Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PORTOFOLIU PERSONAL
PENTRU EDUCAŢIE PERMANENTĂ

CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BLENTEȘ CĂTĂLINA-MARIANA


ION PILLAT
................................................................................ (numele şi prenumele)
...............................................................................
(denumirea unităţii de învăţământ) Cod Numeric Personal
DOROHOI
Sediul ……………………………………………
……………………………………………………
14.08.1971,VAMA,JUD.SUCEAVA ROMÂNĂ
Cod SIRUES …………………………………….
(Data şi locul naşterii)
(Naţionalitatea)

Domiciliul COM.POMÂRLA,JUD.BOTOȘANI

CAPITOLUL II: STUDII ŞI EDUCAŢIE

Nivelul
Perioada Actul de studii dobândit2) Seria şi numărul Unitatea de învăţământ emitentă
educaţional1)
SERIA -C UNIVERSITATEA ,,SPIRU
LICENȚĂ 2007-2010 DIPLOMĂ DE LICENȚĂ
NR.0174077 HARET,,BUCUREȘTI

1
CAPITOLUL III: CALIFICAREA

Nivelul de Perioada Certificatul dobândit Seria şi numărul Instituţia emitentă


calificare
DEPARTAMENT 2007-2010 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE UNIVERSITATEA ,,SPIRU
UL PENTRU HARET,,BUCUREȘTI
PREGATIREA
PERSONALULU
I DIDACTIC

CAPITOLUL IV: CALIFICAREA/COMPETENŢELE DOBÂNDITE


Calificarea3) Competenţele4) Certificare5)
CONSILIERE ȘI ORIENTARE CERTIFICAT DE
ABSOLVIRE

CAPITOLUL V: ALTE APTITUDINI/COMPETENŢE DOBÂNDITE ÎN TIMPUL PREGĂTIRII,


RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU

Enumeraţi Contextul în care au fost dobândite Dovezi Persoane care pot furniza
aptitudinile/competenţele dobândite referinţe (date de identificare)
CERTIFICAT DE CALIFICARE CERTIFICAT DE CALIFICARE FUNDATIA NATIONALĂ
PROFESIONALĂ/LUCRĂTOR PROFESIONALĂ/LUCRĂTOR HUMANITAS ROMÂNIA
SOCIAL SOCIAL ,FILIALA PLOIEȘTI
CERTIFICAT DE CALIFICARE CERTIFICAT DE CALIFICARE S.C. INFO EDUCATIA
PROFESIONALĂ/BIBLIOTECAR PROFESIONALĂ/BIBLIOTE S.R.L. IAȘI
2
CU STUDII SUPERIOARE CAR

CAPITOLUL VI: ALTE INFORMAŢII6)

DIRECTOR, INTOCMIT,
(Numele şi prenumele, semnătura)

NOTĂ:
CAPITOLELE I, II şi III se completează de secretariatul unităţii de învăţământ.
CAPITOLELE IV, V şi VI se completează de dirigintele clasei.
1) Se trece nivelul de studii: ciclul inferior al liceului; anul de completare; ciclul superior al liceului; învăţământ postliceal.
2) Se trec în ordine cronologică toate actele de studii (diplome, certificate, atestate ş.a.), eliberate de aceeaşi unitate de învăţământ, indiferent de nivelul educaţional.
3) Calificările se completează numai pentru înscrisurile din Capitolul III.
4) Enumeraţi şi descrieţi competenţele dobândite conform standardelor educaţionale şi de pregătire profesională.
5) Se menţionează forma de finalizare a studiilor, conform metodologiilor specifice sau denumirea actului de studiu.
6) Se vor include orice alte informaţii care pot fi relevante, altele decât cele menţionate anterior.