Sunteți pe pagina 1din 21

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,, RAISA PACALO”

Catedra Discipline chirurgicale

Ghidul lecţiilor practice


URGENŢE MEDICALE
Al elevei (ului) _____________________
Anul _____ grupa _____
Specialitatea: Stomatologie 91110
Calificarea: Tehnician dentar

1
Autori:

1. Vilena PUGA, profesor , Discipline Chirurgicale, grad didactic întâi.


2. Elena BEDICOV, şef catedră, profesor, disciplina Chirurgie cu nursing specific,
grad didactic superior.

Ghidul a fost aprobat la Şedinţa Consiliului Metodic


al Centrului de Excelenţă în Medicină şi Farmacie “RAISA PACALO”din
.............................

2
I. ARGUMENTUL

Învăţămîntul medical mediu de specialitate este o treaptă indispensabilă a învăţămîntului


medical din ţară, care formează şi asigură sistemul de sănătate din RM cu specialişti medicali
bine instruiţi în acordarea serviciilor medicale populaţiei. Modernizarea procesului de formare
iniţială a specialiştilor medicali este posibilă doar prin curriculă modernizată elaborată din
perspectiva necesităţii pieţii muncii, a pedagogiei competenţelor, a educaţiei centrată pe elev.
Ghidul lecţiilor practice unitatea de curs Urgenţe medicale reprezintă un suport al
lecţiilor practice elaborat conform curricula modernizată bazată pe formarea/dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor specifice. Ghidul vine în ajutorul elevului, informînd-ul în prealabil
cu subiectul lecţiei, competenţele şi abilităţile specifice ce urmează a fi formate/dezvoltate la
etapele importante ale activităţii didactice.
Etapele de bază ale lecţiei includ exersarea deprinderilor practice conform Standardului
de proces, acordarea asistenţei de urgenţă la etapa de prespital, aplicarea cunoştinţelor prin
soluţionarea situaţiilor de problemă şi cazuri clinice. La finalul lecţiei elevul îşi estimează
activitatea prin formularea concluziilor, ce reflectă competenţele şi abilităţile formate în
îngrijirea pacientului, în comunicarea cu pacientul şi cu membrii echipei multidisciplinare, astfel
formîndu-şi competenţa de autoevaluare.
Implementarea Ghidul lecţiilor practice la unitatea de curs Urgenţe medicale sporeşte
eficienţa lecţiilor, favorizează formarea cantitativă şi calitativă a competenţelor profesionale la
viitorii specialişti medicali.

II. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂŢII DE CURS.


1. Organizarea Urgenţei Medicale în Republica Moldova.
2. Acordarea asistenţei medicale în urgenţe medico-chirurgicale.
3. Acordarea asistenţei medicale în urgenţe pediatrice.

III. DEPRINDERI PRACTICE OBLIGATORII.

Nr. Denumirea DP Evaluarea


1. Aprecierea parametrilor vitali: Ps, respiraţia, reflexul fotomotor, TA
2. Aplicarea metodelor de restabilire a permeabilităţii căilor respiratorii la
adult şi copil.
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă pacientului cu corpi străini în căile
respiratorii: lovituri interscapulare; manevra Heimlich.
4. Efectuarea Resurscitării Cardio-Respiratorii şi Cerebrale (RCR şi C).
5. Efectuarea lavajului gastric pe simulator.
6. Efectuarea clisterului evacuator pe simulator.
7. Pregătirea materialelor pentru sondajul vezical.
8. Aplicarea manevrelor de urgenţă în criză de astm bronşic.
9. Aplicarea manevrelor de urgenţă în angina pectorală şi infarct acut de
miocard
10. Recunoaşterea preparatelor în urgenţă hipertensivă.
11. Aplicarea bandajelor cu faşă din tifon pe regiunea cefalică: circular;
monocular; binocular; în cruce pe ceafă; scufie; căpăstru; praştie pe nas şi
bărbie.

3
12. Aplicarea bandajului spirală pe torace.
13. Aplicarea bandajelor cu faşa din tifon pe membre: spirală; evantai;
recurent; Desault; spic pe umăr; bandaje pe degete.
14. Aplicarea bandajului cu basma: pe cap; pe mâna propriu zisă; pe laba
piciorului, pe membrului toracic.
15. Evaluarea accidentatului.
16. Comprimarea digitală a vasului în plagă, pe traiect.
17. Toaleta primară a plăgii accidentale
18. Aplicarea gulerului cervical.
19. Aplicarea imobilizării de transport în fracturile maxilelor: în ,,zăbala”, cu
basma.
20. Imobilizarea voletului costal.
21. Aplicarea pansamentului ocluziv în pneumotorax
22. Palparea abdomenului. Depistarea semnului Blumberg.
23. Efectuarea imobilizării de transport accidentatului cu traumatism
vertebromedular şi al bazinului pe targa dură.
24. Determinarea temperaturii corpului, frecvenţei respiraţiei, pulsului la copii.
25. Aplicarea măsurilor de urgenţă în sindromul convulsiv la copii.

IV. REGULILE CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII


1. La lecţiile practice preclinice, elevii se prezintă în echipament special: halat, bonetă,
încălţăminte de schimb, mănuşi.
2. Elevii sunt obligaţi să păstreze regimul sanitaro-igienic în cabinet.
3. La sfîrşitul lecţiei practice elevii sunt obligaţi să înfăptuiască curăţenia umedă.
4. Se interzice în cabinete, fără permisiunea profesorului de a se folosi de prizele electrice
(inclusiv şi pentru reîncărcarea telefoanelor mobile).
5. Să manifeste responsabilitate faţă de utilajul şi materialele didactice utilizate în timpul lecţiei.
6. Să respecte regulile de lucru cu instrumentele chirurgicale pentru a preveni leziunile
accidentale.
7. Se interzice de a utiliza remediile medicamentoase, care sunt demonstrate la lecţiile practice
(pentru uz intern, extern, etc.).
8. Să păstreze bunurile materiale din cabinete (mobilier, utilaj).
9. La demonstrarea manoperelor specifice (pregătirea seturilor pentru puncţii, injecţii, colectarea
truselor să lucreze în mănuşi).
10. Se interzice transferul mobilierului, utilajului în alte cabinete, aule etc.

4
V. PLANUL TEMATIC AL UNITĂŢII DE CURS G. 03 O.005 LA DISCIPLINA
URGENŢE MEDICALE

PRACTICA SEMESTRUL II
Nr. Nr. de ore
Subiectul de studiu Preclinice
d/o
1. Urgenţe medico chirurgicale.Asfexia mecanică. 4
2. Urgenţe medico chirurgicale.Intoxicaţii exogene acute. 4
3. Urgenţe cardio-respiratorii. 4
4. Urgenţe medico chirurgicale.Desmurgia. 4
5. .Urgenţe craniofaciale. 4
6. Urgenţe toraco-abdominale. 4
7. Urgenţe medico chirurgicale.Traumatismul vertebromedular şi al bazinului. 4
8. Urgenţe pediatrice. 2
Total. 30

5
LECŢIE PRACTICĂ Nr.1 Urgenţe medico chirurgicale. Asfexia mecanică
Data _____________________

Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului cu asfexie mecanică.

Abilităţi:
1. Aprecierea parametrilor vitali.
2. Aplicarea metodelor de restabilire a permeabilităţii căilor respiratorii la adult şi copil.
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă pacientului cu corpi străini în căile respiratorii: lovituri
interscapulare; manevra Heimlich.
4. Efectuarea Resurscitării Cardio-Respiratorii şi Cerebrale (RCR şi C).
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Aprecierea parametrilor vitali____________________
2. Aplicarea metodelor de restabilire a permeabilităţii căilor respiratorii la adult şi copil_______
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă pacientului cu corpi străini în căile respiratorii: lovituri
interscapulare; manevra Heimlich_______________
4. Efectuarea resurscitării cardiorespiratorii şi cerebrale (RCR şi C)____________

Atenţie!
Aplicarea corectă a manevrei Heimlich şi a loviturilor interscapulare duce la expulzarea
corpilor străini din căile respiratorii.

Enumeraţi metodele de restabilire a permeabilităţii căilor respiratorii:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Notaţi tipurile de înec şi particularităţile lor:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________
6
Evidenţiaţi deosebirile resuscitării cardio-respiratorii la copil faţă de cea la adult:

Criterii Adult Copil

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

7
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 2 Urgenţe medico chirurgicale. Intoxicaţii exogene
acute.
Data ___________________

Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului cu intoxicaţii exogene acute.

Abilităţi:
1. Efectuarea lavajului gastric pe simulator.
2. Efectuarea clisterului evacuator pe simulator.
3. Pregătirea materialelor pentru sondajul vezical.
4. Monitorizarea parametrilor vitali în timpul transportării.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Efectuarea lavajului gastric pe simulator. ___________________
2. Efectuarea clisterului evacuator pe simulator._________________
3. Pregătirea materialelor pentru sondajul vezical.___________________

Atenţie!
În intoxicaţii acute exogene cu substanţe chimice lavajul gastric se face doar în primele 1-2
ore de la accident. Transportarea pacientului în secţia de toxicologie trebuie să fie cît mai
urgentă.

Enumeraţi căile de evacuare a toxicului din organism::


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Elaboraţi algoritmul de urgenţă în intoxicaţia acută cu alcool:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Notaţi antidoţii cunoscuţi şi utilizarea lor:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

9
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 3 Urgenţe cardiorespiratorii.
Data ________________________
Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului în urgenţe cardio-respiratorii.
Abilităţi:
1. Determinarea frecvenţei respiraţiei.
2. Determinarea pulsului, tensiunii arteriale.
3. Aplicarea manevrelor de urgenţă în criză de astm bronşic.
4. Aplicarea manevrelor de urgenţă în angina pectorală şi infarct acut de miocard.
5. Recunoaşterea preparatelor în urgenţă hipertensivă.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Determinarea frecvenţei respiraţiei_____________________
2. Determinarea pulsului, tensiunii arteriale___________________

Atenţie!
Pacientul cu hipertensiune ca regulă are remediile antihipertensive cu sine. Cereţi de la pacient
să-şi ia preparatul corespunzător.

Notaţi algoritmul asistenţei de urgenţă în criză de astm bronşic:


____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Diferenţiaţi manifestările clinice în angină pectorală şi infarct acut de miocard:

Criterii Angină pectorală Infart acut de miocard

10
Enumeraţi preparatele utilizate în criză hipertensivă:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

11
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 4 Urgenţe medico chirurgicale. Desmurgia
Data ________________________
Competenţa profesională:
Aplicarea bandajelor pe diferite regiuni ale corpului.
Abilităţi:
1. Aplicarea bandajelor cu faşă din tifon pe regiunea cefalică: circular; monocular; binocular;
în cruce pe ceafă; scufie; căpăstru; praştie pe nas şi bărbie.
2. Aplicarea bandajului spirală pe torace.
3. Aplicarea bandajelor cu faşa din tifon pe membre: spirală; evantai; recurent; Desault; spic
pe umăr; bandaje pe degete.
4. Aplicarea bandajului cu basma: pe cap; pe mâna propriu zisă; pe laba piciorului, pe
membrului toracic.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform standardului de proces.

1. Aplicarea bandajelor cu faşă din tifon pe regiunea cefalică: circular; monocular; binocular;
în cruce pe ceafă; scufie; căpăstru; praştie pe nas şi bărbie.__________________
2. Aplicarea bandajului spirală pe torace._____________________
3. Aplicarea bandajelor cu faşa din tifon pe membre: spirală; evantai; recurent; Desault; spic
pe umăr; bandaje pe degete.______________________
4. Aplicarea bandajului cu basma: pe cap; pe mâna propriu zisă; pe laba piciorului, pe
membrului toracic.___________________________

Atenţie!

Pentru a aplica corect bandajele moi cu scop de imobilizare t/d trebuie să cunoască regulile de
aplicare a bandajelor.

Enumeraţi regulile de aplicare a bandajelor cu feşi din tifon:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Recunoaşteţi şi denumiţi sub fiecare imagine tipul bandajului şi indicaţiile de aplicare a


acestora:
1 2

___________________________ _____________________________
___________________________ _____________________________
___________________________ ______________________________

3. 4.

_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________

Concluzii:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

13
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 5 Urgenţe craniofaciale.

Data ________________________
Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului cu traumatism craniofacial.
Abilităţi:
1. Evaluarea accidentatului cu TCC şi oromaxilofacial.
2. Compresiunea digitală a vasului pe traiect cu scop de hemostază: artera temporală, artera
mandibulară, artera carotidă comună.
3. Comprimarea digitală în plagă a venei jugulare.
4. Prelucrarea primară a plăgii accidentale.
5. Aplicarea bandajelor: circular pe cap, încrucişat la ceafă , ,scufie”, căpăstru, praştie.
6. Aplicarea gulerului cervical.
7. Aplicarea imobilizării de transport în fracturile maxilelor: în ,,zăbala”, cu basma.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Aprecierea parametrilor vitali___________
2. Aplicarea gulerului cervical____________
3. Compresiunea digitală a vasului pe traiect cu scop de hemostază: artera temporală, artera
mandibulară, artera carotidă comună.________________________________
4. Comprimarea digitală în plagă a venei jugulare._________________________
5. Prelucrarea primară a plăgii accidentale.______________________________
6. Aplicarea bandajelor: circular pe cap ,,scufie”, „praştie”, încrucişat la ceafă , căpăstru
___________________
5. Aplicarea imobilizării de transport în fracturile maxilelor: în ,,zăbala”, cu basma__________

Atenţie!
1. Accidentatul cu TCC va fi menţinut în repaus absolut şi transportat la spital, deoarece la toţi
accidentaţii există riscul instalării comei cerebrale.
2. În hemoragii intracraniene manifestate prin epistaxis sau otoragie este contraindicat orice fel
de tamponament al acestor orificii pentru a se evita mărirea retrogradă a hematomului
intracranian.
3. Plaga craniocerebrală se prelucrează cu sol NaCl 0,9%, apoi se aplică un pansament aseptic
lejer (nu se aplică pansament compresiv).

Caz clinic:
Recunoaşte-ţi patologia chirurgicală:

___________________________________________________________________________
14
___________________________________________________________________________

Elaboraţi algoritmul asistenţei de urgenţă:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

15
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 6 Urgenţe toraco-abdominale.
Data ______________________

Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului cu traumatism toraco-abdominal.
Abilităţi:
1. Aplicarea bandajului spirală pe cutia toracică.
2. Aplicarea pansamentului ocluziv în pneumotorax.
3. Imobilizarea voletului costal.
4. Palparea abdomenului.
5. Depistarea semnului Blumberg.
6. Aplicarea pungii cu gheaţa pe abdomen.
7. Efectuarea toaletei primare a plăgii accidentale abdominale pe simulator.
Activitatea practică

Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Aplicarea pansamentului ocluziv pe torace _________________
2. Aplicarea bandajului spirală pe cutia toracică_____________________
3. Imobilizarea voletului costal._______________
4. Palparea abdomenului_____________________
5. Depistarea semnului Blumberg__________
6. Aplicarea pungii cu gheaţa pe abdomen________
7. Efectuarea toaletei primare a plăgii accidentale abdominale pe simulator_____________
Atenţie!
1. Aplicarea pansamentului ocluziv în pneumotorax deschis este un gest de maximă urgenţă
pentru al transforma în pneumotorax închis.
2. Segmentul eviscerat nu se va reduce nici într-un caz. Se aplică pansament îmbibat cu sol.
NaCl 0,9 % sau sol. Furacilină 0.05% caldă şi se fixează lejer cu benzi adezive.
3. Leziunile viscerale sunt de o gravitate extremă prin existenţa celor trei tipuri de
complicaţii majore: şocul traumatic, şocul hemoragic şi sindromul de iritaţie peritoneală.

Caz clinic:
Recunoaşte-ţi traumatismul:

16
Pneumotorace deschis

______________________________ ____________________________________
Elaboraţi algoritmul asistenţei de urgenţă:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Caz clinic:
Recunoaşteţi traumatimele:

__________________________________ _________________________________

Elaboraţi algoritmul asistenţei de urgenţă:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului
17
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 7 Urgenţe medico chirurgicale.Traumatismul
vertebromedular şi al bazinului.
Data ______________________

Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului cu traumatism vertebromedular şi al bazinului.
Abilităţi:
1. Examinarea accidentatului cu traumatism vertebromedular şi al bazinului.
2. Aprecierea parametrilor vitali.
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă.
4. Transferarea /poziţionarea accidentatului.
5. Efectuarea imobilizării de transport accidentatului cu traumatism vertebromedular şi al
bazinului pe targa dură.
6. Transportarea cu monitorizarea accidentatului cu traumatism vertebromedular şi al bazinului.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform Standardului de proces:


1. Examinarea accidentatului cu traumatism vertebromedular şi al bazinului._______________
2. Aprecierea parametrilor vitali.______________
3. Aplicarea gulerului cervical ______________
4. Aplicarea pungii cu gheaţa _______________
5. Transferarea /poziţionarea accidentatului._________________
6. Efectuarea imobilizării de transport accidentatului cu traumatism vertebromedular şi al
bazinului pe targa dură__________________

Atenţie!
1. Există mare pericol ca prin manevrele de prim ajutor sau în timpul transportării fractura
coloanei vertebrale fără lezare de măduva spinării să se transforme într-o fractură cu
lezarea măduvei spinării.
2. Este interzisă transportarea traumatizatului vertebromedular pe pătură, cearşaf etc.

Notaţi algoritmul asistenţei de urgenţă în traumatism vertebromedular:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

18
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Elaboraţi algoritmul asistenţei de urgenţă în fracturi de bazin:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

19
LECŢIE PRACTICĂ Nr. 8 Urgenţe pediatrice.
Data________________________

Competenţa profesională:
Realizarea asistenţei de urgenţă pacientului în urgenţe pediatrice.
Abilităţi:
1. Determinarea temperaturii corpului la copii.
2. Determinarea frecvenţei respiraţiei, pulsului la copii.
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă în asfixie mecanică la copii.
4. Aplicarea măsurilor de urgenţă în sindromul convulsiv.
Activitatea practică
Argument: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Exersarea deprinderilor practice conform standardelor de proces:


1. Determinarea temperaturii corpului la copii________________
2. Determinarea frecvenţei respiraţiei, pulsului la copii__________________
3. Aplicarea măsurilor de urgenţă în asfixie mecanică la copii______________________
4. Aplicarea măsurilor de urgenţă în sindromul convulsiv__________________
Atenţie!
Urgenţele în pediatrie trebuie să fie evaluate cît mai precoce, acordată asistenţa de urgenţă şi
transportarea în staţionar cu predarea medicului de gardă.

Notaţi lanţul supraveţuirii la copii:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Elaboraţi algoritmul de urgenţă în sindromul convulsiv la copii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului

20
LISTA BIBLIOGRAFICĂ:

1. Alecu M., Alecu S., Reacţii alergice medicamentoase, Editura Medicală, Bucureşti, 2002.
2. Balica I. M., Sepsisul chirurgical. Etiopatogenie, diagnostic, tratament, prognostic.
Recomandări metodice, USMF, Chişinău, 2008.
3. Bedicov E., Ignatenco S., Chirurgie – Compendiul deprinderilor practice, , Î.I. “Angela
Levinţa”, Chişinău, 2004.
4. Belîi A., Şandru S., Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice.
Anestezia locoregională. Terapia durerii. Materialele modulului V al cursurilor Comitetului
European pentru Anestezie, 2010.
5. Bivol G., Ghid practic al medicului de familie, Chişinău, 2002.
6. Bîtcă P., Chirurgie abdominală. Chişinău, 2007.
7. Chele N., Igiena cavităţii bucale la accidentaţii cu fracturi de mandibulă. Recomandări
metodice, Chişinău, 2010.
8. Crivceanschi L., Urgenţe medicale,. Chişinău, 2005.
9. Daşchevici S., Constantinescu M., Chirurgie. Specialităţi chirurgicale. Bucureşti, Editura
Medicală, 2007.
10. Ghidirim Gh., Aspecte contemporane ale pancreatitei acute severe, Revista Arta Medicală,
Chişinău, 2004.
11. Golovin B., Bedicov E., Creţu E., Chirurgie generală – ghid pentru lucrări practic, , Î.I.
“Angela Levinţa”, Chişinău, 2004.
12. Gornea F., Marin I., Ortopedie şi traumatologie. Ediţia II, Chişinău, 2006.
13. Gudumac E., Benea T., Golovin B., Creţu E., Chirurgie, Î.S. F. E.-P. „Tipografia Centrală”,
Chişinău, 2009.
14. Gudumac E., Babuci V., Bolile chirurgicale ale copilului, Chişinău, 2004.
15. Hotineanu V., Chirurgie – curs selectiv, Chişinău, 2002.
16. Maloman E., Chirurgia abdominală de urgenţă. Recomandări practice pentru diagnostic şi
tratament, Chişinău, 2008.
17. Mozes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului. Editura Medicală, Bucureşti, 2007.
18. Popa Fl., Semiologie şi practică chirurgicală elementară, Ed. Universitară „Carol Davila”,
Bucureşti, 2005.
19. Prisacari V., Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Ediţia II. Chişinău,
2010.
20. Spînu A., Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală, Centrul Editorial-Poligrafic
Medicina, Chişinău, 2008.
21. Standarde / protocoale ale deprinderilor practice, Chişinău, 2008.
22. Titircă L., Urgenţele medico-chirurgicale, Editura Medicală, Bucureşti, 2007.
23. Titircă L., Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Manual pentru
colegiile şi şcolile postliceale sanitare, Ed. a 8-a, Editura Viaţa Medicală, Bucureşti, 2007.
24. Аванесьянц Э., Цепунов М., Французов М., Пособие по хирургии, АНМИ, Москва,
2002.
25. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г., Сестринское дело в хирургии. Двенадцатое
издание,Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012.
26. Vişnevschi A., Particularităţile patogeniei şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută
cu alcool, 2010.

21

S-ar putea să vă placă și