caietul clasă: efectuarea de
0 – 10 000 şi de împărţiri rotunde operaţiilor şi semnificaţia parantezelor elevului pentru clasa a exerciții în care apar
folosind tabla înmulțirii, rotunde (2.5); III-a - Matematică, paranteze rotunde
respectiv tabla împărțirii - identificarea rolului parantezelor rotunde Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei asupra rezultatului final al unui exerciţiu  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri (5.1); conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea - utilizarea semnelor matematice și a explicaţia, demonstrația,
şi/sau compunerea de parantezelor pentru a face ca relații date să exerciţiul, jocul didactic.
probleme cu raţionamente fie adevărate (2.5);
simple - asocierea rezolvării unei probleme
5.3. Rezolvarea de probleme ilustrate (plante) cu o expresie numerică
cu operaţiile aritmetice dată (5.3).
studiate, în concentrul 0 – 10
000
107
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea şi analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale: Observarea
specifice şi a unor simboluri date inutile, date unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu sistematică a atitudinii
matematice în rezolvarea care lipsesc, - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte care elevilor faţă de sarcina
şi/sau compunerea de rezolvare enunţurile problemelor care sugerează sugerează operații dată
probleme cu raţionamente operaţiile aritmetice studiate (5.3); aritmetice, Caietul  Listă de verificare
simple - identificarea datelor inutile pentru elevului pentru clasa a (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme rezolvarea unei probleme (5.3); III-a – Matematică, concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice - selectarea, dintre mai multe informații Editura Intuitext sarcinii de rezolvat,
studiate, în concentrul 0 – date, a datelor utile pentru rezolvarea unei  Resurse procedurale: implicarea activă în
10 000 probleme (5.3); conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
- formularea de probleme pornind de la exerciţiul,
situaţii concrete (5.1); problematizarea
- ex. – joc Legături matematice – „legarea”
unor numere date prin semne matematice
potrivite astfel încât relații date să fie
adevărate; compunerea unor probleme care
să se rezolve prin exercițiile obținute (5.3).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea situațiilor în care informațiile  Resurse materiale:  Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri date inutile, date sunt insuficiente pentru rezolvarea unei manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea care lipsesc, probleme (5.3); elevului pentru clasa a de învățare:
şi/sau compunerea de rezolvare - selectarea, dintre mai multe întrebări date, III-a – Matematică, Tehnica „Fără mâini
probleme cu raţionamente a celor utile pentru rezolvarea unei Editura Intuitext ridicate” - se aşteaptă
simple probleme (5.1);  Resurse procedurale: răspunsuri la anumite
5.3. Rezolvarea de probleme - formularea unor probleme în care să se conversaţia, explicaţia, solicitări ale cadrului
cu operaţiile aritmetice utilizeze expresii matematice date, având ca exerciţiul, jocul didactic. didactic; atenţia
studiate, în concentrul 0 – temă protejarea mediului înconjurător (5.1); învățătorului se poate
10 000 - asocierea rezolvării unei probleme cu o muta către anumiţi
expresie numerică dată (5.3); elevi, oferindu-se şi
- identificarea unor situaţii concrete care se celor timizi, tăcuţi sau
pot transpune în limbaj matematic (5.3); neîncrezători în forţele
- adăugarea unor date/eliminarea unor date proprii posibilitatea de
pentru a răspunde întrebărilor unor a se exprima.
probleme (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - transformarea unei probleme rezolvate  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri transformare, prin schimbarea datelor numerice sau a manualul, jetoane cu clasă: transformarea
matematice în rezolvarea rezolvare întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care expresii și cuvinte, fișe unor probleme de
şi/sau compunerea de sugerează operaţia (5.1); de lucru, Caietul elevului adunare în probleme
probleme cu raţionamente - transformarea problemelor de adunare în pentru clasa a III-a – de scădere
108
simple probleme de scădere, a problemelor de Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme înmulţire în probleme de împărţire (5.1); Intuitext
cu operaţiile aritmetice - formularea întrebării unei probleme astfel  Resurse procedurale:
studiate, în concentrul 0 – încât să corespundă unei rezolvări date conversaţia, explicaţia,
10 000 (5.1); demonstrația, exerciţiul,
- formularea unor probleme în care să se problematizarea, jocul
utilizeze cuvintele: au plantat/a plouat/vor didactic.
sădi/ verde (5.1);
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se
utilizeze pentru rezolvare toate datele
problemei (5.3);
- ex. – joc Puzzle cu operații – ordonarea
unor exerciții date pentru a reface
rezolvarea unei probleme (5.3).
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - identificarea şi analiza datelor din ipoteza  Resurse materiale:  Tema de lucru în
specifice şi a unor simboluri formulare, unei probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - identificarea cuvintelor/sintagmelor în expresii și cuvinte; cuvintelor/sintagmelor
şi/sau compunerea de enunţurile problemelor care sugerează Caietul elevului pentru în enunţurile
probleme cu raţionamente operaţiile aritmetice studiate (5.3); clasa a III-a – problemelor care
simple - rezolvarea şi compunerea de probleme Matematică, Editura sugerează operaţiile
5.3. Rezolvarea de probleme folosind simboluri, numere sau reprezentări Intuitext aritmetice studiate și
cu operaţiile aritmetice grafice (5.3);  Resurse procedurale: rezolvarea
studiate, în concentrul 0 – - asocierea rezolvării unei probleme cu un conversaţia, explicaţia, problemelor.
10 000 desen sau cu o expresie numerică dată demonstrația, exerciţiul.
(5.3).
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme: - asocierea unor probleme cu imagini  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
specifice şi a unor simboluri formulare, corespunzătoare și rezolvarea lor (5.3); manual, imagini, Caietul identificarea
matematice în rezolvarea rezolvare - completarea unor probleme cu date elevului pentru clasa a cuvintelor/sintagmelor
şi/sau compunerea de potrivite și rezolvarea lor (5.3); III-a – Matematică, în enunţurile
probleme cu raţionamente - compunerea de probleme care să se Editura Intuitext
problemelor care
simple rezolve printr-o operație de înmulțire/  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme împărțire/adunare/scădere; sugerează operaţiile
conversaţia euristică,
cu operaţiile aritmetice - formularea de probleme după expresii explicaţia, demonstrația, aritmetice studiate și
studiate, în concentrul 0 – numerice date respectând tema Natura exerciţiul, jocul didactic. rezolvarea
10 000 (5.3); problemelor.
- prezentarea unor informații de tipul Știați
că... pe tema Natura și utilizarea lor în
compunerea de probleme (5.3).
109
10. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile  Resurse materiale:  Observarea
specifice şi a unor simboluri - Ordinea cunoscute, respectând ordinea efectuării manual, imagini, fișe de sistematică:
matematice în rezolvarea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor lucru; Caietul elevului atitudinea elevilor
şi/sau compunerea de operaţiilor şi rotunde (2.5); pentru clasa a III-a – faţă de sarcina dată
probleme cu raţionamente folosirea - ordonarea unor enunțuri pentru a reface Matematică, Editura  Listă de verificare
simple parantezelor textul unei probleme (5.1); Intuitext (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme rotunde - selectarea, dintre mai multe informații  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
cu operaţiile aritmetice - Probleme care date, a datelor utile pentru rezolvarea unei conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
studiate, în concentrul 0 – se rezolvă prin probleme (5.3); problematizarea, jocul  implicarea activă în
10 000 operaţiile - selectarea unor informații utile pentru didactic. rezolvarea sarcinii
aritmetice rezolvarea unei probleme (5.3);
cunoscute - transformarea unei probleme rezolvate
(adunare, prin prin înlocuirea cuvintelor care
scădere, sugerează operaţia, prin adăugarea unei
înmulțire, întrebări (5.1);
împărțire) - compunerea unei probleme după o
expresie numerică dată (5.3).
11. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
specifice şi a unor simboluri - Ordinea – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile Caietul elevului pentru
matematice în rezolvarea efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării clasa a III-a –
şi/sau compunerea de operaţiilor şi operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Matematică, Editura
probleme cu raţionamente folosirea rotunde Intuitext
simple parantezelor – selectarea informațiilor utile pentru  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme rotunde rezolvarea unei probleme și rezolvrea ei; conversaţia, exerciţiul
cu operaţiile aritmetice - Probleme care se – transformarea unor probleme prin
studiate, în concentrul 0 – rezolvă prin înlocuirea datelor/expresiilor/adăugarea
10 000 operaţiile unei întebări și rezolvarea lor;
aritmetice – compunerea unor probleme după o
cunoscute imagine dată/ un tabel/ o expresie
(adunare, scădere, numerică.
înmulțire,
împărțire)
12. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
specifice şi a unor simboluri Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea - Probleme care ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
şi/sau compunerea de se rezolvă prin problemele (individuale/ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
probleme cu raţionamente operaţiile elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,  Autoevaluarea
simple aritmetice evaluarea sumativă. Editura Intuitext
110
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice (adunare, ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
studiate, în concentrul 0 – scădere, elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
10 000 înmulțire, obiectivelor de evaluare vizate prin proba
împărțire) de evaluare sumativă.

Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Corpuri – proprietăți


UNITATEA TEMATICĂ 6: Tainele naturii – probleme și soluții PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 2 – 3)
UNITATEA TEMATICĂ 7: Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea unor corpuri și clasificarea  Resurse materiale:  Activitate Unitatea de
caracteristici ale corpurilor – acestora în funcție de diverse criterii balanță, cântar, metru practică: ordonarea învățare
corpurilor vii și nevii lungime, volum, (1.1); de croitorie, ruletă, riglă, unor corpuri date în începe în
1.2. Utilizarea unor masă - utilizarea unor instrumente de măsură manualul digital, imagini funcție de lungimea unitatea
criterii pentru adecvate pentru a compara diverse  Resurse procedurale: sau masa lor. tematică 6
compararea unor corpuri, corpuri în funcție de lungimea sau masa conversaţia, explicaţia, (3 ore) și se
fenomene și procese lor (1.2); exerciţiul încheie în
- selectarea unor corpuri date în funcție unitatea
de anumite criterii și ordonarea lor (1.2); tematică 7
- ordonarea unor imagini reprezentând (3 ore).
corpuri diverse în funcție de masa
acestora (1.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Stări de - utilizarea unor imagini/ filme pentru  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale agregare (solid, observarea obiectelor în diverse stări de apă potabilă, pahare de sistematică a
corpurilor vii și nevii lichid, gaz) agregare (1.1); unică folosință, bile, atitudinii elevilor faţă
1.2. Utilizarea unor - observarea unor fenomene și procese gumă de șters, cretă, de sarcina dată:
criterii pentru prin efectuarea unor experiențe simple zahăr cubic, dop de plută  Listă de verificare
compararea unor corpuri, (1.1); pâlnie, baloane, (da, nu):
fenomene și procese - efectuarea unor experimente pentru recipient din plastic concentrarea
2.2. Aplicarea planului evidențierea proprietăților corpurilor  Resurse procedurale: asupra sarcinii de
dat pentru efectuarea solide/ lichide/ gazoase (2.2); conversaţia, explicaţia, rezolvat;
111
unei investigații a - realizarea unor estimări, predicții exerciţiul, experimentul, implicarea activă în
mediului înconjurător privind rezultatele investigației proprii – demonstrația rezolvarea sarcinii.
ex.: Crezi că ai putea să introduci un
dop de plută în sticla plină cu apă la
nivelul maxim? (2.2);
- clasificarea unor corpuri în funcție de
starea lor de agregare (1.2).
3. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Tema de lucru în
caracteristici ale unor metale. pentru identificarea obiectelor din metal Bare metalice, ceară, clasă:
corpurilor vii și nevii Utilizări (1.1); surse de căldură, selectarea, dintre
1.2. Utilizarea unor - efectuarea unor experimente pentru piuneze, monede, mai multe obiecte, a
criterii pentru  Magneți. evidențierea transmiterii căldurii prin obiecte din metal, celor confecționate
compararea unor corpuri, Utilizări ale metale (2.2); magneți, ac magnetic, din metal.
fenomene și procese magneților. - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a vas cu apă, polistiren,  Observarea
2.2. Aplicarea planului Busola acelora care denumesc obiecte imagini, manual digital, sistematică a
dat pentru efectuarea magnetică confecționate din metal (1.2); busolă, jucării cu magnet atitudinii elevilor faţă
unei investigații a - completarea unor texte lacunare  Resurse procedurale: de sarcina dată:
mediului înconjurător folosind denumirile unor metale (1.2). conversaţia, explicaţia,  Listă de verificare
- identificarea unor situații cotidiene în exerciţiul, experimentul, (da, nu):
care se utilizează magneții (2.2); demonstrația, diagrama concentrarea
- identificarea materialelor necesare Venn asupra sarcinii de
pentru realizarea unui experiment/ a rezolvat;
unei activități practice (2.1); implicarea activă în
- efectuarea de activități practice/ rezolvarea sarcinii.
experimente pentru a evidenția
mișcarea unor corpuri sub acțiunea
forței magnetice (2.2);
- completarea unor fișe de observații în
urma efectuării experimentelor (2.2);
- construirea unor jucării ( ex.: busola) în
urma analizei modului de funcționare a
magneților (2.4).

112
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 7
Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 7: Jocuri și jucării


PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii*


U.Î.: În lumea sunetelor și a culorilor U.Î.: Jocuri, jucării, cărți dragi copiilor U.Î.: Corpuri – proprietăți*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Înmulţirea numerelor naturale în 6 ore:  Corpuri - proprietăți
(S4 – S6) - descrierea unui obiect, a unei ființe; (S4 – S6) concentrul 0 – 10 000 - Proprietăți ale corpurilor (formă,
- prezentarea unei activități. - înmulţirea unui număr cu 10, 100; 3 ore culoare, lungime, întindere, masă,
 Textul – textul literar, narativ - înmulţirea a două numere dintre care (S1 – S3) volum);
- identificarea de informaţii explicit unul este scris cu o cifră; + 3 ore - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) -
formulate; - înmulţirea când factorii au cel puţin (S4 – S6) identificare în funcție de formă și
1.2 - organizarea în tabele a informațiilor; 2.5 două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 1.1 volum;
1.3 5.1 10 000. 1.2 - Proprietățile unor metale. Utilizări;
- formularea de întrebări şi răspunsuri
1.4 5.3 2.1
prin diferite procedee; - Interacțiuni dintre corpuri
2.1 2.2
2.2 - evidențierea relaţiilor dintre diferite (gravitațională, magnetică, electrică,
elemente de structură sau de conţinut. 2.4 de contact - frecarea);
2.4
3.1  Organizarea textului scris - Magneți. Utilizări ale magneților.
3.2 - descrierea unor elemente din mediul Busola.
3.4 apropiat – elaborarea de instrucțiuni
3.5 amuzante.
4.1  Variabilitatea limbii și a comunicării
4.2 în contexte diferite
4.3
113
4.5 - adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S1 – S6) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Tainele naturii – probleme și soluții (3 ore)
și Jocuri și jucării (3 ore).

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea sunetelor și a culorilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar - - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Observarea
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea suport (3.1); Fram, ursul polar, atitudinea elevilor faţă
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor după Cezar Petrescu, de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii din text prin raportare la contextul în care Caietul elevului  Listă de verificare
de detaliu din texte apar şi confruntarea cu sensurile oferite de pentru clasa a III-a – (da, nu):
informative sau literare dicţionar (3.1); Limba și literatura  concentrarea
3.2. Formularea unui răspuns - citirea în forme variate a unor enunţuri română, Editura asupra sarcinii de
emoţional faţă de textul literar din text, în lanţ, în ştafetă (3.1); Intuitext, dicționar rezolvat;
citit - formularea de întrebări și răspunsuri ce  implicarea activă în
4.1. Aplicarea regulilor de vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu ● Resurse rezolvarea sarcinii.
despărţire în silabe la capăt de desprinse din textul citit (3.1); procedurale:
rând, de ortografie şi de - citirea selectivă a textului pe baza unor exercițiul,
punctuaţie în redactarea de repere date de învățător ( enunțuri din text conversaţia,
text în care se regăsesc cuvinte cu același sens explicaţia, procedee
celor date ) (3.1); de citire activă, jocul
- relatarea după întrebările investigatorului didactic
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite (3.2);

114
identificarea în textul suport a situațiilor în
care anumite cuvinte se scriu cu cratimă și
formularea de enunțuri utilizând cuvintele
respective (sar/s-ar, iau/i-au) (4.1).
2. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cuvânt prin raportare la aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
mesajul audiat în contexte de lecturii din text, în lanţ, ştafetă (3.1); Fram, ursul polar, învățare:
comunicare familiare - formularea de întrebări și răspunsuri ce după Cezar Petrescu, Tehnica semaforului: se
2.2. Povestirea unei întâmplări vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu Caietul elevului pune la dispoziţia
cunoscute desprinse din textul citit (3.1); pentru clasa a III-a – elevilor un set de trei
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea selectivă a textului pe baza unor Limba și literatura cartonaşe colorate în
de detaliu din texte repere date de învățător (enunțuri din text română, Editura culorile semaforului, iar
informative sau literare în care se regăsesc cuvinte cu același sens Intuitext, dicționar la solicitarea
3.2. Formularea unui răspuns celor date) (3.1); ● Resurse învățătorului, ei ridică un
emoţional faţă de textul literar - realizarea unor tabele, diagrame, de procedurale: cartonaş corespunzător:
citit organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4); exercițiul, verde dacă înţeleg,
3.4. Evaluarea conţinutului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în conversaţia, galben dacă nu sunt
unui text pentru a evidenţia enunţuri orale proprii (1.2); explicaţia, procedee siguri şi roşu dacă nu
cuvinte-cheie şi alte aspecte - formularea, în grup, a unor întrebări ale de citire activă, jocul înţeleg.
importante ale acestuia căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei didactic.
probleme care se poate desprinde din textul
lecturat (2.2);
-identificarea cuvintelor sau expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii date (3.2).
3. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea claselor adjectivului (1.3.); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate morfologice - selectarea din textul suport a unor elevului pentru clasa comportamentul de
2.4. Participarea la interacţiuni cuvinte care indică anumite aspecte a III-a – Limba și ascultător activ
pentru găsirea de soluţii la precizate de învățător și gruparea acestora literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme în funcţie de ceea ce exprimă (3.5); Editura Intuitext nu):
3.4. Evaluarea conţinutului - identificarea în textul suport a unor ● Resurse  manifestarea
unui text pentru a evidenţia cuvinte care îndeplinesc cerințe date procedurale: interesului față de
cuvinte-cheie şi alte aspecte (denumesc însuşiri ale ființelor, lucrurilor, exercițiul, mesaje audiate;
importante ale acestuia fenomenelor naturii) (3.5); conversaţia,  concentrare asupra
3.5. Sesizarea unor regularităţi - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în explicaţia, sarcinii;
ale limbii pe baza textului citit comunicare (2.4); procedee de citire  executarea unor
- realizarea de tabele pentru a evidenţia selectivă, sarcini conform
relaţii între diferite elemente de (3.4). jocul didactic instrucțiunilor
115
primite.
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unui - identificarea şi numirea unor trăsături ale ● Resurse materiale: Evaluarea după
unei fiinţe din universul obiect. Descrierea obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan unei activități (2.1); elevului pentru clasa învățare:
simplu - descrierea frontală, cu sprijin din partea a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii profesorului, a obiectelor la îndemână literatura română, ridicate”
de detaliu din texte (pornind de la întrebări de sprijin şi Editura Intuitext -se aşteaptă răspunsuri
informative sau literare ajungând la mesaj) (2.1); la anumite solicitări ale
4.1. Aplicarea regulilor de - descrierea colegului de bancă, cu sprijin ●Resurse cadrului didactic;
ortografie în redactarea de din partea profesorului sau a altui coleg procedurale: se lasă elevilor timp de
text (2.1); exercițiul, gândire, apoi pot discuta
- formularea de răspunsuri la întrebări ce conversaţia, în perechi sau în grupuri
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu explicaţia, mici; atenţia
desprinse din textul citit și completarea procedee de citire învățătorului se poate
celei de-a treia coloane din tabelul Știu - activă, muta către anumiţi elevi,
Vreau să știu – Am învățat cu informații care jocul didactic. oferindu-se şi celor
descriu o activitate (3.1); timizi, tăcuţi sau
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc neîncrezători
ortograme (4.1). posibilitatea de a se
exprima.

 Temă de lucru în
clasă: completarea
tabelului Ştiu, Vreau să
ştiu Am învăţat
5. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul literar – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale:  Observarea
cuvânt prin raportare la lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică a
mesajul audiat în contexte de suport (3.1); Valea cu fluturi, cu comportamentului
comunicare familiare - stabilirea sensului cuvintelor și a păsări şi cu flori, de ascultător activ:
2.2. Povestirea unei întâmplări expresiilor din text prin raportare la după Fănuş Neagu ,  Lista de verificare
cunoscute pe baza unui text contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului (da, nu):
adecvat sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a –  formularea de
din partea profesorului - citirea în forme variate a unor enunţuri Limba și literatura răspunsuri adecvate
3.1. Extragerea unor informaţii din text, în lanţ, în ştafetă (3.1); română, Editura la întrebări;
de detaliu din texte - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar  executarea unor
informative sau literare vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu sarcini conform
3.2. Formularea unui răspuns desprinse din textul citit (3.1); ●Resurse instrucţiunilor
emoţional faţă de textul literar - citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:, primite.
116
citit repere date de învățător (enunțuri din text exercițiul, ● Observarea
4.5. Manifestarea în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversaţia, sistematică a
disponibilităţii pentru celor date) (3.1); explicaţia, procedee comportamentului
transmiterea în scris a unor - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în de citire activă, jocul interacţional
idei enunţuri orale proprii (1.2); didactic.  Listă de control/
- formularea, în grup, a unor întrebări ale verificare:
căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei  cooperarea cu
probleme care se poate desprinde din textul membrii grupului;
lecturat (2.2);  contribuția cu idei la
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor realizarea sarcinii.
corespunzătoare unor ilustraţii (3.2);
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul
cuvântului prietenie (4.5).
6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – -citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Observare
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea suport (3.1); manual, text suport: sistematică a
adecvat din partea lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Valea cu fluturi, cu calității actului citirii:
profesorului și al expresiilor din text prin raportare la păsări şi cu flori,  Lista de control/
3.1. Extragerea unor informaţii contextul în care apar şi confruntarea cu după Fănuş Neagu , verificare:
de detaliu din texte sensurile oferite de dicţionar (3.1); Caietul elevului  citirea textului
informative sau literare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în pentru clasa a III-a – folosind tonul
3.4. Evaluarea conţinutului enunţuri orale proprii (2.2); Limba și literatura adecvat mesajului;
unui text pentru a evidenţia - citirea selectivă a textului pe baza unor română, Editura  adaptarea volumului
cuvinte-cheie şi alte aspecte repere date de învățător (enunțuri din text Intuitext vocii şi a ritmului
importante ale acestuia în care se regăsesc cuvinte cu același sens vorbirii la atmosfera
4.5. Manifestarea celor date) (3.1); ●Resurse textului;
disponibilităţii pentru - transcrierea unor enunțuri din text în care procedurale:,  citirea cu intonația
transmiterea în scris a unor se regăsesc cuvinte cu sens opus cuvintelor exercițiul, impusă de semnele
idei precizate de învățător (3.1); conversaţia, de punctuație;
-realizarea de tabele, diagrame, de explicaţia, procedee  demonstrarea
organizatori grafici în perechi sau în echipe de citire activă, jocul înțelegerii logicii
(3.4); didactic. textului.
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi; redactarea
textului pornește de la un cuvânt nou,
precizat de învățător și continuă pe măsură
ce învățătorul introduce, la intervale scurte
de timp, alte cuvinte (4.5).

117
7. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la numărul şi genul adjectivului (1.3); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate - audierea unor enunțuri prezentate de elevului pentru clasa atitudinea elevilor
3.1. Extragerea unor informaţii învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
de detaliu din texte gramaticale diferite și marcarea, prin literatura română,  Listă de verificare
informative sau literare diferite semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext (da, nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi cuvântul anunțat de învățător are valoare  concentrare asupra
ale limbii pe baza textului citit de adjectiv (1.3); ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea unor adjective dintr-un procedurale:  implicare activă în
ortografie în redactarea de fragment dat (1.3); exercițiul, rezolvarea sarcinii.
text - gruparea unor adjective dintr-un text dat, conversaţia,
4.5. Manifestarea în funcţie de număr și gen (3.5); explicaţia, procedee ● Interevaluarea
disponibilităţii pentru - transformarea unor enunțuri prin de lectură,
transmiterea în scris a unor schimbarea numărului adjectivelor (4.5); jocul didactic  Tema de lucru pentru
idei - completarea unor propoziţii lacunare cu acasă
adjective potrivite (3.5);
-alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și
expresii din text (4.5);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
adjective așezate înaintea substantivului
determinat (4.1).
8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unei - descrierea frontală, cu sprijin din partea ● Resurse materiale:  Observarea
unei fiinţe din universul persoane profesorului, a obiectelor la îndemână manual, Caietul sistematică:
apropiat pe baza unui plan (pornind de la întrebări de sprijin şi elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
simplu ajungând la mesaj) (2.1); a III-a – Limba și de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii - descrierea colegului de bancă, cu sprijin literatura română,  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte din partea profesorului sau a altui coleg Editura Intuitext nu):
informative sau literare (2.1);  concentrare asupra
4.3. Realizarea unei scurte - identificarea unor aspecte descriptive in ● Resurse sarcinii;
descrieri ale unor elemente din texte citite (3.1); procedurale:  executarea unor
mediul apropiat pornind de la - scrierea unor enunțuri de prezentare a exercițiul, sarcini conform
întrebări de sprijin unei persoane cunoscute (4.3). conversaţia, instrucțiunilor
explicaţia, procedee, primite.
jocul didactic  Tema de lucru pentru
reaizarea de desene, acasă
de postere
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
118
adecvat din partea suport (3.1); Pietricica şi învățare – formulare de
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute caracatiţa, răspunsuri la întrebari
3.1. Extragerea unor informaţii și a expresiilor din text prin raportare la după Henri Cornélus,
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului ● Observarea
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a – sistematică: atitudinea
3.4. Evaluarea conţinutului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în Limba și literatura elevilor faţă de sarcina
unui text pentru a evidenţia enunţuri orale proprii (2.2); română, Editura dată
cuvinte-cheie şi alte aspecte - citirea în forme variate a unor enunţuri Intuitext  Listă de verificare
importante ale acestuia din text - în lanţ, ştafetă (3.1); (da, nu):
4.5. Manifestarea - formularea de întrebări și răspunsuri ce ●Resurse  concentrare asupra
disponibilităţii pentru vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale: sarcinii de rezolvat;
transmiterea în scris a unor desprinse din textul citit (3.1); exercițiul,  implicare activă în
idei - citirea selectivă a textului pe baza unor conversaţia, rezolvarea sarcinii.
repere date de învățător (enunțuri din text explicaţia, procedee,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens jocul didactic
celor date) (3.1);
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- realizarea de tabele, diagrame, de
organizatori grafici în perechi sau în grup
(3.4);
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi (4.5).
10. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Observare
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: sistematică a
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Pietricica şi calităţii citirii:
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți caracatiţa,  Lista de control/
emoţional faţă de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); după Henri Cornélus, verificare:
citit - completarea unor tabele, realizarea de Caietul elevului  citirea textului
3.4. Evaluarea conţinutului organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) pentru clasa a III-a – folosind tonul
unui text pentru a evidenţia - discuții, în perechi, care evidențiază Limba și literatura adecvat mesajului;
cuvinte-cheie şi alte aspecte opiniile elevilor despre anumite aspecte română, Editura  adaptarea volumului
importante ale acestuia relatate în text (2.4); Intuitext vocii şi a ritmului
4.5. Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care vorbirii la atmosfera
disponibilităţii pentru intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ ● Resurse textului;
transmiterea în scris a unor impresionează (3.2); procedurale:  citirea cu intonația
idei - realizarea în scris a unui scurt text în care exercițiul, impusă de semnele
119
se comentează paragraful ales (4.5); conversaţia, de punctuație;
- citirea textului suport cu reglarea explicaţia, procedee,  demonstrarea
intensităţii şi volumului vocii precum şi a jocul didactic înțelegerii logicii
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii textului.
afective a mesajului (3.2).
11. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea unor - identificarea sensului unor cuvinte în ● Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte instrucţiuni dicţionar (3.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
informative sau literare - elaborarea de instrucţiuni amuzante elevului pentru clasa de învățare:
4.3. Realizarea unei scurte pentru obiecte la îndemână (de exemplu, a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
descrieri a unor elemente din „Cum arată un ghiozdan? La ce foloseşte? literatura română, ridicate”
mediul apropiat pornind de la Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)( 4.3); Editura Intuitext - se aşteaptă răspunsuri
întrebări de sprijin - realizarea în scris a unui scurt text în care la anumite solicitări ale
se prezintă instrucţiunile de folosire a unor ●Resurse cadrului didactic;
obiecte (4.3); procedurale: se lasă elevilor timp de
- realizarea unor liste cu întrebuințări exercițiul, gândire, apoi pot discuta
obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte conversaţia, în perechi sau în grupuri
(4.3); explicaţia, procedee, mici; atenţia
- scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea jocul didactic învățătorului se poate
într-un mod surprinzător a unor obiecte din muta către anumiţi elevi,
mediul apropiat (4.3). oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: scrierea de
instrucțiuni
12. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui -audierea unui text folosind computerul ● Resurse materiale: ● Observarea
faţă de diverse tipuri de obiect, a unei (1.4); manual, Caietul sistematică a
mesaje în contexte familiare ființe. Descrierea -relatarea unei secvenţe dintr-un film/ elevului pentru clasa comportamentului
2.1. Descrierea unui obiect/ unei activități desen animat/ clip pentru care nu există a III-a – Limba și interacțional
unei fiinţe din universul subtitrare sau sonor (2.2); literatura română,  Listă de control/
apropiat pe baza unui plan -identificarea şi numirea unor trăsături ale Editura Intuitext verificare:
simplu obiectelor din mediul apropiat (2.1);  cooperarea cu
2.2. Povestirea unei întâmplări -descrierea frontală, cu sprijin din partea ●Resurse membrii grupului;
cunoscute pe baza unui suport profesorului, a obiectelor la (2.1); procedurale  contribuția la
adecvat din partea -colaborarea pentru descoperirea ideilor ascultare activă, realizarea produsului;
profesorului care pot structura un plan de elaborare a conversaţia,  participarea activă la
120
unui obiect (2.1). explicaţia, exercițiul realizarea sarcinilor de
grup.
13. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind adjective ● Resurse materiale:  Chestionarea orală:
unei fiinţe din universul – Textul narativ potrivite (2.1); manual, text suport formulare de răspunsuri
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări despre ceea nu A citi cu degetele, la întrebări referitoare la
simplu de vorbire - știu și vor să afle elevii în legătură cu Caietul elevului conţinutul textului
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul obiectul și completarea unui jurnal dublu pentru clasa a III-a –
de detaliu din texte și numărul) (3.1); Limba și literatura ● Observarea
informative sau literare – Scrierea corectă - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui română, Editura sistematică: atitudinea
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective text care conține informații referitoare la Intuitext elevilor faţă de sarcina
ale limbii pe baza textului citit personaj si obiectul realizat (3.1); dată
4.5. Manifestarea - completarea unor propoziţii lacunare cu ●Resurse  Listă de verificare
disponibilităţii pentru adjective potrivite (3.5); procedurale: (da, nu):
transmiterea în scris a unor - gruparea unor adjective din textul suport, procedee de citire  concentrare asupra
idei în funcţie de număr și gen (3.5); activă, conversaţia, sarcinii de rezolvat;
- transformarea unor enunțuri din textul explicaţia, exercițiul,  implicare activă în
citit prin schimbarea numărului adjectivelor metoda Știu - Vreau rezolvarea sarcinii.
(4.5); să știu – Am învățat
- scrierea unui text în care se utilizează
adjective date (4.5).
14. 2.1. Descrierea unui obiect / ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
unei fiinţe din universul – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări și răspunsuri ce  Resurse
simplu de vorbire - vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu procedurale:
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul desprinse din textul citit (3.1); conversaţia, exerciţiul;
de detaliu din texte și numărul) - observarea unor mărci specifice ale procedee de lectură
informative sau literare – Scrierea corectă adjectivului (3.5);
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective - elaborarea de instrucţiuni amuzante
ale limbii pe baza textului citit pentru obiecte la îndemână (de exemplu,
4.3. Realizarea unei scurte „Cum este ... ? La ce foloseşte? Găseşte şi o
descrieri ale unor elemente din utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
15. 2.1. Descrierea unui obiect / – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
unei fiinţe din universul – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltar ameliorare/dezvoltare
simplu adjectivul (genul problemele (individuale/ale majorităţii e
3.1. Extragerea unor informaţii și numărul) elevilor) ce vor fi identificate după  Autoevaluarea
121
de detaliu din texte – Scrierea corectă evaluarea sumativă. ●Resurse
informative sau literare a unor adjective procedurale:
4.3. Realizarea unei scurte ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad exercițiul,
descrieri ale unor elemente din ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversaţia,
mediul apropiat pornind de la elevii care vor demonstra realizarea tuturor explicaţia, procedee,
întrebări de sprijin obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
de evaluare sumativă.

Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și jucării, cărți dragi copiilor - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri în care un factor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr cu 10 este 10 (2.5); manualul, imagini pentru clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind sau 100 - efectuarea de înmulțiri în care un factor formularea de probleme, efecturarea de
tabla înmulțirii, respectiv tabla este 100 (2.5); fișe de lucru, Caietul înmulțiri folosind
împărțirii - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în elevului pentru clasa a adunarea repetată;
5.1. Utilizarea terminologiei calcule (2.5); III-a – Matematică, utilizarea
specifice şi a unor simboluri - descompunerea unui număr format din Editura Intuitext proprietăților înmulțirii
matematice în rezolvarea şi/ două sau trei cifre într-o sumă de produse în  Resurse procedurale: în calcule;
sau compunerea de probleme care unul dintre factori este 10, respectiv conversaţia, explicaţia,
cu raţionamente simple 100 (2.5); exerciţiul
- utilizarea terminologiei specifice operației
de înmulțire (5.1);
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru
compararea unor numere sau/ și expresii
numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100
(5.1);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5);
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează
operații de înmulțire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
122
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un două cifre cu un număr de o cifră, cu elevului pentru clasa a de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră rezultatul mai mare decât 100 (2.5); III-a – Matematică, Tehnica semaforului:
împărțirii - scrierea unui factor ca sumă de zeci și Editura Intuitext se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei unități și efectuarea înmulțirii cu un număr  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri de o cifră (2.5); conversaţia, explicaţia, cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea şi/ - gruparea convenabilă a factorilor unei exerciţiul, rezolvarea de culorile semaforului,
sau compunerea de probleme înmulțiri cu mai mulți factori, pentru probleme iar la solicitarea
cu raţionamente simple rezolvare rapidă (2.5); învățătorului, ei ridică
- compararea unor expresii numerice ce un cartonaş: verde
conțin înmulțiri ale unui număr de două dacă înţeleg, galben
cifre cu un număr de o cifră (2.5); dacă nu sunt siguri şi
- rezolvarea de probleme cu operaţii de roşu dacă nu înţeleg.
acelaşi ordin/ de ordine diferite pe teme ce
corespund preocupărilor copiilor(2.5).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de unui număr de două cifre cu un număr de o manualul, imagini pentru rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un cifră (2.5); formularea de probleme, de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea terminologiei matematice jetoane cu litere, fișe de Tehnica „Fără
împărțirii (dublu, jumătate, de … ori mai mare în lucru, Caietul elevului mâini ridicate” -
5.1. Utilizarea terminologiei scrierea operațiilor de înmulțire și pentru clasa a III-a – se aşteaptă
specifice şi a unor simboluri rezolvarea acestora (5.1); Matematică, Editura răspunsuri la
matematice în rezolvarea şi - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Intuitext anumite solicitări
/sau compunerea de probleme cunoscute, respectând ordinea efectuării  Resurse procedurale: ale cadrului
cu raţionamente simple operațiilor și semnificația parantezelor conversaţia, explicaţia, didactic; se lasă
rotunde (2.5); demonstrația, exerciţiul, elevilor timp de
- rezolvarea de probleme în care apar Gândiți, lucrați în gândire, apoi pot
operații de înmulțire (2.5); perechi, comunicați discuta în perechi
- formularea şi rezolvarea unor probleme problematizarea, jocul sau în grupuri
pornind de la expresii care sugerează didactic mici; atenţia
operații de înmulțire (5.1.); învățătorului se
- jocuri de asociere a rezultatelor unor poate muta către
înmulțiri cu litere date și ordonarea anumiţi elevi,
acestora după o regulă îndicată (2.5). oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
în forţele proprii
123
posibilitatea de a
se exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui număr ca produs de doi sau  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de trei factori (2.5.); manualul, fișe de lucru, clasă:
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un Caietul elevului pentru  utilizarea
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră număr(2.5.); clasa a III-a – algoritmului înmulțirii
împărțirii - utilizarea algoritmului înmulțirii unui Matematică, Editura unui număr de trei
5.1. Utilizarea terminologiei număr de trei cifre cu un număr de o cifră Intuitext cifre cu un număr de o
specifice şi a unor simboluri (2.5.);  Resurse procedurale: cifră;
matematice în rezolvarea şi / - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia, explicaţia,  rezolvarea de
sau compunerea de probleme - utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul, probleme în care apar
cu raţionamente simple rezultatelor unor operații de înmulțire problematizarea operații de înmulțire.
(2.5.);
- gruparea convenabilă a factorilor unei
înmulțiri cu mai mulți factori, pentru
rezolvare rapidă (2.5);
- compararea unor produse pe baza
comutativității înmulțirii (5.1.);
- rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (2.5).
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului înmulțirii unui  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de număr de trei cifre cu un număr de o cifră manualul, imagini pentru  rezolvarea de
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un (2.5.); compunerea de exerciţii folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de o cifră - utilizarea calculatorului pentru verificarea probleme, jetoane cu tabla înmulţirii;
împărțirii rezultatelor unor operații de înmulțire litere, calculator de  rezolvarea de
5.1. Utilizarea terminologiei (2.5.); buzunar, Caietul elevului probleme prin mai
specifice şi a unor simboluri - utilizarea terminologiei matematice în pentru clasa a III-a – multe moduri.
matematice în rezolvarea şi/ scrierea operațiilor de înmulțire și Matematică, Editura
sau compunerea de probleme rezolvarea acestora (5.1); Intuitext
cu raţionamente simple - rezolvarea de exerciții, cu operațiile  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute, respectând ordinea efectuării conversaţia, explicaţia,
cu operaţiile aritmetice operațiilor și semnificația parantezelor demonstrația, exerciţiul
studiate, în concentrul 0 – rotunde (2.5);
10 000 - identificarea unor situații concrete care se
pot transpune în limbaj matematic (5.3);
- rezolvarea de probleme prin mai multe
moduri (5.3).
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date
124
cu rezultatele unor înmulțiri date și
ordonarea după o regulă dată (2.5).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manual, Caietul elevului clasă: utilizarea
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un un număr dat (2.5); pentru clasa a III-a – algoritmului de calcul
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea algoritmului de calcul pentru Matematică, Editura pentru înmulțirile în
împărțirii cifre înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu Intuitext care fiecare factor este
5.1. Utilizarea terminologiei câte două cifre (2.5);  Resurse procedurale: scris cu câte două cifre.
specifice şi a unor simboluri - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia euristică,
matematice în rezolvarea şi/ - compararea unor expresii numerice ce explicaţia, demonstrația,
sau compunerea de probleme conțin înmulțiri, fără a efectua calculele exerciţiul, jocul didactic
cu raţionamente simple (2.5);
5.3. Rezolvarea de probleme - utilizarea terminologiei matematice în
cu operaţiile aritmetice rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
studiate, în concentrul 0 – (5.1);
10 000 - analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3.).
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, Caietul elevului efectuarea de înmulțiri
10 000 şi de împărţiri folosind două cifre cu un câte două cifre (2.5); pentru clasa a III-a – în concentrul 0- 10 000
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - compararea unor expresii numerice ce Matematică, Editura
împărțirii cifre conțin înmulțiri, fără a efectua calculele Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme (2.5);  Resurse procedurale:
cu operaţiile aritmetice - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în conversaţia euristică,
studiate, în concentrul 0 – efectuarea înmulțirilor (2.5); explicaţia, demonstrația,
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în exerciţiul, jocul didactic
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
numere în concentrul 0 – unui număr de produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un un număr dat (2.5); buzunar, Caietul elevului de învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - efectuarea înmulțirilor prin pentru clasa a III-a – Tehnica „răspunsului la
împărțirii cifre descompunerea fiecărui factor(2.5); Matematică, Editura minut” la întrebări
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea algoritmului de calcul pentru Intuitext precise, clare, ce se
specifice şi a unor simboluri înmulțirile în care fiecare factor este scris cu  Resurse procedurale: adresează fiecărui elev,
matematice în rezolvarea câte două cifre (2.5); conversaţia, explicaţia, convenind cu elevii că
125
şi/sau compunerea de - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind demonstrația, exerciţiul, răspunsurile la aceste
probleme cu raţionamente calculatorul (2.5); Gândiți, lucrați în întrebări nu se
simple - rezolvarea de exerciții, cu operațiile perechi, comunicați, comentează sau
5.3. Rezolvarea de probleme cunoscute, respectând ordinea efectuării jocul didactic corectează, permiţând
cu operaţiile aritmetice operațiilor și semnificația parantezelor cadrului didactic să
studiate, în concentrul 0 – rotunde (2.5); sesizeze ce parte din
10 000 - utilizarea terminologiei matematice în temă trebuie reluată sau
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri clarificată.
(5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care
apar operații de înmulțire (5.3).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în
numere în concentrul 0 – unui număr de înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, fișe de lucru, clasă: efectuarea de
10 000 şi de împărţiri folosind trei cifre cu un câte două cifre (2.5); Caietul elevului pentru înmulţiri în
tabla înmulțirii, respectiv tabla număr de două - utilizarea terminologiei matematice în clasa a III-a – concentrul 0-10 000
împărțirii cifre rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1); Intuitext
specifice şi a unor simboluri - analiza și rezolvarea de probleme în care  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi / apar operații de înmulțire (5.3.); conversaţia, exerciţiul,
sau compunerea de probleme - formularea de probleme pe baza datelor problematizarea, jocul
cu raţionamente simple organizate într-un tabel şi rezolvarea didactic, portofoliul
5.3. Rezolvarea de probleme acestora (5.1.);
cu operaţiile aritmetice - realizarea unui portofoliu cu probleme pe
studiate, în concentrul 0 – tema jocurilor și jucăriilor pentru copii
10 000 (5.1.).
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Observarea
numere în concentrul 0 – - Înmulțirea unui algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică: atitudinea
10 000 şi de împărţiri folosind număr cu 10 sau - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în lucru, Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
tabla înmulțirii, respectiv tabla 100 calcule (2.5); pentru clasa a III-a – dată
împărțirii - Înmulțirea unui - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Matematică, Editura  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei număr de două cunoscute, respectând ordinea efectuării Intuitext (da, nu):
specifice şi a unor simboluri cifre cu un număr operațiilor și semnificația parantezelor  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea şi/ de o cifră rotunde (2.5); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
sau compunerea de probleme - Înmulțirea unui - aflarea unui factor necunoscut dintr-o problematizarea, jocul  implicarea activă în
cu raţionamente simple număr de trei operație de înmulțire (2.5); didactic rezolvarea sarcinii.
5.3. Rezolvarea de probleme cifre cu un număr - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate,
cu operaţiile aritmetice de o cifră în care apar operații de înmulțire (5.3.);
studiate, în concentrul 0 – - Înmulțirea unui - scrierea rezolvării unei probleme prin
126
10 000 număr de două expresia numerică (5.3).
cifre cu un număr
de două cifre
- Înmulțirea unui
număr de trei
cifre cu un număr
de două cifre
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
numere în concentrul 0 – Înmulţirea - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în Caietul elevului pentru  Portofoliul
10 000 şi de împărţiri folosind numerelor concentrul 0-10000; clasa a III-a –
tabla înmulțirii, respectiv tabla naturale în - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți Matematică, Editura
împărțirii concentrul 0 - factori, pe baza proprietăților înmulțirii Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei 10 000 - utilizarea termonologiei matematice în  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri rezolvarea de exerciții; conversaţia, exerciţiul
matematice în rezolvarea şi/ - rezolvarea unor exerciții în care se
sau compunerea de probleme aplică ordinea operațiilor și semnificația
cu raţionamente simple parantezelor rotunde;
5.3. Rezolvarea de probleme - rezolvarea de probleme folosind operațiile
cu operaţiile aritmetice învățate.
studiate, în concentrul 0 –
10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
numere în concentrul 0 – Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
10 000 şi de împărţiri folosind Înmulţirea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
tabla înmulțirii, respectiv tabla numerelor problemele (individuale ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
împărțirii naturale în elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,  Autoevaluarea.
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul 0 - evaluarea sumativă. Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri 10 000 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/ ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
sau compunerea de probleme elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
cu raţionamente simple obiectivelor de evaluare vizate prin proba
5.3. Rezolvarea de probleme de evaluare sumativă.
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul 0 –
10 000

127
Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Corpuri – proprietăți


UNITATEA TEMATICĂ 6: Tainele naturii – probleme și soluții PERIOADA: 3 săptămâni (S 1 – 2 – 3)
UNITATEA TEMATICĂ 7: Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Identificarea unor  Interacțiuni - vizionarea unor secvențe video care  Resurse materiale:  Evaluarea după Unitatea de
caracteristici ale între corpuri. prezintă forța gravitațională (1.1); baloane, bucățele de rezolvarea sarcinilor învățare a
corpurilor vii și nevii Interacțiunea - stabilirea etapelor unui experiment hârtie, hârtii cu grosimi de învățare: început în
2.1. Identificarea etapelor gravitațională/ pentru evidențierea interacțiunii diferite, cărți de joc Tehnica „Fără unitatea
unui demers investigativ magnetică/ gravitaționale/ magnetice (2.1);  Resurse procedurale: mâini ridicate” - tematică 6
vizând mediul electrică/ prin - stabilirea materialelor necesare conversaţia, explicaţia, se aşteaptă (3 ore) și se
înconjurător pe baza unui frecare derulării experimentului (2.1); Știu/ Vreau să știu/ Am răspunsuri la încheie în
plan dat - identificarea unor jocuri care presupun învățat, SINELG, exerciţiul, anumite unitatea
2.2. Aplicarea planului utilizarea interacțiunii prin frecare (2.4); observarea dirijată, joc de solicitări ale tematică 7
dat pentru efectuarea - stabilirea de asemănări și deosebiri rol cadrului didactic; (3 ore).
unei investigații a între diferite tipuri de interacțiuni (2.4); se lasă elevilor
mediului înconjurător - joc de rol: Recunoaște interacțiunea timp de gândire,
2.4. Formularea de (2.4). apoi pot discuta
concluzii pe baza în perechi sau în
demersului investigativ grupuri mici;
128
atenţia
învățătorului se
poate muta
către anumiţi
elevi, oferindu-
se şi celor timizi
sau tăcuţi
posibilitatea de a
se exprima.
2. 1.1. Identificarea unor  Recapitulare - observarea unor imagini și clasificarea  Resurse materiale:  Observarea
caracteristici ale – Corpuri – corpurilor ilustrate în funcție de criterii imagini, manual, film sistematică a
corpurilor vii și nevii proprietăți date (1.1); documentar, atitudinii elevilor faţă
1.2. Utilizarea unor - ordonarea unor vase în funcție de videoproiector, laptop de sarcina dată:
criterii pentru volumul de lichid pe care îl conțin (1.2);  Resurse procedurale:  Listă de verificare
compararea unor corpuri, - asocierea unor corpuri în funcție de conversaţia, exerciţiul, (da, nu):
fenomene și procese dimensiunile lor (1.2); problematizarea, Gândiți, concentrarea
2.4. Formularea de - identificarea unor corpuri aflate în lucrați în perechi, asupra sarcinii de
concluzii pe baza diverse stări de agregare (1.2); comunicați rezolvat;
demersului investigativ - formularea unor concluzi referitoare la implicarea activă în
funcționarea busolei (2.4); rezolvarea sarcinii.
- identificarea utilității magneților (2.4).
3. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
caracteristici ale - Corpuri – - identificarea cracteristicilor unor fișa de evaluare pentru
corpurilor vii și nevii proprietăți corpuri ilustrate (1.1); fiecare elev
1.2. Utilizarea unor - completarea unor texte lacunare  Resurse procedurale:
criterii pentru folosind cuvinte care denumesc conversaţia, explicaţia
compararea unor corpuri, proprietăți și caracteristici ale corpurilor
fenomene și procese (1.1);
2.4. Formularea de - realizarea de corespondențe între
concluzii pe baza metale, caracteristicile metalelor și
demersului investigativ utilizările acestora (1.2);
- stabilirea valorii de adevăr a unor
enunțuri referitoare la proprietățile
corpurilor (2.4);
- explicarea unor fenomene (2.4).

129
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 8
Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 8: Lumea de lângă noi


PERIOADA: 3 săptămâni (S 7 – 8 – 9)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii*


U.Î.: Împreună U.Î.: Corpurile din jurul nostru U.Î.: Forțe și efecte*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Localizarea unor obiecte 6 ore:  Forțe și efecte
(S7 – S9) - descrierea unui coleg/ a unei colege; (S7 – S9) - coordonate într-o reprezentare grafică - Efectele diferitelor interacțiuni dintre
- organizarea unui eveniment la nivelul sub formă de reţea. 3 ore corpuri (deformare, mișcare);
clasei.  Figuri geometrice (S7 – S9) - Mișcare și repaus. Caracteristici ale
 Textul – textul literar, narativ - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie + 3 ore mișcării (distanță, durată, rapiditate).
- identificarea de informaţii explicit curbă, semidreaptă segment; (S10 – S12)
1.3. formulate; 1.1. - unghi; 2.2.
1.4. - organizarea în tabele a informațiilor; 1.2. - poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi; 2.3.
2.1. - exprimarea acordului/ dezacordului față 3.1. - cerc.

130
2.2. de acțiunile unor personaje; 3.2.  Axa de simetrie
2.4. - exprimarea personală pe baza textului.  Perimetrul
3.1.  Organizarea textului scris  Corpuri geometrice
3.2. - textul funcțional - elaborarea unui cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
3.3. fluturaş publicitar pentru comunicarea (recunoaştere, identificarea unor elemente
3.4. rezultatelor unui proiect; specifice)
3.5. - scrierea textului în care se prezintă o
4.1. întâmplare imaginată;
4.2. - antrenamente de scriere creativă.
4.4.  Variabilitatea limbii și a comunicării în
4.5. contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S7 – S12) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Lumea de lângă noi (3 ore) și Invenții, joc
și culoare (3 ore).

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Împreună
PERIOADA: 3 săptămâni (S 7 – 8 – 9)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare suport (3.1); Zăpada mieilor, după învățare:
3.2. Formularea unui răspuns - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Mircea Tehnica semaforului:
emoţional faţă de textul literar și a expresiilor din text, prin raportare la Sântimbreanu, se pune la dispoziţia
citit contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului elevilor de cartonaşe în
3.3. Formularea unei păreri sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a – culorile semaforului, la
despre o întâmplare citită - citirea în forme variate a unor enunţuri Limba și literatura solicitarea învățătorului,
4.4. Povestirea pe scurt a unei din text, în lanţ, ştafetă (3.1); română, Editura elevii ridică un cartonaş:
întâmplări citite - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar verde dacă înţeleg,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu galben dacă nu sunt

131
desprinse din textul citit (3.2); ● Resurse siguri şi roşu dacă nu
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale: înţeleg.
repere date de învățător (enunțuri din text exercițiul,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversaţia, ● Observarea
celor date) (3.1); explicaţia, procedee sistematică: atitudinea
- transcrierea unor enunțuri din text în care de citire activă, jocul elevilor faţă de sarcina
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor didactic. dată:
cuvinte precizate de învățător (3.1);  Listă de verificare
- exerciţii de exprimare personală pe baza (da, nu):
elementelor din text (3.3);  concentrare asupra
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe sarcinii de rezolvat;
scurt aspecte referitoare la textul citit (4.4).  implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea enunţuri orale proprii (2.2); manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea lecturii - formularea, în grup, a unor întrebări ale Zăpada mieilor, după comportamentul de
profesorului căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei Mircea ascultător activ:
2.4. Participarea la interacţiuni probleme care se poate desprinde din textul Sântimbreanu,  Lista de verificare (da,
pentru găsirea de soluţii la lecturat (2.2); Caietul elevului nu):
probleme - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) pentru clasa a III-a –  manifestarea
3.1. Extragerea unor informaţii - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în Limba și literatura interesului față de
de detaliu din texte comunicare (2.4); română, Editura mesaje audiate cu
informative sau literare - exerciţii de exprimare a primelor reacţii Intuitext, dicționar ajutorul
3.2. Formularea unui răspuns faţă de cele citite (3.2); computerului;
emoţional faţă de textul literar - exerciţii de exprimare personală pe baza ● Resurse  concentrare asupra
citit elementelor din text (3.3). procedurale: sarcinii;
3.3. Formularea unei păreri exercițiul,  formularea de
despre o povestire sau conversaţia, răspunsuri adecvate
personajele acesteia explicaţia, procedee la întrebări;
de citire activă, jocul  executarea unor
didactic. sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
3. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: clasă: alcătuirea de
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Zăpada mieilor, după propoziții utilizând
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți Mircea cuvintele nou învățate în
emoţional faţă de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); Sântimbreanu, text.
132
citit - completarea unor tabele, realizarea de Caietul elevului  Proba orală:
3.4. Evaluarea conţinutului organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) pentru clasa a III-a – formulare de răspunsuri
unui text pentru a evidenţia - discuții, în perechi, care evidențiază Limba și literatura la întrebări referitoare la
cuvinte-cheie şi alte aspecte opiniile elevilor despre anumite aspecte română, Editura conţinutul textului.
importante ale acestuia relatate în text (2.4); Intuitext
4.5. Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care
disponibilităţii pentru intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ ● Resurse
transmiterea în scris a unor impresionează (3.2); procedurale:
idei - realizarea în scris a unui scurt text în care exercițiul,
se comentează paragraful ales (4.5); conversaţia,
- citirea textului suport cu reglarea explicaţia, procedee
intensităţii şi volumului vocii precum şi a de citire activă, jocul
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii didactic.
afective a mesajului (3.2).
4. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea părţii de pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate vorbire - selectarea din textul suport a unor elevului pentru clasa
2.4. Participarea la interacţiuni cuvinte care indică anumite aspecte a III-a – Limba și
pentru găsirea de soluţii la precizate de învățător și gruparea acestora literatura română,
probleme în funcţie de ceea ce denumesc (3.5); Editura Intuitext,
3.5. Sesizarea unor regularităţi - identificarea în textul suport a unor dicționar
ale limbii pe baza textului citit cuvinte care îndeplinesc cerințe date
(pronume) (3.5); ● Resurse
- completarea unor enunţuri lacunare (3.5); procedurale:
- scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor exercițiul,
ortograme (3.5); conversaţia,
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în explicaţia, procedee
comunicare (2.4). de citire activă, jocul
didactic.
5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate numărului - audierea unor enunțuri precizate de elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit gramaticale diferite și marcarea, prin literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de diferite semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext
ortografie în redactarea de cuvântul anunțat de învățător are valoare
text de pronume (1.3); ● Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor pronume dintr-un procedurale:
133
întâmplări imaginate / trăite fragment dat (1.3); exercițiul,
- completarea unor propoziţii lacunare cu conversaţia,
pronume potrivite (3.5); explicaţia, procedee
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc de citire activă, jocul
ortograme (4.1); didactic.
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.4).
6. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele -  - joc Vânătoarea de pronume - ● Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea identificarea pronumelor dintr-un text manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate numărului audiat (1.3); elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi  identificarea unor pronume dintr-un a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit fragment dat; transformarea acestora literatura română,  Listă de verificare
4.1. Aplicarea regulilor de conform jocului De la unul/una la mai Editura Intuitext (da, nu):
ortografie în redactarea de mulți/multe și invers (1.3);  concentrare asupra
text  gruparea unor pronume dintr-un text ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5. Manifestarea dat, în funcţie de număr (3.5); procedurale:  implicare activă în
disponibilităţii pentru  transformarea unor enunțuri prin exercițiul, rezolvarea sarcinii.
transmiterea în scris a unor schimbarea numărului pronumelor (4.5); conversaţia, ● Interevaluarea
idei  completarea unor enunțuri cu pronume, explicaţia, procedee  Tema de lucru pentru
la numărul singular sau plural, în funcție de de citire activă, jocul acasă
contextul dat (3.5); didactic.
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.5);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în ● Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de clasă, în cadrul unui grup mic (2.4); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare - proiect de grup: „Apa” (realizarea unei elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
2.4. Participarea la interacţiuni cărţi şi expunerea acesteia/ prezentarea a III-a – Limba și dată
pentru găsirea de soluţii la acesteia) (4.4); literatura română,  Lista de verificare (da/
probleme - expoziţie de produse realizate în urma Editura Intuitext nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei activităţilor (4.5); concentrarea asupra
întâmplări imaginate/ trăite - Organizarea activităţii de derulare a ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5.Manifestarea proiectului: procedurale: implicarea activă în
disponibilităţii pentru  stabilirea temei proiectului; exercițiul, rezolvarea sarcinii de
transmiterea în scris a unor  precizarea cerinţelor; conversaţia, grup.
idei  prezentarea criteriilor de evaluare; explicaţia, procedee  Tema pentru acasă
 stabilirea datei de prezentare a de lucru în grup,
134
proiectului; învățarea bazată pe
 stabilirea responsabilităţilor (4.4); proiect
- realizarea unor desen pentru a ilustra
anumite proprietăţi ale apei (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre apă (4.4).
8. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Cum să creezi - activităţi realizate în grup pentru analiza și ● Resurse materiale:  Observarea
pentru găsirea de soluţii la un fluturaş realizarea unor texte funcţionale (2.4); manual, Caietul sistematică:
probleme publicitar - realizarea unui fluturaş pentru elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
4.1. Aplicarea regulilor de promovarea unei serbări, a unui concurs sau a III-a – Limba și nu):
ortografie în redactarea de proiect (4.2); literatura română,  manifestarea
text - expoziții de produse scrise, realizate în Editura Intuitext interesului față de
4.2.Redactarea unor texte urma activităților de grup/individuale (4.5); mesaje audiate cu
funcţionale simple care conţin - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ●Resurse ajutorul computerului
limbaj vizual şi verbal ortograme (4.1). procedurale: concentrarea asupra
4.5. Manifestarea exercițiul, sarcinii;
disponibilităţii pentru conversaţia,  formularea de
transmiterea în scris a unor explicaţia, procedee răspunsuri adecvate la
idei de citire activă, jocul întrebări;
didactic.  efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
 Tema pentru acasă
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui - audierea unor poveşti, povestiri, ● Resurse materiale: Observarea sistematică:
faţă de diverse tipuri de obiect. Descrierea întâmplări, poezii folosind reportofonul, manual, texte– atitudinea elevilor faţă
mesaje în contexte familiare unei activități computerul (1.4); suport: de sarcina dată
2.2. Povestirea unei întâmplări - relatarea după întrebările investigatorului poeziile Să-ţi arăt  Listă de verificare
cunoscute pe baza unui suport perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De cine sunt eu, Eu sunt (da, nu):
adecvat din partea ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); magician,  concentrarea
profesorului - relatarea etapelor în derularea unei acţiuni înregistrate pe CD, asupra sarcinii de
(2.2). Caietul elevului rezolvat;
pentru clasa a III-a –  implicarea activă în
Limba și literatura rezolvarea sarcinii.
română, Editura
Intuitext

● Resurse
procedurale:
135
ascultare activă,
conversaţia,
explicaţia, exercițiul,
jocul didactic
10. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu din texte lectura textului suport (3.1); manual, text- suport sistematică a
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Din greşeală, după comportamentului de
3.3. Formularea unei păreri și a expresiilor din text prin raportare la Lev Tolstoi, Caietul cititor activ
despre o povestire / personajele contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
acesteia sensurile oferite de dicţionar (3.1); a III-a – Limba și nu):
4.1. Aplicarea regulilor de - citirea în forme variate a unor enunţuri literatura română,  manifestarea
ortografie în redactarea de din text în lanţ, ştafetă (3.1); Editura Intuitext, interesului față de
text - formularea de întrebări și răspunsuri ce dicționar lectura unui text;
4.4. Povestirea pe scurt a unei vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu  formularea de
întâmplări citite desprinse din textul citit (3.1); ● Resurse răspunsuri adecvate la
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale: întrebări.
repere date de învățător (enunțuri din text procedee de citire
în care se regăsesc cuvinte cu același sens activă, conversaţia, ● Temă de lucru în
celor date) (3.1); explicaţia, exercițiul clasă:
- transcrierea unor enunțuri din text în care  alcătuirea de
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor enunțuri utilizând
cuvinte precizate de învățător (3.1); cuvinte nou învățate;
- exerciţii de exprimare personală pe baza  formularea de
elementelor din text (3.3); enunțuri în care se
- scrierea unui paragraf în care se redau folosesc cuvinte a
aspecte citite (4.4); căror ortografie a fost
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc explicată în clasă.
ortograme (4.1).
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea suport (3.1); manual, text- suport rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea profesorului lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Din greşeală, după învățare:
3.1. Extragerea unor informaţii și a expresiilor din text prin raportare la Lev Tolstoi, Caietul Tehnica semaforului
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa ● Tema pentru acasă
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); a III-a – Limba și
3.3. Formularea unei păreri - citirea în forme variate a unor enunţuri literatura română,
despre o povestire/ din text - în lanţ, ştafetă (3.1); Editura Intuitext,
personajele acesteia - formularea de întrebări și răspunsuri ce dicționar
3.5. Sesizarea unor regularităţi vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
136
ale limbii pe baza textului citit desprinse din textul citit (3.1); ● Resurse
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:
repere date de învățător (enunțuri din text procedee de citire
în care se regăsesc cuvinte cu același sens activă, conversaţia,
celor date) (3.1); explicaţia, exercițiul
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3);
- observarea unor mărci specifice (de
exemplu, plural/ gen etc.) (3.5).
12. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
unei fiinţe din universul aprofundarea suport (3.1); manual, text- suport revizuirea textului
apropiat pe baza unui plan lecturii - citirea în forme variate a unor enunţuri Din greşeală, după redactat în clasă și
simplu din text - în lanţ, ştafetă (3.1); Lev Tolstoi, Caietul transcrierea formei
3.1. Extragerea unor informaţii - formularea de întrebări și răspunsuri ce elevului pentru clasa corecte
de detaliu din texte vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu a III-a – Limba și
informative sau literare desprinse din textul citit (3.1); literatura română,
3.4. Evaluarea conţinutului - citirea selectivă a textului pe baza unor Editura Intuitext,
unui text pentru a evidenţia repere date de învățător (enunțuri din text dicționar
cuvinte-cheie şi alte aspecte în care se regăsesc cuvinte cu același sens
importante ale acestuia celor date) (3.1); ● Resurse
3.5. Sesizarea unor regularităţi - transcrierea unor enunțuri din text în care procedurale:
ale limbii pe baza textului citit se regăsesc cuvinte cu sens opus unor procedee de citire
cuvinte precizate de învățător (3.1); activă, conversaţia,
- delimitarea textului în fragmente (3.4); explicaţia, exercițiul
- identificarea unor trăsături ale unor
personaje din text (2.1);
- identificarea pronumelor în fragmente de
text scris (3.5).
13. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui ● Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
ale limbii prin raportare la – Textul narativ text care conține informații despre apă manual, text suport - redactarea unui text în
mesaje audiate – Cuvântul-parte (3.1); Apa, după Lucia care se prezintă
3.1. Extragerea unor informaţii de vorbire - - identificarea unor pronume dintr-un text Olteanu., Caietul întâmplări posibile în
137
de detaliu din texte pronumele dat (1.3); elevului pentru clasa realitate
informative sau literare –Scrierea de - formularea de răspunsuri la întrebări ce a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
3.5. Sesizarea unor regularităţi texte funcţionale vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu literatura română, baza unor criterii date,
ale limbii pe baza textului citit simple care desprinse din textul citit (3.1); Editura Intuitext, referitoare la așezarea
4.2. Redactarea unor texte conţin limbaj - completarea unor propoziţii lacunare cu ilustraţii  corectă a textului în
funcţionale simple care conţin vizual şi verbal pronume potrivite (3.5); pagină
limbaj vizual şi verbal - identificarea situațiilor din textul lecturat ● Resurse
4.5. Manifestarea în care se evidențiază modul de scriere a procedurale: Tema pentru acasă:
disponibilităţii pentru unor pronume (4.5); procedee de citire revizuirea textului
transmiterea în scris a unor - realizarea unor fluturaşi pentru activă, conversaţia, redactat în clasă și
idei promovarea unor proiecte, produse, explicaţia, exercițiul, transcrierea formei
activităţi (4.2). activitate în grup şi în
perechi, jocul
didactic
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ - formularea de mesaje pe baza textului citit fişe de evaluare
informative sau literare – Cuvântul-parte (3.1);
3.5. Sesizarea unor regularităţi de vorbire - - observarea unor mărci specifice ale  Resurse
ale limbii pe baza textului citit pronumele pronumelui (3.5); procedurale:
4.2. Redactarea unor texte – Scrierea de - formularea de enunţuri cu pronume la conversaţia, exerciţiul
funcţionale simple care conţin texte funcţionale numărul plural (3.5);
limbaj vizual şi verbal simple care - realizarea unor fluturaşi pentru
conţin limbaj promovarea unor proiecte, produse,
vizual şi verbal activităţi (4.2).
15. 1.4. Manifestarea curiozităţii – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale:  Autoevaluare
faţă de diverse tipuri de – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fișe de
mesaje în contexte familiare de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltar
2.1. Descrierea unui obiect/ pronumele problemele (individuale / ale majorităţii e
unei fiinţe din universul – Scrierea de elevilor) ce vor fi identificate după
apropiat pe baza unui plan texte funcţionale evaluarea sumativă.  Resurse
simplu simple care procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularităţi conţin limbaj ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad conversaţia, jocul
ale limbii pe baza textului citit vizual şi verbal ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic exerciţiul
4.2. Redactarea unor texte elevii care vor demonstra realizarea tuturor
funcţionale simple care conţin obiectivelor de evaluare vizate prin proba
limbaj vizual şi verbal de evaluare sumativă.

138
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Corpurile din jurul nostru - Elemente de geometrie
PERIOADA: 3 săptămâni (S 7 – 8 – 9)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
spaţiu şi în reprezentări, în unor obiecte raport cu alte obiecte (3.1); imagini, scheme, hărți, clasă:
situaţii familiare - realizarea unor desene, respectând șah, Caietul elevului identificarea unor
condiţii date (3.1); pentru clasa a III-a – obiecte în funcție de
- participarea la jocuri de strategie în care Matematică, Editura descrierea poziției
este necesară localizarea pieselor (ex.: șah) Intuitext lor;
(3.1);  Resurse procedurale: realizarea de desene
- realizarea şi completarea unor tabele conversaţia, explicaţia, respectând condiții
respectând instrucţiuni în care se folosesc exerciţiul, jocul didactic date;
cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); stabilirea
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o coordonatelor unui

139
reprezentare grafică sub formă de reţea obiect într-o rețea.
(3.1);
- descrierea structurii unui ansamblu de
obiecte (3.1);
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1);
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
2. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Punctul. - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
simple ale figurilor şi corpurilor Dreapta. Linia desene a figurilor geometrice date (3.2); riglă, echer, Caietul  recunoasterea
geometrice în contexte curbă. Linia frântă - realizarea unor desene/ colaje folosind elevului pentru clasa a unor figuri geometrice;
familiare figurile geometrice învăţate (3.2); III-a – Matematică,  trasarea unor figuri
1.1. Observarea unor modele/ - identificarea şi denumirea figurilor Editura Intuitext geometrice date
regularităţi din cotidian, geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:
pentru crearea de - identificarea în cotidian/desene/imagini a conversaţia, explicaţia,
raţionamente proprii elementelor repetitive (1.1); exerciţiul, jocul didactic,
1.2. Aplicarea unei reguli - identificarea regulii de construcţie a unui problematizarea
pentru continuarea unor şir de simboluri sau numere (1.1);
modele repetitive - realizarea unor modele repetitive (cu
desene), respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
3. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Segmentul de - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Observarea
simple ale figurilor şi corpurilor dreaptă. desene/ imagini a figurilor geometrice date manualul tipa/ digital, sistematică:
geometrice în contexte Semidreapta (3.2); rigle, markere, carioci, atitudinea elevilor
familiare - identificarea şi denumirea figurilor creioane colorate, fișe faţă de sarcina dată
1.1. Observarea unor modele/ geometrice plane (3.2); de lucru; Caietul elevului  Listă de verificare
regularităţi din cotidian, - realizarea unor desene folosind figurile pentru clasa a III-a – (da, nu):
pentru crearea de geometrice învăţate (3.2); Matematică, Editura  concentrarea asupra
raţionamente proprii - identificarea regulii de construcţie a unui Intuitext sarcinii de rezolvat;
1.2. Aplicarea unei reguli şir de simboluri sau numere (1.1);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
pentru continuarea unor - realizarea unor modele repetitive (cu conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
modele repetitive desene), respectând o regulă dată (1.2); demonstrația, exerciţiul,
- realizarea unor modele repetitive utilizând problematizarea
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
4. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Unghiul - recunoașterea în imagini și în mediul  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor înconjurător a unghiurilor (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
geometrice în contexte - construirea unor unghiuri respectând riglă, echer, creioane  construirea unor
familiare criterii date (3.2); colorate, fișe de lucru; unghiuri respectând
- exerciții de citirea a unor unghiuri date Caietul elevului pentru criterii date;
140
(3.2); clasa a III-a –  comparearea unor
- compararea unor unghiuri prin Matematică, Editura unghiuri.
suprapunere (3.2); Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Poligoane. - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse materiale:  Observarea
simple ale figurilor şi corpurilor Pătrat, geometrice plane (3.2); manualul tipar/ digital, sistematică:
geometrice în contexte dreptunghi, - conturarea figurilor geometrice plane cu șabloane pentru figuri atitudinea elevilor
familiare triunghi ajutorul instrumentelor de geometrie/ geometrice, truse de faţă de sarcina dată
1.2. Aplicarea unei reguli şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) geometrie, Caietul  Listă de verificare
pentru continuarea unor (3.2); elevului pentru clasa a (da, nu):
modele repetitive - realizarea unor desene/ colaje folosind III-a – Matematică,  concentrarea asupra
figurile geometrice învăţate (3.2); Editura Intuitext sarcinii de rezolvat;
- gruparea unor figuri după criterii date  Resurse procedurale:  implicarea activă în
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
- identificarea numărului de figuri demonstrația, exerciţiul,
geometrice plane dintr-un desen dat/ jocul didactic
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
6. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Perimetrul - desenarea unor figuri geometrice  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor respectând criterii date: formă, lungimea manual tipar/ digital, clasă: aflarea
geometrice în contexte laturilor (3.2); riglă, Caietul elevului perimetrului unor
familiare - rezolvarea unor probleme care presupun pentru clasa a III-a – figure geometrice.
aflarea perimetrului unor figuri geometrice Matematică, Editura
(3.2); Intuitext
- calcularea perimetrului unor figuri date  Resurse procedurale:
cunoscând lungimea laturilor și a lungimii conversaţia euristică,
laturilor cunoscând perimetrul (3.2). explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic.
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice plane (3.2); manual, șabloane, rigle,  identificarea
geometrice în contexte - conturarea figurilor geometrice plane cu carton, fișe de lucru, numărului de figuri
familiare ajutorul instrumentelor de geometrie/ Caietul elevului pentru geometrice plane
şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi, clasa a III-a – dintr-un desen dat;
141
cerc) (3.2); Matematică, Editura  gruparea unor
- realizarea unor colaje folosind figurile Intuitext figuri după criterii
geometrice învăţate (3.2);  Resurse procedurale: date.
- gruparea unor figuri după criterii date conversaţia euristică,
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); explicaţia, demonstrația,
- identificarea numărului de figuri exerciţiul, jocul didactic.
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2).
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Activitate practică
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice. Cub, care au forma unor corpuri geometrice manualul, corpuri cu  Gruparea unor
geometrice în contexte paralelipiped, cunoscute, din mediul apropiat (cub, forme diverse, bile, corpuri geometrice
familiare cilindru, sferă, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); corpuri geometrice, bețe după criterii date.
con - gruparea unor corpuri geometrice după de chibrit, plastilină,
criterii date (formă/ număr de feţe, număr carton, foarfece, Caietul
de vârfuri, număr de muchii) (3.2); elevului pentru clasa a
- decuparea după contur a desfăşurării unui III-a – Matematică,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, Editura Intuitext
cilindru, con (3.2);  Resurse procedurale:
- construirea unor corpuri geometrice conversaţia, explicaţia,
folosind diverse materiale (beţişoare, demonstrația, exerciţiul,
scobitori, plastilină etc.) (3.2); jocul didactic
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor unor axe de simetrie (3.2); manualul tipar/ digital, clasă:
geometrice în contexte - identificarea, prin pliere, a axei/ axelor de coli colorate, foarfece,  identificarea axelor
familiare simetrie ale figurilor geometrice (3.2); fișe de lucru; Caietul de simetrie ale unor
- construirea axelor de simetrie pentru figuri elevului pentru clasa a figuri geometrice
geometrice date (3.2); III-a – Matematică,
- realizarea unor desene folosind figurile Editura Intuitext
geometrice învăţate (3.2).  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
jocul didactic.
10. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-  Resurse materiale:  Observarea
142
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea o reprezentare grafică sub formă de reţea manual tipărit/ digital, sistematică:
situaţii familiare unor obiecte (3.1); imagini, rigle, creioane atitudinea elevilor
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri - identificarea şi denumirea figurilor colorate, trusa de faţă de sarcina dată
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice geometrice plane (3.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
geometrice în contexte - Axa de simetrie - conturarea figurilor geometrice plane cu Caietul elevului pentru (da, nu):
familiare - Perimetrul ajutorul instrumentelor de geometrie/ clasa a III-a –  concentrarea asupra
- Corpuri şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
geometrice (3.2); Intuitext  implicarea activă în
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
care au forma unor corpuri geometrice conversaţia, exerciţiul,
cunoscute, din mediul apropiat (cub, problematizarea, jocul
paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); didactic
- gruparea unor corpuri geometrice după
criterii date (formă/ număr de feţe, număr
de vârfuri, număr de muchii) (3.2);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor figuri geometrice
(3.2).
11. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea – identificarea şi denumirea figurilor de lucru;
situaţii familiare unor obiecte geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri – localizarea unor corpuri geometrice (3.1); conversaţia, exerciţiul
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice – descrierea unor corpuri geometrice
geometrice în contexte - Axa de simetrie identificând numărul de fețe/ muchii/
familiare - Perimetrul vârfuri (3.2);
- Corpuri – aflarea perimetrului unor figuri
geometrice geometrice cunoscând lungimea laturilor
(3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru
figuri geometrice date (3.2).
12. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
simple ale figurilor şi corpurilor Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
geometrice în contexte - Localizarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
familiare unor obiecte problemele (individuale/ ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
- Figuri elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,  Autoevaluarea
geometrice evaluarea sumativă. Editura Intuitext
- Axa de simetrie – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
143
- Perimetrul ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru conversația, explicația,
- Corpuri elevii care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
geometrice obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.

Științe ale naturii


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Forțe și efecte
NUMĂR DE ORE: 6
 UNITATEA TEMATICĂ 8: Lumea de lângă noi PERIOADA: 3 săptămâni (S 7 – 8 – 9) *
 UNITATEA TEMATICĂ 9: Invenții, joc și culoare PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 - 12)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și Observații


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2 Aplicarea planului dat  Efectele - observarea unor imagini și  Resurse materiale:  Tema de lucru Unitatea de
pentru efectuarea unei diferitelor identificarea efectelor interacțiunilor Manual tipar/ digital, în clasă: învățare începe
investigații a mediului interacțiuni dintre corpuri (2.2); burete, bile din metal și - identificarea în unitatea
înconjurător dintre corpuri. - parcurgerea etapelor unor activități din plastic, plastilină, reacției unor tematică 8 (3
2.3. Reprezentarea Deformarea practice pentru a pune în evidență lumânări, monede corpuri la ore) și se încheie
grafică a rezultatelor unor corpurilor revenirea/ nerevenirea la forma  Resurse procedurale: interacțiunea cu în unitatea
observații realizate în inițială a unor corpuri după conversaţia, explicaţia, alte corpuri tematică 9 (3
cadrul diferitelor etape deformarea în contact cu alte corpuri exerciţiul, observarea ore).
ale demersului (2.2); dirijată, experimentul
144
investigativ utilizând - realizarea unor fișe de observații
tabele, diagrame, despre fenomenele și procesele
formule simple mediului înconjurător (2.3).
- realizarea reprezentărilor grafice
pentru evidențierea corpurilor aflate
în stare de mișcare sau repaus (2.3).
2. 2.2 Aplicarea planului dat  Efectele - observarea efectelor interacțiunilor  Resurse materiale:  Tema de lucru
pentru efectuarea unei diferitelor dintre corpuri în imagini și în mediul imagini, enciclopedii, pentru acasă:
investigații a mediului interacțiuni înconjurător (2.2); filme, videoproiector, - completarea unui
înconjurător dintre corpuri. - parcurgerea etapelor unor activități laptop, manual digital, jurnal de observații
2.3. Reprezentarea Mișcarea practice pentru a evidenția texte nonliterare, în urma studierii
grafică a rezultatelor unor corpurilor. schimbarea poziției unui corp (2.2); jetoane cu imagini efectelor
observații realizate în Mișcare și - identificarea, în jurul lor și în filme, a  Resurse procedurale: interacțiunii dintre
cadrul diferitelor etape repaus (I) unor corpuri aflate în repaus/în conversaţia, explicaţia, corpuri
ale demersului mișcare (2.2); exerciţiul, experimentul,
investigativ utilizând demonstrația,
tabele, diagrame, Știu/Vreau să știu/Am
formule simple învățat.
3. 2.2 Aplicarea planului dat  Efectele - realizarea unor fișe de observații  Resurse materiale:  Tema de lucru
pentru efectuarea unei diferitelor despre fenomenele și procesele imagini, enciclopedii, pentru acasă:
investigații a mediului interacțiuni mediului înconjurător (2.3); filme, videoproiector, - completarea unui
înconjurător dintre corpuri. - identificarea forțelor care determină laptop, manual digital, jurnal de observații
2.3. Reprezentarea Mișcarea mișcarea unor corpuri (2.3). texte nonliterare, în urma studierii
grafică a rezultatelor unor corpurilor. jetoane cu imagini efectelor
observații realizate în Mișcare și  Resurse procedurale: interacțiunii dintre
cadrul diferitelor etape repaus (II) conversaţia, explicaţia, corpuri
ale demersului exerciţiul, experimentul,
investigativ utilizând demonstrația,
tabele, diagrame, Știu/Vreau să știu/Am
formule simple învățat.

145
PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 9
Limba și literatura română – Matematică - Științe ale naturii
CLASA A III-A

UNITATEA TEMATICĂ 9: Invenții, joc și culoare


PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 – 12)

Limba și literatura română Matematică Științe ale naturii*


U.Î.: Despre invenții U.Î.: Atelier de joc și învățare U.Î.: Forțe și efecte*
15 ore  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 12 ore  Fracţii subunitare şi echiunitare cu 6 ore:  Forțe și efecte
(S10 – S12) - relatarea unei acţiuni/ întâmplări (S10 – S12) numitorul mai mic sau egal cu 10 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre
cunoscute (vizionarea unui film/ desen - diviziuni ale unui întreg: doime, 3 ore corpuri (deformare, mișcare);
animat pentru copii); treime, ..., zecime; reprezentări prin (S7 – S9) - Mișcare și repaus. Caracteristici ale
- prezentarea unei activități. + 3 ore mișcării (distanță, durată, rapiditate).
desene;
 Textul – textul literar, narativ (S10 – S12)
- identificarea de informaţii explicit
- terminologie specifică: fracţie,
1.3. 2.1. 2.2.
formulate; numitor, numărător;
1.4. 2.2. 2.3.
146
2.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri 2.3. - compararea, ordonarea fracţiilor
2.3. prin diferite procedee; 2.4. subunitare cu acelaşi numitor.
2.4. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.1. - exprimarea personală pe baza textului.
5.1.
3.2.  Organizarea textului scris
3.4. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
3.5. - descrierea unor elemente din mediul
4.1. apropiat – elaborarea de instrucțiuni
4.2. amuzante, utilizări neobișnuite ale
4.3. obiectelor;
4.4. - antrenamente de scriere creativă.
4.5.  Variabilitatea limbii și a comunicării în
contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
*Unitatea de învățare de la Științe ale naturii durează 6 săptămâni (S7 – S12) și se derulează pe parcursul a două unități tematice: Lumea de lângă noi (3 ore) și Invenții, joc
și culoare (3 ore).

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre invenții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 – 12)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
faţă de diverse tipuri de lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: clasă: alcătuirea de
mesaje în contexte familiare suport (3.1); Max, Duc şi nava propoziții utilizând
2.2. Povestirea unei întâmplări - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute cosmică, după Walt cuvintele nou învățate în
cunoscute pe baza unui suport și al expresiilor din text prin raportare la Disney, Caietul text
adecvat din partea contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa
profesorului sensurile oferite de dicţionar (3.1); a III-a – Limba și  Proba orală:
3.1. Extragerea unor informaţii - realizarea unor desene, benzi desenate, literatura română, formulare de răspunsuri
de detaliu din texte scheme pentru a ilustra ceea ce a înţeles din Editura Intuitext, la întrebări referitoare la
informative sau literare texte informative sau literare simple (1.4); dicționar conţinutul textului
147
3.2. Formularea unui răspuns - citirea în forme variate a unor enunţuri
emoţional faţă de textul literar din text , în lanţ, ştafetă (3.1); ●Resurse
citit - formularea de întrebări și răspunsuri ce procedurale:
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu exercițiul,
desprinse din textul citit (3.2); conversaţia,
- citirea selectivă a textului pe baza unor explicaţia, procedee
repere date de învățător (enunțuri din text de citire activă, jocul
în care se regăsesc cuvinte cu același sens didactic.
celor date) (3.1);
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi
diverse: desen, mimă, schemă, ritm
melodie (3.2).
2. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul narativ – - audierea unor poveşti, povestiri, ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de aprofundarea întâmplări, folosind computerul (1.4); manual, text suport:  Observare
mesaje în contexte familiare lecturii - realizarea de diagrame, de organizatori Max, Duc şi nava sistematică a
2.2. Povestirea unei întâmplări grafici în perechi/ în echipe (3.4); cosmică, după Walt calității actului
cunoscute pe baza unui suport - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în Disney, Caietul citirii:
adecvat din partea enunţuri orale proprii (2.2); elevului pentru clasa  Lista de control/
profesorului - formularea, în grup, a unor întrebări al a III-a – Limba și verificare:
3.1. Extragerea unor informaţii căror răspuns conduc la rezolvarea unei literatura română,  citirea părţilor
de detaliu din texte probleme care se poate desprinde din textul Editura Intuitext, dintr-o naraţiune
informative sau literare lecturat (2.2); dicționar folosind tonul
3.4. Evaluarea conţinutului - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); adecvat celor
unui text pentru a evidenţia - relatarea după întrebările investigatorului ●Resurse povestite;
cuvinte-cheie şi alte aspecte perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De procedurale:  adaptarea volumului
importante ale acestuia ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); exercițiul, vocii şi a ritmului
4.1. Aplicarea regulilor de - scrierea unor enunţuri în care se folosesc conversaţia, vorbirii la atmosfera
ortografie în redactarea de ortograme (4.1). explicaţia, procedee povestirii;
text de citire activă, jocul  citirea cu intonația
didactic. impusă de semnele
de punctuație;
148
 demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea - citirea individuală, în gând, a textului manualul LLR, clasa a  Observarea
adecvat din partea lecturii suport (3.1); III-a, Editura sistematică: atitudinea
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Intuitext, text suport: elevilor faţă de sarcina
3.1. Extragerea unor informaţii și a expresiilor din text prin raportare la Max, Duc şi nava dată
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu cosmică, după Walt  Listă de verificare
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); Disney, dicționar (da, nu):
3.2. Formularea unui răspuns - citirea în forme variate a unor enunţuri  concentrare asupra
emoţional faţă de textul literar din text - în lanţ, ştafetă (3.1); ● Resurse sarcinii de rezolvat;
citit - formularea de întrebări și răspunsuri ce procedurale:  implicarea activă în
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu exercițiul, rezolvarea sarcinii;
desprinse din textul citit (3.1); conversaţia,  cooperarea pentru
- citirea selectivă a textului pe baza unor explicaţia, procedee realizarea sarcinii
repere date de învățător (enunțuri din text de citire activă, jocul
în care se regăsesc cuvinte cu același sens didactic.
celor date) (3.1);
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- lectură activă, cu creionul în mână (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi
diverse: desen, mimă, schemă, ritm,
melodie (3.2).
4. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Verbul - observarea unor mărci specifice verbului ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la (1.3); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate - selectarea din textul suport a unor elevului pentru clasa comportamentul de
2.4. Participarea la interacţiuni cuvinte care indică acţiuni precizate de a III-a – Limba și ascultător activ
pentru găsirea de soluţii la învățător și gruparea acestora în funcţie de literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme ceea ce denumesc (3.5); Editura Intuitext nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi - identificarea în textul suport a unor  manifestarea
ale limbii pe baza textului citit cuvinte care îndeplinesc cerințe date ● Resurse interesului față de
149
4.1. Aplicarea regulilor de (verbe) (3.5); procedurale: mesaje audiate;
ortografie în redactarea de - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în exercițiul,  concentrare asupra
text comunicare (2.4); conversaţia, sarcinii;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc explicaţia, procedee  executarea unor
ortograme (4.1). de citire activă, jocul sarcini conform
didactic. instrucțiunilor
primite.
5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Verbul - observarea unor mărci specifice verbului ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate - audierea unor enunțuri precizate de elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit gramaticale diferite și marcarea, prin literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de diferite semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext
ortografie în redactarea de cuvântul anunțat de învățător are valoare
text de verb (1.3); ● Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor verbe dintr-un procedurale:
întâmplări citite sau trăite fragment dat (1.3); exercițiul,
- completarea unor propoziţii lacunare cu conversaţia,
verbe potrivite (3.5); explicaţia, procedee
- scrierea de enunţuri în care se folosesc de citire activă, jocul
cuvintele demult, acum, mai târziu precum didactic.
şi verbe potrivite situației (4.4);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
6. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Invitaţia - identificarea unor elemente privind ● Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte elementele specifice invitaţiei (3.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - realizarea unei invitaţii la un eveniment elevului pentru clasa învățare: Tehnica
4.2. Redactarea unor texte (4.2); a III-a – Limba și semaforului
funcţionale simple care conţin - expoziții de produse scrise realizate în literatura română,  Tema pentru acasă
limbaj vizual şi verbal urma activităților (4.5). Editura Intuitext
4.5. Manifestarea
disponibilităţii pentru ●Resurse
transmiterea în scris a unor procedurale:
idei exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.
150
7. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Verbul - observarea unor mărci specifice verbului ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate - audierea unor enunțuri spuse de elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit gramaticale diferite și marcarea, prin literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de diferite semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext
ortografie în redactarea de cuvântul anunțat de învățător are valoare
text de verb (1.3); ●Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor verbe dintr-un procedurale:
întâmplări citite sau trăite fragment dat (1.3); exercițiul,
- completarea unor propoziţii lacunare cu conversaţia,
verbele potrivite (3.5); explicaţia, procedee
- scrierea de enunţuri în care se folosesc de citire activă, jocul
cuvintele demult, acum, mai târziu precum didactic.
şi verbe potrivite situației (4.4);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
8. 1.3. Sesizarea unor regularităţi  Verbul  joc Vânătoarea de verbe - identificarea ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la -numărul substantivelor dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate verbului  identificarea unor verbe dintr-un elevului pentru clasa atitudinea elevilor
3.5. Sesizarea unor regularităţi fragment dat; transformarea acestora a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
ale limbii pe baza textului citit conform jocului De la unul/una, la mai literatura română,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea mulți/multe și invers (1.3); Editura Intuitext (da, nu):
disponibilităţii pentru  gruparea unor verbe dintr-un text dat, în  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor funcţie de număr (3.5); ● Resurse sarcinii de rezolvat;
idei  transformarea unor enunțuri prin procedurale:  implicare activă în
schimbarea numărului verbelor (4.5); exercițiul, rezolvarea sarcinii.
 completarea unor enunțuri cu verbe, la conversaţia,
numărul singular sau plural, în funcție de explicaţia, procedee  Interevaluarea
contextul dat (3.5); de citire activă, jocul
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – didactic.
fiecare grup primeşte jetoane pe care sunt  Tema de lucru pentru
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire): acasă
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de
elevi, a jetoanelor pe care sunt scrise
verbe (3.5);
 gruparea verbelor selectate în funcție
151
de număr (3.5);
 formularea, în cadrul grupului, a unor
enunțuri utilizându-se verbele selectate
anterior, într-o ordine logică a
desfăşurării acţiunilor (4.5);
- expunerea produselor scrise (4.5).
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Relatarea unei - audierea unui text folosind computerul ● Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de acțiuni/ (1.4); manual, text - suport sistematică:
mesaje în contexte familiare întâmplări - folosirea computerului pentru a audia Minuni ale tehnicii, comportamentul de
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute diferite texte (1.4); după Arcadie ascultător activ
cunoscute pe baza unui suport (vizionarea unui - relatarea unei secvenţe dintr-un film Suceveanu, CD-ul  Lista de verificare (da,
adecvat din partea profe film/ desen desen animat, clip pentru care nu există aferent manualului, nu):
sorului animat) subtitrare sau sonor (2.2); Caietul elevului  manifestarea
● Prezentarea - relatarea după întrebările investigatorului pentru clasa a III-a – interesului față de
unei activități perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De Limba și literatura mesaje audiate cu
ce? Cu cine? Cu ce (2.2). română, Editura ajutorul
Intuitext computerului;
 concentrare asupra
sarcinii;
● Resurse  formularea de
procedurale răspunsuri adecvate
ascultarea activă, la întrebări;
conversaţia,  efectuarea unor
explicaţia, exercițiul. sarcini conform unor
instrucţiuni ale
cadrului didactic.
10. 2.3. Prezentarea unei activităţi ● Emailul - formularea de întrebări şi răspunsuri prin Resurse materiale:  Tema pentru acasă
realizate individual sau în grup diferite procedee (interogare reciprocă, manual, Caietul
3.1. Extragerea unor informaţii procedeul recăutării) (3.1); elevului pentru clasa
de detaliu din texte - antrenamente de scriere creativă (4.4); a III-a – Limba și
informative sau literare - formulare de răspunsuri la întrebări simple literatura română,
4.4. Povestirea pe scurt a unei de control (2.3). Editura Intuitext
întâmplări citite sau trăite
● Resurse
procedurale:
exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
152
de citire activă, jocul
didactic.
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ - - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport lectura textului suport (3.1); manual, text- suport  Observarea
adecvat din partea - folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); Aurel Vlaicu, după sistematică:
profesorului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Mihail Drumeş, comportamentul de
3.1. Extragerea unor informaţii și a expresiilor din text prin raportare la Caietul elevului cititor:
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu pentru clasa a III-a –  Scara de clasificare
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); Limba și literatura (întotdeauna,
3.2. Formularea unui răspuns - citirea în forme variate a unor enunţuri română, Editura frecvent, rar):
emoţional faţă de textul literar din text - în lanţ, ştafetă (3.1); Intuitext  deprinderi de citire
citit - formularea de întrebări și răspunsuri ce (suficient de tare,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu ● Resurse astfel încât să fie auzit);
desprinse din textul citit (3.1); procedurale:  respectarea poziției
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedee de citire corecte a corpului și a
repere date de învățător (enunțuri din text activă, conversaţia, cărții;
în care se regăsesc cuvinte cu același sens explicaţia, exercițiul,  pronunțarea clară și
celor date) (3.1); jurnalul cu dublă accentuarea corectă a
- transcrierea unor enunțuri din text în care intrare cuvintelor.
se regăsesc verbe cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi diverse
(3.2).
12. 2.4. Participarea la interacţiuni  Textul narativ - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale: ● Observarea
pentru găsirea de soluţii la - aprofundarea anterioară, în funcţie de repere date de manual, text- suport sistematică:
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Aurel Vlaicu, după atitudinea elevilor faţă
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți Mihail Drumeş, de sarcina dată
emoţional faţă de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); Caietul elevului  Listă de verificare
citit - discuții, în perechi, care evidențiază pentru clasa a III-a – (da, nu):
4.5. Manifestarea opiniile elevilor despre anumite aspecte Limba și literatura  concentrare asupra
disponibilităţii pentru relatate în text (2.4); română, Editura sarcinii de rezolvat;
transmiterea în scris a unor - transcrierea unui pasaj din text care Intuitext  implicare activă în
idei intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ rezolvarea sarcinii.
impresionează (3.2); ● Resurse  formularea de
153
- realizarea în scris a unui scurt text în care procedurale: răspunsuri adecvate la
se comentează paragraful ales (4.5); procedee de citire întrebări;
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi activă, conversaţia,  rezolvarea unor
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii explicaţia, exercițiul sarcini conform
corespunzător încărcăturii afective a instrucţiunilor primite.
mesajului (3.2).
 Tema pentru acasă
13. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui ● Resurse materiale:  Observare
de detaliu din texte – Textul narativ text care conține informații despre manual, text- suport sistematică:
informative sau literare – Cuvântul - parte personalitatea lui Aurel Vlaicu (3.1); Aurel Vlaicu, după calitatea actului citirii:
3.5. Sesizarea unor regularităţi de vorbire - - formularea de răspunsuri la întrebări ce Mihail Drumeş,  Lista de control/
ale limbii pe baza textului citit verbul vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu Caietul elevului verificare:
4.1. Aplicarea regulilor de – Scrierea corectă desprinse din textul citit (3.1); pentru clasa a III-a – identificarea părţilor
ortografie în redactarea de a unor verbe - completarea unor propoziţii lacunare cu Limba și literatura de vorbire dintr-un text
text - Scrierea unei verbe potrivite (3.5); română, Editura citit;
4.2. Redactarea unor texte invitaţii - gruparea unor verbe din textul suport, în Intuitext completarea unor
funcţionale simple care conţin funcţie de cerinţe date (3.5); enunţuri lacunare cu
limbaj vizual şi verbal - selectarea dintr-un set de enunțuri în care ● Resurse verbe;
același cuvânt are valori gramaticale procedurale: utilizarea unor
diferite, a enunțului în care cuvântul procedee de citire ortograme;
respectiv are valoare de verb (3.5); activă, conversaţia, demonstrarea
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc explicaţia, exercițiul, înțelegerii logicii textului.
ortograme (4.1); metoda Știu - Vreau
- realizarea unei invitaţii la un eveniment să știu – Am învățat  Chestionarea orală:
(4.2). formulare de răspunsuri
la întrebări referitoare la
conţinutul textului
14. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
unei fiinţe din universul – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări și răspunsuri ce
simplu de vorbire - vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu  Resurse
3.1. Extragerea unor informaţii verbul desprinse din textul citit (3.1); procedurale:
de detaliu din texte – Scrierea corectă - observarea unor mărci specifice ale conversaţia, exerciţiul;
informative sau literare a unor verbe verbului (3.5);
3.5. Sesizarea unor regularităţi - Scrierea unei - elaborarea de instrucţiuni amuzante
ale limbii pe baza textului citit invitaţii pentru obiecte la îndemână (de exemplu,
4.3. Realizarea unei scurte „Cum este? La ce foloseşte? Găseşte şi o
descrieri ale unor elemente din utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
154
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
15. 3.1. Extragerea unor informaţii – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltar ameliorare/
3.5. Sesizarea unor regularităţi verbul problemele (individuale/ale majorităţii e dezvoltare
ale limbii pe baza textului citit – Scrierea corectă elevilor) ce vor fi identificate după
4.5. Manifestarea a unor verbe evaluarea sumativă.  Resurse ● Autoevaluarea
disponibilităţii pentru - Scrierea unei procedurale:
transmiterea în scris a unor invitaţii ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad conversaţia, jocul
idei ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic exerciţiul;
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin proba
de evaluare sumativă.

Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Atelier de joc și învățare - Fracții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 – 12)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea și - identificarea unităților  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0- citirea unităților fracționare fracţii, utilizând suport concret manualul tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracționare - sau desene date: măr, tort, mulțimi de mere, mulțimi de obiecte,  identificarea
sau echiunitare, cu numitori mai diviziuni ale unui obiecte etc (5.1); imagini, fișe de lucru; fracţii, utilizând
mici sau egali cu 10; întreg - activități practice desfășurate pentru Caietul elevului pentru suport concret sau
5.1. Utilizarea terminologiei obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, clasa a III-a – desene date
specifice şi a unor simboluri folosind coli de hârtie (2.1); Matematică, Editura
matematice în rezolvarea şi/ sau - citirea şi scrierea unităților fracționare Intuitext
compunerea de probleme cu corespunzătoare unui suport imagistic dat  Resurse procedurale:
raţionamente (2.1). conversaţia,
simple demonstrația, exerciţiul,

155
problematizarea
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Scrierea și - identificarea întregilor împărțiți în părți  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- citirea unităților de mărimi egale (2.1); manual tipărit și digital, rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracționare - - scrierea și citirea unităților fracționare imagini, fișe de lucru; de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai diviziuni ale unui corespunzătoare părților colorate din întregi Caietul elevului pentru Tehnica semaforului:
mici sau egali cu 10; întreg ilustrați (2.1); clasa a III-a – se pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea terminologiei - împărțirea în părți de mărimi egale a Matematică, Editura elevilor un set de trei
specifice şi a unor simboluri unui întreg dat (figură geometrică) și Intuitext cartonaşe colorate în
matematice în rezolvarea şi/ sau scrierea unității fracționare culorile semaforului,
compunerea de probleme cu corespunzătoare părții colorate (2.1);  Resurse procedurale: iar la solicitarea
raţionamente - calculul jumătății și sfertului unor numere conversaţia, explicația, învățătorului, ei ridică
simple date (5.1). exerciţiul, Gândiți, lucrați un cartonaş: verde
în perechi, comunicați dacă înţeleg, galben
problematizarea dacă nu sunt siguri şi
roşu dacă nu înţeleg.
3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Numitor - activități practice desfășurate pentru  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- și numărător obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, manual tipărit și digital, rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare folosind coli de hârtie (5.1); imagini, fișe de lucru; de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai - scrierea fracțiilor corespunzătoare unui Caietul elevului pentru Tehnica „Fără
mici sau egali cu 10: suport imagistic dat (2.1); clasa a III-a – mâini ridicate” -
5.1. Utilizarea terminologiei - explicarea semnificației numitorului, Matematică, Editura se aşteaptă
specifice şi a unor simboluri respectiv numărătorului corespunzător unor Intuitext răspunsuri la
matematice în rezolvarea şi/ sau fracții asociate cu suportul concret dat (2.1); anumite solicitări
compunerea de probleme cu - identificarea numitorului, respectiv  Resurse procedurale: ale cadrului
raţionamente numărătorului din fracții date (2.1); conversaţia, explicația, didactic; se lasă
simple - scrierea fracțiilor citite în diverse demonstrația, exerciţiul, elevilor timp de
modalități (2.1); Gândiți, lucrați în perechi, gândire, apoi pot
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui comunicați, discuta în perechi
anumit număr de elemente din mulțimi problematizarea sau în grupuri
date (2.1). mici; atenţia
învățătorului se
poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
în forţele proprii
posibilitatea de a
156
se exprima.
4. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Numitor - scrierea fracțiilor corespunzătoare unui  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale din concentrul 0- și numărător suport imagistic dat (2.1); manual tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare - explicarea semnificației numitorului, imagini, fișe de lucru;  determinarea
sau echiunitare, cu numitori mai respectiv numărătorului, corespunzător Caietul elevului pentru unei fracţii când
mici sau egali cu 10 unor fracții asociate cu suportul concret dat clasa a III-a – numărătorul şi/ sau
(2.1); Matematică, Editura numitorul îndeplinesc
- scrierea unor fracţii subunitare pornind Intuitext anumite condiţii (2.1);
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/  Resurse procedurale:
reprezentare grafică sau de la un text (2.1); conversaţia, explicația,
- determinarea unei fracţii când exerciţiul,
numărătorul şi/ sau numitorul îndeplinesc problematizarea
anumite condiţii (2.1).
2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - descompunerea unei fracții date pe  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea baza suportului imagistic al întregilor (2.4); manual tipărit și digital, clasă:
concentrul 0 -10 000 sau cu fracțiilor (pe baza - intuirea echivalenței unei fracţii imagini, fișe de lucru;  intuirea
fracţii cu acelaşi numitor suportului subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de Caietul elevului pentru echivalenței unei
5.1. Utilizarea terminologiei intuitiv) fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor clasa a III-a – fracţii subunitare cu o
specifice şi a unor simboluri reprezentări grafice sau exemple familiare Matematică, Editura sumă sau cu o
matematice în rezolvarea şi/ sau (2.4), Intuitext diferenţă de fracţii cu
compunerea de probleme cu - identificarea unor fracţii, utilizând suport  Resurse procedurale: acelaşi numitor, cu
raţionamente concret sau desene (5.1). conversaţia, exerciţiul, ajutorul unor
simple demonstrația, explicația, reprezentări grafice
problematizarea sau exemple familiare
5. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderi de numere naturale în scăderea subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de manual tipărit și digital, clasă:
concentrul 0 -10 000 sau cu fracțiilor (pe baza fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor imagini, benzi din hârtie,  identificarea unor
fracţii cu acelaşi numitor suportului reprezentări grafice sau exemple familiare foarfece, fișe de lucru; fracţii, utilizând
5.1. Utilizarea terminologiei intuitiv) (2.4); Caietul elevului pentru suport concret sau
specifice şi a unor simboluri - identificarea unor fracţii, utilizând suport clasa a III-a – desene (5.1)
matematice în rezolvarea şi/ sau concret sau desene (5.1); Matematică, Editura
compunerea de probleme cu - activități practice de realizare a unor Intuitext
raţionamente produse din hârtie care să evidențieze
simple adunarea și scăderea fracțiilor (2.4).  Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
demonstrația, explicația,
activități practice,
problematizarea
157
6. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Proiect - - descompunerea unei fracții date pe baza  Resurse materiale: Proiectul
naturale din concentrul 0- Arhitectul suportului imagistic al întregilor (2.4); manualul tipărit și digital,
10 000 şi a fracţiilor subunitare grădinilor - intuirea echivalenței unei fracţii imagini, hârtie colorată,
sau echiunitare, cu numitori mai subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de foarfece, markere,
mici sau egali cu 10 fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor creioane colorate, fișe de
2.4. Efectuarea de adunări şi reprezentări grafice sau exemple familiare lucru; Caietul elevului
scăderi de numere naturale în (2.4); pentru clasa a III-a –
concentrul 0 -10 000 sau cu - activități practice de realizarea a unui Matematică, Editura
fracţii cu acelaşi numitor colaj/ desen cu flori de o anumită culoare, Intuitext
conform cerințelor date (care se bazează pe  Resurse procedurale:
adunarea și scăderea intuitivă a fracțiilor) - învățarea bazată pe
(2.4); proiect
- scrierea fracțiilor corespunzătoare unui
suport imagistic dat (2.1).
2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - identificarea de situații – problemă în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
7. naturale din concentrul 0- ordonarea care fracțiile nu se pot compara, întregii manual tipărit și digital, clasă:
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracțiilor cu nefiind identici (2.1) imagini, fișe de lucru;  identificarea
sau echiunitare, cu numitori mai același numitor - scrierea unor fracţii subunitare pornind Caietul elevului pentru numitorului, respectiv
mici sau egali cu 10 de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ clasa a III-a – numărătorului, din
2.2. utilizarea semnelor <, >, = în reprezentare grafică sau de la un text (2.1); Matematică, Editura fracții date
compararea numerelor sau - identificarea numitorului, respectiv Intuitext
fracţiilor cu ajutorul unor numărătorului din fracții date (2.1);  Resurse procedurale:
exemple concrete şi a unor - determinarea intuitivă a unei fracţii mai conversaţia, exerciţiul,
reprezentări grafice mici sau mai mari decât o fracţie dată(2.3); demonstrația, explicația,
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea problematizarea
numerelor naturale sau fracțiilor(2.2);
- compararea unor fracții cu același numitor,
prin utilizarea unor mulțimi de obiecte sau
prin reprezentare grafic(2.2).
8. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea și - identificarea unor fracţii, utilizând suport  Resurse materiale:  Evaluarea după
naturale din concentrul 0- ordonarea concret sau desene (pizza, cutie de manual, imagini, fișe de rezolvarea sarcinilor
10 000 şi a fracţiilor subunitare fracțiilor cu bomboane etc.) (2.1); lucru; Caietul elevului de învățare:
sau echiunitare, cu numitori mai același numitor - identificarea numitorului, respectiv pentru clasa a III-a – Tehnica „Fără mâini
mici sau egali cu 10 numărătorului, din fracții date (2.1); Matematică, Editura ridicate” - se aşteaptă
2.3. Ordonarea numerelor - utilizarea semnelor <, >, = în compararea Intuitext răspunsuri la anumite
naturale în concentrul 0 – 10 numerelor naturale sau fracțiilor(2.2);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
000 şi respectiv a fracţiilor - compararea unor fracții cu același numitor, conversaţia, didactic; se lasă
subunitare sau echiunitare care prin utilizarea unor mulțimi de obiecte sau demonstrația, explicația, elevilor timp de
158
au acelaşi numitor, mai mic sau prin reprezentare grafică(2.2); exerciţiul, gândire, apoi pot
egal cu 10 - completarea numărătorului unei fracţii, problematizarea, Gândiți, discuta în perechi sau
cu respectarea unor condiţii date (de lucrați în perechi, în grupuri mici;
exemplu, 3/7 ≤ □/7 ), pe baza unor exemple comunicați, jocul didactic atenţia învățătorului
familiare, practice, sau a unor reprezentări se poate muta către
grafice(2.3); anumiţi elevi,
- ordonarea fracțiilor subunitare, folosind oferindu-se şi celor
exemple practice din viața cotidiană sau timizi, tăcuţi sau
reprezentări grafice(2.3); neîncrezători în
- descoperirea intrusului dintr-un șir de forţele proprii
fracții ordonate (2.4); posibilitatea de a se
- Jocul Găsește intrusul(2.4). exprima.
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Prezentarea - intuirea echivalenței unei fracţii  Resurse materiale:  Proiectul:
scăderi de numere naturale în proiectului subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de produsele elvilor, evaluarea produsului
concentrul 0 -10 000 sau cu Arhitectul fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor macheta cu repezentarea (respectarea cerinței
fracţii cu acelaşi numitor grădinilor reprezentări grafice sau exemple familiare florilor din grădină referitoare la numărul
(2.4); de flori din machetă)
- prezentarea proiectului în fața clasei și  Resurse procedurale: și a procesului
evidențierea sumei, respectiv a diferenței conversaţia, proiectul (colaborarea în cadrul
fracțiilor cu același numitor (2.4). grupului, împărțirea
responsabilităților)
10. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Recapitulare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a  Resurse materiale:  Observarea
naturale din concentrul 0- - Fracții celor echiunitare (fără terminologie)(2.1); manual, imagini, fișe de sistematică:
10 000 şi a fracţiilor subunitare - scrierea unor fracţii subu