Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE – BUCUREŞTI


Anexă
PRACTICA- ANUL II, semestrul I
Programul de studii de master „Management financiar-contabil”
Anul universitar 2019 -2020

Obiective
- familiarizarea studenţilor de la programul de studii de master cu practicile reale, crearea
abilităţilor de contactare a mediului economic şi comunicare eficientă în acest domeniu;
- formarea capacităţilor de autoevaluare şi identificare a compatibilităţilor cu locurile de muncă
potenţiale;
- formarea aptitudinilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice si a metodologiilor însușite la
disciplinele de specialitate, în variatele ipostaze şi domenii ale practicii;
- formarea deprinderilor de adaptare la cerinţele specifice ale unui loc de muncă;
- încurajarea angajării, voluntariatului sau desfăşurarea de activităţi ca persoană fizică autorizată;
- culegerea datelor necesare elaborării studiului de caz pentru proiectul de practică.
Locul desfasurarii practicii de specialitate
- la departamentele de specialitate ale Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale si altor organe centrale sau locale;
- în institutii financiare;
- in institutii de credit;
- la organele de control financiare;
- la societati comerciale;
- in institutii publice.
Pentru evaluarea activitatii de practica, studentii de la programul de studii de master se vor
prezenta la proba de verificare cu urmatoarele:
1. Proiectul de practica este o lucrare care se va dezvolta pe o tema din domeniul de practica ales
(finanţe, bănci sau contabilitate), avand urmatoarea structura: coperta, cuprins, introducere,
studiu de caz, concluzii şi propuneri, bibliografie, anexe.
2. Adeverinţă de practică eliberată de la locul de muncă, în cazul în care au desfăşurat stagiul de
practică la locul de muncă, sau adeverinţă şi convenţie (2 exemplare) pentru practică, dacă au
desfăşurat stagiul de practică la o altă instituţie. Formularul de convenţie se găseşte în fişierul
ataşat.

INSTRUCŢIUNI METODOLOGICE PRIVIND PROIECTUL DE PRACTICĂ

 Desfăşurarea practicii în INSTITUŢIILE FINANCIARE vizează însuşirea cunoştinţelor


dobândite la cursurile de specialitate pe probleme financiare.
 Desfăşurarea practicii la organele financiare ale Ministerului Finanţelor, Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale şi altor organe centrale sau locale
Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va studia în acest sens:
- modul de organizare, conducere şi atribuţiile financiare ale Ministerului Finanţelor, Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale, Primăriilor şi Prefecturilor;
- modalităţile de echilibrare a bugetului local, transferuri interbugetare, cotele defalcate,
subvenţiile primite, etc;
- structura veniturilor bugetelor locale, modul de reglementare şi de fundamentare a lor;
- indicaţiile metodologice emise de Direcţia Generală a Trezoreriei Statului şi de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat cu privire la închiderea
exerciţiului bugetar;
- Legea bugetară anuală;
1
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE – BUCUREŞTI
- modul de organizare a activităţii Trezorerie publice, etc.
Astfel, în proiectul de practică se pot analiza:
- câteva venituri cu pondere mai însemnată din impozitele şi taxele locale care alimentează
bugetul local, întocmind copii după documentele aflate la dosarele de impunere a
contribuabililor;
- operaţiunile de încasare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor prevăzute în bugetul local,
evidenţiându-se refelectarea lor în contabilitatea sintetică şi prezentarea circuitului documentelor
justificative care au stat la baza operaţiunilor respective.

 Desfăşurarea practicii în cadrul instituţiilor publice


Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va studia în acest sens:
- organigrama funcţionării instituţiei publice;
- diagrama de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte componente ale instituţiei publice;
- documentele de sinteză contabilă: bilanţ, contul de rezultate;
- actele normative utilizate în instituţia publică respectivă;
Astfel, în proiectul de practică se va urmări şi analiza:
- modul de fundamentare a părţii de venituri a bugetului instituţiei publice, urmărindu-se baza
legală a veniturilor, notele de calcul, etc;
- modul de fundamentare a cheltuielilor sub aspectul bazei legale, a documentaţiei întocmite şi a
utilizării indicatorilor de calcul;
- înregistrări contabile pentru care vor prezenta documentele justificative corespunzătoare şi
modul cum se reflectă acestea în contabilitatea instituţiei publice;

 Desfăşurarea practicii în cadrul unei societăţi comerciale / pe acţiuni


Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va studia în acest sens:
- documentele de sinteză contabilă: bilanţ, contul de rezultate, anexele la bilanţ;
- organigrama întreprinderii;
În proiectul de practică se va urmări şi realiza:
- analiza echilibrului financiar al întreprinderii (calculul indicatorilor de echilibru financiar);
- analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii pe baza contului de rezultate;
- analiza pricipalelor rate de rentabilitate şi a structurii capitalurilor;
- previziunea încasărilor şi a plăţilor, precum şi acoperirea soldurilor de trezorerie;
- elaborarea bugetului vânzărilor şi al producţiei, etc.

 Desfăşurarea practicii în INSTITUŢIILE DE CREDIT vizează însuşirea cunoştinţelor dobândite


la cursurile de specialitate pe probleme bancare.
Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va întocmi în acest sens:
- organigrama funcţionării instituţiei bancare;
- diagrama de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte componente ale instituţiei;
- documentele de sinteză contabilă: bilanţ, contul de rezultate;
- schiţarea actelor normative utlizate în instituţia bancară respectivă;
- structura organizatorică a sistemului bancar.
În proiectul de practică se pot prezenta:
- studii de caz privind circuitul instrumentelor de plată şi a celorlalte documente, destinaţia
acestora şi modul de refelectare în contabilitate a operaţiunilor generate de circuitul acestora;
- studii de caz privind modul de acordare şi rambursare a creditelor şi de evidenţiere a acestora în
conturile bancare;
- exemplu de calcul a verificării garanţiei materiale a creditelor la care vor anexa documentaţia
necesară;

2
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE – BUCUREŞTI
- operaţiunile supuse controlului bancar preventiv, explicând conţinutul acestora, documentelor
întocmite, circuitul lor şi obiectivele urmărite etc.

 Desfăşurarea practicii - CONTABILITATE vizează cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare


a practicii contabile în cadrul unei întreprinderi.
Exemple de teme1 propuse pentru stagiul de practică:
1. Contabilitatea operaţiilor de plăţi şi încasări în numerar şi prin contul de disponibil de la bancă,
creditarea activităţii curente;
2. Contabilitatea imobilizărilor corporale/necorporale;
3. Contabilitatea stocurilor şi comenzilor în curs de execuţie;
4. Calculul şi contabilitatea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului;
5. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor;
6. Contabilitatea capitalurilor proprii;
7. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar – contabil: inventarierea elementelor
patrimoniale cu exemple de determinare şi contabilizare a diferenţelor pe categorii de elemente
patrimoniale, bilanţul, contul de profit şi pierdere, notele la conturile anuale, raportul de
gestiune întocmit la sfârşitul anului;
8. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale;
9. Calculul şi contabilitatea TVA-ului;
10. Calculul şi contabilitatea impozitului pe profit;
In tratarea fiecărei teme se va urmări prezentarea:
• elementelor teoretice aferente temei abordate;
• unei monografii contabile pentru care trebuie să se anexeze documentele justificative;
• programelor informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă a întreprinderii cu
surprinderea şi evidenţierea expresă a următoarelor elemente:
- circuitul informaţional al documentelor în cadrul departamentului în care s-a efectuat practica
(exemplificare);
- precizarea modului de colectare (culegere) a datelor de intrare (exemplificare);
- precizarea modului de prelucrare a datelor de intrare (exemplificare);
- precizarea modului de prezentare a datelor de ieşire (exemplificare);
- evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale aplicaţiei informatice pe care s-a efectuat
practica;
- dezvoltarea aplicaţiei existente sau propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-
contabile din instituţia în care aţi efectuat practica.

OBSERVAŢIE:
PROIECTULUL DE PRACTICĂ TREBUIE REALIZAT DE CĂTRE FIECARE STUDENT DE
LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER, ÎN MOD PERSONAL (PROIECTELE DE
PRACTICĂ IDENTICE SAU VIZIBIL ASEMĂNĂTOARE SE ANULEAZĂ )

1
Studenţii de la programul de studii de master au posibilitatea de a propune şi alte teme decât cele enumerate.
3