Sunteți pe pagina 1din 6

VOICU ELENA SIMONA

AMF I

Farmacia de circuit deschis (comunitară)

Definiţie
Farmacia de circuit deschis (comunitară) este unitatea sanitară care asigură asistenţa
in ambulatoriu a populaţiei cu medicamente, produse igienico-cosmetice, dispozitive
medicale, plante medicinale şi produse din plante medicinale, suplimente alimentare şi in care
se execută prescripţii magistrale şi oficinale. Medicamentele de uz veterinar pot fi deţinute in
condiţiile legii.
Eliberarea medicamentelor către populaţie se face numai cu amănuntul şi este
interzisă autoservirea.
Farmacia poate elibera medicamente şi dispozitive medicale pe condici de aparat
pentru dispensare medicale de intreprindere, şcolare şi din cluburi sportive.

Programul farmaciei
Programul de funcţionare a farmaciei in zilele lucrătoare va fi stabilit de farmacistul-
şef al farmaciei in cadrul intervalului cuprins intre orele 7,00/8,00 şi 20,00/21,00, in funcţie
de volumul activităţii şi de incadrarea cu personal de specialitate.
in zilele nelucrătoare şi de sărbători legale programul farmaciei va fi stabilit de şeful
farmaciei de comun acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti, după un grafic bine stabilit, astfel incit in funcţie de mărimea localităţii să fie
asigurată asistenţa cu medicamente in mod corespunzător.
Farmacia ca unitate sanitară de interes public, trebuie să asigure asistenţa cu
medicamente şi pe timpul nopţii, in intervalul cuprins intre orele 20,00-7,00, respectiv 21,00-
8,00.
Programul de permanenţă pe timpul nopţii va fi stabilit de şeful farmaciei de comun
acord cu colegiul farmaciştilor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi va trebui să
fie menţinut pe o perioadă de minimum 6 luni.
Pe toată perioada de funcţionare a farmaciei, inclusiv in timpul nopţii, activitatea se
va desfăşura in prezenţa farmacistului.
Programul farmaciilor permanente va fi comunicat organelor administraţiei publice
locale şi va fi publicat in massmedia, pentru informarea populaţiei.
Programul tuturor farmaciilor va fi afişat la loc vizibil şi va fi comunicat Direcţiei
generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Personalul farmaciei
in farmacie işi desfăşoară activitatea, pe baza autorizaţiei de liberă practică,
personalul de specialitate compus din:
- farmacişti;
- farmacişti specialişti;
- farmacişti primari;
- farmacişti rezidenţi;
- doctori farmacişti;
- asistenţi de farmacie;
- asistenţi principali de farmacie.
1
Farmacia este condusă de farmacistul-şef care desemnează şi un inlocuitor al său pe
perioadele absenţei sale din farmacie.
Farmaciştii rezidenţi sau studenţi in farmacie şi asistenţii de farmacie aflaţi in stagiu
de practică pot desfăşura activitate in farmacie sub indrumarea farmaciştilor specialişti sau
primari.
in afara personalului de specialitate in farmacie pot lucra următoarele categorii de
personal:
- contabili;
- programatori, casieri;
- ingrijitori etc.
incadrarea cu farmacişti şi asistenţi de farmacie se face astfel incit să se asigure
funcţionarea corespunzătoare a farmaciei pe durata programului declarat şi corelat cu
volumul de activitate.
Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, inregistrat la
camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege.
Activitatea personalului angajat in farmacie se va desfăşura conform fişei postului,
intocmită potrivit pregătirii profesionale de către farmacistul-şef şi semnată de fiecare
angajat.

Localul farmaciei
Localul farmaciei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul clădirilor; in
complexele de sănătate, dacă nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la
etajul 1.
in clădirile in care se află şi locuinţa farmacistului farmacia va fi complet separată de
aceasta.
Este interzisă amplasarea farmaciei in barăci de lemn, aluminiu, garaje şi in
apartamente cu destinaţie de locuinţă.
Localul farmaciei va avea o suprafaţă utilă de minimum 50 m2, excluzind din această
suprafaţă holurile şi grupurile sociale.
Localul farmaciei in mediul urban va avea următoarele incăperi:
a) oficina este incăperea in care are acces publicul şi in care se face eliberarea
produselor prevăzute la art. 1;
- oficina are o suprafaţă de minimum 16 m2;
- oficina cuprinde un spaţiu destinat discuţiei confidenţiale cu pacientul;
- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficină, dulapuri şi rafturi destinate
păstrării produselor prevăzute la art. 1;
b) receptura este incăperea in care se prepară prescripţiile magistrale; in această
incăpere are acces numai personalul de specialitate care lucrează in farmacie; dotarea cu
mobilier trebuie să cuprindă mese de receptură, dulapuri speciale pentru substanţe toxice,
stupefiante, psihotrope şi precursori (Separanda şi Venena) şi dulapuri pentru păstrarea
substanţelor farmaceutice; receptura va fi dotată cu veselă şi cu aparatură de măsură, necesare
pentru prepararea reţetelor magistrale; aparatura va fi verificată metrologic anual sau ori de
cite ori este nevoie;
c) laboratorul este incăperea in care se prepară produsele oficinale elaborate conform
Farmacopeii Romine in vigoare; in această incăpere se va amenaja şi masa de analiză;
- laboratorul va fi dotat cu sursă de apă potabilă, gaze, canalizare;
- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri şi rafturi destinate
păstrării diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic şi veselei folosite in farmacie;

2
- laboratorul va fi dotat cu veselă şi aparatură de măsură, necesare pentru prepararea
produselor oficinale.
in cazul in care spaţiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza şi
laboratorul in aceeaşi incăpere;
d) echipamentul destinat obţinerii apei distilate se va amplasa in receptură sau in
laborator.
in cazul in care localitatea nu are apă curentă sau calitatea apei potabile nu este
corespunzătoare, farmacia poate achiziţiona apă distilată de la o unitate autorizată de
Ministerul Sănătăţii, care va fi insoţită de documente care să ateste calitatea acesteia;
e) depozitul este incăperea in care se stochează şi se asigură conservarea
medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice şi a dispozitivelor medicale. Separat se vor
organiza spaţii destinate depozitării substanţelor farmaceutice, substanţelor inflamabile şi a
ambalajelor de uz farmaceutic:
- depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii şi a umidităţii necesare
conservării produselor prevăzute la art. 1;
- dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material uşor lavabil şi
rezistent la foc, paleţi, dacă este cazul, şi dulapuri;
- depozitul va fi dotat cu frigider pentru păstrarea medicamentelor care impun condiţii
de păstrare speciale;
- depozitul va cuprinde spaţii sau dulapuri destinate păstrării produselor toxice,
stupefiante şi psihotrope, amenajate conform legislaţiei specifice;
f) grupul social - va cuprinde vestiar, spălător şi toaletă;
g) biroul farmacistului-şef.
incăperile farmaciei vor fi astfel amplasate incit să existe legături funcţionale intre ele,
iar cele destinate preparării reţetelor magistrale şi oficinale, cele destinate preparării apei
distilate, precum şi ale grupului social vor avea pereţii acoperiţi cu materiale lavabile, iar
pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum.
in mediul rural farmacia va fi amplasată in clădiri adecvate, la parter, de preferinţă
lingă sau in clădirile destinate dispensarelor medicale. Dotarea farmaciei cu mobilier,
aparatură şi veselă va fi la fel cu cea a farmaciei din mediul urban, iar localul va cuprinde
următoarele incăperi:
a) oficina;
b) receptura - laborator;
c) depozit;
d) grup sanitar.
Pentru etapa de infiintare a unei farmacii, trebuie avute in vedere in special regulile de
buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei si regulile de buna practica
privind farmacistul si personalul farmaciei cuprinse in O.M.S. nr. 1552/2004. Astfel, ca si
reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea farmaciei, O.M.S. nr.
1552/2004 prevede obligativitatea ca localul farmaciei sa fie amplasat in asa fel incat sa
asigure accesibilitatea tuturor pacientilor potentiali, inclusiv a persoanelor in varsta, cu copii
sau cu handicap, farmaciile sa aiba un spatiu suficient destinat activitatii de preparare, iar
peretii, pardoseala si dulapurile sa fie acoperite cu materiale usor lavabile. De asemenea,
actul normativ impune ca regula respectarea unor conditii de iluminare, temperatura si de
umiditate in farmacie, care sa raspunda cerintelor de conservare impuse pentru medicamente
sau celelalte produse eliberate de farmacie.
Pentru situatia in care o farmacie doreste ca, in activitatea pe care o va desfasura, sa
incheie contract de furnizare de servicii cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, aceasta

3
unitate farmaceutica va trebui sa respecte niste standarde pentru acreditare, standarde
reglementate prin Decizia nr. 252/2003 a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Acreditarea farmaciilor se realizeaza de catre comisiile judetene de acreditare a farmaciilor
care sunt infiintate in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului
Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
in procesul de acreditare a farmaciilor intră numai farmaciile care funcţionează in
circuit deschis şi care sunt organizate ca societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea nr. I, nr.
33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. Farmaciile din mediul
urban sau rural, organizate ca puncte de lucru ale societăţilor comerciale farmaceutice, se
acreditează ca orice farmacie conform aceloraşi standarde şi aceleiaşi metodologii.
Punctele de lucru ale unei farmacii, organizate conform art. 14 alin. (4) şi (5) din
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea
Normelor privind infiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de
organizare şi funcţionare a acestora, in mediul rural, in localităţile izolate, de către cea mai
apropiată farmacie autorizată şi care se desfiinţează dacă se inregistrează o altă farmacie in
localitatea respectivă, nu intră in procesul de acreditare. Aceste puncte de lucru care nu sunt
farmacii pot elibera medicamente cu şi fără contribuţie personală, dacă farmacia care are
punctele de lucru in mediul rural este acreditată. Localităţile izolate din mediul rural sunt
nominalizate de către casa de asigurări de sănătate judeţeană şi direcţia de sănătate publică
judeţeană, potrivit reglementărilor in vigoare.
Acreditarea farmaciei se face de către comisiile judeţene de acreditare a farmaciilor,
respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti, in funcţie de judeţul
in care se află farmacia.

Activitaţile din farmacie

În farmacii se derulează următoarele activităţi:


a) asigurarea spaţiilor şi dotarea tehnică a unităţilor, înfuncţie de volumul de
ac-tivitate şi specificul muncii;
b) aprovizionarea unităţilor farmaceutice cu medicamente şialte produse farma-
ceutice prevăzute în Nomenclatorulaprobat de catre M.S. pentru utilizare în te-rapeutică;
c) organizarea ergonomicăa locurilor de muncă;
d) organizarea controlului şi supravegherii calităţiiproduselor farmaceutice la intrarea
lor în unitate şi la eliberarea lor de către populaţie;
e) depozitarea şi conservarea corespunzătoare amedicamentelor şi a altor produ-se
farmaceutice;
f) gestionarea şi administrarea corectăa bazei materiale aunităţii;
g) evidenţa tehnico-operativă a activităţii desfăşurată înunitate;
h) organizarea activităţii în timpul efectuării controluluifinanciar-contabil de către
organele de specialitate, controlneanunţat, verificări, recensăminte, inventare.

Funcțiile specifice ale farmaciei

În exercitarea atribuțiilor sale, farmacia îndeplinește patru funcții specifice:


4
- funcția sanitara;
- de producție;
- economică;
- baza de învățământ;

Funcția sanitară- se realizează prin următoarele activități specifice:


- asigură toată gama de medicamente și alte produse farmaceutice necesare pentru
tratamentul ambulatoriu al bolnavilor spitalizați în unitățile medicale cu paturi;
- desfășoară acțiuni specifice de educație sanitară a populației cu privire la
folosirea rațională a medicamentelor ( prevenirea automedicației și a abuzului de
medicamente), combaterea toxicomaniilor, acordă primul ajutor pentru cazurile care nu au
posibilitatea să ajungă la medic în timp minim;
- desfășoară activitatea de farmacovigilență având obligația de a semnala Comisiei
medicamentului fenomene nedorite de care ia cunoștință din dialogul pe care-l poartă
farmacistul cu pacientul.

Funcția de producție- se realizează prin activitatea de preparare și eliberare a


medicamentelor magistrale și a produselor galenice, cărora le asigură calitatea ceruta de
Farmacopeea Română în vigoare sau alte acte normative.
Funcția de producție a farmaciei se mai realizează și prin următoarele
activități:
- prepară și eliberează produse igienico-cosmetice;
- efectuează recepția produselor farmaceutice intrate în farmacie;
- prepară o gamă variată de formule de soluții injectabile și alte forme farmaceutice
sterile, în farmacia de spital și alte unități sanitare cu paturi;
- eliberează produse de origine vegetala, tehnico-medicale și de optică medicală.
Eliberarea medicamentelor seva efectua în conformitate cu reglementările în
vigoare.
La nivelul farmaciilor, prepararea și eliberarea medicamentelor se face de către
farmacist. Eliberarea medicamentelor poate fi efectuata și de către personalul
farmaceutic cu studii medii, sub supravegherea și controlul direct al farmacistului.

Funcția economică a farmaciei decurge din valoarea băneasca a obiectului


muncii farmacistului – medicamentului.
Pentru o activitate eficienta și eficace, în farmacie se constituie și se completează
în permanență stocul de medicamente, astfel încât farmacia sa poată satisface toate
solicitările.
Funcția economică a farmaciei derivă din funcția sanitară, prin aceasta
satisfăcându-se în primul rând nevoia de asistență cu medicamente a populației și totodată
rezultă un profit din acestă activitate, dacă farmacistul diriginte, ca manager al farmaciei
cunoște și aplică un management eficient.
Farmacia modernă reprezintă un sistem de cunoștințe științifice care
interacționează cu alte științe și cu realitatea. În ciuda naturii lor complexe, cunoștințele
farmaceutice formează un subsistem relativ specific în ansamblul științei în general.
Diferite discipline științifice eterogene constituie elementele corespondente ale acestui
subsistem. Fiind un sistem deschis, dinamic, apar modificări în structura sa, se crează noi
nivele de cunoaștere, se stabilesc noi modalități ale organizării sale.

5
Astfel știința farmaceutică se îmbogățește, reflectă realitatea într-o măsura mai
mare, iar conexiunile cu celelalte științe dobândesc noi dimensiuni.

Obiectivele ergonomice în farmacie

În această direcţie, în unităţile farmaceutice, sunt vizate următoarele obiective:

a) creşterea productivităţii muncii prin reducerea laminimum posibil a timpului neproductiv;


b) creşterea randamentului muncii farmacistului paralel cu asigurarea calităţii
medicamentelor, prin reducerea solicitărilor fizice şi psihice, generatoare de oboseală
asuprafarmacistului etc.