Sunteți pe pagina 1din 100

Planificarea orientativă a unităților de învățare

Clasa I
MANUALE ȘCOLARE: Comunicare în limba română
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

Matematica şi explorarea mediului


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și Pedagogică

SEMESTRUL I

Unitatea de învățare: Ne amintim din clasa pregătitoare/ Din nou la școală


Nr. de ore: Perioada: săpt. I-II

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Com- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut petenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Comunicarea - schimb de - exersarea unor formule de salut, de materiale:
informatii între oameni adresare, prezentare şi solicitare, adecvate fișe de lucru, evaluare
(dialoguri despre viata de scolar, contextului planșe cu inițială
despre mediul inconjurator) - dialoguri în diferite contexte, reale sau imagini din
Salutul. Să ne prezentăm 1.1 simulate, pe teme de interes povești, CD,
În drum spre școală 1.2 - formularea de întrebări şi răspunsuri despre videoproiector, observarea
Prima zi 1.3 membrii familiei, prieteni, animale și jucării calculator sistematică a
1.4 - formularea de mesaje despre sine (nume, elevilor
2. Comunicarea orală – 2.1 vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul procedurale:
identificarea unui obiect, 2.3 preferat, culoarea preferată, mâncarea preferată etc. conversația,
informatii despre forma si 3.1 - exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din jocul de rol,
utilitatea unor obiecte 3.2 enunţuri realizate de elevi; povestirea
3.4 - exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţii;
3. Cartea- titlul, autorul, coperte, 4.1 - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; forme de
file, pagini, cuprins - exerciţii de identificare a sunetului în silabe; organizare:
Cartea, buna mea prietenă - exerciţii de reprezentare grafică a cuvintelor, individual,
silabelor, sunetelor; frontal, în
4. Dialogul – convorbirea dintre - exersarea comunicării: dialog învăţător-elev; perechi
două sau mai multe de două - exerciţii de scriere a elementelor grafice învăţate;
persoane - exerciţii de construire corectă a unor enunţuri
În clasă după imagini;
- exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din
5. Propozitia, cuvântul, silaba, enunţuri realizate de elevi;
sunetul – elemente de - exerciţii de reprezentare grafică a propoziţiei;
constructie a comunicarii - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode
Amintiri din vacanță pentru scris;
Comoara din povești - exerciţii de scriere a unor elemente grafice
pregătitoare;
6. Literele mari si mici de tipar - confecţionarea unor minicărţi pe teme familiare
Organizarea scrierii. (individual şi în grup); realizarea „Abecedarului
clasei”, folosind planşe de colorat
7. Elemente grafice utilizate în - exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a
procesul scrierii finalului unei poveşti din care a fost citit, cu voce
tare, un fragment
- activităţi în biblioteca şcolii
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Poziţia obiectelor în spaţiu 1.1 - jocuri de poziţionare a obiectelor în materiale: evaluare
2. Orientarea spaţială și 1.2 spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate fișe de lucru, inițială
localizări în spațiu (deasupra, 1.3 - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse CD,
dedesubt, pe, lângă, în față, în 1.4 obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte precizate videoproiector,
spate, stânga-dreapta, exterior, 1.5 - jocuri de identificare a obiectelor din realitatea calculator observarea
interior) 1.6 imediată sau din imagini, în funcţie de poziţia pe sistematică a
Gruparea obiectelor din clasă 2.1 care o au faţă de un reper procedurale: elevilor
după mărime si compararea lor 2.2 - exerciții de scriere a cifrelor pe rețeaua de conversația,
(cel mai mare/ lung / înalt / gros) 3.1 pătrățele; exercițiul, jocul
3. Numere naturale de la 0 la 10 5.2 - exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-31 didactic
4. Adunarea și scăderea cu suport intuitiv;
numerelor de la 0 la 10 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulțime forme de
5. Numere naturale de la 0 la 31 dată; organizare:
6. Adunarea și scăderea - rezolvarea de probleme simple cu suport intuitiv individual,
numerelor de la 0 la 31 frontal
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Materiale, instrumente, tehnici - identificarea materialelor din care au fost materiale: observarea
şi procedee de lucru confecționate diferite produse; mapa elevului, sistematică a
Caracteristici observabile ale - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după creioane elevilor;
materialelor si instrumentelor de contur, îndoire/rulare a hârtiei; colorate,
lucru - realizarea de obiecte tridimensionale din hârtie; foarfecă, lipici, expoziție
Sortarea materialelor de lucru şi - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de șablon
a instrumentelor în funcţie de 1.1 lucru: creioane, foarfece, lipici etc.
proprietăţi/ utilizări 1.2 procedurale:
2.1 conversația,
2. Recunoașterea culorilor 2.3 jocul didactic,
3. Tehnici simple: decupare, lipire 2.4 munca
independentă
Puzzle-ul clasei
Măști forme de
Cărticica de povești organizare:
Norișorul prieteniei individual,
frontal
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Cântare vocală în grup si 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea materiale:
individual 2.1 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul CD, CD- player, observarea
2. Intonarea corectă, expresivă și 2.2 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / ilustrații sistematică a
omogenă a cȃntecelor receptarea lor de către copii; elevilor
- observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care procedurale:
Prima zi de școală uşurează receptarea audiția
Școlărei și școlărițe - reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite muzicală,
intuitiv, pronunţând corect cuvintele în cânt exercițiul,
memorizarea
forme de
organizare:
frontal,
individual
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Recapitularea noţiunilor învăţate -identificarea şi denumirea trăsăturilor fizice sub materiale:
la clasa pregătitoare formă de jocuri (culoarea ochilor „Cine are ochi fișe de lucru, observarea
1. Cine sunt eu? Trăsături fizice. albaştri să ridice pătratul verde”, lungimea părului, CD, sistematică a
Familia mea înălţimea, greutatea etc.) şi valorizarea diferenţelor videoproiector, elevilor
- desenarea conturului corpului în mărime naturală calculator
2. Colegul de bancă pe coli de flipchart
- colorarea conturului astfel încât să semene cât mai procedurale:
1.1 bine cu sine(culoarea părului, culoarea ochilor etc.); conversația,
decuparea şi afişarea produselor exercițiul, jocul
- vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi didactic
denumirea acestora
- realizarea de desene de tip autoportret, colaje forme de
despre propria persoană organizare:
individual,
frontal
Unitatea de învățare: În familie/ Universul
Nr. de ore: 28 ore Perioada: săpt. III-VI

Conținuturi/ Detalieri de
Nr. crt. Competențe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
conținut
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Laboratorul lui Tino 1.1 - utilizarea imaginilor pentru indicarea procedurale: observare
1.2 semnificaţiei unui mesaj audiat metoda fonetică sistematică
Sunetul şi literele a, A - realizarea unui desen care corespunde analitico-sintetică,
Casa noastră 1.3 subiectului textului audiat - oferirea de conversația, evaluare orală
Pregătirea de plecare 1.4 răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este exercițiul, jocul
vorba... (în acest fragment de poveste/ în didactic evaluare scrisă
2.1 acest text)
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, materiale:
2.2
care exprimă mesajul textului audiat, fișe de lucru, CD,
2.3 dintr-o pereche de enunţuri date videoproiector,
- formularea unor titluri pentru textele calculator
2.4
audiate;
3.3 - exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
4.1 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi activitate frontală
de mână; independentă, în
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care perechi
să înceapă, să conţină sau să se termine cu
sunetul dat; procedurale:
- formularea unor propoziţii în care toate metoda fonetică
cuvintele să înceapă cu sunetul „a”; analitico-sintetică,
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări conversația,
şi răspunsuri pe teme familiare copiilor; exercițiul, jocul
- exerciţii de identificare a sunetului în didactic,
silabe şi în cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; materiale:
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi fișe de lucru, CD,
de mână; videoproiector ,
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care calculator, filme
să înceapă, să conţină sau să se termine cu didactice
sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate forme de
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; organizare:
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări individual, frontal,
şi răspunsuri pe teme familiare copiilor; în perechi, pe
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ grupe
se termină/ conţin un anumit sunet - jocuri
de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”,
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă
repetată”, „Completează silaba”,
„Grupează după numărul de silabe” etc
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în
reuşita comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine
a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână şi
de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor care
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
2. 1.1 - jocuri de pronunţie a cuvintelor care procedurale: observare
1.2 încep/ se termină/ conţin un anumit sunet metoda fonetică sistematică
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, analitico-sintetică,
Sunetul şi literele m, M 1.3 „Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume conversația, evaluare orală
Familia mea 1.4 cu silabă repetată”, „Completează silaba”, exercițiul, jocul
Familia Moraru „Grupează după numărul de silabe” etc. didactic evaluare scrisă
2.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt; materiale:
2.2
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi fișe de lucru, CD,
2.3 conştientizarea importanţei acesteia în videoproiector,
reuşita comunicării; calculator, filme
2.4
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine didactice
3.3 a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor forme de
4.1 unor litere; decorarea literelor de mână şi organizare:
de tipar; activitate frontală
- trasarea în duct continuu a literelor de independentă, în
mână (începând prin unirea punctelor care perechi
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
3. 1.1 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi procedurale: observare
Sunetul şi literele u, U 1.2 de mână; metoda fonetică sistematică
Cu trenul - exerciţii de descoperire a unor cuvinte analitico-sintetică,
Uraganul 1.3 care să înceapă, să conţină sau să se conversația,
1.4 termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul
- formularea unor propoziţii în care toate didactic evaluare orală
2.1 cuvintele să înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor materiale: evaluare scrisă
2.2
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare fișe de lucru, CD,
2.3 copiilor; videoproiector,
- exerciţii de identificare a sunetului în calculator, filme
2.4
silabe şi în cuvinte; didactice, mini-
3.3 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; enciclopedii
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi despre planete
4.1 de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte forme de
care să înceapă, să conţină sau să se organizare:
termine cu sunetul dat; individual, frontal,
- formularea unor propoziţii în care toate în perechi, pe
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; grupe
- exerciţii – joc de formulare a unor
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare
copiilor;
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care
încep/ se termină/ conţin un anumit sunet -
jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”,
„Fazan”, „Sunetul care se repetă”, „Nume
cu silabă repetată”, „Completează silaba”,
„Grupează după numărul de silabe” etc.
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/
cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în
reuşita comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine
a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor
unor litere; decorarea literelor de mână şi
de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de
mână (începând prin unirea punctelor care
le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer,
pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula
şi acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul
pe coli mari
1.1 - identificarea personajelor, locului şi procedurale: observare
1.2 timpului unei întâmplări prezentate în metoda fonetică sistematică
4. Sunetul şi literele n, N textul citit; analitico-sintetică,
Aniversarea Nanei 1.3 - recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, conversația,
Mini-marțienii 1.4 locului, timpului şi momentului evocat; exercițiul, jocul
- formularea unor răspunsuri orale la didactic evaluare orală
2.1 întrebări despre conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise materiale: evaluare scrisă
2.2
cu litere de tipar și de mână cu imaginea fișe de lucru, CD,
potrivită; videoproiector,
2.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi calculator, filme
2.4 de mână; didactice, mini-
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte enciclopedii
3.3 care să înceapă, să conţină sau să se despre planete;
termine cu sunetul dat; coli, creioane,
4.1 - formularea unor propoziţii în care toate plastilină
cuvintele să înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor forme de
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare organizare:
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în individual, frontal,
silabe şi în cuvinte; în perechi, pe
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; grupe
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi
de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie
velină, foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
5. Sunetul şi literele i, I 1.2. - recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, procedurale: observare
În grădină 1.3. locului, timpului şi momentului evocat; metoda fonetică sistematică
Invenția zilei 2.1. - formularea unor răspunsuri orale la analitico-sintetică,
2.2. întrebări despre conţinutul textului citit; conversația,
2.3. - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise exercițiul, jocul
2.4. cu litere de tipar și de mână cu imaginea didactic evaluare orală
3.1. potrivită;
4.1. - exerciţii de identificare a literei de tipar şi materiale: evaluare scrisă
de mână; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte videoproiector,
care să înceapă, să conţină sau să se calculator, filme
termine cu sunetul dat; didactice, mini-
- formularea unor propoziţii în care toate enciclopedii
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; despre planete;
- exerciţii – joc de formulare a unor coli, creioane,
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare plastilină
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal,
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi în perechi, pe
de mână; grupe
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
6. 1.3. - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu procedurale: observare
2.1. litere de tipar și de mână cu imaginea metoda fonetică sistematică
Recapitulare 3.1. potrivită; analitico-sintetică,
Evaluare sumativă 4.1. - exerciţii de identificare a literei de tipar şi conversația,
Activități de recuperare/ de mână; exercițiul, jocul
dezvoltare - exerciţii de descoperire a unor cuvinte didactic evaluare orală
Ridichea uriașă care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat; materiale: evaluare scrisă
- formularea unor propoziţii în care toate fișe de lucru, CD,
cuvintele să înceapă cu sunetul dat; videoproiector, evaluare
- exerciţii – joc de formulare a unor calculator, filme sumativă
întrebări şi răspunsuri pe teme familiare didactice
copiilor;
- exerciţii de identificare a sunetului în forme de
silabe şi în cuvinte; organizare:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; individual, frontal,
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi în perechi, pe
de mână; grupe
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte
care să înceapă, să conţină sau să se
termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor
silabe, cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte din
propoziţii solicitate de cadrul didactic sau
de elevi;
- completarea unor silabe date pentru a
obţine cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată,
pentru a obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână;
- stabilirea valorii de adevăr a anumitor
enunțuri;
- scrierea literelor de mână, folosind
diverse instrumente de scris (creion,
carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte
menţinând distanţa dintre elementele
grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Poziții ale unui obiect: 2.1. - identificarea poziţiei pe care o ocupă procedurale: observare
orizontal, vertical, oblic, diverse obiecte în desene/realitatea explicația, sistematică
interior, exterior imediată, în raport cu alte obiecte conversația,
precizate; demonstratia,
- jocuri de poziţionare a obiectelor în exercițiul,
spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate problematizarea, evaluare orală
(ex.: aşază creionul galben în stânga jocul didactic
creionului roşu); evaluare scrisă
- identificarea unor obiecte/persoane în materiale:
funcţie de poziţia lor spaţială (Cine se află fișe de lucru, CD,
în faţa ta?); videoproiector,
- realizarea unor desene simple, pe baza calculator, folie de
unor condiţii date (ex.: desenaţi un Al, bețe, coli,
triunghi; la stânga acestuia desenaţi o creioane, plastilină
steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală);
- identificarea poziţiei verticală, orizontală forme de
sau oblică a unor obiecte din realitatea organizare:
imediată sau încadrul unor desene (ex.: individual, frontal,
încercuieşte obiectele desenate în poziţie în perechi, pe
orizontală; colorează obiectele desenate în grupe
poziţie oblică;) - scrierea pe reţeaua de
pătrăţele a caietului de matematică a
liniuţelor orizontale, verticale, oblice;
- compunerea/asocierea elementelor
grafice pentru obţinerea unor forme
stilizate ale unor elemente din viaţa reală;
- observarea simetriei la figurile
geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din
mediul apropiat;
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi
folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană”;
- identificarea interiorului şi exteriorului
unei figuri; - construirea unor obiecte
uzuale, folosind corpuri geometrice, fără
utilizarea terminologiei;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă
geometrică, din diferite materiale;
1.1. - reprezentarea numerelor de două cifre cu procedurale: observare
1.2. ajutorul numărătorii de poziţionare; explicația, sistematică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile conversația,
etc) a numerelor din intervalul 0 -31; demonstratia,
- reprezentarea zecilor prin mănunchiuri exercițiul,
2. de câte 10 beţişoare; problematizarea, evaluare orală
- citirea numerelor de la 0 la 31; jocul didactic
- scrierea numerelor de la 0 la 31, pe evaluare scrisă
reţeaua caietului de matematică; materiale:
Numerele naturale de la 0 la - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr- fișe de lucru, CD,
31 un număr; videoproiector,
Scriere, citire, formare - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul bețișoare,
Compararea și ordonarea apropiat - numărare din 1 în 1, din 2 în 2,
numerelor de la 0 la 31 din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi forme de
Numere pare și impare descrescătoare, cu precizarea limitelor organizare:
intervalului (de la ...până la) individual, frontal,
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor în perechi, pe
dintr-un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor grupe
cu roşu; Scrieţi cu verde cifra unităţilor);
- generarea de numere mai mici decât 31,
ale căror cifre îndeplinesc condiţii date(ex.:
precizarea cifrei unităţilor/zecilor);
- aflarea unui număr/a unor numere
respectând anumite condiţii (ex. „scrie cel
mai mare număr mai mic decât 30”;
- compararea unor grupuri de obiecte prin
punerea elementelor unele sub altele,
încercuirea părţilor comune, punerea în
corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin
comparare, utilizând semnele , =;
- compararea a două numere naturale mai
mici decât 31, atunci când acestea au
acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de
poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare
dintr-un şir (ex.: numerotarea clădirilor pe
o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la
0 la 31;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-
un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu
dat (ex.: „Încercuiţi cu verde numerele mai
mari decât.. şi mai mici decât ...”);
- identificarea numărului mai mic/mai
mare pe baza algoritmului de comparare a
două numere mai mici decât 100;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a
unor numere naturale prin compararea
acestora două câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un
interval dat (ex.: „Scrie trei numere mai
mici decât 25”)
procedurale:
- utilizarea unei lupe pentru evidenţierea
explicația,
căldurii primite de la Soare;
conversația,
- desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la
demonstratia,
prânz, la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi
exercițiul,
reper, timp de o săptămână şi evidenţierea
problematizarea,
regularităţilor; observare
jocul didactic
- realizarea unor experienţe în scopul
sistematică
punerii în evidenţă a forţei gravitaţionale:
3. Universul materiale:
căderea liberă a diferitelor obiecte;
Soarele - sursă de căldură și fișe de lucru, CD,
3.1. - identificarea efectelor pozitive/negative
lumină videoproiector,
3.2. ale Soarelui asupra Pământului; evaluare orală
Sistemul Solar enciclopedii
4.2. - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar
despre Univers,
întâmpla dacă...” evaluare scrisă
lupe, bețișoare,
- identificarea importanţei energiei în viaţa
sfere de polistiren/
omului, a modalităților de economisire a
lemn
energiei;
4. Electricitatea
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se
forme de
întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.;
organizare:
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de
individual, frontal,
lumină şi căldură şi importanţa acestuia în
în perechi, pe
menţinerea vieţii;
grupe
5. Recapitulare 1.1. - exerciții de formare,scriere, citire, procedurale: Evaluare
Evaluare sumativă 1.2. ordonare, comparare a numerelor naturale explicația, sumativă
Pot mai mult! 2.1. 0-31, conversația,
3.1. - idetificarea numerelor pare/impare dintr- demonstratia,
3.2. un șir, exercițiul,
- exerciții de numărare cu pas dat;
- completarea unor șiruri de numere
respectând regula ;
problematizarea,
- utilizarea semnelor <, = , > în exerciții ;
jocul didactic
- exerciții de compunere și descompunere a
numerelor naturale 0-31;
- realizarea unor machete care respectând
ordinea planetelor în Sistemul Solar
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Materiale şi instrumente: 2.1. - descrierea materialelor folosind drept procedurale: observare
hârtie liniată şi neliniată, 2.2. criteriu proprietăţile lor; explicația, sistematică
diverse obiecte (creion grafit, 2.3. - identificarea materialelor cu care au fost demonstrația,
creioane colorate, creioane 2.4. confecţionate diferite produse; conversația,
cerate, peniţă, radieră, lipici, - gruparea produselor în funcţie de activitatea
foarfece, acuarele, pensule) materialele din care au fost confecţionate; practică, jocul de probă practică
- realizarea unor compoziţii, individual/în rol,
Elemente de limbaj plastic: perechi/în grup, folosind tehnici variate –
hașuarare, linie modulată, Exemplu: stropire, suflare, ştampilare, materiale: coli
2. mototolire, rupere, decupare, tragere şi zgâriere, amprentare cu frunze, colorate, role de
rulare, lipire fructe, legume, obţinerea formelor carton, acuarele,
spontane prin presarea hârtiei, pensule, paie,
Nava extraterestră 2.1. dactilopictură, lipici, foarfece,
Galaxia 2.2. - realizarea de colaje bidimensionale şi creioane, frunze,
Pictură cu furculița 2.3. tridimensionale din hârtie de diferite tipuri;
Racheta matematică 2.4. - utilizarea unor tehnici accesibile de forme de
Pictură prin tehnica suflării decupare după contur, rularea hârtiei, organizare:
cu paiul origami, modelaj etc., în funcţie de individual, frontal,
Mini-marțieni din role nevoile/opţiunile copiilor; în perechi, pe
Sistemul solar (Soare, - confecţionarea de jocuri şi jucării din grupe
Pământ, Luna) diverse materiale, prin tehnici accesibile;
Portretul – Tino Inventino - exersarea utilizării corecte a
instrumentelor de lucru: creionul, pensula,
foarfeca, aparatul foto, camera video, acul
etc.(copilul este ajutat să-şi formeze
deprinderi corecte);
- exersarea modului de îngrijire / păstrare
a instrumentelor şi materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor mici ai mâinii;
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
procedurale:
cântecului, prin prezentarea unor materiale
Cântarea individuală sau în explicația,
muzicale sau ilustrative potrivite;
grup conversația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –
 Jocuri de ascultare a unor emonstrația,
grupuri mici – colectiv;
sunete lungi/scurte exercițiul, jocul
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite observare
 Reproducerea în colectiv a didactic
intuitiv, respectând sincronizarea; sistematică
cântecelor însuşite intuitiv,
- dialog între grupe, sugerat de textul
pronunţând corect cuvintele; materiale:
1.4. cântecului;
 Acompanierea cântecelor cu fișe de lucru, CD,
1. 2.1. - executarea unor mişcări sugerate de text
percuţie corporală (bătăi din videoproiector,
2.2. (de exemplu, deplasarea pe cântecele); evaluare orală
palme, bătăi cu degetul în computer
- marcarea structurii ritmice a cântecului,
bancă);
prin acompaniamentul cu jucării muzicale
 Desenarea unor imagini forme de
(tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel,
sugerate de text organizare:
tamburină, lemne) sau a percuţiei corporale
individual, frontal,
(bătăi din palme, bătăi ale degetului în
Sistemul Solar în perechi, pe
bancă, cu bătăi pe genunchi);
Cântecul numerelor grupe
- alegerea instrumentului potrivit sau a
Tino Inventino
percuţiei corporale pentru fiecare cântec
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. 1.1. - crearea unor ecusoane personalizate; procedurale: observare 1.
- crearea unor obiecte simple prin modelaj explicația, sistematică
(plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, conversația,
materiale din natură) care să exprime discuția colectivă,
caracteristicile propriei persoane; dezbaterea, jocul
Cine sunt eu? - prezentarea într-un cadru inedit (podium de rol
de premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
materiale:
Caracteristici personale referitoare propria persoană
fișe de lucru, CD,
simple, puncte tari şi limite - jocuri de continuare a unor fraze, pentru
videoproiector ,
observabile în activităţile evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi
imagini din evaluare orală
şcolare şi de timp liber place de mine pentru că…”, „Mâncarea
diferite domanii
mea preferată este…”, „Culoarea mea
de activitate, evaluare scrisă
preferată este…”, „Pe tine te apreciez
desene animate
pentru că…”, „Sunt mândru de mine atunci
când…”
forme de
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri
organizare:
mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii;
individual, frontal,
- prezentarea trăsăturilor personale
în perechi, pe
elementare în fişe de lucru
grupe
2. 3.3. - jocuri de rol despre meserii - poveşti, procedurale: observare
poezii, ghicitori, cântece despre meserii, explicația, sistematică
susţinute de imagini; conversația,
Ce meserie îmi voi alege? - jocuri/ ghicitori de identificare a discuția colectivă,
Meserii cunoscute: denumire, instrumentelor specifice unor meserii; dezbaterea, jocul
activităţi principale, unelte şi - organizarea unei expoziţii cu instrumente de rol evaluare orală
instrumente, loc de confecţionate, fotografii, desene sau (unde
desfăşurare e posibil) direct cu instrumentele specifice materiale: evaluare scrisă
meseriilor cunoscute; fișe de lucru, CD,
- decuparea unor informaţii despre meserii videoproiector ,
din ziare, reviste, cărţi; imagini din
- prezentarea meseriilor de către specialişti diferite domenii
invitaţi la clasă: medic, artist, mecanic, de activitate,
pictor, poliţist, preot, zugrav, cercetător, desene animate
pompier, contabil etc.
- vizite la diferite locuri de muncă ale forme de
părinţilor sau aflate în apropierea şcolii ori organizare:
a locuinţei copiilor; individual, frontal,
- organizarea unor evenimente în perechi, pe
(“Carnavalul meseriilor”) în care grupuri
de copii promovează diferite meserii, la grupe
care sunt invitaţi părinţi, bunici,
reprezentanţi ai şcolii şi comunităţii

Unitatea de învăţare: Muncim, învățăm, ne jucăm / Secretele corpului omenesc


Nr. de ore: ______________ Perioada: săpt. VII-XI

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Mărul lui Marin - utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei
unui mesaj audiat
Sunetul şi literele e, E - realizarea unui desen care corespunde subiectului procedurale:
În livadă 1.1 textului audiat – oferirea de răspunsuri la întrebarea: metoda fonetică
Rumenel 1.2 „Despre ce este vorba... (în acest fragment de analitico-
poveste/ în acest text) sintetică,
1.3 - selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă conversația,
mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri exercițiul, jocul
1.4 observare
date didactic
2.1 - formularea unor titluri pentru textele audiate; sistematică
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale:
2.2 evaluare
cuvinte; fișe de lucru, CD,
2.3 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector, orală
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, filme
2.4 evaluare
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să didactice
3.3 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; scrisă
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să forme de
4.1 înceapă cu sunetul dat; organizare:
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi individual, frontal
răspunsuri pe teme familiare copiilor; activitate frontală
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în independentă, în
cuvinte; perechi
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să
înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi
răspunsuri pe teme familiare copiilor;
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se
termină/ conţin un anumit sunet – jocuri de tipul:
„Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se
repetă”, „Nume cu silabă repetată”, „Completează
silaba”, „Grupează după numărul de silabe” etc
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita
comunicării;
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă,
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
2. Sunetul şi literele r, R 1.1 tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; procedurale:
La fermă - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un metoda fonetică observare
1.2 text scurt; analitico- sistematică
1.3 - ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite; sintetică,
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl conversația, evaluare
1.4 însoţeşte; exercițiul, jocul orală
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în didactic
2.1
cuvinte; evaluare
2.2 - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; materiale: scrisă
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; fișe de lucru, CD,
2.3
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să videoproiector,
2.4 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; calculator
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să
3.2
înceapă cu sunetul dat; forme de
3.3 - jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se organizare:
termină/ conţin un anumit sunet – jocuri de tipul: individual, frontal
4.1 „Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se activitate frontală
repetă”, „Nume cu silabă repetată”, „Completează independentă, în
silaba”, „Grupează după numărul de silabe” etc. perechi
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita
comunicării;
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă,
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să procedurale:
1.1 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; metoda fonetică
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, analitico-
1.2
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; sintetică,
1.3 - marcarea prin colorare, subliniere, decupare, conversația,
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de exercițiul, jocul
1.4 observare
cadrul didactic sau de elevi; didactic
2.1 - completarea unor silabe date pentru a obţine sistematică
cuvinte; materiale:
2.2 evaluare
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a fișe de lucru, CD,
3. Sunetul şi literele o, O orală
2.3 obţine cuvinte; videoproiector,
La moară
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu calculator
2.4 litere de tipar sau de mână; evaluare
3.2 - citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte forme de scrisă
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică organizare:
3.3 simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; individual, frontal
4.1 - stabilirea valorii de adevăr a anumitor enunțuri; activitate frontală
- scrierea literelor de mână, folosind diverse independentă, în
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, perechi
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
4. 1.1 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să observare
Sunetul şi literele c, C 1.2 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; procedurale: sistematică
Camera mea - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, metoda fonetică
Amicul Corinei 1.3 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; analitico- evaluare
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare,
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de
cadrul didactic sau de elevi;
- completarea unor scheme cu silabe pentru a obţine
cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a sintetică,
obţine cuvinte; conversația,
1.4
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu exercițiul, jocul
2.1 litere de tipar sau de mână; didactic
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte
2.2
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică materiale:
2.3 simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; fișe de lucru, CD,
-citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea videoproiector, orală
2.4
ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii; calculator
evaluare
3.1 - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
suport vizual; forme de scrisă
3.2 - adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în organizare:
3.3 enunţuri eliptice; individual, frontal
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi activitate frontală
4.1 scrierea acestuia; independentă, în
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, perechi
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor,
propoziţiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date,
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine
cuvinte
5. 1.1 -exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în observare
Sunetul şi literele ă, Ă 1.2 cuvinte; procedurale: sistematică
În clasă - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; metoda fonetică
Zăpă 1.3 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; analitico- evaluare
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să sintetică,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, conversația,
1.4 încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de exercițiul, jocul
cadrul didactic sau de elevi; didactic
2.1
- completarea unor silabe date pentru a obţine
2.2 cuvinte; materiale:
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a fișe de lucru, CD,
2.3
obţine cuvinte; videoproiector, orală
2.4 - citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu calculator
litere de tipar sau de mână; evaluare
3.1 - citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte forme de scrisă
3.2 scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică organizare:
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; individual, frontal
3.3 - stabilirea valorii de adevăr a anumitor enunțuri; activitate frontală
4.1 scrierea literelor de mână, folosind diverse independentă, în
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, perechi
cretă) pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată,
tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
6. 1.1 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să observare
Sunetul şi literele l, L 1.2 înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; procedurale: sistematică
La librărie - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, metoda fonetică
Cadoul 1.3 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; analitico- evaluare
1.4 - marcarea prin colorare, subliniere, decupare, sintetică, orală
încercuire, a unor cuvinte din propoziţii solicitate de conversația,
2.1 cadrul didactic sau de elevi; exercițiul, jocul evaluare
2.2 - completarea unor scheme cu silabe pentru a obţine didactic scrisă
cuvinte;
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a materiale:
obţine cuvinte;
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu
litere de tipar sau de mână;
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte
scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică
simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână;
fișe de lucru, CD,
2.3 - citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă,
videoproiector,
citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi
2.4 calculator
propoziţii;
3.1 - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
forme de
suport vizual;
3.2 organizare:
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
individual, frontal
3.3 enunţuri eliptice;
activitate frontală
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi
independentă, în
4.1 scrierea acestuia;
perechi
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor,
propoziţiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date,
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine
cuvinte
7. Recapitulare 2.1 - citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte Evaluare
Evaluare sumativă 2.2 scurte care conţin cuvinte cu structură fonetică procedurale: sumativă
Activități de recuperare/ simplă, scrise cu litere de tipar sau de mână; metoda fonetică
dezvoltare 2.3 - citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, analitico-
Ajutoarele Scufiței Roșii 2.4 citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi sintetică,
propoziţii; conversația,
3.1 - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având exercițiul, jocul
suport vizual; didactic
3.2
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
enunţuri eliptice; materiale:
fișe de lucru, CD,
- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi videoproiector,
scrierea acestuia; calculator
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
3.3 enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre forme de
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; organizare:
4.1
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, individual, frontal
propoziţiilor din 3-5 cuvinte; activitate frontală
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, independentă, în
scrise cu litere de tipar sau de mână, pentru a obţine perechi
cuvinte

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
1. Adunarea numerelor de la 0 numărarea obiectelor;
la 10. Proprietățile adunării - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea
2. Scăderea numerelor naturale elemente”; procedurale:
până la 10 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu explicația,
obiecte sau prin operaţia inversă; conversația,
1.4. observare
3. Aflarea numărului - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, demonstratia,
necunoscut 1.6. asociativitate, element neutru), fără precizarea exercițiul, sistematică
terminologiei; problematizarea,
5.2.
4. Probleme care se rezolvă - găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de jocul didactic
printr-o operație următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9; evaluare
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris materiale:
orală
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici fișe de lucru, CD,
decât 100; videoproiector evaluare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
scrisă
balanţei; forme de
- crearea unor probleme simple după imagini/ organizare:
desene/ scheme date; individual, frontal,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers;
în perechi, pe
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
grupe
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini date;
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând
date scrise într-un tabel
procedurale:
explicația,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul conversația,
omenesc cu principalele organe; învățarea prin
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora descoperire,
folosind imagini din atlase sau mulaje; observarea
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt dirijată, jocul observare
amplasate anumite organe; didactic sistematică
5. Corpul omenesc. Scheletul - relaţionarea principalelor 29rganisma ale materiale:
3.1. organismului uman şi animal cu rolurile acestora; fișe de lucru, CD, evaluare
- selectarea dintr-un șir de alimente pe cele care videoproiector, orală
mențin starea de sănătate a corpului omenesc; mulaje, atlase,
6. Alimentație sănătoasă - clasificarea alimentelor în funcție de importanța lor filme didactice, evaluare
pentru 29rganismal uman; reclame scrisă
- jocuri de realizare a unor meniuri pentru diferite forme de
mese: mic dejun, prânz, cină; organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
procedurale:
- exerciții de adunare și scădere a numerelor naturale explicația,
1.4. în concentrul 0-100; conversația,
- exerciții de aflare a numărului necunoscut folosind exercițiul,
1.6.
metoda balanței; problematizarea,
Recapitulare evaluare
3.1. - rezolvarea de probleme cu o singură operație cu jocul didactic
7. Evaluare sumativă sumativă
suport intuitiv; forme de
Pot mai mult! 5.2. - realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul organizare:
omenesc cu principalele organe; individual, frontal,
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora în perechi, pe
folosind imagini din atlase sau mulaje grupe

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


2.1. - realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale: observare
1. Construcţii folosind 2.2. tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; explicația, sistematică
materiale uşor de prelucrat şi - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după demonstrația,
tehnici accesibile: colaj, 2.3. contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în conversația,
mozaic, amprentare funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; activitatea
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse practică, jocul de probă
Brățara materiale, prin tehnici accesibile; rol, practică
Calul – colaj - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în
Mâncare pentru păsărele grup, folosind tehnici variate; – Exemplu: stropire, materiale: coli
Un schelet simpatic suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu colorate, bețe,
frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane jumătăți de măr,
prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, ață, acuarele,
2. Forma spontană decolorare cu pic etc. pensule, paie,
Dovleacul – ștampilare - folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop lipici, foarfece,
Castele, dinozauri, păsări etc. decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese; creioane, frunze,
– amprentare
forme de
organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Cântarea individuală sau în
grup. Mișcare pe muzică. procedurale:
Mișcări libere, miscări sugerate - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului,
explicația,
de text, de ritm, dansuri prin prezentarea unor materiale muzicale sau
conversația,
ilustrative potrivite;
emonstrația,
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri
exercițiul, jocul observare
Elemente de limbaj muzical. mici – colectiv;
didactic sistematică
Improvizația spontană - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
respectând sincronizarea;
colectivă. Interpretarea: cântec materiale:
1.4. - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;
vesel/cântec trist fișe de lucru, CD,
1. 2.1. - executarea unor mişcări sugerate de text (de
videoproiector, evaluare
2.2. exemplu, deplasarea pe cântecele);
Elemente de limbaj muzical. computer orală
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
Interpretarea. Nuanţe: tare, acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe,
încet, mediu forme de
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a
organizare:
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
Procedee armonico – individual, frontal,
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi);
polifonice – grupe alternative: în perechi, pe
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
dialog, lant grupe
corporale pentru fiecare cântec
Acum e toamnă, da!
Rumenel
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de procedurale:
1. Mănânc sănătos alimentație; conversația,
 Norme de igienă acasă și la - realizarea unor colaje, desene, postere despre discuția colectivă,
școală, igiena alimentației alimentele sănătoase; dezbaterea, jocul
- recunoașterea unor alimente/grupe de alimente după de rol observare
1.2.
2. Piramida alimentelor caracteristicile acestora; materiale: sistematică
 Caracteristici personale - jocuri de tipul ”Meniul zilei”, ”Micul bucătar”; fișe de lucru, CD,
simple/ obiceiuri alimentare - realizarea unor rețete simple: salată de videoproiector ,
fructe/legume; imagini din
- selectarea dintr-un șir de alimente pe cele potrivite diferite domenii evaluare
de activitate,
desene animate
forme de orală
fiecărei mese: mic dejun, prânz, cină, organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe

Unitatea de învăţare: Povești la gura sobei/ Sport și sănătate


Nr. de ore: ______________ Perioada: XII-XIV

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. E timpul poveștilor - alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având
1.3 suport vizual;
Sunetul și grupul de litere ce, - adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în
Ce 1.4 enunţuri eliptice;
Cenușăreasa 2.1 - ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi procedurale:
scrierea acestuia; metoda fonetică
2.2 - expunerea propriei versiuni a unei poveşti spuse de analitico-
cadrul didactic; sintetică,
2.3 observare
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte conversația,
2.4 (propoziţii) şi simboluri/ desene; exercițiul, jocul sistematică
- redactarea, din proprie iniţiativă, a unor poveşti, didactic
3.2. evaluare orală
jurnale, poezii etc., prin care copilul să îşi exprime
3.4. bucuria, tristeţea, încântarea, mândria etc. evaluare scrisă
- realizarea unor afişe, etichete cuprinzând reguli de
4.1 conduită, norme de lucru, îndemnuri, încurajări etc materiale:
- exerciţii de anticipare a evenimentelor sau a finalului fișe de lucru, CD,
4.2. unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un videoproiector,
fragment – activităţi în biblioteca şcolii – calculator,
4.3 completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind volume de
desene şi enunţuri scurte – amenajarea şi povești, filme/
reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă; desene animate,
- completarea unor grafice, panouri cu titluri, imagini cu
personaje ale textelor citite; personaje din
- citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe); povești
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor
poveşti, povestiri etc.
- identificarea personajelor, locului şi timpului unei
întâmplări prezentate în textul citit; forme de
- citirea unor „cuvinte cheie” – recunoaşterea în organizare:
ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi individual, frontal
momentului evocat; activitate frontală
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre independentă, în
conţinutul textului citit; perechi
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un observare
text scurt; sistematică
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl evaluare orală
însoţeşte;
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor evaluare scrisă
fragmente de text – stabilirea valorii de adevăr a unor
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui
text scurt;
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
poveşti după indicii date;
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
- realizarea şi prezentarea unei „colecţii” de poveşti
audiate (album cu desene realizate de copil în urma
audierii textelor, însoţite sau nu de enunţuri scrise);
- jocuri de modificare a poveştilor audiate:
schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea
finalului, introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunţuri orale şi/ sau crearea de
poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau
desene create de copii;
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este
personajul?”, „Continuă povestea”, „Spune după
mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul
adultului şi ilustrate de copii;
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei
unui mesaj audiat;
- realizarea unui desen care corespunde subiectului
textului audiat – oferirea de răspunsuri la întrebarea:
„Despre ce este vorba... (în acest fragment de
poveste/ în acest text)
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă
mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri
date
- formularea unor titluri pentru textele audiate;
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera/grupul de
litere;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să
înceapă cu sunetul dat;
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
2. Sunetul și literele t, T 1.3 - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
La munte 1.4 cuvinte; procedurale:
Cele trei fete - exerciţii de asociere a sunetului cu litera; metoda fonetică observare
2.1 - exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; analitico- sistematică
2.2 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să sintetică,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; conversația, evaluare orală
2.3 - compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, exercițiul, jocul
cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte; didactic evaluare scrisă
2.4
- exerciții de completare a unor rebusuri cu cuvinte
3.2. sugerate de imagini; materiale:
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre fișe de lucru, CD,
3.4.
conţinutul textului citit; videoproiector,
4.1 - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de calculator,
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; volume de
4.2. - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un povești, filme/
text scurt; desene animate,
4.3 - ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite; imagini cu
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl personaje din
însoţeşte; povești
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor
fragmente de text – stabilirea valorii de adevăr a unor forme de
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui organizare:
text scurt; individual, frontal
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
activitate frontală
poveşti după indicii date;
independentă, în
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
perechi
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
-exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
cuvinte;
procedurale:
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
metoda fonetică
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână;
analitico-
1.3 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
sintetică,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat;
1.4 conversația,
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
exercițiul, jocul
2.1 cuvinte, propoziţii din 3-5 cuvinte;
didactic
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
2.2
conţinutul textului citit;
materiale:
2.3 - asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
fișe de lucru, CD,
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
2.4 videoproiector,
Sunetul și literele s, S - citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un observare
calculator,
3. Scrisoarea 3.2. text scurt; sistematică
volume de
Turneul de tenis - ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
3.4. povești, filme/
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl evaluare orală
desene animate,
4.1 însoţeşte;
imagini cu
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor evaluare scrisă
personaje din
4.2. fragmente de text – stabilirea valorii de adevăr a unor
povești
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al unui
4.3 text scurt;
forme de
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor
organizare:
poveşti după indicii date;
individual, frontal
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute;
activitate frontală
- formularea unor ipoteze privind posibilităţile de
independentă, în
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
perechi
spontaneităţii şi a dezvoltării creativităţii;
procedurale:
metoda fonetică
analitico-
sintetică,
conversația,
exercițiul, jocul
- exerciții de despărțire în silabe; didactic
2.1
- ordonarea unor silabe date pentru a obține cuvinte;
2.2 - Completarea unor rebusuri cu cuvinte sugerate de materiale:
Recapitulare
imagini; fișe de lucru, CD,
Cei trei purceluși 2.3
- exerciții de completare a unor propoziții cu cuvinte videoproiector, evaluare
2.4 sugerate de imagini; calculator, sumativă
Evaluare sumativă
4. - exerciții-joc de tipul ”Eu spun una, tu spui multe”; volume de
Activități de recuperare/ 3.2. - delimitarea cuvintelor unei propoziții; povești, filme/
dezvoltare
3.4. - citirea în ritm propriu a uni text scurt; desene animate,
Ajutoarele lui Moș Crăciun
- exerciții de identificare a personajelor; imagini cu
4.1 - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri personaje din
referitoare la textul citit; povești
- completarea unor enunțuri cu informații din text;
forme de
organizare:
individual, frontal
activitate frontală
independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul
Numere naturale de la 0 la numărătorii de poziţionare;
100 - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a
1.1. numerelor din intervalul 0 -100;
1. Recunoaștere, formare, citire, 1.2. - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10
scriere beţişoare;
Numere pare/ impare - citirea numerelor de la 0 la 100; procedurale: observare
1.3. - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua explicația, sistematică
1.6. caietului de matematică; conversația,
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr; demonstratia,
2. Rotunjirea numerelor de la 0 - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat; exercițiul,
la 100 - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în problematizarea, evaluare orală
ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea jocul didactic
3. Compararea și ordonarea limitelor intervalului (de la ...până la); evaluare scrisă
numerelor naturale de la 0 la - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un materiale:
100 număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu; Scrieţi cu fișe de lucru, CD,
verde cifra unităţilor); - generarea de numere mai videoproiector,
mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii cmputer, tabla
date(ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor); interactivă
- aflarea unui număr/a unor numere respectând
anumite condiţii (ex. „scrie cel mai mare număr mai forme de
1.1.
mic decât 80”, „scrie toate numerele naturale de două organizare:
1.2. cifre identice” etc.); individual, frontal,
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea în perechi, pe
1.3. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor grupe
1.6. comune, punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,
utilizând semnele <, =, >;
- compararea a două numere naturale mai mici decât
100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de
unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir
(ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă);
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100;
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Încercuiţi cu verde numerele mai mari decât 39 şi
mai mici decât 45”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 100;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale prin compararea acestora două câte două;
- identificarea unor numere, situate într-un interval
dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”);
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
obiecte;
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea
sau eliminarea unui număr de unităţi;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date
limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele
a două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza
comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei
4. Organe majore ale corpului 4.2. - realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul procedurale:
omenesc – localizare omenesc cu principalele organe; explicația,
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora conversația,
folosind imagini din atlase sau mulaje; problematizarea,
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt jocul didactic
amplasate anumite organe; materiale:
- recunoașterea în imagini a unor sporturi practicabile fișe de lucru, CD, observare
în diferite anotimpuri, în aer liber și în sala de sport; videoproiector, sistematică
- evidențierea importanței sportului pentru computer, tabla
menținerea sănătății, interactivă,
- recunoașterea cauzelor care determină afecțiuni imagini din
evaluare orală
cunoscute de copii diferite sporturi
forme de evaluare scrisă
organizare:
individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
- citirea numerelor de la 0 la 100; procedurale:
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua explicația,
caietului de matematică; conversația,
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza demonstratia,
algoritmului de comparare a două numere mai mici exercițiul,
decât 100; problematizarea,
1.1. - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere jocul didactic
naturale prin compararea acestora două câte două;
Recapitulare 1.2. - identificarea unor numere, situate într-un interval materiale: evaluare
5. Evaluare sumativă 1.3. dat; fișe de lucru, CD, sumativă
Pot mai mult! - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea videoproiector,
1.6. sau eliminarea unui număr de unităţi; cmputer, tabla
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date interactivă
limitele intervalului;
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele forme de
a două mulţimi; organizare:
- poziţionarea pe axă a unor numere date; individual, frontal,
în perechi, pe
grupe
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Linia, punctul, culoarea, - realizarea de aplicații în oglindă. Atunci când sunt procedurale: observare
forma fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; explicația, sistematică
Cercurile olimpice - realizarea de benzi desenate prin care să redea demonstrația,
2.1. etapele unei întâmplări trăite; conversația,
2.2. - participarea la lucrări colective; activitatea
- explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii; practică, jocul de probă practică
2. 2.3. - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în rol
Obiecte, contrucții folosind grup, folosind tehnici variate – Exemplu: stropire,
2.4.
materiale ușor de prelucrat și suflare, ştampilare, tragere şi zgâriere, amprentare cu materiale: coli
tehnici simple: decupare, 2.5. frunze, fructe, legume, obţinerea formelor spontane colorate, ață,
lipire, șnuruire, împletire prin presarea hârtiei, dactilopictură, modelaj, acuarele, pensule,
decolorare cu pic etc.
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese;
- realizarea de colaje bidimensionale şi
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; lipici, foarfece,
- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după creioane
contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în
Trăsura Cenușăresei funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; forme de
Mingea de tenis - confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse organizare:
Racheta de tenis materiale, prin tehnici accesibile individual, frontal,
Exemplu: „Omida”, „Albina”, „Ţintar”, „Puzzle”, în perechi, pe
„Cărţi de joc” etc. grupe
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate;
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obține
fâșii;
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. 1.4. - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea procedurale: observare
Cântarea vocală în grup. 2.1. lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul explicația, sistematică
Mișcare pe muzică. Mișcări mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / conversația,
libere, miscări sugerate de text, 2.2. receptarea lor de către copii; demonstrația,
de ritm, dansuri 3.4. - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, exercițiul, jocul
prin prezentarea unor materiale muzicale sau didactic evaluare orală
Elemente de limbaj muzical. ilustrative potrivite;
Improvizația spontană colectivă - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri materiale:
mici – colectiv fișe de lucru, CD,
Melodia – sunete înalte/ joase - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, videoproiector,
respectând sincronizarea – dialog între grupe, sugerat computer
Dimineața de textul cântecului – executarea unor mişcări
La pădure sugerate de text; forme de
- crearea spontană a unei linii melodice simple sau a organizare:
unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, individual, frontal,
însoţite de mişcare – gruparea unor mişcări sau în perechi, pe
sunete astfel încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple – asocierea unor mişcări
grupe
ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti, poezii,
cântece – discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. Reguli de igienă personală 1.2. - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării procedurale: observare
2.2. regulilor de igienă personală; conversația, sistematică
- desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă discuția colectivă,
regulile de igienă personală; dezbaterea, jocul
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista de rol
Transmiterea unor mesaje săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce evaluare orală
verbale și nonverbale despre lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă de dinţi materiale:
2. diferite experiențe de viață îţi vorbeşte...” fișe de lucru, CD,
Sportul preferat - rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă; videoproiector,
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte imagini din
cheie care ilustrează reguli de igienă; diferite domenii
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de sportive,
igienă personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe, desene animate
completare de obiecte care lipsesc, exprimare de
opinii – realizarea reclamelor pentru produsele de forme de
igienă preferate; organizare:
- prezentarea unei experienţe personale dintr-o individual, frontal,
activitate sportivă; în perechi, pe
- victoria/înfrângerea într-un joc/ meci etc.); grupe
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe
baza unor cuvinte cheie: echipă, meci, scor, suporteri
etc.
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje
nonverbale emiţător-receptor(
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
unele situaţii date;
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
ceilalţi
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă
„Eu cred că...”, „În opinia mea...”;

Semestrul al II-lea
Unitatea de învăţare: Despre prietenie/ Minte sănătoasă în corp sănătos
Nr. de ore: ______________ Perioada: săpt. I-III

Nr. Conţinuturi/ Detalieri de Compe-


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Visul - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
1.3 cuvinte; procedurale:
Sunetul și literele p, P - exerciţii de asociere a sunetului cu litera/ grupul de metoda fonetică
În pădure 1.4 litere; analitico-sintetică,
Prietenie - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să conversația, observare
2.1
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul sistematică
2.2 - formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să didactic
înceapă cu sunetul dat; evaluare
2.3
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale: orală
2.4 cuvinte; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector, evaluare
3.2.
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, volume scrisă
3.4. - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să de povești, filme/
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; desene animate
4.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, forme de
4.2. enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre organizare:
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; individual, frontal
4.3 - scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte activitate frontală
(propoziţii) şi simboluri/ desene;
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini;
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de independentă, în
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; perechi
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un
text scurt;
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text citite;
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl
însoţeşte;
- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre
conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt;
- selectarea dintr-un șir de cuvinte pe cele care
completează enunțurile date;
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă,
citirea ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi
propoziţii;
- exerciţii–joc de decodare a unor felicitări, invitaţii,
scrisori, în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri
2. 1.3 - exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în
Sunetul și literele v, V 1.4 cuvinte; procedurale:
Invitația - exerciţii de asociere a sunetului cu litera/grupul de metoda fonetică
2.1 litere; analitico-sintetică,
2.2 - exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să conversația,
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; exercițiul, jocul
2.3 - formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să didactic
înceapă cu sunetul dat;
2.4
- exerciţii de identificare a sunetului în silabe şi în materiale:
3.2. cuvinte; fișe de lucru, CD, observare
- exerciţii de asociere a sunetului cu litera; videoproiector,
3.4. sistematică
- exerciţii de identificare a literei de tipar şi de mână; calculator, volume
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să
înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul dat; evaluare
- exerciții de completare a unor cuvinte cu silabele orală
de povești, filme/
potrivite;
desene animate
- identificarea într-un șir de cuvinte pe cele care evaluare
denumiesc imaginile date; scrisă
forme de
- exercitii de despartire in silabe
organizare:
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt;
individual, frontal
4.1 - copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
activitate frontală
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
independentă, în
4.2. elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte;
perechi
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte
4.3 (propoziţii) şi simboluri/ desene;
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini;
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
conţinutul textului citit;
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite;
- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii,
felicitări, scrisori (de exemplu, scrisoare către Moş
Crăciun);
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise;
3. Sunetul și grupul de litere 1.3 - exerciții de completare a unor cuvinte cu silabele
ci, Ci 1.4 potrivite; procedurale:
La circ - identificarea într-un șir de cuvinte pe cele care metoda fonetică
Circul din pădure 2.1 denumiesc imaginile date; analitico-sintetică,
2.2 - exercitii de despartire in silabe conversația,
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; exercițiul, jocul
2.3 - copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, didactic
enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând distanţa dintre
2.4 observare
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte; materiale:
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte fișe de lucru, CD, sistematică
(propoziţii) şi simboluri/ desene; videoproiector,
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini; calculator, volume evaluare
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții; de povești, filme/ orală
3.2. - formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre desene animate
conţinutul textului citit; evaluare
3.4. scrisă
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de forme de
4.2. tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; organizare:
- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii< individual, frontal
4.3 - completarea unor enunţuri care solicită realizarea activitate frontală
acordului gramatical, menţinerea timpului verbului, independentă, în
- exercitii de tipul “Eu spun una, tu spui multe”; perechi
- exerciții de completare a unor propoziții cu cuvintele
potrivite
4. Recapitulare 1.3 - citirea în ritm propriu a unui text scurt;
Cifrul comorii 1.4 - exprimarea unor părerim personale în legătură cu procedurale:
textul citit; metoda fonetică
Evaluare sumativă 2.1 - identificarea personajelor după anumite indicii; analitico-sintetică,
Activități de recuperare/ 2.2 - selectarea unor însușiri potrivite obiectelor date; conversația,
5. dezvoltare - exerciții de vocabular: sinonime, antonime, exercițiul, jocul
Ajutoarele lui Iepurilă 2.3 diminutive; didactic evaluare
- completarea unor propoziții cu informații din sumativă
2.4
Recapitulare semestrială imagine; materiale:
Omul de nea 3.2. - transcrierea unui text de 3-4 propoziții; fișe de lucru, CD,
6. Evaluare semestrială - ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector,
3.4.
Ghicitori - exerciții de tipul ”Eu scriu una, tu scrii multe”; calculator,imagini,
4.2. - exerciții de despărțire în silabe; filme/ desene
- formularea unor enunțuri pe baza unor imagini; animate
4.3 - exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții;
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre forme de
conţinutul textului citit; organizare:
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de individual, frontal
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite; activitate frontală
- participarea la dialoguri pe baza unor benzi desenate; independentă, în
- expemarea propriilor păreri despre situații sugerate în perechi
benzi desenate
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
1. Adunarea numerelor 1.4. - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
naturale de la 0 la 31 fără 1.5. de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
trecere peste ordin numărarea obiectelor;
1.6. - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime
4.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea
elemente”;
5.2. - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu procedurale: observare
obiecte sau prin operaţia inversă; explicația, sistematică
2. Scăderea fără trecere peste - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, conversația,
ordin a numerelor naturale asociativitate, element neutru), fără precizarea demonstratia,
de la 0 la 31 terminologiei; exercițiul,
evaluare
- găsirea ”regulii” pentru o corespondenţă de problematizarea,
următorul tip: 3→7; 4→8; 5→9 jocul didactic orală
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
evaluare
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi materiale:
3. Probleme cu una sau mai aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor; fișe de lucru, CD, scrisă
multe operații - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi videoproiector,
număr de elemente; computer, tabla
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a interactivă
4. Aflarea numărului elementelor unei mulţimi pentru determinarea
necunoscut cardinalului acesteia; forme de
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de organizare:
elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „De câte ori pot individual, frontal,
extrage câte 3 bile dintr-un grup de 9 bile”; „Un în perechi, pe
băieţel împarte în mod egal 10 bomboane celor 5 grupe
colegi ai săi. Câte bomboane primeşte fiecare
coleg?”);
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei
sume/diferenţe de termeni egali (ex.: „4 fraţi primesc
câte 2 mere. Câte mere au primit fraţii?”);
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă;
- transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea numerelor/ întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia;
- crearea unor probleme simple după imagini/
desene/ scheme date;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme
de scădere şi invers
procedurale:
explicația,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul conversația,
omenesc cu principalele organe; problematizarea,
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora jocul didactic
folosind imagini din atlase sau mulaje; materiale: observare
4.2. - identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt fișe de lucru, CD,
Organe majore ale corpului sistematică
amplasate anumite organe; videoproiector,
5. omenesc - Roluri
- recunoașterea în imagini a unor sporturi practicabile computer, tabla
Să ne păstrăm sănătatea
în diferite anotimpuri, în aer liber și în sala de sport; interactivă, imagini
- evidențierea importanței sportului pentru din diferite sporturi evaluare
menținerea sănătății, forme de
orală
- recunoașterea cauzelor care determină afecțiuni organizare:
cunoscute de copii individual, frontal, evaluare
în perechi, pe
scrisă
grupe
Recapitulare semestrială 1.2. -compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
1.3. elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor procedurale:
Evaluare semestrială comune, punerea în corespondenţă; explicația,
6. - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, conversația,
Ghicitori matematice 1.4. utilizând semnele , =; demonstratia,
7. 1.5. - compararea a două numere naturale mai mici decât exercițiul,
100, atunci când acestea au acelaşi număr de zeci/de problematizarea, evaluare
8. 1.6. unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al jocul didactic sumativă
4.2 numărătorii de poziţionare;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere materiale:
5.2. naturale prin compararea acestora două câte două; fișe de lucru, CD,
- identificarea unor numere, situate într-un interval videoproiector,
dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici decât 25”); computer, tabla
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri interactivă
deobiecte;
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea forme de
sau eliminarea unui număr de unităţi; organizare:
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date individual, frontal,
limitele intervalului; în perechi, pe
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele grupe
a două mulţimi;
- poziţionarea pe axă a unor numere date;
- exerciții de aflare a sume și diferenței numerelor în
concentrul 0-31;
- rezolvarea de probleme cu una sau mai multe
operații;
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă corpul
omenesc cu principalele organe;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- identificarea pe propriul corp a zonelor unde sunt
amplasate anumite organe;
- aflarea numărului necunoscut prin metoda balanței;
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini date
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
2.3. - realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale:
Utilizarea în contexte 2.4. tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; explicația,
1. variate a obiectelor/ - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după demonstrația,
lucrărilor realizate prin 2.5. contur, rularea hârtiei, origami, modelaj etc., în conversația,
efort propriu funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; activitatea practică,
- confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse jocul de rol
materiale, prin tehnici accesibile;
- confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână materiale: coli
Decorațiuni pentru bradul precum şi decoruri simple pentru o minipiesă de colorate, foarfece,
de Crăciun teatru de păpuşi; creioane, flacoane
Omida prieteniei - realizarea de picturi pe folie de plastic pentru de plastic, rode de
Fulgi din hârtie decoruri utile în serbări; hârtie igienică,
Mesajele clasei - transformarea resturilor textile în podoabe sau resturi de creioane,
Invitația obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii,
Ariciul împletire etc. - participarea la jocuri de rol: „La forme de
Omul de zăpadă croitorie”, „La cizmărie”, „La brutărie” organizare: observare
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de individual, frontal, sistematică
lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul foto, în perechi, pe
2. Culori și umbre. Colaj camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi grupe
Peisaj de iarnă formeze deprinderi corecte);
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a probă
instrumentelor şi materialelor de lucru; practică
- realizarea de miniscenete în care se utilizează
obiecte realizate individual sau în grup;
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate;
- participarea la expoziţii cu vânzare sau târguri
organizate în şcoală sau în comunitate, cu prilejul
diferitelor sărbători;
realizarea de lucrări în care se asociază elemente de
exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică – Exemplu: ilustrarea versurilor unui cântec
prin desen etc. - realizarea de scurte dramatizări
(fragmente din poveşti) prin teatru de umbre;
- realizarea unor decoruri pentru diverse evenimente
din viaţa şcolii;
- punerea în scenă a serbărilor tematice legate de
viaţa comunităţii;
- utilizarea materialelor refolosibile în realizarea
lucrărilor
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Interpretarea - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
1. Nuanțe - tare, încet, mediu respectând sincronizarea;
Procedeee armonico- - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului -
polifonice: solist-cor, grupe executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu,
alternative deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes, observare
1.3.
2. Acomapaniament cu jucării „Voiniceii” de A. Ivăşcanu procedurale: sistematică
muzicale 1.4. - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea explicația,
lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul conversația,
2.1.
Moș Crăciun mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / demonstrația,
3. Omul de zăpadă 2.2. receptarea lor de către copii; exercițiul, jocul evaluare
Circul - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, didactic orală
Jocurile iernii prin prezentarea unor materiale muzicale sau
ilustrative potrivite; materiale:
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri fișe de lucru, CD,
mici – colectiv; videoproiector,
jocul: „Perechile jucăriilor” - recunoaşterea auditivă a computer
jucăriilor muzicale şi asocierea lor în perechi;
- alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a forme de
percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor organizare:
sonorităţi din natură; individual, frontal,
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin în perechi, pe
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, grupe
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a
percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi);
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
corporale pentru fiecare cântec
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- citirea și discutarea unor povești despre prietenie,
despre relaţiile existente într-un grup;
procedurale:
- exerciţii de evidenţiere a regulilor de
conversația,
comportament din poveşti/povestiri/poezii/fabule;
discuția colectivă,
- identificarea în imagini a comportamentelor
dezbaterea, jocul
prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup;
de rol
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul observare
„Colegii mei/ Colegele mele”, „Prietenul sistematică
materiale:
meu/Prietena mea”
fișe de lucru, CD,
- practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/
1. Despre prietenie videoproiector,
2.2. colegei;
2. Prietenie și respect imagini din diferite
- vizionarea unor filme specifice universului copiilor, evaluare
3. Ce știu despre colegii mei? 2.3. domenii sportive,
în care se relevă caracteristicile unui prieten/se orală
filme, desene
dezvoltă relaţii de prietenie;
animate
- jocuri de rol: În clasă, În parc, Ziua de naştere, În
vacanţă;
forme de
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de
organizare:
unele situaţii date;
individual, frontal,
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi
în perechi, pe
ceilalţi,
grupe
-jocuri de intercunoaștere ”Ce îți place?/ Ce nu îți
place?”
Unitatea de învățare: Patria mea/ Uimitoarele plante
Nr. de ore: ______________ Perioada: săpt. IV-VI

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut tenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
Degețica - exerciţii de identificare a sunetului „d” în cuvinte şi metoda fonetică
de asociere a acestui sunet cu litera „d”; analitico-
1. Sunetul şi literele d, D - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
În Delta Dunării - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
Grădinarul priceput 1.3. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
2.1. comunicării; didactic
3.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; evaluare orală
3.2. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.1. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
4.2. - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, scrisă
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu - joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu; perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
2. Sunetul și literele ș, Ș - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi metoda fonetică
Meșterul popular de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; analitico- observare
La seră 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, sistematică
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare
3.2. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; orală
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, evaluare
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator scrisă
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
3. Sunetul și literele î, Î, â - exerciţii de identificare a sunetului „î” în cuvinte şi metoda fonetică
România de asociere a acestui sunet cu litera „î, ă”; analitico-
Prâslea cel voinic 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, observare
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, sistematică
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare orală
3.2. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale: evaluare
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector,
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu; perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
4. Sunetul și literele b, B - exerciţii de identificare a sunetului „b” în cuvinte şi metoda fonetică
Orașul lui Bucur de asociere a acestui sunet cu litera „b”; analitico-
Micul bucătar 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
2.5. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul observare
3.1. comunicării; didactic sistematică
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale: evaluare orală
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector, evaluare
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator scrisă
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date activitate frontală
independentă, în
perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale: observare
5. Recapitulare 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; metoda fonetică sistematică
Primăvara 2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi analitico-
2.5. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita sintetică,
6. Evaluare sumativă 3.1. comunicării; conversația evaluare orală
Proiect - Patria mea 3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; euristică,
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui exercițiul, jocul evaluare
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; didactic, jocul de scrisă,
-exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; rol
-exerciţii de citire în ritm propriu; proiect
-exerciții de identificare a cuvintelor cu sens materiale:
asemănător/ opus; fișe de lucru, CD,
exerciţiu – joc de formare a cuvintelor folosind silabe videoproiector,
date; calculator
-exerciţii de citire a unui text scurt;
- exerciții de completare a unor enunțuri cu cuvintele forme de
potrivite; organizare:
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții individual, frontal
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale: observarea
1. Plante. Rolul rădăcinii și al ale plantelor experimental, sistematică
tulpinii - reprezentarea în desen a componentelor principale activitatea
3.1 ale plantei practică probe orale
3.2 - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din
curtea şcolii sau a colţului verde din clasă materiale: probe practice
- utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a planşe diverse,
mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.) tablă figurine, autoevaluarea
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire atlase, culori,
la anumite atitudini şi comportamente observate în mulaje, coli albe, portofoliul
mediul înconjurător coli colorate,
- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă colţul verde al
de mediul înconjurător clasei, grădina
şcolii
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu procedurale: observarea
2. Plante. Rolul frunzelor, rolurile acestora experimentul, sistematică
florilor, fructelor, semințelor - realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa unei activitatea
3.1 plante/animal practică probe orale
4.1 - prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante în
4.2 diferite etape de dezvoltare ale acestora materiale: probe practice
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele planşe diverse,
posibile tablă figurine, autoevaluarea
- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea unei atlase, culori,
plante verzi ca urmare a explorării fenomenului (lipsa mulaje, coli albe, portofoliul
de apă, lipsa luminii etc.) coli colorate,
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi colţul verde al
căldură şi importanţa acestuia în menţinerea vieţii clasei, grădina
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla şcolii
dacă…?”
-compunerea şi descompunerea numerelor în
3. Adunarea fără trecere peste concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi procedurale:
ordin a numerelor naturale numere conversația,
de la 0 la 100 1.6 - jocuri de rol care solicită compunerea/ exercițiul, jocul
3.1 descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: didactic
4.1 La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.) observarea
5.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime materiale: sistematică a
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de fișe de lucru, CD, elevilor
numărarea obiectelor videoproiector,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, calculator evaluare orală
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor forme de evaluare
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi organizare: scrisă
număr de elemente individual,
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a frontal,
elementelor unei mulţimi pentru determinarea în perechi, pe
cardinalului acesteia grupe
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu,
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc
- compunerea şi descompunerea numerelor în procedurale:
4. Scăderea numerelor naturale 3.1 concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi conversaţia
de la 0 la 100 fără trecere 4.1 numere euristică, observarea
peste ordin 4.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ exerciţiul, sistematică a
descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: explicaţia, elevilor
La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.) experimentul,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime învăţarea prin evaluare orală
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de descoperire,
numărarea obiectelor problematizarea, evaluare
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, demonstraţia, scrisă
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi jocul didactic
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi materiale:
număr de elemente planşe diverse,
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a tablă magnetică,
elementelor unei mulţimi pentru determinarea magneţi,
cardinalului acesteia videoproiector,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici CD
decât 100
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei forme de
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu, organizare:
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.) individual,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme frontal, în echipe,
în perechi
procedurale:
5. Proba adunării. Proba exerciţiul, observarea
scăderii 3.1 explicaţia, munca sistematică
3.2 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu independentă,
4.2 obiecte sau prin operaţia inversă învăţarea prin probe orale
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de descoperire,
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini problematizarea auto-
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme evaluarea
materiale:
tablă magnetică,
culori, coli

forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate în grup
şi independentă
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea procedurale:
6. Recapitulare 1.1 sau eliminarea unui număr de unităţi exerciţiul,
Evaluare sumativă 1.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării explicaţia, munca
Pot mai mult! 1.4 (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără independentă, evaluare orală
1.6 precizarea terminologiei învăţarea prin
5.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici descoperire, evaluare
decât 100 problematizarea scrisă
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu, materiale:
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.) tablă magnetică,
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri numărătoare,
ale animalelor şi plantelor riglete, figurine,
- reprezentarea în desen a componentelor principale culori, coli
ale plantei
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu forme de
rolurile acestora organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
- identificarea trăsăturilor fizice ale diferitelor procedurale:
personaje din povești; conversația
1. Elemente de limbaj plastic: - ilustrarea prin desen a unor scene din povești euristică, jocul observarea
linia, punctul, forme regulate 2.3. cunoscute; didactic, munca sistematică a
2.4. - realizarea portretului personajului preferat dintr-o independentă elevilor
2. Tehnici de lucru: linie poveste;
modulată, repetiţie, îndoire, 2.5. - colaj; materiale:
colaj, decupare, lipire, - colorare după contur, decupare și lipire; mapa elevului, expunerea și
pensulaţie - realizarea de colaje bidimensionale şi creioane colorate, analiza
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; foarfecă, lipici, lucrărilor
3. Produse ale activităţii: desen - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după șablon, acuarele,
liber, compoziţii, obiecte contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în funcţie de pensule.
nevoile/opţiunile copiilor;
Legume preferate (modelarea - realizarea unor compoziţii, individual/ în perechi/ în forme de
plastilinei) grup, folosind tehnici variate; organizare:
Mărul de aur (bobinarea aței) - expunerea lucrărilor realizate, discuţii pe baza individual, frontal
Balaurul lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place cel mai mult?
Roata emoțiilor De ce?
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Miscare pe muzică - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea procedurale:
Miscări sugerate de text lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul audiția muzicală,
Miscări sugerate de ritm 1.4 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / exercițiul,
2.1 receptarea lor de către copii; memorizarea observarea
2. Cântare vocală în grup și 2.2 - observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care sistematică a
individual 2.3 uşurează receptarea materiale: elevilor
3.1 - reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite CD, CD- player,
3. Intonarea corectă, expresivă intuitiv, pronunţând corect cuvintele în cânt; ilustrații evaluare
și omogenă a cȃntecelor - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, formativă
respectând sincronizarea; forme de
Secretul plantelor - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin bătăi organizare:
Emoțiile din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu bătăi pe frontal, individual
genunchi
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe procedurale: - observarea
Emoţii de bază (bucurie, de lucru conversaţia, sistematică a
1. tristeţe, frică, furie) şi elemente 2.1 - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă explicaţia, elevilor
simple de limbaj nonverbal 2.2 emoţii de bază (Alegeţi personajele care exprimă, exerciţiul, jocul
(expresii faciale, postură) şi 2.3 bucurie, fericire, veselie.) didactic -evaluare
paraverbal (intonaţie) - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse formativă
de acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) materiale:
care exprimă diferite emoţii caiet, creioane
- jocuri de mimă colorate, fişe de
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de lucru, ecusoane
unele situaţii date
-oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, forme de
colegi, despre activităţile preferate, folosind enunţuri organizare:
simple activitate frontală,
-realizarea de aplicaţii în oglindă (Chipul meu atunci pe grupe,
când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist, individuală
Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi
senină)

Unitatea de învățare: Magia primăverii/ Din lumea celor care nu cuvântă / Prietenii mei necuvântători
Nr. de ore: ______________ Perioadă: săpt. VII-XII

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Compe- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciții de înțelegere a textului;
Bobocul de gâscă - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi procedurale:
de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; metoda fonetică observare
Sunetul și literele j, J - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; analitico- sistematică
1. Scrierea funcţională: jurnalul 1.3. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi sintetică,
Jurnalul clasei 2.1. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita conversația, evaluare orală
Primii prieteni 2.2. comunicării; exercițiul, jocul
3.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; didactic
3.4. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui
4.1. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; materiale:
4.2. -formulare de întrebări și răspunsuri pe baza textului fișe de lucru, CD,
citit; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
2. Sunetul și literele h, H - exerciţii de identificare a sunetului „ș” în cuvinte şi metoda fonetică observare
Harta de asociere a acestui sunet cu litera „ș”; analitico- sistematică
Hârciogul haios 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, evaluare orală
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
3.1. comunicării; didactic evaluare
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; scrisă
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii videoproiector,
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; calculator
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul forme de
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; organizare:
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte individual, frontal
date; activitate frontală
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; independentă, în
-exerciţii de citire în ritm propriu perechi
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
3. Sunetul și literele g, G - exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
În grădina școlii de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico-
Papucii gâscanului 1.3. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
2.1. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
2.2. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
3.1. comunicării; didactic
3.4. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; evaluare orală
4.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
4.2. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciţii de identificare a sunetului „ge” în silabe şi procedurale:
în cuvinte; metoda fonetică
4. Sunetul și grupul de litere ge, -asocierea sunetului „ge” cu grupul de litere „ge/Ge”; analitico- observare
Ge 1.3. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; sintetică, sistematică
Legenda 2.1. -exerciţii de citire a unui text scurt; conversația,
Totul despre animale 2.2. -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe exercițiul, jocul
3.1. marginea textului citit; didactic evaluare orală
3.4. -exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin
4.1. modificarea unui sunet; materiale: evaluare
4.2. - alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu fișe de lucru, CD, scrisă
aceeași formă și sens diferit; videoproiector,
-scrierea grupului de litere „ge/Ge”; cuvinte; calculator
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
baza ilustraţiei care-l însoţeşte; forme de
-exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri organizare:
create de elevi; individual, frontal
-exerciţii de citire a textului din manual; activitate frontală
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu ajutorul independentă, în
întrebărilor; perechi
-completarea cuvintelor cu silaba potrivită
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
- exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
1.3. de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico-
5. Sunetul și literele ț, Ț 2.1. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică,
Veverița Rița 2.2. exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația, observare
Doi țapi 3.1. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul sistematică
3.4. comunicării; didactic
4.1. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
4.2. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare orală
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; evaluare
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de scrisă
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
- exerciţii de identificare a sunetului „g” în cuvinte şi metoda fonetică
6. Sunetul și literele z, Z de asociere a acestui sunet cu litera „g”; analitico- observare
Primăvara - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; sintetică, sistematică
Pățania lui Zdreanță exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conversația,
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita exercițiul, jocul
comunicării; didactic evaluare orală
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
- exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui materiale:
cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare; fișe de lucru, CD, evaluare
-ordonarea cuvintelor în propoziții; videoproiector, scrisă
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii calculator
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar; forme de
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul organizare:
alfabetarului şi transcrierea acestor cuvinte; individual, frontal
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor folosind cuvinte activitate frontală
date; independentă, în
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; perechi
-exerciţii de citire în ritm propriu
-exerciţii de identificare a sunetului „gi” în silabe şi procedurale:
în cuvinte; metoda fonetică
7. Sunetul și grupul de litere gi, 1.3. -asocierea sunetului „gi” cu grupul de litere „gi/Gi”; analitico- observare
Gi 2.1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; sintetică, sistematică
Regina albinelor 2.2. -exerciţii de citire a unui text scurt; conversația,
Stupul magic 3.1. -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe exercițiul, jocul
3.4. marginea textului citit; didactic evaluare orală
4.1. -exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin
4.2. modificarea unui sunet; materiale:
- alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu fișe de lucru, CD, evaluare
aceeași formă și sens diferit; videoproiector, scrisă
-scrierea grupului de litere „gi/Gi”; cuvinte; calculator
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
baza ilustraţiei care-l însoţeşte;
-exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri forme de
create de elevi; organizare:
-exerciţii de citire a textului din manual; individual, frontal
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu ajutorul activitate frontală
întrebărilor; independentă, în
-completarea cuvintelor cu silaba potrivită perechi
- exerciții de înțelegere a textului; procedurale:
8. Recapitulare - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt; metoda fonetică
Gimnasta exersarea exprimării, clare şi corecte, şi analitico- observare
Iepurele și broasca țestoasă 1.3. conştientizarea importanţei acesteia în reuşita sintetică, sistematică
2.1. comunicării; conversația,
9. Evaluare sumativă 2.5. - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exercițiul, jocul
Activități de recuperare/ 3.1. - exerciţiu – joc de punere în corespondenţă a unui didactic evaluare orală
dezvoltare 3.4. cuvânt citit cu imaginea corespunzătoare;
Harap Alb 4.1. -exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor gramaticale; materiale:
-exerciţii de citire în ritm propriu; fișe de lucru, CD, evaluare
-exerciții de identificare a cuvintelor cu sens videoproiector, scrisă
asemănător/ opus; calculator
- exerciţiu – joc de formare a cuvintelor folosind
silabe date; forme de
-exerciţii de citire a unui text scurt; organizare:
- exerciții de completare a unor enunțuri cu cuvintele individual, frontal
potrivite; activitate frontală
- exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziții. independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale:
1. Animale. Scheletul ale animalelor conversaţia,
3.1 -adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime exerciţiul,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de explicaţia, munca
numărarea obiectelor independentă, observarea
învăţarea prin sistematică
descoperire,
problematizarea, evaluarea
demonstraţia, formativă
jocul didactic
materiale: portofoliul
figurine, atlase,
culori, mulaje,
coli albe, coli
colorate
forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
2. Adunarea numerelor naturale aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 20 cu trecere peste - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
1.4 cardinalului acesteia; evaluare orală
1.5 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale:
1.6 decât 100 planșe, hârtie evaluare
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece, scrisă
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
1.4 cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
3. Scăderea numerelor naturale 1.5 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 20 cu trecere peste 1.6 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin 5.2 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
cardinalului acesteia;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale: evaluare orală
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină evaluare
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de scrisă
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri procedurale:
4. Animale. Organe interne ale animalelor conversaţia,
majore – localizare și roluri 3.1 -adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime exerciţiul,
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de explicaţia, munca
numărarea obiectelor independentă, observarea
învăţarea prin sistematică
descoperire,
problematizarea, evaluarea
demonstraţia, formativă
jocul didactic
materiale: portofoliul
figurine, atlase,
culori, mulaje,
coli albe, coli
colorate
forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate în
perechi,
activitate-joc,
activitate în grup
şi independentă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația,
5. Adunarea numerelor naturale 1.4 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul observare
de la 0 la 100 cu trecere peste 1.5 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic, sistematică
ordin 1.6 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
5.2 cardinalului acesteia;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale: evaluare orală
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece,
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină evaluare
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de scrisă
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, procedurale:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explicația, observare
6. Scăderea numerelor naturale aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor exercițiul, jocul sistematică
de la 0 la 100 cu trecere peste 1.4 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a didactic,
ordin 1.5 elementelor unei mulţimi pentru determinarea problematizarea
1.6 cardinalului acesteia; evaluare orală
5.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici materiale:
decât 100 planșe, hârtie
- identificarea semnificaţiei datelor colorată, foarfece, evaluare
- adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime lipici, plastilină scrisă
de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de
numărarea obiectelor forme de
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, organizare:
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi individual, frontal
aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor activitate frontală
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a independentă, în
elementelor unei mulţimi pentru determinarea perechi
cardinalului acesteia
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici procedurale:
7. Recapitulare decât 100 observarea, observarea
Evaluare sumativă 1.4 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea explicația,convers sistematică
Pot mai mult! elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor ația, exercițiul,
1.5 comune, punerea în corespondenţă jocul didactic probe orale
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
1.6 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza materiale: probe practice
algoritmului de comparare a două numere mai mici fișe de lucru, CD,
3.1
decât 100 videoproiector, autoevaluarea
3.2 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu calculator
obiecte sau prin operaţia inversă evaluare
4.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, forme de formativă
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi organizare:
5.2 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor individual, frontal
- compararea a două sume, două diferenţe sau a unei
sume cu o diferenţă sau cu un număr (de exemplu,
„24 + 13 ꞊ 45 – 40 sau 99 ꞊ 34 – 30” etc.)
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri
ale animalelor
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
- realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale:
1. Materiale și instrumente tridimensionale din hârtie de diferite tipuri conversaţia
2. Tehnici de lucru: pensulație, 1.1 - utilizarea unor tehnici accesibile de decupare după euristică,
presare, modelare liberă, 1.3 contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în funcţie de demonstraţia,
decupare după contur 2.1 nevoile/opţiunile copiilor exerciţiul observare
2.2 - confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse materiale: sistematică
Bobocul Gogu 2.3 materiale, prin tehnici accesibile hârtie glasată,
Galeria hârciogului (joc - realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în hârtie creponată,
matematic) grup, folosind tehnici variate creioane colorate, aprecieri
Cloșca cu puișori acuarele, pensule, individuale
Iepurașul (semn de carte) plastilină, fire
Acvariul textile, ghinde,
Leul și șoricelul scoici
Fluturele forme de
Sacii cu cereale organizare:
Albina (ciclul de viață) activitate frontală,
în grup,
individuală
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Elemente de limbaj muzical - însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea procedurale:
Sunetul vorbit sau cântat lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul conversaţia,
Corelarea sunetelor înalte, joase 1.1 mijloacelor tehnice, urmată de preluarea explicaţia, observare
cu mișcări spaţiale 1.3 intuitivă/receptarea lor de către copii demonstraţia, sistematică
1.4 - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, exerciţiul
2. Timbrul 2.1 respectând sincronizarea materiale:
Sunete vocal- instrumentale 2.2 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin caiet, creioane
Sunete din mediul înconjurător 2.3 acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, colorate, CD- aprecieri
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a player, imagini individuale
În ogradă percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale sugerate de textul
Primăvara degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) cântecelor
Albinuța -emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de forme de
dicţie şi de sincronizare; numărători organizare:
-mişcare liberă pe muzică de facturi diferite activitate frontală,
-desenarea unor imagini sugerate de textul cântecelor pe grupe,
-descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate individuală
DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. Emoţii de bază (bucurie, 2.1 - prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe procedurale:
tristeţe, frică, furie) şi elemente 2.2 de lucru conversaţia,
simple de limbaj nonverbal 2.3 - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă explicaţia, observarea
(expresii faciale, postură) şi emoţii de bază (Alegeţi personajele care exprimă, exerciţiul, jocul sistematică a
paraverbal (intonaţie) bucurie, fericire, veselie.) didactic elevilor
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse
Cum mă simt? de acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) materiale:
Emoțiile mele care exprimă diferite emoţii caiet, creioane
- jocuri de mimă colorate, fişe de evaluare
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de lucru, ecusoane formativă
unele situaţii date
-oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, forme de
colegi, despre activităţile preferate, folosind enunţuri organizare:
simple activitate frontală,
-realizarea de aplicaţii în oglindă (Chipul meu atunci pe grupe,
când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist, individuală
Cum mă simt într-o zi ploioasă/Cum mă simt într-o zi
senină)
Unitatea de învățare: Eroi de poveste / Misterele planetei albastre
Nr. de ore: ______________ Perioada: săpt XIII-XVI

Nr. Conținuturi/ Detalieri de Com- Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.


crt. conținut petenţe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în procedurale:
Poveștile Pământului silabe; metoda fonetică
1.3. - exerciţii de identificare a sunetului „f” în analitico-sintetică,
1. Sunetul şi literele f, F 2.1. cuvinte şi de asociere a acestui sunet cu conversația,
Fata babei și fata moșneagului 3.1. litera „f”; exercițiul, jocul
Fata din dafin 3.2. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ didactic,
4.1. cuvânt;
4.2. - exersarea exprimării, clare şi corecte, şi materiale: observare
conştientizarea importanţei acesteia în fișe de lucru, CD, sistematică
reuşita comunicării; videoproiector,
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine calculator evaluare orală
a mâinii evaluare scrisă
- modelarea din plastilină a contururilor forme de
unor litere; decorarea literelor de mână şi organizare:
de tipar; individual, frontal
- exerciţii de formare a unor cuvinte cu activitate frontală
ajutorul alfabetarului şi transcrierea acestor independentă, în
cuvinte; perechi
- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor
folosind cuvinte date;
- exerciţiu – joc de stabilire a acordurilor
gramaticale;
- exerciţiu – joc de punere în
corespondenţă a unui cuvânt citit cu
imaginea corespunzătoare;
- exerciţii de citire în ritm propriu;
- exerciţii de scriere a literei „f” izolat şi în
cuvinte;
- exerciții de înțelegere a textului;
- dictare: cuvinte, propoziţii;
- exerciții de identificare a cuvintelor cu
sens asemănător/ opus;
- exerciții de despărțire în silabe
1.3. - exerciţii de anticipare a conţinutului
2. Sunetul și grupul de litere 2.1. textului pe baza ilustraţiei care-l însoţeşte; procedurale:
che, Che 2.2. - exerciţii de selectare a unei propoziţii din metoda fonetică
Darul lui Enache 3.1. enunţuri realizate de elevi; analitico-sintetică,
Ochelarii timpului 3.2. - exerciţii de delimitare a cuvintelor şi de conversația
4.1. despărţire a acestora în silabe; euristică, exercițiul,
4.2. - exerciţii de asociere a sunetului „che”, jocul didactic, jocul
identificat în silabe, cu grupul de litere de rol
„che/Che”;
- exerciţii de citire a unor cuvinte ce conţin materiale: observare
grupul de litere „che/Che”; fișe de lucru, CD, sistematică
- exerciţiu – joc de formare a cuvintelor videoproiector, evaluare orală
folosind silabe date; calculator
- exerciţii de citire, în ritm propriu, a unui evaluare scrisă
text scurt; forme de
- exerciții de identificare a variantei corecte organizare:
de răspuns dintr-o serie dată; individual, frontal
- exerciții de identificare a cuvintelor cu
sens asemănător/ opus;
- exerciții de completare a cuvintelor cu
grupul de litere potrivit.
-scrierea grupului de litere „che/Che”;
cuvinte;
-exerciţii de aşezare în pagină a textului
1.3. - exerciţii de identificare a sunetului „chi” procedurale:
3. Sunetul și grupul de litere chi, 2.1. în silabe şi în cuvinte; metoda fonetică
Chi 3.1. - asocierea sunetului „chi” cu grupul de analitico-sintetică,
Pinocchio 4.1. litere „chi”/”Chi”; conversația
Chitara fermecată - formarea, cu ajutorul alfabetarului, a unor euristică, exercițiul,
cuvinte ce conţin grupul de litere jocul didactic, jocul observare
„chi”/”Chi”; de rol sistematică
- exerciţii de scriere a grupului de litere
„chi”, „Chi” şi de transcriere a cuvintelor materiale: evaluare orală
formate cu alfabetarul; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de citire a unui text scurt; videoproiector evaluare scrisă
- exprimarea propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări; forme de
- exerciții de completare a unor enunțuri cu organizare:
cuvintele potrivite; individual, frontal
- exerciții de ordonare a cuvintelor în activitate frontală
propoziții. independentă, în
perechi
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
- exerciții de aflarea sumei/diferenţei a
două numere mai mici decât 100; observarea
1.6 - exerciții de aflarea unui termen sistematică a
3.1 necunoscut; procedurale: elevilor
1. Rezolvare de probleme 4.1 -exerciții de transformare a unei probleme conversația,
5.2 rezolvate prin schimbarea numerelor/ exercițiul, jocul evaluare orală
întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care didactic
sugerează operaţia; evaluare scrisă
- crearea unor probleme simple după
imagini/ desene/ scheme date; materiale:
- formularea şi rezolvarea unor probleme fișe de lucru, CD,
pornind de la o tematică dată/de la numere videoproiector,
date, de la imagini; calculator
- verbalizarea modului de rezolvare a unor
probleme; forme de
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii organizare:
problematice care folosesc operatorii logici individual, frontal
“şi”, “sau”, “nu”;
- identificarea semnificaţiei datelor unei
probleme;
- identificarea cuvintelor care sugerează
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a
spart);
- rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini
date
- realizarea unor experienţe care să pună în procedurale:
evidenţă transformările de stare ale apei conversaţia
(solidificare, topirea gheţii, evaporare, euristică, exerciţiul, observarea
fierbere, condensare); explicaţia, sistematică
Transformări ale apei:
2. - prezentarea, într-un jurnal, a propriilor experimentul,
solidificare, topire, evaporare,
observaţii referitoare la transformările învăţarea prin probe orale
fierbere, condensare
apei(solidificare, topirea gheţii, evaporare, descoperire,
fierbere, condensare); problematizarea, probe practice
3.1 - prezentarea înregistrărilor din calendarul demonstraţia, jocul
4.1 naturii, realizat pe o perioadă determinată didactic autoevaluarea
4.2 de timp;
- realizarea de asociaţii între fenomene şi materiale: planşe portofoliul
cauze posibile; diverse, tablă experimental
- identificarea efectelor pozitive şi negative magnetică, magneţi,
produse de precipitaţii. videoproiector, CD activitatea
practică
forme de
organizare
individual, frontal,
în echipe, în perechi
- producerea de sunete specifice ploii: procedurale:
picături de apă care cad, tunetul, mersul conversaţia
3. Surse de energie: apa şi vântul. prin apă etc.; euristică,
Efecte pozitive şi negative - identificarea surselor convenţionale de experimentul, jocul observarea
energie şi a unor surse alternative de didactic, exerciţiul, sistematică
energie; explicația, învăţarea
- evidenţierea formelor de energie prin prin descoperire, probe orale
experimente simple; problematizarea,
3.1 - evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca demonstraţia probe practice
3.2 surse de energie, prin utilizarea unor
4.2 modele (ex.: morişcă, roată pusă în mişcare materiale: vase autoevaluarea
de o apă curgătoare/ apa de la robinet); pentru apă, morișcă,
- identificarea importanţei energiei în viaţa roată, CD, portofoliul
omului, a modalităţilor de economisire a calculator, experimental
energiei; videoproiector,
- realizarea de asociaţii între fenomene şi planșe activitatea
cauzele posibile; practică
- identificarea efectelor pozitive şi negative forme de
produse de precipitaţii. organizare
individual, frontal,
în echipe, în perechi
5.1 - gruparea fotografiilor elevilor clasei după procedurale:
6.2 luna în care s-au născut şi zodie, gen etc. şi conversaţia
realizarea unui grafic cu bare pe baza euristică,
datelor colectate; experimentul, jocul observarea
Timpul: ora, ziua, săptămâna,
4. - înregistrarea schimbărilor meteorologice didactic, exerciţiul, sistematică
luna, anul. Anotimpurile
în calendarul naturii utilizând simboluri- explicația, învăţarea
desene: soare, nori, precipitaţii, vânt; prin descoperire, probe orale
- înregistrarea vremii şi a temperaturii (la problematizarea,
prânz) timp de o săptămână; demonstraţia probe practice
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând
zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor materiale: autoevaluarea
în săptămână; calendarul naturii,
- precizarea lunilor specifice unui anotimp; termometru de portofoliul
- identificarea datei unor evenimente din cameră, calendar, experimental
viaţa personală a copilului (ziua de naştere, planșe cu
prima zi de şcoală, prima zi a vacanţei de anotimpurile, diferite activitatea
vară, Ziua Internaţională a copilului, tipuri de ceas, practică
Mărţişorul etc); fotografii CD,
- găsirea corespondenţei dintre un calculator,
eveniment şi anotimpul în care acesta are videoproiector,
loc (01.03. – Mărţişorul-primăvara; 25.12 – planșe
Crăciunul-iarna etc.);
- identificarea mai multor tipuri de ceas (de forme de
perete, ceasul electronic, ceasul de mână) organizare
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei individual, frontal,
cerinţe date: „Ceasul arată ora 9 fix/9 şi în echipe, în perechi
jumătate”;
- realizarea unei corespondenţe între ora
indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel
electronic
- rezolvarea de probleme folosind obiecte
concrete sau reprezentări simbolice;
- rezolvarea unor probleme după imagini procedurale: observarea
1.6 date conversația, sistematică a
5. Recapitulare 3.1 realizarea unei corespondenţe între ora exercițiul, jocul elevilor
Evaluare sumativă 4.1 indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel didactic,
Pot mai mult! 5.2 electronic; evaluare orală
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, materiale:
utilizând date scrise într-un tabel; fișe de lucru, CD, evaluare scrisă
- identificarea semnificaţiei datelor unei videoproiector,
probleme; calculator
- identificarea cuvintelor care sugerează
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a forme de
spart); organizare:
exerciții de aflarea sumei/diferenţei a două individual, frontal
numere mai mici decât 100;
- exerciții de aflarea unui termen
necunoscut
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
1. Elemente de limbaj plastic: - identificarea trăsăturilor fizice ale procedurale:
linia, punctul, forme regulate diferitelor personaje din povești; conversația
- ilustrarea prin desen a unor scene din euristică, jocul
2. Tehnici de lucru: linie povești cunoscute; didactic, munca
modulată, repetiţie, îndoire, - realizarea portretului personajului independentă observarea
colaj, decupare, lipire, preferat dintr-o poveste; sistematică a
pensulaţie Produse ale - colaj; materiale: elevilor
1.1
activităţii: desen liber, - colorare după contur, decupare și lipire; mapa elevului,
compoziţii, obiecte 1.2 - realizarea de colaje bidimensionale şi creioane colorate, expunerea și
tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; foarfecă, lipici, analiza
Ceasul 2.1 - utilizarea unor tehnici accesibile de șablon, acuarele, lucrărilor
Copacul anotimpurilor decupare după contur, rularea hârtiei, pensule
Rechinul dințos 2.3 origami, modelaj în funcţie de
2.4 nevoile/opţiunile copiilor;
- realizarea unor compoziţii, individual/în forme de
perechi/în grup, folosind tehnici variate; organizare:
- expunerea lucrărilor realizate,discuţii pe individual, frontal
baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place
cel mai mult? De ce?
Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin
1. Miscare pe muzică demonstrarea lor de către cadrul didactic procedurale:
Miscări sugerate de text 2.1 sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată audiția muzicală,
Miscări sugerate de ritm de preluarea intuitivă / receptarea lor de exercițiul,
2.2
către copii; memorizarea
2. Cântare vocală în grup și 2.3 - observarea unor ilustraţii pe textul observarea
individual 3.1 cântecului care uşurează receptarea materiale: sistematică a
- reproducerea în colectiv a cântecelor CD, CD- player, elevilor
3. Intonarea corectă, expresivă însuşite intuitiv, pronunţând corect ilustrații
și omogenă a cȃntecelor cuvintele în cânt;
- reproducerea în grup a cântecelor însuşite forme de
Ceasul intuitiv, organizare:
respectând sincronizarea; frontal, individual
- marcarea structurii ritmice a cântecului,
prin bătăi din palme, bătăi ale degetului în
bancă, cu bătăi pe genunchi
DEZVOLTARE PERSONALĂ
- enumerarea sarcinilor de lucru ale
1. Programul zilnic diferitelor personaje din poveşti, povestiri, procedurale:
ale persoanelor din viaţa reală; conversația,
- bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală exercițiul, jocul
dintr-o listă cu diferite tipuri de sarcini didactic observarea
(imagini, cuvinte-cheie); sistematică a
2.2 -jocuri de rol/de mimă, referitoare la materiale: elevilor
2.3 sarcinile de realizat într-o zi, acasă sau la fișe de lucru, CD,
3.1 şcoală; videoproiector, evaluare
-exerciţii de apreciere a timpului de lucru calculator formativă
(mai mult, mai puţin) pentru sarcinile pe
care le are de îndeplinit la şcoală şi acasă; forme de
-plasarea etichetelor care conţin sarcini de organizare:
lucru pe cadranul unui ceas; individual, frontal
-emiterea unor afirmaţii pozitive despre
sine şi ceilalţi;
- completarea unui „Tablou al zilei”
Unitatea de învățare: Eroi de poveste / Cântec, joc și voie bună
Nr. de ore: ______________ Perioada: săpt. XIII-XVI

Nr. Conținuturi/ Compe- Obs.


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. Detalieri de conținut tențe
1. - exerciţii de construire corectă a unor enunţuri
Buratino legate de tema „Expoziția”;
-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie;
1.3. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
2.1. -exerciţii de asociere a sunetelor cs/gz cu litera
2.2. „x”;
3.1. -exerciţii de citire a cuvintelor şi de utilizare a procedurale:
3.4. acestora în enunţuri; metoda fonetică
4.1. -exerciţii de citire corectă şi conştientă a unui analitico-sintetică,
4.2. text scurt; conversația, observare
-exerciţii de citire pe roluri; exercițiul, jocul sistematică
- exerciții de înțelegere a textului citit; didactic
- exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe;
Grupurile de sunete cs / gz - exerciții de identificare a cuvintelor unei materiale: evaluare orală
Literele x, X propoziții; fișe de lucru, CD,
Expoziția - exerciții de completare a propoziției; videoproiector,
Un concert extraordinar -scrierea literelor „x/X”; cuvinte, propoziţii; calculator
- exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi
răspunsuri pe teme familiare copiilor;
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se
termină/ conţin un anumit sunet - jocuri de tipul: forme de organizare:
„Telefonul fără fir”, „Fazan”, „Sunetul care se individual, frontal
repetă”, „Nume cu silabă repetată”, activitate frontală
„Completează silaba”, „Grupează după numărul independentă, în
de silabe” perechi
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a
mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor
litere; decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe,
cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer, pe
spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi
acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând
distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte.
2. - exerciţii de identificare a sunetului „ghe” în observare
Sunetul și grupul de litere 1.3. silabe şi în cuvinte; procedurale: sistematică
ghe, Ghe 2.1. - asocierea sunetului „ghe” cu grupul de litere metoda fonetică
Privighetoarea 3.1. analitico-sintetică, evaluare orală
3.2. „ghe/Ghe”;
3.3. conversația,
- exerciţii de citire integrală a cuvintelor; exercițiul, jocul
4.1.
4.2. - exerciţii de citire a unui text scurt; didactic
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri
pe marginea textului citit;
- exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt materiale:
prin modificarea unui sunet; fișe de lucru, CD,
videoproiector,
- alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu
calculator, filme
aceeași formă și sens diferit; didactice
- scrierea grupului de litere „ghe/Ghe”; cuvinte;
- dictare: un fragment din text; aşezarea în pagină
a textului; forme de organizare:
- exerciții de completare a unui rebus;
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
baza ilustraţiei care-l însoţeşte;
-exerciţii de selectare a unei propoziţii din individual, frontal
enunţuri create de elevi; activitate frontală
independentă, în
-exerciţii de citire a textului din manual; perechi
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu
ajutorul întrebărilor;
- joc didactic: „Jocul sinonimelor”;
- completarea cuvintelor cu silaba potrivită
3. Sunetul și grupul de litere 1.3. - exerciţii de identificare a sunetului „ghi” în procedurale: observare
ghi, Ghi
Concursul de ghicitori 2.1. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică sistematică
Neghiniță 3.1. analitico-sintetică,
3.2. - asocierea sunetului „ghi” cu grupul de litere
3.3. conversația, evaluare orală
„ghi/Ghi”;
4.1. exercițiul, jocul
4.2. - exerciţii de citire integrală a cuvintelor; didactic
- exerciţii de citire a unui text scurt;
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri materiale:
pe marginea textului citit; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de identificare a unor cuvinte și videoproiector,
gruparea lor după anumite criterii; calculator, filme
didactice
- alcătuirea de enunțuri pornind de la cuvinte cu
aceeași formă și sens diferit;
- scrierea grupului de litere „ghi/Ghi”; cuvinte; forme de organizare:
- dictare: un fragment din text; aşezarea în pagină individual, frontal
a textului; activitate frontală
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori; independentă, în
- exerciţii de găsire a rimelor; perechi
- exerciţii de citire a textului din manual;
- exerciţii de povestire orală a textului citit cu
ajutorul întrebărilor;
- exerciții de completare a propozițiilor cu
semnele de punctuație potrivite
procedurale:
conversația,
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui taxt pe exercițiul, jocul
baza ilustraţiei care-l însoţeşte; didactic
Recapitulare 1.3 - stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre
4. Pippi Șosețica în Mările 2.1 conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt; materiale: observare
Sudului 2.4 -exerciţii de completare a propozițiilor cu fișe de lucru, CD, sistematică
3.1 videoproiector ,
informații din textul citit;
Evaluare sumativă 3.2 calculator, filme evaluare orală
5. Activități de recuperare/ -exerciţii de completare a cuvintelor cu grupul de didactice
4.1
dezvoltare 4.2 litere potrivit; evaluare scrisă
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu forme de organizare:
ajutorul întrebărilor individual, frontal
activitate frontală
independentă, în
perechi

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

3.1 - realizarea unor experienţe care să pună în procedurale observarea


Unde şi vibraţii evidenţă propagarea sunetului prin diverse medii explicația, sistematică
1. Producerea şi propagarea care-i alterează tăria: un radio care se va acoperi observarea,
sunetelor cu diferite materiale: hârtie, ţesătură, material experimentul probe orale
izolator, vată etc.
- producerea de sunete specifice ploii: picături de materiale: probe practice
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc. hârtie, obiecte din
materiale diverse, autoevaluarea
instrumente muzicale,
radio, videoproiector, portofoliul
calculator experimental

forme de organizare: activitatea


individual, frontal practică
activitate frontală
independentă, în
perechi
procedurale
explicația,
observarea
observarea,
sistematică
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, experimentul
dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din evaluare
caietul de matematică; materiale:
formativă
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor figuri geometrice din
geometrice învăţate (case, castele, pomi, plastic, jetoane,
probe practice
Pătrat, dreptunghi, triunghi, gărduleţe, roboţi etc.); planșe, hârtie
2. 2.2
cerc - reprezentare grafică - decuparea pe contur a formelor geometrice colorată, foarfece,
autoevaluarea
plane de diferite dimensiuni, realizate pe diverse lipici, plastilină
suporturi (hârtie glasată, carton); portofoliul
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin forme de organizare:
desen sau colaj individual, frontal
activitatea
activitate frontală
practică
independentă, în
perechi
3. Cub, cuboid, cilindru, sferă. 2.2 - descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, procedurale observarea
Descriere: fețe – formă, sferă, cilindru – feţe (formă, număr) explicația, sistematică
număr - jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau observarea,
plastic experimentul evaluare
formativă
materiale:
corpuri geometrice probe practice
din plastic, jetoane,
planșe, hârtie autoevaluarea
colorată, foarfece,
lipici, plastilină
portofoliul
forme de organizare:
individual, frontal activitatea
activitate frontală practică
independentă, în
perechi
procedurale:
observarea,
explicația,conversația,
exercițiul, jocul observarea
didactic sistematică
Colectarea, citirea şi 2.1 - jocuri care necesită orientarea în tabele şi
4. materiale: evaluare
înregistrarea datelor 5.2 folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană”
fișe de lucru, CD, formativă
- organizarea datelor unei probleme în tabel
videoproiector,
calculator evaluare scrisă

forme de organizare:
individual, frontal
frontală, individuală
5. Recapitulare 2.1 - jocuri care necesită orientarea în tabele şi procedurale observarea
2.2 folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană” explicația, sistematică
5.2 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, observarea,
3.1 dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din experimentul probe orale
caietul de matematică
6. Evaluare sumativă - decorarea unor obiecte cu motive geometrice materiale: probe practice
Pot mai mult! prin desen sau colaj hârtie, obiecte din autoevaluarea
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca materiale diverse,
forme doar pătrate sau doar cercuri etc. (ex.: un instrumente muzicale, evaluare
copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici, radio, videoproiector, sumativă
medii) calculator
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid,
sferă, cilindru-feţe (formă, număr) forme de organizare:
- organizarea datelor unei probleme în tabel individual, frontal, în
- organizarea datelor unei probleme în tabel perechi
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Elemente de limbaj
plastic: linia, punctul, - realizarea de colaje bidimensionale şi procedurale
1.
forme regulate tridimensionale din hârtie de diferite tipuri; conversaţia euristică,
- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare demonstraţia,
Tehnici de lucru: linie după contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în exerciţiul
modulată, repetiţie, îndoire, funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; activitate frontală, în
2.
colaj, decupare, lipire, - realizarea unor compoziţii, individual/în grup, individuală
2.1 observare
pensulaţie perechi/în grup, folosind tehnici variate;
2.2 sistematică
- realizarea pătratului TANGRAM; materiale
2.3
Produse ale activităţii: desen - expunerea lucrărilor realizate; hârtie glasată, hârtie
liber, compoziţii, obiecte - realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii xerox, creioane
3. aprecieri
decorative speciale şi explicarea alegerilor făcute; colorate, acuarele,
- discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare pensule, plastilină individuale
Hora figurilor geometrice îmi place cel mai mult? De ce?
Cubul și cuboid - decupare și forme de organizare:
asamblare individual, în
Păpușa din ață perechi, pe grupe
Omida din șosetă
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Cântare vocală în grup și 1.4 - însuşirea după auz a cântecelor, prin procedurale:
individual 2.1 demonstrarea lor audiția muzicală,
2. Intonarea corectă, expresivă 2.2 de către cadrul didactic sau cu ajutorul exercițiul,
și omogenă a cȃntecelor 2.3 mijloacelor memorizarea
3. Percuţia corporală (bătăi din 3.1 tehnice, urmată de preluarea intuitivă/receptarea observare
palme, cu degetul în bancă, cu lor de materiale: sistematică
palmele pe genunchi) către copii CD, CD- player,
4. Jucării muzicale din - reproducerea în grup a cântecelor însuşite ilustrații, tuburi aprecieri
materiale şi obiecte intuitiv, muzicale, clopoței, individuale
refolosibile respectând sincronizarea tamburină
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
Acompaniament de jucării
bătăi pe genunchi concurs de
muzicale realizat de copii
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de interpretare
(trianglu, maracas, clopoţel, forme de organizare:
5. exemplu: W.A.Mozart - Flautul fermecat
tamburină) frontal, individual
(uvertura), Rondo ă la Turc)
- dans cu paşi egali pe cântec
Alunelu
- desenarea unor imagini sugerate de textul
Cântecul păsărelelor
cântecelor
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate
DEZVOLTARE PERSONALĂ
procedurale:
- jocuri de mimă; conversația, observare
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje exercițiul, jocul sistematică
1. nonverbale emiţător-receptor; didactic
Jocurile copilăriei
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă aprecieri
Abilităţi de comunicare de 2.1
de unele situaţii date materiale: individuale
bază 2.2
fișe de lucru, CD,
Mesaje verbale, nonverbale, 2.3
videoproiector,
paraverbale simple
calculator

forme de organizare:
individual, frontal
Unitatea de învățare: Vine vara!/ Măsurare, măsuri, instrumente de măsură / Se apropie vacanța mare
Nr. de ore: ______________ Perioada: XVII-XIX

Nr. Conținuturi/ Compe- Obs.


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. Detalieri de conținut tențe
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- exerciţii de identificare a literelor „k/K” în observare
1.3. decupaje din reviste şi ziare; sistematică
2.1. - exerciţii de citire a unor cuvinte ce conţin literele procedurale:
Simpaticul koala „k/K”; (precizări privind pronunţia – „ka”,„ki”); metoda fonetică evaluare
2.2.
3.1. -exerciţii de formare a unor cuvinte ce conţin analitico-sintetică, orală
1. 3.4. literele „k/K”, folosind alfabetarul; conversația,
4.1. - exerciţii de intuire a literelor „k/K” şi de scriere a exercițiul, jocul
4.2. acestora; didactic
-transcrierea cuvintelor formate la alfabetar;
- exerciţii de alcătuire, oral şi în scris, a unor materiale:
propoziţii, pornind de la cuvinte date; fișe de lucru, CD,
- exerciţii de citire a textului din manual; videoproiector,
- exerciţii de citire selectivă; calculator
- exerciții de realizare a corespondenței între
imagine și cuvântul care o denumește; forme de
Literele k, K - exerciții de identificare a sensului unui cuvânt, în organizare:
La cumpărături funcție de context; individual, frontal
Planuri de vacanță - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii activitate frontală
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; independentă, în
decorarea literelor de mână şi de tipar; perechi
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie velină,
foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
cuvintelor, enunţurilor din 3-5 cuvinte menţinând
distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte
-exerciţii de identificare a literelor împrumutate din
alfabetul altor limbi, pe afișe publicitare, invitații
etc; procedurale:
-exerciții de citire cuvintelor ce conțin astfel de metoda fonetică
litere; analitico-sintetică,
-exerciţii de alcătuire a propoziţiilor, pornind de la conversația,
cuvinte date; exercițiul, jocul
didactic
-exerciţii de scriere a literelor de mână (w, W, y, Y,
q, Q), izolat şi în cuvinte; observare
1.1. materiale:
-exerciţii de citire a unui text (din manual); fișe de lucru, CD, sistematică
1.3.
2.1. -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe videoproiector,
2. Literele q, Q, w, W, y, Y 3.1. evaluare
marginea textului citit;Joc didactic: „Uneşte ce se calculator, filme
Scrisoarea 3.2. didactice orală
4.1. potriveşte!”;
La Disneyland
-exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe
forme de
baza ilustraţiei care-l însoţeşte; organizare:
- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre individual, frontal
conţinutul unor enunţuri sau al unui text scurt; activitate frontală
-exerciţii de completare a propozițiilor cu independentă, în
informații din textul citit; perechi
- exerciții de completare a unui rebus;
-exerciţii de povestire orală a textului citit cu
ajutorul întrebărilor
3. 1.5. -exerciţii de memorare a alfabetului limbii române; procedurale: observare
2.3. -exerciţii de scriere a literelor de mână, mici şi conversația sistematică
Alfabetul limbii române 3.5.
4.1. mari, în ordine alfabetică; euristică,
4.4. explicația, evaluare
-exerciţii de ordonare alfabetică, oral şi în scris, a
exercițiul, jocul
didactic

materiale:
fișe de lucru, CD,
videoproiector,
calculator, filme orală
unor cuvinte date;
didactice
-exerciţiu – joc de formulare a unor propoziţii evaluare
alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet forme de scrisă
organizare:
individual, frontal
activitate frontală
independentă, în
perechi
4. -exerciţii de dicţie; frământări de limbă; procedurale:
-exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri; metoda fonetică
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; analitico-sintetică,
Lectură conversația,
Un cal înaripat -jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt;
exercițiul, jocul
Somnoroase păsărele 1.1 -exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să didactic,
Va-can-ță! 1.2 înceapă, să conţină sau să se termine cu o silabă problematizarea,
1.3 dată; jocul de rol
observare
Recapitulare finală 1.5 -exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final
2.1 materiale: sistematică
Pinocchio (fragment) sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt;
2.2 -exerciţii de dicţie, frământări de limbă; fișe de lucru, CD,
evaluare
2.3 videoproiector,
-exerciţii de asociere a sunetului cu litera; orală,
3.1 calculator, filme
3.2 -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; didactice formativă
Evaluare finală
3.3 -exerciţii de recunoaştere a unor cuvinte care se
3.4 repetă într-un text; forme de evaluare
3.5 -exerciţii de copiere/transcriere/ şi scriere după organizare: scrisă
4.1 dictare a cuvintelor; individual, frontal
4.2 activitate frontală evaluare
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte ce
4.3 conţin sunete redate prin grupuri de litere; independentă, în sumativă
4.4 -exerciţii de completare a cuvintelor cu grupul de perechi
litere potrivit;
-exerciţii de formare a unor cuvinte cu ajutorul
alfabetarului;
- Joc didactic: „Eu spun una, tu spui multe!”;
-exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care
conţin grupurile de litere (copiere/
transcriere/dictare); Completare de rebusuri;
-exerciţii de construire corectă a unor enunţuri
după imagini, folosind cuvinte date, legate de o
situaţie creată;
-exerciţii de ordonare logică a cuvintelor în
propoziţie;
-exerciţii de citire corectă a propoziţiilor; intonarea
propoziţiei interogative;
-exerciţii de citire selectivă;
-exerciţii de copiere/transcriere a unor propoziţii
enunţiative şi a unor propoziţii interogative;
Dictare: propoziţii;
-exerciţii de citire a unor texte cunoscute;
-exerciţii de citire selectivă;
-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri
pe marginea textului citit şi a imaginilor care-l
însoţesc;
-exerciţii de citire la prima vedere a unor texte
scurte;
-exerciţii de copiere/transcriere a unui text scurt;
exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului
(dată, titlu, alineat);
-expunerea caietelor elevilor în vederea încurajării
performanţelor individuale
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
procedurale
- realizarea unor experienţe în scopul punerii în explicația,
observarea
Forţe şi mişcare 3.1 evidenţă a forţei gravitaţionale: căderea liberă a observarea,
1. sistematică
Căderea liberă a corpurilor 4.1 diferitelor obiecte experimentul
4.2 - formularea unei concluzii în urma unor observaţii
probe orale
repetate: „Şi creionul, şi cartea, şi căţelul de pluş materiale:
cad pe Pământ/sunt atrase de Pământ” sau „Planta hârtie, obiecte din
probe
are nevoie de apă ca să trăiască” sau „Sunetul încă materiale diverse,
practice
se aude (deşi trece prin diferite materiale)” etc. videoproiector,
- reprezentarea rezultatelor prin desene calculator
autoevaluarea
- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale
asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă forme de
portofoliul
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se organizare:
experimentul
întâmplă într-o navetă spaţială?” etc. individual, frontal
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla activitate frontală
activitatea
dacă…?” independentă, în
practică
perechi
2. Surse de energie: cărbunii şi 3.1 - identificarea surselor convenţionale de energie şi procedurale observarea
petrolul 3.2 a unor surse alternative de energie explicația, sistematică
4.2 - identificarea importanţei energiei în viaţa omului observarea,
a modalităţilor de economisire a energie; experimentul evaluare
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu formativă
privire la anumite atitudini şi comportamente materiale:
observate în mediul înconjurător; - identificarea planșe, filme probe
propriilor greşeli de comportament faţă de mediul didactice, practice
înconjurător; videoproiector,
-identificarea unui şir de efecte ale unei pene de calculator, CD autoevaluarea
curent şi recunoaşterea nevoii de surse alternative
de energie; forme de portofoliul
organizare:
- identificarea căilor de economisire a energiei individual, frontal
electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al activitate frontală activitatea
energiilor convenţionale independentă, în practică
perechi
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
- estimarea unor mărimi (Cam câţi paşi sunt de la
învăţarea prin
uşă până la banca ta;
descoperire,
- măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea
problematizarea,
acesteia în centimetri;
demonstraţia, jocul
- identificarea şi utilizarea instrumentelor de observarea
didactic
măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători sistematică
(rigla, metrul);
Lungimea 6.1 materiale:
3. Unităţi standard: centimetrul - măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de evaluare
6.4 fișe de lucru, CD,
măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei etc.) formativă
(1 m = 100 cm) instrumente de
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea
măsură pentru
lungimii unor obiecte de formă asemănătoare evaluare
lungimi,
- completarea, până la egalizare, a lungimii a două scrisă
videoproiector,
obiecte
calculator, film
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile
didactic
de măsură (ex.: Taie o bucată de sfoară de 50 cm
etc., plantează bulbii la 10 cm distanţă etc.)
forme de
organizare:
individual, frontal
frontală,
individuală
4. 6.1 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale observarea
6.4 (pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru măsurarea procedurale sistematică
Capacitatea capacităţii explicația,
- măsurarea capacităţii unor vase folosind etaloane
de forme şi mărimi diferite, urmată de consemnarea
şi discutarea rezultatelor, cu folosirea expresiilor
„mai mult”, „mai puţin”, „plin”, „gol” etc.
- comparări de capacităţi de obiecte (de exemplu, observarea,
de câte ori se cuprinde conţinutul unui recipient experimentul,
într-altul mai mare) activitatea practică
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a capacităţii lor materiale:
- identificarea unor obiecte pe baza unor vase gradate, vase, probe orale
caracteristici privind capacitatea acestora („plin”, pahare, flacoane,
Unităţi nonstandard
„gol” etc.) film didactic, probe
Unităţi standard: litrul
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea videoproiector, practice
acesteia în litri calculator
- identificarea şi utilizarea instrumentelor de autoevaluarea
măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători forme de
(rigla, vasul gradat) organizare:
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu individual, frontal, în
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea perechi
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.)
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea
dimensiunilor/capacităţii unor obiecte/vase de
formă asemănătoare
- completarea, până la egalizare, a lungimii/
capacităţii a două obiecte
5. 6.3 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, procedurale:
5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei conversaţia,
Banii - recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 exerciţiul,
Leul: monede şi bancnote bani, 50 de bani explicaţia, munca observarea
Schimburi echivalente valoric - adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind independentă, sistematică
în concentrul 0-100 bancnotele şi monedele învăţate învăţarea prin
- schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu descoperire, probe orale
altul având aceeaşi valoare problematizarea,
demonstraţia, jocul
- punerea în corespondenţă: 1 leu →
didactic
o pâine; 1 leu → o acadea etc; 5 lei → un suc; 5 lei
→ o revistă
materiale:
- negocierea unor schimburi de obiecte echivalente
monede și
valoric (troc)
bancnote, fișe de
- echivalarea ca valoare a unor grupuri de obiecte
lucru, CD,
cu un singur obiect (3 creioane ≈ 1 pix)
instrumente de probe
- calcularea costurilor (şi a profitului, în cazul
măsură pentru practice
vânzării) unor obiecte confecţionate de copii
lungimi,
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă
videoproiector, autoevaluarea
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma
calculator, film
de bani de care dispun
didactic
- jocuri de utilizare a banilor: La piaţă, La librărie,
La chioşc
forme de
- rezolvarea unor probleme legate de stabilirea unui
organizare:
buget pentru un scop precis
individual, frontal
- estimarea bugetului necesar pentru atingerea unui
pe grupe
scop
6. 3.1 - identificarea surselor convenţionale de energie şi procedurale:
6.1 a unor surse alternative de energie; conversaţia,
Recapitulare 6.3 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale exerciţiul, observarea
Evaluare sumativă 6.4 (pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru măsurarea explicaţia, munca sistematică
Pot mai mult! capacităţii; independentă,
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă învăţarea prin probe orale
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma descoperire,
de bani de care dispun; problematizarea, probe
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu demonstraţia, jocul practice
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea didactic
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.) evaluare
materiale sumativă
planșe, fișe de
lucru, jocuri
didactice, CD cu
jocuri interactive

forme de
organizare:
individual, frontal
pe grupe
7. 1.2 - jocuri care necesită orientarea în tabele şi procedurale:
1.3 folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană” conversaţia,
1.6 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, exerciţiul,
Recapitulare finală 2.1 dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul explicaţia, munca
 Numerele naturale de la 0 la 2.2 de matematică; independentă,
100 3.1 - descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, învăţarea prin
3.2 sferă, cilindru-feţe (formă, număr); descoperire,
• Corpul omenesc 4.1 - recunoaşterea organelor şi localizarea acestora problematizarea,
4.2 folosind imagini din atlase sau mulaje demonstraţia, jocul observarea
• Adunarea şi scăderea 6.1 - punerea în scenă a unor probleme/situaţii didactic sistematică
numerelor naturale în 6.2 problematice care folosesc operatorii logici „şi”,
concentrul 0-100, fără trecere 6.3 „sau”, „nu”; materiale probe orale
peste ordin 6.4 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir planșe, fișe de
(ex.: numerotarea clădirilor pe o stradă); lucru, jocuri probe
• Plante - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor didactice, CD cu practice
numere naturale prin compararea acestora două jocuri interactive
• Adunarea şi scăderea câte două; evaluare
numerelor naturale în - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea forme de sumativă
concentrul 0-100, cu trecere sau eliminarea unui număr de unităţi organizare:
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici individual, frontal
peste ordin
decât 100; pe grupe
• Animale - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea
sau eliminarea unui număr de unităţi
 Măsurare, măsuri, - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse
instrumente de măsură obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu
alte obiecte precizate;
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri
ale animalelor şi plantelor;
- relaţionarea principalelor structuri ale
organismului uman şi animal cu rolurile acestora;
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100;
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului,
a modalităţilor de economisire a energiei;
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu
privire la anumite atitudini şi comportamente
observate în mediul înconjurător;
- identificarea propriilor greşeli de comportament
faţă de mediul înconjurător;
- identificarea căilor de economisire a energiei
electrice şi recunoaşterea caracterului limitat al
energiilor convenţionale;
Evaluare finală
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind
bancnotele şi monedele învăţate;
- realizarea unor experienţe care să pună în
evidenţă propagarea sunetului prin diverse medii
care-i alterează tăria: un radio care se va acoperi cu
diferite materiale: hârtie, ţesătură, material izolator,
vată etc.;
- producerea de sunete specifice ploii: picături de
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc.;
- identificarea surselor convenţionale de energie şi
a unor surse alternative de energie;
- stabilirea, prin observare, a principalelor structuri
ale animalelor şi plantelor;
- precizarea lunilor specifice unui anotimp.
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
Foto-film - Colegii mei
1. Albumul clasei procedurale
conversaţia
euristică,
- realizarea de colaje bidimensionale şi
Tehnici de lucru: linie demonstraţia,
modulată, repetiţie, îndoire, tridimensionale din hârtie de diferite tipuri
2. 1.1 exerciţiul
- utilizarea unor tehnici accesibile de decupare
colaj, decupare, lipire, 1.2 activitate frontală,
pensulaţie după contur, rularea hârtiei, origami, modelaj în
2.1 în grup, individuală
funcţie de nevoile/opţiunile copiilor observare
2.2 - confecţionarea de jocuri şi jucării din diverse sistematică
Produse ale activităţii: desen materiale
2.3 materiale, prin tehnici accesibile
liber, compoziţii, obiecte hârtie glasată,
3. - confecţionarea de păpuşi pe băţ sau pe mână
decorative aprecieri
2.4 hârtie xerox,
precum şi decoruri simple pentru o minipiesă de individuale
Karatistul creioane colorate,
teatru de păpuşi;
Portretul cu ochelari acuarele, pensule,
- realizarea de picturi pe folie de plastic pentru
Borcanul cu limonadă plastilină
decoruri utile în serbări.
(amprentare)
Album de vacanță forme de
organizare:
individual, în
Evaluare finală perechi, pe grupe

MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1. Ritmul 1.4 - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale procedurale: observare
Dezvoltarea simţului ritmic 2.2 naturii cu onomatopee lungi-scurte, cântate tare- audiția muzicală, sistematică
3.1 încet, repede-lent (exemplu : „Jocul animalelor” - exercițiul,
Tempoul rapid / lent 3.2 imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni memorizarea aprecieri
2.
Interpretarea vocală specifice, jocul „Ploaia şi vântul”, jocul silabelor individuale
Mişcări libere muzicale - ma, me, mi, mo, mu, jocul „Cântă ca materiale:
Mişcări sugerate de text mine!” etc.) CD, CD- player, concurs de
Mişcări sugerate de ritm - emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de ilustrații, tuburi interpretare
dicţie şi de sincronizare; numărători muzicale, clopoței,
3. Evaluare finală - desenarea unor imagini sugerate de textul tamburină
diferitelor strofe ale unui cântec;
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite;
Vacanța - desenarea unor imagini sugerate de textul forme de
cântecelor; organizare:
- învățarea cântecelor pentru serbare. frontal, individual
DEZVOLTARE PERSONALĂ
procedurale:
conversația,
1. În vacanță - exprimarea caracteristicilor propriei persoane exercițiul, jocul
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, didactic
speriat, uimit)
2.1
Recapitulare finală - propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece materiale: observare
2. Exerciții și activități de 2.2
cu emoţii” fișe de lucru, CD, sistematică
2.3
consolidare - jocuri de mimă videoproiector,
3.3
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/ calculator
Evaluare finală finalul zilei, la începutul/finalul unei activităţi)
-expunerea planurilor de vacanță. forme de
organizare:
individual, frontal