Sunteți pe pagina 1din 79

THE ANCIENT AND BYZANTINE GOLD COINAGES

IN THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF TRANSYLVANIA

*
MONEDA DE AUR ANTICĂ ŞI BIZANTINĂ
ÎN MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Cristian Găzdac Livia Călian Ágnes Alföldy-Găzdac

1
2
ROYAL NUMISMATIC INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY NATIONAL HISTORY MUSEUM OF
SOCIETY AND ART HISTORY CLUJ-NAPOCA TRANSYLVANIA CLUJ-NAPOCA

COINS FROM ROMAN SITES AND COLLECTIONS


OF ROMAN COINS FROM ROMANIA

editor
Cristian Găzdac

VOL. III/2

THE ANCIENT AND BYZANTINE GOLD COINAGES


IN THE NATIONAL HISTORY MUSEUM
OF TRANSYLVANIA

MONEDA DE AUR ANTICĂ ŞI BIZANTINĂ


ÎN MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE
A TRANSILVANIEI

Cristian Găzdac Livia Călian Ágnes Alföldy-Găzdac

Cluj-Napoca, 2007

3
This volume has been available for publication
owing to the support by:
CNCSIS Grant no. 413, theme no. 3
CNCSIS Grant no. 1489, theme no. 1
ROTARY CLUB, North Fort Myers, Florida, USA

Acest volum a fost publicat datorită sprijinului oferit de:


Grant CNCSIS nr. 413, tema nr. 3
Grant CNCSIS nr. 1489, tema nr. 1
CLUBUL ROTARY, North Fort Myers, Florida, SUA

Photos / Fotografii: Sergiu Odenie, Cristian Găzdac


Photos’processing / Prelucrarea fotografiilor: Cristian Găzdac

Copyright © Cristian Găzdac, 2007

ISBN 978-973-7867-84-1

Cluj-Napoca
e-mail: mega@edituramega.ro
www.edituramega.ro

4
Prefaţă / Foreword

În volumul dedicat monedelor In the volume dedicated to the Roman


romane republicane din colecţia Muzeului republican coins in the National History
National de Istorie a Transilvaniei, apărut la Museum of Transylvania released at the end
sfârşitul anului 2006, menţionam existenţa of year 2006, we mentioned a project on the
unui proiect de publicare a materialului publication of the numismatic material in
numismatic din muzeul clujean. Ne face our museum. We are pleased to present in
plăcere să vă prezentăm în volumul de faţă the present volume the collection of ancient
colecţia de monede de aur antice şi bizantine and Byzantine gold coins from the same
ale muzeului respectiv. museum.
Acelaşi colectiv de autori, Cristian The same team of authors, Cristian
Găzdac, Livia Călian, Ágnes Alföldy-Găzdac, Găzdac, Livia Călian, Ágnes Alföldy-Găzdac,
au reuşit în timp record, 2 luni, realizarea were able to present this volume in 2 months
acestui volum. work time.
Cele 131 de piese prezentate în detaliu The 131 pieces presented in detail
acoperă un segment cronologic vast, de la covers a large chronological segment, from
primele monede cunoscute până în prezent, de the first known coins at the moment, of 7th
secol VII a.Chr., până la mijlocul secolului al century BC, until mid 13th century AD.
XIII-lea p.Chr. Prin intermediul acestor creaţii Through these masterpieces of monetary art,
de artă monetară se perindă în faţa ochilor in front of the reader’s eyes pass the greatest
cititorului cele mai mare civilizaţii ale civilizations of Antiquity that used the
antichităţii care au cunoscut moneda: coinage: the Persian Empire, the Greek
Imperiul Persan, lumea greacă, Imperiul lui world, the empire of Alexander the Great
Alexandru cel Mare şi lumea elenistică, and the Hellenistic world, the Roman
Imperiul Roman. Societăţile „barbare”, fiind Empire. As the “barbarian” societies were
direct influenţate de vecinătatea acestor mari directly influenced by the vicinity of such
civilizaţii au produs şi ele monedă de aur, great civilizations they also issued a gold
reflectată aici de monedele celtice şi mai ales coinage. It is reflected here by the Celtic
de faimoasa serie monetară a koson-ilor din coins and the famous monetary series of the
Dacia. Imperiul Bizantin încheie seria mone- Kosons of Dacia. The Byzantine Empire with
delor din volumul de faţă printr-un număr a quite a large number of pieces closes down
mare de piese. the coins’ series presented in this book.
Multe dintre aceste piese au fost Many of the pieces have been already
publicate anterior, unele chiar de mai multe published, some of them even for few times.
ori, însă de fiecare dată condiţiile editoriale Each time the editorial presentation was one
au fost de o slabă calitate estetică. Calitatea of a very low quality. The quality of metal,
metalului, starea de conservare a pieselor şi the state of preservation and the design
calitatea artistică a design-ului monetar au quality of these coins made the authors of
determinat autorii volumului de faţă să this volume to present the numismatic

V
prezinte materialul monetar într-o formulă material in such a way that the reader may
care să ofere cititorului o imagine plăcută have a pleasant view upon the monetary
asupra esteticii monetare aşa cum a fost ea aesthetics exactly like it was understood by
percepută de antici şi bizantini în momentul the ancient and Byzantine people at the
emiterii acestor monede. moment when these coins were minted.

Dr. Viorica Crişan Dr. Viorica Crişan


Director Director
Muzeul Naţional de Istorie National History Museum
a Transilvaniei, Cluj-Napoca of Transylvania, Cluj-Napoca

VI
Cuprins / Contents

Prefaţă / Foreword.......................................................................................................................V

Mulţumiri / Acknowledgments.................................................................................................... 9

Despre colecţie / On the collection............................................................................................ 11

Bibliografie şi abrevieri / Bibliography and abbreviations........................................................... 16

Sursele de provenienţă ale monedelor de aur antice şi bizantine ................................................. 18


The sources of provenance for the ancient and Byzantine gold coins ......................................... 19

Harta cu locurile de descoperiri monetare de aur /


Map showing the findspots for monetary gold finds .................................................................. 21

Catalog / Catalogue................................................................................................................... 22
Lydia ............................................................................................................................. 22
Imperiul Ahemenid / The Achaemenid Empire ............................................................ 22
Cartagina / Carthage ..................................................................................................... 22
Macedonia..................................................................................................................... 23
Monede elenistice / Hellenistic coins............................................................................. 24
Monede celtice / Celtic coins......................................................................................... 27
Koson............................................................................................................................ 28
Monedă republicană romană / Roman republican coin ................................................. 39
Monede romane imperiale / Roman imperial coins ....................................................... 39
Monede bizantine / Byzantine coins .............................................................................. 66

Planşe / Plates I–XXXIII............................................................................................................ 79

7
8
Mulţumiri / Acknowledgments

Dorim să mulţumim profesorilor We would like to thank Professors


Christopher Howgego (Oxford – Marea Christopher Howgego (Oxford – United
Britanie), Andrew Burnett, Dr. Jonathan Kingdom), Andrew Burnett, Dr. Jonathan
Williams, Dr. Richard Abdy (Londra – Williams, Dr. Richard Abdy (London –
Marea Britanie) pentru sfaturile oferite. United Kingdom) for their useful advices.
Ne exprimăm aici gratitudinea faţă de We express here our gratitude to
profesorul Günther Dembski (Viena – Professor Günther Dembski (Wien – Austria)
Austria) şi Mag. Franz Humer (Carnuntum – and Mag. Franz Humer (Carnuntum –
Austria) pentru donaţiile lor generoase de Austria) for their generous IT donations that
tehnică informaţională, care a permis crearea allow us to create the database for this book.
datei de baze pentru această carte. We are grateful to our friends Crina
Suntem recunoscători prietenilor and Cristian Sincovici from the “Mega”
Crina şi Cristian Sincovici de la editura publishing house in Cluj-Napoca for their
“Mega” din Cluj-Napoca pentru ajutorul lor enormous support in publishing not only this
în publicarea acestui volum şi a celorlalte volume but also the previous volumes of the
volume din seria respectivă. series.
Adresăm mulţumiri profesorilor Thanks are due to Professors Günther
Günther Dembski (Viena – Austria), Dembski (Wien – Austria), Torbagy Melinda
Torbagy Melinda (Budapest – Ungaria), Dr. (Budapest – Hungary), Dr. Ioan Stanciu,
Ioan Stanciu, conf. Radu Ardevan (Cluj- Professor Radu Ardevan (Cluj-Napoca –
Napoca – România) şi Dr. Aurel Vîlcu Romania) and Dr. Aurel Vîlcu (Bucharest –
(Bucureşti – România) pentru informaţiile, Romania) for information and bibliographical
trimiterile bibliografice şi observaţiile făcute references, observations which have greatly
care au îmbunătăţit calitatea cărţii. contributed to improve this book.
Mulţumim Dr. Melinda Mitu (Cluj- Thanks go to Dr. Melinda Mitu
Napoca – România) care ne-a pus la dispozi- (Cluj-Napoca – Romania) who kindly grants
ţie vechile inventare ale muzeului. us the access to the old records of the museum.
Suntem recunoscători CNCSIS şi We are indebted to the CNCSIS and
Clubului Rotary, North Fort Myers, Florida, the Rotary Club, North Fort Myers, Florida,
SUA pentru sprijinul lor important în USA for their generous support to achieve the
achiziţionarea infrastructurii tehnice şi publi- technical infrastructure and the publication
carea acestui volum. of this volume.
De asemenea suntem recunoscători We are also grateful to the Dr. Bruce
Dr. Bruce Wright, Susan Wright and Dr. Wright, Susan Wright and Dr. John Mina
John Mina (Chicago, Fort Myers – SUA) (Chicago, Fort Myers – USA) for their
pentru sprijinul acordat nu numai cu support to provide us not only with academic
observaţii academice, dar şi prin crearea unui observations but also with an excellent
excelent mediu în perioada când această carte environment and atmosphere when this book
a fost scrisă. was written.

9
Mulţumim prietenilor şi colegilor de We would like to thank to the
la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei friendly and helpful staff of the National
din Cluj-Napoca care ne-au ajutat de fiecare History Museum of Transylvania in Cluj-
dată cu restaurarea unor piese sau în diversele Napoca who has helped us each time when
activităţi administrative adiacente necesare restoration, administrative adjacent works
scrierii şi publicării acestei cărţi: Radu Cordoş, were requested while writing this book: Radu
Nicoleta Hexan, Sergiu Odenie, Ioana Savu, Cordoş, Nicoleta Hexan, Sergiu Odenie,
Cristina Ţopan. Ioana Savu, Cristina Ţopan.

10
Despre colecţie / On the collection

Publicarea unei colecţii de monede de Owing to the material of which these


aur a stârnit întotdeauna un interes aparte pieces were made of, as well as their aesthetic
datorită materiei prime din care erau produse aspect, the publication of a collection of gold
aceste piese, precum şi datorită aspectului coins has always been one of a special
estetic al acestora. Valoarea intrinsecă a interest. Apart from an accurate artistic
acestei categorii de material numismatic a achievement – except the cases of barbarous
determinat pe lângă o atentă realizarea pieces – the intrinsic value of this category of
artistică – mai puţin în cazul monedelor numismatic material has also assured an
barbarizate – şi o foarte bună stare de excellent state of preservation. Only few of
conservare a sa, puţine dintre monedele the coins under study here present traces of
analizate prezentând urmele unui uz intens. an intense use.
O parte a monedelor prezentate aici Part of the coins presented in this
au fost publicate anterior (Ardevan 1986, book has been previously published (Ardevan
p. 237–256; Ardevan 1994, p. 269–272). 1986, p. 237–256; Ardevan 1994, p. 269–
Slaba calitate a ilustraţiei, re-determinarea 272). Still, the extreme low quality of
majorităţii pieselor pe baza unor illustration; the new identification of most of
determinatoare recente, precum şi creşterea the coins based on the appearance of new
numărului de piese de aur, datorită references; and the increase of the number of
achiziţiilor ulterioare faţă de momentul gold coins acquired after the date of previous
publicării respective, impun o publicare publication, require a proper publication of
adecvată a acestui material numismatic this interesting numismatic material.
interesant. Within the catalogue, the pieces are
În cadrul catalogului, piesele sunt presented in detail and with black-white
descrise detaliat şi ilustrate alb-negru la scara photos at a scale of 1:1. It must be
1:1. Menţionăm că datorită dimensiunilor mentioned here that due to various sizes, as
reale, dar şi a calităţii artistice (marea well as the quality of the artistic design (for
majoritate), toate exemplarele au fost ilustrate most of the items), all pieces were coloured
color la o scară mai mare la sfârşitul acestei illustrated at the end of the volume (plates I–
publicaţii (planşele I–XXXIII). XXXIII).
Ca segment cronologic, materialul From chronological point of view, this
numismatic acoperă o perioadă cuprinsă între numismatic material covers a period running
sfârşitul secolului al VII-lea a.Chr. (moneda from the end of the 7th century BC (coin no.
nr. 1) până la mijlocul secolului al XIII-lea 1) until the middle of the 13th century AD
p.Chr. (moneda nr. 131). Cea mai veche (coin no. 131). The oldest coin of this
piesă a colecţiei, ca dată de emitere, este 1/12 collection is a 1/12 stater minted in the
stater, emisă în perioada 610–560 a.Chr. period of 610–560 BC. Practically, at the
Practic, această monedă este în fapt printre moment this coin is amongst the oldest ones
cele mai vechi cunoscute în lume la ora known throughout the world. In a
actuală. Cronologic, colecţia continuă cu o chronological order the collection continues

11
monedă emisă în Imperiul Ahemenid în with a coin minted in the Achaemenid
perioada 485–400 a.Chr. (moneda nr. 2), Empire during the period 485–400 BC (coin
urmată de o monedă cartagineză emisă în no. 2) followed by a coin issued at Carthage
circa 350–320 a.Chr. (moneda nr. 3). in circa 350–320 BC (coin no. 3). The next
Următoarele monede, în ordine cronologică, coins in a chronological order are those of
sunt cele de la Filip II al Macedoniei Philipp II of Macedonia (coins nos. 4–6).
(monedele nr. 4–6). Cele trei monede arată These three coins attest the existence of a
existenţa unui sistem divizionar al monedei divisionary system for the gold coinage:
de aur: stater, 1/4 stater, 1/12 stater. Perioada stater, ¼ stater, 1/12 stater. The Hellenistic
elenistică este reprezentată prin staterii lui period is represented by the staters of
Alexandru cel Mare (monedele nr. 7–10), o Alexander the Great (coins nos. 7–10), 1
monedă de la Siracuza (moneda nr. 11) şi coin of Syracuse (coin no. 11) and the
cele tracice (monedele nr. 12–14). Thracian pieces (coins nos. 12–14).
Celţii sunt reprezentaţi prin două The Celts are represented here by two
monede (nr. 15–16). Prima este un stater coins (nos. 15–16). The first one is a plated
subaerat de tipul „Podmolky, cu tubercul”, o stater of the ‘Podmolky type with tuber’. It is
monedă rară emisă de tribul celţilor „boii”, în a rare coin issued by the Celtic tribe of Boii
Boemia, probabil la mijlocul secolului I a.Chr. in Bohemia, probably at the middle of the 1st
Cea de a doua monedă celtică aparţine aşa-nu- century BC. The second Celtic coin belongs
mitului tip „scoică”, fiind un exemplar emis to the so-called ‘shell’ type, which was issued
cu puţin timp înainte de apariţia tipului shortly before the similar type bearing the
similar cu inscripţia „BIATEC”, tot pe la inscription ‘BIATEC’. The period of minting
mijlocul secolului I a.Chr. is the same mid 1st century BC.
O parte importantă a colecţiei de An important part of the collection of
monede de aur antice a muzeului clujean o the ancient gold coins of the museum in
reprezintă un număr de 26 de monede de tip Cluj-Napoca is represented by the 26 coins
„KOSON” (monedele nr. 17–42). of the ‘KOSON’ type (coins nos. 17–42).
Perioada romană este ilustrată de o The Roman period is illustrated by a
serie largă de emitenţi, începând cu monetari large series of issuers starting with Republican
republicani ca Lucius Cestius şi Caius moneyers, such as Lucius Cestius and Caius
Norbanus (moneda nr. 43), 43 a.Chr., Norbanus (coin no. 43), 43 BC, continuing
continuând cu cele imperiale (monedele nr. with the imperial issues (coins nos. 44–102)
44–102) şi terminând în mod convenţional, and ending up, from the numismatic point of
din punct de vedere numismatic, cu piesele de view in a conventional way, with the pieces of
la Zeno I (476–491) (monedele nr. 103–104). Zeno I (AD 476–491) (coins nos. 103–104).
Perioada bizantină este reprezentată The Byzantine period is represented
de la emisiunile timpurii ale lui Anastasius from the early issues of Anastasius (coins nos.
(monedele nr. 105–108) până la cea emisă 105–108) to the one issued in the Empire of
în Imperiul de la Niceea, în timpul lui Ioan III Nikea, in the time of John III Ducas
Ducas (Vatatzes), 1232–1254 (nr. 131). (Vatatzes), 1232–1254 (no. 131).
Un alt aspect relevat de aceste piese Another important aspect revealed by
de aur este faptul că o parte dintre ele au fost these gold pieces is the fact that some of
utilizate şi în alt scop, cel de bijuterie, decât them have been reused as jewellery, a
cel iniţial, ca mijloc de schimb sau plată. different purpose from the initial one that of
Majoritatea unor astfel de asemenea piese au instrument for transactions and payments.

12
fost reutilizate ca medalioane, fie prin Most of such pieces were reused as
practicarea unui orificiu simplu în monedă medallions by making a simple hole on the
(monedele nr. 70–72, 101, 104, 124, 126– edge of the coin (coins nos. 70–72, 101, 104,
127, 129), fie prin baterea rudimentară a 124, 126–127, 129) or by a rudimentary
monedei pentru a o transforma în medalion hammering to turn the coin into a medallion
(moneda nr. 69). (coin no. 69).
Alte două piese au fost transformate Other two pieces have been
în medalion prin sudarea la monedă a unui transformed into medallions by brazing a link
inel artistic lucrat (monedele nr. 73, 75). nicely decorated (coins nos. 73, 75).
O altă piesă (nr. 61), un aureus de la Another piece (no. 61), an aureus of
Traian, a devenit partea superioară la un inel Trajan, became the upper part of a ring of
a cărui design, umeri şi verigă, sunt o prelu- which design, shoulders and link are a result
crare de epocă modernă. of a modern age work.
Un alt aspect care trebuie menţionat In order to have a better picture on the
în cazul acestor piese numismatice este sursa way the collection was made up an aspect
de provenienţă a acestui material pentru a avea that it should be mentioned regarding these
o imagine asupra modului de constituire a numismatic pieces is the source of
colecţiei respective. Din păcate, acest aspect provenance of these coins. Unfortunately,
este unul deficitar, informaţia referitoare la this aspect is either one of a poor state of
provenienţa unor piese fiind extrem de săracă preservation or is totally absent. For this aim,
sau lipsind în totalitate. În acest scop au fost we undertook a research on all the inventory
cercetate toate inventarele şi arhiva, începând records and documents in the archive of the
din 1861 până în zilele noastre. museum starting from 1861 until nowadays.
Astfel, după cum se poate observa din As one can observe from the list with
lista cu provenienţa pieselor, majoritatea the sources of pieces, the majority of coins
pieselor fac parte din colecţia de bază a belong to the primary collection of the
Muzeului Ardelean din secolul XIX şi Transylvanian Museum from the end of 19th
începutul secolului XX. Colecţia respectivă a and the beginning of the 20th centuries. In
fost, în fapt, nucleul viitoarei colecţii fact, that collection was the kernel of the
numismatice a Muzeului Naţional de Istorie a future numismatic collection of the National
Transilvaniei. O altă sursă de provenienţă a History Museum of Transylvania. Another
monedelor de aur au fost donaţiile diverşilor source of provenance for the gold coins was
colecţionari de monede (vezi lista cu the donations from various collectors and
provenienţa monedelor). Unele monede au individuals (see the list with the sources of
fost cumpărate de la diverse persoane, provenance). Some of the coins were bought
negustori de antichităţi (A. Resch) sau from various persons, antiquity dealers
persoane particulare. (A. Resch) or individuals.
În foarte puţine cazuri se cunosc Only in few cases, we know the
locurile de descoperire a monedelor. În findspots of the coins. In most of the
majoritatea cazurilor sunt descoperiri izolate situations they are isolated coins found on the
de pe teritoriul Transilvaniei: împrejurimile territory of Transylvania: the surroundings of
Braşovului (nr. 71), Cluj-Napoca (nr. 87), Braşov (no. 71), Cluj-Napoca (no. 87),
districtul Haţeg (nr. 103), Răscruci (nr. 90), district of Haţeg (no. 103), Răscruci (no. 90),
Râşnov (monedele nr. 58, 62) (vezi lista cu Râşnov (coins nos. 58, 62) (see the list with
provenienţa monedelor; harta). the sources of provenance; map).

13
Din afara României, datorită dona- Following some donations we hold
ţiilor, provine o monedă celtică, care a fost today some coins which have been found on
găsită în Ungaria, la Somoskö, Nógrád the territory of Hungary: 1 Celtic coin from
megye (moneda nr. 16), iar o alta din Somoskö, Nógrád County (coin no. 16) and
tezaurul de la Kaczorlak, Zala megye, another one from the hoard from Kaczorlak,
Ungaria (moneda nr. 77). Zala County (coin no. 77).
Din descoperirile arheologice provin Only three coins are coming from
doar trei piese. Una a fost găsită la Grădiştea archaeological excavations. One comes from
Muncelului (Sarmizegetusa Regia), judeţul Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia),
Hunedoara (moneda nr. 16859), iar celelalte Hunedoara County (coin no. 16859) while
două de la castrele auxiliare Gilău (moneda the other two come from the auxiliary forts
nr. 12688) şi Căşeiu (moneda nr. 16860) of Gilău (coin no. 12688) and Căşeiu (coin
(vezi lista cu provenienţa pieselor; harta). no. 16860) (see the list with the sources of
Ca şi în cazul monedelor romane provenance; map).
republicane din colecţia aceluiaşi muzeu Like was the case of the Roman
(Găzdac et alii 2006), lecturarea docu- republican coins from the same museum
mentelor vechi cu menţiuni asupra collection (Găzdac et alii 2006) the reading
materialului a produs şi de data aceasta of old documents with mentions on the coins
surprize. Graţie însemnărilor autodidactului has produced some surprises. Owing to the
şi colecţionarului doctor Lészay Dániel s-au notes of the self-educated doctor Lészay
identificat şi sunt prezentate aici în detaliu 7 Dániel we were able to identify here, in
piese (vezi lista cu locurile de provenienţă ale detail, 7 pieces (see the list with the sources
monedelor; harta), care au făcut parte din of provenance; map) that belonged to the
tezaurul de 5000 de piese de aur, astăzi 5,000 gold coins’ hoard from Firtuşu – today
pierdut, descoperit la Firtuşu, judeţul lost –, Harghita County, found in 1831
Harghita, în 1831 (Ardevan 1986; Suciu (Ardevan 1986; Suciu 2000, p. 159–160 with
2000, p. 159–160 cu bibliografie). bibliography).
Trebuie să menţionăm aici că 22 de We must mention here the 22 kosoni
kosoni (nr. 21–42) au intrat în colecţia (nos. 21–42) which entered in the collection
muzeului clujean după ce au fost confiscaţi of museum after being confiscated by police
de poliţie de la traficanţi de antichităţi. from the antiquities dealers.
Între piesele acestei colecţii se află Amongst the pieces of this collection
câteva cu aspecte particulare. Astfel, mone- are some of particular interest. Thus, the
dele cu numerele 15 şi 74 sunt subaerate. coins nos. 15 and 74 are plated. The coins’
Miezul monedelor este de cupru învelit într-o kernel is copper covered in a foil of gold (see
foiţă de aur (vezi planşa IV, nr. 15; planşa plate IV, no. 15; plate XIX, no. 74). In the
XIX, nr. 74). În cazul monedei nr. 15, case of coin no. 15, a Celtic piece of the
celtică, de tip Podmolky cu tubercul avem ‘Podmolky type with tuber’ we deal with a
de-a face cu o contrafacere de slabă calitate. counterfeit of a poor quality. Concerning
În ceea ce priveşte moneda nr. 74, aceasta the coin no. 74 this one is a counterfeit after
este o contrafacere după un solidus al lui a solidus of Constantine I minted at
Constantin I emis la Aquileia în 320 p.Chr. Aquileia in AD 320. Although the
Dacă imaginile de pe avers şi revers au o representations on obverse and reverse are
calitate bună, în schimb legendele de pe ones of good quality, the legends on both
ambele părţi indică un emitent analfabet. sides indicate an illiterate issuer.

14
Alte monede cu aspecte particulare Other coins with particular aspects are
sunt monedele cu numerele 110 şi 115. În numbers 110 and 115. The coin number
cazul monedei cu numărul 110, solidus emis 110, a solidus issued by Justinus I, was struck
de Iustinus I, aceasta a fost bătută de două ori twice (plate XXVIII, 110). The other coin,
(planşa XXVIII, 110). Cealaltă monedă, number 15 – a solidus issued by Justinus II –
numărul 115 – solidus emis de Iustinus II – represents a case of re-strucking a coin which
reprezintă un caz de rebatere a unei monede has been minted by an earlier issuer (in this
emise de un împărat anterior (în acest caz case was Justinus I) with the images and
Iustinus I) cu imaginile şi design-ul noului design of the new authority (Justinus II)
emitent (Iustinus II) (planşa XXIX, 115). (plate XXIX, 115).
Un interes aparte îl reprezintă cele The two medallions, the solidus from
două medalioane: solidus-ul de la Constantin I Constantine I (no. 73; plate XXIX) and the
(nr. 73; planşa XXIX) şi medalionul de la medallion from Constantius II (no. 75;
Constantius II (nr. 75; planşa XXIX). XXIX) may be ones of an important
Design-ul inelelor de prindere, aspectul historical value. The design of their rings; the
medalionului de la Constantius II au overall aspect of the medallion from
analogiile cele mai apropiate în tezaurul de la Constantius II have the best analogies in the
Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó), jud. Sălaj hoard from Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó),
(Bernhard-Walcher 2000; Dembski 2000; Sălaj County (Bernhard-Walcher 2000;
Barbarenschmuck… – Katalog 2000, p. 178– Dembski 2000; Barbarenschmuck… –Katalog
181). Ca perioadă de datare, cele două 2000, p. 178–181). As for the period of
medalioane se încadrează în segmentul minting, the two medallions fit well in the
cronologic al pieselor din tezaurul de la chronological segment of the pieces from the
Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó). Din păcate, hoard of Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó).
nu există, încă, evidenţe documentare sufici- Unfortunately, there is not enough evidence
ente care să ateste sursa de provenienţă a to attest the source of provenance of these
acestor două piese. Ceea ce ştim este că la two pieces. What we know is that at the time
momentul constituirii colecţiei de bază a when the primary collection of the
muzeului ardelean, în anul 1861, cele două Transylvanian Museum was set up in 1861,
piese figurau deja în registrul de evidenţă a the two medallions were already recorded in
materialului numismatic. the register of the numismatic material.

15
Bibliografie / Bibliography

Determinatoare / References

Crawford M. Crawford, The Roman Republican Coinage, 2 vol.,


Cambridge, 1974

Dembski G. Dembski, Münzen der Kelten, Wien, 1998

DOC Catalogue of the Bzyantine Coins in the Dumbarton Oaks


Collection and in the Whittemore Collection, 5 vol.,
Washington, 1966–

Jenkins-Lewis G.K. Jenkins, R.B. Lewis, Carthaginian Gold and Electrum,


London, 1963

Le Rider G. Le Rider, Le monnayage d’argent et d’or de Philippe II


frappé en Macédoine de 359 à 294, Paris, 1977

MIB W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, 3 vol. Wien, 1973–

Müller L. Müller, Die Münzen des Thrachischen Königs Lysimachus,


Copenhagen, 1858

Paulsen R. Paulsen, Die ostkeltischen Münzprägungen. Die


Münzprägung der Boier, Wien, 1934

Price M.J. Price, The Coinage in the Name of Alexander the Great
and Philipp Arridaeus, 2 vol., Zürich-Londond, 1991

RIC The Roman Imperial Coins, London, 1926–

RPC Roman Provincial Coinage, London, 1992–

Sear D.R. Sear, Byzantine Coins and their Value, London, 1987

SNG ANS Sylloge Nummorum Graecorum. American Numismatic Society,


www.numismatics.org

16
Studii / Studies

Ardevan 1986 R. Ardevan, Monedele de aur antice şi bizantine din Muzeul de


istorie al Transilvaniei, Buletinul Societăţii Numismatice
Române, LXXVII-LXXIX (1983–1985), p. 237–256

Ardevan 1994 R. Ardevan, Bemerkungen zu zwei „spätrömischen”


Goldmünzen, Apulum, 27–30, (1990–1993), p. 269–272

Barbarenschmuck…-Katalog 2000 Katalog, Barbarenschmuck und Römergold. Der Schatz von


Szilágysomlyó, Wien, p. 178–211

Bernhard-Walcher 2000 A. Bernhard-Walcher, Der Schatzfund I von Szilágysomlyó,


Barbarenschmuck und Römergold. Der Schatz von
Szilágysomlyó, Wien, p. 17–25

Dembski 2000 G. Dembski, Die Goldmedaillone aus dem Schatzfund von


Szilágysomlyó, Barbarenschmuck und Römergold. Der Schatz
von Szilágysomlyó, Wien, p. 31–37

Găzdac et alii 2006 C. Găzdac, L. Călian, Á. Alföldy-Găzdac, Roman Republican


coinage in the National History Museum of Transylvania, Cluj-
Napoca

Suciu 2000 V. Suciu, Tezaure monetare din Dacia romană şi postromană,


Cluj-Napoca

Winkler 1958 I. Winkler, Descoperiri de monede antice în Transilvania,


Studii şi Cercetări de Numismatică, II, 1958, p. 404-407

17
SURSELE DE PROVENIENŢĂ ALE MONEDELOR DE AUR ANTICE ŞI BIZANTINE
ÎN COLECŢIA MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
DIN CLUJ-NAPOCA (vezi harta)

Locuri de descoperire:
12688 – Gilău, jud. Cluj, 1979, săpături arheologice
13851, 13919, 13923, 13925, 13926, 14194, 14221, tezaurul de la Firtuşu, jud. Harghita
13853, descoperită la Kaczorlak, Zala megye, Ungaria, face parte dintr-un tezaur
13915, descoperită la Răscruci, jud. Cluj, locul „La piatră” (Könél) (Winkler 1958, p. 410)
14130, descoperită în districtul Haţeg
14134, 14139, 14144, 14156, descoperite la Râşnov, jud. Braşov, cumpărate de la A. Resch
14158, descoperită la Somoskö, Nógrád megye, Ungaria
14199, împrejurimile Braşovului
14215, descoperită la Meszőszabad (Voiniceni), jud. Mureş
14220, descoperită la Cluj-Napoca
16859 – Grădiştea Muncelului, jud. Hunedoara, 20 m spre sud de poarta de vest lângă zid, la
suprafaţă
16860 – Căşei, jud. Cluj, castrul roman, S II, m. 56,65, a = -1,15 m, din dreptul „zidului de
cărămidă”

Colecţii:
13911, 14133, 14188, 14192, 14217, Lészay Dániel
13849, 13903, 13930, 14138, 14148–14189, 14196, Aczél Gyula
13852, 13909, 13917, 13921, 13922, 13924, 14191, Papp Ernö
13913, Banca de Credit Arad
14159, Piger
14190, Wallenstein Manó
14218, Borbély

Donaţii:
13930, Baricz János
14146, Zeik Sándor
14147, Gál János
14157, baron Hufó János
14161, Zeyk Károly
14214, Kiss György

Achiziţii:
13904, cumpărată de la Sándor Gyula
13914, 14216, cumpărată de la Löb Jonás
13906, 14189, cumpărată de la colonel Cornel Cristea
14163, cumpărată de la Jakab Mihály
14197, cumpărată de la Kozma Ágoston

18
14200, cumpărată de la Szásy Károly (Tg. Mureş)
14298, 14132, 14135, cumpărată la licitaţie în 1912 de la firma fraţilor Egger în Viena
97762 – 97783 kosoni, 10 iunie 1999, confiscaţi de poliţie

Colecţia de bază:
13848, 13850, 13851, 13905, 13907, 13908, 13909, 13927, 13928, 14136, 14137, 14140,
14141, 14142, 14143, 14150, 14151, 14152, 14153, 14154, 14155, 14160, 14162, 14164,
14165, 14166, 14167, 14168–14170, 14217

Fără nici o informaţie disponibilă:


13854 13905, 13907–13908, 13910, 13912, 13916, 13918, 13920, 14130–14170, 14188–14200,
14214–14221, 14297–14303, 14131, 14145, 14219, F 23720

THE SOURCES OF PROVENANCE FOR THE ANCIENT AND BYZANTINE GOLD


COINS IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF
TRANSYLVANIA FROM CLUJ-NAPOCA (see the map)

Findspots:
12688 – Gilău, Cluj County, 1979, archaeological excavations
13851, 13919, 13923, 13925, 13926, 14194, 14221, coins from the Firtuş hoard, Harghita
County
13853, found at Kaczorlak, Zala County, Hungary, part of a hoard
13915, found at Răscruci, Cluj County, spot “La piatră” (Könél) (Winkler 1958, p. 410)
14130, found in the Haţeg County
14134, 14139, 14144, 14156, found at Râşnov, Braşov County, bought from A. Resch
14158 found at Somoskö, Nógrád County, Hungary
14199, surroundings of the city of Braşov
14215, found at Meszőszabad (Voiniceni), Mureş County
14220, found at Cluj-Napoca
16859 – Grădiştea Muncelului, Hunedoara County, at 20 m southwards of the western gate, near
the wall, on the ground
16860 – Căşei, Cluj County, Roman fort, S II, m. 56,65, depth = -1,15 m, in front of the „brick
wall”

Collections:
13911, 14133, 14188, 14192, 14217, Lészay Dániel
13849, 13903, 13930, 14138, 14148–14189, 14196, Aczél Gyula
13852, 13909, 13917, 13921, 13922, 13924, 14191, Papp Ernö
13913, Credit Bank Arad
14159, Piger
14190, Wallenstein Manó
14218, Borbély

19
Donations:
13930, Baricz János
14146, Zeik Sándor
14147, Gál János
14157, Barron Hufó János
14161, Zeyk Károly
14214, Kiss György

Aquisitions:
13904, bought from Sándor Gyula
13914, 14216, bought from Löb Jonás
13906, 14189, bought from colonel Cornel Cristea
14163, bought from Jakab Mihály
14197, bought from Kozma Ágoston
14200, bought from Szásy Károly (Tg. Mureş)
14298, 14132, 14135, bought at auction organized by “Egger’s Brothers” in Wien, in 1912
97762–97783 kosoni, 10 June 1999, confiscated by police

Primary collection:
13848, 13850, 13851, 13905, 13907, 13908, 13909, 13927, 13928, 14136, 14137, 14140,
14141, 14142, 14143, 14150, 14151, 14152, 14153, 14154, 14155, 14160, 14162, 14164,
14165, 14166, 14167, 14168–14170, 14217

No information available:
13854 13905, 13907–13908, 13910, 13912, 13916, 13918, 13920, 14130–14170, 14188–14200,
14214–14221, 14297–14303, 14131, 14145, 14219, F 23720

20
Samoskö

Y
R Căşei
A Răscruci
Cluj-Napoca
G Gilău Voiniceni
Kaczorlak
N Firtuşu

U A

21
H Braşov
I
Râşnov
Haţeg Grădiştea
Muncelului N
A
M
O Tezaur/ Hoard

Descoperire singulară/
R Single find

Harta cu locurile de descoperiri monetare de aur / Map showing the findspots for monetary gold finds
Catalog / Catalogue

LYDIA

SARDES

(I, 1)
Nominal: 1/12 stater Denomination: 1/12 stater
D: 17,5 mm; G: 1,16 gr; Axa: 12 D: 17.5 mm; W: 1.16 gr; Axis: 12
Datare: 610–560 a.Chr. Dating: 610–560 BC
Monetărie: Sardes Mint: Sardes
Av: Protomă de leu, dreapta Obv: Lion’s head, right
Rv: Pătrat incus. Rv: Incuse punch.
Referinţă: SNG ANS 1967.152.472 Reference: SNG ANS 1967.152.472
Nr. Inv. N 14170 Inv. No. N 14170

IMPERIUL AHEMENID / THE ACHAEMENID EMPIRE

(I, 2)
Nominal: daric Denomination: daric
D: 14,2 mm; G: 8,31 gr; Axa: 12 D: 14.2 mm; W: 8.31 gr; Axis: 12
Datare: 485–400 a.Chr. Dating: 485–400 BC
Monetărie: Sardes Mint: Sardes
Av: Rege alergând spre dreapta, ţine arc şi lance Obv: King running to right with bow and spear.
Rv: Pătrat incus. Rv: Incuse punch.
Referinţă: SNG ANS 1944.100.73489 Reference: SNG ANS 1944.100.73489
Nr. Inv. N 14167 Inv. No. N 14167

CARTAGINA / CARTHAGE

(I, 3)
Nominal: stater, electrum Denomination: stater, electrum
D: 18,7×18,0 mm; G: 7.75 gr; Axa: 12 D: 18.7×18.0 mm; W: 7.75 gr; Axis: 12
Datare: circa 350–320 a.Chr. Dating: ca. 350–320 BC
Monetărie: Cartagina Mint: Carthage

22
Av: Capul cu cunună a lui Tanit şi cercei cu Obv: Wreathed head of Tanit left, in triple-
trei pandantive şi colier. pendant earring and necklace.
Rv: Cal stând spre dreapta. Rv: Horse standing right.
Referinţă: Jenkins-Lewis, 77 Reference: Jenkins-Lewis, 77
Nr. Inv. N 14132 Inv. No. N 14132

MACEDONIA

PHILIP II

(I, 4)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,3 mm; G: 8,57 gr; Axa: 12 D: 19.3 mm; W: 8.57 gr; Axis: 12
Datare: circa 340–328 a.Chr. Dating: ca. 340–328 BC
Monetărie: Amphipolis Mint: Amphipolis
Av: Capul lui Apollo aureate, dreapta. Obv: Head of Apollo right, with laurel wreath.
Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ în exergă Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ in exergue
Vizitiu în bigă spre dreapta; dedesubt, fulgerele Charioteer in biga, right; below thunderbolt and
şi litera Π. letter Π.
Tăietura de pe avers reprezintă un semn de The cut on the obverse is a mark to check the
verificare a calităţii metalului. metal quality.
Referinţă: Le Rider, 162 Reference: Le Rider, 162
Nr. Inv. N 14139 Inv. No. N 14139

PHILIP II

(II, 5)
Nominal: ¼ stater Denomination: ¼ stater
D: 11,7 mm; G: 2,14 gr; Axa: 3 D: 11.7 mm; W: 2.14 gr; Axis: 3
Datare: circa 340–328 a.Chr. Dating: ca. 340–328 BC
Monetărie: Pella Mint: Pella
Av: Capul lui Heracles spre dreapta acoperit cu Obv: Head of Herakles right, in lion’s skin
blana leului. hairdress.
Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Arc şi măciucă; dedesubt, trident dreapta. Bow and club; trident right below.
Referinţă: SNG ANS, 224 Reference: SNG ANS, 224
Nr. Inv. N 14135 Inv. No. N 14135

23
PHILIP II

(II, 6)
Nominal: 1/12 stater Denomination: 1/12 stater
D: 8 mm; G: 0,71 gr; Axa: 9 D: 8 mm; W: 0.71 gr; Axis: 9
Datare: circa 345–328 a.Chr. Dating: 345–328 BC
Monetărie: Pella Mint: Pella
Av: Capul lui Apollo spre dreapta. Obv: Head of Apollo, right.
Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ Rv: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Fulgerele; dedesubt, cap de leu frontal. Thunderbolt; below, lion head, facing.
Referinţă: Le Rider, 22 Reference: Le Rider, 22
Nr. Inv. N 14134 Inv. No. N 14134

MONEDE ELENISTICE / HELLENISTIC COINS

ALEXANDROS III / ALEXANDRU CEL MARE / ALEXANDER THE GREAT

(II, 7)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,8 mm; G: 8,58 gr; Axa: 8 D: 18.8 mm; W: 8.58 gr; Axis: 10
Datare: 335–330 a.Chr. Dating: 333–330 BC
Monetărie: Amphipolis Mint: Amphipolis
Av: Capul cu coif al Atenei, dreapta; un şarpe Obv: Helmeted head of Athena right, serpent on
pe coif. helmet.
Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Nike stă spre stânga, ţine cununa şi stylis-ul; Nike standing left with wreath and stylis, trident
vârf de trident în stânga. head to left.
Referinţă: Price, 172 Reference: Price, 172
Nr. Inv. N 14133 Inv. No. N 14133

ALEXANDROS III / ALEXANDRU CEL MARE / ALEXANDER THE GREAT

(II, 8)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,2 mm; G: 8,48 gr; Axa: 12 D: 19.2 mm; W: 8.48 gr; Axis: 12
Datare: circa 325 a.Chr. Dating: circa 325 BC
Monetărie: Lampsacus Mint: Lampsacus
Av: Capul cu coif al Atenei, dreapta; un şarpe Obv: Helmeted head of Athena right, serpent on
pe coif. helmet.
Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

24
Nike stă spre stânga, ţine cununa şi stylis-ul; Nike standing left with wreath and stylis, trident
vârf de trident în stânga. head to left.
Referinţă: Le Rider, 17 Reference: Le Rider, 17
Nr. Inv. N 14137 Inv. No. N 14137

ALEXANDROS III / ALEXANDRU CEL MARE / ALEXANDER THE GREAT

(III, 9)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,3 mm; G: 8,57 gr; Axa: 12 D: 19.3 mm; W: 8.57 gr; Axis: 12
Datare: 330–320 a.Chr. Dating: 330–320 BC
Monetărie: Babilon Mint: Babylon
Av: Capul cu coif al Atenei, dreapta; un sfinx Obv: Helmeted head of Athena right, Sphynx on
pe coif. helmet.
Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Nike stă spre stânga, ţine cununa şi stylis-ul; cap Nike standing left with wreath and stylis, trident
de trident în stânga. head to left.
Referinţă: Le Rider, 80 Reference: Le Rider, 80
Nr. Inv. N 14138 Inv. No. N 14138

ALEXANDROS III / ALEXANDRU CEL MARE / ALEXANDER THE GREAT

(III, 10)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 17×16,3 mm; G: 8,33 gr; Axa: 5 D: 17×16.3 mm; W: 8.33 gr; Axis: 5
Datare: 330–320 a.Chr. Dating: 330–320 BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Capul cu coif al Atenei, dreapta; un şarpe Obv: Helmeted head of Athena right, serpent on
pe coif. helmet.
Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Rv: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Nike stă spre stânga, ţine cununa şi stylis-ul; cap Nike standing left with wreath and stylis, trident
de trident în stânga. head to left.
Referinţă: Price, 172? Reference: Price, 172?
Nr. Inv. N 14136 Inv. No. N 14136

25
SICILIA/SICILY

SIRACUZA/SYRACUSE
AGATHOKLES

(III, 11)
Nominal: 50 Litrai, electrum Denomination: 50 Litrai, electrum
D: 16,5×15,8 mm; G: 3,55 gr; Axa: 4 D: 16.5×15.8 mm; W: 3.55 gr; Axis: 4
Datare: 310–306 a.Chr. Dating: 310–306 BC
Monetărie: Siracuza Mint: Syracuse
Av: Capul laureat al lui Apollo, stânga; stea cu Obv: Laureate head of Apollo, left; eight-pointed
opt raze în spate. star behind.
Rv: ΣΥΡΑΚ−ΟΣΙΟΝ Rv: ΣΥΡΑΚ−ΟΣΙΟΝ
Tripod. Tripod.
Referinţă: SNG ANS 623–625 Reference: SNG ANS 623–625
Nr. Inv. N 14169 Inv. No. N 14169

TRACIA/THRACE

LYSIMACHOS

(III, 12)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19×18,2 mm; G: 8,40 gr; Axa: 1 D: 19×18.2 mm; W: 8.40 gr; Axis: 1
Datare: 305–281 a.Chr. Dating: 305–281 BC
Monetărie: Tomis Mint: Tomis
Av: Capul diademat al deificatului Alexandru, Obv: Diademed head of deified Alexander, right
dreapta; are cornul lui Ammon. with horn of Ammon.
Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Atena stă pe tron, stânga, ţine pe Nike; cotul pe Athena enthroned left, holding Nike and resting
un scut; ∆ în câmp, stânga. elbow on grounded shield; ∆ in left field.
Referinţă: cf. Müller, 453 Reference: cf. Müller, 453
Nr. Inv. N 14168 Inv. No. N 14168

26
POST-LYSIMACHOS

(IV, 13)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,3 mm; G: 8,29 gr; Axa: 2 D: 19.3 mm; W: 8.29 gr; Axis: 2
Datare: 190–90 a.Chr. Dating: 190–90 BC
Monetărie: Tomis Mint: Tomis
Av: Capul deificat al lui Alexandru, dreapta. Obv: Head of deified Alexander, right.
Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Atena stă stânga, ţine pe Nike şi lancea; TO Athena seated left, holding Nike and spear; TO
sub tron, ΘΞΜ în câmp stânga. under throne, ΘΞΜ in left field.
Referinţă: SNG ANS 2000.11.1 Reference: SNG ANS 2000.11.1
Nr. Inv. N 14166 Inv. No. N 14166

POST-LYSIMACHOS

(IV, 14)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,2 mm; G: 7,61 gr; Axa: 1 D: 18.2 mm; W: 7.61 gr; Axis: 1
Datare: 190–90 a.Chr. Dating: 190–90 BC
Monetărie: Tomis Mint: Tomis
Av: Capul deificat al lui Alexandru, dreapta. Obv: Head of deified Alexander, right.
Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟ[Υ] Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ − ΛΥΣΙΜΑΧΟ[Υ]
Atena stă spre stânga, ţine pe Nike şi lancea; Athena seated left, holding Nike and spear; TO
TO sub tron, ΘΞΜ în câmp stânga. under throne, ΘΞΜ in left field.
Referinţă: SNG ANS 2000.11.1 Reference: SNG ANS 2000.11.1
Nr. Inv. N 14165 Inv. No. N 14165

CELŢII BOII MARI / THE CELTS GREAT BOII

TIPUL PODMOKLY CU TUBERCUL /


THE PODMOKLY TYPE WITH TUBER

(IV, 15)
Nominal: stater? subaerat Denomination: stater? plated
D: 15,2×13,8 mm; G: 7,98 gr; Axa: 12 D: 13.9 mm; W: 7.98 gr; Axis: 12
Datare: sec. II a.Chr. Dating: 2nd century BC

27
Monetărie: - Mint: -
Av: O umflătură (ceea ce a fost odată capul Obv: A boss (what was once the head of Athena!)
Atenei!) Rv: A silhouette of a schematised shell with sun
Rv: Silueta unei scoici schematizate cu raze rays.
solare? Reference: Paulsen, p. 45, nos. 261–268; cf.
Referinţă: Paulsen, p. 45, nos. 261–268; cf. Dembski, 511–512
Dembski, 511–512 Inv. No. N 14159
Nr. Inv. N 14159

TIPUL SCOICĂ PREMERGĂTOR BIATEC /


THE TYPE SHELL PRIOR TO BIATEC

(IV, 16)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 13,9 mm; G: 6,62 gr; Axa: 6 D: 13.9 mm; W: 6.62 gr; Axis: 6
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: 1 punct şi mână Obv: 1 dot and a “hand”
Rv: Scoică şi raze solare Rv: Shell and sun rays
Referinţă: Paulsen, 688–691; Dembski, 533 Reference: Paulsen, 688–691; Dembski, 533
Nr. Inv. N 14158 Inv. No. N 14158

DACII / THE DACIANS

KOSON

(V, 17)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,6 mm; G: 8,25 gr; Axa: 12 D: 19.6 mm; W: 8.25 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 14146 Inv. No. N 14146

28
KOSON

(V, 18)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 20,2 mm; G: 8,44 gr; Axa: 12 D: 20.2 mm; W: 8.44 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 14147 Inv. No. N 14147

KOSON

(V, 19)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 20,8 mm; G: 8,32 gr; Axa: 12 D: 20.8 mm; W: 8.32 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 14148 Inv. No. N 14148

KOSON

(V, 20)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,9×18,7 mm; G: 8,08 gr; Axa: 12 D: 19.9×18.7 mm; W: 8.08 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -

29
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 14149 Inv. No. N 14149

KOSON

(VI, 21)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19×17,9 mm; G: 8,55 gr; Axa: 1 D: 19×17.9 mm; W: 8.55 gr; Axis: 1
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97762 Inv. No. N 97762

KOSON

(VI, 22)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 17,6 mm; G: 8,79 gr; Axa: 12 D: 17.6 mm; W: 8.79 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97763 Inv. No. N 97763

30
KOSON

(VI, 23)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,3 mm; G: 8,53 gr; Axa: 12 D: 18.3 mm; W: 8.53 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97764 Inv. No. N 97764

KOSON

(VI, 24)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,1 mm; G: 8,63 gr; Axa: 12 D: 18.1 mm; W: 8.63 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97765 Inv. No. N 97765

KOSON

(VII, 25)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,8 mm; G: 8,66 gr; Axa: 12 D: 18.8 mm; W: 8.66 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.

31
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97766 Inv. No. N 97766

KOSON

(VII, 26)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,6 mm; G: 8,62 gr; Axa: 12 D: 18.6 mm; W: 8.62 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97767 Inv. No. N 97767

KOSON

(VII, 27)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19×18,2 mm; G: 8,56 gr; Axa: 12 D: 19×18.2 mm; W: 8.56 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97768 Inv. No. N 97768

32
KOSON

(VII, 28)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,9×17,4 mm; G: 8,49 gr; Axa: 12 D: 18.9×17.4 mm; W: 8.49 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97769 Inv. No. N 97769

KOSON

(VIII, 29)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,7 mm; G: 8,56 gr; Axa: 12 D: 18.7 mm; W: 8.56 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97770 Inv. No. N 97770

KOSON

(VIII, 30)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,6×18,1 mm; G: 8,66 gr; Axa: 12 D: 19,6×18.1 mm; W: 8.66 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -

33
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97771 Inv. No. N 97771

KOSON

(VIII, 31)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,9×18,3 mm; G: 8,65 gr; Axa: 12 D: 18.9×18.3 mm; W: 8.65 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97772 Inv. No. N 97772

KOSON

(VIII, 32)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 17,9 mm; G: 8,63 gr; Axa: 12 D: 17.9 mm; W: 8.63 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97773 Inv. No. N 97773

34
KOSON

(IX, 33)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,8 mm; G: 8,55 gr; Axa: 12 D: 18.8 mm; W: 8.55 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97774 Inv. No. N 97774

KOSON

(IX, 34)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,3 mm; G: 8,54 gr; Axa: 12 D: 18.3 mm; W: 8.54 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97775 Inv. No. N 97775

KOSON

(IX, 35)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 20,4×19,8 mm; G: 8,34 gr; Axa: 12 D: 20.4×19.8 mm; W: 8.34 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.

35
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97776 Inv. No. N 97776

KOSON

(IX, 36)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 17,9 mm; G: 8,54 gr; Axa: 12 D: 17.9 mm; W: 8.54 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97777 Inv. No. N 97777

KOSON

(X, 37)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 20,5 mm; G: 8,40 gr; Axa: 12 D: 20.5 mm; W: 8.40 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97778 Inv. No. N 97778

36
KOSON

(X, 38)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 19,6 mm; G: 8,35 gr; Axa: 12 D: 19.6 mm; W: 8.35 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97779 Inv. No. N 97779

KOSON

(X, 39)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 20,3×18,4 mm; G: 8,56 gr; Axa: 12 D: 20.3×18.4 mm; W: 8.56 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97780 Inv. No. N 97780

KOSON

(X, 40)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,1 mm; G: 8,62 gr; Axa: 12 D: 18.1 mm; W: 8.62 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.

37
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97781 Inv. No. N 97781

KOSON

(XI, 41)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 17,8 mm; G: 8,61 gr; Axa: 12 D: 17.8 mm; W: 8.61 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97782 Inv. No. N 97782

KOSON

(XI, 42)
Nominal: stater Denomination: stater
D: 18,2×17,7 mm; G: 8,57 gr; Axa: 12 D: 18,2×17.7 mm; W: 8.57 gr; Axis: 12
Datare: mijlocul sec. I a.Chr. Dating: mid 1st century BC
Monetărie: - Mint: -
Av: Vultur stând spre stânga pe un sceptru, ţine Obv: Eagle standing left on sceptre, holding
o coroană. wreath.
Rv: ΚΟΣΩΝ Rv: ΚΟΣΩΝ
Consul roman însoţit de doi lictori; Roman consul accompanied by two lictors;
monogramă în stânga. monogram to left.
Referinţă: RPC I, 1701 Reference: RPC I, 1701
Nr. Inv. N 97783 Inv. No. N 97783

38
MONEDĂ REPUBLICANĂ ROMANĂ / ROMAN REPUBLICAN COIN

L. CESTIVS, C NORBANVS

(XI, 43)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,6 mm; G: 8,03 gr; Axa: 2 D: 19.6m; W: 8.03 gr; Axis: 2
Datare: 43 a.Chr. Dating: 43 BC
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: Bustul Africii cu pielea de elefant. Obv: Bust of Africa in elephant skin.
Rv: L • CESTIVS/ S • C – PR/ C • NORBA Rv: L • CESTIVS/ S • C – PR/ C • NORBA
Coif corintic pe scaunul curul. Corinthian helmet on curule chair.
Referinţă: Crawford, 491/1a Reference: Crawford, 491/1a
Nr. Inv. N 14298 Inv. No. N 14298

MONEDE ROMANE IMPERIALE / ROMAN IMPERIAL COINS

NERO

(XI, 44)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,8×17,8 mm; G: 7,01 gr; Axa: 8 D: 18.8×17.8 mm; W: 7.01 gr; Axis: 8
Datare: 64–65 Dating: 64–65
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: NERO CAESAR – AVGVSTVS Obv: NERO CAESAR – AVGVSTVS
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: AVGVSTVS – AVGVSTA Rv: AVGVSTVS – AVGVSTA
Nero, cu coroană radială şi togat, în dreapta Nero, radiate and togate, right holding patera, left
ţine patera, în stânga sceptru lung, stă în stânga long sceptre, standing left beside Empress (on his
împărătesei drapată şi cu voal, care ţine patera right) veiled and draped, right holding patera, left
şi cornul abundenţei. cornucopiae.
Referinţă: RIC I2, 44 Reference: RIC I2, 44
Nr. Inv. N 14153 Inv. No. N 14153

39
NERO

(XII, 45)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,3×18.1 mm; G: 6,48 gr; Axa: 7 D: 19.3×18.1 mm; W: 6.48 gr; Axis: 7
Datare: 64–65 Dating: 64–65
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: NERO – CAESAR Obv: NERO – CAESAR
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: AVGVSTVS – GERMANICVS Rv: AVGVSTVS – GERMANICVS
Nero, cu coroană radială, togat, stă frontal; Nero, with radiate crown and togate, standing
genunchiul stâng îndoit; ţine ramura şi Victoria facing, left knee bent, right holding branch, left
pe glob. Victory on globe.
Referinţă: RIC I , 46
2
Reference: RIC I2, 46
Nr. Inv. N 14150 Inv. No. N 14150

NERO

(XII, 46)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 17,9 mm; G: 7,05 gr; Axa: 2 D: 17.9 mm; W: 7.05 gr; Axis: 2
Datare: 64–65 Dating: 64–65
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: NERO CAESAR – AVGVSTVS Obv: NERO CAESAR – AVGVSTVS
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: CONCORDIA – AVGVSTA Rv: CONCORDIA – AVGVSTA
Concordia, drapată, şade spre stânga, picioarele Concordia, draped, seated left, feet on stool, right
pe un taburet, ţine patera şi cornul abundenţei. holding patera, left cornucopiae.
Referinţă: RIC I2, 48 Reference: RIC I2, 48
Nr. Inv. N 14151 Inv. No. N 14151

NERO

(XII, 47)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,7 mm; G: 7,11 gr; Axa: 8 D: 18.7 mm; W: 7.11 gr; Axis: 8
Datare: 64–65 Dating: 64–65
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: NERO CAESAR – AVGVSTVS Obv: NERO CAESAR – AVGVSTVS

40
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: IVPITER – CVSTOS Rv: IVPITER – CVSTOS
Iupiter, seminud, stă spre stânga pe tron, în Jupiter, bare to waist, seated left on throne, right
dreapta ţine fulgerele, în stânga un sceptru lung. holding thunderbolt, left long scepter.
Referinţă: RIC I2, 52 Reference: RIC I2, 52
Nr. Inv. N 14154 Inv. No. N 14154

NERO

(XII, 48)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 17,8×17,2 mm; G: 6,48 gr; Axa: 7 D: 17.8×17.2 mm; W: 6.48 gr; Axis: 7
Datare: 64–65 Dating: 64–65
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: NERO CAESAR – AVGVSTVS Obv: NERO CAESAR – AVGVSTVS
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: IVPITER – CVSTOS Rv: IVPITER – CVSTOS
Iupiter, seminud, stă spre stânga pe tron, în Jupiter, bare to waist, seated left on throne, right
dreapta ţine fulgerele, în stânga un sceptru lung. holding thunderbolt, left long scepter.
Referinţă: RIC I2, 52 Reference: RIC I2, 52
Nr. Inv. N 14155 Inv. No. N 14155

NERO

(XIII, 49)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,3×17,4 mm; G: 7,05 gr; Axa: 8 D: 17.8×17.2 mm; W: 7.05 gr; Axis: 8
Datare: 67–68 Dating: 67–68
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP NERO CAESAR – AVG P P Obv: IMP NERO CAESAR – AVG P P
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: SALVS Rv: SALVS
Salus, drapată, şade pe tron spre stânga, în Salus, draped, seated left on throne, right holding
dreapta ţine patera, iar stânga pe lângă corp. patera, left resting at her side.
Referinţă: RIC I , 71 (dar denar)
2
Reference: RIC I2, 71 (but denarius)
Nr. Inv. N 14152 Inv. No. N 14152

41
OTHO

(XIII, 50)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,8 mm; G: 7,30 gr; Axa: 6 D: 19.8 mm; W: 7.30 gr; Axis: 6
Datare: 69 Dating: 69
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP OTHO CAESAR AVG TR P Obv: IMP OTHO CAESAR AVG TR P
Cap, dreapta. Head bare, right.
Rv: SECVRI-TAS P R Rv: SECVRI-TAS P R
Securitas, drapată, stă spre stânga, ţine cununa, Securitas, draped, standing left, holding wreath and
iar în mâna stânga sceptrul. left scepter.
Referinţă: RIC I2, 9 Reference: RIC I2, 9
Nr. Inv. N 14160 Inv. No. N 14160

VESPASIANVS

(XIII, 51)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,5 mm; G: 7,05 gr; Axa: 7 D: 19.5 mm; W: 7.05 gr; Axis: 7
Datare: 69–71 Dating: 69–71
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG Obv: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: COS ITER – TR POT Rv: COS ITER – TR POT
Felicitas şezând spre stânga, ţine ramura şi Felicitas seated left, holding branch and
caduceus. caduceus.
Referinţă: RIC II, 10 Reference: RIC II, 10
Nr. Inv. N 16860 Inv. No. N 16860

VESPASIANVS

(XIII, 52)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 17,5 mm; G: 7,42 gr; Axa: 7 D: 17.5 mm; W: 7.42 gr; Axis: 7
Datare: 72–73 Dating: 72–73
Monetărie: Antiohia Mint: Antioch
Av: IMP CAES VESP AVG P M Obv: IMP CAES VESP AVG P M
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.

42
Rv: IMP CAES VESP – AVG P TRI P COS II Rv: IMP CAES VESP – AVG P TRI P COS II
Capul lui Titus, dreapta Head of Titus, bare, right.
Referinţă: RIC II, 359 Reference: RIC II, 359
Nr. Inv. N 14163 Inv. No. N 14163

VESPASIANVS

(XIV, 53)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,2 mm; G: 6,87 gr; Axa: 6 D: 18.2 mm; W: 6.87 gr; Axis: 6
Datare: 75–79 Dating: 75–79
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAESAR-VESPASIANVS AVG Obv: IMP CAESAR – VESPASIANVS AVG
Cap laureat, stânga. Head laureate, left.
Rv: AETER-NITAS Rv: AETER-NITAS
Aeternitas, stă spre stânga, ţine capetele Aeternitas standing left, holding heads of Sun and
Soarelui şi lunii; la picioare, un altar aprins. Moon; at her feet, lighted altar.
Referinţă: RIC II, 121(b) Reference: RIC II, 121(b)
Nr. Inv. N 14162 Inv. No. N 14162

VESPASIANVS

(XIV, 54)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,3×18,7 mm; G: 6,98 gr; Axa: 7 D: 19.3×18.7 mm; W: 6.98 gr; Axis: 7
Datare: 78, 79 Dating: 78, 79
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: CAESAR – VESPASIANVS AVG  Obv: CAESAR – VESPASIANVS AVG 
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: CE-RES AVGVST Rv: CE-RES AVGVST
Ceres, stă spre stânga, ţine spice şi mac, iar în Ceres standing left, holding corn-ears and poppy
mâna stângă o torţă. and torch.
Referinţă: RIC II, 132 Reference: RIC II, 132
Nr. Inv. N 14161 Inv. No. N 14161

VESPASIANVS: Titus (Caesar)

(XIV, 55)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 20,3 mm; G: 7,25 gr; Axa: 7 D: 20.3 mm; W: 7.25 gr; Axis: 7

43
Datare: 74? Dating: 74?
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: T CAESAR – IMP VESP  Obv: T CAESAR – IMP VESP 
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: PONTIF – TR POT Rv: PONTIF – TR POT
Fortuna, stă spre stânga pe un cippus, ţine Fortuna standing left on cippus, holding rudder
cârma şi cornul abundenţei. and cornucopiae.
Referinţă: RIC II, 177a Reference: RIC II, 177a
Nr. Inv. N 16859 Inv. No. N 16859

TITVS

(XIV, 56)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,8 mm; G: 7,02 gr; Axa: 7 D: 18.8 mm; W: 7.02 gr; Axis: 7
Datare: 79 Dating: 79
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M Obv: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M
 
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: TR P VIIII IMP XV COS VII P P Rv: TR P VIIII IMP XV COS VII P P
Captiv în genunchi, dreapta, lângă un trofeu. Captive kneeling right in front of a trophy.
Referinţă: RIC II, 11 Reference: RIC II, 11
Nr. Inv. N 12688 Inv. No. N 12688

TITVS: Divus Vespasianus

(XV, 57)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,6×18 mm; G: 7,11 gr; Axa: 7 D: 18.6×18 mm; W: 7.11 gr; Axis: 7
Datare: 80–81 Dating: 80–81
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS Obv: DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: EX [s c] Rv: EX [s c]
Scut rezemat de un cippus pe care se află o urnă; Shield, resting against cippus, on which stands an
la stânga şi la dreapta lauri. urn: laurels right and left.
Referinţă: RIC II, 62 Reference: RIC II, 62
Nr. Inv. N 14218 Inv. No. N 14218

44
TRAIANVS

(XV, 58)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,1 mm; G: 7.27 gr; Axa: 8 D: 19.1 mm; W: 7.27 gr; Axis: 8
Datare: 101–102 Dating: 101–102
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAES NERVA TRA-IAN AVG Obv: IMP CAES NERVA TRA-IAN AVG
GERM GERM
Cap laureat, dreapta; aegis pe umărul stâng. Head laureate, right; aegis on left shoulder.
Rv: P • M • TR • P • COS • IIII •P • P Rv: P • M • TR • P • COS • IIII •P • P
Hercules stă frontal pe un altar, ţine măciuca şi Hercules standing to front on altar, holding club
blana leului. and lion’s skin.
Referinţă: RIC II, 50 Reference: RIC II, 50
Nr. Inv. N 14144 Inv. No. N 14144

TRAIANVS

(XV, 59)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 17,7×17,1 mm; G: 6 gr; Axa: 8 D: 17.7×17.1 mm; W: 6 gr; Axis: 8
Datare: 103–111 Dating: 103–111
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP • TRAIANO AVG GER DAC P M Obv: IMP • TRAIANO AVG GER DAC P M
TR P TR P
Cap laureat, bust drapat şi cuirasă, dreapta. Head laureate, bust draped and cuirassed, right.
Rv: COS • V • P • P • S • P • Q • R Rv: COS • V • P • P • S • P • Q • R OPTIMO
OPTIMO PRINC PRINC
Ceres stă spre stânga, ţine spice şi o torţă. Ceres standing left, holding corn-ears and torch.
Referinţă: RIC II, 110 Reference: RIC II, 110
Nr. Inv. N 14164 Inv. No. N 14164

TRAIANVS

(XV, 60)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,9 mm; G: 6,83 gr; Axa: 8 D: 18.9 mm; W: 6.83 gr; Axis: 8
Datare: 112–114 Dating: 112–114

45
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP TRAIANVS AVG GER DAC P M Obv: IMP TRAIANVS AVG GER DAC P M TR
TR P COS VI P P P COS VI P P
Bust laureat şi drapat, dreapta. Bust laureate and draped, right.
Rv: FORVM TRAIAN Rv: FORVM TRAIAN
Faţada complexului cu şase coloane, patru merg Facade of building with six columns, four of which
până la acoperiş; intrare centrală; între coloane are extended to the roof; entrance in centre;
sunt patru nişe cu statui; pe acoperiş, un car between columns, four niches containing statues;
frontal cu şase cai, de fiecare parte a carului on roof, chariot with six horses facing, on each side
sunt trei figuri. of which stand three figures.
Referinţă: RIC II, 257 Reference: RIC II, 257
Nr. Inv. N 14145 Inv. No. N 14145

TRAIANVS

(XVI, 61)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 20,9×19,9 mm; G: 13,2 gr; Axa: 8 D: 20.9×19.9 mm; W: 13.2 gr; Axis: 8
Datare: 114–117 Dating: 114–117
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER Obv: IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC
DAC P M TR P P M TR P
Bust laureat şi drapat, dreapta. Bust laureate and draped, right.
Rv: COS • VI [p] • P • S • P • Q • R; FORT Rv: COS • VI [p] • P • S • P • Q • R; FORT
RED RED
Fortuna şezând spre stânga, ţine cârma şi Fortuna seated left, holding rudder and
cornul abundenţei. cornucopiae.
Referinţă: RIC II, 308 Reference: RIC II, 308
Nr. Inv. F 23720 Inv. No. F 23720

HADRIANVS

(XVI, 62)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,3×18,7 mm; G: 7,21 gr; Axa: 8 D: 19.3×18.7 mm; W: 7.21 gr; Axis: 8
Datare: 117 Dating: 117
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG Obv: IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG
DIVI TRA PATRI DIVI TRA PATRI
Cap laureat, dreapta; bust drapat şi cuirasă. Head laureate, right; bust draped and cuirassed.

46
Rv: • DIVI • NER NEP • P M TR • P • COS • Rv: • DIVI • NER NEP • P M TR • P • COS •
ORIENS ORIENS
Bustul lui Sol spre dreapta, cu o coroană radială Bust of Sol, radiate, right.
Referinţă: RIC II, 16 Reference: RIC II, 16
Nr. Inv. N 14156 Inv. No. N 14156

HADRIANVS

(XVI, 63)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,4 mm; G: 7,27 gr; Axa: 8 D: 19.4 mm; W: 7.27 gr; Axis: 8
Datare: 119–122 Dating: 119–122
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAESAR TRAIAN H-ADRIANVS Obv: IMP CAESAR TRAIAN H-ADRIANVS
AVG AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: P M TR P COS III Rv: P M TR P COS III
Neptun, nud, stă spre stânga, manta pe umeri, Neptune, naked, standing left, cloak on shoulders,
ţine un delfin şi tridentul holding dolphin and trident.
Referinţă: RIC II, 73 Reference: RIC II, 73
Nr. Inv. N 14214 Inv. No. N 14214

HADRIANVS

(XVI, 64)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,9 mm; G: 6,96 gr; Axa: 8 D: 18.9 mm; W: 6.96 gr; Axis: 8
Datare: 119–122 Dating: 119–122
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAESAR TRAIA-N HADRIANVS Obv: IMP CAESAR TRAIAN H-ADRIANVS
AVG AVG
Cap laureat, dreapta; bust drapat şi cuirasă. Head laureate, right; bust draped and cuirassed.
Rv: P M T- R P – COS III Rv: P M T- R P – COS III
Roma, şezând spre stânga pe o cuirasă, ţine Roma, helmeted, seated left, on cuirass, holding
Victoria şi lancea; în spate, un scut. Victory and spear; behind shield.
Referinţă: RIC II, 77(d) Reference: RIC II, 77(d)
Nr. Inv. N 14157 Inv. No. N 14157

47
ANTONINVS PIVS: Marcus Aurelius (Caesar)

(XVII, 65)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 17,6 mm; G: 6,37 gr; Axa: 7 D: 17.6 mm; W: 6.37 gr; Axis: 7
Datare: 148–149 Dating: 148–149
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: AVRELIVS CAE-SAR AVG PII F Obv: AVRELIVS CAE-SAR AVG PII F
Bust drapat pe umărul stâng, dreapta. Bust, bare right, with drapery on left shoulder.
Rv: TR POT III – C-OS II Rv: TR POT III – C-OS II
Fides stă spre stânga, ţine spice şi un coş cu Fides standing right, holding corn-ears and basket
fructe. of fruit.
Referinţă: RIC III, 445A(b) Reference: RIC III, 445A(b)
Nr. Inv. N 14141 Inv. No. N 14141

LVCIVS VERVS

(XVII, 66)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 18,8 mm; G: 8,58 gr; Axa: 10 D: 18.8 mm; W: 8.58 gr; Axis: 10
Datare: 166 Dating: 166
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: L VERVS AVG ARM – PARTH MAX Obv: L VERVS AVG ARM – PARTH MAX
Bust laureat, cuirasat, văzut din spate, dreapta. Bust right, laureate, cuirassed, viewed from behind.
Rv: TR P VI • IMP IIII – COS II Rv: TR P VI • IMP IIII – COS II
Victoria, semidrapată, stă spre dreapta, ţine Victory, half-draped, standing right, holds palm
frunza de palmier şi aşează pe un palmier un and places on a palm-tree a shield inscribed VIC /
scut cu inscripţia VIC / PAR. PAR.
Referinţă: RIC III, 564 Reference: RIC III, 564
Nr. Inv. N 14143 Inv. No. N 14143

PERTINAX

(XVII, 67)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 20,5×18,4 mm; G: 7,37 gr; Axa: 7 D: 20.5×18.4 mm; W: 7.37 gr; Axis: 7
Datare: 193 Dating: 193
Monetărie: Roma Mint: Rome

48
Av: IMP CAES P HELV – PERTIN AVG Obv: IMP CAES P HELV – PERTIN AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: PROVID – DEOR COS II Rv: PROVID – DEOR COS II
Providentia stă spre stânga, ridică mâna dreaptă Providentia standing left, holding up right hand to
spre o stea mare; mâna stângă pe piept. a large star; left hand on breast.
Referinţă: RIC IV.1, 11(a) Reference: RIC IV.1, 11(a)
Nr. Inv. N 14142 Inv. No. N 14142

SEPTIMIVS SEVERVS

(XVII, 68)
Nominal: aureus Denomination: aureus
D: 19,1×18,3 mm; G: 6,39 gr; Axa: 8 D: 19.1×18.3 mm; W: 6.39 gr; Axis: 8
Datare: 193–194 Dating: 193–194
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP CAE • L SEP • SE-V • PERT AVG Obv: IMP CAE • L SEP • SE-V • PERT AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: VICT Ö – AVG – TR P COS Rv: VICT Ö – AVG – TR P COS
Victoria merge spre stânga, ţine cununa şi Victory advancing left, holding in hands wreath
frunza de palmier. and palm.
Referinţă: RIC IV.1, 22 Reference: RIC IV.1, 22
Nr. Inv. N 14140 Inv. No. N 14140

TRAIANVS DECIVS: Hostilianus

(XVIII, 69)
Nominal: aureus, reutilizat ca medalion Denomination: aureus, reused as medallion
D: 20,7×18,1 mm; G: 3,62 gr; Axa: 7 D: 20.7×18.1 mm; W: 3.62 gr; Axis: 7
Datare: 251 Dating: 251
Monetărie: Rome Mint: Rome
Av: C VALES HOS [m]ES QVINTVS N C Obv: C VALES HOS [m]ES QVINTVS N C
Bust drapat, dreapta. Bust, draped, head bare, right.
Rv: [pr]INCIPI IVVENTVTIS Rv: [pr]INCIPI IVVENTVTIS
Hostilian stă spre stânga, ţine baghetă şi o lance Hostilian standing left, holding wand and
transversală. transverse spear.
Referinţă: RIC IV.3, 183(a) Reference: RIC IV.3, 183(a)
Nr. Inv. N 14200 Inv. No. N 14200

49
AVRELIANVS

(XVIII, 70)
Nominal: aureus, reutilizat ca medalion Denomination: aureus, reused as medallion
D: 23 mm; G: 6,04 gr; Axa: 1 D: 23 mm; W: 6.04 gr; Axis: 1
Datare: 270–275 Dating: 270–275
Monetărie: Siscia Mint: Siscia
Av: IMP AVRELIANVS AVG Obv: IMP AVRELIANVS AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: VIRTVS MILITVM Rv: VIRTVS MILITVM
Împăratul stă spre dreapta, ţine globul şi lancea. Emperor standing right, holding globe and spear,
Primeşte Victoria de la un soldat care stă spre receiving Victory from soldier standing left,
stânga şi ţine lancea. holding spear.
Γ∗ Γ∗
Referinţă: RIC V.1, 184 Reference: RIC V.1, 184
Nr. Inv. N 14198 Inv. No. N 14198

PROBVS

(XVIII, 71)
Nominal: aureus, reutilizat ca medalion Denomination: aureus, reused as medallion
D: 20,6×19,6 mm; G: 4,92 gr; Axa: 6 D: 20,6×19,6 mm; W: 4,92 gr; Axis: 6
Datare: 276–282 Dating: 276–282
Monetărie: Roma Mint: Rome
Av: IMP PROB-VS P F AVG Obv: IMP PROB-VS P F AVG
Bust cu cuirasă, cap laureat, stânga. Bust cuirassed, head laureate, left
Rv: VICTORIO-SO SEMPER Rv: VICTORIO-SO SEMPER
Împăratul ţine sceptrul, stă spre stânga între Emperor holding sceptre, standing left between
patru supuşi. four suppliants.

Referinţă: RIC V.1, 184 Reference: RIC V.2, 143


Nr. Inv. N 14199 Inv. No. N 14199

DIOCLETIANVS

(XVIII, 72)
Nominal: aureus, reutilizat ca medalion Denomination: aureus, reused as a medallion
D: 19,4 mm; G: 5,25 gr; Axa: 2 D: 19.4 mm; W: 5.25 gr; Axis: 2

50
Datare: 298–303 Dating: 298–303
Monetărie: Thessalonic Mint: Thessalonica
Av: DIOCLETIA-NVS P F AVG Obv: DIOCLETIA-NVS P F AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: IOVI CONS[e]-RVATORI AVG Rv: IOVI CONS[e]-RVATORI AVG
Iupiter stă frontal, cap stânga, chlamys pe spate, Jupiter standing facing, head left, chlamys hanging
în dreapta ţine fulgerele, iar mâna stânga pe behind, right holding thunderbolt, left leaning on
sceptru; la picioare, stânga, vulture. sceptre; eagle at feet to left.
/T•S• /T•S•
Referinţă: RIC VI, 3 Reference: RIC VI, 3
Nr. Inv. N 14195 Inv. No. N 14195

CONSTANTINVS I

(XIX, 73)
Nominal: solidus, medallion Denomination: solidus, medallion
D: 17,1×16,4 mm; G: 5,1 gr; Axa: 5 D: 17.1×16.4 mm; W: 5.1 gr; Axis: 5
Datare: 313 Dating: 313
Monetărie: Arelate Mint: Arelate
Av: CONSTANT-INVS P F AVG Obv: CONSTANT-INVS P F AVG
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: VIRTV-S AVGVSTI Rv: VIRTV-S AVGVSTI
Leu spre stânga; deasupra măciucă. Lion standing left, head facing; above club.
PARL PARL
Referinţă: RIC VII, 4 Reference: RIC VII, 4
Nr. Inv. N 13848 Inv. No. N 13848

CONSTANTINVS I

(XIX, 74)
Nominal: solidus, subaerat Denomination: solidus, plated
D: 19,8×18,9 mm; G: 5,09 gr; Axa: 1 D: 19.8×18.9 mm; W: 5.09 gr; Axis: 1
Datare: post 320 Dating: post 320
Monetărie: - Mint: -
Av: ICVOVCIAAO – VODVVOVVD Obv: ICVOVCIAAO – VODVVOVVD
Cap laureat, dreapta. Head laureate, right.
Rv: VICTILIIIIIEVLTH I Rv: VICTILIIIIIEVLTH I
Victoria şezând spre stânga, ţine un scut Victory seated right by cuirass, holding shield
inscripţionat VOT/ XX susţinut de un genius. inscribed VOT/ XX supported by genius
HQ HQ

51
Referinţă: cf. RIC VII, p. 398, nr. 37 Reference: cf. RIC VII, p. 398, nr. 37
Nr. Inv. N 13854 Inv. No. N 13854
Observaţie: Imitaţie antică după un solidus al Remark: It is an ancient imitation after a solidus of
lui Constantin I, emis la Aquileia în 320. Constantine I minted at Aquileia in AD 320.

CONSTANTIVS II

(XIX, 75)
Nominal: medallion (4 ½ solidi) Denomination: medallion (4 ½ solidi)
D: 39,3×38 mm; G: 20,48 gr; Axa: 7 D: 39.3×38 mm; W: 20.48 gr; Axis: 7
Datare: 347-355 Dating: 347-355
Monetărie: Antiohia Mint: Antioch
Av: FL IVN CONSTAN-TIVS PERP AVG Obv: FL IVN CONSTAN-TIVS PERP AVG
Cap diademat perlat întors spre stânga, bust Head pearled-diademed turn left, bust facing,
frontal drapat şi cu cuirasă. draped and cuirassed.
Rv: GLORIA RO-MANORVM Rv: GLORIA RO-MANORVM
Constantinopolis pe tron, stânga; piciorul Constantinopolis enthroned to left, her left foot
stâng pe o proră; ţine în mâna dreaptă globul resting on prow, holding in right hand globe, on
pe care stă Victoria cu cunună şi frunză de which stands Victorz with wreath and
palmier. palm-branch.
SMANT SMANT
Referinţă: RIC VIII, 69 Reference: RIC VII, 69
Nr. Inv. N 13850 Inv. No. N 13850

VALENS

(XIX, 76)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 22,8×21,3 mm; G: 4,53 gr; Axa: 1 D: 22.8×21.3 mm; W: 4.53 gr; Axis: 1
Datare: 367–375 Dating: 367–375
Monetărie: Nicomedia Mint: Nicomedia
Av: D N VALENS – P F AVG Obv: D N VALENS – P F AVG
Bust cu diademă perlată, drapat în mantaua Bust pearl-diademed, draped in imperial mantle,
imperială, stânga; ţine mappa şi sceptrul. left, holding mappa and sceptre.
Rv: VOTA PV-BLICA Rv: VOTA PV-BLICA

52
Doi împăraţi, cu nimb, şezând frontal; fiecare Two emperors, nimbate, seated, facing seated
ţine o mappa şi un sceptru scurt. Împăratul din facing, each holding mappa and short sceptre; the
dreapta ridică mappa sa. În exergă, printre litere emperor on left raising his mappa. Between letters
se află captivi. in exergue are captives.
S- -M S- -M
Referinţă: RIC IX, 16(b) (6) Reference: RIC IX, 16(b) (6)
Nr. Inv. N 13852 Inv. No. N 13852

VALENTINIANVS II

(XX, 77)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6×19,9 mm; G: 3,25 gr; Axa: 1 D: 20.6×19.9 mm; W: 3.25 gr; Axis: 1
Datare: 375–378 Dating: 375–378
Monetărie: Treveri Mint: Treveri
Av: D N VALENTINIANVS IVN P F AVG Obv: D N VALENTINIANVS IVN P F AVG
Bust cu diademă perlată, drapat şi cuirasă, Bust pearl-diademed, draped and cuirassed, right.
dreapta. Rv: VICTOR-IA AVGG
Rv: VICTOR-IA AVGG Two emperors seated facing, together holding
Doi împăraţi şezând frontal ţinând un glob. globe. Behind and between them the upper portion
Între ei, deasupra, Victoria cu aripile deschise; of Victory with outspread wings; between them
jos, o frunză de palmier. below, a palm branch.
TROBS TROBS
Referinţă: RIC IX, 39(e) Reference: RIC IX, 39(e)
Nr. Inv. N 13853 Inv. No. N 13853

HONORIVS

(XX, 78)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,5×19,9 mm; G: 4,30 gr; Axa: 6 D: 20.5×19.9 mm; W: 4.30 gr; Axis: 6
Datare: 397–402 Dating: 397–402
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N HONORI-VS P F AVG Obv: D N HONORI-VS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: CONCORDI-A AVGG Rv: CONCORDI-A AVGG
Constantinopolis pe tron, capul spre dreapta, Constantinopolis enthroned facing, head right,
ţine sceptrul şi o Victorie pe glob. Piciorul holding sceptre and Victory on globe, her right
drept pe o proră. În câmp, stânga, o stea. foot on prow. In field, left, star.

53
B/CONOB B/CONOB
Referinţă: RIC X, 8 Reference: RIC IX, 8
Nr. Inv. N 14193 Inv. No. N 14193

HONORIVS

(XX, 79)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,2×19,6 mm; G: 3,94 gr; Axa: 8 D: 20.2×19.6 mm; W: 3.94 gr; Axis: 8
Datare: 402–406 Dating: 402–406
Monetărie: Ravenna Mint: Ravenna
Av: D N HONORI-VS P F AVG Obv: D N HONORI-VS P F AVG
Bust drapat spre dreapta, cuirasat, diademă Bust draped and cuirassed, head pearl-diademed,
perlată. right.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Împăratul stă spre dreapta, ţine standard şi Emperor standing right, holding standard and
Victoria pe glob; cu piciorul stâng calcă pe un Victory on globe; with his left foot he spurns a
captiv şezând cu un picior întins. seated bound captive with a leg straight.
R/V/COMOB R/V/COMOB
Referinţă: RIC X, 1287 Reference: RIC IX, 1287
Nr. Inv. N 14196 Inv. No. N 14196

THEODOSIVS II

(XX, 80)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,9 mm; G: 4,45 gr; Axa: 7 D: 20.9 mm; W: 4.45 gr; Axis: 7
Datare: 408–420 Dating: 408–420
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: CONCORDI-A AVGGG Rv: CONCORDI-A AVGGG
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
A/CONOB A/CONOB
Referinţă: RIC X, 202 Reference: RIC X, 202
Nr. Inv. N 13917 Inv. No. N 13917

54
THEODOSIVS II

(XXI, 81)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,8×19,6 mm; G: 4,43 gr; Axa: 7 D: 20.8×19.6 mm; W: 4.43 gr; Axis: 7
Datare: 408–420 Dating: 408–420
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: CONCORDI-A AVGGG Rv: CONCORDI-A AVGGG
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
Θ/CONOB Θ/CONOB
Referinţă: RIC X, 202 Reference: RIC X, 202
Nr. Inv. N 13909 Inv. No. N 13909

THEODOSIVS II

(XXI, 82)
Nominal: tremissis Denomination: tremissis
D: 14 mm; G: 1,34 gr; Axa: 7 D: 14 mm; W: 1.34 gr; Axis: 7
Datare: 416 Dating: 416
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust diademat, drapat şi cu cuirasă, dreapta. Bust diademed, draped and cuirassed, right.
Rv: VICTORIA – AVGVSTORVM Rv: VICTORIA – AVGVSTORVM
Victoria mergând spre dreapta, capul spre Victory walking right, head left, holding wreath
stânga, ţine cununa şi globul cruciger. and globus cruciger.
*/CONOB */CONOB
Referinţă: RIC X, 213 Reference: RIC X, 213
Nr. Inv. N 14197 Inv. No. N 14197

THEODOSIVS II

(XXI, 83)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,4×20,6 mm; G: 4,44 gr; Axa: 12 D: 21.4×20.6 mm; W: 4.44 gr; Axis: 12

55
Datare: 424–425 Dating: 424–425
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: GLOR ORVI-S TERRAR Rv: GLOR ORVI-S TERRAR
Theodosius stă frontal, ţine labarum şi globul Theodosius standing facing, holding labarum and
cruciger; stea în câmp, stânga. clobus cruciger; star in left field.
Z/CONOB Z/CONOB
Referinţă: RIC X, 232 Reference: RIC X, 232
Nr. Inv. N 13923 Inv. No. N 13923

THEODOSIVS II

(XXI, 84)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,9 mm; G: 4,45 gr; Axa: 7 D: 20.9 mm; W: 4.45 gr; Axis: 7
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
CONOB CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 13930 Inv. No. N 13930

THEODOSIVS II

(XXII, 85)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,5 mm; G: 4,48 gr; Axa: 8 D: 20.5 mm; W: 4.48 gr; Axis: 8
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG

56
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
A/CONOB A/CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 13911 Inv. No. N 13911

THEODOSIVS II

(XXII, 86)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6 mm; G: 4,34 gr; Axa: 7 D: 20.6 mm; W: 4.34 gr; Axis: 7
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
Γ/CONOB Γ/CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 13929 Inv. No. N 13929

THEODOSIVS II

(XXII, 87)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,5 mm; G: 4,40 gr; Axa: 8 D: 20.5 mm; W: 4.40 gr; Axis: 8
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield

57
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
ε/CONOB ε/CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 14220 Inv. No. N 14220

THEODOSIVS II

(XXII, 88)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,9 mm; G: 4,35 gr; Axa: 7 D: 20.9 mm; W: 4.35 gr; Axis: 7
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
S/CONOB S/CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 13927 Inv. No. N 13927

THEODOSIVS II

(XXIII, 89)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,8 mm; G: 4,42 gr; Axa: 6 D: 20.8 mm; W: 4.42 gr; Axis: 6
Datare: 430–440 Dating: 430–440
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VOT XXX-MVLT XXXX Rv: VOT XXX-MVLT XXXX

58
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
S/CONOB S/CONOB
Referinţă: RIC X, 257 Reference: RIC X, 257
Nr. Inv. N 13928 Inv. No. N 13928

THEODOSIVS II

(XXIII, 90)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,5 mm; G: 4,44 gr; Axa: 6 D: 21.5 mm; W: 4.44 gr; Axis: 6
Datare: 441–450 Dating: 441–450
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N THEODO-SIVS P F AVG Obv: D N THEODO-SIVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: IMP XXXXII COS – XVII P P Rv: IMP XXXXII COS – XVII P P
Constantinopolis pe tron spre stânga, ţine Constantinopolis enthroned to left, holding cross
globul cruciger şi sceptrul. Piciorul stâng pe o on globe and sceptre; left foot on prow; by the
proră. Lângă tron, un scut. În câmp, o stea. throne a shield, in field a star.
CONOB CONOB
Referinţă: RIC X, 323 Reference: RIC X, 323
Nr. Inv. N 13915 Inv. No. N 13915

VALENTINIANVS III

(XXIII, 91)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,4 mm; G: 4,44 gr; Axa: 6 D: 21.4 mm; W: 4.44 gr; Axis: 6
Datare: 425–429 Dating: 425–429
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N VALENTIN-IANVS P F AVG Obv: D N VALENTIN-IANVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: SALVS REI – PVBLICAE Rv: SALVS REI – PVBLICAE
Theodosius II şi Valetinian III stau pe tron Theodosius II and Valentinianus III enthroned
frontal; fiecare are nimb şi poartă roba facing, each nimbate and wearing consular robes,
consulară; ţin mappa şi sceptrul cruciform; and holding mappa and crossed tipped sceptre; star
59
consulară; ţin mappa şi sceptrul cruciform; and holding mappa and crossed-tipped sceptre; star
deasupra, stea. above.
H/CONOB H/CONOB
Referinţă: RIC X, 242 Reference: RIC X, 242
Nr. Inv. N 13849 Inv. No. N 13849

VALENTINIANVS III

(XXIII, 92)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6 mm; G: 4,45 gr; Axa: 7 D: 20.6 mm; W: 4.45 gr; Axis: 7
Datare: 426–430 Dating: 426–430
Monetărie: Ravenna Mint: Ravenna
Av: D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG Obv: D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG
Bust diademat, drapat şi cu cuirasă, dreapta. Bust diademed, draped and cuirassed, right.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Împăratul stă frontal pe tron, ţine crucea lungă Emperor standing facing, holding long cross and
şi Victoria pe glob; piciorul drept pe capul Victory on globe; he places right foot on head of
uman al unui şarpe cu coada deschisă. human headed coil serpent. The coil is opened.
R/V/COMOB R/V/COMOB
Referinţă: RIC X, 2010 Reference: RIC X, 2010
Nr. Inv. N 13851 Inv. No. N 13851

MARCIANVS

(XXIV, 93)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21 mm; G: 4,48 gr; Axa: 6 D: 21 mm; W: 4.48 gr; Axis: 6
Datare: 450–457 Dating: 450–457
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N MARCIA-NVS P F AVG Obv: D N MARCIA-NVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGG Rv: VICTORI-A AVGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
S/CONOB S/CONOB
Referinţă: RIC X, 507 Reference: RIC X, 507
Nr. Inv. N 13919 Inv. No. N 13919

60
LEO I

(XXIV, 94)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,8×21,1 mm; G: 4,37 gr; Axa: 7 D: 21.8×21.1 mm; W: 4.37 gr; Axis: 6
Datare: 457 Dating: 457
Monetărie: Ravenna Mint: Ravenna
Av: D N LEO PER-PETVVS AVG Obv: D N LEO PER-PETVVS AVG
Bust diademat, drapat şi cu cuirasă, dreapta. Bust diademed, draped and cuirassed, right.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Împăratul stă frontal pe tron, ţine crucea lungă Emperor standing facing, holding long cross and
şi Victoria pe glob; piciorul drept este pe capul Victory on globe; he places right foot on head of
antropomorf al unui şarpe. human headed coil serpent.
R/V/COMOB R/V/COMOB
Referinţă: RIC X, 2501 Reference: RIC X, 2501
Nr. Inv. N 14188 Inv. No. N 14188

LEO I

(XXIV, 95)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6 mm; G: 4,44 gr; Axa: 7 D: 20.6 mm; W: 4.44 gr; Axis: 7
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal, priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
A/CONOB A/CONOB
Referinţă: RIC X, 605 Reference: RIC X, 605
Nr. Inv. N 13925 Inv. No. N 13925

61
LEO I

(XXIV, 96)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,8×19,6 mm; G: 4,43 gr; Axa: 7 D: 20.8×19.6 mm; W: 4.43 gr; Axis: 7
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
B/CONOB B/CONOB
Referinţă: RIC X, 605 Reference: RIC X, 605
Nr. Inv. N 13903 Inv. No. N 13903

LEO I

(XXV, 97)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,2×18,9 mm; G: 4,44 gr; Axa: 7 D: 20.2 mm; W: 4.44 gr; Axis: 7
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal, priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
Γ/CONOB Γ/CONOB
Referinţă: RIC X, 605 Reference: RIC X, 605
Nr. Inv. N 14194 Inv. No. N 14194

62
LEO I

(XXV, 98)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 19,8×18,9 mm; G: 4,47 gr; Axa: 6 D: 19.8×18.9 mm; W: 4.47 gr; Axis: 6
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal, priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
∆/CONOB ∆/CONOB
Referinţă: RIC X, 605 Reference: RIC X, 605
Nr. Inv. N 13926 Inv. No. N 13926

LEO I

(XXV, 99)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,1×19,4 mm; G: 4,45 gr; Axa: 5 D: 20.1×19.4 mm; W: 4.45 gr; Axis: 5
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal, priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
∆/CONOB ∆/CONOB
Referinţă: RIC X, 605 Reference: RIC X, 605
Nr. Inv. N 14221 Inv. No. N 14221

63
LEO I

(XXV, 100)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,9×19,5 mm; G: 4,47 gr; Axa: 7 D: 20.9×19.5 mm; W: 4.19 gr; Axis: 7
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Thessalonic Mint: Thessalonica
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust cu cască şi armură, frontal, priveşte spre Helmeted and cuirassed bust facing to right,
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat holding spear over shoulder and shield decorated
cu un călăreţ. with horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine o cruce lungă; stea Victory standing left, supporting long jewelled
în câmp. cross; star in field.
THSOB THSOB
Referinţă: RIC X, 616 Reference: RIC X, 616
Nr. Inv. N 13912 Inv. No. N 13912

LEO I

(XXVI, 101)
Nominal: tremissis , reutilizat ca medalion Denomination: tremissis, reused as medallion
D: 13,9×13 mm; G: 1,36 gr; Axa: 6 D: 13.9×13 mm; W: 1.36 gr; Axis: 6
Datare: 462/466 Dating: 462/466
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N LEO PE-RPET AVG Obv: D N LEO PE-RPET AVG
Bust diademat, drapat şi cu cuirasă, dreapta. Bust diademed, draped and cuirassed, right.
Rv: VICTORIA – AVGVSTORVM Rv: VICTORIA – AVGVSTORVM
Victory mergând spre dreapta, capul spre Victory walking right, head left, holding wreath
stânga, ţine cununa şi globul cruciger. and globus cruciger.
*/CONOB */CONOB
Referinţă: RIC X, 611 Reference: RIC X, 611
Nr. Inv. N 14299 Inv. No. N 14299

BASILISCVS

(XXVI, 102)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,1×18,8 mm; G: 4,40 gr; Axa: 7 D: 20.1×18.8 mm; W: 4.40 gr; Axis: 7

64
Datare: 475–476 Dating: 475–476
Monetărie: Thessalonic Mint: Thessalonica
Av: D N BASILIS-CVS P F AVG Obv: D N BASILIS-CVS P F AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria, spre stânga, ţine crucea lungă decorată. Victory standing left, holding long jewelled cross.
THSOB THSOB
Referinţă: RIC X, 1012 Reference: RIC X, 1012
Nr. Inv. N 13904 Inv. No. N 13904

ZENO I

(XXVI, 103)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,5×19,8 mm; G: 4,48 gr; Axa: 6 D: 20.5×19.8 mm; W: 4.48 gr; Axis: 6
Datare: 476–491 Dating: 476–491
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ZENO – PERP AVG Obv: D N ZENO – PERP AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria, spre stânga, ţine crucea lungă decorată. Victory standing left, holding long jewelled cross.
ε/CONOB ε/CONOB
Referinţă: RIC X, 910 Reference: RIC X, 910
Nr. Inv. N 14130 Inv. No. N 14130

ZENO I

(XXVI, 104)
Nominal: solidus, reutilizat ca medalion Denomination: solidus, reused as medallion
D: 20×19,4 mm; G: 4,42 gr; Axa: 6 D: 20×19.4 mm; W: 4.42 gr; Axis: 6
Datare: 476–491 Dating: 476–491
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ZENO – P[e]RP AVG Obv: D N ZENO – P[e]RP AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.

65
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria, spre stânga, ţine crucea lungă decorată. Victory standing left, holding long jewelled cross.
S/CONOB S/CONOB
Referinţă: RIC X, 910 Reference: RIC X, 910
Nr. Inv. N 14131 Inv. No. N 14131

MONEDE BIZANTINE / BYZANTINE COINS

ANASTASIVS

(XXVII, 105)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6×19,8 mm; G: 4,46 gr; Axa: 8 D: 20.6×19.8 mm; W: 4.46 gr; Axis: 8
Datare: 498–518 Dating: 498–518
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ANASTA-SIVS P P AVG Obv: D N ANASTA-SIVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine crucea lungă cu Victory standing left, holding long cross
christograma. surmounted by christogram.
*A/CONOB *A/CONOB
Referinţă: MIB I, 7 Reference: MIB I, 7
Nr. Inv. N 13921 Inv. No. N 13921

ANASTASIVS

(XXVII, 106)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,1 mm; G: 4,52 gr; Axa: 8 D: 20.1 mm; W: 4.52 gr; Axis: 8
Datare: 498–518 Dating: 498–518
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ANASTA-SIVS P P AVG Obv: D N ANASTA-SIVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria stă spre stânga, ţine crucea lungă cu Victory standing left, holding long cross
christograma. surmounted by christogram.

66
*A/CONOB *A/CONOB
Referinţă: MIB I, 7 Reference: MIB I, 7
Nr. Inv. N 14192 Inv. No. N 14192

ANASTASIVS

(XXVII, 107)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20 mm; G: 4,44 gr; Axa: 6 D: 20 mm; W: 4.44 gr; Axis: 6
Datare: 491–518 Dating: 491–518
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ANASTA-SIVS P P AVG Obv: D N ANASTA-SIVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ atacând un inamic căzut. decorated with horseman spearing fallen enemy.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Victoria, spre stânga, ţine crucea lungă decorată. Victory standing left, holding long jewelled cross.
**/CONOB **/CONOB
Referinţă: Sear, 30 Reference: Sear, 30
Nr. Inv. N 13922 Inv. No. N 13922

ANASTASIVS

(XXVII, 108)
Nominal: tremissis, imitaţie Denomination: tremissis, imitation
D: 15,6×14,9 mm; G: 1,47 gr; Axa: 8 D: 15.6×14.9 mm; W: 1.47 gr; Axis: 8
Datare: 491–518 Dating: 491–518
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N ANASTA-SIVS P P AVG Obv: D N ANASTA-SIVS P P AVG
Bust dreapta, diademat, drapat şi cu cuirasă. Bust diademed, draped and cuirassed right.
Rv: VITORIA AVGVSTORVII Rv: VITORIA AVGVSTORVII
Victoria merge spre dreapta, capul spre stânga, Victory advancing right, head left, holding wreath
ţine cununa şi globul cruciger. and globus cruciger.
*/CONOB */CONOB
Referinţă: MIB I, 10 Reference: MIB I, 10
Nr. Inv. N 13924 Inv. No. N 13924

67
IVSTINVS I

(XXVIII, 109)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,4 mm; G: 4,43 gr; Axa: 7 D: 21.4 mm; W: 4.43 gr; Axis: 7
Datare: 519–527 Dating: 519–527
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTI-NVS P P AVG Obv: D N IVSTI-NVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with a horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
*H/CONOB *H/CONOB
Referinţă: MIB I, 3 Reference: MIB I, 3
Nr. Inv. N 13918 Inv. No. N 13918

IVSTINVS I

(XXVIII, 110)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 19,6 mm; G: 4,57 gr; Axa: 7 D: 19.6 mm; W: 4.57 gr; Axis: 7
Datare: 519–527 Dating: 519–527
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTI-NVS P P AVG Obv: D N IVSTI-NVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, întors trei sferturi spre Helmeted and cuirassed bust three quarters facing
dreapta. Ţine lancea pe umăr şi un scut decorat to right, holding spear over shoulder and shield
cu un călăreţ. decorated with a horseman.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
*H/CONOB *S/CONOB
Referinţă: MIB I, 3 Reference: MIB I, 3
Nr. Inv. N 98224 Inv. No. N 98224
Observaţie: Moneda a fost bătută de două ori. Remark: The coin has been twice struck.

68
IVSTINVS I

(XXVIII, 111)
Nominal: tremissis Denomination: tremissis
D: 16,6×15,6 mm; G: 1,45 gr; Axa: 7 D: 16.6×15.6 mm; W: 1.45 gr; Axis: 7
Datare: 518–527 Dating: 518–527
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTI-NVS P P AVG Obv: D N IVSTI-NVS P P AVG
Bust dreapta, diademat, drapat şi cu cuirasă. Bust diademed, draped and cuirassed right.
Rv: VICTORIA AVGVSTORVM Rv: VICTORIA AVGVSTORVM
Victoria merge spre dreapta, capul spre stânga, Victory advancing right, head turned to left,
ţine cununa şi globul cruciger; stea, în câmp, holding wreath and globus cruciger; in field, right,
dreapta. star.
CONOB CONOB
Referinţă: Sear, 58 Reference: Sear, 58
Nr. Inv. N 14191 Inv. No. N 14191

IVSTINIANVS I

(XXVIII, 112)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 19,5 mm; G: 4,49 gr; Axa: 8 D: 19.5 mm; W: 4.49 gr; Axis: 8
Datare: 538–545 Dating: 538–545
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTINI-ANVS P P AVG Obv: D N IVSTINI-ANVS P P AVG
Bust frontal cu cască, ţine globul cruciger. Helmeted facing bust, holding globus cruciger.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
*Γ/CONOB * Γ /CONOB
Referinţă: MIB I, 6 Reference: MIB I, 6
Nr. Inv. N 14190 Inv. No. N 14190

IVSTINIANVS I

(XXIX, 113)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,6×19,8 mm; G: 4,33 gr; Axa: 7 D: 20.6×19.8 mm; W: 4.33 gr; Axis: 7

69
Datare: 538–545 Dating: 538–545
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTINI-ANVS P P AVG Obv: D N IVSTINI-ANVS P P AVG
Bust frontal cu cască, ţine globul cruciger. Helmeted facing bust, holding globus cruciger.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
*Q/CONOB *Q/CONOB
Referinţă: MIB I, 6 Reference: MIB I, 6
Nr. Inv. N 13920 Inv. No. N 13920

IVSTINIANVS I

(XXIX, 114)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,7×19,9 mm; G: 4,41 gr; Axa: 7 D: 20.7×19.9 mm; W: 4.41 gr; Axis: 7
Datare: 538–545 Dating: 538–545
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N IVSTINI-ANVS P P AI Obv: D N IVSTINI-ANVS P P AI
Bust frontal cu cască, ţine globul cruciger. Helmeted facing bust, holding globus cruciger.
Rv: VICTORI-A AVGGG Rv: VICTORI-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
*Θ/CONOB *Θ/CONOB
Referinţă: MIB I, 6 Reference: MIB I, 6
Nr. Inv. N 13905 Inv. No. N 13905

IVSTINIANVS I

(XXIX, 115)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 22,1×20,1 mm; G: 4,48 gr; Axa: 7 D: 22.1×20.1 mm; W: 4.48 gr; Axis: 7
Datare: 538–545? Dating: 538–545?
Monetărie: Constantinopol! Mint: Constantinople!
Av: [d n] IV[sti]NI-ANVS P P AVI Obv: [d n] IV[sti]NI-ANVS P P AVI
Bust frontal cu cască, ţine globul cruciger. Helmeted facing bust, holding globus cruciger.
Rv: [victori]-A AVGGG Rv: [victori]-A AVGGG
Înger stă frontal, ţine crucea lungă şi globul Angel standing facing, holding long cross and
cruciger. globus cruciger.
∈/CONOB
*∈ ∈/CONOB
*∈

70
Referinţă: MIB I, 6 Reference: MIB I, 6
Nr. Inv. N 14219 Inv. No. N 14219
Observaţie: Moneda este rebătută cu inversarea Remark: The coin is restruck and the dies were
ştanţelor. Pe actualul avers se observă parţial reverted. On the present obverse it can be seen part
legenda anterioară de pe un revers aparţinând of the previous inscription from a reverse belonging
lui Iustinus I: VICTO…∈ ∈ şi exerga CONOB. to Justin I: VICTO…∈ ∈ and its exergue: CONOB.
Pe actualul revers se observă parţial legenda On the present reverse it can be seen part of the
aversului anterior de la Iustinus I: D N IVSTI- obverse legend belonging to Justin I: D N IVSTI-
NVS P. NVS P.

IVSTINIANVS I (imitaţie / imitation)

(XXIX, 116)
Nominal: tremissis, imitaţie barbară Denomination: tremissis, barbarous imitation
D: 15,6 mm; G: 1,44 gr; Axa: 7 D: 15.6 mm; W: 1.44 gr; Axis: 7
Datare: mijlocul secolului VI (?) Dating: middle 6th century (?)
Monetărie: - Mint: -
Av: O N OVSTINICANVS (PP reversed)V Obv: O N OVSTINICANVS (PP reversed)V
Bust dreapta, diademat, drapat şi cu cuirasă; în Bust diademed, draped and cuirassed right; in field,
câmp, dreapta, cruce. right, cross.
Rv: OTΛ~(C reversed)IVΛ∪VC(D Rv: OTΛ~(C reversed)IVΛ∪VC(D reversed)Λ(D
reversed)Λ(D reversed)VH reversed)VH
Victoria stând spre dreapta, capul spre stânga, Victory advancing right, head turned to left,
ţine cununa şi globul cruciger; stea, în câmp, holding wreath and globus cruciger; in field, right,
dreapta. star.
∩II ∩II
Referinţă: - Reference: -
Nr. Inv. N 13907 Inv. No. N 13907

IVSTINVS II

(XXX, 117)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 21,2 mm; G: 4,46 gr; Axa: 7 D: 21.2 mm; W: 4.46 gr; Axis: 7
Datare: 565–578 Dating: 565–578
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: D N I-VSTI-NVS P P AVI Obv: D N IVSTI-NVS P P AVG
Bust cu cască şi armură, frontal. Ţine Victoria Helmeted and cuirassed facing, holding Victory on
pe glob şi scut decorat cu un călăreţ. globe and shield decorated with a horseman.
Rv: VICTORI-A AVCCC Rv: VICTORI-A AVCCC

71
Constantinopolis şezând frontal, capul spre Constantinopolis seated facing, head to right,
dreapta, ţine lancea şi globul cruciger. holding spear and globe cruciger.
CONOB CONOB
Referinţă: MIB II, 4 Reference: MIB II, 4
Nr. Inv. N 14216 Inv. No. N 14216

FOCAS / PHOCAS

(XXX, 118)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 19,9×19,1 mm; G: 4,50 gr; Axa: 8 D: 19.9×19.1 mm; W: 4.50 gr; Axis: 8
Datare: 607–610 Dating: 607–610
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: d N N FOCAS – PERP AVC Obv: d N N FOCAS – PERP AVC
Bust frontal, încoronat, drapat şi cu cuirasă, Bust crowned, draped and cuirassed facing, holding
ţine globul cruciger. globus cruciger.
Rv: VICTORIA-AVG Rv: VICTORIA-[aug]
Înger stă frontal, ţine sceptrul cu monogramă şi Angel standing facing, holding staff with
globul cruciger. monogram and globus cruciger.
ε/[c]ONOB ε/[c]ONOB
Referinţă: Sear, 620 Reference: Sear, 620
Nr. Inv. N 14215 Inv. No. N 14215

FOCAS / PHOCAS

(XXX, 119)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 20,5 mm; G: 4,41 gr; Axa: 8 D: 20.5 mm; W: 4.41 gr; Axis: 8
Datare: 607–610 Dating: 607–610
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: d N N FOCAS – PERP AVC Obv: d N N FOCAS – PERP AVC
Bust frontal, încoronat, drapat şi cu cuirasă, Bust crowned, draped and cuirassed facing, holding
ţine globul cruciger. globus cruciger.
Rv: VICT[o]RIA-[aug] Rv: VICT[o]RIA-[aug]
Înger stă frontal, ţine sceptrul cu monogramă şi Angel standing facing, holding staff with
globul cruciger. monogram and globus cruciger.
I/CONOB I/CONOB
Referinţă: Sear, 620 Reference: Sear, 620
Nr. Inv. N 13910 Inv. No. N 13910

72
CONSTANS II

(XXX, 120)
Nominal: solidus, imitaţie Denomination: solidus, imitation
D: 19,4 mm; G: 3,77 gr; Axa: 8 D: 19.4 mm; W: 3.77 gr; Axis: 8
Datare: 659–663 Dating: 659–663
Monetărie: Constantinopol ? Mint: Constantinople ?
Av: d N [const] – ANT Obv: d N [const] – ANT
În stânga, busturile frontale ale lui Constans, Facing bust of Constans, with long beard, on left,
cu barbă lungă, poartă coif cu creastă şi wearing plumed helmet and chlamys, and
chlamys, şi Constantin IV, în dreapta, poartă Constantine IV, on right, wearing crown and
coroana şi chlamys; în câmp, deasupra, cruce. chlamys; in field above, between them, cross.
Rv: VICTORIA-AVG A Rv: VICTORIA-AVG A
Heraclius şi Tiberius stau de o parte şi de alta a Cross potent on three steps between standing
crucii potens plasată pe trei trepte. figures of Heraclius and Tiberius.
CONOB CONOB
Referinţă: Sear, 964 Reference: Sear, 964
Nr. Inv. N 13014 Inv. No. N 13014

CONSTANS II

(XXXI, 121)
Nominal: tremissis Denomination: tremissis
D: 17,4×16,6 mm; G: 1,46 gr; Axa: 8 D: 17.4×16.6 mm; W: 1.46 gr; Axis: 8
Datare: 641–668 Dating: 641–668
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: d N CONSTA-[ntinys p p au] Obv: d N CONSTA-[ntinys p p au]
Bust diademat, drapat, cu cuirasă, dreapta. Bust diademed, draped and cuirassed bust, right.
Rv: VICTORIA-AVG S Rv: VICTORIA-AVG S
Crucea potens. Cross potent.
CONOB CONOB
Referinţă: Sear, 984 Reference: Sear, 984
Nr. Inv. N 13908 Inv. No. N 13908

CONSTANTIN VII PORFIROGENETUL / CONSTANTINE VII PORPHYROGENITUS

(XXXI, 122)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 19,4 mm; G: 4,26 gr; Axa: 7 D: 19.4 mm; W: 4.26 gr; Axis: 7

73
Datare: 945–959 Dating: 945–959
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM Obv: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM
Bustul frontal al lui Christos Pantokrator, cu Bust of Christ Pantokrator facing with cross
un nimb în cruce cu 2 pelete pe fiecare braţ; nimbus having 2 pellets in each arm, wearing tunic
ridică mâna dreaptă în semn de binecuvântare and himation; right hand raised in benediction and
şi ţine Evanghelia în mâna stângă. holding Gospels in left hand.
Rv: +CONSTANT’ CEROMAN’ AVGGbR Rv: +CONSTANT’ CEROMAN’ AVGGbR
Busturile încoronate ale lui Constantin, cu Crowned facing busts of Constantine, with short
barbă scurtă şi poartă loros, şi Romanus, fără beard and loros, and Romanus, beardless and
barbă şi poartă hlamida; ţin între ei crucea wearing chlamiys, holding patriarchal cross
patriarhală. between them.
Referinţă: DOC III, 15 Reference: DOC III, 15
Nr. Inv. N 14297 Inv. No. N 14297

CONSTANTIN VII PORFIROGENETUL / CONSTANTINE VII PORPHYROGENITUS

(XXXI, 123)
Nominal: solidus Denomination: solidus
D: 16,6 mm; G: 3,16 gr; Axa: 7 D: 16.6 mm; W: 3.16 gr; Axis: 7
Datare: 945–959 Dating: 945–959
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM Obv: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM
Bustul frontal al lui Christos Pantokrator, cu Bust of Christ Pantokrator facing with cross
un nimb în cruce cu 2 pelete pe fiecare braţ; nimbus having 2 pellets in each arm; right hand
ridică mâna dreaptă în semn de binecuvântare raised in benediction and holding Gospels in left
şi ţine Evanghelia în mâna stângă. hand.
Rv: +CONSTANT’ CEROMAN’ AVGGbR Rv: +CONSTANT’ CEROMAN’ AVGGbR
Busturile încoronate ale lui Constantin, cu Crowned facing busts of Constantine, with short
barbă scurtă şi poartă loros, şi Romanus, fără beard and loros, and Romanus, beardless and
barbă şi poartă hlamida; ţin între ei crucea wearing chlamiys, holding patriarchal cross
patriarhală. between them.
Referinţă: DOC III, 15 Reference: DOC III, 15
Nr. Inv. N 13916 Inv. No. N 13916

NICEPHORUS II PHOCAS

(XXXI, 124)
Nominal: histamenon, reutilizat ca medalion Denomination: histamenon, reused as medallion
D: 18,6×17,9 mm; G: 3,66 gr; Axa: 6 D: 18.6×17.9 mm; W: 3.66 gr; Axis: 6
Datare: 963–969 Dating: 963–969

74
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM Obv: +IhS XIS RεX RεGNANTIYM
Bustul frontal al lui Christos Pantokrator, cu Bust of Christ Pantokrator facing with cross
un nimb în cruce cu 2 pelete pe fiecare braţ; nimbus having 2 pellets in each arm,; right hand
ridică mâna dreaptă în semn de binecuvântare raised in benediction and holding Gospels in left
şi ţine Evanghelia în mâna stângă. hand.
Rv: ‘+ΘΕΟΤΟC’ ’ HΘ’ hICHF, dESP’ Rv: ‘+ΘΕΟΤΟC’ ’ HΘ’ hICHF, dESP’
Bustul frontal al Fecioarei, cu voal şi nimb, şi Facing bust of the Virgin, veiled and nimbate, and
Nicephorus cu coroană şi loros; între ei, crucea Nicephorus, wearing crown and loros; between
patriarhală; M – Θ de o parte şi alta a Fecioarei. them patriarchal cross; at sides of Virgin, M – Θ.
Referinţă: Sear, 1778 Reference: Sear, 1778
Nr. Inv. N 14217 Inv. No. N 14217

ROMAN III ARGYROS / ROMANUS III ARGYRUS

(XXXII, 125)
Nominal: histamenon Denomination: histamenon
D: 23,3 mm; G: 4,20 gr; Axa: 7 D: 23.3 mm; W: 4.20 gr; Axis: 7
Datare: 1028–1034 Dating: 1028–1034
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: +IhS XIS Rε−X RεGNANTIYM Obv: +IhS XIS Rε−X RεGNANTIYM
Bustul frontal al lui Christos Pantokrator, cu Bust of Christ Pantokrator facing with cross
un nimb în cruce; binecuvântează cu mâna nimbus; right hand raised in benediction and
dreaptă, ţine Evanghelia în mâna stângă. holding Gospels in left hand.
Rv: ΘCΕ ΟHΘ RWMAhW Rv: ΘCΕ ΟHΘ RWMAhW
Roman, stând frontal, poartă loros, ţine globul Romanus, wearing loros, holding globus cruciger,
cruciger şi este încoronat de Fecioară. M – Θ standing facing, crowned by the Virgin; M – Θ
între cei doi. between them.
Referinţă: Sear, 1819 Reference: Sear, 1819
Nr. Inv. N 13906 Inv. No. N 13906

ROMAN IV / ROMANUS IV

(XXXII, 126)
Nominal: histamenon, electrum, scifat, Denomination: histamenon, electrum, scyphate,
reutilizat ca medallion reused as medallion
D: 28,3×27,6 mm; G: 4,27 gr; Axa: 6 D: 28.3×27.6 mm; W: 4.27 gr; Axis: 6

75
Datare: 1068–1071 Dating: 1068–1071
Monetărie: Constantinopol? Mint: Constantinople?
Av: K[ωn] MIXA[nd] Obv: K[ωn] MIXA[nd]
Mihail IV, flancat de Constantius în stânga şi Michael IV flanked by Constantius on left and
Andronicus în dreapta, stă frontal pe un Andronicus on right standing facing on single
podium. dais.
Rv: +[rwmans] EVD[ukia] Rv: +[rwmans] EVD[ukia]
Christos stă frontal flancat de către Roman şi Christ standing facing in center flanked by
Eudoxia. Romanus and Eudocia
Referinţă: Sear, 1859 Reference: Sear, 1859
Nr. Inv. N 14189 Inv. No. N 14189

ROMAN IV / ROMANUS IV

(XXXII, 127)
Nominal: histamenon, electrum, scifat, Denomination: histamenon, electrum, scyphate,
reutilizat ca medallion reused as medallion
D: 26,8×24,5 mm; G: 4,37 gr; Axa: 8 D: 26.8×24.5 mm; W: 4.37 gr; Axis: 8
Datare: 1068–1071 Dating: 1068–1071
Monetărie: Constantinopol? Mint: Constantinople?
Av: KΩ – A A Obv: KΩ – A A
Mihail IV, flancat de Constantius în stânga şi Michael IV flanked by Constantius on left and
Andronicus în dreapta, stă frontal pe un Andronicus on right standing facing on single
podium. dais.
Rv: Christos stă frontal flancat de către Roman Rv: Christ standing facing in center flanked by
şi Eudoxia. Romanus and Eudocia.
Referinţă: Sear, 1860 Reference: Sear, 1860
Nr. Inv. N 14303 Inv. No. N 14303

NICHIFOR III BOTANIATUL / NICEPHORUS III BOTANIATE

(XXXII, 128)
Nominal: histamenon, electrum, scifat Denomination: histamenon, electrum, scyphate
D: 28,2×27,2 mm; G: 4,27 gr; Axa: 7 D: 28.2×27.2 mm; W: 4.27 gr; Axis: 7
Datare: 1078–1081 Dating: 1078–1081
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: IC – XC Obv: IC – XC

76
Christos şezând frontal pe un tron fără spătar; Christ seated facing on backless throne; no pellets
nimb fără pelete. in nimbus
Rv: + NIKHΦ ∆ECΠ TΩ ROTANIATI Rv: + NIKHΦ ∆ECΠ TΩ ROTANIATI
Nichifor, încoronat, stă frontal, ţine labarum Nicephorus, crowned, standing facing, holding
cu X pe banner şi globul cruciger. labarum with X on shaft and globus cruciger.
Referinţă: Sear, 1881 Reference: Sear, 1881
Nr. Inv. N 14302 Inv. No. N 14302

NICHIFOR III BOTANIATUL / NICEPHORUS III BOTANIATE

(XXXIII, 129)
Nominal: histamenon, electrum, scifat, Denomination: histamenon, electrum, scyphate,
reutilizat ca medalion reused as a medallion
D: 29,5×27,3 mm; G: 4,28 gr; Axa: 7 D: 29.5×27.3 mm; W: 4.28 gr; Axis: 7
Datare: 1078–1081 Dating: 1078–1081
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: IC – XC Obv: IC – XC
Christos şezând frontal pe un tron fără spătar; Christ seated facing on backless throne; no pellets
nimb fără pelete. in nimbus
Rv: + NIKHΦ ∆ECΠ TΩ ROTANIATI Rv: + NIKHΦ ∆ECΠ TΩ ROTANIATI
Nichifor, încoronat, stă frontal, ţine labarum Nicephorus, crowned, standing facing, holding
cu X pe banner şi globul cruciger. labarum with X on shaft and globus cruciger.
Referinţă: Sear, 1881 Reference: Sear, 1881
Nr. Inv. N 14300 Inv. No. N 14300

NICHIFOR III BOTANIATUL / NICEPHORUS III BOTANIATE

(XXXIII, 130)
Nominal: histamenon, electrum, scifată Denomination: histamenon, electrum, scyphate
D: 28,7×27,1 mm; G: 3,40 gr; Axa: 7 D: 28.7×27.1 mm; W: 3.40 gr; Axis: 7
Datare: 1078–1081 Dating: 1078–1081
Monetărie: Constantinopol Mint: Constantinople
Av: IC – XC Obv: IC – XC
Christos şezând frontal pe un tron fără spătar; Christ seated facing on backless throne; no pellets
nimb fără pelete. in nimbus
Rv: + NIK[HΦ ∆]ECΠ TΩ RO[TANI]ATI Rv: + NIK[HΦ ∆]ECΠ TΩ RO[TANI]ATI

77
Nichifor, încoronat, stă frontal, ţine labarum Nicephorus, crowned, standing facing, holding
cu X pe banner şi globul cruciger. labarum with X on shaft and globus cruciger.
Referinţă: Sear, 1881 Reference: Sear, 1881
Nr. Inv. N 14301 Inv. No. N 14301

IMPERIUL DE LA NICEEA / THE EMPIRE OF NIKEA


IOAN III DUCAS (VATATZES) / JOHN III DUCAS (VATATZES)

(XXXIII, 131)
Nominal: hyperpyron Denomination: hyperpyron
D: 22,9 mm; G: 4,19 gr; Axa: 7 D: 28.3×27.6 mm; W: 4.19 gr; Axis: 7
Datare: circa 1232–1254 Dating: cca. 1232–1254
Monetărie: Magnesia Mint: Magnesia
Av: IC – XC Obv: IC – XC
Christos frontal, pe tron, mâna dreaptă ridicată Christ enthroned facing, raising right hand in
în gestul binecuvântării, cu mâna stângă ţine benediction and holding Gospels in left hand,
Evanghelia; perniţe de o parte şi de alta. above cushion on either side.
Rv: [IW DECPOTH TW Rv: [IW DECPOTH TW
PORFUROGENNHTHN] PORFUROGENNHTHN]
Ioan stă frontal, poartă loros, ţine labarum şi John, wearing loros, holding labarum and akakia,
akaia, fiind încoronat de către Fecioară. standing facing, crowned by the Virgin.
Referinţă: Sear, 2073 Reference: Sear, 2073
Nr. Inv. N 13913 Inv. No. N 13913

78
PLANŞE / PLATES

79

S-ar putea să vă placă și