Sunteți pe pagina 1din 6

Grădiniţa cu Program Normal

Prof. Inv. Presc.


An şcolar :

Raport de evaluare initială


Grupa Mare

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I , an şcolar...., respectiv în perioada la grupa mare a avut drept scop evaluarea
cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite în cursul anului şcolar anterior. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor
în raport cu tematica parcursă.
În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape:
-Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective;
-Formularea itemilor;
-Stabilirea timpului necesar fiecărui item;
-Fixarea punctajului pentru fiecare item;
-Stabilirea unei scări de apreciere;
-Centralizarea rezultatelor.
Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al programei,
organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari.
Perioada de evaluarea iniţială a cuprins toate secvenţele zilnice : ADP, ALA, ADE. și a vizat cunoaşterea copiilor, identificarea cunoştinţelor
şi deprinderilor cu care copii vin la intrarea in gradinita in vederea planificarii demersului didactic din perioada următoare.
Instrumentele utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta copiilor şi de faptul că grupa este formată din 36 copii de 5-6 ani:
- observarea copiilor în timpul diferitelor activităţi
- dialogul cu copiii şi părinţii
- studiul produselor activităţii
- fişe de lucru individuale
- probe orale, scrise, actional-practice, chestionare.
Obiectivele prioritare ale acestui demers au fost:
- acomodarea, socializarea şi intergarea în colectiv a tuturor copiilor;

- stabilirea măsurilor ameliorative şi recuperatorii.


Nr. Categoria de
Comportamente măsurabile Tipul activităţii Itemi
crt. activitate
 să pronunţe corect sunetele limbii  discuții libere  pronunţă sunetele limbii române și
române și grupurile de sunete grupurile de sunete
specifice limbii române  jocuri exercițiu
 utilizează raporturile gramaticale;
EDUCAREA  să utilizeze corect raporturile  lectură după imagini
1.
LIMBAJULUI gramaticale  se exprimă corect în propoziţii simple ;
 rezolvare de fişe
 să se exprime corect în propoziţii  să exprimeă corect în propoziţii .
simple și dezvoltate

 să constituie mulțimi după culoare  exerciţii de constituire a  constituie mulțimi după culoare
mulțimilor
 să constituie mulțimi după formă  constituie mulțimi după formă
 exerciții cu cu material
 să numere de la 1 la 5, asociind individual  numeră de la 1 la 5, asociind numărul cu
ACTIVITĂȚI numărul cu cantitatea cantitatea
2.
MATEMATICE  joc exercițiu de numărare
 să numere de la 1 la 5, asociind  numără de la 1 la 5, asociind numărul cu
numărul cu cantitatea, ordonând  exerciții de ordonare cantitatea, ordonând crescător și
crescător și descrescător descrescător
 rezolvare de fişe

 să recunoască activități specifice în  joc exercițiu  recunoaște activități specifice în familie


familie
 denumește anotimpurile si asociaza corect
CUNOAŞTEREA
3.  să denumesca corect anotimpurile , imaginea cu anotimpul cerut;
MEDIULUI  rezolvare de fişe
sa asociaze corect imaginea cu
anotimpul cerut

4. EDUCAŢIE  Să cunoască numele, formule de  discuții libere  cunoaște numele, formule de adresare,
PENTRU adresare, adresa, forme de salut adresa, forme de salut
SOCIETATE  lectură după imagini
 să-şi exprime opinia cu privire la  rezolvare de fişe  îşi exprimă opinia cu privire la
consecinţele pozitive sau negative consecinţele pozitive sau negative ale unor
ale unor comportamente comportamente

 să recunoască materiale specifice  joc senzorial  recunoaște materiale specifice

 să utilizeze tehnici de lucru specifice  aplicație  întinde pasta de lipit pe hârtie


ACTIVITATE
5. abilităților practice  pliază hârtia
PRACTICĂ
 îndoaie sârma

 să intoneze corect și omogen  joc-exercițiu  intonează corect și omogen respectând


respectând tonul tonul
EDUCAŢIE  cântece
6.
MUZICALĂ  să intoneze corect linia melodică și  intonează corect linia melodică și sunetele
sunetele înalte și joase înalte și joase

 să obţină o lucrare din imaginație  pictură  trasează cu pensula pete de culoare, linii,
utilizând materiale specifice, puncte respectând tema și încadrându-se
EDUCAŢIE orientându-se în spațiu  modelaj corect în pagină
7. ARTISTICO-
PLASTICĂ  să utilizeze tehnici de modelare și  modelează utilizând tehnici de modelare și
procedee însușite anterior procedee însușite anterior

 să execute exerciţii de mers şi  joc de mișcare  execută mersul şi alergarea


alergare păstrând poziţia corectă
EDUCAŢIE  ștafetă  ridică braţele, sare ca mingea, stă într-un
8.  să execute mişcări corecte de picior
FIZICĂ
orientare în schema corporală
 aleargă spre reperul dat

o sarcină realizată ( A)
o sarcină realizată parţial (D)

Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire
am tras următoarele concluzii:

I Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care
prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria
voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .
Măsuri ameliorative
Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recupertare şi exersare a comunicării orale în
activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în
repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor
sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice . Toţi copiii formează şi denumesc corect
mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 5. Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică
corect poziţiile spaţiale ale obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii ,
folosirea defectuoasă a limbajului matematic.
Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii . De asemenea vom încerca să folosim jocuri
educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii în fixarea cunoştinţelor matematice.

III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică
elemente componente ale mediului (plante, animale , obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; nu toţi denumesc
corect anotimpurile , nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică.
Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile experientiale cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă .
Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora . Se vor
organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudoini ecologice faţă de mediul înconjurător.
IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup , însă , există şi unii copiii care dovedesc un comportament necivilizat
în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru realizarea unei sarcini , pe când alţii , preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă , conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale
actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea
vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuiri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V Domeniul om şi societate –Activităţi practice


Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice , utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în
general lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui componente ; coordonarea ambelor mâini nu
estre perfecţionată.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi , stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor . Vom desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în
echipă.

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi plastice


În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează
plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină , respectarea proporţiilor ; rigiditatea mâinilor.
Măsuri ameliorative
Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări îngrijite , să-şi exprime opinia faţă de propria
lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea..

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală


Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului , audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut , unii
recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul .
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului , nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă toţi deodată la unison.
Măsuri ameliorative
Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese) , unele cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore..
VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică
În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn
diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei
corporale , în păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc..
Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la
propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi
abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel
încât toţi preşcolarii grupei pot urma cu succes grupa mijlocie.