Sunteți pe pagina 1din 6

TEMĂ REFERAT

AGRICULTURA
ECOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA

Profesor coordonator,
Şef lucr. dr.Răzvan Mihail Radu-Rusu
Masterand,
Prisecaru Mălina
Agricultura ecologică (termen similar cu agricultura organică sau biologică) este un
procedeu “modern” de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de aproduce alimente, care se
deosebeşte fundamental de agriculturaconvenţională. Rolul acestui sistem de agricultură este
de a produce hranămult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar
îndeplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect faţă denatură şi legile ei.
Agricultura ecologică contribuie la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare
adăugată şi are o contribuţie majora lasporirea interesului pentru spaţiul rural.
Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea
acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură
biologică” utilizaţi în alte state membre.
Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai
potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului.
Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse
agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu.
Agricultura ecologică nu utilizează: fertilizanţi şi pesticide de sinteza,stimulatori şi
regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensivede creştere a animalelor.
Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică.
Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin respectarea perioadei de
conversie, care în producţia vegetală are o duratăde 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani
pentru culturile perene.Sistemul de agricultură ecologică se bazează pe respectarea unor reguli
şiprincipii de producţie stricte în conformitate cu legislaţia comunitară şilegislaţia naţională în
vigoare de implementare a legislaţiei comunitare.

Etichetarea produselor ecologice


Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică, stabilite
în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice şi în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte precise şi au în vedere
oferirea încrederii depline a consumatorilor în produsele ecologice, ca produse obţinute şi
certificate în conformitate cu reguli stricte de producţie, procesare, inspecţie şi certificare. Pe
eticheta aplicată produselor ecologice sunt obligatorii următoarele menţiuni specifice :
1 .sistemul de agricultura ecologică: referirea la modul de producţie ecologic
2.sigla
3. numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a
eliberat certificatul de produs ecologic,şi începând cu anul 2006,
4. sigla ,,ae”.
Sigla ,,ae” garantează ca produsul, astfel etichetat, provine din agricultura ecologică şi
este certificat de un organism de cotrol, permiţând consumatorului o identificare facilă a
acestor produse pe piaţă.
Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt
folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a
produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.

Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie începând cu


data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru produsele importate.
Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de indicarea locului de producere al
materiilor prime agricole. Această indicaţie poate fi de forma 'UE', 'non-UE' sau/şi numele
statului membru UE sau din afara UE, unde au fost obţinute produsul sau materiile prime ale
acestuia. Logoul comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga
Uniune Europeană. Informaţii cu privire la modul de aplicare al logoului comunitar pe
etichetele produselor agroalimentare ecologice sunt regăsite în manualul de utilizare al
logoului comunitar.

Logo produse ecologice


Sigla ,,ae”, proprietate a M.A.D.R , garantează ca produsul, astfel etichetat, provine din
agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare aprobat.
Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Ordinul comun pentru
modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice.
Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajeleproduselor
agroalimentare ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la
M.A.P.D.R şi care deţin un contract, cu un organismde inspecţie şi certificare aprobat de către
M.A.P.D.R.

Înregistrarea ca producător ecologic


Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică, este obligatorie în fiecare an şi se
face prin completarea fişelor de înregistrare în agricultura ecologică,disponibile la Direcţiile
de Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene, în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară
activitatea. Informatiile privind completarea fişelor de înregistare sunt furnizate de
responsabilii judeţeni pentru agricultura ecologică. Fişele de înregistrare completate de
producătorişi vizate de Directorul executiv al D.A.D.R, sunt transmise spre aprobare la
M.A.P.D.R - Compartimentul de agricultură ecologică. Fişele de înregistrareaprobate de
M.A.P.D.R sunt returnate producătorului şi DADR-ului şi pot fiind documente eligibile
pentru acordarea de sprijin în agricultura ecologică şi pentru solicitarea siglei „ae”. În fiecare
an M.A.P.D.R elaborează lista operatorilor din agricultura ecologică care este pusă la
dispoziţia celor interesaţi.
În România, controlul şi certificarea produselor obţinute din agricultură ecologică este
asigurată în prezent de organisme de inspecţie şi certificare private. Acestea sunt aprobate de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă,
imparţialitate şi competenţă, prin Comisia pentru acreditarea organismelor de inspecţie şi
certificare din sectorul de agricultură ecologică, compusă din cinci persoane. Aprobarea de
către M.A.P.D.R a organismelor de control este precedată deacreditarea în conformitate cu
EN ISO 45011:1998, emisă de Asociaţia de acreditare din România ,,Renar”.
În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare, operatorii care
au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea
eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt
obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia ecologică, siglele, numele şi codul
organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de
produs ecologic.
Agricultura ecologică este un sector dinamic în România, care a cunoscut în ultimii ani
o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul animalier. Organizarea
comercializării produselor ecologice constituie un element important în acest sector.
Comercializarea produselor ecologice se poate face direct de la fermă, sau prin comercianţi
înregistraţi la M.A.P.D.R. Produsele ecologice se găsesc atât in reţeaua demari magazine, cât
şi în micile magazine specializate. Un mijloc de prezentare a produselor ecologice şi de
stabilire de noi contacte în scopul comercializării îl constituie participarea la expoziţii, târguri
şi alte manifestări naţionale şi internaţionale .
Legislația națională privind agricultura ecologică
Si in Romania, a fost elaborat cadrul legislativ si institutional de baza in domeniul
produselor ecologice, armonizat partial cu reglementarile Uniunii Europene, necesar
dezvoltarii agriculturii ecologice. Aceste reglementari sunt:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice din 17 aprilie 2000, aprobata prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001;
- Hotararea de Guvern nr. 917 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 34/2000;
- Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 70/2002 privind
constituirea Comisiei pentru dezvoltarea agriculturii ecologice in Romania.
Alimentele ecologice/biologice au un rol fundamental in asigurarea si mentinerea
sanatatii omului, avand functii de autorefacere mult mai importante decat cele
semnalate pana in prezent si o valoare igienica superioara celorlalte tipuri de alimente.
Regimul produselor alimentare ecologice este reglementat din anul 2000. Productia
agroalimentara ecologica este definita ca insemnand obtinerea de produse agroalimentare
fara utilizarea produselor chimice de sinteza, in conformitate cu regulile de productie
ecologica stabilite, care respecta standardele, ghidurile si caietele de sarcini nationale si sunt
atestate de un organism de inspectie si certificare infiintat in acest scop. Productia
agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate si
echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale si sanatatea consumatorilor.
Produsele ecologice sunt reprezentate de produsele obtinute si etichetate astfel incat sa
informeze cumparatorul ca produsul si/sau, dupa caz, ingredientele din produs au fost obtinute
in conformitate cu metode de productie ecologica. De asemenea, in Ordonanta nr.34/2000
sunt definiti termenii de specialitate si sunt stabilite conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca metodele de productie ecologica utilizate in obtinerea produselor respective.