Sunteți pe pagina 1din 4

.

TEST EVALUARE FINALĂ


VARIANTA 1
CURS – INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

1. La evaluarea riscurilor specifice din atmosferele explozive, trebuie luate în


considerare cel puţin următoarele aspecte :
a) probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive
b) probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor
electrostatice şi a declanşării incendiului
c) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 453/2003
d) utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni
e) dimensiunile efectelor anticipate

2. Dacă o atmosferă explozivă conţine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceaţă sau
pulberi inflamabile şi/sau combustibile, măsurile de protecţie trebuie să fie adecvate:
a) celui mai mare pericol posibil
b) celui mai mic pericol posibil

3. Echipamentul de muncă reprezintă :


a) orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă
b) orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia
ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de
muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop
c) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite

4. In sensul Hotărârii 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate


pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca, lucrătorul expus
este :
a) orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zonă periculoasă
b) orice lucrător participant la procesul de munca
c) orice lucrător care lucrează mai mult de opt ore pe zi

5. Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie să fie informat cu privire la:
a) manevrarea echipamentului de muncă
b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de apariţie a acestora
c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice
d) utilizarea echipamentului individual de protecţie
e) primul ajutor
f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legătură cu exteriorul

6. Când se consideră că un lucrător lucrează în condiţii de izolare:


a) atunci când nu are contact vizual şi comunicare verbală directă cu alţi lucrători, în cele mai
multe cazuri pentru o perioadă de timp mai mare de o oră, şi când nu este posibil să i se
acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se află într-o situaţie critică
1
b) atunci când nu are contact vizual şi poate comunica verbal, direct cu alţi lucrători, în cele
mai multe cazuri pentru o perioadă de timp mai mare de o oră, şi când nu este posibil să i se
acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se află într-o situaţie critică
c) atunci când nu are contact vizual şi comunicare verbală directă cu alţi lucrători, în cele mai
multe cazuri pentru o perioadă de timp mai mica de o oră, şi când nu este posibil să i se
acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se află într-o situaţie critică

7. Ce caracteristici trebuie sa prezinte căile şi ieşirile de urgenţă?


a) trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct posibil în aer
liber sau în spaţii sigure
b) trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod indirect posibil în aer liber
c) in caz de pericol, trebuie să asigure evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a
lucrătorilor de la toate posturile de lucru

8. Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de
muncă în condiţii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu
persoana care asigură supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio)
b) periodic automat (radio-telefon, telefon)
c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat
vederi şi monitor)

9. Cum se pot elimina poziţiile forţate, nenaturale, ale corpului în timpul lucrului?
a) prin amenajarea locului de muncă
b) prin optimizarea fluxului tehnologic
c) prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor în vigoare

10. Când lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de
lucru trebuie să fie amenajate pe cât posibil astfel încât aceştia:
a) să fie protejaţi împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar,
împotriva căderii obiectelor
b) să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare,
cum ar fi gaze, vapori sau praf
c) să îşi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau să poată primi
rapid asistenţă
d) să nu poată aluneca sau cădea

11. Cum se realizează dimensionarea locului de muncă?


a) se realizează în funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale
organismului uman
b) se realizează in funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale
organismului uman, de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale
mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului în timpul activităţii, de
distanţele de securitate, de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor, ca şi de
necesitatea asigurării confortului psihofizic

2
12. Dacă se constată expuneri la zgomot peste valorile limită de expunere, în pofida
măsurilor luate pentru aplicarea prezentei hotărâri, angajatorul trebuie
a) să ia de îndată măsuri de reducere a expunerii sub valorile limită de expunere
b) să identifice cauzele expunerii excesive
c) să adapteze măsurile de prevenire şi protecţie pentru a evita orice recurentă

13. Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe


principiile generale de prevenire prevăzute de legislaţia naţională care transpune Directiva
89/391/CEE, luând în considerare mai ales următoarele:
a) alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura
activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la
dispoziţia lucrătorilor echipamente care respectă cerinţele legale al căror obiectiv sau efect
este de a limita expunerea la zgomot
b) proiectarea şi amplasarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru
c) mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, căptuşeli
fonoabsorbante, precum şi reducerea zgomotului structural prin amortizarea zgomotului sau
prin izolare
d) organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii
expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru

14. Ce caracteristici intrinseci prezintă panourile de obligativitate?


a) formă rotundă;
b) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50 % din
suprafaţa panoului).

15. Ce caracteristici intrinseci prezintă panourile de avertizare?


a) formă triunghiulară
b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să acopere cel
puţin 50 % din suprafaţa panoului)

16. Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos
intermitent trebuie stabilite astfel încât:
a) să asigure o bună percepţie a mesajului
b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale sonore, cât şi cu un semnal luminos
continuu
c) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât şi cu un semnal luminos
continuu

17. Un semnal acustic trebuie:


a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi
auzit, fără să fie excesiv sau supărător
b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa dintre impulsuri sau
grupuri de impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de
zgomotele ambientale
3
c) să aibă un nivel sonor considerabil mai scăzut faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată
fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător

18. Care sunt elementele de recunoaştere pe care trebuie sa le poarte agentul de


semnalizare?
a) vestă, cască, manşoane, banderole, palete
b) casca de protecţie si bocanci cu bombeu metalic
c) echipament de lucru