Sunteți pe pagina 1din 5

Romanian Journal of Medical and Dental Education

Vol. 4, Issue 2, July - December 2015

RECOMANDĂRILE FEDERAȚIEI EUROPENE DE


PARODONTOLOGIE PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR
PARODONTALE ȘI A COMPLICAȚIILOR ACESTORA
Sorina Mihaela Solomon1, Irina-Georgeta Ursărescu2, Silvia Mârțu3
1
Șef Lucrări, Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF Iași
2
Asistent Universitar, Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF Iași
3
Profesor Universitar, Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF Iași

EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY GUIDELINES REGARDING


THE PREVENTION OF THE PERIODONTAL DISEASE AND OF ITS
COMPLICATIONS (Abstract):
The statistical global rising of the periodontal disease and of its complications represents a constant issue fought
by the clinicians which determines the apparition of new protocols and guidelines emitted by the competent
medical authorities. Such organisation is also the European Federation of Periodontology who, following the
constant work-shops, developed a series of guidelines regarding to the management of the periodontal disease
and peri-implantitis and of their complications. We propose a presentation of these guidelines with prophylactic
aspect, addressed to the specialists and also to the future doctors.

Key words: prophylaxis, periodontal disease, guidelines

Federația Europeană de Parodontologie hipersensibilității dentinare [4] dar și al


(EFP) reprezintă una dintre organizațiile halitozei [5].
stomatologice majore din Europa, ce
întrunește un număr de 25 de societăți- RECOMANDĂRI PENTRU PREVENI-
membre, printre care asociată se numără și REA EFICIENTĂ A BOLILOR
Societatea Română de Parodontologie. PARODONTALE
Scopul Federației constă în promovarea Prevalența globală a parodontitei în cadrul
conceptelor de clinică și terapie parodontală, populației adulte rămâne crescută și bolile
dar și a rezultatelor continue din studiile peri-implantare prezintă o nouă provocare.
fundamentale și clinice parodontale, prin Prin urmare, există necesitatea re-focalizării
mijloace de cercetare, educație și dezvoltare asupra priorităților de sănătate orală, cu
ulterioară. Diseminarea în lumea medicală a prevenția primară a parodontitei prin
informațiilor se realizează atât prin congresul managementul gingivitei (și a mucozitei peri-
EuroPerio dar și prin publicațiile constante implantare) și prevenția secundară a
ale EFP. Printre acestea se numără și o serie recurențelor la pacienții deja tratați.
de recomandări adresate practicienilor, Tehnicile de control al plăcii bacteriene
referitoare la prevenirea bolilor parodontale și trebuie să reprezinte o componentă principală
peri-implantare dar și a complicațiilor a terapiei parodontale etiologice, cu
acestora. Recomandările prezentate nu se individualizarea și personalizarea acestora în
referă la protocoale stricte ci la direcții de funcție de pacient. Prin urmare, sunt necesare:
abordare în managementul preventiv al diagnosticul, evaluarea riscului (caz și situs),
bolilor parodontale [1] și peri-implantare [2], educarea pacientului, motivarea și
al recesiunilor gingivale și al leziunilor modificarea obiceiurilor incorecte,
cervicale non-cariogene [3], al reinstituirea indicațiilor și remotivarea

41
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 4, Issue 2, July - December 2015

pacientului. acesteia, cu indicații specifice în funcție de


Instrucțiunile de igienă orală sunt vitale și cazul clinic.
eficiente în reducerea încărcăturii bacteriene
și a inflamației gingivale. Trebuie acordat RECOMANDĂRI PENTRU PREVENI-
suficient timp pentru instituirea acestui REA EFICIENTĂ A BOLILOR PERI-
protocol de prevenție, cu descurajarea auto- IMPLANTARE
medicației de către pacient cu produse de Conform datelor actuale, bolile peri-
igienă orală, în absența unui diagnostic sau a implantare sunt extrem de frecvente. Prin
unei recomandări clare profesionale. urmare, este imperativ pentru clinician să
Periajul dentar manual realizat în mod informeze pacienții înainte de terapia
conștiincios reduce riscul de gingivită dar implantară și să examineze și să evalueze
designul ideal al capului periuței dentare cazurile cu restaurări implantare în mod
rămâne necunoscut. În general, se recomandă regulat.
periuțele cu un cap mic și peri de duritate Când terapia implantară este recomandată,
medie, cu capăt rotunjit. pacienții trebuie informați referitor la riscurile
Periuțele electrice sunt mai eficiente față de complicații biologice (boli peri-
de periuțele manuale în reducerea indicilor de implantare) și la necesitatea prevenției
placă și de inflamație gingivală însă nu există acestora. Trebuie realizată evaluarea riscului
suficiente argumente pentru un anumit design individual, precum și a factorilor de risc cum
de periuță. ar fi fumatul, cu eliminarea acestora.
Igienizarea zonelor interdentare este Tratamentul bolii parodontale, cu eliminarea
estențială pentru menținerea sănătății acestor pungilor parodontale și a sângerării la sondaj,
zone. trebuie să preceadă terapia implantară.
Nu există suficiente argumente pentru Poziționarea implantelor și designul
recomandarea utilizării firului interdentar. suprastructurilor trebuie să faciliteze atât
Rolul acestuia în igienizarea interdentară accestul pentru un diagnostic regulat prin
trebuie limitat la situații în care utilizarea sondaj parodontal, cât și tehnicile de
periuței este ineficientă (situsuri sănătoase cu igienizare profesională și la domiciliu.
puncte de contact strânse). Clinicienii trebuie să conștientizeze faptul că
Atunci când situația clinică permite plasarea implantului la un nivel submucozal
utilizarea periuțelor interdentare, fără risc de (pentru a masca marginile coroanelor) crește
traumatizare, acestea sunt elecție în reducerea riscul pentru boli peri-implantare. Pentru a
plăcii bacteriene. Utilizarea acestor periuțe în facilita igiena orală personală, trebuie
zonele interdentare sănătoase, fără pierdere de menținută prezența de țesut keratinizat atașat
atașament, care sunt prea înguste pentru a și non-mobil în jurul porțiunii implantare
permite inserția sigură a acestora trebuie transmucozale (pentru protezarea imediată)
facută cu precauție. sau în timpul conectării bonturilor (pentru
Ca mijloc adjuvant în controlul plăcii protezarea în doi timpi). Trebuie realizată
bacteriene, apa de gură oferă un beneficiu adaptarea corectă a componentelor
semnificativ în managementul gingivitei, implantului și a suprastructurilor pentru a
precum anumiți agenți chimici din pastele de evita nișe suplimentare de aderare a
dinți. Utilizarea apei de gură presupune o biofilmului. Dacă se optează pentru restaurări
complianță suplimentară, costuri suplimentare protetice cimentate, marginile restaurațiilor
și implicații legate de siguranța mediului care trebuie să fie la nivelul marginii mucozale
trebuie avute în vedere în recomandarea pentru a permite îndepărtarea completă a

42
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 4, Issue 2, July - December 2015

cimentului în exces. asupra apariției sau evoluției leziunilor


Având în vedere că un control al infecției cervicale non-cariogene.
este esențial în prevenirea bolilor peri- Recesiunile gingivale pot determina
implantare, pacienții trebuie instruiți referitor tulburări de estetică, hipersensibilitate
la tehnicile de igienă orală, cu monitorizare și dentinară, acumulare de placă bacteriană,
re-educare continuă. Trebuie stabilit un apariția/evoluția leziunilor carioase sau non-
protocol al re-evaluărilor periodice (la 3, 6 carioase, complicații endodontice, inflamație
sau 12 luni), cu o confirmare a complianței. gingivală și pierdere de atașament parodontal.
Trebuie avut în vedere un interval mai scurt Leziunile cervicale non-cariogene pot
între evaluări pentru pacienții cu istoric de determina tulburări de estetică,
parodontită agresivă, cu susceptibilitate hipersensibilitate dentinară, acumulare de
crescută la boli parodontale și peri- placă bacteriană cu inflamație gingivală,
implantare. dezvoltarea de leziuni carioase, complicații
endodontice și risc crescut de fracturi dentare.
RECOMANDĂRI PRIVIND PREVE- Se recomandă instruirea și motivarea
NIREA RECESIUNILOR GINGI-VALE pacientului pentru o tehnică adecvată de
ȘI A LEZIUNILOR CERVICALE NON- periaj dentar, cu frecvență și design corecte,
CARIOGENE, CONSECINȚE ALE cu adaptarea acestora la factorii clinici și cei
PERIAJULUI DENTAR TRAUMATIC legați de pacient.
Periajul dentar traumatic reprezintă orice
formă de periaj dentar care determină leziuni RECOMANDĂRI PENTRU MANAGE-
ale țesuturilor parodontale sau dentare. MENTUL HIPERSENSIBILI-TĂȚII:
Recesiunea gingivală reprezintă migrarea EFICIENȚA AGENȚILOR CU
către apical a marginii gingivale libere sub ADMINISTRARE PROFESIONALĂ ȘI
joncțiunea smalț-cement, cu expunerea LA DOMICILIU
suprafeței radiculare. Leziunile cervicale non- Hipersensibilitatea dentinară este definită
cariogene reprezintă pierderi de țesut dentar ca o durere acută, de scurtă durată, la nivelul
dur în regiunea cervicală a dintelui ce nu au o dentinei expuse, ca răspuns la stimuli, de
origine carioasă. obicei termici, de evaporare, tactili, osmotici
Nu există dovezi actuale care să confirme și chimici, ce nu poate afi atribuită unei alte
periajul dentar drep unic factor pentru apariția patologii dentare. În etiologie, suprafața
recesiunilor gingivale sau a leziunilor dentinară este expusă, cu prezența tubulilor
cervicale non-cariogene deși, totuși, dentinari deschiși, dinspre dentină spre pulpa
incriminarea periajului dentar ca factor ce dentară.
contribuie la apariția recesiunilor gingivale Hipersensibilitatea dentinară se asociază
sau a leziunilor cervicale non-cariogene are cu recesiuni gingivale, periaj dentar traumatic
loc, de obicei, după diagnosticarea lor. Nu și/sau expunere la consum de alimente acide.
există studii epidemiologice care să fi evaluat Există două metode de acțiune aplicate în
existența unor diferențe între utilizarea tratamentul hipersensibilității dentinare: (1)
periuței manuale sau a celei electrice ca factor închiderea tubulilor dentinari; (2) modificarea
specific pentru apariția și/sau evoluția sau blocarea răspunsului pulpei dentare.
recesiunilor gingivale sau a leziunilor Pastele de dinți cu agenți activi care au
cervicale non-cariogene. Nu există dovezi din demonstrat un efect asupra reducerea
studii intervenționale referitoare la impactul senzației dureroase sunt cele cu arginină,
periuței manuale versus periuță electrică fofosilicat de natriu calciu, fluorură stanoasă

43
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 4, Issue 2, July - December 2015

și stronțiu. Există și alți agenți ce pot fi non-sangvină.


utilizați de către pacient dar care au Pseudo-halitoza și halitofobia se referă la
demonstrat o eficiență mai redusă. Produsele cazuri de pacienți care consideră sau persistă
profesionale sunt eficiente în tratamentul în convingerea că au halitoză, chiar și după
hipersensibilității dentinare; totuși, nu există evaluarea și diagnosticul profesional care
dovezi în favoarea unui anumit agent. infirmă prezența acesteia. Halitoza temporară
Înaintea implementării unui anumit sau tranzitorie este determinată de factori
tratament, medicul trebuie să confirme nutriționali, precum usturoiul. Respirația
diagnosticul de hipersensibilitate dentinară. orală neplăcută dimineața, imediat după
Ulterior, trebuie avuți în vedere următorii trezire, este, de asemenea, tranzitorie.
factori: Etiologia halitozei intra-orale cuprinde, în
- Înregistrarea alimentației și a principal, o suprafață încărcată a limbii și mai
istoricului medical pentru a evalua frecvența puțin gingivita/parodontita sau o asociere a
expunerii la aciditate. Pacientul trebuie acestora. Respirația orală neplăcută dimineața
informat și instruit în acest sens. e determinată de o scădere a secreției salivare
- Instruirea adecvată a pacientului în timpul nopții (absența mecanismului de
referitoare la controlul plăcii bacteriene, curățare naturală). Halitoza extraorală e
frecvența și durata igienizării la domiciliu determinată de o serie de patologii extraorale
(evitarea periajului dentar imediat după (nazale, paranazale, laringiene, pulmonare
expunerea la alimente sau băuturi acide). sau ale tractului digestiv superior – halitoză
- Evitarea factorilor care contribuie la de origine non-sangvină). În cazul halitozei
apariția recesiunilor gingivale (cum ar fi extraorale de origine sangvină, mirosul
periajul dentar traumatic). neplăcut este emis prin nivel pulmonar și e
Următoarea etapă constă în managementul determinat de diferite maladii (cum ar fi
hipersensibilității dentinare, în funcție de ciroza hepatică).
severitatea acesteia, ce presupune utilizarea Personalul medical stomatologic (în limita
de către pacient a agenților cu eficiență competențelor legale) trebuie să cunoască
dovedită, utilizarea produselor profesionale în noțiunile fundamentale legate de halitoză și
cabinet, precum și rezolvarea recesiunilor are o responsabilitate primară pentru
gingivale, dacă este posibilă, prin proceduri diagnosticul și managementul acesteia. Doar
de chirurgie muco-gingivală. pacienții cu halitoză extraorală sau halitofobie
(care cumuleaza mai puțin de 10% din cazuri)
RECOMANDĂRI PENTRU MANAGE- trebuie recomandați către specialistul
MENTUL HALITOZEI: EFICIENȚA specific.
AGENȚILOR MECANICI ȘI/SAU Diagnosticul trebuie să includă un
CHIMICI chestionar medical adecvat, examen
Halitoza se definește ca un miros neplăcut parodontal și examinarea suprafeței limbii, cu
al respirației, indiferent de origine. Halitoza descriere organoleptică.
intra-orală este identică cu respirația După confirmarea diagnosticului de
neplăcută și se referă la cazuri în care sursa halitoză intraorală, medicul dentist trebuie să
acesteia se regăsește la nivel oral (limba ofere instrucțiuni personalizate și să
încărcată, gingivită, parodontită). Halitoza optimizeze tehnicile de igienă orală ale
extraorală, a cărei sursă este extraorală, se pacientului care includ periaj dentar și
subdivide în halitoză de origine sangvină și igienizare interdentară.

44
Romanian Journal of Medical and Dental Education
Vol. 4, Issue 2, July - December 2015

BIBLIOGRAFIE
1. http://prevention.efp.org/wp-content/uploads/2015/12/Prevention-of-periodontal-diseases-general-
guidance1.pdf
2. http://prevention.efp.org/wp-content/uploads/2015/12/Prevention-of-peri-implant-diseases-guidance-
for-dental-professionals.pdf
3. http://prevention.efp.org/wp-content/uploads/2015/12/Prevention-of-damage-caused-by-traumatic-
toothbrushing.pdf
4. http://prevention.efp.org/wp-content/uploads/2015/12/Management-of-hypersensitivity.pdf
5. http://prevention.efp.org/wp-content/uploads/2015/12/Management-of-malodour.pdf

45

S-ar putea să vă placă și