Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 14.01.2020
CLASA: a VIII-a A
DISCIPLINA: limba și literatura romană
SUBIECTUL LECTIEI: Termenii regenți ai propoziției subordonate subiective

TIPUL LECTIEI: de însușire de noi cunostințe


COMPETENȚA SEIFICĂ: C
UNITATEA DE COMPETENȚĂ:

OBIECTIVELE LECȚIEI: La sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:


O1 - sa identifice subordonatele subiective in diferite texte
O2- sa determine termenii regenti ai subordonatei subiective
O3- sa indice elementele de relatie (introductive)
O4- sa cunoasca topica si punctuatia subordonatei subiective
O 5- sa construiasca fraze cu subordonate subiective introduse prin diferite elememte
introductive

STRATEGIA DIDACTICA
1) METODE SI PROCEDEE – se vor folosi alternativ sau combinat metode si procedee
precum; conversatia euristică, explicatia, analiza gramaticala, exercitiul (de contragere si expansiune), lucrul
cu manualul, ciorchinele, demonstratia, tabelul sinoptic

2) MATERIALE SI MIJLOACE – texte lingvistice, fise de lucru, testul de evaluare formativa

3) FORME DE ORGANIZARE – activitate frontala, pe grupe si independenta


SCENARIUL DIDACTIC

I.Organizarea clasei ( 1min.) - se noteaza absentii, se stabileste ordinea si se pregatesc cele necesare
desfasurarii lectiei.

II. Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min.) - prin verificarea temelor elevilor, se reiau cunostintele
esentiale despre subiectul si predicatul, propozitiei. Elevii au avut ca tema de rezolvat exercitii in care au
identificat si analizat subiectele dintr-un text.

III. Captarea atentiei elevilor (3 min.) – are loc o discutie despre clasificarea propozitiilor in principale si
secundare. Apoi elevii sunt anuntati ca vor invata una dintre propozitiile din cea de-a doua categorie si ca
trebuie sa fie foarte atenti la dificultatile implicate.

IV. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min.)- vom continua studiul propozitiilor
subordonate cu propozitia subiectiva, iar la sfarsitul orei va trebui sa ………(se anunta obiectivele
operationale mentionate mai sus)

V. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min.)


Se scriu pe tabla cateva exemple (sub forma de dictare), cuprinzand fapte de limba ilustrative
pentru ceea ce înseamna propozitia subiectiva in contextul relatiei sale cu alte propozitii, pentru modul
introducerii in fraza, topica si punctuatia ei.
1. Harnicul departe ajunge.
2. Satulul nu crede celui flamand.
3. Imi place lectura.
4. „E usor a scie versuri” (M. Eminescu)
Elevii vor analiza pe rand propozițiile, urmărind descoperirea subiectelor (care realizează acțiunea
sau care reprezintă o noțiune, un proces despre care se comunică o anumită judecată prin intermediul
verbului-predicat), sintetizand observatiile sub forma unui tabel cu urmatoarele rubrici: cuvantul cu
functie de subiect, intrebarea la care raspunde, partea de vorbire prin care se exprima, topica, punctuatie.

VI. Conducerea invatarii si dobandirea de noi cunostinte ( 20 min.)


1. Elevii sunt solicitati sa sulinieze subiectele propozitiilor de pe tablă și să le înlocuiască prin propoziții
corespunzătoare, folosind procedeul expansiunii. Prin acest procedeu se obțin frazele:
1. Cine este harnic ¹/ departe ajunge ²/
2. Cine este satul ¹/ nu crede celui flămand.
3. Imi place ¹/să citesc.
4. E ușor¹/ să scrii versuri.²/

-Prin conversație euristică privind echivalența dintre subiect și propoziția subordonată subiectivă, elevii
ajung să formuleze singuri definiția propoziției subiectivei:
Prof. : Ce funcție sintactică au în propozițiile date cuvintele subliniate ?
Elevii: Cuvintele subliniate au funcția sintactică de subiect .
Prof.: Dar propozițiile obținute prin expansiune, ce rol îndeplinesc în frază?
Elevii:Propozițiile obținute au rolul de subiecte pe langă verbele din propoziția regentă.
- Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine, început de profesor, cu ajutorul căruia se va ajunge la
formularea definiției subordonatei subiective:
Propozitia care îndeplinește în frază rolul de subiect pe langă un verb din propoziția regentă se
numește propoziție subiectivă.(SB)
2. Pentru descoperirea elementelor regente se supun atenției elevilor următoarele exemple (dictate și scrise
pe tablă):
a) Se vede ¹/ că nu cunoști locurile pe aici ²/
b) Cine adună la tinerețe ¹/ are la bătranețe ²/
c) Trebuie ¹/ să ceri de la tatăl tău paloșul... ²/
d) „E păcat ¹/ să rămai fără leac de învățătură.²/” (I. Creangă)
e) Pesemne ¹/ că dumneata ai greșit. ²/
f) Imi vine ¹/ să-mi iau lumea-n cap. ²/
Prin conversație euristică elevii sunt conduși să descopere elementele regente:
- verbe predicative personale;
- verbe reflexive impersonale;
- verbe predicative impersonale;
- adverbe predicative;
- expresii verbale impersonale;
- verbe predicative reflexive impersonale.

3. Pentru descoperirea elementelor relaționale (introductive) se dau ca exemple pe fișe, pentru a fi


analizate pe grupe:
A. Cine seamănă vant ¹/ culege furtuna ²/
Cați au fost acolo ¹/ au ramas mirați ²/
Ce s-a întamplat ¹/ a trecut/ ²/
Oricine trece pe aici ¹/ este impresionat. ²/
Dar cui i-e frică de război ¹/ E liber de-a pleca-napoi. ²/
→ cine, cați, ce, oricine, cui = pronume relative sau nehotărate ( în N, Ac., D, G)

B. Se vede ¹/ că nu cunoști locurile pe aici ²/


Ne se știe ¹/ de unde sare iepurele ²/
Trebuie ¹/ să ceri de la tatal tau palosul... ²/
E impresionant ¹/ cum s-a sfarșit discuția ²/
„Se pare ¹/ cum că alte valuri/Cobor mereu pe același vad.” ²/ (M. Eminescu)
→ ca, să, de unde, cum, cum că = conjuncții subordonatoare( simple sau compuse) și adverbe relative.
Profesorul cere elevilor să spună cine face acțiunea și cine are caracteristica exprimată de predicatul
regentelor. Apoi îi solicită să generalizeze. Dacă elevii întampină dificultăți, profesorul comunică:
subiectivele care arată cine face acțiunea și cine are caracteristica exprimată de predicatul regentei se
introduc prin: pronume relative sau nehotărate și adjective pronominale nehotărate la nominativ sau dativ,
mai rar la acuzativ, prin conjuncții subordonatoare, adverbe relative și adjective pronominale relative.

4. Pentru topica și punctuația propoziției subiective li se cere elevilor să observe cu atenție toate
exemplele date și pe cele din manual. Astfel, elevii ajung la concluzia că subiectiva poate sta, atat după
regentă cat și înaintea regentei. Indiferent de locul subiectivei, aceasta nu se desparte prin virgula de regenta
ei.

VII. Asigurarea feed-back-ului (3 min.) – are loc pe tot parcursul lecției, prin aprecieri verbale (Corect!,
Bine!, Da!) si prin efectuarea fulger a catorva exerciții de identificare și de motivare.
VIII. Evaluarea formativă (5min.) - ca activitate independentă individuală se dă spre rezolvare testul de
evaluare formativă, care va fi luat de către profesor pentru a fi corectat și notat: Alcătuiți enunțuri care să
conțină subiective:
a) introduse prin conjuncțiile să, că și dacă
b) introduse prin două pronume relatie și prin adverbul relativ cum

IX. Asigurarea retentiei si a transferului (2min) - se dă ca activitate independentă acasă, alcatuirea unor fraze
care să conțină subiective introduse prin diferite elemente de relație și să fie cerute de diferite elemente
regente.