Sunteți pe pagina 1din 2

CADRUL LEGAL CARE REGLEMENTEAZA ASIGURAREA

ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE OENTRU


LUCRATORI IN ROMANIA

I. Legea nr. 319/2006

Art. 5.: j) echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit
de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună
în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
Art. 12. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului
de protecţie care trebuie utilizat;
Art. 13. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
r) să asigure echipamente individuale de protecţie;
s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al
pierderii calităţilor de protecţie.
Art. 14. - Alimentaţia de protecţie se acordă obligatoriu şi gratuit de către angajatori,
persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru, şi se stabileşte prin
contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.
Art. 15. – (1) Materialele igienico-sanitare se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către angajatori.
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea
acestora, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

II. Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 actualizata

Art. 15. - (1) Activitatile de prevenire si protectie desfasur ate prin modalitatile prevazute la art.
14 in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele:
20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de
protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;
21. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de
protectie si a inlocuiriilor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de
Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;

1
III. Hotararea de Guvern nr. 1048/2006
Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de
protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.
Art. 2. - Prevederile Legii nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menţionat la art. 1,
fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
Art. 3. - (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege
orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori
mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă,
precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
(2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):
a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru
a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii
de ordine publică;
d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.
Art. 4. - Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi
evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile,
metodele sau procedurile de organizare a muncii.
Art. 5. - (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile H G 115/2004
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi
a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
Art. 10. - (1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care
asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii,
reparării şi înlocuirilor necesare.
(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe baza cărora să
se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecţie,
în situaţiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.
Art. 11. - Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl
protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.
Art. 12. - Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează
antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.
Art. 13. - (1) Echip individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în
conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale.
(2) Instrucţiunile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor.
Art. 22. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la
fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere
ale partenerilor sociali.
Art. 23. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.