Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIMNAZIALA ,,Mircea Eliade”, OLTENIȚA

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ


ARGUMENT
Copii împliniti din punct de vedere social, emoțional și profesional – este ceea ce își
doresc părinții și cadrele didactice, laolaltă. Acest lucru presupune depunerea unui efort, care
merită, cu prisosință, deoarece rezultatul final va fi ,,crearea “ unor oameni puternici.
Dinamica socială impusă de societatea actuală formulează permanent noi cerințe vis-à-
vis de comportamentul uman. Pentru a putea răspunde afirmativ acestora este nevoie de o
adaptare la ritmul rapid al transformărilor sociale. Din această perspectivă, noile tendințe în
formarea atitudinilor prosociale se orientează spre instrumentarea cu abilități de analiză și spre
dezvoltarea creativității sociale.
Propunerea unei discipline opționale cu tema “Eu sunt unic” are ca scop crearea unui
cadru propice dezvoltării armonioase a copiilor prin activități și jocuri educative, prin acestea
urmărindu-se inițierea copiilor în adoptarea unor comportamente dezirabile din punct de vedere
social, dezvoltarea capacității de analiză a situațiilor sociale create prin joc, menite să simuleze
contexte reale din viață.
Imaginea de sine a unui copil îi influențează încrederea în propria persoană și modul în
care va relaționa cu ceilalți.
Gândirea pozitivă – esența unei vieți împlinite; a avea o gândire pozitivă presupune
metoda cea mai sigură de a construi un comportament îndreptat către partea frumoasă a vieții.
Increderea în sine este un element extrem de important în atingerea succesului personal și
profesional, este “pașaportul de viață” al copilului. Cu acest pașaport, ca adult, va putea să
deschidă frontiere noi în viața sa, pentru că ceea ce simte despre el afectează modul în care
acționează. Increderea în sine înseamnă credința în propriile capacități și forțe. Ea se
construiește încă din primii ani de viață și trebuie menținută, cu conștiinciozitate, pe tot
parcursul vieții.
Inteligența emoționala se referă la înțelegerea mai bună a emoțiilor, gestionarea lor
eficientă, înțelegerea și acceptarea mediului social și îmbunătățirea imaginii personale.
Toate acestea vizează dezvoltarea unor calități de neprețuit, ce vor fi mereu benefice.

,,Îndrăzneşte să devii ceea ce eşti ! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă.


Convinge-te de forţa ta! Să ştii să spui mereu: nu depinde decât de mine!"
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala gimnazială „Mircea Eliade”, Oltenița

DENUMIREA OPŢIONALULUI: ,,EU SUNT UNIC”

TIPUL OPȚIONALULUI: LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE CONSILIERE SI ORIENTARE

CLASA: a IV- a A

DURATA: 1 an

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ

AN ŞCOLAR : 2019 – 2020

COMPETENTE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive


faţă de sine.
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate.
3. Dzvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de
învăţare.
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de
calitate.

VALORI ŞI ATITUDINI

 Respect şi încredre în sine şi în ceilalţi


 Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane
 Receptivitate la emoţiile celorlalţi
 Valorizarea relaţiilor interpersonale
 Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
 Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în scimbare şi în societatea cunoaşterii
MODULE TEMATICE:

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală.


2. Comunicare şi abilităţi sociale.
3. Managementul informaţiilor şi învăţării.
4. Planificarea carierei.
5. Calitatea stilului de viaţă.

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală.

Competente specifice Continuturi

1.1. Perfectionarea abilităţilor de autoevaluare  chestionare de interese si abilitati; discutii


realistă a propriilor caracteristici. pe baza rezultatelor
 exerciţii pentru identificarea asemănărilor
şi deosebirilor prin compararea cu ceilalţi
1.2 Dezvoltarea inteligenţei intrapersonală şi  discuţie colectivă având ca temă
interpersonală diversitatea naţională, culturală şi etnică
 jocuri de autocunoaştere
 scenarii situaţionale, simulări ale unor
1.3 Perfecţionarea abilităţilor de autoreglare situaţii concrete de viaţă
emoţională şi comportamentală în situaţii diverse  chestionare de interese şi abilităţi
legate de viaţă
 dezbatere pe tema: „E bine sau nu să ne
depăşim limitele”
1.4. Identificarea caracteristicilor spaţiului
 brainstorming pe tema modalităţilor
personal.
eficiente în evitarea stresului
 analiza propriilor trăiri şi emoţii
1.5 Analizarea asemănărilor şi diferenţelor
dintre copii de naţionalităţi şi culturi diferite  discuţii de grup pe tema respectării
spaţiului personal şi a nevoii de intimitate
 proiect individual – autoevaluare realistă a
propriilor caracteristici

2. Comunicare şi abilităţi sociale.

Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare

2.1. Exersarea abilităţilor de ascultare activă şi  Dialoguri pe teme date


exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei  Exerciţii de transmitere a mesajelor prin
comunicării în cadrul relaţiilor interumane limbaj nonverbal
 Proiect de grup – realizarea unui scenariu
pe o temă la alegere / punerea în scenă.
• Jocuri de rol, scenete;
• Vizite, interviuri cu elevi, profesori,
diriginti din gimnaziu
2.2. Analizarea diferenţelor între tipuri de  Jocuri de rol – evenimente cotidiene
familii  Studiu de caz în vederea soluţionării unei
probleme de viaţă
 Testul familiei

3. Managementul informaţiilor şi învăţării.

Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare

3.1. Selectarea diferitelor tipuri de informaţii ● Exersarea unor strategii de căutare a


necesare în activitatea de învăţare informaţiilor
• Discutii de grup privind conditiile optime de
învatare, exemplificare prin situatii personale;
3.2. Exersarea abilităţi de planificare a învăţării • Colaje, postere, desene pentru evidentierea
conditiilor optime de învatare;
• Realizarea unor sarcini de lucru variate
folosind TIC (în laboratorul de informatica sau pe
calculatorul personal de acasa).
 Aplicarea, în mod practic, a unor metode
eficiente de învăţare
 Discuţie colectivă având ca temă
planificarea învăţării
Vizite, întâlniri, activităţi de colaborare

4. Planificarea carierei.

Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare

4.1. Exemplificarea activităţilor şi meseriilor în  Jocuri şi exerciţii de recunoaştere a unor


care este necesar lucrul individual / în achipă meserii individuale şi de echipă
 Desene, postere, compuneri
4.2. Descrierea meseriilor utilizând termeni
specifici Realizarea unui dicţionar al meseriilor

5. Calitatea stilului de viaţă.

Competente specifice Exemple de activităţi de învăţare


5.1.Exemplificarea de alternative ale unei  Exerciţii de luare de decizii în situaţii
probleme relevante pentru copii / situaţii de risc
 Analiza unei situaţii de viaţă urmând strict
etapele luării unei decizii
 Brainstorming pe tema alternativelor în
5.2. Exersarea abilităţilor de luare a deciziilor rezolvarea unor probleme
• Exercitii-joc si exercitii metaforice de stabilire
a prioritatilor si obiectivelor de scurta durata
(pentru clasa a V-a);
• Jurnalul personal: impresiile notate în timpul
orelor de Consiliere si orientare
 Exercitii de formulare de argumente pentru
a sustine o decizie (indicata de învatator
 Analiza critică a alternativelor unei
probleme
 Exerciţii de stimulare a creativităţii

CONŢINUTURI

1. Autocunoastere si dezvoltare personala

Autocunoastere
Imaginea de sine
Stima de sine
Aptitudine si abilitati personale: caracteristici individuale
Schimbare, crestere, dezvoltare
Înţelegerea şi exprimarea emoţiilor.
Emoţii şi comportamente legate de diferite situaţii de viaţă.
Spaţiul personal, nevoia de intimitate, graniţe personale.
Pregatirea pentru schimbare si pentru clasa a V-a

2. Comunicare si abilitati sociale

Comunicarea:vorbire, ascultare, comportamente nonverbale.


Consecinţele unei ascultări deficiente.
Abilitati sociale
Roluri în grup

Familia
Tipuri diferite de familii.
Comunicarea în familie.
Relatiile dintre membrii familiei. Valorile si practicile transmise de familie – aspectele
critice care sa fie discutate cu parintii (legate de crestere, relatiile cu colegii si profesorii)

3. Managementul informatiilor si al învatarii

Managementul informaţiilor.
Factorii motivaţionali ai învăţării.
Criteriii de selectare a informaţiei: veridicitatea şi autoritatea sursei.
Învăţarea eficientă.
Învatarea (în sens restrâns) – conditiile optime pentru învatarea eficienta
Deprinderi de studiu eficient: organizarea continuturilor de învatare, dozarea efortului si a
perioadelor de relaxare/ odihna
Disciplina învatarii: implicare, perseverenta, responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru
Conditii interne si externe: mediul de învatare (spatiu, ambient), starea personala de sanatate
Mijloace eficiente de învatare: TIC
4. Planificarea carierei
Explorarea prioritatilor
Prioritati si obiective privind propria activitate (jurnalul personal, liste de activitati zilnice,
saptamânale)

Explorarea carierei.
Meserii individuale şi de echipă – beneficii şi efecte.
Termeni specifici unei meserii: denumirea activităţilor principale, instrumente utilizate.
Opţiunea pentru meseria aleasă. Factori care determină alegerea unei meserii.

5. Calitatea stilului de viata


Calitatea vieţii personale.
Etapele luării unei decizii şi consecinţele care decurg
Aplicarea luării deciziei în situaţii relevante pentru copii, în situaţii de risc sau criză.
Rezolvarea de probleme: alternative ale rezolvării de probleme, analiza critică a
alternativelor de rezolvare a unei probleme.

MODALITATI DE EVALUARE

Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce privește integrarea școlară și socială,


atitudinile față de lumea înconjurătoare și față de propria persoană, interesele privind diferite activități și
obținerea succesului în propria activitate. Se vor utiliza următoarele metode de evaluare:

1. Exprimarea ideilor și a opiniilor personale prin: postere, desene, colaje, jocuri didactice
 proiectul individual și de grup;

2. Exprimarea ideilor si a trăirilor personale prin poster, desen, colaj;


 realizarea de portofolii;
 activități practice;
 administrarea de fișe individuale de (auto)evaluare.

SUGESTII METODOLOGICE

Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere si orientare este stimularea abilităților de


învățare permanentă, în scopul dezvoltării personale și al integrării socio-profesionale viitoare, de
succes. Elevii experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere si orientare, diferite tehnici de
învățare, de relaționare, de comunicare eficientă, abilități de explorare a resurselor personale și a
domeniilor de activitate, apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă, în situații de viață diverse și își
evaluează propriul progres. Învață, astfel, să își asume responsabilitatea propriei învățări.
Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoștințe și abilități specifice disciplinei,
cât și pe dezvoltarea atitudinilor și a mecanismelor învățării personalizate, conștiente și eficiente, pe
care elevii să le aplice și în diferite contexte de viață, nu doar în cadrul școlii.
Activitățile didactice specifice ariei curriculare Consiliere și orientare sunt conduse de principiile
învățării active, centrate pe elev. În acest scop, metodele recomandate sunt cele activ-participative.
Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi sau în echipă, prin activități independente sau
asistate, precum:

 jocul de rol, simularea;


 metode art-creative;
 exercitiul;
 conversatia, discutia, dezbaterea.
Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre comunitate,
conținuturile învățării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară și voluntariat,
domenii de activitate, elaborare de proiecte individuale și de grup, cu relevanță socială. Activitățile
propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, încă de la nivelul primar, a rolului de cetățean activ și
responsabil, informat și pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare.

BIBLIOGRAFIE

*** Programe şcolare pentru Aria curriculară Co n s i l i e r e s i o r i e n t a r e , clasele I – a IV-a,


aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5286 / 09.10.2006, Bucureşti
Andrei, S., Belcin M., “Consiliere şi orientare”- concepte moderne şi idei practice, Editura Crizon ,
Constanţa 2007
Cuciinic C., “Cum să învăţ?, metode de învăţare eficientă”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
Dumitrescu M., Dumitrescu S., “Educaţia pentru sănătate mentală şi emoţională”, ghid metodologic
pentru pregătirea cadrelor didactice , Editura Arves, Craiova, 2005
Dumitru Al.I. “Consilierea psihopedagogică, baze teoretice si sugestii practice”, Editura Polirom , 2008
Lemeni G. , Mihalca L., Mih C. , „Consiliere şi orientare –ghid de educaţie pentru carieră” , activităţi
pentru clasele I – IV, ed . ASCR , Cluj, 2005
Milcu M., „Psihologia relaţiilor interpersonale”, ed. Polirom, Iaşi, 2008
Murphy T. , Oberlin Hoff Loriann, „Agresivitatea pasivă. Cum să o recunoşti şi controlezi la tine şi la
ceilalţi” , Editura Trei, Bucureşti , 2007
Roco M., „Creativitate şi inteligenţă emoţională” , Editura Polirom , Iaşi , 2004
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. UNITATEA DE COMP. CONŢINUTURI NR. PER. OBS.

CRT. ÎNVĂŢARE SPEC. ORE

1 Autocunoastere Autocunoastere 3 S 1-2


si dezvoltare • Imaginea de sine
personala • Stima de sine
• Aptitudine si abilitati personale:
caracteristici individuale

Schimbare, crestere, dezvoltare


CINE SUNT EU? • Înţelegerea şi exprimarea emoţiilor. 4
• Emoţii şi comportamente legate de diferite
situaţii de viaţă.
• Spaţiul personal, nevoia de intimitate, graniţe
personale.
• Pregatirea pentru schimbare si pentru clasa a
V-a
2 Comunicare si Comunicarea:vorbire, ascultare, 5 S 3-4
comportamente nonverbale.
abilitati sociale • Consecinţele unei ascultări deficiente.

Abilitati sociale
• Roluri în grup

Familia
• Tipuri diferite de familii.
• Comunicarea în familie.
• Relatiile dintre membrii familiei.
Valorile si practicile transmise de familie –
aspectele critice care sa fie discutate cu parintii
(legate de crestere, relatiile cu colegii si
profesorii)
3 Managementul Managementul informaţiilor. 7 S 5-
informatiilor si • Factorii motivaţionali ai învăţării.
al învatarii • Criteriii de selectare a informaţiei: 8
veridicitatea şi autoritatea sursei.
Învăţarea eficientă.
• Învatarea (în sens restrâns) – conditiile optime
pentru învatarea eficienta
ȘCOALA ÎN • Deprinderi de studiu eficient: organizarea
VIAȚA MEA continuturilor de învatare, dozarea efortului si a
perioadelor de relaxare / odihna

• Disciplina învatarii: implicare, perseverenta,


responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru
• Conditii interne si externe: mediul de învatare
(spatiu, ambient), starea personala de sanatate
• Mijloace eficiente de învatare: TIC

4 Planificarea Explorarea prioritatilor 4 S 9-


carierei • Prioritati si obiective privind propria activitate
(jurnalul personal, liste de activitati zilnice, 10
saptamânale)
SCOPUL MEU
Explorarea carierei.
• Meserii individuale şi de echipă – beneficii şi
efecte.
• Termeni specifici unei meserii: denumirea
activităţilor principale, instrumente utilizate.
• Opţiunea pentru meseria aleasă. Factori care
determină alegerea unei meserii.
5 Calitatea stilului Calitatea vieţii personale. 3 S
• Etapele luării unei decizii şi consecinţele care
de viata decurg 11-13
• Aplicarea luării deciziei în situaţii relevante
CE POT ACE pentru copii, în situaţii de risc sau criză.
PENTRU A • Rezolvarea de probleme: alternative ale
REUȘI? rezolvării de probleme, analiza critică a
alternativelor de rezolvare a unei probleme.

S-ar putea să vă placă și