Sunteți pe pagina 1din 317

Autorul cărţii, profesorul universitar Mircea

Regneală, este şeful Catedrei de Ştiinţele Informării şi


Documentării a Facultăţii de Litere a Universităţii din
Bucureşti, directorul general al celei mai importante
biblioteci universitare româneşti, Biblioteca Centrală
Universitară "Carol I" din Bucureşti şi preşedintele
Asociaţiei Bibliotecarilordin România.
NOI STUDII DE BIBLIOTECONOMIE dezvoltă teme
biblioteconomice actuale, de cel mai mare interes
pentru bibliotecile româneşti aflate în plin proces de
modernizare.
Prezentarea subiectelor într-un limbaj accesibil,
claritatea expunerii fac ca această carte să poată fi citită
cu uşurinţă.
Lucrarea se adresează cu precădere bibliotecarilor,
studenţilor în biblioteconomie şi ştiinţa informării şi
altor specialişti interesaţi de ştiinţa bibliotecii.

ISBN: 978-973-85962-5-2
Cuprins

Argument 13

I Biblioteconomia între tradiţie şi modernitate 17

1. Noţiuni introductive 19
I. I .Terminologie biblioieconomică 19
1.2. Puncte de vedere privind definirea biblioteconomiei
20
1.3. Profesia de bibliotecar 24
2. Biblioteconomia românească' 37
2.1. Biblioteconomia românească de la începuturi până la
sfârşitul celui dc-al doilea război mondial 37
2.2. Biblioteconomia românească în perioada comunistă
73
2.3. Biblioteconomia românească în perioada
posteomunistă 88
3. Conceptul de bibliotecă în societatea cunoaşterii
114

# Aspecte privind dezvoltarea colecţiilor 133


1 Probleme generale 134
2. Constituirea colecţiilor 137 Fundaţia Universitară Carol l (1891-1948) 414
3. Tipologia documentară 140 Un bilanţ 438
3.1. Documente tradiţionale 142 Liga Bibliotecilor Europene de Cercetare (LIBER) şi
3.2. Documente moderne 215 perspectivele evoluţiei biblioteconomiei europene 442
4. Principii de dezvoltare a colecţiilor 266 Accesul Liber fa Informaţii şi Libertatea de Exprimare /
5. Politica dc achiziţii 276 Free Acces to Information and Freedom of Expresión
(FAIFE) 450
6. Selecţia documentelor 284
Primul Program fundament IFLA: Controlul
Bibliografic Universal, după trei decenii de funcţionare
III Articole. Comunicări 295 - Privire critică 456
Biblioteca universitară în era digitală 297 Progresul Biblioteconomiei / Advancement of
In viziunea noii Europe: biblioteca publică Librarianshtp (ALP) 472
şi rolul său în mileniul III 310 Ghcorghe Şincaj în contextul vieţii sociale,
Bibliotecile româneşti şi programele Uniunii naţionale şi culturale din Transilvania în a doua
Europene 325 jumătate a secolului al XVII Mea şi începutul
secolului al XlX-lea 478
Integrarea bibliotecilor în fluxul informaţiilor
economice 330 Revista unei profesii 485
Colapsul bibliotecilor româneşti. Bibliotecile Profesorul ION STOICA la 70 de ani - Schiţă de
româneşti la începutul mileniului trei 346 portret neconvenţional 488
Care mai c rostul bibliotecarului? 365 Profesorul Vasile Ţâra, personalitate a bibliotecilor
Instituţionali zarea şi dezinstituţionalizarca profesiei româneşti 493
de bibliotecar 376
Bayerische Staatsbibliothek din München şi accesul la
învăţământul biblioteconomie românesc în perspectiva colecţii 498
aplicării declaraţiei de la Bologna 388
Biblioteca Naţională a Finlandei - Exemplu de
învăţământul biblioteconomie de ieri şi de astăzi 394 cooperare naţională şi internaţională 508
IVPrefeţe. Interviuri. Recenzii 519 TÂRZIMAN, Elena. Tehnologia informaţiei:
dicţionar terminologic în limbile română, franceză,
PREFEŢE engleză. 609
Argument 521 ZECIIKRU, Mihaela; Z A N E A , Roxana. Biblioteca
publica în sistemul cunoaşterii: percepţie şi
Cuvânt înainte 525
expectanţâ. 613
Cuvânt înainte 528
BERCIU - DRĂGHICESCU, Adina; PETRE, Maria,
Un mare suveran al românilor 532 Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanica:
O apariţie biblioteconomică de excepţie 536 Documente (i 864 -1948). 620

O restituire necesară 539 BULUŢĂ, Gheorghe; PETRESCU, Victor. Bibliologie


românească; idei, portrete, controverse. 625
INTERVIURI
A conduce o bibliotecă tară temeinice cunoştinţe de
specialitate este un marc risc 543
A citi înseamnă a fî un om educat 553
Portret de bibliotecar 565
Bibliotecile sunt parte integrantă a procesului de
învăţământ 576

RECENZII
STOICA, Ion. Criza în structurile infodocumentare:
sensuri şi semnificaţii contemporane 593
LAZIA, Liliana. Antroponimic generală; consideraţii
diacronice. 597
TÂRZIU. Elena Măria. Revista pădurilor; indice
bibliografic (l886-1946). 600
POPTĂMAŞ, Dimitrie. Philobiblon mureşean : o
viaţă printre oameni şi cărţi. 604
Copertă: Leonard Vizireanu
Redactor: Laura Regneală
Tehnoredactar: Gabriela Raicu

Colecţia. Biblioteca ABR, 24


Soţiei mele, Laura
© Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin
Asociaţiei Bibliotecarilor din R o m â n i a (ABR)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


REGNEALĂ, MIRCEA
Noi studii de biblioteconomie t Mircca Regneală. -
Bucureşti : Editura ABR, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85962-5-2

02

ISBN: 978-973-85962-5-2
Argument
Argument

Am adunat în acest volum studii, articole, interviuri


şi recenzii apărute în intervalul 2002-2009 în reviste
româneşti de specialitate, dar şi în reviste culturale şi
social-politice. Din tot ceea ce am publicat în această
perioadă, am făcut o selecţie riguroasă, reţinând doar acele
materiale apreciate de noi ca reprezentative pentru o viziune
cât mai completă asupra biblioteconomiei de ieri şi de
astăzi.
Volumul a fost conceput în două părţi.
Prima parte (capitolele I şi II) este o istorie
succintă a biblioteconomiei universale şi româneşti, urmată
de un amplu studiu cuprinzând aspecte esenţiale legate de
dezvoltarea colecţiilor. Sunt părţile de început ale unui
proiectat curs de biblioteconomie. Intenţia noastră iniţială a
fost de a realiza un asemenea curs, plecând de la
constatarea că nu avem încă un curs actual, scris de cineva
<te la noi, cu exemple româneşti, care şi-ar dovedi utilitatea
at
at pentru studenţii de la secţiile de biblioteconomie şi
ŞUinţa informării cât şi pentru numeroşii bibliotecari
cuprinşi la diferite forme de pregătire profesională. Am
Publicat astfel, lună de lună, în revista Biblioteca, începând
a n u l
, 2005 până în 2008, pagini legate de istoria
1
^teconomiei şi apoi de dezvoltarea colecţiilor. Din
păcate, nu am putut duce până la capăt această nobilă
intenţie.
Partea a doua (capitolele III şi IV) începe cu
prezentarea diverselor articole şi comunicări apărute în
reviste sau volume ale conferinţelor. Am încercat, pe cât a
fost posibil, o aşezare a lor tematică.
Urmează cuvinte de salut la câteva volume ale
colegilor, apoi interviuri în care punctul de vedere al
autorului privind rostul bibliotecii şi bibliotecarului în
veacul nostru reiese, sperăm, cu claritate. Volumul se
încheie cu câteva recenzii făcute cărţilor colegilor pe care îi
preţuim.

Materialul din partea întâi a fost organizat pe


l 1

capitole şi subcapitole, sub o formă cât mai clară,


folosindu-se moderat numerotaţie şi mai mult grafie, astfel
Biblioteconomia
încât lectura să se poată face în condiţii optime.
Materialul din partea a doua a fost transcris aşa cum
între tradiţie şi modernitate
l-am regăsit în documentele-gazdă - volumele sau revistele
în care a apărut - cu titlurile, subtitlurile şi sublinierile
operate de redacţiile respective.
Documentele-gazdă ale articolelor, prefeţelor şi
recenziilor în care au fost publicate sunt menţionate în
subsolul paginii.
In încheiere aş dori să aduc mulţumiri tuturor celor
care m-au sprijinit în realizarea acestei lucrări: soţiei mele,
care este şi redactorul cărţii, domnişoarei Gabriela Raicu,
care a tehnoredactat cartea şi tuturor colegilor mei din
B C U care au citit lucrarea în manuscris şi ne-au făcut
sugestii.
Autorul
1. Noţiuni introductive

1.1 .Terminologie biblioteconomică


Termenul biblioteconomie este o preluare din limba
franceză a cuvântului bibliothéconomie, care derivă din
bibliothèque. Francezii au împrumutat, la rândul lor,
cuvântul bibliothèque din limba greacă. Grecii aveau
termenul bibliotheke format din biblion - carte şi theke -
dulap, cufăr.
Noţiunea de biblioteconomie este de dată relativ
recentă. Germanul Martin Schrettinger este primul care o
foloseşte, în 1808, în lucrarea Versuch eines sollständigen
Lehrbuches der Bibliothekswissenschaft (încercare de
1
manual complet de biblioteconomie) . în 1839, găsim
termenul şi în lucrarea francezului Léopold-August
Constantin, Bibliothéconomie, ou nouveau manuel complet
pour l'arrangement, la conservation et l'administration des
bibliothèques (Biblioteconomie sau manual nou şi complet
pentru organizarea, conservarea şi administrarea
bibliotecilor).

e z
^X ' K I R C H N E R , Joachim. Bibliothekswissenschaft: Buch und
'othekswesen. Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag, 1953.
20 Mircea Regneală jÇni studii de biblioteconomie 21

La noi, termenul de biblioteconomie apare pentru > tehnica de bibliotecă (achiziţionarea,


prima dată în 1862 într-o lucrare a lui Grigore Bengescu, prelucrarea, circulaţia şi conservarea cărţilor; relaţiile cu
unde menţionează alături de arhivistică, paleografie, cititorii; gestionarea bibliotecii);
diplomatică şi biblioteconomia. > ştiinţa cărţii (sistematizarea cunoştinţelor cu
privire la cărţi prin cercetări filologice).
întreaga gândire germană în domeniul
1.2. Puncte de vedere privind definirea biblioteconomiei din acea perioadă este sintetizată în
biblioteconomiei lucrarea lui Fritz Milkau, Handbuch der
Bibliothekswissenschaft (Manual de biblioteconomie), în
Biblioteconomia a fost înţeleasă încă de la început trei volume, apărută în intervalul 1931-1942. La un moment
ca domeniul care se ocupă cu organizarea activităţilor dat, bibliofilii, care priveau cartea din punct de vedere al
dintr-o bibliotecă, accepţiune foarte apropiată de sensul caracteristicilor fizice, s-au întrebat dacă biblioteconomia
contemporan al noţiunii. este o ştiinţă sau o artă (arta organizării publicaţiilor).
Dilema a fost „rezolvată" simplu: biblioteconomia este o
Martin Schrettinger spunea că biblioteconomia se ştiinţă făcută cu artă.
ocupă cu învăţarea cunoştinţelor teoretice şi practice
O definiţie întâlnită mai târziu şi la primii
necesare spre a face din cărţile adunate o bibliotecă
teoreticieni români ai domeniului este dată de Leo Crozet în
folositoare. Acelaşi lucru înţelege prin biblioteconomie şi
lucrarea Manuel pratique du bibliothécaire (Manualul
Leopold-August Constantin, aşa cum se observă din chiar
practic al bibliotecarului), apărută la Paris în 1932.
titlul lucrării citate puţin mai înainte. Biblioteconomia
„Biblioteconomia - spune Crozet - face parte din
înseamnă pentru învăţatul francez organizarea,
bibliologie (ansamblul disciplinelor cărţii) împreună cu
conservarea şi administrarea bibliotecilor.
bibliografia (ştiinţa organizării şi comunicării informaţiilor
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea înmagazinate în cărţi şi alte tipuri de documente), tehnica
bibliotecarii germani s-au întrebat dacă biblioteconomia muncii intelectuale (ansamblul de reguli şi metode care
este sau nu o ştiinţă. Luându-se în discuţie numai problema organizează studiul, cercetarea şi creaţia spirituală) şi
administrării bibliotecilor şi nu chestiuni legate de biblwfilia (cercetarea cărţii şi a bibliotecii în evoluţia lor
2
conţinutul publicaţiilor s-a ajuns iniţial la concluzia că istorică)" .
biblioteconomia nu este de fapt o ştiinţă. Rk * n
profesorul Joachim Kirchner în cartea sa
După crearea primelor şcoli germane de tbhothekswissenschaft: Buch und Bibliothekswesen
biblioteconomie (München - 1905, Berlin - 1928) se dă o
nouă interpretare noţiunii în care se face aprecierea că 6 0
N o u ^ f * " ' Manuel pratique du bibliothécaire. Paris: Emile
biblioteconomia este o ştiinţă care studiază: f y
' 93
^> P-263 (Association des Bibliothécaires Français).
22 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 23

(Biblioteconomie: istoria cărţii şi a bibliotecilor), reia întrucât nu se opreşte numai la cărţi, ci la toate suporturile
conceptul german privind biblioteconomia: posibile care înregistrează informaţia.
„Biblioteconomia cuprinde toate noţiunile referitoare la Asociaţia Bibliotecarilor Francezi reeditează
bibliotecă, privită ca instituţie organizatorică, cât şi la periodic manualul de bază pentru bibliotecarii începători
conţinutul bibliotecii, adică la cărţi" , (sublinierea noastră) intitulat Le métier de bibliothécaire. în acest manual,
fără a preciza din ce punct de vedere sunt privite cărţile. biblioteconomia este înţeleasă ca un domeniu care se ocupă
6
Profesorul N . Georgescu-Tistu, întemeietorul cu "regulile de organizare şi gestiune a bibliotecilor " .
învăţământului biblioteconomie românesc, cel care Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO)
coordonează şi editează, în 1966, lucrarea Vocabular de consideră că „Biblioteconomia este ştiinţa care se ocupă cu
bibliologie, realizată după modelul lucrării UNESCO, organizarea, gestionarea şi legislaţia de bibliotecă" -
Vocabularium bibliothecarii, dă o amplă definiţie definiţie care, după părerea noastră, reuşeşte să acopere prin
biblioteconomiei: „Biblioteconomia - disciplină care termenii organizarea, gestionarea şi legislaţia de bibliotecă
sistematizează, ca ramură a bibliologiei, toate preocupările întreaga problematică a biblioteconomiei. Această definiţie
teoretice şi practice având ca obiect biblioteca: organizarea a fost preluată şi de noi în lucrarea Dicţionar explicativ de
ei ca unitate de sine stătătoare şi ca verigă a unei reţele, biblioteconomie şi ştiinţa informării . 7

strângerea fondurilor de cărţi, depozitarea ordonată şi Trebuie precizat că în ultimele decenii, bibliologia
prezentarea clară a lor în cataloage, servirea promptă a nu mai este socotită ca ştiinţă-mamă a biblioteconomiei, a
cititorilor şi orientarea lor în lectură, propaganda cărţii, în bibliografiei, a bibliofiliei şi a altor discipline ale cărţii, aşa
care intră, de asemenea, localul şi mobilierul adecvat al cum a fost considerată timp de aproape un secol. Termenul
4
bibliotecii" . de bibliologie este menţionat astăzi în unele dicţionare de
în Encyclopaedia of librarianship, editată de specialitate cu sensul de domeniu care se ocupă cu „studiul
8
Thomas Landau , apărută la un an după lucrarea lui Tistu, tehnicilor de producţie şi difuzare a cărţii" . De altfel,
în 1967, se dă următoarea definiţie: „Biblioteconomia este ultimele dicţionare editate în lumea anglofonă nici nu-1 mai
ştiinţa adunării, păstrării, organizării şi folosirii menţionează.
5
comunicaţiilor înregistrate" ; această definiţie este foarte Termenul de biblioteconomie (librarianship) este şi
apropiată de înţelegerea contemporană a biblioteconomiei , e din ce în ce mai rar folosit preferându-se cel de ştiinţa
1
hotecii (library science), utilizat iniţial de
3
K I R C H N E R , Joachim, Op. cit., p. 3.
4
G E O R G E S C U - T I S T U , Nicolae. Vocabular de bibliologie. Bucureşti:
Centrul de Documentare Ştiinţifică al Academiei Republicii Socialiste 1996 "ïme
^ r
- b i b l i o t h é c a i r e
Éditions du Cercle de la Librairie, P a r i s :

R o m â n i a şi Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, 7


REGNp ^ 4 s s o c i
Bibliothécaires Français).a t i o n d e s

1966, p. 22. ffiinţa ' f ' Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi


5
L A N D A U , Thomas. Encyclopaedia of librarianship. Third Revised 8
Ibid i° ™m r ăriL V o 1
- L
Bucureşti: F A B R , 2001, p. 76.
• P. 68.
Edition. London: Bowes & Bowes, 1967, p. 248-249.
24 Mircea Regneală |jnj_studii de biblioteconomie 25

biblioteconomia americană şi apoi de ţările anglo-saxone. Alexandria. Pentru cei vechi muzeu nu reprezenta ceea ce
De exemplu, nici ediţia întâi, apărută în 1966, şi nici ediţia reprezintă pentru noi astăzi, adică un edificiu cu ore de
a doua din anul 2000, a lucrării Concise dictionary of vizitare, paznici în uniformă, săli unde se expun diferite
library and information science, editată de Bowker-Saur, obiecte aşezate metodic pentru delectarea sau instruirea
având ca autori pe Stella Keenan şi Colin Johnston, nu mai marelui public. Cuvântul muzeu (museion, gr.) desemna un
înregistrează termenul de biblioteconomie (librarianship), sanctuar cu preoţi şi altare de jertfa, dedicat cultului
preferând sintagma ştiinţa bibliotecii (library science). muzelor. în cadrul acestui muzeu, se afla o uriaşă
Definiţia dată ştiinţei bibliotecii de către cei doi autori, bibliotecă, care a dăinuit mai mult de o jumătate de mileniu
cuprinde nu numai probleme legate de achiziţia şi şi care cuprindea cea 700.000 volume, cifră absolut
prelucrarea înregistrărilor, organizarea şi managementul de uluitoare pentru acea epocă.
bibliotecă, dar şi de organizarea şi funcţionarea centrelor de Dintre bibliotecarii acestei biblioteci cunoaştem
informare ceea ce extinde înţelesul acestei noţiuni „dincolo câteva nume rămase celebre: Calimach, Zenotodus,
de bibliotecă". Eratostem, Aristofan din Bizanţ şi Aristarch Samothrace -
toţi savanţi sau poeţi de seamă. Aceşti bibliotecari aveau
două îndatoriri principale:
1.3. Profesia de bibliotecar > întocmirea unei bibliografii exhaustive a
literaturii greceşti;
Dacă noţiunea de biblioteconomie a apărut relativ > copierea textelor în formă de suluri, de format
târziu, aceasta nu înseamnă că o anumită tehnică standard, pentru îmbogăţirea colecţiilor bibliotecii.
biblioteconomică nu a existat întotdeauna în biblioteci.
Bibliografia a fost iniţiată de Calimach, celebrul
Activităţile biblioteconomice au fost efectuate întotdeauna
poet alexandrin. Din lexiconul bizantin, cunoscut sub
de cei care se îngrijeau de bibliotecă, adică de bibliotecari. numele de Suidas, aflăm că bibliografia lui Calimach,
Despre bibliotecarii din Antichitate nu avem foarte Tabele bibliografice (Pinakes) avea 120 de volume.
multe informaţii. Două dintre cele mai mari biblioteci ale înregistrările cuprindeau câteva date bibliografice
epocii vechi sunt Biblioteca din Alexandria şi Biblioteca a
e operei şi date biografice ale autorului, elemente de la
din Pergam. Ca materiale predilecte de scris, prima folosea mceputul fiecărei cărţi şi înregistrarea stihometrică a
papirusul iar cea de-a doua pergamentul. Cu prelucrarea şi publ U
- 1- S u t > C a l i m a c h a f o s t
descrisă circa o treime din
organizarea acestor materiale devenite suporturi pentru Arist C a î n l e b i b l i o t e c i L
°P continuată de e r a s a e s t e

cărţi, se ocupa „biblioteconomia" din acea vreme. rw; j S a m o t h r


a c e , care şi-a desfăşurat activitatea în
Date mai bogate, provenite din diferite documente Penoada de înflorire a criticii literare.
ale vremii, avem doar despre Biblioteca din Alexandria. afara a C C S t e i a c t i v i t a c a r e e s t e d e fa
oibliosw- îi> Pt una de
Această bibliotecă era parte componentă a Muzeului din grat şi nu de bibliotecar, bibliotecarii din Alexandria
26 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 27

se ocupau cu orânduirea cărţilor pe rafturi. Conform biblioteci înlănţuite, semnalate la Sorbona în 1289 şi la
cercetărilor recente, în această bibliotecă, cărţile erau Oxford în 1320. Statutul Bibliotecii Sorbona din 1321, de
aranjate cronologic, dar erau grupate şi pe autori şi subiecte exemplu, prevedea înlănţuirea în marea bibliotecă a celor
sau în mod combinat - apropiat de ceea ce noi numim mai bune cărţi ale colegiului la fiecare disciplină de studiu.
astăzi aranjarea sistematică-alfabetică. Cărţile consultate mai rar şi dubletele - cum am spune noi
în Imperiul Roman, cel care răspundea de biblioteci astăzi - precum şi cărţile destinate împrumutului se aflau în
era procuratorul bibliotecilor, un fel de director general. mica bibliotecă, neînlănţuită. Această practică a dăinuit
9
până la începutul secolului al XVI-lea .
Acesta avea în subordine şi atelierele de copişti care
alimentau cu noi titluri bibliotecile. Aşadar, misiunea principală a bibliotecarului din
colegiile medievale consta în supravegherea lecturii,
După dispariţia Imperiului Roman de Apus, încep să
misiune deloc simplă nici ieri, dar nici astăzi în anumite ţări
apară biblioteci în mănăstiri. Datele despre perioada de şi biblioteci în care bibliotecarul răspunde de integritatea
început a acestor biblioteci sunt destul de sărace. colecţiilor.
Abia din secolul al IX-lea avem primele informaţii Bibliotecarul cel mai renumit al tuturor timpurilor,
despre bibliotecile monastice. în regulamentul Mănăstirii cel care pune bazele ştiinţei bibliotecii - încă nedenumită
Bobbio, de exemplu, care datează din anul 835, se biblioteconomie - este Gabriel Naudé (1600-1663).
precizează că bibliotecarul mănăstiresc are în sarcină atât Lucrarea sa rămasă celebră, Advis pour dresser une
păstrarea cărţilor cât şi conducerea scribilor. Din secolul al bibliothèque (Sfaturi pentru alcătuirea unei biblioteci),
X-lea, călugărul care se ocupa de bibliotecă trebuia să facă tipărită la Paris în 1627, cunoaşte curând un succes
inventarul micilor colecţii de cărţi şi să înregistreze necunoscut pentru acea epocă. Apariţia acestei cărţi
împrumuturile. Tot din această perioadă începe să se aplice, reprezintă un moment memorabil pentru istoria
mai întâi în Franţa, apoi şi în alte ţări europene, Regula Sf. biblioteconomiei. Timp de trei secole ea a fost lucrarea de
Benoit, care înseamnă distribuirea de către bibliotecar la căpătâi a multor generaţii de bibliotecari, dovadă între altele
începutul anului a câte unei cărţi fiecărui călugăr. Acesta Şi numeroasele ediţii apărute. A doua ediţie a cărţii a apărut
trebuie să o citească integral şi să o restituie la sfârşitul |ot la Paris, în 1644, sub îngrijirea lui Louis Jacob.
anului. Adesea călugării îşi luau singuri cărţile din Urmă
toarele ediţii s-au succedat astfel: în 1658 apare o
armarium. ed
iţie în latină la Hamburg, o alta în engleză, în 1661, şi o
Preţul foarte ridicat al manuscriselor în acea epocă, republicare a versiunii latine în 1703. După acestea
dar şi mai târziu, până la apariţia tiparului, face ca urmează trei ediţii moderne: în 1876 la Paris, în 1903 la
preocuparea pentru păstrarea lor să fie foarte mare,
îndeosebi odată cu dezvoltarea învăţământului scolastic,
când se iau măsuri împotriva sustragerii lor de către éd
>'tion refond^î^'- P A L L
' I E R D e n i s
- Les Bibliothèques. Cinquième
studenţi. Acesta este desigur motivul apariţiei aşa-numitelor F m s :
Presses Universitaires de France, 1982.
28 Mircea Regneală HgjjíHÍJ" d e
biblioteconomie 29

Cambridge şi în 1963 la Leipzig, ultima editată de • şj Barberini (Italia), precum şi cea a cardinalului
10
renumitul profesor de biblioteconomie Horst Kunze . Mazarin (Franţa), pe care a deschis-o publicului într-o
In această lucrare de mici dimensiuni, sunt enunţate vreme în care în Europa existau doar patru biblioteci
clar principiile care trebuie să stea la baza funcţionării publice (Milano, Roma, Oxford şi cea a reginei Christina a
oricărei biblioteci. Acestea sunt următoarele: Suediei).
> principiul informării catalografice (în absenţa Traducerea în limba engleză a lucrării lui Naudé din
bibliografiilor, încă inexistente, cataloagele urmează să fie 1661 realizată de John Evelyn, îi va servi ca îndrumar lui
instrumentele de bază pentru informarea cititorilor care Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), bibliotecarul
trebuie „întocmite de cei mai pricepuţi şi inteligenţi ducelui de Brunswick la Hanovra şi director al bibliotecii
bibliotecari"); din Walfenbüttel. Filosof, om politic, istoric şi
> principiul bibliotecii enciclopedice („o matematician dar şi bibliotecar - şi unul dintre cei mai mari
bibliotecă înfiinţată pentru folosinţa publicului trebuie să fie - Leibniz a vorbit despre importanţa extraordinară a
universală [...] cuprinzând pe toţi autorii de valoare care au resurselor unei mari biblioteci de cercetare pentru progresul
scris lucruri importante, indiferent de temă"); ştiinţelor. în timp ce mulţi dintre contemporanii săi
colecţionau cărţi rare şi „curioase", numai de dragul de a-şi
> principiul organizării publicaţiilor la raft în
satisface un „hobby", Leibniz demonstrează cât de
funcţie de conţinutul acestora (clasificare metodică) („cea
importante sunt publicaţiile, îndeosebi cele recente, pentru
mai bună aranjare este cea mai simplă, mai puţin
progresul ştiinţific şi literar al unei societăţi, şi atrage
complicată, cea mai naturală, practică şi care urmează
atenţia asupra obligaţiei bibliotecilor de a achiziţiona
[logica nota noastră] facultăţilor de teologie, medicină,
tocmai acele publicaţii care ţin la curent pe cercetător cu
jurisprudenţă, istorie, filosofie, matematică, ştiinţe umaniste
ultimele idei dintr-un anumit domeniu. Corespondenţa sa cu
- domenii care, la rândul lor, trebuie subdivizate, fiecare în
prinţul de Hanovra este edificatoare în acest sens.
funcţie de alte specialităţi")".
Secolul al XVII-lea are câţiva bibliotecari celebri
Naude nu a fost numai un „teoretician", dacă ale căror nume trebuie să fie menţionate.
termenul nu este prea pretenţios pentru acea vreme (de
Vom cita mai întâi pe P. Louis Jacob, bibliotecar al
altfel lucrarea s-a născut din activitatea sa directă ca
cardinalului Retz, care publică în 1644 Traite des plus
bibliotecar), ci şi un practician. El a organizat şi a condus
belles bibliothèques publiques et particulières (Tratat al
vestite biblioteci ale epocii, între care cele ale cardinalilor ce
lor mai frumoase biblioteci publice şi particulare), o
U c r a r e
care ne oferă date preţioase despre bibliotecile
eu
ropene ale primei jumătăţi a secolului al XVII-lea.
N A U D É , Gabriel. Advis pour dresser une bibliothèque. Leipzig :
V E B E D I T I O N , 1963. Un alt bibliotecar asupra căruia ne oprim este
1
' Ibid. passim. Claude Clément. Iezuit francez, acesta va lucra ca
30 Mircea Regneală fŢ j_gmrlii de biblioteconomie
0 31

bibliotecar dar şi ca profesor la colegiul fondat de Filip II la bibliotecari, nu avea numai un scop artistic ci şi unul
Madrid. E l este cel care preia formula egipteană biblioteca, etic, ^ orientare a lecturii cititorilor. Competenţa lor în
e

medicina sufletului şi propune să se scrie pe frontispiciul această direcţie era în afara oricărei îndoieli. Bibliotecarii
bibliotecii deviza Unum scio quod nihil scio (Ştiu un lucru sunt cei care orientează pe pictori şi sculptori de a da o
anume că nu ştiu nimic). Lucrarea sa cu care a rămas în formă plastică, de exemplu, sistemelor de clasificare a
istoria biblioteconomiei se numeşte Musei sive bibliothecae cărţilor pentru a le face cât mai accesibile utilizatorilor
instructio (Organizarea muzeului sau a bibliotecii), apărută bibliotecilor. Bibliotecarii erau trataţi cu respect şi
în 1635. în această carte, el vorbeşte atât despre organizarea consideraţie de biserică şi palat, ei înşişi fiind, în majoritate,
bibliotecilor cât şi despre decorarea acestora - design-ul oameni de ştiinţă sau de litere cunoscuţi şi apreciaţi.
interior, am spune noi astăzi - îndeosebi cu diferite figuri Bibliotecarii savanţi sunt cei care contribuie în acest
alegorice după gustul epocii. Lucrarea va reprezenta timp secol, în bună măsură, la realizarea unităţii intelectuale şi
de două secole „gramatica decorativă" a bibliotecilor din spirituale a aşa-numitei Republici a Literelor, care unifica
întreaga Europă, din Austria până în Portugalia şi Anglia. atunci Europa.
Biblioteca regală a Franţei va fi condusă timp de Dacă în Evul Mediu, bibliotecari erau doar
peste un secol (sec. XVII) de un fel de „dinastie" a familiei călugării, în secolele al XVII-lea şi, mai ales, al XVIII-lea
Bignon. Cinci membri ai acestei familii, bunic, tată, fiu, încep să se adauge acestora şi oamenii de litere. Dar abia
nepot şi strănepot, vor da acestei biblioteci prestigiu, după Revoluţia franceză de la 1789, oamenii de litere vor fi
reuşind să depăşească Biblioteca Mazarine. Ei au împărţit angajaţi fără rezerve în funcţia de bibliotecar. Este
biblioteca în patru departamente: manuscrise, cărţi tipărite, interesant în acest sens punctul de vedere a lui Esprit Calvet
12
titluri şi genealogii , stampe şi planşe gravate. (1728-1818), fondatorul bibliotecii din Avignon, care,
în secolul al XVIII-lea, de la Viena la Coimbra şi de redactându-şi testamentul, scria că „nu trebuie încredinţat
la Oxford la Roma şi Veneţia, vizitatorul erudit se simţea ca postul de bibliotecar decât oamenilor de litere necăsătoriţi
la el acasă, deoarece cele mai multe cărţi erau redactate Şi a-i destitui în cazul în care ei se căsătoresc" . 13

într-o limbă familiară întregii Europe, latina. Pe pereţi erau Dacă prejudecata celibatului a dispărut după 1800,
întâlnite aceleaşi picturi cu aceeaşi simbolistică, iar calitatea de oameni de litere a rămas foarte multă vreme
inscripţionări identice vorbeau un limbaj accesibil tuturor. singura cerinţă pentru meseria de bibliotecar. Şi la noi,
Decoraţia din interiorul bibliotecilor, impusă adesea de acum, la începutul mileniului trei, se asociază această
Profesie cu literele - este bun de bibliotecar doar cel care a
12
erminat această facultate. De aceea, în aproape toate şcolile
Genealogiile sunt şi astăzi la mare preţ în bibliotecile occidentale, atât
în cele europene, ca şi în cele din S U A , deşi aici , fiind o naţiune nouă,
generale şi liceele lipsite de bibliotecar, profesorului de
s-ar putea crede că nu există un interes major pentru aceste lucruri. Dar
dacă ne gândim că o bună parte din emigranţi provine din ţările Europei
Occidentale, găsim explicaţia acestui interes. M
A S S O N , Andre; P A L L I E R , Denis. Op. cit. , p. 54.
32 Mircea Regneală IjriKstudii de biblioteconomie 33

limba română îi revine prin tradiţie obligaţia de a se ocupa bibliotecarului este de a fi amabil cu cititorii săi, a orienta
de bibliotecă. Este tot o prejudecată. studiul, spunem noi.
Se uită faptul că biblioteconomia are un caracter O altă personalitate a literelor franceze devenită
interdisciplinar, este mult mai mult o meserie tehnică, cu bibliotecar este Leconte de Lisle (1818-1894). Acesta
specificul ei bine determinat, decât una filologică. De altfel, devine bibliotecar la Biblioteca Senatului după ce a obţinut
cerinţele biblioteconomice contemporane impun ca deja notorietate literară.
bibliotecarul să fie în afară de cunoscător al tehnicilor de Sunt personalităţi în domeniul literelor care au
bibliotecă şi specialist în profilul bibliotecii în care devenit şi teoreticieni ai biblioteconomiei, cum este cazul
lucrează. De exemplu, dacă este o bibliotecă de matematică, lui Pierre Gustave Brunet. Acesta este autorul celebrului
e recomandabil ca bibliotecarul să aibă studii de bază de Manuel du bibliothécaire (Manualul bibliotecarului),
matematică, iar dacă este de biologie, studii de biologie etc. apărut în 1810, care a servit ca lucrare de bază mai multor
De aceea, în multe ţări, biblioteconomia se învaţă după generaţii de bibliotecari, ultima ediţie datând din 1860.
absolvirea unei facultăţi, prin cursuri postuniversitare. Această lucrare are între altele meritul de a fi trasat liniile
directoare ale activităţii biblioteconomice în secolul al
Prejudecata studiilor filologice vine din faptul că cei XIX-lea.
mai mulţi bibliotecari în secolul trecut - mă gândesc la cei In a doua jumătate a secolului al XIX-lea are loc o
francezi, în primul rând, pe care i-am copiat şi noi în mare modificare de atitudine în aprecierea profesiei: se face apel
măsură - erau oameni de litere „care citeau şi scriau mult". din ce în ce mai frecvent la specialişti care să conducă
Numărul acestora este însemnat. Vom da câteva exemple. bibliotecile. încă din 1839 în Regulamentul Bibliotecii
Naţionale se acordă dreptul absolvenţilor de la École des
Charles Nodier (1780-1884), în anul în care este
Chartes de a lucra în cea mai importantă bibliotecă a
numit bibliotecar şef la Biblioteca Arsenalului, 1823, era 4
Franţei .
deja un cunoscut scriitor,dar şi un mare bibliofil. Editează
în 1834 publicaţia Bulletin du bibliophile. în salonul său Dintre aceştia, îndeosebi după 1850, apare o pleiadă
literar erau întâlniţi Alfred de Musset, Alexandre Dumas, de bibliotecari şi bibliografi iluştri care dezvoltă tehnica
Saint-Beuve şi alţi scriitori ai vremii. biblioteconomică şi bibliografică. în fruntea lor se situează
^eopold Delisle, care, devenit administratorul de la
Saint-Beuve (1804-1869) - marele critic literar 10teCa N a i o n a l ă an a
Écol * ' g J e a z ă mai mulţi absolvenţi de la
francez, a fost în tinereţe un fidel cititor la Biblioteca
o e des Chartes. Aceştia vor realiza lucruri remarcabile
Arsenalului. Sfătuit de Nodier, devine în 1840 bibliotecar la ae
osebi în domeniul catalografiei.
Biblioteca Mazarine, una dintre marile biblioteci ale e l l s l e e s t e r i m u l
tehn ' ° P care pune accent pe caracterul
Franţei, unde lucrează timp de opt ani şi unde îşi adună ^fjd pregătirii profesionale a bibliotecarului. El
informaţii pentru renumita sa lucrare Causeries du hindi, U
II " —
care 1-a făcut celebru. E l consideră că principala calitate a lbld
-passi .
m
34 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 35

considera că „ucenicia este tot atât de necesară pentru a ocupat puţin mai înainte, Melvil Dewey este realizatorul, în
administra o bibliotecă ca şi pentru a conduce un vapor, 1876, al celui mai durabil sistem de clasificare pentru
pentru a construi un edificiu sau pentru a monta, întreţine şi biblioteci apărut până astăzi, Clasificarea Zecimală Dewey,
face să funcţioneze fără accidente diferite piese ale unui perfecţionată ulterior de Institutul Internaţional de
mecanism complicat". Afirmă că „bibliografia şi Bibliografie de la Bruxelles, devenind Clasificarea
biblioteconomia au devenit ştiinţe sau arte ale căror Zecimală Universală. în anul 2001, americanii şi cu ei
complexităţi sporesc din an în an". Salută „această evoluţie ntreaga lume bibliotecară sărbătoreau, în cadrul
a tehnologiei care nu poate fi oprită şi care sporeşte şi Conferinţei IFLA de la Boston, 125 de ani de la apariţia
reînnoieşte în fiecare moment utilajul bibliotecii, fenomen sistemului de clasificare a lui Dewey. Tot Dewey este şi
analog celui care se petrece în laboratoarele ştiinţifice şi în fondatorul primei şcoli americane de biblioteconomie.
15
atelierele industriale" . în 1897, sub conducerea sa, apare
Spre sfârşitul secolului al XlX-lea, sporirea
Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque
numărului de bibliotecari şi creşterea rolului lor în societate
Naţionale, poate cel mai important repertoriu bibliografic
determină apariţia primelor asociaţii profesionale:
din lume.
American Library Association (Asociaţia Bibliotecarilor
Aceleaşi idei novatoare privind rolul bibliotecarului Americani), în 1876, şi Library Association (Asociaţia
în epoca modernă le împărtăşeşte şi Melvil Dewey, inspirat Bibliotecarilor Englezi), în 1877.
de idealurile revoluţiei franceze. El aprecia că „nici o
sarcină nu este mai importantă şi nu merită mai multă în secolul al XX-lea se produc modificări
onoare decât cea îndeplinită în serviciul comunităţii de un importante şi în statutul şi mentalitatea bibliotecarului.
bibliotecar competent şi serios. A fost un timp când Bibliotecarul, odată cu proliferarea publicaţiilor, ar trăi,
biblioteca semăna mult cu un muzeu şi bibliotecarul cu un după expresia lui John Foskett, un proces de alienare,
şoarece de bibliotecă [...] şi în care vizitatorii contemplau determinat de neputinţa de a stăpâni, din punctul de vedere
cu multă curiozitate cărţile rare şi manuscrisele. A venit al conţinutului, publicaţiile pe care le are în grijă, ceea ce îl
timpul în care biblioteca este o şcoală şi bibliotecarul un „discreditează" în ochii cititorului, deprins până atunci cu
educator în sensul cel mai nobil al termenului" . bibliotecarul omniscient: de la bibliotecarul savant se
Dintre toate personalităţile biblioteconomiei ajunge la bibliotecarul tehnician şi uneori funcţionar.
mondiale, Gabriel Naudé şi Melvil Dewey sunt numele cele Ceea ce se cuvine a fi subliniat este efortul deosebit
mai frecvent rostite. al bibliotecarilor în a stăpâni fluxul informaţional, efort
Dacă Gabriel Naudé rămâne întemeietorul vizibil încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea, dar mai ales
m
biblioteconomiei prin celebra sa lucrare, de care ne-am prima jumătate a secolului al XX-lea, când suntem
martorii unei febrile căutări de noi tehnici de indexare a
]5
Ibid.,p. 57.
°curnentelor. Numărul bibliotecarilor preocupaţi de acest
as
16
Ibid., p. 54. Pect este important.
36 Mircea Regneală

în 1891, C A . Cutter propune Clasificarea Extinsă;


J.D. Brown publică în 1906 Clasificarea pe subiecte; H.E.
Bliss realizează în 1935 Clasificarea Bibliografică,
publicată abia în 1952-1953; S.R. Ranganathan, poate cel 2. Biblioteconomia românească
mai valoros bibliotecar după Dewey, publică în 1933,
Clasificarea Colon; Paul Otlet, Henri La Fontaine şi
Donker Duyvis, publică în 1905 Clasificarea Zecimală
Universală, prin dezvoltarea clasificării lui Dewey. 2.1. Biblioteconomia românească de la
O caracteristică a biblioteconomiei secolului al
XX-lea este apariţia bibliotecarului specialist care, pe lângă
începuturi până la sfârşitul celui de-al doilea
formaţia sa de bază superioară în profilul bibliotecii, posedă război mondial
şi temeinice cunoştinţe de biblioteconomie. Recâştigarea
parţială a prestigiului bibliotecarului savant de odinioară
pare să se producă astăzi în bibliotecile specializate. Date istorice
Alte trăsături ale bibliotecarului contemporan
constau în însuşirea tehnicilor informatice aplicate în Istoricul biblioteconomiei este pretutindeni strâns
procesele de achiziţionare şi prelucrare a documentelor de legat de existenţa bibliotecilor.
bibliotecă, pe de o parte, şi participarea la programe Atâta vreme cât nu există biblioteci importante, cu
naţionale şi internaţionale privind realizarea de instrumente un număr mare de cărţi, nu se poate vorbi de tehnici de
colective de lucru: cataloage naţionale şi internaţionale pe bibliotecă. Pe teritoriile locuite de români nu au existat
suport informatic, bibliografii internaţionale, baze de date astfel de biblioteci decât începând cu secolul al XVIII-lea.
bibliografice comune etc, pe de altă parte.
Cea mai importantă bibliotecă românească datează
de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al
XVIII-lea. Este vorba de celebra bibliotecă a stolnicului
Constantin Cantacuzino, bibliotecă care rivaliza cu marile
biblioteci ale Europei occidentale. Conform unor mărturisiri
din epocă, această bibliotecă îşi avea aşezate colecţiile pe
baza unor reguli prestabilite, probabil cele cuprinse în
lucrarea lui Gabriel Naude.
Primele documente scrise care cuprind recomandări
Pnvind organizarea colecţiilor datează din a doua jumătate
a
secolului al XVIII-lea, din vremea lui Grigore Alexandru
38 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 39

Ghica (1766) în Moldova şi Alexandru Ipsilanti (1776) în Medico-Istorico-Naturale din Iaşi din 2 mai 1844 în partea
Ţara Românească ale căror academii deţineau şi biblioteci. 3
destinată bibliotecii . Tot aici se menţionează posibilitatea
Date mai numeroase privind unele activităţi împrumutului ziarelor pe un termen care să nu depăşească
biblioteconomice apar abia în prima jumătate a secolului al opt zile ;

XlX-lea. în Regulamentul pentru Biblioteca Şcoalelor din


în Regulamentul şcoalelor, anexă a Regulamentului Moldova, publicat în 1851, apar absolut toate elementele
Organic din Ţara Românească, publicat în 1833, la Art. 246 biblioteconomice principale legate de organizarea şi
şi 247 se vorbeşte de dezvoltarea fondurilor de publicaţii funcţionarea unei biblioteci moderne: principiile şi tehnicile
ale bibliotecilor Colegiului „Sf. Sava" din Bucureşti şi de achiziţii; donaţiile; depozitul legal; schimbul
Şcolii din Craiova prin achiziţie, dar şi ca urmare a interbibliotecar; inventarierea publicaţiilor; catalogarea
obligaţiei autorilor şi editorilor de a da cu titlu gratuit cinci publicaţiilor; prezervarea publicaţiilor; permisul de lectură;
exemplare din fiecare publicaţie tipărită Bibliotecii drepturile şi îndatoririle cititorilor; sancţiuni pentru
Colegiului „Sf. Sava" şi trei exemplare Bibliotecii Şcolii deteriorarea publicaţiilor; condiţii minime de lectură;
1
din Craiova . raportul anual despre starea bibliotecii . 4

Permisul de lectură (biletul epitropiei), elaborat pe o în 1862 printr-un proiect de organizare a Bibliotecii
perioadă de patru luni, cu posibilitate de reînnoire, este Naţionale din Iaşi, B.P. Hasdeu vorbeşte despre rolul social
menţionat pentru prima dată în Regulamentul Bibliotecii al bibliotecilor, dar şi despre unele probleme de tehnică de
2
Academiei Mihăilene din Iaşi din 1841 . Tot în acest bibliotecă, cum ar fi organizarea unui sistem de cataloage:
regulament se prevede şi un fel de evidenţă a cititorilor şi „sistematic, limbistic, şi alfabetic". Marelui lingvist îi
lecturii: cititorii fiind obligaţi să semneze într-un registru în datorăm şi introducerea termenului de bibliologie, dar nu cu
care îşi notează şi cărţile cerute spre lectură. Totodată se înţelesul de mai târziu ci cu sensul de bibliografie.
atrage atenţia că deteriorarea cărţilor este aspru sancţionată, Concepţia sa despre Biblioteca Naţională, de exemplu, este
împrumutul publicaţiilor este interzis sub pedeapsa una foarte modernă. Ca instituţie care tezaurizează întreaga
îndepărtării din post a bibliotecarului. gândire scrisă a unei naţiuni, el propune „adunarea în
După 1840, producţia editorială crescând, sporeşte Biblioteca Naţională a tuturor manuscriselor şi tipăriturilor
şi numărul de biblioteci şi, respectiv, de regulamente ce stau expuse pierderii şi stricăciunii prin mănăstirile şi
privind organizarea şi funcţionarea lor.
Pentru prima oară, folosirea ştampilei (peceţii) ca Statutul Societăţii Medico-Istorico-Naturale din Iaşi, din 2 mai 1844.
însemn de proprietate este întâlnită în Statutele Societăţii n :
Mătuşoiu, Constantin; Dinu, Mihaela-Helene. Istoria bibliotecilor
ţn•România în legi şi documente (1817 - 1944). V o i . I. Constanţa:
4 B R : E X P 0 n t 2 0 1 p 3 9 4 2
1
Regulamentul organic. Ediţia a Il-a. Bucureşti, 1847, p. 427-428. M- ' °' ° ' - ~~ '
2
Catalogul cărţilor de cetit în Biblioteca Academiei Mihăilene. laşi: aruşom, Constantin; Dinu, Mihaela-Helene. Istoria bibliotecilor din
0 n a n i a î n le
p L 8i?i documente (1817-1944). Voi. I. Constanţa: F . A . B . R :
Institutul A l b i n e i , 1841, p. 2-3. c x
Ponto, 2001, p. 39-42
40 Mircea Regneală
Noi studii de biblioteconomie 41

5
bisericile oraşelor şi satelor din România" . Documentele
colecţiile proprii iar restul este împărţit bibliotecilor
care urmează a fi introduse în colecţiile viitoarei Biblioteci
didactice speciale şi bibliotecilor comunale.
Naţionale, apreciază Haşdeu, trebuie descrise detaliat - fapt
care va fi realizat mai târziu de autorii Bibliografiei Fondul de publicaţii al acestor biblioteci se
Româneşti Vechi. îmbogăţeşte pe următoarele căi: prin donaţii, prin achiziţia
de la buget, prin depozit legal şi prin schimb naţional şi
Regulamentul pentru bibliotecile publice, din 28
internaţional.
octombrie 1864, redactat sub supravegherea lui N .
Cretzulescu, are valoarea unei legi a bibliotecilor. Capitolul II se referă la personalul bibliotecilor.
Bibliotecile sunt privite ca un sistem unitar organizat pe Acesta, în funcţie de mărimea bibliotecilor, este compus din
bază teritorială şi administrativă. în acest sistem sunt bibliotecari, subbibliotecari, custozi şi personal de îngrijire.
cuprinse trei categorii de biblioteci: biblioteci didactice Bibliotecile publice centrale aveau un aşa-numit comitet
speciale (biblioteci şcolare); biblioteci comunale (comune special de conducere format din rectorul universităţii,
urbane şi rurale); biblioteci publice centrale. decanii facultăţilor, revizorul şcolar şi bibliotecarul în
calitate de secretar.
în capitolul I sunt prezentate în detaliu, aceste trei
tipuri de biblioteci şi funcţiile lor. în capitolul III sunt precizate atribuţiile personalului
Bibliotecile didactice speciale sunt înfiinţate pe bibliotecilor. Bibliotecarul este deopotrivă director, şef de
lângă fiecare şcoală secundară şi primară finanţată de serviciu şi specialist în biblioteconomie care se ocupă cu
Ministerul Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice. achiziţia, inventarierea şi catalogarea publicaţiilor.
Bibliotecile comunale sunt «biblioteci publice Subbibliotecarul serveşte cititorii, face corespondenţa şi
poporane» create şi finanţate de consiliile comunelor ţine locul bibliotecarului. Custozii sunt depozitarii de astăzi,
urbane şi rurale. Aceste biblioteci au fost gândite şi ca dar şi supraveghetorii lecturii. Ultima categorie este
muzee locale care să expună medalii, monede şi obiecte formată din personalul de îngrijire.
arheologice. Regulamentul prevede şi un comitet special de
Cea de-a treia categorie este formată din bibliotecile conducere cu următoarele atribuţii:
publice centrale. Acestea sunt în număr de două: una la ^ face selecţia titlurilor de achiziţie din sumele
Bucureşti şi alta la Iaşi. Ele cuprind colecţii enciclopedice, prevăzute în buget în acest sens, pe baza unor criterii
dar şi obiecte muzeale. Aceste biblioteci, din publicaţiile Ştiinţifice şi etice;
primite gratuit conform legii presei (noţiunea de depozit ^ aprobă schimbul interbibliotecar;
legal nu era încă utilizată), păstrează două exemplare pentru > primeşte donaţii;
^ verifică inventarierea şi catalogarea
5
P O P E S C U , G h . Formarea concepţiei biblioteconomice româneşti şi Publicaţiilor;
pregătirea profesională a bibliotecarilor. Contribuţii. în: Probleme de
^ coordonează activitatea bibliotecilor publice
bibliologie. V o i . II. Bucureşti, 1967, p. 47-77.
centrale şi celor comunale şi didactice;
a
42 Mircea Regneală

> întocmeşte raportul anual asupra stării Cererile de lectură se fac „pe o foiţă de hârtie" dată
bibliotecilor publice centrale şi a celor comunale. ititorului la intrarea în bibliotecă. Acest buletin de cerere,
sprimit de cititor la restituirea publicaţiilor, trebuie
Capitolul IV Despre cataloage, inventare, registre
prezentat custodelui la plecarea din bibliotecă. Numărul
dezvoltă, în general, problemele tehnice ale muncii de
cărţilor care poate fi solicitat este de patru. Pentru buna
bibliotecă. în Art. 22, de exemplu, se face precizarea că
desfăşurare a lecturii, o serie de restricţii sunt impuse,
bibliotecile centrale trebuie să aibă secţiuni separate pentru împrumutul este, de regulă, interzis. Excepţie se face pentru
cărţi, manuscrise, stampe, numismatică, rarităţi. donatorii trecuţi în cartea de aur şi profesorii publici.
Pentru fiecare dintre aceste secţiuni trebuie create Ceilalţi cititori, dacă insistă să împrumute, vor lăsa în
cataloage şi inventare speciale realizate după principii şi garanţie preţul lucrării împrumutate. Nici o lucrare nu se va
reguli moderne, în două exemplare: unul va sta în bibliotecă împrumuta mai mult de o lună.
iar celălalt la ordonatorul principal de credite, Ministerul în lunile iulie şi august, precum şi câte zece zile de
Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Lista dubletelor Crăciun şi de Paşte, bibliotecile sunt închise. în acest timp
inutilizabile va fi publicată anual de minister. Copii ale se fac inventarierea şi desprăfuirea publicaţiilor.
cataloagelor vor fi transmise principalelor biblioteci Am zăbovit mai mult asupra acestui regulament-
europene în vederea negocierii schimburilor de publicaţii. lege deoarece, aşa cum se poate uşor constata, el este
în registrul de aur al bibliotecilor centrale se vor surprinzător de modern, de actual chiar, şi va sta la baza
înregistra donatorii cu peste zece galbeni iar cei cu peste dezvoltării biblioteconomiei româneşti moderne. Tot ceea
200 de galbeni sunt trecuţi în categoria fondatorilor ce s-a întreprins ulterior se regăseşte într-un fel sau altul în
bibliotecilor. Donatorii cu mai puţin de zece galbeni acest document . 6

primesc mulţumiri în scris. Conducerea tuturor bibliotecilor Cota publicaţiei este pentru prima dată menţionată
se face de către un organ central unic care este Ministerul în Regulamentul pentru funcţionarea bibliotecilor populare
Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice. din 5 septembrie 1898 . 7

Ultimul capitol, al cincilea, se referă la „lectură şi In Regulamentul pentru înfiinţarea şi administrarea


lectori". Vom întâlni aici multe din practicile noastre de bibliotecilor populare ale Asociaţiunii pentru Literatura
astăzi. Română şi Cultura Poporului Român, din 1899 se vorbeşte
Bibliotecile centrale vor trebui să aibă una sau mai de biblioteci populare ambulante, un fel de biblioteci
multe săli (saloane) de lectură în care au permisiunea să
citească numai cei cu un comportament ireproşabil. Pentru
a consulta manuscrise şi stampe este nevoie de aprobarea
specială a comitetului bibliotecii. Intrarea în bibliotecă cu
publicaţii proprii este permisă numai cu aprobarea scrisă a Monitorul Oficial, nr. 240, 28 octombrie 1864.
subbibliotecarului. Monitorul Oficial, nr. 123, 5 septembrie 1898.
44 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 45

mobile , asemănătoare celor pe care le au astăzi francezii în cărţile româneşti şi tipărite în România până la anul 1830,
regiunile montane slab populate. Modul de funcţionare a urmat de un indice alfabetic".
acestor biblioteci este ingenios gândit spre a veni
deopotrivă în întâmpinarea unei largi populaţii româneşti Anul 1830 a rămas până astăzi limita până la care
din Transilvania dornică de lectură, dar şi spre a scăpa de tipăriturile româneşti sunt considerate publicaţii de
supravegherea strictă a cenzurii austro-ungare. patrimoniu. Articolul 17 precizează că se va întocmi „pe
Un alt regulament important care a contribuit la bilete" catalogul pe materii. Este vorba de primul catalog pe
dezvoltarea biblioteconomiei româneşti este Regulamentul fişe din ţara noastră care a fost realizat de Biblioteca
pentru Biblioteca Academiei Române din 30 martie 1884, Academiei Române. Manuscrisele sunt înregistrate atât în
cu modificările din 1894-1910. inventare cât şi în cataloage speciale. După modelul
Acest regulament realizat de Ioan Bianu sub Bibliotecii Naţionale a Franţei se preconizează publicarea
îndrumarea lui Ion Ghica şi D.A. Sturdza are şase capitole: trimestrială a buletinului Creşterea colecţiunilor. în vederea
> „ compunerea şi localul; evitării pierderii ziarelor, acestea se dau pentru lectură
> regularea internă; numai legate.
> sporirea şi întreţinerea;
> personalul; Lectura în Biblioteca Academiei este permisă -
practică rămasă în vigoare până astăzi - numai persoanelor
> împrumutări;
care fac cercetări ştiinţifice şi numai în urma recomandării
> dispoziţiuni tranzitorii".
membrilor activi ai academiei sau, cu aprobarea specială, pe
încă din Articolul 4 se precizează că orice document o perioadă determinată, a directorului bibliotecii. Fac
deţinut de bibliotecă va purta „sigiliul special al bibliotecii, excepţie membrii academiei, profesorii universitari şi
pe lângă care se va lipi şi numele donatorului" (pare demnitarii. De împrumutul intern beneficiază numai
surprinzător acest lucru, dar se ştie că cea mai mare parte a membrii academiei. Iniţial, aceştia puteau împrumuta, până
colecţiilor Bibliotecii Academiei Române cuprinde în anii la 25 de volume şi pe o perioadă de 3 luni. Ulterior numărul
de început publicaţii donate de marii oameni de cultură volumelor a fost redus la cinci şi perioada de împrumut la o
români). Aproape întregul capitol II cuprinde indicaţii lună.
minuţioase privind catalogarea publicaţiilor. în Articolul 20
se prevede chiar realizarea unui catalog special „pentru Recuperarea publicaţiilor împrumutate se face în
ultimă instanţă în justiţie (art.41). Mai multe articole au în
vedere modul în care cititorii trebuie să păstreze publicaţiile
Primite spre lectura în sală sau la împrumut.
8
Regulamentul pentru înfiinţarea şi administrarea bibliotecilor poporale
ale Asociaţiunii pentru Literatura R o m â n ă şi Cultura Poporului Român, Evoluţia biblioteconomiei româneşti se poate uşor
în: Transilvania, 30, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1899, p. 64-69. a şi din regulamentele altor tipuri de biblioteci.
46. Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 47

Astfel, Regulamentul pentru funcţionarea manuale. Lectura era gratuită în această universitate
9
bibliotecilor şcolare şi populare din 9 septembrie 1922 comparativ cu alte universităţi româneşti, unde era permisă
prevede obligaţia ca fiecare bibliotecă şcolară şi populară să contra cost. Permisul de intrare conţine fotografia cititorului
aibă două cataloage: un catalog-inventar şi un catalog pe (e primul regulament care îl semnalează). împrumuturile
materii. Ideea existenţei unei singure biblioteci într-o sunt consemnate în două evidenţe: după numele
comună cu dublă funcţie: şcolară şi publică a fost enunţată împrumutătorilor şi după numele autorilor. Termenele de
de Spiru Haret încă din 1898, anul înfiinţării primelor 320 împrumut sunt destul de largi: un semestru pentru profesorii
de biblioteci populare. universitari şi două luni pentru alţi cititori. în timpul
Legea pentru învăţământul primar al statului din vacanţei universitare (1 iulie - 31 august) biblioteca este
1924 prevede la art. 2 că „pe lângă bibliotecile şcolare pot închisă pentru cititori, cu excepţia profesorilor care pot
funcţiona biblioteci populare, cu scopul de a răspândi în împrumuta şi în această perioadă.
popor cunoştinţe folositoare". Acest articol a rămas Concediile personalului sunt diferenţiate după cum
neschimbat cu toate modificările legii din anii 1929, 1932, urmează: directorul şi personalul tehnic, şase săptămâni,
1934, 1935 şi 1937. personalul administrativ, cinci săptămâni, personalul de
Lectura în aceste tipuri de biblioteci era gratuită, serviciu, două săptămâni. Acest concediu se efectuează
după modelul celor mai bune biblioteci din vest. numai în perioada vacanţei de vară.
Regulamentul Bibliotecii Universitare din Cluj din După primul război mondial odată cu progresul
10
29 aprilie 1923 este primul regulament amplu al unei întregii societăţii româneşti, numărul bibliotecilor de
biblioteci universitare româneşti. Deşi această bibliotecă diferite tipuri creşte simţitor.
este destinată profesorilor şi studenţilor universităţii clujene Prin Decizia nr. 1881 din 13 iunie 1923, Ministerul
ea este deschisă şi altor persoane interesate de lectură. Instrucţiunii hotărăşte înfiinţarea de biblioteci pedagogice
Programul cu publicul este de zece ore zilnic (8 - 13 şi 15 - pentru a veni în sprijinul personalului didactic. Aceste
20), cu excepţia zilei de duminică. Personalul era obligat să biblioteci, create în toate şcolile normale din judeţe, sunt
poarte „uniformă". biblioteci de împrumut". De asemenea prin Decizia nr.
Prelucrarea publicaţiilor este complexă: publicaţiile 13624 a Ministerului Instrucţiunii Publice din 16 iunie
se ştampilează la începutul, la sfârşitul şi la mijlocul ^ 2JMf3 se înfiinţează 1.000 de biblioteci şcolare şi populare
e 12
volumului; fiecare publicaţie este evidenţiată în registrul de P lângă şcolile primare . Regulamentul pentru
intrare şi în catalogul inventar, catalogul alfabetic, catalogul .funcţionarea şcoalelor secundare, din 14 iulie 1929
pe materii şi, eventual, într-un catalog special de cursuri şi
1 1 141 t l c i a I a l

9
'•J?? * " °- Ministerului Instrucţiunii Publice, nr. 534 - 535
Buletinul Oficial al Ministerului Instrucţiunii, nr. 524, septembrie ,2 ' ^ - a u g u s t 1923.
1922. \\x\\'J ,etlml
°fi l cia
al Ministerului Instrucţiunii Publice, nr 533 - 534
10 l l e
Monitorul Oficial, nr. 21, 29 aprilie 1923. - a u g u s t 1923, p. 4 4 8 - 4 4 9 . " '
48 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 49

prevede înfiinţarea în fiecare şcoală secundară atât a unei publicate în reviste de specialitate, cum şi pe experienţa lor
biblioteci generale cât şi a mai multor biblioteci de clasă de mulţi ani la Academie, instrucţiuni pentru catalogarea
aflate în grija elevilor. Bibliotecarul şcolii răspunde atât de cărţilor, care datează din 1918. Au urmat norme pentru
15
biblioteca generală a şcolii cât şi de bibliotecile de clasă pe serviciul de primiri în 1927" .
care le verifică săptămânal. Instrucţiunile, rezultatul unei îndelungate activităţi
Prin Legea pentru Organizarea învăţământului practice a acestei instituţii, coroborate cu literatura de
I3
specialitate şi experienţele străine cele mai recente
Universitar din 22 aprilie 1932 prevede între alte taxe pe
cuprinzând totalitatea tehnicilor de bibliotecă, sunt în
care le percep universităţilor şi taxa de bibliotecă.
realitate un adevărat manual de biblioteconomie cu aplicaţie
Biblioteca Academiei Române a fost foarte multă la documentele deţinute de Biblioteca Academiei Române.
vreme pentru întreaga biblioteconomie românească
Instrucţiunile cuprind şapte capitole. Primele patru
adevărata şcoală „naţională" de bibliotecă, atenţia tuturor
se referă la organizarea şi gestionarea colecţiilor (Secţiunea
bibliotecilor noastre îndreptându-se spre ceea ce se face aici Imprimatelor, Secţiunea Stampelor, Secţiunea
din punct de vedere profesional. Manuscriselor, Cabinetul Numismatic). Capitolul V
Instrucţiunile provizorii pentru funcţionarea cuprinde instrucţiuni legate de eliberarea permisului de
14
serviciilor realizate de Biblioteca Academiei Române şi lectură. Capitolul VI are în vedere probleme de conservare
tipărite la Editura Cartea Românească în 1940 este cel mai şi reproducere iar Capitolul VII este un regulament de
important document biblioteconomie românesc până la ordine interioară.
venirea regimului comunist la putere. Aceste instrucţiuni, în Secţiunea Imprimatelor se dezvoltă temele:
sub forma unui regulament amplu, de peste 150 de pagini, > primirea şi înregistrarea imprimatelor;
prezintă în detaliu întreaga activitate biblioteconomică din > inventarierea şi catalogarea cărţilor;
Biblioteca Academiei Române. > inventarierea şi catalogarea periodicelor;
în Cuvânt înainte, semnat de Generalul R. Rosetti ^ legatul imprimatelor;
directorul bibliotecii, se precizează că dezvoltarea deosebită ^ sala de lectură;
a colecţiilor Bibliotecii Academiei şi progresul realizat de ^ împrumutul.
„ştiinţa bibliotecărească au arătat regretatului Ioan Bianu,
alcătuitorul şi îndrumătorul Bibliotecii Academiei, nevoia In Secţiunea Stampelor sunt cuprinse probleme
unor instrucţiuni de detaliu pentru funcţionarea diferitelor legate de: achiziţia şi prelucrarea stampelor, hărţilor,
servicii. în acest sens, împreună cu A l . Sadi-Ionescu a atlaselor şi muzicii, norme pentru consultarea stampelor.
alcătuit pe temeiul celor văzute în biblioteci străine sau In Secţiunea Manuscriselor se au în vedere
următoarele aspecte: manuscrise, documente, cărţi
13
Monitorul Oficial, nr. 96, 22 aprilie 1932.
1 4
Biblioteca Academiei R o m â n e . Instrucţiunile provizorii pentru
funcţionarea serviciilor. Bucureşti: Cartea Românească, 1940. Ibidem, p.7.
50 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 51

româneşti vechi (1508 - 1830); norme pentru conservarea ştiinţa bibliotecii deoarece el a fost şi mai este încă înţeles
materialului şi pentru cercetarea lui. ca o modalitate de dezvoltare a colecţiilor unor biblioteci.
Aşadar, Biblioteca Academiei a rămas model pentru Potrivit accepţiunii contemporane, depozitul legal
toate celelalte biblioteci româneşti până în 1955, anul în este procesul de achiziţionare gratuită a publicaţiilor unei
care regimul comunist creează o altă bibliotecă, Biblioteca ţări (uneori şi referitor la ţara respectivă), printr-o
Centrală de Stat, pe care o investeşte cu funcţii naţionale şi dispoziţie legală şi depozitarea acestora într-o bibliotecă
căreia îi acordă subvenţii substanţiale ignorând această (sau anumite biblioteci) într-un spaţiu special destinat în
bibliotecă „burgheză". Activitatea biblioteconomică a -cest scop.
Bibliotecii Academiei în timpul regimului comunist a fost Publicaţiile primite prin depozit legal trebuie astfel
una modestă. Perioada biblioteconomică de glorie din anii organizate încât accesul la ele să fíe posibil în anumite
interbelici nu a mai fost niciodată atinsă, chiar dacă din situaţii, prevăzute în legile sau normele naţionale.
1973 a redevenit, alături de Biblioteca Centrală de Stat, Trebuie spus din capul locului că depozitul legal nu
bibliotecă naţională cu activităţi de reevaluare a producţiei este o formă curentă de dezvoltare a colecţiilor
editoriale de până la anul 1944. bibliotecilor, de urmările acestei prevederi beneficiind, în
Cum se poate uşor observa din cele prezentate până fiecare ţară, un număr redus de instituţii.
acum, biblioteconomia românească a fost, în general, Din punct de vedere istoric, depozitul legal a
sincronă cu realizările profesionale din Europa şi America. îndeplinit următoarele funcţii:
Clasificarea zecimală universală, de exemplu, ca > dezvoltarea colecţiilor unor biblioteci publice
sistem modern de organizare a publicaţiilor este introdusă sau ştiinţifice;
la noi, - la puţină vreme după elaborarea sa de Institutul > dotarea unor biblioteci personale ale
Internaţional de Bibliografie de la Bruxelles, condus de demnitarilor de stat;
Paul Otlet şi Henri La Fontaine, - la Biblioteca Fundaţiei > cenzură a publicaţiilor;
Universitare, în 1913, şi apoi la Biblioteca Academiei > evidenţă a dreptului de autor.
Române, în 1915, unde înlocuieşte sistemul de clasificare In epoca contemporană, depozitul legal este
pe litere al lui Otto Hartwig, după care se clasificau onsiderat un mijloc de constituire a unui tezaur naţional de
publicaţiile din 1904. documente tipărite şi documente multimedia , care 16

serveşte:
Depozitul legal
în cercetarea fenomenului biblioteconomie Astăzi datorită varietăţii de mijloace de multiplicare şi a suporturilor
:
mregistrare e greu de stabilit care sunt documentele care intră sub
românesc, depozitul legal reprezintă una dintre temele de
cidenţa depozitului legal. Acest lucru trebuie însă precizat în actele
interes major. Depozitul legal prezintă importanţă pentru nciale cu putere de lege.
52 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 33

> ca bază pentru elaborarea bibliografiilor Revoluţia franceză, prin desfiinţarea impozitelor,
naţionale curente; suprimă şi depozitul legal. Totuşi, regretând că a renunţat la
> ca element de reper în statistica naţională de ceasta sursă gratuită de publicaţii, revine asupra acestei
carte; otărâri, şi dă depozitului legal o altă funcţie, de garant al
proprietăţii literare. în vederea asigurării protecţiei din
> ca instrument de control al proprietăţii literare
partea statului a operelor scriitorilor, aceştia sunt invitaţi să
(copyright). depună la biroul statului, aflat la Biblioteca Naţională, câte
Noţiunea de „depozit legal" este de origine un exemplar din fiecare titlu tipărit, primind o chitanţă care
franceză, datând din timpul Revoluţiei franceze din 1789, constituie garanţia proprietăţii literare. Absenţa acestui
când exemplarele erau „depuse" ca o garanţie a proprietăţii document înseamnă renunţarea la proprietatea literară.
literare, asemănător mărcilor produselor care constituiau o Din Franţa, ţara în care apare pentru prima dată,
garanţie a proprietăţii comerciale. înainte de Revoluţia din depozitul legal s-a extins în toate statele europene.
1789, în Franţa se folosea termenul de exemplar
obligatoriu, la fel în Germania, Abgabe der Depozitul legal în ţara noastră, ca modalitate de
Phlichtexemplar, cu acelaşi sens. îmbogăţire a colecţiilor bibliotecilor, este întâlnit mai întâi
în Ţara Românească, în timpul lui Constantin Brâncoveanu.
Câteva date privind depozitul legal sunt absolut
Din porunca domnească, ctitoria brâncovenească de la
indispensabile pentru înţelegerea conceptului contemporan. Horezu, primea gratuit, în 1708, câte un exemplar din orice
începutul depozitului legal este legat de Ordonanţa tipăritură apărută în această provincie românească.
din Montpellier din 28 decembrie 1537 prin care regele
Franţei Francois I, „prieten al literelor şi artelor", cum îi în Moldova, spre sfârşitul secolului al XVlII-lea,
place să i se spună, hotărăşte să interzică vânzarea în Franţa mai exact în 1793, în Anaforeaua de reforme şcolare,
de către tipografi şi librari a oricărei lucrări tipărite, redactată de mitropolitul Iacob Stamati şi aprobată de
indiferent de limbă sau autor, sub pedeapsa confiscării domnitorul Alexandru Moruzi, se specifică că nici un
volumelor, până când nu s-a depus un exemplar din acea negustor nu are voie să vândă cărţi în această ţară înainte de
a

lucrare la biblioteca regală. Se lega, această formă de da câte un exemplar din fiecare titlu bibliotecii
impozit în natură, de necesitatea păstrării pentru mitropoliei. Legea mai prevedea ca în situaţia în care cartea
posteritate a textelor tipărite. Ludovic al XlII-lea ridică la este veche şi valoroasă să fie plătită la jumătate de preţ. Nu
două numărul exemplarelor obligatorii şi hotărăşte se cunoaşte în ce măsură aceste obligaţii au fost respectate.
acordarea privilegiului regal pentru tipărituri în In epoca modernă, depozitul legal s-a aplicat în
funcţie de îndeplinirea acestei obligaţii. Sub Ludovic al ţările române în prima jumătate a secolului al XLX-lea în
XlV-lea, numărul exemplarelor solicitate creşte la trei, cifră timpul Regulamentului Organic, impus, aşa cum se ştie, atât
care rămâne neschimbată până la Revoluţia din 1789. Moldovei cât şi Ţării Româneşti. După cum scrie Radu
54 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 55

20
Rosetti în lucrarea Despre cenzura în Moldova" din care Legea presei din 13 aprilie 186 2 , inspirată din
am preluat unele date, numărul exemplarelor obligatorii era legile franceze din 1793 şi din 1810, acordă o importanţă
de opt în Ţara Românească (cinci exemplare pentru deosebită numărului de exemplare solicitate cu titlu de
Biblioteca Colegiului Sf. Sava şi trei exemplare pentru depozit legal.
Biblioteca Şcolii din Craiova) şi de zece în Moldova (cinci Radu Rosetti, în lucrarea citată mai sus, consideră
exemplare pentru Biblioteca Academiei Mihăilene şi cinci că această lege avea în vedere în primul rând controlul
pentru Biblioteca Poliţiei) autorităţilor asupra tipăriturilor. Legea prevede depunerea
în 1840, domnitorul Mihail Sturdza semnează de către toţi tipografii a patru exemplare din fiecare carte
Regulamentul de organizare a unei biblioteci publice, tipărită la Ministerul Instrucţiunii Publice la care se adaugă
publicat în Albina românească. în articolul 3 al acestui alte „două exemplare la prefecturi şi unul la biblioteca din
21

regulament se precizează următoarele: „potrivit cu Iaşi" . Mai departe legea preciza că: „Spre constatarea
orânduielile regulamentului şcoalelor, autorii scrierilor dreptului de proprietate autorilor de scrieri şi publicaţii
nouă vor fi datori să depună în biblioteca publică câte cinci literare şi artistice se va ţine un registru special la
exemplare din tot ceea ce au tipărit [...]. Două din aceste Ministerul Instrucţiunii Publice, iar autorii, la depunerea
exemplare se vor păstra la bibliotecă iar celelalte se vor operelor, vor cere ministerului un extras de registru, de
22

putea schimba după încuviinţarea episcopiei cu alte cărţi constituire a dreptului de proprietate literară" .
folositoare" . 18
Aceeaşi lege, modificată la 13 aprilie 1885,
în urma unei alte dispoziţii, din 1845, se reconfirma stipulează că sarcina depunerii exemplarelor obligatorii
obligaţia prevăzută în Regulamentul organic pentru revine tipografilor, editorilor sau autorilor care trebuie să
Moldova de a se depune de către tipografi la Biblioteca remită câte trei exemplare din orice lucrare publicată
Academiei Mihăilene câte cinci exemplare din fiecare operă Bibliotecii Centrale din Bucureşti, Bibliotecii Academiei
23

ieşită din teascuri şi alte cinci exemplare Bibliotecii Poliţiei. Române şi Bibliotecii Centrale din Iaşi . Sub noua sa
în Regulamentul Bibliotecii Publice din Iaşi din modificare, din 1904, se abrogă articolul prin care autorii şi
1851, la articolul 204 se stipulează că „autorii sau editorii
ce vor publica vreo carte în principat sunt datori a da w
Legea a fost modificată în 1866, 1874, 1884, 1885, 1904, 1938, 1941,
pe gratis 6 exemplare pentru biblioteca publică spre a se 1942. Fiecare nouă modificare a însemnat, de cele mai multe ori, un
putea trimite şi pe la celelalte gimnazii şi biblioteci număr sporit de publicaţii, fapt care a condus la încălcarea ei
19 sistematică.
româneşti" . 21
Ibid., p. 97.
2 2
R O S S E T I , Radu. Op. cit., p. 97.
Monitorul Oficial, nr. 11, 13 aprilie 1885. Numele complet al legii
1 7
R O S S E T I , Radu. Despre cenzura în Moldova. Bucureşti, 1908. este: „Lege prin care se îndatorează autorii, editorii şi tipografii a da
18
Ibid., p.92. câte trei exemplare din orice publicaţie pentru bibliotecile centrale din
19
Ibid., p. 93. Bucureşti, Iaşi şi Academiei, din 13 aprilie 1885".
56 Mircea Regneală ^ g t n r t i i d e biblioteconomie 57

editorii depun exemplarele obligatorii - desigur din cauza 1 românesc, autorităţile l-au asociat cu dreptul de
nerespectării legii - această îndatorire revenind numai S
utor statul şi la noi devenind garant al proprietăţii literare.
tipografilor. Se spera că prin sprijinul pc care îl acordau scriitorilor de
An de an numărul de exemplare solicitate cu titlu de a i proteja împotriva celor care le încalcă drepturile, aceştia
depozit legal creşte ajungând, printr-o altă modificare a vor depune publicaţiile solicitate.
legii, în 1938, la 18. Conform acestei noi dispoziţii primesc Sintagma de depozit legal s-a impus cu oarecare
câte două exemplare: Biblioteca Academiei Române, dificultate în literatura biblioteconomică românească. în
bibliotecile universitare din Iaşi, Cluj, Cernăuţi, Biblioteca primele decenii ale secolului al XX-lea, se vorbea
Ateneului Român, Biblioteca din Chişinău, Biblioteca aproape în exclusivitate de exemplare obligatorii şi arareori
Fundaţiei „Principele Carol", Societatea „Vrancea" şi, câte de depozit legal. Abia după 1935, noţiunea de depozit legal
un exemplar: Fundaţia Universitară „Carol I" din Bucureşti s-a generalizat.
şi Asociaţiunea pentru Cultura şi Literatura Poporului Primele documente oficiale româneşti în care se
Român din Sibiu. vorbeşte în exclusivitate de depozit legal sunt:
Cum se poate uşor observa, legile şi regulamentele > Legea pentru regimul expediţiilor poştale
4
care privesc depozitul legal la noi sunt foarte numeroase. privind Academia Româna , din 24 aprilie 1939 şi
Explicaţia este relativ simplă. Autorităţile au fost > Decretul - lege pentru modificarea art.l al
preocupate de depozitul legal, întrucât acesta răspundea Legii nr.444/1941 pentru depozitul legal faţă de Biblioteca
25
intereselor statului. Se ştie că pe calea obţinerii de publicaţii laulemiei Române şi alte biblioteci din 17 mai 1941 .
gratuite, pe de o parte, se îmbogăţesc, fără costuri colecţiile Despre modul în care depozitul legal a fost privit în
unor biblioteci ale statului. Pe de altă parte, statul poate să timpul regimului comunist, vom vorbi în subcapitolul
îşi exercite controlul asupra a ceea ce se tipăreşte special dedicat biblioteconomiei de după 1944.
intervenind atunci când consideră oportun pentru oprirea
circulaţiei unor publicaţii indezirabile.
învăţământul biblioteconomie
Aşadar, în dezvoltarea sa istorică, depozitul legal a
îndeplinit şi la noi un triplu rol: învăţământul biblioteconomie românesc nu are o
> modalitate de creştere a colecţiilor; raaiţie prea lungă. De altfel, în întreaga lume, această
> garant al proprietăţii literare;
> măsură de supraveghere administrativa
(cenzură).
^
n r 2 4 3 1 m a ] 9 4 P 1 1 8 7 î n a c e s t d e c r e t
zita] lega] '' ' ' % ' -
cine &XhnS a u r m ă t o a r e l e

Trebuie precizat că, întrucât legile şi dispoziţiij e


matografi ' documente: gravuri, film*
U f o n r a f
"aţionale, i
s t 0 " ° g ' c e , fotografii, care reprezintă scene
privind depozitul legal nu au fost respectate integral nici la C e
' cult
u r a l e , precum şi vederi pitoreşti din ţară"
58 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 59

formă de învăţământ s-a dezvoltat numai începând cu 28


ultimele decenii ale secolului al XlX-lea. n u a mai avut loc . învăţământul biblioteconomie la
La noi abia după primul război mondial, când are această şcoală va fi reluat abia în 1929, prin invitarea
29

loc o puternică transformare a întregii vieţi social-politice profesorului N . Georgescu-Tistu , care va preda aici până
româneşti, se pune şi problema pregătirii specialiştilor în în 1948. După 1950, în urma transformărilor în învăţământ
făcute de regimul comunist, Şcoala Superioară de
ştiinţele cărţii.
Arhivistică şi Paleografie devine secţie a Facultăţii de
Astfel, prin legea din 15 iulie 1925 se înfiinţează,
Istorie. în cadrul acestei secţii, N . Georgescu-Tistu a
după modelul oferit de Ecole des Chartes din Paris, Şcoala
26 continuat să susţină cursul de bibliologie până în 1959, anul
Superioară de Arhivistică şi Paleografie pe lângă
pensionării sale.
Direcţiunea Generală a Arhivelor Statului. Şcoala a început
Interesul pentru problemele de bibliotecă a fost
să funcţioneze din anul de învăţământ 1925/1926. Scopul
prezent, într-o anumită măsură, şi în activitatea Institutului
acestei instituţii de învăţământ a fost să pregătească 30
Social Român (ISR), creat în 1921 . ISR avea în
specialişti pentru arhive şi biblioteci. Bibliotecarii au fost
programul său de activitate:
şcolarizaţi în Secţia de Bibliologie, unde, alături de
obiectele comune ale tuturor secţiilor, au studiat bibliologia 2 8
Programa cursului a fost publicată în 1941 în revista Hrisovul!'
(

(istoria cărţii), biblioteconomia (legislaţia şi organizarea Parcurgerea sa vădeşte un erudit bibliolog cu o îndelungată practică
bibliotecilor) şi bibliografia. bibliotecară, dotat cu spirit de ordine şi metodă clară de lucru. Cursul
Regulamentul şcolii precizează că „diplomaţii cuprinde 1045 pagini şi se află la Arhivele Statului. Pentru realizarea
lui, autorul s-a folosit de experienţa dobândită la Biblioteca Academiei
secţiei de bibliologie vor putea fi numiţi în funcţiile de
dar şi de o bogată bibliografie. Sunt citate aici personalităţile marcante
specialitate de la bibliotecile statului, judeţelor şi ale domeniului, cu deosebire autori francezi şi germani.
comunelor, cum şi de la alte biblioteci subvenţionate de 9
" Lecţia de deschidere a fost ţinută la 22 ianuarie 1929 sub titlul Studiul
27
stat, judeţe, comune" . şi organizarea cărţii. Cursul cuprinde următoarele teme: viaţa cărţii,
Cursurile de bibliologie şi de biblioteconomie au biblioteconomie, bibliografie, organizarea informaţiei ştiinţifice.
Institutul Social R o m â n urmărea răspândirea culturii în cele mai
fost susţinute în anul întâi de A l . Sadi-Ionescu, bibliograf la
îndepărtate colţuri ale ţării. Ideea care a stat la baza activităţilor
Biblioteca Academiei Române, colaborator apropiat al lui institutului a fost aceea de a crea în mediul rural o singură instituţie
Ion Bianu. Cursul din anul al doilea, care urma a fi unul de culturală care să desfăşoare diverse manifestări cultural-artistice.
bibliografie, prin dispariţia prematură a marelui bibliograf, Această instituţie avea să fie căminul cultural - centru de îndrumare şi
ndicare a satului. înfiinţarea căminelor culturale este precizată în
Regulamentul Fundaţiei Culturale „Principele Carol" din 23
octombrie 1923. în acest regulament este precizat şi scopul căminului
cu tural unde urma să aibă loc: „înfiinţarea unei case de citire; a unei
1
2 6
Şcoala avea următoarele secţii: secţia arhivistico-paleografică, loteci; a unui muzeu local; a unui depozit pentru desfacerea cărţilor,
secţia de bibliologie, secţia de expertiză grafică. revistelor şi publicaţiilor trimise de Fundaţie ori cerute" {Monitorul
27
Monitorul Oficial, nr. 131, 10 iunie 1931, p. 5122 - 5124. J'cial, rrr.164, 23 octombrie 1923). V e z i : Paliu, P. Contribuţia Şcolii
60 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 61

> să studieze toate problemele impuse de în cadrul programului de studii al acestui institut, în
necesitatea înnoirii întregii vieţi sociale a României; anul 1929, a luat naştere o secţie de bibliologie care a 31

> să propună, pe baza unor studii temeinice, continuat activitatea secţiei bibliografice create anterior.
soluţii practice şi mijloace pentru înfăptuirea operei de Secţia de bibliologie urma să pregătească bibliotecari
refacere socială; pentru bibliotecile populare cuprinse în programele
> să contribuie la educaţia socială a maselor; culturale ale ISR. în concepţia lui Dimitrie Guşti, directorul
> să acţioneze în direcţia înfăptuirii reformelor ISR, specialiştii sunt singurii în măsură să dea consistenţă
propuse pe mai multe căi. programelor culturale promovate de institut. Tot el a
Intre acestea cităm: avansat ideea introducerii în programele şcolilor normale şi
> gruparea membrilor asociaţiei în secţiuni pe ale universităţilor a cunoştinţelor legate de tehnicile muncii
culturale şi intelectuale - idee extrem de modernă pentru
specialităţi,
acea vreme. Referindu-se la activităţile de bibliotecă, D.
> editarea unui organ al asociaţiei,
Guşti considera că bibliotecarul nu poate face nimic durabil
> popularizarea ideilor sociale izvorâte din
fără o temeinică pregătire culturală, dublată de una
cunoaşterea realităţii prin congrese, conferinţe, adunări,
profesională. însă acest lucru nu se putea dobândi decât
cursuri şi publicaţii de propagandă.
prin cursuri profesionale organizate temeinic.
IRS avea 12 secţiuni - sociologică, culturală,
Primul curs de formare destinat bibliotecarilor
statistică, economică, juridică, politică socială, publici, organizat de IRS, a avut loc în anul 1932. Dimitrie
bibliografică, bibliologică, politică externă etc. Guşti, în cuvântul de deschidere, explica rolul deosebit de
Din conducerea ISR făceau parte oamenii de important al unei biblioteci populare bine organizate:
cultură de seamă din acea perioadă: Ioan Bianu, Emanoil „Biblioteca populară e o formă de organizare culturală, care
Bucuţa, G. Ionescu-Siseşti, V . N . Madgearu, Andrei nu mai poate lipsi nici unei ţări culte [...] procedura noastră
Rădulescu, C. Rădulescu-Motru, T. Vianu etc. n-a fost însă cea mai fericită. Am pierdut din vedere că
biblioteca e un aşezământ, în care intră mai multe elemente:
Sociologice Româneşti de sub conducerea lui Dimitrie Guşti la local, carte, bibliotecar, buget, public, şi ne-am mulţumit
dezvoltarea lecturii în mediul rural între cele două războaie mondiale,
31 f
în: Probleme de bibliologie. V o i . 2 . Bucureşti: Comitetul de Stat pentru
m această secţie au fost invitate să ţină conferinţe personalităţi
Cultură şi Artă, Consiliul Aşezămintelor Culturale, 1967, p.176-197;
marcante ale culturii române din perioada interbelică (I. Bianu -
Georgescu-Tistu, N . Preocupări bibliologice la Institutul Social Român, Organizarea legislativă a bibliotecilor şi bibliografiei; N . Georgescu-
în: Georgescu-Tistu, N . Cartea şi biblioteca: studii de bibliologie. Tistu - Problemele bibliologiei şi cooperaţia intelectuală
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. Bucureşti: '"'emoţională; A l . Tzigara-Samurcaş - Problemele bibliotecilor
Editura Ştiinţifică, 1972, p.272-281; De la Institutul Social Român. $ unţifice în străinătate şi în România; D . Guşti - Proiect de înfiinţare a
Constituirea secţiei bibliologice. în: îndreptarea, 28 mar. 1929, 11, fei biblioteci de ştiinţe sociale şi politice; S. Puşcariu - Mijloacele de
nr.67, p. 2. "tfoimare bibliografică internaţională şi românească).
62 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 63

de obicei să ne îngrijim numai de unul. A m crezut că ajung în concepţia ISR, biblioteca publică este destinată
nişte cărţi într-un dulap, risipite prin sate, pentru ca oamenilor din toate categoriile sociale şi de toate vârstele,
minunea transfuziunii cunoştinţelor şi a desfătărilor minţii idee care se regăseşte mult mai târziu în Manifestul
şi sufletului să aibă loc. Această minune însă, ca atâtea alte UNESCO asupra bibliotecilor publice.
minuni zadarnic aşteptate, n-a avut loc" . Totodată, echipele de studenţi de la ISR care se
In cadrul cursului din 1932, ţinut în perioada deplasau vara la sate au contribuit şi ele la instruirea
vacanţei de vară, au fost şcolarizaţi 240 de bibliotecari bibliotecarilor.
voluntari din mediul rural, majoritatea învăţători. Cursul a
avut un caracter intensiv. Temele incluse în program, Pentru a veni în sprijinul pregătirii profesionale a
susţinute de membrii secţiei bibliologice, cuprind aspecte ibliotecarilor români, în general, ISR a pregătit şi editat
legate îndeosebi de rolul şi funcţiile bibliotecii în lucrări de specialitate, între care un important volum
destinat depozitului legal şi un altul referitor la rolul şi locul
comunitatea rurală:
> caracterul satului românesc, relaţia dintre carte bibliotecilor populare în educaţia adulţilor, cu referiri la
situaţia din Cehoslovacia, Polonia şi Ungaria.
şi bibliotecă;
> locul bibliotecii româneşti în cadrai învăţământul biblioteconomie de nivel universitar,
biblioteconomiei universale; s-a înfiinţat în anul 1932, prin docenţe în bibliologie şi
> propaganda, circulaţia şi statistica cititului şi a biblioteci - conform regulamentului învăţământului
cărţii; superior - la facultăţile de litere din Bucureşti şi Cluj.
> organizarea tehnică şi întreţinerea unei Aceste docenţe devin conferinţe în 1938 şi au programul
biblioteci populare; eşalonat pe durata a patru ani. în 1942 conferinţa de
> pregătirea bibliotecarului etc. bibliologie este declarată de minister ca independentă şi pe
Stagiile de practică au fost efectuate la Biblioteca lângă ea s-au organizat un seminar şi o bibliotecă proprie de
Academiei Române şi la Biblioteca Fundaţiei Universitare specialitate.
„Carol I", actuala Bibliotecă Centrală Universitară „Carol
încă de la început, aceste conferinţe au fost
I" din Bucureşti. încredinţate lui N . Georgescu-Tistu, la Bucureşti, şi
în 1938 sunt şcolarizaţi alţi 314 bibliotecari. Un loachim Crăciun, la Cluj. Amândoi conferenţiarii aveau
accent deosebit s-a pus de această dată pe biblioteca publică studii temeinice făcute în străinătate, la cele mai renumite
drept parte a aşezămintelor de cultură integrată a satului, Şcoli de profil ale epocii, între care Ecole des Chartes la
ar
alături de şcoală, primărie, biserică şi cooperativă. is şi Institutul Internaţional de Bibliografie la Bruxelles,
cţia de deschidere a lui loachim Crăciun se intitulează O
3 2
Ştiinţă nouă, bibliologia, în învăţământul universitar din
G U Ş T I , Dimitrie. Cuvânt înainte. în: Catalogul bibliotecii populare,
România.
/Cărţii. Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1933, p. 3.
Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie
64 65

în perioada debutului învăţământului bibliologic 1920 se vorbea de înfiinţarea Bibliotecii Muzeului Oraşului
universitar românesc, se continuă încă practica mai veche a Iaşi, în 1921 de înfiinţarea unor biblioteci publice în
lecţiilor de deschidere, un fel de „ars poetica" în care 'loieşti şi Turnu Severin, iar în 1923 a unor biblioteci
profesorii îşi prezentau filosofía proprie faţă de cursul care ublice în Suceava. Totul a rămas în stadiul de proiect . In
urmează a fi dezvoltat, structura cursului, metodele de lucru psă de activitate, această asociaţie s-a autodizolvat.
etc. Importanţa acestei prime asociaţii profesionale
Deşi ambii profesori au urmat aproximativ aceeaşi rezidă în primul rând în atragerea atenţiei autorităţilor şi
direcţie universitară, cei mai mulţi cercetători consideră că ntelectualităţii româneşti asupra rolului bibliotecilor în
adevăratul întemeietor al învăţământului bibliologic societate, în ridicarea nivelului cultural al maselor prin
universitar românesc este N . Georgescu-Tistu, datorită ectură.
activităţii mult mai complexe legate de carte şi bibliotecă în septembrie 1924 se înfiinţează Asociaţia
34

desfăşurate de acesta. Bibliotecarilor din România . Preşedinte al asociaţiei este


ales Ioan Bianu. Scopul asociaţiei este precizat în articolul
2 din Statut:
Asociaţii profesionale > rezolvarea tuturor problemelor bibliotecilor şi
ibliotecarilor;
Dezvoltarea bibliotecilor şi a biblioteconomiei
> dezvoltarea contactelor personale între
româneşti la începutul secolului al XX-lea a determinat bibliotecari prin reuniuni şi congrese;
apariţia primelor asociaţii profesionale.
> dezvoltarea de contacte între bibliotecarii
Prima asociaţie de acest fel este Asociaţia români şi străini;
Bibliotecilor Publice din România, creată în 1919 din > dezvoltarea tehnicii bibliotecare;
iniţiativa doctorului C. Angelescu şi a lui N . Iorga. y burse pentru bibliotecari;
Asociaţia, avându-1 ca preşedinte pe N . Iorga, nu era o
^ cursuri şi şcoli speciale pentru bibliotecari;
organizaţie de tipul celor cunoscute de noi astăzi, care să ^ înfiinţarea de biblioteci publice şi private;
urmărească dezvoltarea profesiunii de bibliotecar şi a ^ norme privind organizarea bibliotecilor;
instituţiei bibliotecare. Scopul său era de a contribui la ^ apărarea drepturilor bibliotecilor şi
refacerea bibliotecilor distruse de război şi la înfiinţarea de ibliotecarilor;
noi biblioteci, îndeosebi în mediul rural, unde se simţea o
mare nevoie de cărţi. Sunt cunoscute eforturile deosebite
ale marelui nostru istoric pentru ridicarea culturală a S L U
Î ' Ă G l l e o r
8 h e
- Civilizaţia bibliotecilor. Bucureşti: Editura
populaţiei celei mai nevoiaşe, mai ales a aceleia de la sate, wZ" f) !
h h
1 C 9 8 ; B U L U T Â
' G h e o r
S h e
V P E T R E S C U , Victor.
U ol lorrom
unde sărăcia, bolile şi ignoranţa erau endemice. Din păcate, f'^\ °S' âni:portrete.
m] Târgovişte: Biblioteca, 2003.
E l a n o i L c o l i d e

asociaţia nu a obţinut rezultatele dorite de iniţiatori. Prin eptemhri , " $ bibliotecari. în: Buletinul cărţii,
^embrie 1924, 2, nr. 9, p. 93-95.
Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie
66 67

> determinarea unei legislaţii favorabile secretariat executiv. Comisia de supraveghere nu era
bibliotecilor şi bibliotecarilor. altceva decât comisia de cenzori de astăzi.
Asociaţia Bibliotecarilor din România se dorea a fi în Buletinul cărţii Emanoil Bucuţa, prezintă cu
o asociaţie de elită. Putea deveni membru numai acea entuziasm această realizare, care,aprecia el, va avea
consecinţe pozitive asupra mişcării bibliotecare româneşti.
persoană „a cărei activitate era cunoscută de trei membri ai
Iată un fragment din comentariul său: „Chestia bibliotecilor
asociaţiei" şi care recomandau persoana respectivă pentru
trage tot atât de greu în cumpăna educaţiei generale, cât şi
calităţile ei profesionale şi ştiinţifice. Formalităţile de
chestia şcolară, pe care totdeauna o sprijină şi, de multe ori,
primire în unele asociaţii europene în zilele noastre, ca
o depăşeşte. Ea nu poate fi tratată cu mai puţină luare
British Library Association se face într-un mod
35 aminte şi nici jertfele cerute, precupeţite. Legătura dintre
asemănător . Taxa de înscriere în asociaţie era de 10% din
creşterea producţiei cărţii şi sporirea numărului bibliotecilor
salariul de bază al bibliotecarului, iar cotizaţia anuală de
e vădită. [...] Bibliotecarii nu trebuie priviţi, de alţii, şi nici
100 de lei. Contribuţia bibliotecarului era, după cum sc
să se privească, ei între ei, numai ca nişte mijlocitori liniştiţi
vede, destul de ridicată în comparaţie cu cea de acum, când
între carte şi cititor. Pregătirea şi munca lor vor trebui
cotizaţia lunară în A B R , de exemplu, nu depăşeşte costul
organizate la noi, aşa încât să pătrundă şi să aducă folos
unui ziar - e adevărat că astăzi asociaţiile noastre sunt dincolo de aceste linii de graniţă" . 36

organizaţii de masă, dar nu ştim încă în ce măsură acest


Bucuţa consideră că cel mai important lucru pe care
lucru vine în folosul profesiei.
asociaţia bibliotecarilor trebuie să-1 facă este formarea
Organele de conducere ale asociaţiei sunt: profesională de bază: „Aşteptăm dintre făgăduielile ei, cu
> adunarea generală; cea mai mare nerăbdare, şcoala de bibliotecari. [...]
> consiliul asociaţiei, Tehnicieni, conducători sau funcţionari specialişti de
> comitetul delegaţiilor; bibliotecă sunt de cel mai mare folos. Fără ei aşezământul
> comisia de supraveghere. lâncezeşte, apărat de propriile lui comori. Pregătire şi suflet
Dacă atribuţiile adunării generale şi ale consiliului nou, fie amândouă deodată, iată ce trebuie să dea membrilor
asociaţiei erau apropiate de cele ale asociaţiilor de astăzi, săi asociaţia , pentru binele breslei şi pentru răspândirea
37

comitetul delegaţiilor era, în schimb, un fel de secretariat luminii pe care se plimbă prin toata lumea cartea . Ioan
general. El era format din trei membri şi îndeplinea Bianu a participat, în 1926, în calitate de preşedinte al
dispoziţiile consiliului, realizând lucrările curente printr-un Asociaţiei Bibliotecarilor din România la Praga, la
Congresul Internaţional al Bibliotecarilor şi Prietenilor
Cărţii, care a avut rolul să pregătească comunitatea

3 5
Asoc.aţia Bibliotecarilor din România. în: Buletinul carpi, J 7 BUCUŢA, Emanoil. Op. cit., p. 93.
Ibicl., p. 94.
septembrie, 1924, 2, nr. 9, p. 95-96.
Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie
68 69

bibliotecară internaţională în vederea înfiinţării Federaţiei mâni cu tehnici unitare ale muncii de bibliotecă, cu
Internaţionale a Asociaţiilor de Biblioteci şi Bibliotecari ţelegerea rolului bibliotecarilor în societatea modernă etc.
38
(IFLA) . La această reuniune, Ioan Bianu a prezentat Institutul Social Român editează în 1932 volumul
39
comunicarea Bibliotecile din România, unde face o analiză
succintă a bibliotecilor din România Mare. zpozitul legal în care găsim articole semnate de
erpessicius (Din istoricul depozitului legal), A. Tudor
(Legea pentru obligaţiile atelierelor grafice faţă de
Literatură biblioteconomică iblioteci), N . Georgescu-Tistu (Depozitul legal, bază a
ibliografiei naţionale), Emanoil Bucuţa (O nouă lege a
Perioada interbelică, epocă de maximă înflorire a depozitului legal). Este o lucrare scrisă cu profesionalism,
culturii române, este marcată în domeniul nostru şi prin care a avut rolul să informeze cititorii cu această modalitate
dezvoltarea literaturii de specialitate menite a face din de îmbogăţire a colecţiilor bibliotecilor.
bibliotecari, consideraţi până atunci simpli paznici ai în 1936, N . Georgescu-Tistu semnează, sub
cărţilor, veritabili profesionişti. auspiciile aceluiaşi institut, lucrarea Cataloagele de
Interesul pentru problemele biblioteconomice a fost, bibliotecă: o problemă tehnică şi culturală . 40

în parte, stimulat de succesul avut în epocă, în rândul în acelaşi an, Emanoil Bucuţa, personalitate
intelectualilor de vază ai ţării, de primele volume din culturală complexă, cu preocupări susţinute legate de
41
Bibliografia românească veche, realizate de bibliotecarii de bibliotecă, editează Biblioteca satului , lucrare care
la Biblioteca Academiei Române, sub conducerea lui Ioan analizează rolul bibliotecii şi al bibliotecarului în
Bianu. De altfel biblioteconomia s-a dezvoltat la noi în comunitatea rurală.
strânsă legătură cu bibliografia. în 1938, N. Georgescu-Tistu publică volumul
42

Lucrările de biblioteconomie, publicate în această Orientări bibliologice , în care se află mult citatul articol
perioadă, în general, de dimensiuni reduse, de multe ori Pregătirea bibliotecarului şi a bibliografului, apărut cu un
simple broşuri, dezvoltă aspecte variate ale activităţii de an mai devreme autonom, şi unde este analizată, din
bibliotecă, încercând să familiarizeze pe bibliotecarii
JV
Din istoricul depozitului legal. Bucureşti: Institutul Social R o m â n ,
3 8
I F L A a fost înfiinţată în cadrul conferinţei internaţionale care a avut 1932.
loc la Edinburgh (Scoţia) în 1927 ca organizaţie independentă, 4 0
G E O R G E S C U - T I S T U , Nicolae. Cataloagele de bibliotecă: o
internaţională, neguvernamentală şi nonprofit. Scopul său iniţial a fost problemă tehnică si culturală. Bucureşti: Institutul Social R o m â n ,
]936.
de a reprezenta, global, interesele bibliotecilor şi ale bibliotecarilor.
Astăzi, principalele obiective ale I F L A sunt: promovarea de standarde 4 1
BUCUŢA, Emanoil. Biblioteca satului. Bucureşti: Fundaţia Culturală
de calitate privind serviciile de bibliotecă şi de informare; încurajarea Regală „Principele Carol", 1936.
cunoaşterii importanţei serviciilor de bibliotecă şi de informare pe scară G E O R G E S C U - T I S T U , Nicolae. Orientări bibliologice. Bucureşti:
largă; reprezentarea intereselor membrilor săi pe plan mondial. Librăria Universităţii „I. Carabaş", 1938.
70 Mircea Regneală ]şjnj_studii de biblioteconomie 71

perspectivă europeană, situaţia formării profesionale a Barbu Theodorescu, bibliograful lui N . lorga, este
bibliotecarilor şi a bibliografilor la noi. autorul primului manual românesc de biblioteconomie,
Creatorul şcolii bibliologice de la Cluj, loachim 41
Manualul bibliotecarului , publicat în 1939. Realizat după
Crăciun, este şi el prezent în literatura biblioteconomică modele străine, acest prim manual de specialitate a slujit
românească cu mai multe studii şi lucrări. In anul 1937, mai multor generaţii de bibliotecari români care s-au
publică lucrarea Doi bibliologi români: Ioan Bianu (1856- iniţiat în biblioteconomie.
4i
1935) şi Al. Sadi-Ionescu (1873-J926) în care este între cele dintâi reviste de specialitate care dezbat
prezentată activitatea celor doi iluştri bibliotecari de la probleme de biblioteconomie se situează Buletinul cărţii , 48

Biblioteca Academiei Române împreună cu lista lucrărilor apărut în anii 1923-1924 şi editat de Centrala Cărţii, ca
acestora. Trei ani mai târziu, în 1940, publică studiile Les publicaţie de semnalare a noilor apariţii editoriale.
44
bibliothèques roumaines dans le passé et de nos temps şi Coordonatorii publicaţiei au fost Emanoil Bucuţa şi
45
Biblioteci şi cititori români în trecut şi azi . Perpessicius. Această publicaţie bilunară cuprinde
Tot loachim Crăciun coordonează şi colecţia numeroase studii legate de carte şi bibliotecă, aproape toate
46
Bibliotheca bibliologica , în care s-au publicat îndeosebi semnate de Emanoil Bucuţa.
lucrări de bibliografie. Revista cea mai prestigioasă din această perioadă,
model de periodic de bibliologie - probabil cel mai bun
4 3
C R Ă C I U N , loachim. Doi bibliologi romani: Ioan Bianu (1856-1935) publicat vreodată la noi - este Scriptum: buletin bibliologic,
şi Al. Sadi-Ionescu (1873-1926). Cluj: Tipografia „Cartea
organ al Seminarului de bibliologie al Facultăţii de
Românească", 1937, (Bibliotheca B i b l i o l o g i c a ) .
4 4
C R Ă C I U N , loachim. Les bibliothèques roumaines dans le passé et
Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, condus de
49

de nos temps. Bucureşti: Monitorul Oficial, Imprimerie Nanale, N. Georgescu-Tistu, care este şi directorul publicaţiei . Din
1940. păcate, din această revistă, nu a apărut decât un număr,
4 5
C R Ă C I U N , loachim. Biblioteci şi cititori români in trecut şi azi. referitor la anul 1943. Sunt cuprinse studii substanţiale
Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiecezene, 1940.
4 6
Bibliotheca bibliologica apare sub îngrijirea lui loachim Crăciun din
1933. în perioada 1933-1937 au fost publicate în această colecţie 15 studenţilor, dintre care unii ajung până în pragul examenelor de licenţă,
lucrări. In „Precuvântare la Bibliotheca bibliologica" loachim Crăciun tară să ştie să citească şi nici unde, nici cum să-şi caute izvoarele
precizează că această colecţie urmăreşte să deprindă „lumea ştiinţifică trebuincioase" (lbid., p. 13). în numărul inaugural este publicat chiar
din ţara noastră cu o metodologie bibliografică unitară şi, dacă ne e cursul său de deschidere la Universitatea din Cluj, ţinut în 1932, care dă
permis să o spunem, de model, pentru că e timpul să se pregătească şi la | i numele volumului.
noi repertoriile bibliografice după un criteriu unic, iar nu după inspiraţia 7
T H E O D O R E S C U , Barbu. Manualul bibliotecarului. Bucureşti:
de moment a fiecărui neofit în ogorul acestei specialităţi". ( C R Ă C I U N , Editura Casa Şcoalelor, 1939.
loachim. O ştiinţă nouă: bibliologia în învăţământul universitar din 48
România. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1933, p. 3). Se Buletinul cărţii: revistă bilunară scoasă de Centrala Carpii.
apreciază că bibliologia - ştiinţa cărţilor - nu e rezervată numai Bucureşti: Tipografia „Cultura Naţională", 1923-1924.
bibliotecarilor „ea este necesară oricărui intelectual şi în primul rând SCRIPTUM: buletin bibliologic. Bucureşti: Tipografia „ A s t r a "
Braşov, 1943-1944.
72 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 73

semnate de numele cele mai importante ale bibliologiei perioadă. Problemele de standardizare a muncii de
româneşti ale momentului, între care: N . Georgescu-Tistu, bibliotecă vor apărea cu precădere, după al doilea război
Dan Simonescu, Theodor Ludu, Nicolae Ittu Oancea, mondial, odată cu tehnicizarea activităţii de bibliotecă.
Dumitru Muster, Mircea Tomescu, ing. D. Drăgulănescu Aşadar, teoria biblioteconomică românească,
etc. precum şi învăţământul biblioteconomie românesc îşi au
N . Georgescu-Tistu a dorit să dea publicaţiei sale bazele în perioada interbelică, dezvoltându-se îndeosebi în
chiar o deschidere internaţională prin publicarea în limba universităţile din Bucureşti şi Cluj, sub coordonarea lui N .
germană a studiului lui Adolf Jurgens intitulat Das Georgescu-Tistu şi, respectiv, a lui Ioachim Crăciun. în cele
Deutsche Bibliothekswesen (Biblioteconomiei germană). două şcoli s-au format bibliotecari şi bibliografi riguroşi
Articolele din acest număr privesc deopotrivă care au ajuns la maturitate şi au dat lucrări valoroase în
istoria cărţii şi a bibliotecilor, tehnica de bibliotecă şi deceniile şase şi şapte ale secolului al XX-lea. în ceea ce
bibliografia. Materialul este grupat astfel: priveşte asociaţiile profesionale şi literatura de specialitate
> articole despre probleme fundamentale de de la noi, acestea sunt un ecou încă îndepărtat a ceea ce se
bibliologie; întâmpla în ţările occidentale negăsind încă un teren
> urmează diviziunile: biblioteci, bibliografie, propice de dezvoltare în societatea românească.
instituţii şi publicaţii bibliologice, cronica (bibliografia
publicaţiilor de bibliologie din anii 1941 şi 1942);
> comunicări libere despre cărţi în cadrul 2.2. Biblioteconomia românească în
Seminarului de bibliologie în anii universitari 1941-1942, perioada comunistă
1942-1943.
Revista, de dimensiunile unei cărţi (298 p.), se Venirea regimului comunist la putere a însemnat
încheie cu un indice de autori şi titluri. Parcurgerea acestei răsturnarea tuturor valorilor culturale şi ştiinţifice româneşti
reviste este de un real folos pentru studenţii în clădite timp de un secol. O nouă ideologie este impusă cu
biblioteconomie şi bibliotecarii de astăzi care îşi pot face o forţa şi consecinţele acesteia sunt resimţite dureros în toate
idee despre seriozitatea şi cultura profesională a sectoarele vieţii româneşti.
predecesorilor lor. Bibliotecile şi biblioteconomia au fost şi ele supuse
Cum se poate observa uşor, la o simplă privire, u
nor radicale transformări introduse de noua ordine socială.
lucrări efectiv de biblioteconomie sunt puţine la număr în Totuşi, aşa cum s-a întâmplat şi în alte ramuri ale
această perioadă. întemeietorii şcolilor de la Bucureşti şi culturii, şi în biblioteconomie, realizările din perioada
Cluj au preferat lucrările bibliografice şi numai uneori au •nterbelică, în ciuda restricţiilor regimului, nu au dispărut
abordat domeniul destul de incert al tehnicilor de bibliotecă, deodată. Cei mai mulţi din absolvenţii cursurilor de
care, de altfel, nici nu era deosebit de dezvoltat în această bibliologie de la universităţile din Bucureşti şi Cluj, de
.24. Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 75

exemplu, şi-au continuat activitatea în profil şi după 1947, a maselor", H C M , nr. 1542 a orientat astfel activitatea
iar cunoştinţele tehnice pe care le deţineau au fost în cea bibliotecilor încât să răspundă noii orientări politice.
mai mare parte valorificate, ceea ce a însemnat mult pentru Acest document, rămas ca punct de referinţă
progresul biblioteconomiei noastre. biblioteconomică în întreaga epocă comunistă, are atât
Pentru a putea analiza cu obiectivitate dezvoltarea părţi pozitive cât şi părţi negative.
biblioteconomiei româneşti în cei 45 de ani de regim în Articolul 1, se precizează că bibliotecile vor fi
comunist trebuie cercetat mai întâi cadrul legislativ la care încadrate cu „bibliotecari corespunzători din punct de
au fost supuse ştiinţa bibliotecii, bibliotecile şi bibliotecarii vedere al nivelului politic, cultural şi profesional." Situarea
din ţara noastră. pe primul loc între calităţile bibliotecarului a „nivelului
In întreaga perioadă comunistă, în absenţa unei legi politic" a avut adesea consecinţe dramatice asupra profesiei,
a bibliotecilor, toate reţelele de biblioteci au funcţionat prin în sensul epurării vechilor bibliotecari, adesea remarcabili
decrete, parţial tangente, hotărâri de guvern, ordine, profesionişti, dar cu „nivel ideologic" necorespunzător.
instrucţiuni, statute, regulamente emise de diferite în Articolul 4, se anunţă crearea Bibliotecii Centrale
organisme. de Stat. Totodată, se prevăd „forme unice de evidenţă şi de
în legislaţia de bibliotecă din timpul regimului statistică în toate bibliotecile ştiinţifice, documentare, de
comunist se pot distinge cu uşurinţă acte normative cu masă şi şcolare" - element absolut inedit în
valoare generală şi altele referitoare la anumite tehnici şi biblioteconomia românească, cu urmări benefice în
activităţi de bibliotecă. uniformizarea tehnicilor de bibliotecă, premisă a realizării
unui sistem naţional de biblioteci, care presupune tocmai
Documentul guvernamental fundamental emis în
uniformitate în întreaga muncă tehnică de bibliotecă.
timpul comunismului este Hotărârea Consiliului de
Miniştri privind măsurile ce trebuie luate pentru Articolul 5 se referă la înfiinţarea, pe lângă
îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor din Republica Comitetul pentru Aşezămintele Culturale, a Fondului de
Populară Română (HCM), nr. 1542, publicată în Buletinul Stat al Cărţii, „pentru înzestrarea bibliotecilor publice nou
Oficial nr. 120 din 29 decembrie 1951. înfiinţate, pentru trierea fondurilor de cărţi, care au intrat în
patrimoniul statului prin Hotărârea Consiliului de Miniştri
Impusă pe criterii ideologice, această hotărâre va
nr- 1074 din 5 octombrie 1950, prin hotărâri judecătoreşti
trasa liniile directoare pe care se vor dezvolta bibliotecile în etc
- pentru a fi repartizate bibliotecilor de stat". Acest Fond
toată epoca comunistă. de Stat al Cărţii urma să realizeze schimb de dublete, pentru
Pornind de la sloganul că „bibliotecile sunt chemate a
-Şi diversifica fondurile, cu anticariatele de stat răspunzând
să aducă o contribuţie din cele mai importante pentru a st
^ fel nevoilor de publicaţii ale bibliotecilor. Născut, de
dezvolta în rândul maselor interesul pentru citit, pentru a
Pt, pentru a prelua publicaţiile confiscate de autorităţile
larga răspândire a cărţii şi pentru a satisface setea de lectură c
°muniste, Fondul de Stat al Cărţii - abrogat prin H C M nr.
76 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 77

877/1970 - în realitate nu şi-a dus niciodată misiunea până anual a câte 300 de biblioteci comunale cu un minimum de
la capăt. E l nu a făcut decât să îngrămădească mii de 1 500 de volume şi un bibliotecar salariat. Biblioteca
publicaţii de valoare în spaţii insalubre, distrugându-le în Academiei Române primeşte sarcina întocmirii
fapt şi nu redistribuindu-le, cum i-a fost menirea. Acest bibliografiei naţionale retrospective a publicaţiilor apărute
organism, într-un alt context politic şi social, s-ar fi putut de la 23 august 1944 până la înfiinţarea Camerei Cărţii.
dezvolta în sens pozitiv, ca o agenţie naţională de Această hotărâre va fi modificată ulterior - Biblioteca
redistribuire a publicaţiilor între biblioteci, aşa cum există Academiei Române realizând bibliografia retrospectivă a
în ţări cu o mare tradiţie culturală ca, de exemplu, Olanda. publicaţiilor româneşti, fără limită în trecut. De asemenea,
Tot prin această hotărâre, la Articolul 7, pct. a, se bibliotecile specializate şi cele universitare au îndatorirea
preconizează crearea unui instrument de o deosebită valoare de a elabora „bibliografii de recomandare", care mai târziu
informaţională, bibliografia naţională curentă care urma să vor deveni mult apreciatele bibliografii specializate. în
apară, la 1 martie 1952, sub coordonarea Camerei Cărţii din final, sunt nominalizate ministerele care au fost autorizate
RPR (Biroul de Evidenţă şi înregistrare a Cărţii). să aducă la îndeplinire dispoziţiile acestei hotărâri.
Prin acelaşi Articol 7, pct. b, se introduce cenzura Aşadar, H C M nr. 1542/1951 are într-adevăr
comunistă în biblioteci: „Direcţia Generală a Presei şi valoarea unei legi a bibliotecilor prin cuprinderea
Tipărituri de pe lângă Consiliul de Miniştri împreună cu ansamblului problemelor biblioteconomice. Aşa cum se
Comitetul Aşezămintelor Culturale va întocmi şi edita lista poate uşor remarca, documentul prevede deopotrivă aspecte
tipăriturilor ce urmează a fi scoase din biblioteci şi va pozitive, care au condus la dinamizarea domeniului, dar şi
controla permanent conţinutul politic al fondurilor de cărţi aspecte nocive, caracteristici ale unui birocratism şi
din bibliotecile de toate categoriile". Punerea în aplicare a centralism excesiv, specifice unei societăţi totalitare.
acestei decizii a reprezentat o lovitură brutală dată
bibliotecilor prin eliminarea din circuitul curent al lecturii a Alte reglementări apărute în această perioadă,
unor valoroase cărţi ale culturii române, fapt cu consecinţe privind principalele aspecte ale muncii de bibliotecă, au ca
dramatice asupra accesului la cultura română şi universală a punct de plecare acest document guvernamental.
generaţii întregi de elevi şi studenţi.
Astfel, prin H C M nr. 144/1951 se fixează cadrul
împărţirea colecţiilor bibliotecilor în „fond liber" şi financiar pentru desfăşurarea activităţii bibliotecilor prin
„fond secret (S)" a dăinuit practic până la prăbuşirea acordarea avansurilor băneşti în vederea aprovizionării
comunismului, deşi anumite publicaţii au fost repuse în bibliotecilor cu publicaţii - o măsură binevenită care a
circulaţie în perioada dezgheţului comunist din deceniul al Permis apariţia colecturilor atât în Bucureşti cât şi în
şaptelea. principalele judeţe ale ţării, instituţii intermediare cu statut
Acelaşi H C M preconizează crearea de biblioteci comercial, de o mare importanţă pentru achiziţia de
regionale, raionale şi comunale. S-a luat decizia înfiinţării Publicaţii de către bibliotecile de toate tipurile.
78 Mircea Regneală jNjmjjtudii de biblioteconomie 79
i

Prin Ordinul nr. 144/1956 al ministrului culturii se > se prevăd, de asemenea, reguli de împrumut,
emit Instrucţiunile pentru păstrarea securităţii şi igienei obligaţi revenite deopotrivă bibliotecarilor şi cititorilor,
fondurilor bibliotecii. Aceste instrucţiuni, dincolo de titlul sancţiuni şi modalităţi legate de recuperarea publicaţiilor
pe care îl poartă, au prevăzut măsuri care au contribuit la împrumutate (Art. 40-49).
consolidarea reţelelor de biblioteci, asigurarea integralităţii
colecţiilor lor şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces în Ca urmare a aplicării Art. 3 din H C M nr.
bibliotecă. Ele s-au constituit într-un regulament-cadru de 1542/1951, în 1958, Ministerul Culturii prin Direcţia
funcţionare a bibliotecilor, aplicat de-a lungul anilor, fără Generală a Aşezămintelor Culturale elaborează Norme
să se mai cunoască sursa. pentru organizarea împrumutului între biblioteci. în acest
Potrivit acestui ordin, instituţiile care au în document sunt prevăzute norme pentru împrumutul de
subordine biblioteci sunt obligate: publicaţii din cadrul aceleiaşi reţele şi norme pentru
> să creeze condiţii şi mijloace pentru păstrarea în împrumutul de publicaţii din reţele diferite.
bune condiţii a cărţilor; Minim de tehnică de bibliotecă, elaborat de Direcţia
> să încadreze bibliotecile cu personal permanent Bibliotecilor din Ministerul Culturii şi apărut la Editura de
şi corespunzător din punct de vedere cultural şi profesional; Stat Didactică şi Pedagogică în 1958, reprezintă o altă
aplicare a H C M nr. 1542/1951 referitoare la constituirea
> să se îngrijească de predarea după inventar a
unui cod unitar de norme şi tehnici de biblioteconomie. A
fondurilor de cărţi în caz de schimbare a responsabilului
fost pentru prima oară când s-au prezentat la noi, într-un
bibliotecii;
document oficial şi într-o succesiune firească, tehnicile
> să controleze, o dată la 6 luni, modul în care se biblioteconomice dintr-o bibliotecă.
respectă instrucţiunile privitoare la păstrarea, securitatea şi
Ordinul nr. 395/1956 al ministrului culturii, elaborat
igiena fondurilor de carte (Art.l);
în temeiul Art. 7 al Ordinului 144/1956, reglementează
> bibliotecile au libertatea să facă schimb de cărţi
schimbul de publicaţii între bibliotecile din sistemul
sau colecţii cu alte biblioteci din dubletele disponibile sau
Ministerului Culturii. în fapt, reglementarea a rămas practic
alte publicaţii nefolosite, dar cu aprobarea specială a
fără obiect după înfiinţarea Fondului de Stat al Cărţii şi
conducerii imediat superioare (Art. 7). Introducerea unei
ulterior a Rezervei Naţionale de Tipărituri (RNT) din cadrul
aprobări superioare, care nu era simplu de obţinut, a fost
Bibliotecii Naţionale a României, în ale cărei atribuţii intră
desigur una din cauzele pentru care schimbul intern nu a
prelucrarea şi distribuirea dubletelor din biblioteci şi alte
funcţionat aproape niciodată la noi;
instituţii.
> lectura este gratuită (Art. 27);
In privinţa schimbului internaţional de publicaţii -
> bibliotecile îşi vor desfăşura activitatea pe baza de o importanţă fundamentală, îndeosebi pentru activitatea
unor regulamente de funcţionare în care sunt incluse marilor biblioteci româneşti, care au putut aduce în ţară, pe
drepturile şi obligaţiile cititorilor (Art. 28); această cale, în timpul regimului comunist, publicaţii de
80 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 81

mare valoare contribuind astfel la menţinerea ştiinţei şi or reprezentau un mare secret. Se ştie că autorităţile
culturii româneşti în contact cu literatura mondială - au comuniste din România semnau tot felul de documente
apărut, mai multe documente legislative. internaţionale, dar pe care „uitau" apoi să le pună în
Astfel, H C M nr. 62/1960, prin cele trei articole ale aplicare.
sale „autorizează Biblioteca Centrală de Stat, bibliotecile Referitor la ieşirile din evidenţa bibliotecilor a
centrale universitare şi bibliotecile instituţiilor de publicaţiilor avem, de asemenea, mai multe acte normative.
învăţământ superior din Republica Populară Română, să
Decretul nr. 409/1955 al Marii Adunări Naţionale
facă schimb de tipărituri, periodice ştiinţifice proprii şi privind transferarea mijloacelor fixe către unităţile
microfilme cu instituţii similare din străinătate". Orice socialiste se referă şi la cărţi care devin mijloace fixe şi nu
relaţie de schimb trebuia însă să aibă avizul Direcţiei pot fi scoase din evidenţă decât în condiţii deosebite: după
Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de un timp îndelungat şi după îndeplinirea unor complicate
Miniştri, adică al cenzurii. In aceste condiţii, evident, formalităţi, cerând din partea bibliotecarilor timp, răbdare şi
bibliotecarii ezitau să contacteze instituţii din străinătate multe demersuri.
pentru schimb. Aşa se explică faptul că până la
evenimentele din 1989, în mod practic, schimbul de Acest decret a fost urmat şi de alte acte normative.
Astfel, în baza H C M nr. 771/1962, Comitetul de Stat pentru
publicaţii a fost întreprins de relativ puţine biblioteci ale
Cultură şi Artă elaborează Instrucţiunile nr. 231/9 martie
ţării.
1966 privind casarea cărţilor şi publicaţiilor. Acestea pot fi
Schimbul de publicaţii este reglementat mai târziu şi
casate numai dacă sunt deteriorate fizic sau au conţinutul
prin ratificarea de către România a două convenţii depăşit, dar numai după îndeplinirea anumitor condiţii -
UNESCO. cele de timp fiind determinante - şi în urma unor
Astfel, prin Decretul nr. 835/1964 al Consiliului de complicate formalităţi. Astfel publicaţiile editate înainte de
Stat se ratifică Convenţia UNESCO privind Schimburile 1945, precum şi cele cu conţinut depăşit, nu puteau fi casate
Internaţionale de Publicaţii, întocmită la Paris, la 5 decât cu avizul Fondului de Stat al Cărţii, care, în fapt, n-a
decembrie 1958. Deşi convenţia, extrem de generoasă, ar fi dat niciodată asemenea avize pentru că, pur şi simplu, i-ar
trebuit să dea o largă deschidere acestei forme de cooperare fost imposibil să verifice dacă are sau nu nevoie de
bibliotecară, lucrurile, în realitate, nu au stat deloc aşa. asemenea publicaţii, în condiţiile inexistenţei unui catalog
în acelaşi an, prin Decretul nr. 836 al Consiliului de cu publicaţiile deţinute.
Stat se ratifică şi cea de-a doua Convenţie UNESCO Aceste condiţii şi formalităţi devin mai apăsătoare
referitoare la Schimbul de Publicaţii Oficiale şi Documente urma aplicării Decretului nr. 49/1982 privind scoaterea
Guvernamentale, convenţie care n-a fost practic niciodată l n
funcţiune a fondurilor fixe şi clasarea unor bunuri
pusă în aplicare în România, o ţară cu regim totalitar, în Materiale din administraţia unităţilor socialiste de stat,
care documentele guvernamentale, indiferent de conţinutul Care
> prin dificilele condiţii impuse, interzice, practic,
82 Mircea Regneală ]Njoj_ studii de biblioteconomie 83

casarea publicaţiilor străine şi a celor româneşti apărute Decretul stabileşte şi organigrama unei biblioteci
înainte de 1944, cu excepţia numerelor disparate din care cuprinde, în funcţie de mărimea unităţii respective,
publicaţiile periodice, ce nu aveau perspectivă de [rmătoarele activităţi:
completare. > completarea colecţiilor; evidenţa şi prelucrarea
Prin urmare, orice broşură românească apărută colecţiilor; cercetarea şi informarea bibliografică;
înainte de 1944, indiferent de valoare sau orice publicaţie documentarea; depozit legal; rezerva naţională; schimb de
străină, practic, nu putea fi eliminată din bibliotecă. Această publicaţii; activităţi cu publicul şi alte activităţi similare;
măsură birocratică şi absurdă a dăunat enorm bibliotecilor > depozite de cărţi şi alte publicaţii;
româneşti, care au fost obligate să supravieţuiască cu acest > legatarii, ateliere sau puncte tipografice;
uriaş balast, în condiţiile în care spaţiile de depozitare au > laboratoare de restaurare şi patologie a cărţii.
devenit pretutindeni tot mai neîncăpătoare. Este aici un
Special pentru bibliotecile din învăţământ a fost
paradox al regimului comunist, care n-ar trebui să ne mire:
emis Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1976 privind
pe de o parte, accesul atât la literatura română dinainte de
aprobarea normelor de structură şi a structurilor
1944, cât şi la cea străină era în parte interzis, iar, pe de altă
organizatorice-tip pentru instituţiile cultural-educative din
parte, desigur, conştient de valoarea acestor lucrări,
subordinea Ministerului Educaţiei şi învăţământului. Prin
interzicea eliminarea acestora.
cest decret, care aplică art. 10 şi 13 din Decretul nr.
Un alt document legislativ referitor la biblioteci a 703/1973 se stabilesc organigramele şi atribuţiile
fost Decretul Consiliului de Stat nr. 703/28 decembrie 1973 bibliotecilor centrale universitare din Bucureşti, Cluj-
privind stabilirea normelor unitare de structură pentru T
apoca şi Iaşi, precum şi ale Bibliotecii Centrale
instituţiile cultural-educative. Potrivit acestui decret, Pedagogice din Bucureşti (Biblioteca Centrală Universitară
bibliotecile au fost organizate pe următoarele tipuri: din Timişoara a fost înfiinţată după 1990.)
> biblioteci publice (comunale, municipale şi Astfel, bibliotecile centrale universitare din
judeţene); 'ucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi au obligaţia de a acorda
> biblioteci şcolare; -sistenţă metodologică în activităţile de biblioteconomie şi
> biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior de perfecţionare profesională personalului bibliotecilor de
(cu personalitate juridică la peste 200.000 de volume - învăţământ superior din centrul universitar respectiv şi din
punct nerespectat, deoarece, cu excepţia bibliotecilor alte centre universitare stabilite de Ministerul Educaţiei şi
centrale universitare, toate celelalte biblioteci de învăţământ Învăţământului. în plus, în activitatea Bibliotecii Centrale
niversitare din Bucureşti a fost inclusă şi dotarea
superior nu au dobândit personalitate juridică);
ectoratelor de limba, literatura şi cultura poporului român
> biblioteci specializate; -are funcţionau în instituţii de învăţământ superior din
> biblioteci naţionale (BCS, BAR). trăinătate, precum şi completarea centralizată cu publicaţii
84 Mircea Regneală ]sjni_studii de biblioteconomie 85

străine a bibliotecilor din instituţiile de învăţământ superior centrale, institutele centrale de cercetare şi academiile de
din toată ţara. ştiinţe, după caz, conduc, îndrumă şi controlează întreaga
De asemenea, activitatea specifică a Bibliotecii activitate a unităţilor de informare documentară în ramurile
Centrale Pedagogice cuprinde şi îndrumarea metodologică respective". Prin urmare, rolul INID din acest punct de
a reţelei de biblioteci şcolare şi biblioteci pedagogice ale vedere a fost, practic, nul. Am considerat oportun să ne
caselor corpului didactic din subordinea inspectoratelor referim şi la acest decret, deoarece activităţile de informare
şcolare. şi documentare nu pot fi niciodată, cu adevărat, separate de
activităţile biblioteconomice, cu care formează un tot
Aceste organigrame, urmate de reorganizări, au ost
unitar.
în fapt simple pretexte pentru diminuarea substanţială a
alocaţiilor bugetare pentru instituţiile de cultură. Mulţi în privinţa gestionării publicaţiilor, în absenţa unei
oameni au fost daţi afară din biblioteci, sub diferite motive. legislaţii specifice, s-au aplicat prevederile Legii nr. 22 din
Primii aflaţi pe lista eliminaţilor erau foştii deţinuţi politici, 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,
care îşi găsiseră un refugiu în bibliotecă. constituirea de garanţii şi răspunderi în legătură cu
gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste şi H C M nr.
Din aceleaşi considerente ca şi Decretul nr.
2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor
703/1973 a apărut Decretul nr. 138/1974 al Consiliului de
materiale ale organizaţiilor socialiste.
Stat privind stabilirea normelor unitare de structură pentru
unităţile de informare documentară. Mai întâi această lege s-a aplicat în bibliotecile
Acest decret a desfiinţat practic institutele de publice, apoi, prin Ordinul ministrului învăţământului
informare şi documentare din România, create cu atâta nr.39/1970 ea este extinsă şi în bibliotecile de învăţământ.
trudă şi care obţinuseră bune rezultate devenind o prezenţă Fără a se ţine seama de teoria şi practica
atât de necesară pentru economia şi învăţământul românesc. biblioteconomică mondială, cărţile sunt supuse aceluiaşi
Astfel, cele 23 de institute de informare şi regim ca şi uneltele, şi nu puteau fi scoase din uz decât
documentare naţionale, de profil, existente la acea dată au după un număr mare de ani - ca orice mijloc fix -
fost transformate în oficii de informare documentară cu indiferent de gradul lor de uzură, ceea ce este ilogic, făcând
personal substanţial redus. Prin acelaşi decret, Institutul sa zacă în biblioteci, inutilizabile, zeci de volume. în plus,
Naţional de Informare şi Documentare Ştiinţifică şi-a bibliotecarii, ca şi vânzătorii din orice magazin alimentar
schimbat denumirea în Institutul Naţional de Informare şi (care beneficiază totuşi de perisabilităţi), au fost obligaţi să-
1

Documentare (INID). Deşi se precizează, în Articolul 2, că î constituie garanţii materiale, care le-a diminuat
INID „coordonează şi deserveşte reţeaua tuturor institutelor substanţial salariul, aflat mereu la nivelul cel mai scăzut
I n t r e

de informare şi documentare", acest lucru, în realitate, nu Profesiunile intelectuale.


s-a întâmplat niciodată, deoarece în chiar acelaşi decret, la Legat într-o anumită măsură de problema gestionării
Articolul 8 se stipulează că „ministerele sau alte organe licaţiilor se cuvine să menţionăm aici şi Legea nr.
86 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 87

63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al > la cererea organelor de control, cu prilejul
Republicii Socialiste România, lege care prezintă interes şi efectuării controlului, sau a altor organe împuternicite;
pentru unele biblioteci deţinătoare de lucrări de patrimoniu. > în cazul modificării preţurilor ca urmare a
Potrivit acestei legi, din patrimoniul naţional fac parte: hotărârilor organelor competente;
> bunuri cu valoare artistică deosebită; > cu ocazia operaţiunilor de recalculare sau
> bunuri cu valoare istorică şi documentară reevaluare dispuse de organele în drept;
deosebită; > cu prilejul comasării, divizării sau desfiinţării
bibliotecii ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor
> bunuri cu valoare ştiinţifică de documente ale
cazuri de forţă majoră (Art. 5).
naturii.
Ritmicitatea inventarierii este în funcţie de numărul
In categoria bunurilor cu valoare istorică şi de volume deţinute de fiecare bibliotecă:
documentară deosebită au fost incluse şi numeroase
> la bibliotecile cu până la 5.000 de volume şi
documente din biblioteci, precum manuscrise, fotografii,
unităţi bibliografice, în fiecare an;
stampe, gravuri, materiale cartografice. In privinţa cărţilor,
> la bibliotecile cu 5.001-10.000 de volume şi
acestea devin bunuri patrimoniale dacă pot fi incluse în una
din cele trei categorii: unităţi bibliografice, o dată la doi ani;
> la bibliotecile cu 10.001 la 50.000 volume şi
> cărţi româneşti editate până la 1830;
unităţi bibliografice, o dată la trei ani;
> cărţi străine editate până la 1800 (iniţial se > la bibliotecile cu peste 50.0001 până la 250.000
fixase anul 1725); volume şi unităţi bibliografice, o dată la cinci ani;
> cărţi cu valoare bibliofilă deosebită. > la bibliotecile cu 250.001 până la 1.000.000
volume şi unităţi bibliografice, o dată la şapte ani.
Nici astăzi, de exemplu, după trei decenii şi
jumătate de la promulgarea acestei legi, nu s-a reuşit a se Inventarierea cărţilor, periodicelor, a celorlalte
realiza o evidenţă* naţională completă a cărţilor de documente grafice şi audiovizuale se face prin confruntarea
patrimoniu şi nici a altor bunuri culturale, în absenţa unei datelor din documentele de evidenţă cu bunurile aflate în
metodologii clare de aplicare. unitate întocmindu-se liste numai pentru cele constatate
Termenele şi condiţiile de efectuare a inventarierii lipsă sau găsite în plus (Art. 6).
la cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale, Referitor la Depozitul Legal, un prim act normativ
obiecte muzeale şi recuzită au fost reglementate prin este Decretul nr. 17/1949 al Ministrului Artelor şi
Dispoziţia nr. 551/1983 a Consiliului Culturii. Potrivit ^formaţiilor pentru editarea şi difuzarea cărţii. La puţin
acestei dispoziţii, bunurile specifice bibliotecilor se timp după apariţia acestui document a fost necesară
inventariază astfel: completarea lui cu alte dispoziţii, ordine sau instrucţiuni.
88 Mircea Regneală NVn_studii de biblioteconomie 89

Ceea ce trebuie reţinut este faptul că Bibliotecii Centrale de Printr-o serie de hotărâri şi ordine ale organelor de
Stat i-a revenit, în întreaga perioadă comunistă, obligaţia stat, ca urmare a iniţiativei directe a bibliotecarilor, în chiar
gestionării depozitului legal românesc. anul 1990, au apărut modificări importante în
Prin Decretul nr. 10 al Consiliului de Stat, publicat biblioteconomia românească. Să enumerăm câteva din cele
în Buletinul Oficial, nr. 2/17 ianuarie 1986 este aprobat mai importante:
catalogul formularelor tipizate comune, editat în 1987. > a fost abolită cenzura comunistă - liberul acces la
Acest catalog conţine machetele şi codurile tuturor informaţie devine o realitate;
formularelor tipizate între care şi cele cuprinse în > principalele reţele de biblioteci, cea publică şi cea
nomenclatorul pentru biblioteci. de învăţământ, şi-au sporit efectivul şi şi-au diversificat
în legătură cu acest decret, au apărut Norme de activităţile;
utilizare a formularelor tipizate, aprobate de Comisia > s-a recreat învăţământul biblioteconomie de nivel
Guvernamentală cu nr. 744/1987, care cuprind postliceal, colegial şi universitar punându-se astfel bazele
instrucţiunile de utilizare a formularelor tipizate. unui nou statut al profesiei;
Formularele tipizate au fost elaborate şi codifícate > Biblioteca Centrală de Stat şi-a schimbat numele în
într-o concepţie unitară, în scopul ordonării şi prelucrării ceea ce în realitate era, Biblioteca Naţională a României;
cât mai operative a datelor care să fie prelucrate > s-au înfiinţat două asociaţii profesionale: As^cjajia
informatizat, al creşterii eficienţei informaţiei, al reducerii Bibliotecarilor din învăţământ România (ABIR) şi
muncii de evidenţă şi a consumului de hârtie. Ele reprezintă Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
în mod real un pas înainte pe calea uniformizării tehnicii de Publice din România (ANBBPR), al căror principal scop
bibliotecă, indiferent de motivul apariţiei lor. era ridicarea profesiei de bibliotecar la standarde europene;
> au apărut, mai târziu şi alte asociaţii, de mai mici
dimensiuni: Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca
2.3. Biblioteconomia românească în Naţională a României şi Asociaţia Bibliotecarilor şi
perioada postcomunistă Documentariştilor din Bucureşti.
Reforma, care a cuprins toate sferele societăţii
Prăbuşirea comunismului a produs în societatea româneşti, s-a făcut prezentă şi în biblioteci. Acestea au
românească schimbări esenţiale. Bibliotecile, ca elemente dobândit o anumită libertate, care le-a permis să-şi
fundamentale ale suprastructurii culturale, nu puteau fi revizuiască fondurile prin eliminarea din colecţii a unor
excluse din acest proces de înnoire. Primul lucru pe care publicaţii şi introducerea altora multă vreme interzise de
l-au obţinut bibliotecarii, ca şi în alte sectoare, a fost regimul comunist. Principalele biblioteci publice au căpătat
anularea principalelor legi care împiedicau dezvoltarea personalitate juridică. Aceste instituţii, spre a-şi desfăşura
firească a profesiei şi a instituţiei bibliotecare. optim activitatea, aveau nevoie de legi şi regulamente
90 Mircea Regneală Noi studii de biblioteconomie 91

specifice. înlocuirea vechilor legi, devenite inoperante, a Pentru fundamentarea şi elaborarea programelor
constituit multă vreme o mare problemă. care decurg din obiectivele acestui sistem naţional urma să
se constituie Consiliul Ştiinţific al Sistemului Naţional de
După o etapă relativ scurtă de speranţe în
Informare şi Documentare al cărui regulament trebuia să fie
revirimentul activităţii bibliotecare, au urmat ani de
aprobat de Guvernul României. Din această atât de
restrişte, când situaţia, în unele locuri, a ajuns chiar mai rea
promiţătoare lege nu s-a ales de fapt nimic. INID, care avea
decât înainte de 1989. Vechile decrete privind reducerea
obligaţia să coordoneze activităţile prevăzute în lege, abia
alocaţiilor bugetare, care afectau deopotrivă cartea şi
supravieţuieşte în condiţiile absenţei oricărei finanţări din
bibliotecarul, au fost reinstalate sub o altă denumire în , aii
partea statului.
1993 - 1995. A fost perioada cea mai grea postcomunistă,
în care economia era practic la pământ. Ordinul nr. 252/1991 al Secretariatului General al
Legislaţia de bibliotecă după 1989 a fost în continuă Guvernului are în vedere clădirile în care îşi desfăşoară
modificare, astfel că e destul de dificil, chiar pentru cei care activitatea instituţiile culturale, între care se numără şi
urmăresc de aproape evoluţiile legislative din domeniul bibliotecile. Acest ordin prevede că schimbarea destinaţiei
nostru, să fie la curent cu toate modificările apărute. în acestor clădiri se poate face numai pe baza aprobării
general, legile care privesc bibliotecile - până la apariţia secretariatului general al guvernului la propunerea bine
Legii bibliotecilor - au fost propuse de Ministerul Culturii motivată a prefecturilor, Primăriei Municipiului Bucureşti
şi Cultelor şi au avut în vedere numai bibliotecile publice. sau a ministerelor ori altor organe de stat în subordinea
Apoi, ca şi în timpul regimului comunist, ele au fost cărora se află unitatea sau instituţia deţinătoare a bunului în
preluate şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, numeric, cauză (Art.l).
cel de-al doilea minister deţinător de biblioteci din
România. Prefecturile au obligaţia de a nu emite nici o
autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de transferare a
Prima lege semnată de Consiliul Provizoriu de acestor clădiri, fără aprobarea secretariatului general al
Uniune Naţională în care se vorbeşte şi de biblioteci este guvernului (Art. 2).
Decretul-lege nr. 141/1990 privind organizarea activităţii
de informare şi documentare. Acest act legislativ care Din păcate, legile proprietăţii apărute între timp,
înlocuieşte Decretul nr. 138/1974 preconiza crearea bazate pe restituirea integrală a imobilelor foştilor
Sistemului Naţional de Informare şi Documentare (SNID), proprietari, au abrogat acest ordin, făcând ca multe
organism destinat să funcţioneze pe baza autonomiei biblioteci să rămână fără spaţiile în care funcţionau de
unităţilor componente. în Art. 2 se precizează că în foarte multă vreme. în această situaţie se află, de exemplu,
alcătuirea SNID vor intra INID, IRS, OSIM, dar şi Biblioteca Centrală Pedagogică şi multe biblioteci judeţene
Biblioteca Naţională, Biblioteca Academiei, B C U „Carol I" °bligate să părăsească imobilele în care se află de zeci de
a n i
din Bucureşti şi Muzeul Naţional. , mutându-se în alte spaţii, adesea insalubre. Biblioteci
92 Mircea Regneală ţşj£ţi_gtiidii de biblioteconomie 93

noi, construite după 1989, sunt în număr cu totul insuficient osturile de bibliotecari, chiar dacă deţineau publicaţii
raportat la cerinţe. atrimoniale. Măsura aplicată mecanic a dăunat
întrucât problema recuperării publicaţiilor de la ibliotecilor şcolare. Acest ordin ignora faptul că eficienţa
cititori după 1989 devine şi mai gravă, Ministerul Culturii nei biblioteci este dată de indicii de frecvenţă şi de
prin Adresa nr. 14.415/1992 recomandă bibliotecilor consultare a colecţiilor şi nu de numărul cititorilor înscrişi.
publice încheierea unui angajament cu cititorul prin care La intervenţia Asociaţiei Bibliotecarilor din învăţământ din
acesta să se oblige ca, în caz de pierdere a unui cărţi România, prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
împrumutate, să achite de 100 de ori (sau chiar mai ir alt) nr. 3944 din 09.05.2003 norma este coborâtă la 700 cititori
contravaloarea cărţii respective. Acest angajament devine i 9.000 de volume.
titlu executoriu în instanţă, biblioteca putând solicita După 1990 au apărut regulamente noi pentru
organului judecătoresc instituirea unei reţineri pe venitul principalele tipuri de biblioteci. Noile regulamente în
debitorului (cititorului), în conformitate cu Codul de general sporesc autonomia bibliotecilor şi le permit
Procedură Civilă în vigoare. Nu avem informaţii în ce diversificarea activităţilor. în ordinea apariţiei lor, aceste
măsură această recomandare a fost vreodată aplicată şi la regulamente sunt: Regulamentul de organizare şi
ce rezultate s-a ajuns. Era oricum cea mai proastă soluţie funcţionare a bibliotecilor publice de stat, aprobat prin
propusă vreodată pentru recuperarea publicaţiilor de la Ordinul ministrului culturii, nr. 452/1992; Regulamentul de
cititori, care ducea, în ultimă instanţă, la îndepărtarea organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, aprobat prin
acestora de bibliotecă. Ordinul ministrului învăţământului, nr. 6566/17 iunie 1994;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii
în domeniul biblioteconomiei şcolare, Ordinul Naţionale a României, aprobat prin Ordinul ministrului
ministrului educaţiei naţionale nr. 36 29M_923 fixează
:
culturii, nr. 1086/1995 (care accentuează funcţiile naţionale
norma bibliotecarilor şcolari. Astf&L-se acordă o normă ale acestei instituţii); Regulamentul de organizare şi
între^ă-jsumai dacă bibliote^jie^j^JfJ.OOQ dg.,.voluJiie_jy funcţionare a bibliotecilor centrale universitare şi a
are înscrişi_900 de_ciţitori, eleyi_şi cadre dida£tice_al£4£jolii. bibliotecilor instituţiilor de învăţământ superior, aprobat
Norma posturilor de bibliotecar - se precizează în acest prin Ordinul ministrului învăţământului, nr. 3586 din 10
ordin - se poate face luându-se în calcul media indicatorilor aprilie 1996.
pe inspectorat. Ca urmare, se pot norma posturi de
bibliotecar renunţând la fracţiunile de normă de bibliotecar La o simplă lectură a acestor regulamente, se
plătite cu ora la alte instituţii de învăţământ, lucruri care, în constată că ele nu s-ar putea aplica decât parţial depăşind cu
practică, cu câteva excepţii, nu s-au realizat. în urma mult posibilităţile reale ale bibliotecilor cărora le erau
aplicării acestui ordin, elaborat fără consultarea destinate.
specialiştilor în domeniu, licee cu tradiţie sau alte unităţi După îndelungi amânări, conform Legii
şcolare prestigioase au fost puse în situaţia de a-şi pierde învăţământului nr. 84/1995, s-a înfiinţat Consiliul Naţional
94 Mircea Regneală Kj2J_ studii de biblioteconomie 95

al Bibliotecilor din învăţământ (CNBI), organ consultativ al > formulează propuneri privind resursele umane şi
Ministerului Educaţiei Naţionale. Prin Ordinul ministrului financiare necesare bibliotecilor.
educaţiei naţionale, nr. 3049/8 ianuarie 1998 este aprobat
Prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3094
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNBI.
din 8 ianuarie 1998 este aprobat Consiliul CNBI format din
Consiliul Naţional al Bibliotecilor din învăţământ are
31 de membri, iar prin Ordinul aceluiaşi ministru nr. 3313
îndatorirea a se ocupa de toate problemele esenţiale ale
din 23 februarie 1998 biroul executiv şi secretarul
biblioteconomiei şcolare şi universitare:
permanent. Consiliul a funcţionat timp de cinci ani şi a
> elaborează strategia de dezvoltare a bibliotecilor i a czolvat multe din problemele biblioteconomiei şcolare şi
altor structuri de informare documentară din sistemul universitare.
naţional de învăţământ, precum şi programe de modernizare Un alt document în sprijinul bibliotecarilor din
şi informatizare a acestora; învăţământ este Ordonanţa guvernului României nr. 84/25
> participă la elaborarea proiectelor de acte normative august 1998 privind Constituirea Fondului de susţinere a
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea bibliotecilor bibliotecilor din învăţământ. Acest fond urmează a fi
şi a altor structuri de informare şi documentare din utilizat „pentru modernizarea bibliotecilor, inclusiv
învăţământ, precum şi salarizarea personalului acestora; informatizarea şi dotarea cu publicaţii şi echipamente
> formulează propuneri privind dezvoltarea specifice, şi pentru constituirea, amenajarea şi dezvoltarea
construcţiilor de biblioteci din învăţământ, îmbunătăţirea spaţiilor necesare acestora". Fondul, potrivit Ordonanţei, se
proiectelor de construcţii existente; întocmeşte studii şi constituie „din sponsorizări şi donaţii, din împrumuturi
sinteze privind situaţia actuală şi de perspectivă în externe, contractate în condiţiile legii de către Ministerul
bibliotecile din învăţământ, formarea şi perfecţionarea Educaţiei Naţionale şi garantate de către Ministerul
personalului acestor biblioteci; Finanţelor".
> elaborează criterii de evaluare a dotării bibliotecilor în Articolul 4 se precizează că MECT gestionează
şcolare şi universitare, precum şi recomandări privind fondurile obţinute pe care le repartizează bibliotecilor şi
asigurarea resurselor materiale şi financiare ale bibliotecilor celorlalţi ordonatori de credite.
respective. Din păcate, prevederile acestei ordonanţe ca şi ale
ltora apărute între timp nu au putut fi aplicate decât parţial.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor, CNBI trebuia să-şi In 1992 apare Ordonanţa Guvernului nr. 19 privind
constituie comisii de specialitate, numite dintre membrii ctivitatea de standardizare naţională în România,
săi, completate cu experţi din afara consiliului. Aceste ublicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992.
comisii au următoarele atribuţii: rdonanţa este modificată în 1998 printr-o altă ordonanţă
> supun CNBI lista problemelor care trebuie soluţionate (nr. 39/1998) care devine Legea nr. 355/6 iunie 2002. E
în mod prioritar şi propun soluţii de rezolvare a acestora; rrnportant ca legea standardizării să fie cunoscută şi aplicată
96 Mircea Regneală Nni studii de biblioteconomie 97

în biblioteci, întrucât activitatea profesională dintr-o organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri
bibliotecă trebuie să se realizeze pe baza unor standarde şi alte documente grafice şi audiovizuale, modificată prin
specifice. Legea nr. 594/15 decembrie 2004 şi Legea nr. 675/28 iunie
Standardizarea constituie o problemă de stat. în 2007, care modifică şi titlul devenind Legea privind
România se elaborează standarde române care se aplică pe depozitul legal de documente. O lege care să clarifice şi să
plan naţional şi standarde profesionale care se aplică în reglementeze problemele referitoare la depozitul legal era
anumite domenii de activitate. Coordonarea şi efectuarea absolut necesară în condiţiile dezvoltării sectorului privat
activităţii de standardizare se realizează de către Asociaţia de tipărituri, când numărul agenţilor economici din
domeniul editorial este din ce în ce mai mare şi când
de Standardizare din România (ASRO), ^ organ de
reglementarea precedentă (Ordinul Ministrului Culturii nr.
specialitate al administraţiei publice centrale. în domeniul
66/1991) prevede obligaţia pentru instituţiile interne de a
bibliotecilor există un comitet tehnic naţional format din cei
trimite cu titlu de depozit legal 22 de exemplare cărţi,
mai reputaţi specialişti ai domeniului care coordonează
reglementare care nu a fost respectată aproape de nimeni.
elaborarea standardelor în biblioteconomie şi informare
documentară. Legea urma să rezolve global şi integral problemele
Caracterul de obligativitate pentru standardele privind depozitul legal, stabilind atribuţiile şi competenţele
române se stabileşte odată cu aprobarea lor de către pentru beneficiari şi, în acelaşi timp, obligaţiile
ASRO, pe baza avizului ministerelor sau a altor organe producătorilor. Fiind destinat să constituie în timp mărturia
interesate. încălcarea dispoziţiilor prevăzute în această cu valoare patrimonială a spiritualităţii româneşti,
ordonanţă atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, depozitul legal trebuie să beneficieze de autoritatea
contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. ecesară şi de o funcţionare normală.
Acest lucru este bine să fie reţinut, întrucât multe voci din
domeniul informării afirmă că astăzi aplicarea standardelor Noua lege a fost concepută într-o structură
în biblioteci şi în alte instituţii de informare este facultativă. piramidală. La bază se află bibliotecile judeţene care
Complet eronat, organizaţiile profesionale în domeniu ar primesc câte un exemplar din publicaţiile editate în judeţul
trebui să atragă atenţia asupra consecinţelor ştiinţifice şi respectiv în vederea constituirii depozitului legal local. Pe o
profesionale negative, în caz de nerespectare a standardelor. Poziţie mediană se află bibliotecile beneficiare ale acestui
Un alt aspect care se cuvine a fi avut în vedere se referă la drept, respectiv Biblioteca Academiei Române, bibliotecile
standardele de stat (STAS) în vigoare care îşi menţin centrale universitare din Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, iar
valabilitatea până la revizuirea şi transformarea lor în •n vârful piramidei, Biblioteca Naţională care funcţionează
c a

standarde române (SR). agenţie naţională pentru depozitul legal.

Prima lege legată exclusiv de activitatea In această calitate Bibliotecii Naţionale îi revin
bibliotecilor este Legea nr. 111/1995 privind constituirea, următoarele atribuţii:
98 Mircea Regneala 0 jgmdii de biblioteconomie 99

> asigură controlul bibliografic naţional asupra criterii: tip document, tip suport, provenienţa. între
tipăriturilor (CNB); documentele solicitate sunt şi cele numismatice. Puţine
> atribuie număr de depozit legal; biblioteci din lume mai solicită asemenea documente.
> atribuie numere internaţionale standardizate ale cărţii Unele documente poartă denumiri neconforme cu
(ISBN); standardele ISO. Dificultatea majoră a aplicării legii se
> atribuie numere standardizate ale publicaţiilor seriale află în continuare în numărul mare de publicaţii impuse,
(ISSN); în 1995, numărul publicaţiilor solicitate a fost de nouă.
> realizează catalogarea înaintea publicării (CIP); Acest număr este diminuat la şapte în 2004, pentru cărţi,
> urmăreşte modul în care persoanele fizice şi juridice, broşuri şi extrase din periodice. Sunt exceptate ediţiile rare
obligate să efectueze trimiteri de depozit legal, se şi bibliofile. Ne întrebăm, aceste ediţii nu fac parte din
conformează acestei obligaţii şi dispune în consecinţă; patrimoniul naţional documentar? Se percep şase exemplare
> urmăreşte şi centralizează modul în care bibliotecile şi din publicaţii seriale, manuale şcolare, documente
beneficiare conservă, prelucrează şi organizează cărţile şi audiovizuale şi electronice.
alte materiale primite cu titlu de depozit legal; > Din cele şapte exemplare de cărţi, Biblioteca
> reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond Naţională reţine trei:
intangibil, câte un exemplar din cărţile şi materialele > pentru depozitul legal propriu;
primite cu titlul de depozit legal şi distribuie celelalte > pentru semnalare statistică şi pentru elaborarea
exemplare următorilor beneficiari: Biblioteca Academiei bibliografiei naţionale curente;
Române şi bibliotecile centrale universitare din Cluj- > pentru schimb interbibliotecar.
Napoca, Iaşi, Timişoara. >• Din cele şase exemplare de seriale, reţine doar două:
Fără îndoială, apariţia Legii depozitului legal, în > pentru depozitul legal;
climatul de confuzie editorială naţională, instalat după > elaborarea bibliografiei naţionale.
1990, trebuie salutată. Această lege însă, făcută în grabă, Ne întrebăm, dacă nu ar fi suficient un singur
fără consultarea tuturor reţelelor de biblioteci şi a exemplar atât pentru depozitul legal cât şi pentru elaborarea
specialiştilor de marcă, are regretabile lacune. bibliografiei naţionale. S-ar diminua astfel cererea cu două
încă din Articolul 1 se precizează că depozitul legal exemplare, ceea ce ar uşura mult sarcina celor care le
funcţionează ca fond intangibil. Dacă este aşa, nu înţelegem transmit, mai ales când publicaţiile respective sunt tipărite
când şi de către cine acest fond poate fi totuşi folosit? Cui şi doar în 100 - 200 de exemplare. Se ştie că atunci când se
la ce serveşte? Or, se ştie că în întreaga lume depozitul cere prea mult, de regulă nu se dă nimic. în plus, editorii de
legal este consultabil în anumite condiţii. Care sunt acestea documente care se referă la domeniul militar trebuie să mai
la noi? De asemenea, categoriile de documente care trimită două exemplare, unul către Biblioteca Naţională
urmează a se constitui în depozit legal sunt enumerate după Militară şi altul către Centrul de Studii şi Păstrare a
100 Mircea Regnealg ^jjjŢidii de biblioteconomie 101

Arhivelor Militare Istorice Piteşti. Aşadar, unii editori sunt olecţiilor de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi
obligaţi să depună nouă exemplare în loc de şapte. ^udiovizuale ale bibliotecilor publice de stat. Potrivit
acestor norme, colecţiile bibliotecilor se structurează în:
Excluzând aceste excepţii, chiar cu şapte sau şase
exemplare solicitate, avem una din legile cu cele mai > colecţii de bază;
numeroase exemplare de depozit legal din lume. > colecţii uzuale.
Prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea Colecţiile de bază sunt destinate consultării în sală
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, şi cuprind cărţi (fără să se precizeze ce fel de cărţi),
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 şi periodice, alte documente grafice şi audiovizuale, cqjlecţii
Hotărârea Guvernului nr. 684/1998, cărţile, revistele şi specjalfi-(publicaţii care fac parte din patrimoniul cultural
celelalte documente grafice şi audiovizuale, cu excepţia naţional, fondul arhivistic naţional, lucrări cu caracter
celor înregistrate în patrimoniul de stat, aflate în inventarul bibliofil, publicaţii de depozit legal) şi literatură de
de bibliotecă, continuă să rămână pe mai departe mijloace referinţă. Colecţiile de bază ar cuprinde 1-2 exemplare din
fixe. Ele sunt încadrate în grupa 6 de clasificare, intitulată aceste tipuri de lucrări.
„Mobilier, aparatură, birotică, sisteme de protecţie a Colecţiile uzuale sunt destinate împrumutului la
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale", având domiciliulutilîzatorilor şi cuprind publicaţii comune.
o durată normală de funcţionare de 15 ani. r — Pentru bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor din
In urma sutelor de proteste ale bibliotecarilor, I învăţământ, apariţia Legii nr. 84/1995 - Legea
bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor publice, prin Ordinul ' învăţământului şi a Legii nr. 128/1997 privind^statutul
nr. 2017/1997 al ministrului culturii, apoi şi bibliotecarii personalului didactic, are o deosebită importanţă. In Legea
din învăţământ, prin Ordinul nr. 5133/1997 al ministrului învăţământului, Capitolul V este dedicat exclusiv
învăţământului, nu mai sunt supuşi obligaţiei de bibliotecilor. Aici se precizează locul şi rolul bibliotecilor
constituire a garanţiilor băneşti, abrogându-se dispoziţiile de învăţământ în şcolile de toate gradele.
Art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea în Statutul personalului didactic, bibliotecarii din
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în / învăţământ, cărora li s-a recunoscut aportul în procesul de
legătură cu gestionarea bunurilor. / învăţământ şi cercetare, au şi statut de cadre didactice
Conform acestor ordine, bibliotecarii cu atribuţii de ^—auxiliare.
gestionari trebuie să semneze un angajament prin care se în Articolul 8 din statut se face precizarea, extrem
obligă să suporte integral contravaloarea pagubelor produse de importantă, că pentru ocuparea funcţiilor didactice
din vina proprie asupra bunurilor care le sunt încredinţate, auxiliare de bibliotecar, documentarist şi redactor trebuie ca
în acord cu prevederile legale în vigoare. Persoanele respective să fi absolvit cu examen de diplomă o
^ Prin Ordinul nr. 1015/1994 al ministrului culturii se instituţie de învăţământ, secţia de biblioteconomie sau alte
stabilesc Normele metodologice privind completarea r 'nstituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în
102 Mircea RegneaVă de biblioteconomie
^T j_gţiirtii
0 103

timpul şcolarizării discipline de profil din domeniul > unicitatea;


biblioteconomiei. Aceste funcţii pot fi ocupate, pe perioade > originalitatea şi raritatea;
determinate, de persoanele care au urmat un curs de iniţiere > starea de conservare.
în domeniu. Este pentru prima dată în istoria
biblioteconomiei româneşti când funcţia de bibliotecar, La Articolul 9, în categoria bunurilor culturale cu
titular pe post, nu poate fi ocupată decât de cei care au semnificaţie istorică şi documentară, la pct. b, bunuri cu
studii de specialitate. valoare memorială, istorică, documentară, literar-artistică,
în Monitorul Oficial nr. 247 din 31 august 1994 esm sunt incluse:
publicată Ordonanţa Guvernului nr. 68 privind protejarea > carte şi carte veche, periodice, manuscrise,
patrimoniului cultural naţional. în urma anulării vechii legi dactilograme;
a patrimoniului, o nouă reglementare era absolut necesară. > fotografii şi filme color, clişee;
Potrivit acestei ordonanţe, patrimoniul cultural > înregistrări audio-video, partituri muzicale
naţional este compus „din bunuri culturale mobile şi izolate şi în colecţie;
imobile cu valoare deosebită, de interes public". > cartografie.
După doi ani, prin Ordinul nr. 1284 apărut îa în Monitorul Oficial, nr. 530/27 din octombrie 2000
Monitorul Oficial nr. 332 din 4 decembrie 1996, Ministerul apare Legea nr. 182 privind protejarea patrimoniului
Culturii publică Normele metodologice privind criteriile cultural naţional mobil. Potrivit noii legi, patrimoniul
unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din cultural naţional cuprinde 5 categorii mari de bunuri.
patrimoniul cultural naţional. In categoria bunurilor arheologice şi istoric
Normele fac distincţia între: documentare de valoare deosebită sau excepţională sunt
> tezaurul patrimoniului cultural naţional, din cuprinse:
care fac parte valori culturale excepţionale naţionale şi y manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi,
universale; cărţi cu valoare bibliofilă;
^ fondul patrimonial cultural naţional, cu valon ^ documente şi tipărituri de interes special:
de importanţă naţională; documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice
> patrimoniul cultural comun în care sunt incluse (Art. 3).
valori de însemnătate locală, fără semnificaţii aparte.
Deţinătorii unor asemenea bunuri trebuie să asigure
Clasificarea în tezaur şi fond este în funcţie dl cele mai bune condiţii de păstrare, conservare şi, după caz,
elementele: e
depozitare, prevenind orice degradare, deteriorare sau
> importanţa autorului; •"ugere a acestora. Ei trebuie să înştiinţeze în termen de
> importanţa istorică şi documentară a obiectului) ^aximum 5 zile direcţiile judeţene pentru cultură şi
> valoarea sa estetică şi artistică; •uoniu cultural naţional în cazul constatării unui pericol
104 Mircea Regneala e
Noj_gîI^iii-^ biblioteconomie 105

iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor României, Partea I, nr. 422 din JL8_iunie _2jQP^_ Legea r s

bunuri. între obligaţiile deţinătorilor sunt şi acelea bibliotecilor a fost modificată ^nxfj5i^Sf^^^Gx^m\x]m
-
privitoare la achiziţionarea şi instalarea de sisteme - 59/20/)3_prix^
nI de bunuri scufilelîeTâ
antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului Diata datoriei vamale, prin Legea nr.„ 57Tj2lJUj_ P ^ j ^ "
1

pentru protecţia bunurilor culturale mobile (Art. 22). Codul fiscal, prin Legea nr. 593 din 15 decembrie 2004-
Copiile, tirajele postume şi facsimilele executate de pe pentru modificarea şi completarea Legii "Bibliotecilor nr.'
bunuri culturale mobile clasate trebuie să fíe marcate 334/2002 şi prin Ordonanţa Guvemulut--m^ 24^m-=£-6~~^
vizibil, pentru a nu fi confundate cu originalul - ele or ianuarie 2006 pentru modificarea _§i completarea Legii
purta menţiunea copie, facsimil, tiraj postum, numele bibliotecilor nr. 334/2002.
autorului şi anul în care au fost realizate. Legea a fost pregătită timp de peste zece ani prin
Legea serviciilor poştale, publicată în Monitorul întâlniri succesive ale bibliotecarilor din toate asociaţiile
Oficial nr. 83/12 iulie 1996, la Articolul 23 enumera profesionale româneşti.
exceptările de la tarifele poştale ale administraţiilor poştale Analizând situaţia la dimensiunile profesiei, această
din care, din păcate, nu fac parte şi bibliotecile. lege este unul dintre câştigurile importante ale
Avându-se în vedere însă legislaţia europeană în bibliotecarilor din România după 1989. Este prima lege din
vigoare, se emite Ordonanţa pentru modificarea şi istoria bibliotecilor româneşti care poartă efectiv acest
50

completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată nume .


în Monitorul Oficial, nr. 426/31 august 1999 prin care, Legea bibliotecilor nr. 334/2002 se ocupă de
pentru trimiterile poştale, în ţară şi în străinătate, efectuate întreaga problematică a bibliotecilor româneşti şi ar fi reuşit
de muzee şi biblioteci se va percepe un tarif redus cu 70% să rezolve multe din aspectele muncii de bibliotecă, dacă
(Art. 21,pct. 5,6). De asemenea, se prevede a nu se supune oamenii politici, care pretind a cunoaşte bine şi bibliotecile,
tarifarii schimburile poştale între biblioteci şi între muzee, ar fi acceptat varianta propusă de comunitatea
în ţară şi în străinătate (Art. 23, pct. 2,3). De aceste bibliotecarilor şi nu ar fi intervenit prin introducerea sau
modificări urmează a beneficia şi instituţiile culturale din modificarea unor articole
străinătate. Din păcate Ministerul Poştelor şi Legea bibliotecilor are opt capitole: Dispoziţii
Telecomunicaţiilor nu aplică această ordonanţă, - în ciuda generale, Sistemul naţional de biblioteci, Patrimoniul
intervenţiilor noastre - aşteptând compensaţii de la guvern. bibliotecilor, Personalul bibliotecilor, Conducerea
bibliotecilor, Comisia naţională a bibliotecilor, Drepturile şi
Legea bibliotecilor
50
^Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1542/1951, care a fixat direcţiile
Momentul cel mai important în biblioteconomia e
dezvoltare a bibliotecilor din epoca comunistă, prin cuprinderea
românească în perioada postcomunista este reprezentat de ^sambluhri biblioteconomiei româneşti, are şi ea valoarea unei legi,
Legea bibliotecilor nr. 3¿^j¿uJlblcata în Monitorul_Oficial al a r a
să poarte însă acest nume.
106 Mircea Regneajă -^pjjmjjj de biblioteconomie 107

obligaţiile utilizatorilor, Dispoziţii tranzitorii şi finale. Vom Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române,
face o prezentare a acestora după ultima modificare adusă fără a se face alte precizări, astfel încât cititorul neavizat nu
legii. în primul capitol, Dispoziţii generale, sunt definite înţelege ce este cu aceste biblioteci aşezate în rândul
principalele tipuri de biblioteci şi atribuţiile lor. Trebuie tipurilor de biblioteci.
reţinută formularea finală din Art. 1, lit. a ,,în cadrul în secţiuni distincte (A-F) sunt prezentate funcţiile
societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă şi atribuţiile esenţiale ale principalelor tipuri de biblioteci,
strategică". în definiţia bibliotecii naţionale lipseşte, din între atribuţiile Bibliotecii Naţionale a României, de
păcate, ceea ce este esenţial „depozitară a întregii producţii exemplu, este menţionată şi cea de coordonare a Oficiului
naţionale de documente". în Art. 6 se face precizarea că Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor al
lectura este gratuită, dar în anumite condiţii bibliotecile pot cărui rol în elaborarea tuturor tipurilor de instrumente de
percepe tarife. control bibliografic este extrem de important.
în capitolul al doilea, Art. 9, alin. 1, se precizează Sub ultima modificare a legii, din grabă, apare de
scopul sistemului naţional de biblioteci: două ori, între funcţiile bibliotecii naţionale, elaborarea
> coordonarea împrumutului bibliotecar naţional bibliografiei naţionale a României, o dată ca intrând în
şi internaţional, atribuţiile Oficiului Naţional Bibliografic şi de
> gestionarea sistemică a informaţiei, Informatizare a Bibliotecilor (Art. 13, lit. b) şi a doua oară
> realizarea catalogului naţional partajat şi a chiar între sarcinile Bibliotecii Naţionale (Art. 12, alin. 1,
z
bibliotecii naţionale virtuale. lit. g ). La o nouă revedere a legii, ar trebui eliminat acest
lucru.
La acelaşi articol, în alin. 2 se preconizează
realizarea de consorţii. Acestea nu sunt încă destinate cu Biblioteca Academiei Române are doar o singură
precădere achiziţiei de documente digitale, cum este sarcină stabilită cu mai multe decenii în urmă: editarea
practica internaţională, ci „achiziţiei de documente bibliografiei naţionale retrospective.
specifice", în general. De altfel, în mai multe locuri în lege După ultima variantă a legii, bibliotecile centrale
se vorbeşte despre consorţii, pentru diferite forme de universitare acordă asistenţă metodologică celorlalte
cooperare - este o dovadă clară că legiuitorului nu-i este biblioteci universitare din aria geografică de îndrumare
foarte clar care este rolul consorţiilor în biblioteconomia metodologică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
contemporană. Tineretului. Măsura este justificată pentru că aceste
în stabilirea sistemului naţional de biblioteci în biblioteci dispun de personal de înaltă calificare care pot
s

raport cu funcţiile şi atribuţiile deţinute de diferite tipuri de Pnjmi celelalte biblioteci universitare în uniformizarea
biblioteci, se face eroarea ca în locul tipului de bibliotecă, tehnicilor de lucru.
cum este biblioteca naţională, să se enumere chiar Secţiunea referitoare la bibliotecile specializate nu
cu
bibliotecile care fac parte din această categorie, Biblioteca pnnde decât două articole foarte generale, deşi aceste
108 Mircea Regneală |jni_studii de biblioteconomie 109

biblioteci ar trebui să se bucure de un mai mare interes şi la Ministerului Culturii, a Oficiului Naţional de Servicii
noi, în epoca informaţiei şi a globalizării. Situaţia se pentru Biblioteci pentru sprijinirea procesului de dezvoltare
datorează îndeosebi absenţei reprezentanţilor acestora la a colecţiilor din biblioteci şi a dotării bibliotecilor cu
discuţiile despre lege, dar şi a neînţelegerii rolului acestor echipamente tehnice, mobilier etc. Din păcate, acest oficiu
biblioteci în societatea informaţiei. nu a fost înfiinţat, iar, sub ultima înfăţişare a legii, el nici nu
Secţiunea E destinată bibliotecilor publice este cea mai apare.
mai amplă. Atribuţiile acestor tipuri de biblioteci sunt Cuprinsul acestui articol se referă acum la
prezentate în detaliu. Este curios că Biblio jca autorizarea bibliotecilor de drept public de a organiza
Metropolitană Bucureşti este prezentată separat de „filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu
bibliotecile judeţene, când de fapt ar fi trebuit prezentată aprobarea autorităţii finanţatoare".
împreună cu aceste biblioteci, deoarece toate sunt biblioteci Capitolul IV are în vedere personalul bibliotecilor,
publice de acelaşi nivel şi au funcţii similare. De asemenea, în Art. 44 se prezintă personalul de specialitate din
e regretabil că atribuţii importante ale bibliotecilor publice biblioteci care este format din: bibliotecari, bibliografi,
judeţene, cum ar fi depozitul legal local, sunt uitate. cercetători, redactori, documentarişti, conservatori,
Capitolul III are ca subiect patrimoniul bibliotecilor. restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori,
Este vorba de fapt nu de întregul patrimoniu ci de cel analişti şi alte posturi de profil. Se face precizarea, destul de
constituit de documente, sensul existenţei bibliotecilor. vagă, că în biblioteci pot fi angajate şi persoane de alt profil
Sunt prezentate astfel tipurile de documente, intrarea şi cu obligaţia ca într-o perioadă de până la maximum 2 ani să
ieşirea acestora din patrimoniu, tipurile de evidenţă, urmeze una dintre formele de pregătire profesională
răspunderea gestionară şi recuperarea publicaţiilor găsite prevăzute de lege. Pentru bibliotecarii din învăţământ care
lipsă la inventar, periodicitatea inventarierii în funcţie de au statut de personal didactic auxiliar, reglementarea din
dimensiunea fondului etc. Pentru bibliotecile publice, de Statutul personalului didactic privind angajarea în biblioteci
exemplu, se prevede o cifră de creştere anuală a colecţiilor este foarte clară. Cei care nu au studii de specialitate pot fi
care „trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice angajaţi pe o perioadă determinată până la completarea
la 1.000 de locuitori" asigurându-se cel puţin un document studiilor de profil, pe cel mult 2 ani, şi numai după aceea,
specific pe cap de locuitor (Art. 40, alin. 12). în noua după absolvirea unui curs acreditat de Ministerul Educaţiei,
variantă a legii se prevede scoaterea din evidenţa gestionara P°t fi angajaţi pe o perioadă nedeterminată.
a publicaţiilor nu numai în caz de calamitate ci şi prin întrucât în bibliotecile din România sunt angajate
pierderi la mutări succesive sau prin deteriorări în condiţii adesea persoane, pe alte criterii decât cele profesionale,
de depozitare în locuri improprii (Art. 40, alin. 10). e
gea prevede în mod expres ca pentru mai multă
în varianta mai veche a legii la Art. 43 se prevedea °biectivitate din comisiile de concurs să facă parte „în mod
înfiinţarea, începând cu anul 2003, în subordinea ngatoriu" şi reprezentanţi ai bibliotecilor cu rol de
110 Mircea Regneală Njoj_g|udii de biblioteconomie 111

r
coordonare metodologică. De asemenea, la promovarea, consiliil° de administraţie cu rol consultativ. Acest „rol
sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea consultativ" nu mai este întâlnit în alte sectoare de activitate
personalului din biblioteci se va solicita tot în mod şi ne întrebăm cine şi de ce 1-a introdus în biblioteci.
obligatoriu şi avizul bibliotecii cu rol de coordonare în bibliotecile cu sau fără personalitate juridică se
metodologică. Măsura este bună, dar ne întrebăm care sunt pot înfiinţa consilii ştiinţifice formate din maximum 9
bibliotecile care coordonează metodologic bibliotecile membri, fapt care poate contribui la mai buna organizare a
judeţene şi bibliotecile centrale universitare? activităţii de cercetare a acestor instituţii.
La Articolul 50, alin. 1 se prevede alocarea pentru Pentru a consolida poziţia directorilor de biblioteci
formarea profesională continuă a minimum 5% din totalul judeţene aflaţi adesea la discreţia partidelor politice aflate la
cheltuielilor de personal ale fiecărei instituţii. E un lucru guvernare, legea prevede că numirea, promovarea,
care, dacă ar fi respectat, ar avea efecte pozitive asupra sancţionarea şi eliberarea din funcţie a acestora se face
pregătirii profesionale a bibliotecarilor români, cei mai numai cu avizul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (Art.
mulţi formaţi la locul de muncă. Sunt enumerate apoi 56). Din păcate, nimeni nu ţine seama de acest lucru , iar
instituţiile şi organizaţiile care pot organiza asemenea ingerinţele politice în numirile şi destituirile, din funcţia de
cursuri de formare continuă. director de bibliotecă publică judeţeană sau orăşenească se
resimt la fiecare schimbare de guvern.
La următorul articol, 51, alin. 1, se prevede un luciu
aşteptat de bibliotecarii gestionari de 50 de ani şi anume un Capitolul VI, destinat Comisiei Naţionale a
coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului Bibliotecilor, a fost aproape complet transformat după
inventariat pentru colecţiile din accesul liber sau/şi ultima modificare a legii. Interesul crescut pentru această
împrumutul la domiciliu reprezentând pierdere naturală din comisie este simplu de înţeles: accesul a cât mai mulţi
cauza unor situaţii neprevăzute. La acelaşi articol, la alin. 3, bibliotecari spre funcţiile de conducere ale profesiei. De la
4 şi 5 se prevede acordarea unor sporuri salariale 17 membri cât cuprindea comisia în formula precedentă -
bibliotecarilor. Astfel, la alineatul 3 se prevede acordarea deja prea numeroşi - se ajunge astăzi la 23. Mandatul
unui spor de până la 15% din salariul de bază bibliotecarilor acestora a fost însă redus de la patru la trei ani.
care lucrează în condiţii periculoase sau vătămătoare. La Cei 23 de membri de acum fac oare mai mult decât
alin. 4 se precizează că personalul cu o vechime predecesorii lor? Se pare că nu. La noi, din păcate, eficienţa
neîntreruptă de 10 ani în biblioteci beneficiază de un spor unei comisii este adesea invers proporţională cu numărul de
de fidelitate de 15% din salariul de bază, iar la alin. 5, de un membri.
spor de 5% pentru suprasolicitare neuropsihică pentru Ordonanţa de modificare a Legii bibliotecilor nr.
fiecare treaptă/gradaţie profesională. 334/2002 din 26 ianuarie 2006 prevede ca în termen de 6
La alin. 54 (1) se prevede funcţionarea, în cadrul uni de la intrarea ei în vigoare, Comisia Naţională a
bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică, a mliotecilor să elaboreze metodologia sistemului de
112 Mircea Regneală Nejj^udii de biblioteconomie 113

statistică a bibliotecilor şi normele de realizare a operaţiilor în Art. 68, alin. a s-a introdus formularea oarecum
specifice activităţii de bibliotecă. curioasă într-o lege profesională, dar justificată la noi:
Atribuţiile Comisiei Naţionale a Bibliotecilor au în dreptul bibliotecilor de a se conduce în afara oricăror
principal în vedere toate problemele esenţiale ale ingerinţe politice, ideologice sau religioase.
bibliotecilor şi biblioteconomiei româneşti. Fără însă o în Anexă se află normele de încadrare cu personal
susţinere financiară a unor programe riguroase, activitatea de specialitate a bibliotecilor din reţeaua Ministerului
comisiei se va rezuma ca şi în anii trecuţi la discuţii sterile. Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Din capitolul VII, Drepturile şi obligaţiile Tineretului.
utilizatorilor, sunt de reţinut alin. 1 şi 2 ale Articolului 67. O eroare gravă se află aici prin încadrarea
Acestea se referă la sancţiunile aplicate utilizatorului în Bibliotecii Naţionale în rândul bibliotecilor publice. O
cazul distrugerii sau pierderii documentelor, precum şi în bibliotecă naţională este şi va rămâne o bibliotecă naţională
cazul nerestituirii la termen a documentelor împrumutate. a cărei funcţie de bază este păstrarea patrimoniului naţional
Modalitatea pe care legea o impune pentru aplicarea acestor documentar. Fireşte că, în principiu, biblioteca naţională
sancţiuni băneşti este greoaie şi respinsă unanim de este şi o bibliotecă publică în sensul accesului
comunitatea bibliotecară. Ne întrebăm pe bună dreptate nerestricţionat al cititorilor la colecţii. Dar acest lucru nu
pentru ce este nevoie de valoarea de inventar actualizată cu justifică cu nimic încadrarea ei în categoria bibliotecilor
aplicarea coeficientului de inflaţie la zi pentru nerestituirea publice, care sunt, de fapt, biblioteci comunitare.
la termen a publicaţiilor, o procedură atât de greoaie?
Iată aşadar o lege cu părţi bune şi părţi mai puţin
în capitolul VIII, Dispoziţii tranzitorii şi finale, sunt bune. Lucrată cu mai puţină grabă şi de către profesionişti,
prezentate numeroase alte aspecte legate de activitatea de această lege ar fi putut însemna un mare pas înainte pentru
bibliotecă, care nu şi-au găsit locul în celelalte capitole ale biblioteconomia românească.
legii. între acestea cităm:
> programe culturale şi de formare continuă;
> standarde de funcţionare a bibliotecilor;
> susţinerea financiară şi legislativă a bibliotecilor
prin venituri proprii;
> documentarea tehnică şi materialele pentru
construcţiile de bibliotecă;
> taxe vamale şi T V A pentru biblioteci;
> schimbarea destinaţiei localurilor în care
funcţionează bibliotecile etc.
¡1'"

jjgj^ţnHii de biblioteconomie 115

difuzare şi de cea de conservare a patrimoniului intelectual


al omenirii, funcţia patrimonială.
Vorbim din ce în ce mai frecvent de biblioteca
digitală, care a devenit o realitate a biblioteconomiei de
astăzi. în ultimii ani, aproape toate reuniunile internaţionale
3. Conceptul de bibliotecă în societatea sunt, într-un fel sau altul, legate de biblioteca digitală.
cunoaşterii Prin dezvoltarea bibliotecilor digitale, se constituie
reţele digitale care oferă posibilitatea transferului
informaţiilor la domiciliul cititorului, ceea ce era de
neconceput în urmă cu numai câteva decenii. Unii
Spunem despre biblioteci că sunt memoria consideră că biblioteca digitală nu are coerenţa, bogăţia şi
umanităţii, ceea ce se pare că nu a fost contestat de cineva fiabilitatea bibliotecii clasice, ignorându-se faptul că
vreodată. Generaţii întregi au evocat Biblioteca din această bibliotecă prezintă în schimb alte facilităţi cum ar fi
Alexandria cu admiraţie şi veneraţie pentru bogăţia marele avantaj al diversităţii şi promptitudinii informaţiei,
colecţiilor pe care le-a deţinut. Se discută însă mai puţin în plus informaţiile digitale pot fi arhivate, actualizate şi
despre aportul uriaş pe care această bibliotecă 1-a avut la oricând utilizate individual.
progresul ştiinţei prin sprijinul documentar oferit savanţilor
care lucrau în Muzeul din Alexandria, unde se afla şi Indiferent de punctele de vedere pro sau contra
biblioteca, şi care graţie informaţiilor obţinute din acele bibliotecii digitale, biblioteca contemporană trebuie să ţină
cărţi au putut face descoperiri ştiinţifice uluitoare pentru pasul cu realizările tehnologiei informaţiei. Ea are un alt
acele vremuri. destin - nu izolare, cum ne-am obişnuit de secole, ci
integrare, nu un spaţiu circumscris, ci o cuprindere practic
Ce sunt bibliotecile de astăzi? Laboratoare de nelimitată, nu numai suporturi fizici ci şi suporturi virtuali.
muncă intelectuală, spun unii, dar şi spaţii pentru loisir,
pentru bucuriile omului eliberat de unele obligaţii cotidiene, în funcţie de tipul de bibliotecă se dezvoltă astăzi tot
spun alţii. Cea de-a doua componentă probabil că nu exista, mai mult sisteme de servicii legate de reţele documentare,
în înţelesul pe care noi îl dăm acestui termen, în culturale, educative într-un mediu format din furnizori,
Antichitate, ea dezvoltându-se doar de câteva secole parteneri, instituţii, legi şi regulamente. Nu este deloc
încoace, de când oamenii au început să aibă mai mult timp simplu să cartografiem acest mediu precizând
liber. competenţele, atitudinile şi aptitudinile celor care lucrează
Biblioteca contemporană, spre a răspunde rolului m biblioteci şi care sunt obligaţi să iasă tot mai frecvent în
a

său, trebuie să ţină echilibru între funcţia de comunicare, de fara bibliotecii. Adio, bibliotecar „şoarece de bibliotecă"!
116 Mircea Regneală jşJnj studii de biblioteconomie 117

Spuneam şi altă dată: biblioteca nu este un scop în accesul uşor şi rapid la acestea prin aplicarea unor sisteme
sine, raţiunea existenţei sale sunt cititorii cu nevoile lor de catalogare şi indexare fiabile, fără să mai vorbim de
informaţionale. căutări pe internet şi în baze de date electronice. Ei nu ştiu
Bibliotecile au nevoie astăzi mai mult ca oricând de nimic şi nu vor să ştie nimic despre contextul în care
importante resurse financiare pentru conectarea la diferiţi bibliotecile de astăzi funcţionează care este complet diferit
furnizori, dar şi pentru pregătirea personalului care trebuie de cel de acum 30 de ani.
să aibă cunoştinţe şi competenţe pentru noile tehnologii. în Literatura de specialitate propune un număr de
noul context informaţional, bibliotecarul a învăţat să „medii" de care ar trebui să ţină seama bibliotecile
codifice, să stocheze şi să transmită date cititorilor. contemporane care vor să răspundă cu adevărat destinaţiei
Toate acestea costă. De unde au bibliotecile banii lor.
necesari pentru modernizare şi achiziţia de resurse
electronice care sunt din ce în ce mai scumpe? Aproape Mediul social
numai dintr-o singură sursă - unitatea finanţatoare, sub
tutela căreia se află biblioteca. Resursele extrabugetare de Calitatea serviciilor de bibliotecă depinde de buna
care se vorbeşte tot mai frecvent în marketingul de cunoaştere a celor cărora biblioteca le este destinată, a
bibliotecă continuă să rămână în majoritatea bibliotecilor de utilizatorilor.
la noi, dar şi din alte părţi, simple resurse complementare, O bibliotecă se poate declara mulţumită dacă
care nu pot influenţa în mod vizibil activitatea unei colecţiile şi serviciile sale sunt utilizate optim de utilizatorii
biblioteci. Aproape pretutindeni, bibliotecile sunt instituţii sai. Pentru a ajunge la acest nivel trebuie îndeplinite mai
non profit. Rolul lor este de a avea o deschidere cât mai multe cerinţe, între care, cunoaşterea nevoilor documentare,
largă spre informaţie. Biblioteca se ţine cu cheltuială, dar o a
intereselor ştiinţifice, culturale şi educaţionale ale
cheltuială chibzuită. De aceea unitatea finanţatoare în multe ut
ilizatorilor, a gradului de iniţiere a acestora în utilizarea
ţări face o evaluare anuală a bibliotecii pentru a constata în tehnologiei moderne de regăsire a informaţiei. Sociologia şi
ce măsură instituţia finanţată îşi îndeplineşte obligaţiile în Psihologia lecturii pot sprijini acest complex proces de
domeniul patrimoniului, culturii, educaţiei, documentării, cunoaştere a utilizatorilor. Un rol important îl au anchetele
informării sau loisirului, scopul pentru care ea a fost creată C a r e tre
buie făcute pe baza unui plan temeinic, urmărind un
Cei mai mulţi ordonatori de credite români rămân anumit ritm şi ţinând seama de tipul de utilizator. Anchetele
însă în continuare prizonierii unei prejudecăţi stupide legate Permit să constatăm gradul de satisfacere a cititorilor,
6 C a r e S S m u n e n t r u c a
de bibliotecă şi bibliotecar: ce face bibliotecarul in lect^ ' P P cererile de informaţii şi de
e a c e s t o r a s a
bibliotecă, se întreabă ei? Ia cartea din raft şi o da în ^ ^ poată fi împlinite. Se vorbeşte din ce
CQ ecvent
cititorului, le e răspunsul. Nu ştiu nimic despre compli cata
Unf fr astăzi de educaţia în informare
problemă a constimirii colecţiilor şi a tehnicilor pentr rrn
ation literacy). Această educaţie o fac bibliotecile în
118 Mircea Regneală ni_studii de biblioteconomie 119

numeroase ţări care şi-au format programe speciale în acest Mediul economic
sens, cu personal pregătit pentru această muncă.
înţelegerea corectă a problemelor economice este o
chestiune fundamentală de care depinde gestionarea optimă
Mediul instituţional
a bibliotecilor. E necesară cunoaşterea bună a furnizorilor
Toţi bibliotecarii trebuie să fie responsabili de (producători de documente, creatori de mobilier, vendori de
cheltuiala bugetului de achiziţie al instituţiei; e necesar să sisteme şi servicii informatice, de materiale reprografice ,
conştientizeze ce şi cât trebuie cheltuit, să cunoască firme pentru igienizarea anuală a spaţiilor), dar şi a
priorităţile şi să nu acţioneze numai în spiritul intereselor legislaţiei. E necesar să existe în fiecare bibliotecă un fişier
departamentului unde lucrează. sau măcar o agendă cu aceşti furnizori. E util ca să fie bine
cunoscută Legea achiziţiilor publice şi deprinsă tehnica
Ei trebuie să ştie cum se obţine o subvenţie de întocmirii caietului de sarcini.
achiziţie. Bibliotecarii, mai ales cei care lucrează direct cu
utilizatorii, trebuie să cunoască foarte bine mediul Trebuie făcută faţă concurenţei cu alţi furnizori de
instituţional de proximitate, dar şi cel mai îndepărtat în servicii publice (videocluburi locale în cazul bibliotecilor
domeniul informaţional spre a îndruma pe căutătorul de publice) sau cu alte servicii ale universităţii, care au în
informaţii şi spre alte surse de informare. La noi, din program activităţi similare. în această direcţie, trebuie văzut
păcate, există o proastă cooperare între diferite tipuri de unde, cât şi cum trebuie cheltuiţi cu cea mai mare eficienţă
banii.
biblioteci, chiar dacă se află în aceeaşi localitate, ceea ce
este în detrimentul cititorilor. Cererea bugetară trebuie întotdeauna temeinic
argumentată şi justificată. Ea se face de regulă pentru un an
Un bibliotecar dintr-o bibliotecă publică e obligat să
financiar, dar se poate avea în vedere şi o planificare pe
fie familiar cu mediul politic, administrativ şi economic al
termen mediu sau lung în funcţie de obiectivele propuse.
localităţii sau comunităţii departamentale unde
Pentru achiziţia de publicaţii este absolut necesară buna
funcţionează, cu interesele de cultură şi de educaţie ale
cunoaştere a pieţii. Se vor urmări creşterile şi scăderile de
cititorilor. Trebuie să păstreze o permanentă legătură cu
Preţuri - achiziţii însemnate trebuie făcute la cele două
şcoala , chiar dacă aceasta îşi are biblioteca sa proprie, cu
târguri importante de carte, din primăvară şi din toamnă,
organizaţiile de tineret pentru a le prezenta ofertele c
are s-au statornicit şi la noi, şi când se obţin preţuri
informaţionale şi documentare.
emoţionale.
Marile biblioteci româneşti, bibliotecile universitare
şi bibliotecile judeţene, trebuie să fie la curent cu Mediul tehnologic
programele Uniunii Europene, îndeosebi în domeniul
informaţional, pe care să le popularizeze sub diferite forme, Tehnologia, a cărei diversitate, complexitate şi
de la expoziţii tematice până la conferinţe publice. entă înnoire obligă personalul bibliotecii să intre în
120 Mircea Regneajrţ I-JojşîlllliLde biblioteconomie 121

relaţii cu numeroşi parteneri (informaticieni, ingineri de bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a
sistem, firme de service), are un impact important asupra ei, ă nu-i prejudicieze pe autori sau pe titularii
s

bunei funcţionări a instituţiei bibliotecare contemporane. drepturilor de utilizare. Astfel, la Art. 33, alin. (1), lit. (b),
Astăzi este de neconceput în lume o bibliotecă fără se precizează că bibliotecilor le este permis să reproducă,
calculator, un copiator, un program de gestiune bazat pe un tară consimţământul autorului, pentru informare şi
soft specific, un cititor de CD-ROM şi acces la internet. cercetare, scurte extrase din operă sau reproducerea
Marile biblioteci gestionează zeci şi chiar sute de integrală a exemplarului unei opere, pentru înlocuirea
calculatoare în reţea, multe programe şi periferici acestuia în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al
aparatură de digitizare, parcuri de copiatoare etc. Toate pierderii exemplamlui unic din colecţia permanentă a
acestea presupun din partea bibliotecii o permanentă veghe bibliotecii. La alin. (2) este prevăzut dreptul de a reproduce
tehnologică pentru a se evita achiziţia de tehnologie în scopul informării cititorilor scurte extrase şi din reportaje
depăşită. E nevoie de oameni pricepuţi în structura de radiofonice sau televizate. Trebuie reţinut însă că pentru
personal a bibliotecii, care să aibă cunoştinţe temeinice suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau
referitoare la aceste probleme tehnologice, pentru a audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale
compara diferite soluţii, optând pentru eficienţă. Trebuie îrf operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele ce
permanenţă adaptată aparatura tehnologică la cerinţele permit realizarea de copii se va plăti o remuneraţie
utilizatorilor, aparatură care presupune costuri importante, compensatorie stabilită prin negociere (Art. 34, alin. (2) şi
pe care nu orice bibliotecă le poate suporta. La orice Art. 107). Asemenea aparate există în toate marile
achiziţie trebuie puse în balanţă costurile cu necesarul. în biblioteci şi bibliotecarii trebuie să le utilizeze conform
cazul achiziţiilor, se are în vedere atât achiziţia propriu-zisă, legii. De asemenea, e necesar ca toţi bibliotecarii să ştie că
dar şi service-ul. împrumutul efectuat prin biblioteci de către cititori -
excepţie fac bibliotecile din învăţământ - (Art. 14, alin.(2))
dă dreptul autorilor operelor respective la o remuneraţie, iar
Mediul juridic acest drept nu poate face obiectul renunţării. Trebuie ştiut şi
c a lm

Biblioteca are în patrimoniu numeroase opere Prumutul unor opere fixate în înregistrări sonore sau
intelectuale pe care le pune la dispoziţia utilizatorilor şi care audiovizuale, al căror număr este din ce în ce mai mare în
sunt protejate de legea dreptului de autor. Ea e obligată să tbliotecile publice îndeosebi, nu poate avea loc decât după
respecte cu stricteţe dreptul de autor, în cazul nostru, Legea ^ase luni de la prima distribuire a operei (Art. 14, alin. (4)).
1
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In 'totecarii români au protestat faţă de această prevedere
emai nt
această lege, în capitolul „Limitele exercitării dreptului de " î â l n i t ă în alte legislaţii europene - nefirească
r u c a t
autor", se precizează care este dreptul de copiere al operelor documentele audiovizuale şi multimedia sunt
intelectuale pe care bibliotecile le deţin. Activităţile de
copiere, se recomandă în lege, trebuie să fie conform
122 Mircea Regngalg ^o^gţiujii de biblioteconomie 123

asimilate cărţilor - dar ea se află în legea românească şi Mediul documentar şi profesional


trebuie respectată.
Cunoaşterea de către biblioteci a mediului
Noua lege a drepturilor de autor acordă un spaţiu documentar de proximitate, a reţelelor documentare
larg protejării documentelor electronice a căror copiere naţionale de ramură, a resurselor mondiale utile din diferite
neautorizată a creat şi continuă să creeze încă mari baze de date este indispensabilă pentru buna exercitare a
probleme pentru proprietarii acestor documente şi dedică un profesiei în epoca contemporană. Orice bibliotecă trebuie să
capitol special programelor pentru calculator (Capitolul cunoască şi să îndrume cititorul spre alte instituţii
IX). documentare locale sau naţionale utile acestuia, dacă este
posibil să-1 sprijine şi prin împrumut interbibliotecar.
Bibliotecile trebuie să aibă în permanenţă în atenţie Listele de discuţii de tipul BIBLOS de la noi, la care orice
corelarea principiului general dreptul omului la informaţie bibliotecar cu acces la internet poate participa, sunt practici
cu accesul direct la cărţi, documente şi informaţii în utile de comunicare profesională. Navigarea pe internet în
instituţiile bibliotecare. Ne întrebăm în ce măsură, de căutarea informaţiei presupune ca navigatorul să-şi
exemplu, accesul la internet în biblioteci este total sau calculeze poziţia şi coordonatele navei sale, pentru a merge
limitat la anumite site-uri şi informaţii. Această limitare pe drumul cel mai scurt spre ţintă.
afectează ea dreptul omului la informare? Ştim că multe Orice tip de bibliotecă fie ea şcolară, publică sau
biblioteci, între care Biblioteca Centrală Universitară universitară, trebuie să fie şi un centru de referinţe, dar şi un
"Carol I", limitează accesul la internet numai pentru releu, un nod al unei reţele documentare. Pentru aceasta, e
activitatea ştiinţifică. Luând în calcul însă latura formativă a nevoie de timp şi energie, de cunoaştere şi stăpânire a ceea
bibliotecii credem că această mare bibliotecă merge într-o ce reprezintă sursa de informare necesară comunităţii
direcţie bună. Şi în alte biblioteci direcţia de utilizare este utilizatorilor.
monitorizată. Noi nu cumpărăm calculatoare ca cititorii să De aici, nevoia imperioasă de perfecţionare
acceseze, de pildă, site-uri pornografice sau rasiste. profesională a personalului bibliotecilor. Un mediu
Profesional fertil facilitează accesul la informaţie, la
Bibliotecile se cuvine să fie oneşti intermediari între
operă şi public. Adesea bibliotecile sunt supuse presiunilor consiliere şi la asistenţă, permiţând punerea în practică a
din partea unor utilizatori, a oamenilor politici, şi a altor Proiectelor. Asociaţiile profesionale, presa de specialitate,
grupuri. Se recomandă ca bibliotecile să fie prudente, să nu ^uniunile în domeniu, listele de discuţii prin e-mail,
renunţe la anumite principii deontologice şi să adopte o site-urile şi portalurile Web specializate, vizitele
poziţie de neutralitate, în care rezerva şi discreţia să nu Profesionale, invitarea colegilor experimentaţi pentru
lipsească. schimburi de experienţe - toate acestea trebuie incluse
rntr-un program de formare continuă care trebuie urmat cu
n
8urozitate. Numai astfel biblioteconomia românească
124 Mircea Regneajjj rlojşl^diL-rie biblioteconomie 125

poate să se înscrie în circuitul naţional şi universal de comunicării, discipline de management şi marketing. Toate
informaţii şi să sprijine dezvoltarea învăţământului, ştiinţei acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că bibliotecarul de astăzi
şi culturii. este complet diferit de cel de odinioară şi că biblioteca
însăşi a devenit o instituţie mult mai deschisă decât
Bibliotecarul contemporan altădată, care ţine pasul transformărilor contemporane.
în ciuda multor voci tradiţionaliste, biblioteconomia
Mutaţiile care au avut loc în ultimele decenii în plan
face astăzi parte din ştiinţele informării şi comunicării
informaţional şi influenţa acestora asupra domeniilor cărţii
alături de alte discipline cu care formează o familie unită.
şi a instituţiei bibliotecare nu pot să nu influenţeze statatul
în istoria sa milenară, profesia de bibliotecar a fost
bibliotecarului.
concepută în diferite moduri în funcţie de:
Dacă bibliotecile de astăzi sunt diferite de cele de
> mentalitatea epocii;
acum un secol e firesc ca şi bibliotecarii din epoca
> gradul de dezvoltare a producţiei scrise;
informaţiei să fie diferiţi.
> interesele de lectură etc.
Lucrurile stând astfel, care ar trebui să fie atunci
competenţele bibliotecarilor contemporani? Din nefericire O primă orientare, predominantă până la mijlocul
domeniul nostru nu dispune de anumite discipline ştiinţifice secolului al XlX-lea, a fost cea muzeală, în care latura de
care să determine cu exactitate câtă artă şi câtă ştiinţă intră conservare are prioritate faţă de cea de comunicare. Este
în meseria de bibliotecar. în orice caz, spre a deveni un bun perioada în care accesul la cărţi era extrem de anevoios iar
bibliotecar îţi sunt necesari minimum 7-8 ani. Aşadar nu e o lectura se făcea în prezenţa şi sub supravegherea strictă a
meserie simplă, cum pare la prima vedere, privită din afară. bibliotecamlui.
Bibliotecarul tradiţional ştia cum să achiziţioneze Cea de-a doua orientare, instrumentală şi utilitară,
publicaţiile, cum să le prelucreze respectând anumite este legată de bibliografie şi documentare, în care accentul
s
standarde în funcţie de gradul de tehnicitate a epocii, cum e pune pe tehnicile care permit să se răspundă cât mai bine
să gestioneze fondul de publicaţii avut la dispoziţie. nevoilor de informare ale cititorilor.
Bibliotecarul din ultimul sfert de veac al secolului trecut a în sfârşit, cea de-a treia şi ultima este cea culturală
început să aibă şi alte îndatoriri extinzându-şi competenţele. p educativă, strict legată de lectura publică şi de accesul
Astfel el începe să devină priceput în arhitectura şi întregii comunităţi la carte.
amenajarea bibliotecilor, în informatică şi noile tehnologii Deşi s-au dezvoltat în timp, cele trei orientări pot
informaţionale, în cunoaşterea utilizatorului şi a nevoilor c
°exista încă, îndeosebi în marile biblioteci. De regulă însă,
sale de lectură şi informaţii, în evaluarea şi deselecţia m
funcţie de tipul de bibliotecă, predomină una sau alta.
colecţiilor. Aşa. de pildă, în bibliotecile cu funcţii de arhivare
Programele de formare profesională cuprind astăzi Predomină conservarea, în timp ce în bibliotecile
discipline din domeniul ştiinţelor informării şi ' a e
Universitare latura instrumentală şi utilitară este cea asupra
126 Mircea Regneajă Noi studii de biblioţe^nonhe 127

căreia este îndreptată întreaga atenţie. Funcţia culturală şi în epoca unei producţii tipografice foarte bogate,
educativă, în general, este prezentă îndeosebi în biblioteca selecţia de publicaţii pentru bibliotecă constituie o mare
publică, unde se are în vedere interesul general al problemă. A selecta critic, cu pricepere profesională şi o
cititorului, dar se regăseşte şi în biblioteca şcolară, ale cărei bună cunoaştere a domeniului devine garanţia încrederii
colecţii enciclopedice sunt apropiate de cele ale bibliotecii utilizatorilor în bibliotecă.
publice. Care ar fi calităţile cerute unui bibliotecar care se
Profesia de bibliotecar în zilele noastre nu este una ocupă de selecţie:
dintre cele mai simple, cum s-ar putea crede la o prună
> curiozitatea intelectuală;
vedere.
> specializarea într-un domeniu al cunoaşterii;
Un bibliotecar trebuie în primul rând să stăpânească
bine o colecţie şi s-o facă accesibilă utilizatorilor în funcţie > actualizarea cunoştinţelor;
de cerinţele acestora, slujindu-se de întregul instrumentai" > cunoaşterea profilului exact al utilizatorului
tehnic creat în scopul regăsirii documentului solicitat. pentru care face selecţia;
El trebuie să ştie: > capacitatea de a comunica, de a pune în relaţie
> săjlabilească cujusurinţă conexiuni; cererea cu oferta.
> să înţeleagă bine o cerere de internare;
Acest profil ideal pune în lumină importanţa
> să orienteze căutarea spre zona aşteptată de activităţii de selecţie care precede achiziţia propriu-zisă.
utilizator;
Valoarea unei biblioteci este dată de^glgareu^
> să aleagă jhn multitudinea dejiocumente pe cel colecţiilor,__or "acestea se constituie în timp şi de către
care răspunde cel mai bine, calitativ, cererii formulate. oameni pricep_uji. De aceea, selecjia^ersonalului pentru
Dimensiunea comunicativă şi relaţională a profesiei achiziţia de j3k3cumente-4e--bibhiotecă trebuie; facu^^u_cea_.
a devenit în zilele noastre tot mai importantă. Relaţia cu mai mare grijă. Toate operaţiile ulterioare de prelucrare din
utilizatorul în raportul ascultare-consiliere reaşează bibliotecă se~fac asupj;ajmblicaţiilQL.Ach^ şi oricât
profesia într-un context nou. Ce aşteaptă utilizatorul de la buni specialişti ar fi catalogatorii şi indexatorii, ei vor
u

bibliotecă şi ce poate biblioteca să-i ofere prin priceperea, cra numai pe acele publicaţii care au fost selectate şi
interesul şi profesionalismul bibliotecarului este problema achiziţionate. Se zice despre colecţii că ele constituie coj^nd^
fundamentală a biblioteconomiei de astăzi. ^hcrteeit; dar ca acest corp să fie sănătos şi puternic
tr
ebuie să te îngrijeşti de el în permanenţă.
Satisfacţia cititorului nu poate fi deplină decât
atunci când găseşte ceea ce doreşte sau când i se oferă mult Nu numai bibliotecarul care se ocupă cu selecţia şi
ach
chiziţiatrebuie să întrunească calităţi deosebite, ci şi
peste aşteptările sale. Or, aceasta nu se poate întâmpla decât
ceil
ceil
printr-o bună calitate a serviciilor şi colecţiilor. alţi colegi ai săi.
128 Mircea Regn gală

Potrivit ultimelor cercetări contemporane Prelucrarea informaţiei reprezintă esenţa


bibliotecarii dintr-o bibliotecă se împart, în funcţie de activităţilor din ştiinţele informării. Bibliotecarii trebuie să
responsabilităţi, în patru mari categorii: ştie cum să achiziţioneze, să descrie, să interpreteze, să
> bibliotecari care se ocupă cu colecţia; stocheze şi să regăsească informaţia. Ei recurg la lingvistică
şi indexare automată, psihologie (pentru determinarea
> bibliotecari care au în atenţie utilizatorii;
demersului de cercetare a unui utilizator), sociologie (în
> bibliotecari în ale căror preocupări intră vederea cunoaşterii caracteristicilor socioprofesionale ale
formarea, studiul şi cercetarea; unui individ care influenţează modul său de căutare),
> bibliotecari pentru servicii şi proiecte. informatică (ce sistem informatic trebuie adoptat pentru ca
utilizatorul să fie autonom?).
O întrebare firească ar putea fi: care dintre aceste
categorii va fi cea mai supusă transformărilor? Greu de Multă lume se întreabă dacă erudiţia mai este
răspuns fără riscul de a fi contrazişi de trecerea timpului. în calitatea de elită a bibliotecarilor. Criza de identitate a
orice caz, în societatea informaţiei conceptul de bibliotecar bibliotecilor tradiţionale este şi criza de identitate
tradiţional va dispărea pe nesimţite. Bibliotecarul legat profesională a bibliotecarilor, ieri păstrători ai
direct de informaţie, indiferent de suportul acesteia, va fi patrimoniului cultural al umanităţii, astăzi transmiţători de
cel care va ocupa o poziţie importantă. informaţii pe baza tehnologiilor informării.
Dezvoltarea tehnologiei în epoca electronică va face
Bibliotecile sunt strâns legate de toate structurile
ca dependenţa bibliotecarului de cărţi fizice să scadă
societăţii. în societatea postindustrială, problema centrală
progresiv.
nu este de a şti cum să organizezi eficient producţia ci de a
şti să iei decizia cea mai bună în acest sens prin prelucrarea Vom vorbi în curând şi la noi de bibliotecarul
informaţiei. Stăpânirea informaţiei prezintă un avantaj electronic sau bibliotecarul virtual aşa cum vorbim de
incontestabil - informaţia se converteşte în decizie, adică în biblioteca electronică sau biblioteca virtuală. Bibliotecarul
acţiune. contemporan devine din ce în ce mai mult un consultant în
'"formare după cum profesorul a devenit un consultant în
Societatea informaţiei înseamnă şi conştientizarea învăţare.
acestei realităţi. Foarte multă lume îşi dă din ce în ce mai
mult seama de importanţa informaţiei pentru epoca Specialiştii străini în ştiinţele informării îşi pun o
Se

contemporană. De exemplu, la cele patru elemente de bază ne de întrebări legate de viitorul profesiei de bibliotecar.
Iat

ale existenţei unei întreprinderi, bani, produse, personal şi ă câteva dintre ele:
echipament s-a adăugat în ultima vreme al cincilea, ^ în ce măsură se vor dezvolta în deceniile
Urr
informaţia. Circulaţia informaţiei ocupă astăzi o parte- nâtoare cererile de informare?
considerabilă din activitatea oricărui organism social sau I ^ vor avea nevoie oamenii în viitor să fie ajutaţi
economic. rezolvarea problemelor lor informaţionale sau însăşi
130 Mircea Regneaja jsjoijţuiiLdeMblioteconomie 131

tehnologia prin perfecţionarea ei îi va ajuta şi nu va mai fi "diniţă, nu reuşeşte să instruiască oamenii în aşa măsură
necesară prezenţa unui intermediar? tocat să nu mai aibă nevoie de sprijin, iar serviciul de
> bibliotecarul profesionist se va putea adapta referinţe din biblioteci să dispară.
repede la schimbări pentru a răspunde provocărilor Pe de altă parte, sursele electronice vor fi tot mai
prezentului? sofisticate încât o instruire a utilizatorului va fi absolut
O analiză a evoluţiei societăţii informaţiei conduce necesară oricând. Nu există încă nici acele programe
la concluzia că cererea de informaţie este în creştere în informatice ideale care să selecteze ele însele informaţia
toate segmentele societăţii. Formarea continuă, de exemplu! dorită. Aşadar, specialiştii în informare vor servi şi în viitor
presupune cereri tot mai numeroase de informaţii. Vor ca ghizi pentru depistarea resurselor şi adesea ca interpreţi
trebui create instrumente informaţionale mai perfecţionate ale lor.
pentru a răspunde acestor cerinţe. în condiţiile în care De aici se ajunge la altă concluzie şi anume că
informaţia este esenţială pentru viaţa oamenilor, lucrătorii în informare trebuie să fie calificaţi atât din punct
bibliotecarii, ca furnizori calificaţi de informaţii, vor creşte de vedere informatic cât şi în anumite domenii ştiinţifice
în valoare şi recunoaştere. spre a face faţă cu competenţă cererilor utilizatorilor care
Problema uneori este pusă şi altfel. Dacă publicaţiile sunt din ce în ce mai specializate.
şi alte surse de informaţii devin uşor accesibile publicului Se aşteaptă ca ei să îndeplinească funcţia de „analist
de acasă şi dacă tehnicile de căutare în baze de date sunt al informaţiei": să caute, să găsească şi să selecteze
accesibile tuturor, mai e nevoie de bibliotecari? informaţia iar rezultatul evaluării să fie apoi prezentat
JoAnn Ştefani crede că: „Progresul economic şi solicitantului. Forest Horton referindu-se la acest tip de
factorii economici vor pune capăt relaţiei intermediar- persoană, o numeşt