Sunteți pe pagina 1din 6

Despre carte Cuprins

Aceasti carte conline activitSli gi experimente


stiinlifice pe care le poli face acas5. Fiecare dintre ele
este insolitd de instrucliuni care trebuie urmdrite pas 4 Colorant, ulei gi apd
cu pas, precum 9i de o explicalie simplS a elementelor
stiinlifice pe care se bazeazS.
6 Avioane de hdrtie
B H6rtie, lemn gi apd
Fiecare activitate Acest chenar descrie 10 Spuma efervescenti
este numerotatS. activitatea gi elementu I

gtiin!ific. 12 Echilibrul elementelor mobile


I 14 Testarea frecdrii
*. Cerneolo invizibild
J
16 lluziile optice
1B Topirea ghelii
20 Zmeiele zburdtoare
22 Mersul pe apd
24 Topirea

*il.:":" ffit 26 Cum cresc plantele


;.*,"';; - dl=':&B
;".""."*",,-,,",".,,.--

Simbolurile de Nu ili face griji dacd


avertizare ili aratd lucrurile nu ies
daci trebuie sd ai mai intotdeauna cum te
multi grij5. a;tep!i, unele dintre
cele mai importante
Pentru unele activitS[i este descoperiri gtiinlifi ce au
nevoie de lucruri obi;nuite fost ficute int6mplStor.
cum ar fi recipiente de Experiment cu avioane de
plastic qi cutii de carton. hArtie la pagina 6.
Vei avea nevoie, de
asemenea, de hdrtie, 28 Drojdia
pixuri ;i sfoarS.
30 Cristalele de sare
Sunt tot felul "de 32 Cerneala invizibila
activitSli, de la
experimente legate 34 Experimente cu sunete
de energia statici 36 Cum si obtii hArtie reciclatd
pina la crearea
cernelii invizibile. 3B Rezistenla la mi;care
40 Presiunea aerului
Siguronlo
42 Tensi u nea su prafelelor
Al intotdeauna mare grijd cu lucrurile fierbinli sau
asculite gi nu bdga nimic in gur5, dec6t dacd !i se spune
44 Organismele ;i celulele vii
sa urmezi astfel de instrucliuni. Dacd trebuie si faci 46 Forme de construit
unele activitili cu care nu egti familiarizat, cum ar fi
48 Solide, lichide gi substanle vAscoase
s- folose5ti un cuptor incins sau un culit asculit, cere
aiutorul unuiadult. 50 Trucuri legate de frecare
\

(-------.
B6 Fluturiin echilibru
I BB lmagini mi;cdtoare
Descoperi cum 90 Testarea acizilor gi a bazelor
sd-!i faci propriul
52 Sd compunem muzici lipici gi ,,namol" la 92 Testa!i-vd sim!urile
pagina 49.
54 Lichidele in straturi 94 Forla de rotalie
56 Si observim animalele silbatice 96 Reflexe qi reaclii
5B Experimente cu magneli 98 Devierea luminii
60 Puterea vdntului 100 Plutirea 5i scufundarea
62 Separarea cernelurilor 102 Utilaje simple
64 Fructe ;i sucuri de fructe 104 Lumina care rico5eaz;

$
66 Direclia vdntului

.i::.,ffi
Testeazi aciditatea,
6B Frunzele gi scoarla folosind apd amestecatd
cu varzd la pagina 90.
70 Sunetele puternice
72
74
76
7B
80
Lumina ;i curcubeiele
Amprentele
Petele gi albirea
De unde vine ploaia
Puterea aerului
w
106 Sa facem baloane
82 Umbre pe pereli 108 Sd migcim lucrurile
1 10 Rezistenla apei
invi!5 despre
B4 Stiinta mAncirii animalele
sdlbatice la
112 Catapultele
114 Puterea apei
116 Elicoptere de hartie
1 18 Energia staticd

120 Dreptaci gi st6ngaci


l-isborne Quicklinks 122 Cum sd faci cristale
Pentru mai multe site-uri unde poli
124 Cum beau plantele
gdsi activitati gtiintifice online, viziteazd 126 Paragute
sectiunea Usborne Quicklinks de pe 128 lndex
www.usborne.com/quicklinks gi tasteazd
cuvintele-cheie "365 science activities'i
Te rugdm sd cite5ti sfaturile noastre Afl5 cum s5 vopsegti
frunzele la pagina 125. C,&'i'
.,u-+
privind siguranta pe Usborne Quicklinks.
\\

a-!
Col orant, ulei gi opd
Descoperi cum unele substanle se amestec5, iar altele nu, gi obline efecte uimitoare, turn6nd
colorant alimentar sau cernealS pe bazd de apd in ulei sau apd.

Picitu ri de colora n!*.",j.",


$ alimentar
Toarni putin ulei ?ntr-un
pahar inalt. Adaugi c6teva
,iF pL
picituri de colorant
alimentar gi urmiregte Picdturile de colorant
ce se intimplS. sau cerneald igi
pdstreazd forma
Ulei vegetal rotundi in ulei...

apoi formeazd ,,fundi1e"


...
Fiecare picaturd de colorant formeazi o mirgelula spectaculoase in apd -
compacti deoarece colorantul nu se combind cu dupd cum poli vedea in
uleiul gi picitura rdmAne intactS. activitatea 3.
".!: ti!: -i,:

Oblii un efect
2 Pdstrarea formei impresionant daci
foloseqti cernealS, ca aici.

Tmpinge incet
picdturile de colorant
cu ajutorul unei
,Fi,
.:#

linguri gi observ5 ce ffi..


ffi:l ;ia, .
intimplS. f*.,f.
se
&'j';
6'o.
#ao
W..
. ::] ;iil]
+
1
Be se scufundi in ulei deoarece colorantul alimentar
este mai dens decit uleiul (a se vedea fragmentul
+

i
despre densitate de la pagina 5). Piciturile i;i
:
, pistreazd forma deoarece lichidele n, t"
::+ :f i: :ti. .+:+ !._-r 1:!! ii+ lo*T1-9_."
:+;ilr slj l.i *l

3 Picituri de colorant care explodeazd


- -a e un pahar inalt cu aP5, -,-e'"-..'@
:::'ri putin ulei vegetal gi t
"=i- sa se aseze. Adaugd I
:::e',a picituri de colorant * UIei
3 'r €ntar Si observi ce se -.'*(--' Picdturile de colorant i9i pdstreazi forma rotunda in timp
ce se scufundi in ulei. C6nd ating apa, incep si se amestece
cu aceasta, formAnd fundile rdsucite de culoare. Colorantul
1-.sle., ciciturile cu o lingurS &'. continui si se amestece cu apa, pAna c6nd acesta capdtd o
:.3-:'- a e fuce si se scufunde t
culoare uniformS.
--^^i^
Api
--

4
Densitatea
Totul este fdcut din particule minuscule. Densitatea ne
6 Colorant si la pte
spune c6t de grele gi c6t de imprSgtiate sunt particulele.
Dacd se amesteci doud lichide cu densitSli diferite, cel cu 1. Toarnd nigte lapte 2.inmoaie un beligor
densitatea mai mica pluteqte deasupra celui cu densitate intr-o farfurioari gi de urechi in detergentul
mai mare. De exemplu, uleiul plutegte deasupra apei. adaugi cAteva picituri de vase 9i scufundi-l in
de colorant alimentar mijloculamestecului.
sau cernealS coloratS. Ce se int6mplS?

4 Adauge detergent de ' #+# ,. *;

Pune pulin colorant alimentar in jumdtate


de pahar de ap5. Adaugd ulei vegetal 9i agtea
sd se ageze. Apoi toarnd c6teva picSturi de
detergent de vase gi observi ce se int6mpl5.
Scoate beligorul cdnd
laptele qi colorantul
Continu5 sd adaugi picdturi de alimentar incep si se
detergent de vase 5i observd ce se .:l amestece.
I
intAmpls mai mult timp. "
*''t't'"
Ulei
d+- (----'
Detergent de vase

Pic5turi de
*..
Colorant ,,' ,/ ulet *
\ii_:r-
;:.
alimentar 5i apd ' i.
ii_

Aceste forme au
Piciturile de detergent de vase se scufund6 pe fundul fost create cu
paharului, imping6nd piciturile de ulei sub ele. Dar uleiul un colorant de o---".
singurd culoare.
are o densitate mai micd dec6t detergentul de vase 9i apa,
astfel ci el se va ridica gi va pluti la suprafal5 din nou.

5 Amesteci
Repetd ultimul experiment, dar
de data asta amestecd totul cu o
lingurS. Observd ce se int6mpl5.

Colorantul nu se amesteca bine cu Iaptele. Dar can:


se adaugd detergent de vase, acesta este atras ati: c=
Detergentul de vase este atras at6t de ap5, c5t 9i de
lapte, c6t gi de colorant, permilAndu-le sd se an']es:e::
ulei, ceea ce le permite sa se combine. in cele din urmd,
mai repede.
amestecul va cdpdta o culoare uniformS, dupd ce
colorantul se va impragtia.

5
Avi oone de hartie
Fi niSte avioane de h6rtie pentru a afla 8 Cum se Iintegti in sus gi in jos
ce le face sd zboare.
incearci si fintegti avionul pufin in sus sau in jos, in
momentul in care il lansezi. Cum zboarS?

7 Construiegte un avion
de h6rtie
f . indoaie o foaie de
hartie dreptunghiulard inclinS virful avionului
in jum5tate, apoi in sus pentru a-l face si
) se inalte.
desfS-o. indoaie de-a
lungulacestei linii.

2. indoaie ambele
C6nd lansezi un avion, aerul se mi;c5 in jurul aripilor
colluri din dreapta
sale, fdc6ndu-l si se ridice. Dacd schimbi unghiul
spre mijloc.
din care il lansezi, fluxul de aer se schimbS, ajut6nd
avionul si zboare mai departe sau sd cadd mai
3. indoaie marginile repede la pimAnt.
impiturite spre mijloc,
in felul acesta. Direc!ia
4 de zbor

Fluxul de aer
4. Apoiindoaie h6rtia
."in lurul aripilor
in jumitate.

t---
5. Desfi partea de sus
pentruafaceoaripd.
intoarce avionul gi fi 9i
9 Adauge o agrafe de birou
cealalti arip5.. Prinde o agraf5 de birou de v6rful avionului. Se
schimbi in vreun fel modulin care plutegte?

6. ...apoi repetS
pa5ii 2, 3 9i 4.

Greutatea suplimentari a agrafei de birou ii conferd


7, Lanseazi avionul.
avionului o vitezd mai mare de deplasare, ajut6ndu-l
sd zboare mai departe.

6
1o indoaie varfurile ariPilor 12 ConstruieSte un Planor
indoaie v6rfurile aripilor 9i lanseazS-l din nou' Apoi
lncearcd sd le indrepli in jos. Existd vreo diferenlS?
f . indoaie o foaie de
h6 rtie dreptunghiularS
in jumitate, Pe lungime
9i pe l5!ime. APoi
indoaie o mici Parte
desfS-o.
din v6rful fiecdrei ariPi,
in felul acesta.

2. indoaie partea de sus


in jos, in felul acesta.

3. indoaie collurile de
1 1 Experimentea zd cu direclia sus, astfel inc6t si se
int6lneascd la mijloc.
indreapti vSrf ul unei aripi in sus, iar pe celSlalt in jos'
in ce direclie zboard avionul? Acum incearci invers'

4. indoaie Partea de sus


din nou, in felul acesta.

5. intoarce avionul
pe partea cealalti 9i
indoaie-lin jumdtate.

6. indoaie din nou

6s** se@* a*s#***xT*o*o ambele ariPi, in felul


,' Orientarea schimbd felulin care aerul prinde aripile' :
acesta.
; CAnd vSrfurile sunt indreptate in sus, avionul se inclina i

1 tot in sus. C6nd v6rfurile sunt indreptate in jos' se


Planorul are aripi late. Cu c6t suprafala aripilor este
; inclina in jos. lar daci una este indreptati in sus' iar
mai mare, cu atAt sunt impinse de mai mult aer'
'"
- i":rlg': r:';':"J:r y:Yi":": B * * * * * * *d Aceasta inseamni cd planorul poate
pluti mai mult dec6t avioanele
: - "d vArful aripii stSngi in sus 9i v6rful
: Crepte in jos, avionul o va lua la st6nga. din activitdlile Precedente, ale
cdror aripi au o suPrafald
maimicS. Altiu
indoind vdrful ariPii
plutegte mai mult?
drepte in sus ;i v6rful
. aripii stAngi in jos, avionul Fi cAteva
o va lua la dreaPta. teste.

S-ar putea să vă placă și