Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 8.12.2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA: a IX-a C
GRUPUL ȚINTĂ: 26 ELEVI
PROFESOR:
SUBIECTUL LECȚIEI: „MAITREYI” de M. ELIADE- receptarea unui text literar din perspectiva comunicării interculturale
TIPUL LECȚIEI: DE SISTEMATIZARE ȘI VALORIFICARE A INFORMAȚIEI
DURATA: 50 MINUTE
SCOPUL LECȚIEI: Formarea competenței de comunicare interculturală, prin elaborarea și adecvarea instrumentelor de predare-învățare-evaluare.
MOTIVAȚIA:
,, Dumnezeul tău este evreu.
Maşina pe care o ai este japoneză.
Pizza este italiană,
iar couscous-ul este algerian.
Democraţia pe care o practici este grecească.
Cafeaua ta este braziliană.
Ceasul îţi este elveţian.
Cămaşa este indiană.
Radioul tău este coreean.
Vacanţele tale sunt turceşti,
tunisiene sau marocane.
Cifrele tale sunt arabe
Scriitura îţi este latină,
şi… reproşezi vecinului tău că este străin!”
(afiș dintr-un restaurant turcesc din Paris)
Termenul de interculturalitate se definește prin toleranță, acceptare, împletire de culturi. Trăim într-o lume în care diversitatea este termenul
cheie. Fiecare individ, fiecare oraș, fiecare țară este diferită în felul ei…obiceiuri tipice, convingeri diferite, reguli și legi scrise si nescrise diferite
și ele. Este foarte important ca membrii unei comunitați, deși diferiți în felul lor, să trăiască în armonie și înțelegere. În cadrul acestei lecții, prin
modul de abordare a textului literar, se dezvoltă stima de sine și sensibilitatea față de semeni. Astfel, elevilor li se activează spiritul critic,
punându-se accent pe toleranță. Elevii sunt solicitați să lucreze atât individual, cât și în grup, vizând colaborarea, schimbul de informații,
respectarea altor puncte de vedere, argumentarea și susținerea justificată a opiniei personale.
Competenţe generale:
1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor
3.Situarea în context a textelor situate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
4.Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice:
1.1 Integrarea unei anumite opere într-un anumit context
2.2 Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textului studiat
3.1 Interpretarea textului prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură
4.2 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse
Competenţe derivate -La finalul lecţiei elevii vor fi capabili:
- Să ilustreze conceptele operaţionale: autenticitate, tipicitate, verosimilitate, mimesis, sinceritate ;
- Să participe activ la dezbatere, respectând regulile unei conversaţii civilizate, aducând argumente convingătoare în sprijinul celor
susţinute, prin trimitere la opera studiată;
- Să-şi exprime oral/în scris propriile sentimente, gânduri, impresii, utilizând corect rolul conectorilor;
- Să reflecteze asupra valorii și atitudinilor altor culturi și a modului în care diferă de cele proprii;
- Să-și consolideze identitatea culturală și imaginea de sine, identificând valori morale necesare formării și dezvoltării individuale;
- Să înțeleagă diferențele culturale și de mentalitate;
- Să fie capabili să relaționeze cu oamenii ce vin din culturi diferite;
- Să identifice argumente și dovezi pentru a susține o opinie;
- Să colaboreze, în echipă, în vederea formulării celui mai bun răspuns.
Strategia didactică
Metode și procedee: conversația, exercițiul creator, descoperirea, lectura expresivă, problematizarea, diagrama Venn, jocul didactic, exercițiul
de asociere. problematizarea, explicaţia-expunere, învăţarea prin transfer, lectura critică şi creativă, investigaţia comună, tehnica răspunsului
subiectiv, dezbaterea, tehnica imersiunii în subiect
Mijloace de învățământ:„ Maitreyi” de M. Eliade fișe de lucru, fișele de lectură, caietele și portofoliile elevilor, videoproiectorul, videolipul,
foi albe, post-ituri.
Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.
Condiții prealabile -capacitatea normală de învățare a elevilor de clasa a IX-a;
-deprinderi de a lucra în echipă și de a folosi anumite metode;
Evaluare: evaluarea orala, făcută de profesor, interevaluare.
Bibliografie:Planificare și proiectare - Exemple de bune practici - coordonator Rita Cântiuc
Alina Pamfil – Limba și literatura română în gimnaziu - Structuri didactice deschise, Ed.Paralela 45, 2009
www.constantincucos.ro - Educația interculturală
Demersul didactic

ETAPELE SECVENȚE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE STRATEGII EVALUARE


LECȚIEI /TIMP CONȚINUT DIDACTICE
Momentul Se asigură un climat favorabil
organizatoric desfășurării lecției.
Profesorul le dă elevilor următoarea Exerciuțiu de spergere a barierelor în Conversația Se aleg câte cinci
I.EVOCAREA sarcină:Răspundeți individual la relaționarea interpersonală și răspunsuri și se
întrebările:Prin ce te asemeni de
Spargerea gheții comunicare. lipesc pe un poster.
colegii?/Prin ce te deosebești de aceștia ?

Profesorul aduce în fața elevilor un bol


Captarea atenției cu bomboane colorate M&Ms,le oferă
elevilor câte una de o anumită culoare. Elevii răspund în funcție de gustul pe
Gustați-le și descrieți-le gustul.
care îl au bomboanele.
Ce puteți spune despre aceste
bomboane? A fost o bomboană mai Exercițiu care facilitează exprimarea Activitate frontală Argumentare orală
gustoasă ca alta? De ce ați ales o emoțională și trecerea spre textul Conversația
bomboană de o anumită culoare? propriu-zis.
Ele arată diferit, dar în interior sunt la
fel, adică au aceeași compoziție.
Asemenea acestor bomboane suntem noi,
oamenii…….Cum ar fi dacă toți am
arăta la fel?/ De ce este interesant să fim
diferiți?

Profesorul scrie titlul lecției și anunță


obiectivele. Abordarea romanului
Anunțarea titlului
„Maitreyi” de M. Eliade din perspectiva
lecției și diferențelor culturale.
competențelor
derivate
II.REALIZAREA Vom prezenta succint cronotopul În orele anterioare am subliniat Activitate frontală Argumentare orală
SENSULUI romanului: acţiunea se petrece în India, următoarele aspecte surprinse în Conversația
la începutul sec. al-XX-lea.Profesorul le roman: geneza, tema, compoziția,
cere elevilor să vizioneze un videoclip în perspectiva narativă și modalitățile
care sunt prezentate cele două culturi de caracterizare ale personajelor,
Dirijarea învățării europeană și cea orientală. Ce cunoștințe subiectul: povestea de dragoste Activitate pe grupe
și asigurarea aveți legate de India? Care era situația dintre un englez și o indiancă.
feedback-ului politică a Indiei în perioada respectivă? Conversația Argumentele
Ce rol aveau englezii în India ? prezentate în
susţinerea ideii
Profesorul împarte fișele de lucru celor Între Occident şi Orient sunt Activitate pe grupe proprii conţin
cinci grupe cerându-le totodată să diferenţe de: etnie, cultură, religie, Exerciții de elemente de
folosească și fisele de lectură în obiceiuri, ritualuri, sociale. interpretare , originalitate, au o
eleborarea răspunsurilor. Fișele de lucru Puntea care reuşeşte să unească cele de epunere a logică evidentă,
conțin întrebări prin care se surprind două culturi atât de diferite e iubirea, propriilor opinii susţinerea orală fiind
diferențele etnice, sociale, culturale și văzută ca o formă de comunicare fluentă, corectă,
religioase. universală. Fișe de lucru coerentă
În “Maitreyi” se realizează dialogul Prin stereotipiile legate de religie,
dintre cultura occidentală cu cea cultură, tradiţii ale părinţiilor fetei, Diagrama Venn
orientală, prin intermediul personajelor dar şi ale prietenilor lui Allan, prin
care formează cuplul Allan-Maitreyi. Ce refuzul acestora de a se amesteca cu
diferenţe îmbracă acest dialog? persoane din culturi diferite. Activitate pe grupe
Prin ce anume realizează autorul legătura Se realizează diagrama Venn pentru Exerciții de
dintre Occident şi Orient? a surprinde asemănările și interpretare ,
deosebirile dintre culturi. de epunere a
Obținerea Elevii vor răspunde prin prisma propriilor opinii
performanței Cum comentaţi eşecul experienţei erotice propriilor lor experienţe de
al celor doi protagonişti? cunoaştere.Prin crearea de punţi între
cele două culturi. Acestea însă pot
Consideraţi actuale aceste idei? De ce? prinde viaţă doar prin deschiderea
Cum putem depăşi aceste prejudecăţi orizontului cultural, prin încercarea
legate de o altă cultură? de a cunoaşte cât mai multe despre
celălalt, prin disponibilitate afectivă.
III REFLEXIA Elevii, grupaţi în perechi, vor aduce Fiecare elev va completa pe fişă, atât Dezbatere
Evaluarea argumente pro şi contra dezbaterii pe argumente pro cât şi contra Problematizare
activității tema: E sau nu posibil un dialog între Activitate frontală
culturi diferite?
IV EXTENSIA Pornind de la afisul dat realizați un eseu
Tema pentru despre modul în care în mod inconștient
construim diversitatea : ,, Dumnezeul tău
acasă
este evreu./Maşina pe care o ai este
japoneză./Pizza este italiană,/iar
couscous-ul este algerian./Democraţia pe
care o practici este grecească./Cafeaua ta
este braziliană./Ceasul îţi este elveţian.
Cămaşa este indiană./Radioul tău este
coreean./Vacanţele tale sunt turceşti,
tunisiene sau marocane./Cifrele tale sunt
arabe/Scriitura îţi este latină,/şi…
reproşezi vecinului tău că este străin!”

S-ar putea să vă placă și