Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate


publică, cu modificările şi completările ulterioare, domeniul public al comunelor este
alcatuit din bunurile prevazute în anexa nr.III din legea sus menţionată şi din alte bunuri
de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local.
În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor, prin Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Ilfov precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, a
fost atestat ,,Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Chiajna”.

Prin Hotărârea nr. 25 din 20.04.2018 Consiliului Local al Comunei Chiajna a


hotărât radierea poziției nr. 9 din anexa la HCL nr. 21/26.08.1999 privind inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiajna, cuprinzând bunul – clădire
str. Sf. Nicolae nr. 1 (Poșta), comuna Chiajna, județ Ilfov și radierea poziției nr. 51 din
anexa la HCL nr. 21/26.08.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Chiajna, cuprinzând bunul – DE 64/13, 1680 mp Pământ, comuna
Chiajna, județ Ilfov, o suprafață de 1374 mp din totalul de 1680 mp (care din măsurători
are suprafața de 1703 mp) .
Prin adresa nr. 6439/CD/03.07.2018 înregistrată la Primăria Comunei Chiajna cu
nr. 23270/04.07.2018 Instituția Prefectului – Județul Ilfov a transmis faptul că în urma
efectuării controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr.
25/20.04.2018, nu au fost identificate elemente care să conducă la aplicarea prevederilor
art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios
administrativ.
În susținerea radierii poziței 9 din anexa la HCL nr. 21/26.08.1999 privind
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiajna, cuprinzând
bunul – clădire str. Sf. Nicolae nr. 1 (Poșta), comuna Chiajna, județ Ilfov, au fost
transmise următoarele documente:
- Hotărârea nr. 49/16.06.2014 Consiliului Local al Comunei Chiajna a aprobat
trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Chiajna a terenului în
suprafață de 403 mp, situate în comuna Chiajna, sat Chiajna, identificat prin CF 58235 a
comunei Chiajna, nr. cadastral 58235.
- adresa nr. 11948/AV/23.10.2014 înregistrată la Primăria Comunei Chiajna cu nr.
20052/23.10.2014 Instituția Prefectului – Județul Ilfov a transmis faptul că a fost
verificată de legalitate Hotărârea Consiliului Local Chiajna nr. 49/16.06.2014, nefiind
identificate elemente care să conducă la aplicarea prevederilor art.3 alin.1 din Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ.
- Decizia nr. 1797/A din 23.05.2017 prin care Tribunalul Ilfov-Secția Civilă a
admis apelul formulat de apelanta Comuna Chiajna și a dispus înscrierea dreptului de
proprietate privată al comunei Chiajna asupra imobilului teren situat în comuna Chiajna,
sat Chiajna, str. Sf. Nicolae, nr. 1, Județ Ilfov, având număr cadastral 58235, înscris în
cartea funciară nr. 58235/UAT Chiajna.
Conform Extrasului de carte funciară nr. 58235 din 17.04.2018 Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Ilfov a intabulat dreptul de proprietate, dobândit prin Convenție.

În susținerea radierii poziției nr. 51 din anexa la HCL nr. 21/26.08.1999 privind
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiajna, cuprinzând
bunul – DE 64/13, 1680 mp Pământ, comuna Chiajna, județ Ilfov, o suprafață de 1374 mp
din totalul de 1680 mp (care din măsurători are suprafața de 1703 mp), au fost transmise
următoarele documente:
- Hotărârea nr. 52/31.07.2017 Consiliului Local al Comunei Chitila a hotărât
trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Chiajna a terenului situat în
comuna Chiajna, județul Ilfov, în suprafață de 1374 mp, identificat prin numărul cadastral
61668, ale cărui elemente de identificare și amplasament sunt prevăzute în anexa nr. 1
(act de dezmembrare) și anexa nr. 2 (extras de carte funciară)
- actul de dezmembrare redactat și procesat la Societatea Profesională Notarială
Zamfir și Asociații Comuna Chiajna a hotărât ca terenul intravilan drum în suprafață de
1680 mp, care din măsurători are suprafața de 1703 mp, situat în comuna Chiajna, sat
Chiajna, DE 64/13, județ Ilfov, având nr. cadastral 61576, intabulat în CF nr. 61576 a
localității Chiajna, să fie dezmembrat în două loturi astfel:
Lotul I – suprafața de 1374 mp, cu număr cadastral 61668 și
Lotul II – suprafața de 329 mp, cu număr cadastral 61669
- Extrasul de carte funciară nr. 61668 din 25.08.2017.
- Încheierea nr. 226576 din 25.08.2017 Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ilfov privind înscrierea provizorie a dreptului de proprietate până la
prezentarea hotărârii de guvern prin care se modifică anexa la HG nr. 930/2002 privind
inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al orașului Chiajna, în favoarea
comunei Chiajna.
- adresa nr. 12779/04.01.2018 înregistrată la Primăria Comunei Chiajna cu nr.
117/04.01.2018 Instituția Prefectului – Județul Ilfov a transmis faptul că în urma
efectuării controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr.
52/31.07.2017, nu au fost identificate elemente care să conducă la aplicarea prevederilor
art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv pentru introducerea acţiunii la instanţa de contencios
administrativ.

Potrivit art.21(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul


juridic al acesteia, modificată şi completată, inventarele însuşite de către consiliile locale
se centralizează de consiliul judeţean şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să
se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local.
Faţă de cele mai sus am elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pe care îl
supunem spre adoptare.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PAUL STĂNESCU

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV


JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
PREFECT PREŞEDINTE
MARIUS-CRISTIAN GHINCEA MARIAN PETRACHE

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL JUSTIŢIEI

TUDOREL TOADER