Sunteți pe pagina 1din 1

DISPOZITIE TESTAMENTARA

Subsemnatul____________________________________, domiciliat
in__________________, str._______________,nr.___, bl._____, sc._______,
et._____, ap.___, sectorul/judetul________________, posesor al______,
seria______, nr.__________, cod numeric personal_____________________,
eliberat la data de_________________, de catre____________________, in
cazul mortii mele dispun urmatoarele:
Las suma de bani ce se va gasi in patrimonial meu la data decesului si
care face obiectul prezentei conventii incheiate cu
____________________________________ ,
domiciliat in_________________________, str. ________________, nr. _____,
bl.______, sc.____, et.____, ap._____, sectorul/ judet______________, posesor
al____, seria_____, nr.______________, CNP___________________, alte
atribute de identificare_____________________, pe care il institui in temeiul
art. 1057 si umtatoarele din Noul Cod Civil, legatar cu titlu particular.

DATA: SEMNATURA: