Sunteți pe pagina 1din 9

Tipuri de fraudă de asigurare

Clasificarea infracț iunilor de asigurare

Crime în industria de asigurări au crescut pericol public , pentru ca să împiedice


sau să blocheze executarea sarcinilor sale de bază , asociate cu formarea în
detrimentul contribuț iilor în numerar ale fondului de încredere
de asigurare , destinate să compenseze posibilele daune . Incriminarea pieț ei
de asigurări împiedică livrarea de asigurare astfel de funcț ii importante , ș i
o stabilitate mărită , a limita riscurile economice , încurajarea iniț iativei
antreprenoriale . Publicaț iile pe acest subiect oferă o clasificare destul de detaliată în
mai multe etape a infracț iunilor în industria asigurărilor [1] .

În conformitate cu această clasificare, toate infracț iunile sunt împărț ite în


direcț ia ( a ) împotriva asiguratorului ș i ( b ) împotriva asiguratului . În primul
rând , la rândul lor , sunt împărț ite în infracț iuni intra , subiecț ii care sunt angajaț i
ai societăț ii de asigurări , ș i criminalităț ii externe , acestea sunt subiectele brokerilor
de asigurare ș i asigurători ( beneficiari ). Infracț iunile împotriva asiguratului pot fi
comise atât în domeniul activităț ii de asigurare reală ( în acest caz, angajaț ii
companiilor de asigurări ș i intermediarii de asigurări sunt subiectul infracț iunii ),
cât ș i în sfera activităț ii de asigurare fictivă ( subiecț ii sunt creatorii ș i participanț ii
unei companii de asigurări fictive ). Fiecare subiect este caracterizat de anumite
tipuri de infracț iuni , iar gama acestor infracț iuni este foarte largă :

• • fraudă ( articolul 159 din Codul penal );

• • răpirea sau deteriorarea documentelor , ș tampilelor , sigiliilor ( art. 325


din Codul penal );

• • abuz de autoritate ( articolul 201 din Codul penal );

• • luare de mită comercială ( art. 204 din Codul penal );

• • deturnare sau delapidare ( articolul 160 din Codul penal );


• • fals oficial ( art. 292 din Codul penal );

• • dare de mită ( art. 291 din Codul penal );

• • Afaceri false ( art. 173 din Codul penal );

• • afaceri ilegale ( articolul 171 din Codul penal ); ș i colab .

Infracț iuni împotriva asigurătorului

Potrivit Rosstrakhnadzor , anual asigurătorii ruș i pierd până la 15 miliarde de


ruble . de la - pentru rea - credinț ă a clienț ilor și angajaț ilor , cu
aproximativ 70% din toate cazurile de fraudă de asigurare conturi pentru fraudă în
domeniul asigurărilor auto [2] .

Experț ii spun că prezenț a în Rusia a trei categorii de fraudă de asigurare :


1) grupări criminale ș i angajaț ii companiilor de asigurări , încercarea de a face bani
în domeniul fraudei de asigurare ; 2) clienț i individuali , care introduc societatea
înș elătoare ; 3) fraudă de asigurare neintenț ionată . Cele mai multe activităț i
frauduloase comune în ceea ce priveș te astfel de obiecte de securitate , cum ar fi
vehicule , în special autoturisme , marfa , diverse companii de proprietate ș i
cetăț eni , viaț a ș i sănătatea cetăț enilor . Analiza cauzelor penale arată , că printre
tipurile de asigurare , care sunt cel mai adesea supuse unor acț iuni frauduloase din
partea asiguratului , sunt următoarele :

•• de viaț ă și de asigurări de sănătate - 10,2% din suma totală de


fraudă , comise în domeniul asigurărilor ;

• • asigurarea autovehiculelor - 62,4%;

• • asigurare pentru animale de companie - 5%;


• • alte tipuri de asigurări de proprietate - 22,4%.

Printre diferitele tipuri de fraudă în suma totală a plăț ilor , obț inute prin
fraudă , ponderea cea mai mare (60%) au reprezentat supraestimarea valoarea
daunelor pentru asigurare a bunurilor persoanelor fizice , iar cea mai mică (5%) -
privind dubla asigurare de asigurare a bunurilor persoanelor juridice .

În ceea ce priveș te asigurările auto, cea mai mare pondere (50%) revine cererilor
false pentru plăț ile de asigurare . Ponderea cea mai mare ( cu 15%) a furnizat date
incorecte la încheierea contractelor de asigurare revine de asigurare a bunurilor
persoanelor fizice ș i juridice . În cazul asigurării de accidente, frauda de asigurare
se recurge sub formă de creanț e false (40%), supraevaluarea cuantumului
pierderilor (30%).

Acț iunile care permit frauda cu obiectul asigurat se desfăș oară în diverse
moduri, în funcț ie de obiectul asigurării ș i de tipul de proprietate asigurată ( cu
asigurarea de proprietate ). Frauda cu vehicule , în special maș ini , în scopul de a
obț ine în mod ilegal despăgubirea de asigurare se realizează în principal prin
incendiere , furt fals , accidente instsenirovaniya , furt
instsenirovaniya , jaf , incendiere .

În ceea ce priveș te metoda sa de a comite fraudă de asigurare este un act foarte


dificil , deoarece acesta include o serie întreagă de acț iuni ale infractorilor ,
care vizează punerea în aplicare a acestuia . Conform regulilor de asigurare, există o
singură posibilitate pentru a primi plata asigurării - apariț ia unui eveniment de
asigurare . Astfel, persoanele , care intenț ionează să comită infracț iuni împotriva
intereselor materiale ale societăț ilor de asigurare trebuie să creeze în mod artificial
un eveniment de asigurare , adică . e . dramatiza - l . Pentru punerea în aplicare a
planurilor, dar a comiterii fraudei împotriva asigurătorului, sunt necesare trei
condiț ii : 1) încheierea unui contract de asigurare ș i plata unei prime de
asigurare ; 2) organizarea unui eveniment de asigurare în raport cu proprietatea
asigurată ; 3) depunerea unei cereri pentru un eveniment de
asigurare . Crime , săvârș ite în scopul de a obț ine plata de asigurare , sunt
clasificate ca fiind foarte puț ine în întreaga structură a infracț iunii , în cazul în
care punerea în scenă se desfăș oară în comiterea aproape fiecare act . Astfel de
infracț iuni , însoț ite de o pregătire temeinică a evenimentului de
asigurare , conspiraț ie penală , mărturie falsă , necesită un nivel extrem de
profesional de detectare ș i investigare .

Putem distinge o anumită secvenț ă de activităț i frauduloase în industria


asigurărilor . În primul rând, fraudatorii gândesc cu atenț ie ș i dezvoltă în detaliu
scenariul „ evenimentului de asigurare ”. Pentru acț iunile pregătitoare punerea în
scenă a evenimentului asigurat pot fi clasificate după cum urmează :

• • alegerea companiei de asigurare ;

• • căutare de obiecte de asigurare ;

• • alegerea locului ș i a timpului spectacolului ;

• • încheierea unui contract de asigurare ;

• • plata primelor de asigurare ș i altele .

Mai departe, fraudatorii recurg la punerea în aplicare a măsurilor


pentru punerea în scena a evenimentului de asigurare . Astfel de „ evenimente ” vor fi :

• • circulaț ia bunului asigurat ;

• • crearea urmelor materiale ale evenimentului asigurat ;

• • crearea urmelor perfecte ale evenimentului ;

• • afirmaț ie falsă ;

• • lecturi false cu bună ș tiinț ă .

În cele din urmă , infractorii au recurs la astfel de metode pentru a ascunde faptul de
asteptare , cum ar fi :

• • ascunderea valorii reale ș i a proprietarului imobilului ;


• • ascunderea urmelor materiale ale participării cuiva la refacerea unui
eveniment asigurat ;

• • ascunderea interesului cuiva pentru un eveniment de asigurare ;

• • promovarea propriului alibi ;

• • ascunderea bunului asigurat în sine , „ vătămat ” ca urmare a evenimentului


asigurat .

Clasificarea tipurilor de infracț iuni , comise în scopul de a obț ine ilegal

de plată de asigurare

Putem distinge trei grupuri de crime , legate de fraudă în sectorul


asigurărilor . Primul grup cuprinde uciderea , calificarea cerere . „ h ” art . 105 Cod
penal , t . e . crimă , comise pentru motive de mercenari ( în scopul de a obț ine
ilegal de plată de asigurare ). Acest tip de criminalitate , la rândul lor , pot fi
împărț ite în următoarele grupe : a ) uciderea persoanei asigurate cu dramatizarea
circumstanț elor individuale ale evenimentului asigurat ; b ) uciderea asiguratului
cu o pretenț ie de accident ; c ) uciderea semnelor antropologice ș i emiterea acestuia
ca asigurat ; ș i colab . Al doilea grup include acț iuni frauduloase în legătură cu
interesele materiale ale companiilor de asigurare , calificate în condiț iile art . 159
din Codul penal . Al treilea grup este format din criminalitate , care sunt asociate
taxe principale ș i săvârș ite în scopul de a obț ine ilegal plăț i de asigurare , astfel
de informaț ii înș elătoare ( art . 306 CP ), coliba citiri false ( art .
307 CP ), substituirea documentelor ( Art . 327 CC ).

activităț i frauduloase , săvârș ite în scopul de a obț ine ilegal de plată


de asigurare , sunt destul de diverse , astfel încât acestea pot fi caracterizate din
unghiuri diferite ș i poziț ii . Deci , frauda poate fi comisă în etapele încheierii ș i
executării unui contract de asigurare : a ) la încheierea unui contract de asigurare ; b ) în
perioada de valabilitate a acestuia ; c ) la etapa încheierii unui contract de asigurare
după producerea unui eveniment asigurat . Activităț ile frauduloase asigurătorii pot
efectua în mod independent sau în complicitate cu alte persoane , de exemplu , angajaț i
, cum ar fi companiile de asigurări , ș i alte organizaț ii ( poliț ie
rutieră , grefierul ). Uneori, astfel de crime sunt comise de grupuri
de crime organizate .

Activităț ile frauduloase asigurate pot fi, de asemenea, clasificate în funcț ie de


tipul de asigurare . În special , în etapa încheierii contractului de asigurare , puteț i
selecta diferite acț iuni ale asigurătorilor , fraude comise de asigurător , ca urmare
a : a ) anunț area sumei asigurate peste valoarea reală a obiectului
asigurat ; b ) asigurarea multiplă și simultană a obiectului cu diverș i
asigurători ( asigurare dublă ); în ) nedivulgarea tuturor circumstanț elor , care sunt
de o mare importanț ă pentru determinarea riscului de asigurare , contrar
cerinț elor Codului civil .

activităț i frauduloase în scopul de a obț ine ilegal compensaț ii pentru marfa


asigurat transportate , de regulă , prin falsificarea de documente cu privire
la pierderea lor , deteriorarea ș i aș a mai departe . n .

Acț iuni frauduloase împotriva asiguratului ș i proprietăț ii întreprinderilor ș i


cetăț enilor sunt efectuate prin furturi , furt , incendii . Un exemplu tipic de astfel de
acț iuni este incendiul ca o modalitate de a-ș i îmbunătăț i afacerile
financiare . Potrivit unor surse străine , aproximativ 15% din toate cazurile de daune
rezultate în urma unui incendiu sunt atacuri incendiare deliberate . Mai mult decât
atât, aceste infracț iuni sunt comise atât la atribuirea bunurilor asigurate ș i
obț inerea de rambursare de asigurare , precum și pentru „ reabilitare “ a
companiilor , care sunt la deschiderea procedurii de faliment ( faliment ) [1] .

Cu asigurarea personală , t . e . de asigurare de viaț ă și sănătatea


cetăț enilor , fraudă pentru a obț ine o acoperire de asigurare efectuate de
falsificarea evenimentului asigurat ca urmare a unei înț elegeri secrete cu angajaț ii
instituț iilor medicale și falsificarea documentelor , dovezi de mutilare .

Frauda de asigurare în străinătate

În străinătate, frauda de asigurare este răspândită în două domenii : în SUA ș i


Canada, prevalează în asigurarea medicală ș i personală , în Europa, actele ilegale
sunt mai des comise în asigurarea de proprietate , inclusiv în asigurarea auto .
Piaț a asigurărilor din SUA este formată din peste 5 mii . companii , ale căror
active depăș esc 1,8 trilioane de dolari . Acesta este unul dintre cele mai mari ș i mai
independente sectoare de afaceri din ț ară . În consecinț ă, pierderile anuale ale
asigurătorilor sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de dolari , ceea ce
reprezintă aproximativ 1 mii . dolari , pentru o familie . Cele mai frecvente
infracț iuni sunt comise în asigurări de sănătate - 80 miliarde de dolari , asigurări
auto - 14,5 miliarde de dolari , asigurări de întrerupere - 1,3 miliarde de
dolari , asigurări la domiciliu - 1,6 miliarde de dolari , asigurări de viaț ă
- 1,4 miliarde de dolari .

În Canada , experț ii estimează că fraudatorii de asigurări produc daune de cel


puț in 1,3 miliarde de dolari anual . Se crede , că de la 10 la 15 de centi din fiecare
dolar premiu merge la creanț ele de asigurare , cererile frauduloase
iniț iate . Conform calculelor Asociaț iei canadiene împotriva fraudei în sectorul
asigurărilor (Canada Coaliț ia Împotriva Fraudei în Asigurări - CCAIF), asigurătorii
fără scrupule plătit aproximativ de 10 - 15% din volumul total al primelor
de asigurare colectate anual .

Comitetul european de asigurări estimează pierderile cauzate de frauda în


Europa la 8 miliarde de euro , ceea ce reprezintă 2% din totalul primelor de asigurare
din ț ările UE [1] .

În Germania, daunele cauzate de frauda de asigurare sunt estimate la 5 - 8% din


numărul total de plăț i de asigurare . Cu toate acestea, există este punctul de
vedere , dimensiunea abuzului este de fapt mult mai mult . Numai în asigurarea de
transport, aceasta ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro pe an [2] . Majoritatea
infracț iunilor sunt comise în sectorul asigurărilor auto . Cea mai comună metodă de
acț iune de către clienț ii lipsiț i de scrupule ale companiilor de asigurare este furtul
fals de vehicule . Trebuie remarcat faptul , că acț iunile frauduloase cu vehicule
distribuite nu numai în Germania . Deci , la începutul anului 1990 agenț iilor . cel
mai tipic exemplu de acest tip de acț iune în Franț a , Statele Unite ș i în alte ț ări
a fost incendiere masina proprie , asigurat cu privire la suma , în plus faț ă de costul
său .
Frauda de asigurare se realizează sub forma unor accidente de înscenare cu
modele sau cu maș ini deja avariate , precum ș i simularea accidentelor cu ajutorul
martorilor falș i . Astfel , o comisie specială a Departamentului Poliț iei Criminale
din Renania de Nord-Westfalia a identificat aproximativ 50
de grupuri care aveau ș oferi profesioniș ti de „ urgenț ă ” . Aceste ateliere grupuri
deț inute , în cazul în care au fost restaurate automobile , dintre care unele
se încadrează în „ accident “ la zece ori pe an , [3] . Actele frauduloase similare sunt
în prezent comise în ț ara noastră .

In Marea Britanie, frauda de asigurare este cel mai favorabil tip de risc-
rentabilitate a activităț ii criminale , iar cele mai mari minciuni pericol în faptul , că
veniturile , primite de fraudă de asigurare , sunt utilizate pentru a finanț a alte
activităț i criminale . Potrivit Autorităț ii pentru servicii
financiare ( FSA), fraudatorii din Marea Britanie reprezintă aproximativ 10% din
plăț ile de asigurare personală ș i aproximativ 15% pentru asigurarea de proprietate
a proprietarilor de case . Compania de asigurari Norwich Union a publicat recent
rezultatele unei sinteze de cercetare , realizat de acesta , pe baza diferitelor rapoarte
cu privire la amploarea fraudelor din Marea Britanie . Potrivit companiei
estimeaza , peste 2004 g . pierderile economice din acț iunile fraudatorilor de
asigurări s-au ridicat la 15,8 miliarde f . Art . În total , potrivit companiei , plăț ile
pentru cazurile de fraudă de asigurare se ridică la 1,4% din PIB pe
an , sau 650 p . Art . pe gospodărie Marea Britanie .

În Franț a, pierderile , cauzate de necinstite clienț ii companiilor


de asigurări , estimat la aproximativ cu 3 miliarde de dolari . Conform cifrelor
oficiale , doar cazurile dezvăluite de fraudă reprezintă un total de 10% din
indemnizaț ia de asigurare plătită . În ciuda acestui fapt , există o convingere
generală , că Franț a este în plumb în Europa în ceea ce priveș te eficacitatea luptei
cu crima de asigurare .

În ceea ce priveș te responsabilitatea pentru fraudă de asigurare , apoi , de


exemplu , în Statele Unite , această problemă este reglementată la nivel de stat . Din
acest motiv, o importanț ă deosebită este schimbul rapid de informaț ii , care ,
cu toate acestea , este posibilă numai cu garanț ii explicite de
confidenț ialitate . Acesta prevede legislaț ia privind confidenț ialitatea
informaț iilor (1) asigurătorul (legile Pri-Vacy), care protejează drepturile
asiguraț ilor și beneficiarilor de divulgarea de informaț ii
confidenț iale , ș i (2) asigurătorul (legile imunitate), asigurarea siguranț ei
schimbului de informaț ii între asigurători ș i autorităț i . Unele state au legislaț ie
comună pentru toate tipurile de asigurări , altele doar pentru anumite tipuri
de asigurări . Prin urmare, experț ii în dreptul asigurărilor consideră că este
necesară extinderea acestor acte legislative . Proiectele de legi sunt în mod constant
în curs de dezvoltare în Statele Unite , care implică îmbunătăț irea legislaț iei
de stat , îndreptate împotriva fraudei de asigurare .