Sunteți pe pagina 1din 79

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE
INGINERIA TRANSPORTURILOR ŞI A TRAFICULUI

LUCRARE DE LICENȚĂ

COODONATOR ŞTIINŢIFIC:
Dr.ing. Carmen Sorina Barb
ABSOLVENT:
Marcu Ioan-Andrei

SIBIU
2019
VIZAT
Conducător științific

Declaraţia pentru conformitate asupra originalităţii operei ştiinţifice

Subsemnatul Marcu Ioan-Andrei domiciliat în localitatea Sibiu adresa poștală str. Faianței
nr. 6 cod postal 550098 având actul de identitate seria SB nr. 686856, codul numeric personal
1951114324808 înscris pentru susținerea lucrării de licență / proiectului de diplomă cu titlul

TRANSPORTUL AGABARITIC DE MARFĂ. STUDIU DE CAZ: PROIECTAREA


TRANSPORTULUI UNEI PIESE AGABARITICE PE RUTA CLUJ NAPOCA
(ROMANIA) - KONGSBERG (NORVEGIA) EFECTUAT DE FIRMA UNIVERSAL
TRANSPORT SRL SIBIU
declar următoarele:
 opera ştiinţifică nu aparţine altei persoane, instituţii, entităţi cu care mă aflu în relaţii de
muncă sau altă natură;
 opera ştiinţifică nu este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, iar prin aplicarea
acesteia nu devine dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor;
 opera ştiinţifică nu a mai fost publicată de subsemnatul / subsemnata sau de o terţă persoană
fizică sau juridică, în ţară sau în străinătate, anterior datei depunerii acesteia spre evaluare
în scopul obţinerii recunoaşterii ştiinţifice în domeniu.

Specific explicit că ideile prezentate sunt originale, iar sursele de informaţii care stau la
baza emiterii unor teorii originale au fost corect citate și prezentate în opera ştiinţifică.

Data 11.03.2019
Numele și prenumele Marcu Ioan-Andrei
Semnătura.................................................
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE
INGINERIA TRANSPORTURILOR ŞI A TRAFICULUI

TRANSPORTUL AGABARITIC DE MARFĂ.


STUDIU DE CAZ:
PROIECTAREA TRANSPORTULUI UNEI
PIESE AGABARITICE PE RUTA CLUJ
NAPOCA (ROMANIA) - KONGSBERG
(NORVEGIA) EFECTUAT DE FIRMA
UNIVERSAL TRANSPORT SRL SIBIU

COODONATOR ŞTIINŢIFIC:
Dr.ing. Carmen Sorina Barb
ABSOLVENT:
Marcu Ioan-Andrei

SIBIU
2019
CUPRINS

REZUMAT ............................................................................................................................... 3
ABSTRACT .............................................................................................................................. 4
1. TRANSPORTUL RUTIER AGABARITIC. GENERALITĂŢI ................................. 5
1.1. Noțiuni introductive în transporturile rutiere ........................................................ 5
1.2. Transportului agabaritic. Definiție și modalitățile de efectuare ........................... 7
1.3. Legislația în vigoare privind transportul agabaritic rutier ................................... 8
1.3.1. Eliberarea avizelor de principiu ..................................................................... 10
1.3.2. Eliberarea avizelor prealabile omologării...................................................... 11
1.3.3. Eliberarea avizelor prealabile efectuării transporturilor............................. 11
1.3.4. Eliberarea aurorizației speciale de transport ................................................ 11
1.3.5. Tarifele transportului agabaritic rutier ......................................................... 13
1.4. Condiţii impuse transportului agabaritic .............................................................. 14
1.4.1. Condiții particulare .......................................................................................... 14
1.4.2. Însoțirea transportului agabaritic .................................................................. 15
1.4.3. Condiții tehnice pentru transportul agabaritic ............................................. 16
1.4.4. Pregătirea profesională .................................................................................... 17
2. UNIVERSAL TRANSPORT SCHMITZ SRL STUDIU DE CAZ ............................ 19
2.1. Prezentarea Societății Universal Transport .......................................................... 19
2.2. Descrierea parcului auto ......................................................................................... 21
3. ANALIZA TRANSPORTULUI AGABARITIC ......................................................... 23
3.1 Descrierea mărfii transportate .................................................................................... 23
3.2 Alegerea mijlocului de transport ................................................................................ 26
3.2.1. Alegerea unui cap tractor potrivit pentru efectuarea transportului
agabaritic......................................................................................................................... 26
3.2.2. Alegerea semiremorcii pentru efectuarea transportului agabaritic: .......... 32
3.3. Pregătirea autotrenului în vederea efectuării transportului agabaritic ................ 35
3.3.1. Întocmirea documentelor necesare efectuării transportului ........................ 35
3.3.2. Dotarea autovehiculului cu echipamente corespunzătoare transportului
agabaritic......................................................................................................................... 36
3.3.3. Însoțirea convoiului în timpul transportului ................................................. 37
3.3.4. Manipularea, încărcarea, descărcarea și ancorarea suportului
compresorului ................................................................................................................. 38
4. ALEGEREA RUTEI PE CARE SE VA EFECTUA TRANSPORTUL
AGABARITIC ........................................................................................................................ 41
4.1. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul României ............................... 41

1
4.2. Calculul timpilor de mers pe teritoriul României ................................................ 50
4.3. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Ungariei................................. 52
4.4. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Ungariei .................................................. 55
4.5. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Austriei .................................. 56
4.6. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Austriei ................................................... 57
4.7. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Germaniei ............................. 58
4.8. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Germaniei............................................... 59
4.9. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Norvegiei ............................... 60
4.10. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Norvegiei ............................................. 61
4.11. Calculul consumului de combustibil pe gol la întoarcere ................................. 63
4.12. Calculul timpilor de mers pe gol la întoarcere .................................................. 64
4.13. Determinarea timpilor de mers pe întregul circuit ........................................... 65
4.14. Calculul și analiza costurilor procesului de transport...................................... 65
5. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE ........................................................ 68
6. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................ 70
7. ANEXE ............................................................................................................................ 72
OPIS......................................................................................................................................... 76

2
REZUMAT
Prezenta lucrare vizează realizarea unui studiu privind îmbunătăţirea activităţii de
transport agabaritic a unui suport de compresor folosit în industria petrolieră pe ruta Cluj-
Napoca (Romania) – Kongsberg (Norvegia). Lucrarea este structurată pe 5 capitole, fiecare
având mai multe subcapitole, urmate de anexe şi sursele bibliografice.
În primul capitol al lucrării este prezentat un studiu bibliografic ce cuprinde informații
generale despre transport și detalii despre transportul agabaritic, precum și legislația privind
transportul agabaritic, detalii despre avizele necesare, tarifele de transport și multe alte
informații necesare.
În cel de-al doilea capitol sunt prezentate aspecte cu privire la firma care va efectua
transportul agabaritic pe ruta propusă, precum și un scurt istoric și detalii despre parcul auto
deținut de aceștia.
Al treilea capitol cuprinde o analiză a activității de transport în vederea alegerii capului
tractor potrivit și a semiremorcii, dar și întocmirea actelor necesare, însoțirea convoiului și
manipularea piesei ce trebuie transportată.
În al patrulea capitol s-au analizat costurile de transport, timpul necesar realizării cursei
și s-a ales ruta cea mai rapidă.
În capitolul cinci sunt prezentate concluziile lucrării precum și contribuțiile proprii în
efectuarea aceste lucrări.

3
ABSTRACT
This paper aims at carrying out a study on the improvement of the oversized transport
activity of a compressor support used in the oil field from Cluj Napoca (Romania) - Kongsberg
(Norway) route. The paper is structured in 5 chapters, each with several subchapters, followed
by annexes and bibliographic sources.
In the first chapter of the paper there is presented a bibliographic study containing
general information about transport and details about the oversized transport, as well as the
legislation on the oversized transport, details of the necessary approvals, transport tariffs and
many other necessary information.
In the second chapter are presented aspects regarding the company that will carry out
the oversized transport on the proposed route, as well as a short history and details about the
car park owned by them.
The third chapter includes an analysis of the transport activity in order to choose the
right tractor head and the semi-trailer, as well as the necessary documents, accompanying the
convoy and handling the piece to be transported.
In the fourth chapter were analyzed the transport costs, the time needed to make the
race and the fastest route was chosen.
Chapter five presents the conclusions of the paper as well as its own contributions to
these works.

4
CAPITOLUL 1

1. TRANSPORTUL RUTIER AGABARITIC.


GENERALITĂŢI
1.1.Noțiuni introductive în transporturile rutiere

Transportul se referă la deplasarea dintr-un loc în altul a persoanelor, bunurilor sau


informațiilor. Termenul de transport provine din termenul latin “transportare”, care este alcătuit
din trans (peste) și portare (a purta, a căra). Transporturile au fost dintotdeauna definite ca fiind
căi de comunicație rutiere, feroviare, maritime, fluviale și aeriene - prin care se asigură traficul
de personae și marfă dintr-un loc în altul. (Dreptul comerțului internațional - Partea specială,
2000)
Transportul este o activitate ce a apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale
organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri
ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și
mijloace de transport. Transporturile sunt componenta economiei prin care se realizează
deplasarea mărfurilor și a persoanelor în scopul satisfacerii unor nevoi.
Totalitatea mijloacelor tehnice folosite pentru realizarea deplasării mărfurilor și a
persoanelor se numesc sisteme de transport. Sistemele de transport se clasifică după diverse
criterii, care sunt prezentate în figura 1.1. (www.stiucum.com, 2018)
Transporturile rutiere sunt primele transporturi realizate de oameni încă de la începutul
timpurilor. Treptat s-au descoperit şi alte modalități de transport, cum ar fi cel fluvial, maritim,
feroviar iar mai apoi cel aerian în funcție de evoluția tehnologiei.
Transportul rutier reprezintă deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul
ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulației publice. Operațiunile de
încărcare/descărcare și de întocmire/distribuire a documentelor însoțitoare ale transportului,

5
realizate sau supravegheate de către conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de
vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier.
Elementele care alcătuiesc transportul rutier sunt drumurile şi autovehiculele.

Fig. 1.1. Clasificarea sistemelor de transport

Drumul este o cale de comunicație terestră special amenajată pentru circulatia


autovehiculelor, vehiculelor și a pietonilor în condiții de siguranță. Din punct de vedere
constructiv, orice drum este alcătuit din elementele prezentate în figura 1.2.
(www.academia.edu, 2018)

Fig. 1.2. Elementele constructive ale unui drum

6
Avantajele și dezavantajele transportului rutier sunt prezentate în figura 1.3.:
(www.stiucum.com, 2018)

Fig. 1.3. Avantajele și dezavantajele transportului rutier

1.2. Transportului agabaritic. Definiție și modalitățile de efectuare

Transportul agabaritic în mod generic este definit ca transportarea, manipularea și


montarea de obiecte grele, care sunt indivizibile, şi de greutăţi, în general care depășesc masa
maximă admisă pe ansamblu cap tractor + remorcă și care depășesc dimensiunile de gabarit
(lungime, lățime și înălțime). Aceste elemente supradimensionate sunt transportate de la un loc
la altul (uneori în afara graniţelor ţării), apoi ridicate sau instalate. Caracteristic pentru
produsele agabaritice este lipsa de standardizare în ceea ce privește transportul, fiecare transport
necesitând o planificare individuală. Fiecare transport necesită o planificare individuală în
funcție de: dimensiuni, puncte de sprijin, repartizarea greutății pe axe, punct de încărcare și
descărcare.
Fiecărei solicitări primite pentru efectuarea unui astfel de tip de transport i se atribuie:
 rută de transport agabaritic (studiu de traseu);
 tipul de trailer adecvat pentru piesa care trebuie transportată;
 soluție optimă de obținere a permiselor (autorizații) necesare tranzitării fiecărei țări până
la destinație, dacă este cazul;
 asigurarea de escorte necesare tranzitării fiecărei țări până la destinație;

7
Dacă este cazul, extinderea asigurării de marfă în funcție de valoarea mărfii transportate.

Etapele încărcării utilajelor pe platforme pentru transportare

- verificarea stării de funcționare a utilajelor alese pentru ridicare conform I.S.C.I.R.


- instruirea personalului care va realiza operațiunea de încărcare
- legarea utilajului și ridicarea acestuia la o înălțime de 0,20 m timp de 10 min
- ridicarea și așezarea utilajului pe platforma transportoare şi dezlegarea acesteia
- ancorarea utilajului pe platforma mijlocului de transport
- dezafectarea macaralei și a zonei de lucru
Convoiul pentru transportul agabaritic trebuie să îndeplinească și să satisfacă
următoarele condiții:
- să permită adaptatea la o gamă cât mai largă de mărfuri și să nu fie produs doar pentru
un tip de marfă
- să realizeze transportul în deplină siguranță în orice condiții de drum şi vreme
- să corespundă prescripțiilor de circulatie pe drumurile publice
- să poată realiza manipularea încărcăturii

1.3. Legislația în vigoare privind transportul agabaritic rutier

Circulația vehiculelor rutiere care depășesc limitele maxime admise de greutate și/sau
de gabarit prevăzute în anexele 1a) și 1b) din ART. 2 din Ordonanța guvernului nr. 43/1997, cu
sau fără încărcătură, se desfășoară pe drumurile publice numai dacă acestea sunt îmatriculate,
corespund din punct de vedere tehnic și al cerințelor de siguranță şi au autorizație specială de
transport eliberată de administratorul drumului pe care circulă. (Ordonanța Guvernului Nr.43,
1997)
Condițiie unui transport agabaritic rutier sunt prezentate în figura 1.4.:

8
Fig. 1.4. Condițiie unui transport agabaritic rutier

Eliberarea omologării R.A.R. și a autorizației speciale de transport (AST) pentru trenuri


rutiere și vehicule articulate se condiționează de respectarea masei maxime remorcabile, cu sau
fără sistem de frânare înscrisă în raportul de verificare tehnică în vederea omologării effectuate
de R.A.R. Majorarea limitelor maxime admise de greutate prevăzute la lit. A) din anexa nr. 2
la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, se va realiza numai după recepţionarea
sectoarelor de drumuri reabilitate, verificate din punct de vedere al capacităţii portante realizate,
şi numai pentru autovehiculele cu suspensie pneumatică.
Verificarea prin cântărirea greutăţilor pe axe şi a celor totale, precum şi prin măsurarea
dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice, precum şi
tarifarea pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit se efectuează
de către A.N.D. în punctul de trecere al frontierei şi, pe reţeaua internă de drumuri, de personalul
administratorului acesteia.
Avizarea şi/sau autorizarea circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de limite maxime
admise de greutate şi/sau de gabarit se efectuează de către administratorul drumului pe care
circulă acestea, cu prevederile art. 24 şi ale anexelor nr. 1c), 2 şi 3, privind limitele de
competenţă din Ordonanța guvernului nr. 43/1997. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

9
1.3.1. Eliberarea avizelor de principiu

Proiectarea, execuţia sau contractarea în ţară ori importul de vehicule rutiere, utilaje,
agregate, instalaţii, confecţii metalice, prefabricate, ansambluri şi subansambluri, piese, de
colete de orice fel, care, la circulaţia pe drumurile publice sau la transport, prezintă depăşiri de
limite maxime admise de greutate şi/sau de gabarit faţă de cele admise de lege se efectuează
numai cu avizul de principiu al personalului punctului de trecere al frontierei în ceea ce privește
posibilitatea de circulație și de transport pe drumurile publice. (Ordonanța Guvernului Nr.43,
1997)
Avizul de principiu se eliberează la cererea:
 unității de proiectare, în cazul proiectării și execuției în țară a veiculelor rutiere și a
bunurilor;
 beneficiarului sau furnizorului, în cazul achiziţionării de vehicule rutiere sau a
bunurilor.
Solicitanţii vor prezenta o documentaţie cuprinzând următoarele:
a. caracteristicile de greutate şi dimensiunile de gabarit proprii bunului, precum şi cele
rezultate la transport;
b. desen la scară, din care să reiasă dimensiunile bunului şi cele rezultate la transport;
c. traseul pe care urmează să se deplaseze. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)
Din faza de proiectare se va urmări diminuarea la minimum a dimensiunilor bunurilor
ce se transportă, prin secţionare, tronsonare şi demontare a ansamblurilor, subansamblurilor şi
accesoriilor, astfel încât transportul rutier să se efectueze pe cât posibil fără demontări şi
remontări ale instalaţiilor ce traversează drumurile publice. De asemenea, se va urmări ca
greutatea totală şi pe osii ale vehiculelor ce transportă aceste bunuri să se încadreze în limitele
maxime ce pot fi autorizate în anexa 1c) din ART 12 din Ordonanța guvernului nr. 43/1997.
Avizele de principiu se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea
documentaţiei prevăzute la ART 11 din Ordonanța guvernului nr. 43/1997, pentru cazurile în
care nu sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren.
Pentru situaţiile în care sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren va fi
întocmit un proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de administratorul
drumului. Cheltuielile corespunzătoare studiilor, cercetărilor şi întocmirii proiectului de
transport vor fi suportate de solicitant.
Proiectul de transport se întocmeşte strict în funcţie de caracteristicile reale ale
transportului.

10
Eventualele lucrări de amenajări rutiere impuse prin proiectul de transport vor fi
supravegheate pe parcursul execuţiei şi recepţionate de administratorii reţelelor respective
înaintea parcurgerii traseului. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.3.2. Eliberarea avizelor prealabile omologării

Pentru omologarea de către R.A.R. a vehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise


de greutate şi/sau de gabarit faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1a) şi 1b), în vederea obţinerii
cărţii de identitate a vehiculului, este necesar avizul prealabil omologării, eliberat de A.N.D.
Concomitent cu eliberarea avizului prealabil omologării, A.N.D. emite şi autorizaţia
specială de transport.
În cazul în care, ulterior obţinerii avizului, vehiculul suportă modificări ale
caracteristicilor tehnice ce privesc modificări de masă şi/sau de gabarit, pentru care este
necesară o nouă omologare, este obligatorie şi obţinerea unui nou aviz prealabil acesteia,
eliberat de A.N.D. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.3.3. Eliberarea avizelor prealabile efectuării transporturilor

Avizele prealabile efectuării transporturilor cu depăşiri de limite maxime admise de


greutate şi/sau de gabarit se emit, la cerere, de către administratorul reţelei rutiere pentru rutele
cu cheltuielile cele mai mici, ţinându-se seama de restricţiile de circulaţie existente la data
efectuării transportului, în limitele de competenţă şi conform precizărilor prevăzute în anexele
nr. 2 şi 3, din ART 16 din Ordonanța guvernului nr. 43/1997 şi se tarifează corespunzător.
(Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)
Pentru autovehiculele care efectuează transporturi în trafic internaţional A.N.D.
eliberează, la cerere, un aviz prealabil efectuării transportului. Până la obţinerea autorizaţiei
speciale de transport transportul destinat exportului se poate efectua şi în baza avizului prealabil
efectuării transportului, tarifarea făcându-se la agenţia A.N.D. din pctf, în funcţie de
caracteristicile reale de greutate pe axe, totală şi de gabarit ale convoiului.În cazul în care, în
relaţia de trafic direct, originea sau destinaţia se află pe altă reţea de drumuri publice decât
drumurile naţionale se impune avizarea sau autorizarea de către administratorul sectoarelor de
drum pe care se circulă. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.3.4. Eliberarea aurorizației speciale de transport

Transporturile care depășesc gabaritele de greutate și dimensiune și circulă pe drumurile

11
publice trebuie autorizate printr-o procedură specială.
Autorizaţiile solicitate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne se
eliberează, la cerere, numai de către A.N.D. pentru drumurile naţionale, iar pentru celelalte
drumuri publice limita de competenţă se stabileşte de către administratorul acestora.
AST (Autorizația Specială de Transport) este un document prin care se stabilesc de către
adminstatorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs și tarifele datorate, document care
permite efectuarea transportului agabritic şi este valabil doar pentru un set de numere de
înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor inscrise cu aceleași specificații (traseul, sensul,
periada și caracteristicile tehnice ale vehiculului care va efectua transportul) în dondițiile
înscrise de administratorul drumului. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)
Autorizația Specială de Transport se eliberează numai pentru afectuarea transportului
cu vehicule la care:
 încărcătura este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă înțelegem o încărcătură care
nu poate fi divizată în mai multe încărcături care poate fi împărțită în mai multe
transporturi fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită
dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un
tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau
dimensiunile maxime admise;
 fără încărcătură depășesc constructive masele și dimensiunile maxime admise;
Autorizația specială de transport conține următoarele informații:
 emitentul;
 data şi ora emiterii documentului;
 solicitantul;
 operatorul de transport titular al Autorizației Specială de Transport;
 numerele de circulație ale vehiculului cu depăşiri, inclusiv cele ale unui vehicul de
rezervă cu caracteristici identice;
 configurația vehiculului cu depăşiri;
 masele şi dimensiunile vehiculului cu depăşiri, autorizate în circulație pe drumul public
de către administratorul acestuia;
 sensul şi traseul autorizat;
 perioada de valabilitate a Autorizației Specială de Transport;
 contravaloarea tarifelor suplimentare pentru circulația vehiculelor cu depăşiri, achitate
în prealabil, inclusiv seria şi numărul documentului care atestă plata.

12
În funcție de caracteristicile vehiculului cu depăşiri şi ale traseului ce urmează a fi
parcurs, emitentul AST va înscrie în aceasta şi:
Obligativitatea însoțirii vehiculului cu depăşiri, cu menționarea:
 operatorului economic specializat cu care va efectua însoțirea şi a numărului autorizației
acestuia;
 numărului de autovehicule de însoțire deținute de către operatorul economic;
 numărului de persoane specializate care vor efectua însoțirea; (Ordonanța Guvernului
Nr.43, 1997)
Obligativitatea însoțirii vehiculului cu depăşiri de către reprezentanții poliției rutiere;
După caz, alte condiții impuse pentru circulația vehiculului cu depăşiri şi care contribuie
la parcurgerea traseului autorizat în condiții de siguranță în circulație.
 restricții de circulație instituite pe traseul autorizat în anumite perioade ale anului, zile
sau intervale orare;
 întreruperea temporară şi locală a circulației pentru parcurgerea anumitor sectoare de
drum, pentru traversarea lucrărilor de artă sau pentru sub-traversarea unor elemente ale
infrastructurii rutiere şi a utilităților;
 ocolirea sau demontarea unor elemente ale infrastructurii rutiere;
 poziția în timpul mersului, la traversarea lucrărilor de artă sau la subtraversarea unor
elemente ale infrastructurii rutiere şi a utilităților;
 coborârea de pe vehiculele de transport a utilajelor autopropulsate în vederea limitării
maselor şi/sau dimensiunilor transportului;
 existența şi utilizarea dispozitivelor de reducere a înălțimii;
 viteza maximă de traversare a lucrărilor de artă;
 informarea administratorului drumului şi a mass-mediei cu privire la programul de
transport;
Autorizațiile speciale de transport se păstrează, în original, la bordul vehiculului cu
depăşiri pe întreaga perioadă de desfăşurare a circulației pentru a putea fi prezentate în cazul
controalelor persoanelor abilitate. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.3.5. Tarifele transportului agabaritic rutier

Pentru transporturile agabaritice se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor


pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime
admise, stabilite în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor şi de

13
distanţa parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care
a emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare,
reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
Tarifele prevăzute sunt stabilite de către administratorul drumului și se aprobă:
- prin ordinul ministrului transporturilor și al infrastructurii pentru drumurile naționale;
- prin hotărâre a consiliilor județene, cu avizul Ministerului Transporturilor pentru
drumurile județene;
- prin hotărârea consiliilor locale, cu avizul consiliilor județene pentru drumurile locale;
- prin hotărârea consiliului general al municipiului București, în cazul în care convoiul va
trece prim municiupiul București.
La definitivarea alegerii soluției de transportare rutieră trebuie să se includă și costul
asamblării și al montării pe șantier, precum și costul operațiunilor de încărcare și de descărcare,
necesare. După stabilirea modalității de transportare este important să se obțină, de la organele
de drept, avizele necesare, pentru fiecare caz în parte. În unele situații trebuie să se realizeze și
unele lucrări suplimentare de deviere a căilor rutiere existente, lărgirea unor porțiuni de șosele,
realizarea unor terasamente, consolidarea de drumuri și poduri, acestea fiind incluse, la rândul
lor, în costul general al transportului. Pentru acest tip de transporturi se folosesc Carnete TIR
obişnuite, dar ale căror coperţi şi voleţi poartă, toţi, menţiunea îngroşată “Heavy or Bulky
Goods”. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.4.Condiţii impuse transportului agabaritic

1.4.1. Condiții particulare

Efectuare transporturilor agabaritice este interzisă:


- în zilele de sâmbătă și duminică
- în zilele de sărbătoare legală
- între orele 06:00 și 22:00
Prin excepție, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, prin ordin
comun al ministrul transporturilor și infrastructurii și al minstrului administrației și internelor.
Circulația vehiculelor care efectuează transporturi agabaritice fără AST sau care nu
respectă oricăreia dintre condițiile AST revine:
- operatorului de transport care este înscris în documentul de transport special;
- persoanel fizice sau juridice care folosește vehiculul în baza unui alt drept ;

14
- proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la punctele 1 și 2
nu pot fi identificate;
- conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute mai sus nu pot fi identificate;
- expeditorului, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care pentru efectuarea uni transport care depășește masele maxime admise
de greutate și gabarit sunt necesare lucrări de consolidare şi amenajare a infrastructurii rutiere,
cheltuielile vor fi suportate de către titularul AST. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.4.2. Însoțirea transportului agabaritic

Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie
să fie precedat de un autovehicul de însoțire pentru:
a. lățime mai mare de 3,2m și mai mică sau egală cu 4,5m;
b. lungime mai mare de 25m şi mai mică sau egală cu 30m;
c. înălțime mai mare de 4,5m;
d. masa totală mai mare de 80t.
Vehiculul care circulă cu depășirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie insoțite de 2
autovehicule autorizate plasate în fața și în spatele convoiului:
a. lățime mai mare de 4,5m;
b. lungime mai mare de 30m.
Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie
însoțit şi de un echipaj de poliție dacă:
a. au lățimea mai mare de 5m;
b. au lungimea mai mare de 40m;
c. au înălțimea mai mare de 5m;
d. au masa totală mai mare de 80t.
Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi
internelor.
Condiţiile de însoţire a vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau
dimensiunilor de către operatorii economici specializaţi şi de către personalul de însoţire
specializat, precum şi modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.
Pentru transporturile cu tonaje ți gabarite care depășesc limitele de mai sus, efectuate pe
drumurile publice, se va solicita în prealabil un aviz special care va fi eliberat, de la caz la caz,

15
de către organul care administrează drumul respectiv.
De asemenea autovehiculele sau vehiculele cu tonaj și gabarit depășit vor avea înscrise
pe partea stângă, cu vopsea, masa proprie și masa utilă maximă, în poziție de transport.
(Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.4.3. Condiții tehnice pentru transportul agabaritic

Vehiculele utilizate pentru transportul agabaritic trebuie să îndeplinească unele cerințe


suplimentare.Vehiculele care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie
echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (Ordonanța
Guvernului Nr.43, 1997)
Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipat
cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare (figura 1.5.):

Fig. 1.5. Semnalizarea unui transport agabaritic (www.paul-trans.ro, 2018)

a. pe cabina şi în spatele vehiculului sau a încărcăturii, după caz, cu câte un panou


de avertizare, amplasat la loc vizibil, cu inscripţia „TRANSPORT EXCEPŢIONAL!" sau
„ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!", având:
- lăţimea de cel puţin 25 cm şi lungimea de cel puţin 100 cm;
- fond reflectorizant de culoare galbenă şi text cu scriere normală, dreaptă, cu
caractere standard, de culoare neagră, având înălţimea de minimum 15 cm; se admit numai

16
formate clare ale textului, fără efecte de umbrire, înclinare, subliniere sau alte efecte grafice,
precum şi inserarea de sigle sau alte texte;
b. două dispozitive speciale de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă,
montate pe cabina vehiculului, astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă la o
distanţă de cel puţin 100 m din faţă, din spate şi din părţile laterale;
c. dacă înălţimea încărcăturii nu face vizibile, din spate, dispozitivele prevăzute la punctul
(b) se instalează, suplimentar, în spatele vehiculului sau încărcăturii, după caz, un alt
dispozitiv special de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă;
d. dispozitivele prevăzute la punctele (b) și (c) se menţin în funcţiune pe toată perioada în
care vehiculul se află pe partea carosabilă;
e. dacă lăţimea depăşeşte 3,20 m, lumini, catadioptrii sau bandă reflectorizantă de culoare
galbenă, elemente montate pe conturul lateral al încărcăturii, la distanţă de 1,5 m între
ele;
f. la depăşirea lăţimii maxime admise a vehiculului sau a încărcăturii, extremităţile
laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din faţă şi din spate, cu tăbliţe având aplicate
benzi din folie reflectorizantă alb-roşu, având o înclinaţie de 45°, descendente spre
exteriorul vehiculului sau al încărcăturii, având dimensiunile de 42 cm x 42 cm;
g. prevederile de la punctul (a) se aplică şi pentru vehiculele a căror masă totală depăşeşte
80 tone;
h. staţii de emisie-recepţie mobile şi/sau portabile, cu care să se poată ţină legătura cu
personalul atestat, în cazul în care vehiculul trebuie însoţit de un autovehicul de însoţire;
i. mijloace suplimentare de semnalizare rutieră pentru cazurile de staţionare accidentală
pe partea carosabilă. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

1.4.4. Pregătirea profesională

Pentru derularea operațiunilor de transport agabaritic este necesar ca unele persoane


implicate în acestea să aibă o pregătire profesională specifică și să fie autorizate de CNADNR,
astfel:
- Persoanele care însoțesc transporturile agabaritice
- Persoanele care întocmesc proiecte de transport agabaritic
Proiectul de transport se întocmește numai de către persoane autorizate CNADNR.
Autorizația se eliberează în baza solocitării scrise a persoanei autorizate la care se
atașează o copie a cetrificatului de atestare tehnică pentru consultanță/proiectare/execuție a
lucrărilor de drumuri, poduri și construcții aferente pentru drumurile naționale eliberată de

17
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.
Conducătorii auto pentru transportul agabaritic trebuie să dețină un certificat profesional
eliberat de un centru de pregătire profesională, în condițiile prevăzute de:
- OMTCT nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala
şi continua a anumitor categorii de conducatori auto cu completările făcute prin Ordinul
1548/2008
- ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea
condiţiilor de obţinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care
efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este
mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule
având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.
Datorită numeroaselor incidente ce se întâmplă zilnic pe drumurile naționale şi internaționale,
există o legislație bine pusă la punct care trebuie respectată de toți conducătorii auto care
realizează transportul mărfurilor cu o greutate mai mare de 3,5 tone.
Toate vehiculele care au greutatea totală mai mare de 3,5 tone sunt dotate cu aparate
tahograf, care are scopul de a mentine evidența timpilor de condus şi de pauză.
Există 2 tipuri de aparate tahograf:
- aparate tahograf analogice – care inregistrează activitatea șoferului de condus şi pauză
pe diagrame de hârtie, care trebuiesc înlocuite zilnic
- aparate tahograf digitale – care înregistrează activitatea șoferului de condus și pauză pe
un card electronic
Acești timpi de conducere sunt reglementați prin norma CEE 3820-85 din 20.12.1985,
modificată cu norma CEE2135-97 și CEE561-2006, care fac referire la autovehiculele cu masa
maximă ce trece de 3,5 tone.
Acestea sunt regulile de condus:
 timp de condus zilnic: 9 ore și este împărțit astfel: 4 ore și 30 de minute condus, 45
minute pauza, 4 ore și 30 de minute condus, 9 ore pauză, după care poate relua
programul de la început. De două ori pe săptămână programul poate fi prelungit la 11
ore de condus.
 Pauzele pot fi de : una 45 de minute, una de 30 de minute și una de 15 minute, sau 3 de
câte 15 minute
 timpul maxim care poate fi petrecut la volan pe săptămână este de: 56 de ore

 dată pe săptămână trebuie luată o pauză de 48 de ore(în weekend).

18
CAPITOLUL 2

2. UNIVERSAL TRANSPORT SCHMITZ SRL


STUDIU DE CAZ
2.1. Prezentarea Societății Universal Transport

Societatea Comercială Universal Transport dirijează proiecte de transport agabaritic


rutiere, navale, aeriene, intermodale și multimodale pentru clienții din domenii precum cel de
construcții, energie eoliană, cale ferată, și cel al producătorilor de utilaje și de instalații pe plan
internațional.
Având cel mai mare parc auto din Germania, S.C. Universal Transport se numără printre
cele mai importante companii de transporturi speciale si agabaritice din Europa. Compania
dispune de un parc auto vast, care se află într-o continuă creștere, dotat cu cele mai noi
echipamente, autocamioane și remorci speciale.
S.C. Universal Transport coordonează transportul de mare tonaj precum și realizarea de
proiecte la cheie incluzând toate modurile de transport de mare tonaj pe uscat, pe apă, în aer
pentru clienți din domenii precum construcțiile, energia eoliană, vehicule pe șine precum și în
construcția de mașini și instalații. Potrivit unor declaraţii şi studii, S.C. Universal Transport este
lider de piață în transporturile de mare capacitate și grele în Germania și deține o cotă de piață
de aproximativ 10%. (www.jurnaluldeafaceri.ro, 2019)
Compania a fost fondată de frații Heinrich și Hans-Joachim Michels în anul 1953 și
avea ca principal obiect de activitate transportul de pietriș, beton, ulei și cărbuni.
În 1960, a fost finalizat primul transport silo-trans-regional cu flota proprie. Când fiul
Andre Michels s-a alăturat conducerii în 1970, un nou accent a fost pus pe transporturile mari
și grele. (de.wikipedia.org, 2019)

19
Fig. 2.1 Transport agabaritic din anii ‘60
Începând din martie 2016, Züst & Bachmeier Project GmbH începe să facă parte din
grupul Universal Transport Group. De la sfârșitul anului 2013, grupul a fost activ în afacerea
globală a proiectelor.
În iunie 2018, compania cehă de transport greu NOSRETI a fost inclusă în concern. Ca
rezultat, Grupul Universal Transport a crescut cu aproape 50 de angajați și 30 de unități mobile.
(de.wikipedia.org, 2019)
Compania Universal Transport are 26 de puncte de lucru, cele mai multe fiind in
Germania, unde firma își are și sediul, dar și în alte țări cum ar fi Romania, Olanda, Polonia,
Cehia, Ucraina, Rusia, Turcia și Israel.

Fig. 2.2. Punctele de lucru ale companiei Universal Transport

20
În România, compania Universal Transport are 2 puncte de lucru, unul fiind în Cristian
(județul Sibiu), cel pentru care s-a realizat studiul de caz iar cel de-al doilea fiind în București.
La nivel european, în cadrul companiei lucrează 500 de angajați, în timp ce filiala din
România operează cu o echipă de 34 de persoane.
Compania Universal Transport cu sediul în Paderborn (Germania) se orientează în
principal pe transportul de obiecte grele sau voluminoase care depășesc masele maxime admise
și/sau dimensiunile de gabarit. (www.jurnaluldeafaceri.ro, 2019)

Fig. 2.3. Sediul companiei Universal Transport (www.google.com/maps, 2019)

2.2.Descrierea parcului auto

Compania se orientează în principal pe transportul de obiecte grele sau voluminoase


care depășesc masele maxime admise și/sau dimensiunile de gabarit.
Universal Transport deține o gamă variată de remorci, semi-remorci și capete tractoare
utilizate pentru transporturi din domenii precum construcțiile, energia eoliană, vehicule pe șine
precum și în construcția de mașini și instalații.

21
Universal Transport deține o gamă variată de remorci, semi-remorci și capete tractoare
utilizate pentru transporturi din domenii precum construcțiile, energia eoliană, vehicule pe șine
precum și în construcția de mașini și instalații.

Fig. 2.4. Cap tractor din dotarea S.C. Universal Transport

Parcul numără în acest moment 30 de trailere și 23 de capete tractor în România și


aproximativ 300 de trailere la nivel european. Trailerele sunt de mai multe tipuri, fiind
specializate în transportul oricărui fel de piesă agabaritică.
Camioanele din flota auto sunt de ultimă generație, Euro 5 și Euro 6, gradul de poluare
al acestora fiind foarte mic. În plus, societatea are grijă să protejeze mediul și prin alte metode
precum reciclarea anvelopelor uzate prin intermediul furnizorului și conform contractului cu
acesta, returnarea uleiurilor folosite și schimbate către service-urile cu care compania are un
contract de mentenanță, iar bateriile cu acizi se înapoiază firmelor specializate în momentul
cumpărării celor noi. (www.jurnaluldeafaceri.ro, 2019)

22
CAPITOLUL 3

3. ANALIZA TRANSPORTULUI AGABARITIC

În acest capitol este prezentat un studio de caz realizat la S.C. Universal Transport
privitor la efectuarea unui transport agabaritic a unui suport de compresor folosit în industria
petrolieră pe ruta Cluj Napoca (Romania) – Kongsberg (Norvegia). Marfa este preluată din
incinta S.C. Gemil Grup SRL din Cluj Napoca și va fi transportată la sediul firmei Dresser-
Rand AS din Kongsberg, Norvegia.
În cadrul studiului s-au urmărit următoarele aspecte:
- Descrierea mărfii transportate
- Alegerea mijlocului de transport
- Determinarea modului de poziționare al suportului pe platforma remorcii;
- Alegerea unei rute optime pe care se va efectua transportul;
- Calculul forțelor la urcarea rampei
- Pregătirea autocamionului în vederea efectuării transportului agabaritic;
- Calculul și analiza costurilor procesului de transport

3.1 Descrierea mărfii transportate

S.C. Emsil S.R.L. a fost fondată în 1995 în Oradea, România, cu prima sa activitate de
proiectare, fabricare și vânzare de mașini-unelte CNC. Primul instrument CNC a fost instalat
în Finlanda în 1997. Strategia companiei Emsil a fost diversificarea și extinderea cât mai curând
posibil a capacităților și flexibilităților sale pentru fabricarea unei game largi de produse într-o
gamă largă de industrii. S.C. Emsil este o companie deschisă pentru a face față provocărilor în
inginerie, indiferent dacă se află în industria de mașini-unelte sau în domeniul sudării și
fabricării oțelului, devenind în timp un furnizor și un partener puternic pentru clienții săi.
(www.emsilgroup.com, 2019)

23
Din aceste motive, în 2007, S.C. Emsil Techtrans SRL se extinde pentru prima dată în
afara orașului Oradea, în municipiul Cluj-Napoca, unde înființează S.C. Gemil Grup S.R.L., a
doua companie, care a grupului. S.C. Gemil Grup S.R.L. s-a concentrat pe sudarea fabricațiilor
mari de oțel pentru a acoperi cererea pentru astfel de servicii. Mai mult, S.C. Emsil Techtrans
SRL a început să schimbe producția de componente principale ale mașinilor-unelte de la
structuri din fontă la oțel carbon sudate.
S.C. Siltech Consult, a treia companie din grup, a fost creată în anul 2007 ca o companie
de fabricare a oțelului în Aiud.
S.C. Emsil Group este capabil să producă produse complexe pe baza desenelor și
specificațiilor clienților lor. De-a lungul anilor și-au extins capacitățile și capabilitățile în
procesul de fabricare a celor mai mulți, dacă nu toți, pașii procesului. Astăzi, aceste capacități
le permit să producă proiecte la cheie la cele 3 companii care fac parte din acest grup (Emsil
Techtrans SRL – Oradea, Gemil Grup SRL – Cluj Napoca și Siltech Consult SRL - Aiud) de
producție și, de asemenea, oferă servicii suplimentare prin intermediul rețelei lor extinse de
colaboratori.
Industriile în care sunt activi sunt:
- vid
- energie
- petrol și gaz
- naval
- aerospațial
- metalurgie.
Tipurile de produse pe care le fabric sunt după cum urmează:
- Aparate de acoperire a sticlei și mașini de ambalat în industria vidului;
- Placă de bază și șasiu pentru industria de petrol și gaze și energie;
- Lebade și componente de macara pentru industria navală;
- Vase de presiune din oțel carbon și oțel inoxidabil. (www.emsilgroup.com, 2019)

Studiul de transport se va efectua pentru un suport de compresor folosit în industria


petrolieră cu masa de 59.000 kg (59 tone), prezentat în figura 3.1.

Suportul are forma unui triunghi dreptunghic așezat pe semiremorcă cu colțul de 90 de


grade în jos și latura cea mai mare în sus.

24
Fig. 3.1. Schița plăcii de bază a compresorului (Suportul)

În conformitate cu cotele piesei avem:


𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2 (3.1.)

32902 𝑚𝑚 + 32002 𝑚𝑚 = 21 064 1002 𝑚𝑚 (3.2.)

2
√21 064 100 = 4589 mm (3.3.)

Lățimea maximă a ansamblului este de:

l max = 4589 mm (3.4.)

25
3.2 Alegerea mijlocului de transport

Pentru efectuarea transportului plăcii de bază, s-a încheiat un contract de transport cu


firma S.C. Universal Transport Schmitz SRL cu sediul în Loc. Cristian Jud. Sibiu.
Principalele criterii urmărite în alegerea transportatorului optim au fost:
 vechime (experiență);
 parc auto propriu cu capete tractoare puternice;
 remorci rezistente speciale pentru transport agabaritic;
 să posede licență de transport agabaritic;
 să poată oferi toată documentația necesară (acte);
 disponibilitate;
 flexibilitate;
 siguranță;
 costuri scăzute;
 timp cât mai scurt de realizare a transportului.
Există și o serie de factori care pot interveni și care nu depind direct de operatorul de
transport ales, si anume:
- vremea nefavorabilă;
- accidente pe ruta stabilită;
- blocaje in trafic;
Pentru ca transportul să se desfășoare în cele mai bune condiții se vor compara o serie
de autocamioane și semiremorci din parcul auto deținut de compania S.C. Universal Transport
dintre care se va alege varianta optimă.
Varianta optimă va fi aleasă în funcție de:
- Caracteristicile mijloacelor de transport
- Caracteristicile Drumului
- Limitele de greutate și gabarit ale încărcăturii

3.2.1. Alegerea unui cap tractor potrivit pentru efectuarea transportului agabaritic

a) Varianta 1: MAN TGX 18.440 4X2 (figura 3.2.)

26
Fig.3.2. Cap tractor MAN TGX 18.440 4X2

Date tehnice:
- Putere: 324 kW/ 440 CP;
- Clasa de emisii: EURO 4;
- Combustibil: motorină;
- Capacitate cilindrică: 10 518 cm3;
- Cutie de viteze: manuală;
- Axe: 4x2;
- Tipul suspensiei: arc/ perne de aer/ telescoape;
- ABS: da;
- Frână auxiliară: frână de motor (intarder);
- Pilot automat: da;
- Frâne: disc;
- Număr trepte viteze: 16;
- Diferential blocabil: 1;
- Masa proprie: 7852 kg;
- Greutate maximă admisă pe axa față: 7200 kg;
- Greutate maximă admisă pe axa spate: 10 800 kg;
- Greutate maximă autorizată: 50 000 kg;
- Lungime: 5875 mm;
- Lățime: 2500 mm;
- Înălțime: 3542 mm;
- Capitate rezervor 1: 910 l;
- Capacitate rezervor 2: 450 l;
- Anvelope axa față: 315/70/R22,5;

27
- Anvelope axa spate: 315/70/R22,5. (www.man-bodybuilder.co.uk, 2019)

b) Varianta 2: SCANIA R/G 490 CA6x4MHZ (figura 3.3.)

Fig. 3.3. Cap tractor SCANIA R/G 490 CA6x4MHZ

Date tehnice:
- Putere: 359 kW/ 490 CP;
- Clasa de emisii: EURO 6;
- Combustibil: motorină;
- Capacitate cilindrică: 12 742 cm3;
- Cutie de viteze: automată;
- Axe: 6x2;
- Tipul suspensiei: arc/ perna de aer;
- ABS: da;
- Frână auxiliară: frână de motor (intarder);
- Pilot automat: da;
- Frâne: disc;
- Număr trepte viteze: 12;
- Masa proprie: 8772 kg;
- Greutate maximă admisă pe axa față: 8721 kg;
- Greutate maximă admisă pe axele spate: 18 279 kg;
- Greutate maximă autorizată: 66 000 kg;
- Lungime: 6740 mm;

28
- Lățime: 2490 mm;
- Înălțime: 3695 mm;
- Ampatament: 3100 mm;
- Capitate rezervor: 900 l;
- Capacitate rezervor 2: 300 l;
- Anvelope axa față: 315/80/R22,5;
- Anvelope axe spate: 315/80/R22,5. (www.scania.com, 2019)

c) Varianta 3: DAF XF 430 FTM 8x4 (figura 3.4.)

Fig.3.4. Cap tractor DAF XF 430 FTM 8x4

Date tehnice:
- Putere: 315 kW/430 CP;
- Clasa de emisii: EURO 6;
- Combustibil: motorină;
- Capacitate cilindrică: 12 902 cm3;
- Cutie de viteze: automată;
- Axe: 8x4;
- Tipul suspensiei: arc/ perna de aer;
- ABS: da;
- Frână auxiliară: frână de motor (intarder);
- Pilot automat: da;
- Frâne: disc;
- Număr trepte viteze: 12;
- Masa proprie: 8488 kg;

29
- Greutate maximă admisă pe axa față: 8000 kg;
- Greutate maximă admisă pe axele spate: 15 900 kg;
- Greutate maximă autorizată: 61 000 kg;
- Lungime: 7670 mm;
- Lățime: 2550 mm;
- Înălțime: 3560 mm;
- Capitate rezervor: 600 l;
- Capacitate rezervor 2: 500 l. (www.daf.global.com, 2019)

d) Varianta 4: IVECO STRAILS AS 440 ST/P-HM (3.5.)

Fig.3.5. Cap tractor IVECO STRAILS AS 440 ST/P-HM

Date tehnice:
- Putere: 412 kW/ 560 CP;
- Clasa de emisii: EURO 6;
- Combustibil: motorină;
- Capacitate cilindrică: 12 882 cm3;
- Cutie de viteze: automată;
- Tracțiune: spate;
- Axe: 6x4;
- Tipul suspensiei: arc/ perne de aer/ telescoape;
- ABS: da;
- Frână auxiliară: frână de motor (intarder);

30
- Pilot automat: da;
- Frâne: disc;
- Număr trepte viteze: 12;
- Diferential blocabil: 1;
- Masa proprie: 9168 kg;
- Greutate maximă admisă pe axa față: 8000 kg;
- Greutate maximă admisă pe axa spate: 21 000 kg;
- Greutate maximă autorizată: 65 000 kg;
- Lungime: 6815 mm;
- Lățime: 2250 mm;
- Înălțime: 4000 mm;
- Capitate rezervor : 600 l;
- Anvelope axa față: ;315/80/R22.5;
- Anvelope axa spate: 315/80/R22.5. (www.iveco.com, 2019)
Tabelul 3. 1 Caracteristicile autocamioane din parcul inventar al S.C. Universal Transport Schmitz SRL

Capacitate Putere Masa max.pe


Nr. Cap Lungime Lățime Masă Formulă
cilindrică maximă axele spate
Crt. tractor (mm) (mm) (kg) roți
(𝒄𝒎𝟑 ) (CP) (kg)

a) MAN 5875 2500 7852 10 519 440 4x2 10 800


b) SCANIA 6740 2490 8772 12 742 490 6x2 18 279
c) DAF 7670 2550 8488 12 902 430 8x4 15 900
d) IVECO 6815 2250 9168 12 882 560 6x4 21 000

După compararea celor patru variante de autocamioane, s-a decis că cel mai potrivit cap
tractor pentru efectuarea transportului este Varianta 4: IVECO STRAILS AS 440 ST/P-HM.
Tabelul 3. 2 Avantajele și dezavantajele alegerii variantei 4 de autocamion
Avantaje Dezavantaje
Putere maximă de 560 CP;
Sarcina maximă pe axele din spate de 21000 kg; Masa proprie de 9168 kg
3 axe pe spate dintre care 2 motoare. Capacitate cilindrică de 12 882 cm3
Cea mai mică lățime 2250 mm

31
3.2.2. Alegerea semiremorcii pentru efectuarea transportului agabaritic:

a) Varianta 1 : ES-GE Faymonville MAX Trailer, cu platformă scufundată (figura 3.6)

Fig, 3.6 Semiremorcă ES-GE Faymonville MAX Trailer, cu platformă scufundată

Date tehnice:
- Greutate netă: 66 000 kg
- Incarcare impusa: 24 000 kg
- Masa maximă admisă pe axa față: 12 000 kg
- Masa maximă admisă pe axele spate: 30 000 kg
- Greutate proprie: aprox. 24 000 kg
- Masa maximă a încărcăturii: 42 000 kg
- Suprafața de încărcare: 8000 mm + 5000 mm = 13 000 mm
- Lungime totală: 21 450 mm
- Lățimea suprafeței de încărcare: 2740 mm
- Pragul de încărcare: 350 mm
- Numărul de axe: 1 + 3
În vederea analizei și verificării limitei de înălțime pe traseu se calculează înălțimea
ansamblului, conform relației 3.5.:
H = h1 + h2= 350 mm + 2330 mm = 3630 mm (3.5.)
unde:
- h1 este înălțimea suprafeței de încărcare;
- h2 este înălțimea suportului compresorului.
Deci H = 3630 mm (www.es-ge.de, 2019)
b) Varianta 2 : ES-GE SANH SPECIAL LOADER cu 6 axe (figura 3.7.)

32
Fig. 3.7. Semiremorcă ES-GE SANH SPECIAL LOADER cu 6 axe

Date tehnice:
- Masă maximă autorizată: 85 000 kg
- Masa maximă a încărcăturii: 70 200 kg
- Masa proprie: 14 800 kg
- Masa maximă pe axe: 60 000 kg
- Lungimea remorcii: 13 400 mm
- Lungimea telescopică: 6300 mm
- Lungimea totală: 19 700 mm
- Lățimea totală: 2550 mm
- Inălțimea de cuplare: 1280 mm
- Înăltimea de încărcare a podelei: 900 mm
În vederea analizei și verificării limitei de înălțime pe traseu se calculează înălțimea
ansamblului pentru cea de a doua semiremorcă, conform relației 3.6.:
H = h1 + h2= 900 mm + 2330 mm = 3230 mm (3.6.)
unde:
- h1 este înălțimea suprafeței de încărcare;
- h2 este înălțimea suportului compresorului.

Deci, H = 3230 mm (www.es-ge.de, 2019)

33
Tabelul 3.3. Caracteristici semiremorci
Capacitatea Pragul de
Nr. Masa Lungimea Număr
Semiremorcă maximă de încărcare
Crt. (kg) (mm) axe
încărcare (kg) (mm)
ES-GE
a) Faymonville 24 000 42 000 21 450 1+3 350
MAX Trailer
ES-GE SANH
b) SPECIAL 14 800 70 200 19 700 6 900
LOADER

După studiul efectuat asupra caracteristicilor de gabarit ale traseului pe care se va realiza
transportul, s-a constatat că nu vor fi probleme de înălțime pe tot parcursul traseului.
Având în vedere caracteristicile traseului, semiremorca aleasă pentru realizarea
transportului este ES-GE SANH SPECIAL LOADER cu 6 axe pentru ca este singura care
poate sustine greutatea de 59 000 kg a suportului compresorului.
Tabelul 3. 4 Avantajele și dezavantajele alegerii variantei 2 de semiremorcă
Avantaje Dezavantaje
Suportă o greutate mai mare Înăltimea suprafeței de încărcare este mai mare
Modul de dispunele al axelor Lățimea suprafeței de încărcare este mai mică
Lungimea remorcii este mai mică
Masa proprie este mai mică

Prin urmare, transportul se va efectua cu un cap tractor IVECO STRAILS AS 440 ST/P-
HM și o semiremorcă ES-GE SANH SPECIAL LOADER cu 6 axe.
Masa totală a ansamblului se va determina conform relației 3.7.

Ma = M0 + Mu + (n + 1)(Mp + Mb) (3.7.)

- M0 reprezintă masa proprie a autovehiculului complet echipat și alimentat (fără


încărcătură și fără personae la bord);
- Mu reprezintă masa utilă a autovehiculului, masa încărcăturii pe care o transport;
- Mp reprezintă greutatea persoanelor;
- Mb reprezintă greutatea bagajelor;
Unde, M0 = 9168 + 14800 kg + 600 l (combustibil);
M0 = 24 568 kg;
Mu = 59 000 kg;
Mp = 80 kg;
Mb = 25 kg;

34
Ma = 24 568 + 59 000 + 80 + 25 = 83 673 kg. (3.8.)
Lungimea întregului ansamblu va fi de:
L = L1 + L2 = 5500 + 12 000 = 17 500 mm (3.9.)
Așadar întregul ansamblu va avea următoarele caracteristici:
- Masa totală: 83673 kg;
- Înălțimea maximă: 4000 mm;
- Lungimea maximă: 17 500 mm;
- Lățimea maximă: 4589 mm.

3.3. Pregătirea autotrenului în vederea efectuării transportului agabaritic

Constă în:
- Întocmirea documentelor necesare efectuării transportului;
- Dotarea autotrenului cu echipamente corespunzătoare transportului agabaritic;
- Însoțirea convoiului de autovehicule specializate;
- Manipularea, încărcarea și ancorarea suportului compresorului pe platforma
semiremorcii.

3.3.1. Întocmirea documentelor necesare efectuării transportului

Pentru orice tip de transport internațional de marfă sunt necesare următoarele


documente:
Actele șoferului:
- Permis de conducere valabil cu categoriile corespunzătoare tipului de camion;
- Act de identitate;
- Atestat profesional (dacă autovehiculul are masa masa maximă autorizată mai mare de
3,5 tone);
- Legitimația soferului;
- Contract de muncă în original sau copie.
Actele mașinii:
- Licență pentru transport rutier public de mărfuri;
- Cartea de identitate a autovehiculului;
- Asigurare valabilă RCA;
- Asigurare CMR valabilă;
- ITP valabil;
- Vignete pentru țările prin care traversează;

35
- Diagramă sau tahograf;
- Foaie de parcurs;
- Ordin de deplasare.
Actele mărfii:
- Scrisoare de transport CMR;
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de circulație a mărfurilor;
- Actele de vamă.
Pe lângă toate aceste documente, pentru transportul agabaritic mai sunt necesare următoarele:
- Aviz prealabil omologării: acesta se eliberează de către R.A.R. în termen de 30 de zile
de la solicitare, în vederea obținerii cărții de identitate;
- Avizul de principiu: este eliberat de către A.N.D. (Regia autonomă Administrația
Națională a Drumurilor din România.). Acesta se eliberează la cererea beneficiarului
sau a furnizorului și cuprinde următoarele: caracteristicile de greutate și dimensiunile
de gabarit proprii bunului, precum și cele rezultate la transport; desen la scară, din care
reies dimensiunile bunului și cele rezultate la transport; traseul pe care urmează să se
deplaseze convoiul. Avizul de principiu se eliberează în 30 de zile de la solicitare, dacă
nu sunt necesare alte studii și cercetări suplimentare pe teren.
- Aviz prealabil efectuării transportului: se eliberează, la cerere, de către administratorul
rețelei rutiere ţinându-se seama de restricţiile de circulaţie existente la data efectuării
transportului.
- Autorizațiile speciale de transport: se eliberează de către C.N.A.D.R. S.A. la solicitarea
operatorului de transport, care trebuie să completeze o cerere. Întreaga responsabilitate
a circulației vehiculului cu depășiri ii revine în totalitate operatorului de transport. În
cazul în care se vor efectua lucrări suplimentare pentru a favoriza efectuarea
transportului, plata cheltuielilor lucrărilor respective va reveni beneficiarului.

3.3.2. Dotarea autovehiculului cu echipamente corespunzătoare transportului agabaritic

Deși nu are legătură cu dotarea autotrenului, trebuie menționat faptul că pentru tractarea
remorcilor, sistemele de prindere-cuplare ale tractorului şi remorcii vor fi supuse unor verificări
tehnice suplimentare, efectuate de personal autorizat. Prin buletin de analiză defectoscopică se
vor certifica constatările făcute cu privire la defectele materialului, slăbiri ale structurii sau
efectuarea de reparaţii cu adăugarea de alte metale (suduri) la carling sau cuplă. O copie de pe

36
buletinul de analiză va fi ataşată documentelor ce însoţesc transportul, pentru a putea fi
prezentată organelor de control.
Conform caracterisiticilor de greutate și de gabarit ale convoiului trebuie dotat cu
următoarele echipamente:
- Trusă de scule și accesorii, inclusiv accesorii necesare pe timpul iernii (lopată, nisip,
lanțuri antiderapante);
- marginile laterale vor fi semnalizate vizibil, la partea din spate, cu tăbliţe având aplicate
benzi din folie retroreflectorizantă alb-roşu, având o înclinaţie de 45 grade, descendente
spre exteriorul vehiculului sau al încărcăturii, pe un fond având dimensiunile de 40 cm
lăţime şi 1,20 - 1,50 m înălţime;
- becuri de semnalizare, la echidistanţe de 1,0 m, pe conturul lateral al încărcăturii;
- Pe capul tractor și în spatele semiremorcii se vor instala tăblițe avertizoare cu inscripţia
"ATENŢIE! GABARIT DEPĂŞIT!"de dimensiuni de cel puţin 25 cm lăţime şi 100 cm
lungime. Acestea vor avea fond de culoare galbenă cu scris negru;
- Două lămpi girofar care vor fi montate pe capul tractor, respectiv în spatele remorcii
pentru a fi vizibile de către vehiculele din spate; (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

3.3.3. Însoțirea convoiului în timpul transportului

Autovehiculele destinate sa însoţească convoaiele vor fi dotate, obligatoriu, cu:


- tăbliţe avertizoare cu inscripţia "ATENTIE! GABARIT DEPĂŞIT!", vizibile atât ziua,
cât şi noaptea;
- două lămpi girofar de culoare galbenă, vizibile atât ziua, cât şi noaptea, de la o distanţă
de cel puţin 100 m;
- baston telescopic pentru măsurători de înălţime (minimum 8,0 m) şi ruleta de minimum
20,0 m lungime;
- trusă completă cu scule;
- accesorii pentru depanarea defecţiunilor ce pot apărea la vehiculele care sunt însoţite;
- lopată, ladă cu nisip şi lanţuri antiderapante pentru circulaţia pe timp de iarnă, precum
şi cu un număr suficient de cale pentru blocarea roţilor, în scopul prevenirii deplasării
accidentale a convoiului în cazul unei opriri accidentale pe o pantă sau rampă cu o
înclinare minimă de 3%;
- staţii de emisie-recepţie mobile şi portabile, cu care să se poată ţine legătura cu ceilalţi
conducători auto;
- veste reflectorizante;

37
- baston de dirijare, având lumina galbenă;
- este necesară însoțirea convoiului de către un echipaj de poliție în vederea întreruperii
circulației la trecerea podurilor sau a porțiunilor de drum unde traversarea se va face pe
ambele sensuri de mers. (Ordonanța Guvernului Nr.43, 1997)

3.3.4. Manipularea, încărcarea, descărcarea și ancorarea suportului compresorului

În ceea ce prevește ancorarea și legarea suportului compresorului pe platforma


semiremorcii pentru fixarea suportului compresorului pe platforma semiremorcii se propune
utilizarea următoarelor dispozitive de ancorare:
a. Dispozitiv de ancorare cu lanț
Dispozitiv de ancorare cu lanț (figura 3.8.) se utilizează la ancorarea încărcăturilor grele.
Avantajul față de chingile de ancorare este construcția robustă și alungirea redusă la tensionare.

Fig.3.8 Lanț ancorare model VIP-VSK-13-A-VKSPS

Modelul propus este VIP-VSK-13-A-VKSPS a cărui date tehnice sunt următoarele:


- Capacitate de ancorare: 13 000 daN = 13 tone;
- Sarcina de rupere/ Greutate maximă: 235 kN = 23,5 tone;
- Lungime maximă: 1400 mm;
- Grosimea zalei lanțului: 13 mm;
- Material: oțel aliat.
Preț: 376 Lei
Număr de lanțuri necesare: 8 bucăți (www.web.rud.com, 2019)
b. Dispozitiv de ancorare cu chingi
Chinga de ancorare a mărfurilor (figura 3.9.) are un preț de achiziție de aproximativ 63 lei

38
Fig. 3.9 Chingă de ancorare a mărfurilor
Date tehnice:
- Lățime bandă: 50 mm;
- Elongație: max 7%;
- Lungime: 1200 mm;
- Carlig tip gheară dublă la capete;
- Capacitate de ancorare 2500 daN;
- Culoare bandă: roșu;
- Material chingă: polyester 100%. (www.chingi-expert.ro, 2019)
Preț: 63 Lei
Număr de chingi necesare: 4 chingi

Pentru manipularea, încărcarea și descărcarea încărcăturii se va folosii următoarea macara:

TADANO FAUN ATF 400G-6 (Fig. 3.10.)

- Capacitatea maximă de încărcare: 138t


- Lungimea maximă a brațului: 60m
- Masa utilajului: 72t (www.dornseiff.ro, 2019)

39
Fig. 3.10 Schema macaralei TADANO FAUN ATF 400G-6

40
CAPITOLUL 4

4. ALEGEREA RUTEI PE CARE SE VA


EFECTUA TRANSPORTUL AGABARITIC
Pentru determinarea rutei optime pentru efectuarea transportului agabaritic s-au luat în
considerare următoarele:
- Consumul de combustibil
- Cheltuielile de drum
- Prețul escortei de însoțire a convoiului
- Prețul vignetelor
- Timpul de parcurgere al traseului
- Lungimea traseului
- Prețul feribotului

4.1.Claculul consumului de combustibil pe teritoriul României

Pentru determinarea consumului de combustibil se vor folosi următoarele formule:


𝑃𝑒
Cn= * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.1.)
100
unde:
- Pe, reprezintă parcursul echivalent al automobilului (km echivalenți).
- Cmg = consumul mediu de combustibil pentru parcursul fără încărcătură (litri/100 km
echivalenți);
- Kg = coeficientul de corecție a consumului de combustibil pentru sarcina transportată,
ale cărui valori sunt prevăzute în anexa 1;
- A = coeficientul de corecție a consumului de combustibil pentru condiții climaterice
nefavorabile. Pentru condiții climaterice favorabile, coeficientul A are valoarea 1;

41
- Q = sporul de consum de combustibil pentru anumite condiții de exploatare (are
valoarea zero);
- Sb = coeficientul special de corecție a consumului de combustibil pentru condiții
speciale de exploatare; în condiții normale de exploatare coeficientul Sb are valoarea 1.
a) Parcursul echivalent al automobilului se determină cu relația:

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (km echivalenți) (4.2.)

unde:
- Ped =reprezintă parcursul echivalent de drum;
- T = sporul de tractare;
- U = sporul pentru circulația în localitățile urbane;
- I = sporul pentru acționarea instalațiilor speciale (are valoarea zero, pentru că autotrenul
nu este echipat cu instalații speciale);
- Ra = sporul (reducerea) pentru rezistența aerului (are valoarea zero, pentru că autotrenul
nu este echipat cu prelată sau coviltir).
Parcursul echivalent de drum (Ped) se calculeaza pentru automobile și remorci cu relația:
Ped = Suma de la i=1 până la 6 Pi x Di (km echivalenți)
în care:
- P = reprezintă parcursul efectiv al automobilului (km);
- D = coeficientul de drum (anexa 6);
- i = categoria drumului (i=1,.....,6).
Sporul pentru tractare (T) se determină pentru parcursul pe care automobilele tractează remorci,
semiremorci, trailere sau alte autovehicule, cu relatia:

T = Pt/100 * t; (4.3.)

- Pt = reprezintă parcursul efectiv pe care s-a efectuat tractarea (km);


- t = sporul specific pentru tractare (km echivalenti/100 km), care are valorile aratate în
anexa 7.

Sporul pentru circulația în localitățile urbane (U) se acordă numai pentru parcursul efectuat pe
drumurile publice din cuprinsul localităților urbane și se determină cu relația:

U = Pu/100 * u; (4.4.)

- Pu = reprezintă parcursul efectiv al automobilului în localitățile urbane;

42
- u = sporul specific pentru circulația în localitățile urbane (km).echiv./100 km), ale cărui
valori sunt aratate în anexa 4.
Sporul pentru acționarea instalațiilor special (I) se aplică în cazul automobilelor ale
caror motoare actioneaza instalatiile speciale care echipeaza mijlocul de transport. În cazul de
față acest coefficient are valoarea 0.
Sporul (reducerea) pentru rezistența aerului (Ra) se aplică pentru parcursul efectuat în
traficul interurban și international de către automobilele echipate cu coviltir și prelate. În cazul
de față va avea valoarea 0.

b) Coeficientul de corecţie pentru sarcina transportata (KG):


Se aplică în cazul automobilelor destinate transporturilor de mărfuri cu capacitatea utilă
nominală peste 1,5 tone, pentru care consumul mediu de combustibil a fost stabilit fără
încărcătură.
Coeficientul de corectie "KG" reprezinta raportul dintre consumul mediu de combustibil
pentru parcursul cu o anumită sarcină transportată "CG" și consumul mediu de combustibil
pentru parcursul fară încărcătură "Cmg":

KG = CG/Cmg; (4.5.)

Valorile coeficientului KG sunt prevăzute în anexa 1.


c) Coeficientul de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile (A):
Prin condiții climaterice nefavorabile se înţelege existenţa unor temperaturi medii
zilnice sub zero grade C sau prezenţa pe drumurile publice a zăpezii ori poleiului.
Coeficientul de corectie "A" are valoarea 1,1 și se aplică de regulă în perioada 1
decembrie - 15 martie. Perioada de aplicare a acestui coeficient se poate devansa sau prelungi,
în funcţie de existenţa condiţiilor climaterice mentionate mai sus. În cazul când între 1
decembrie și 15 martie există unele perioade cu temperaturi de peste zero grade C, se sistează
temporar aplicarea coeficientului "A". În situaţii deosebite, când temperatura mediului exterior
coboară, pe o perioada mai mare de 3 zile, sub -20 grade C, confirmată prin "buletinele meteo"
publicate în presa locală, se poate acorda valoarea coeficientului de corecţie "A" de 1,2. În cazul
de față coeficientul acesta va avea valoarea 1 pentru că în condiții meteo nefavorabile
transporturile agabaritice sunt interzise.
d) Coeficientul special de corecție (Sb):
Se aplică în cazul efectuării de transporturi în condiții speciale de exploatare, care impun
un consum superior de combustibil celui rezultat prin aplicarea relațiilor de calcul pentru

43
condiţii normale de exploatare. Prin condiţii speciale de exploatare se înţelege efectuarea unor
transporturi pe drumuri neamenajate (din şantiere, cariere, exploatări forestiere, miniere,
petroliere, etc.) sau în campaniile agricole, pentru care categoria maximă de încadrare a
drumului nu acoperă necesarul real de consum precum și în alte situaţii care impun un consum
sporit de combustibil. În cazul de față acest coeficient va avea valoarea 1.
e) Sporuri de consum combustibil (Q):
Se acordă automobilelor la care prin specificul procesului de transport, necesarul de
consum combustibil nu este satisfăcut de elementele avute în vedere în prima parte a relaţiilor
de calcul a consumului normat de combustibil. (nu este cazul).

Calculul consumului de combustibil de la parcul auto al companiei S.C. Universal


Transport la locul de încărcare al mărfii

Parcul auto se află la sediul social al companiei, respectiv localitatea Cristian strada XIII
numărul 106 C din județul Sibiu.
Pentru a ajunge la locul de încărcare, camionul va trece prin următoarele localități:
Cristian – Săcel - Lancrăm –Partoș - Teiuș - Țifra – Aiud – Turda – Copăceni – Tureni – Cluj
Napoca (punctul de încărcare).(figura 4.1.)

44
Fig.4.1.Traseul de la parcul auto la locul de încărcare (https://www.google.com/maps, 2019)

Lungimea totală a traseului este de 177 km dintre care:


- 25,4 km sunt parcurși în localități;
- 63,6 km sunt parcurși pe autostradă;
- 88 km sunt parcurşi pe drumuri europene;
În funcție de categoria drumurilor pe care se efectuează transportul, calculul consumului de
combustibil s-a realizat pe trei tronsoane după cum urmează:
a) Pe tronsonul de 25,4 km parcurși în localități coeficientul de drum (D) va avea valoarea
1,1.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.6.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.7.)

Ped = Pi * Di = 25,4 * 1,1 = 27,94 Km (4.8.)

𝑃𝑡 25,4 25,4
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 5,08 km (4.9.)
100 5

45
𝑃𝑢 2.08∗10+23,32∗5 20,8+116,6
U = 100 ∗ 𝑈 = = = 1,374 km (4.10.)
100 100

Unde I = 0;
Ra = 0;
Pe = 27,94 + 5,08 + 1,374 = 34,39 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 1 = 35;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

34,39
Cn = ∗ 35 ∗ 1 = 12,03 litri. (4.11.)
100

b) Pe tronsonul de 88 km parcurși pe drumurile europene coeficientul de drum (D) va avea


valoarea 1.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.12.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.13.)

Ped = Pi * Di = 88 * 1 = 88 Km (4.14.)

𝑃𝑡 88 88
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 17,6 km (4.15.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 88 + 17,6 + 0 = 105,6 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 1 = 35;

46
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

105,6
Cn = ∗ 35 ∗ 1 = 36,96 litri (4.16.)
100

c) Pe tronsonul de 63,6 km parcurși pe autostradă coeficientul de drum (D) va avea


valoarea 0,9.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.17.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.18.)

Ped = Pi * Di = 63,6 * 0,9 = 57,24 Km (4.19.)

𝑃𝑡 63,6 63,6
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 12,72 km (4.20.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 57,24 + 12,72 + 0 = 69,96 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 1 = 35;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

69,96
Cn = ∗ 35 ∗ 1 = 24,48 litri (4.21.)
100

47
În total, consumul mediu pentru cei 177 km parcurși de la parcul auto la punctul de încărcare
este:
Cmediu = 12,03 + 36,96 + 24,48 = 73,47 (4.22.)

73,47
Cmediu = ∗ 100 = 41,50 l/km (4.23.)
177

Claculul consumului de combustibil de la punctul de încărcare la punctul de trecere al


frontierei Borș - Ártánd

Fig.4.2. Traseul de la punctul de încărcare la vama Borș - Ártánd (https://www.google.com/maps, 2019)

Pentru a ajunge la punctul de trecere al frontierei Borș - Ártánd, convoiul trece prin mai multe
localități, și anume: Cluj Napoca – Baciu – Rădaia – Căpușu Mare – Păniceni – Izvoru Crișului
- Șaula – Huedin – Poieni – Ciucea – Negreni – Bucea – Cornițel – Borod – Topa de Criș -
Gheghie – Aușeu – Groși – Tinăud – Aleșd – Lugașu de jos – Urvind – Uileacu de Criș - Oșorhei
– Oradea – Sîntion – Borș - punctul de trecere al frontierei (figura 3.9.).
Lungimea totală a traseului este de 176 km dintre care:
- 81,91 km în localități
- 94,09 km pe drumuri europene
În funcție de categoria drumurilor pe care se efectuează transportul, calculul consumului
de combustibil s-a realizat pe două tronsoane după cum urmează:
a) Pe tronsonul de 81,91 km parcurs prin localități coeficientul de drum va avea valoarea
1,1.

48
𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.24.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.25.)

Ped = Pi * Di = 81,91 * 1,1 = 90,1 km (4.26.)

𝑃𝑡 90,1 90,1
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 18,02 km (4.27.)
100 5

𝑃𝑢 23,37∗10+58,54∗5 233,7+292,7 526,4


U = 100 ∗ 𝑈 = = = = 5,264 𝐾𝑚 (4.28.)
100 100 100

Unde I = 0;
Ra = 0;
Pe = 90,1 + 18,02 km + 5,264 km = 113,38 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 2,715;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că

113,38
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 107,74 litri (4.29.)
100

b) Pe tronsonul de 94,09 km parcurs pe drumuri europene coeficientul de drum va avea


valoarea 1.
𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.30.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.31.)

Ped = Pi * Di = 94,09 * 1 = 94,09 km (4.32.)

𝑃𝑡 94,09 94,09
T = 100 ∗ 𝑡 = 100
∗ 20 = 5
= 18,81 km (4.33.)

49
Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 94,09 + 18,81 km + 0 km = 112,9 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 2,715;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că

112,9
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 107,28 litri (4.34.)
100

4.2.Calculul timpilor de mers pe teritoriul României

Calculul timpilor de mers de la parcul auto al companiei Universal Transport la locul de


încărcare al mărfii
Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:
- Pe autostrăzi: v1 = 90 km/h;
- Pe drumurile naționale și europene : v2 = 75 km/h;
- În municipii și reședințe de județ: v4 = 30 km/h;
- În celelalte localități: v5 = 40 km/h.
Lungimea totală a traseului este de 177 km dintre care:
- 25,4 km sunt parcurși în localități
- 63,6 km sunt parcurși pe autostradă
- 88 km sunt parcursi pe drumuri europene
Pe tronsonul Cristian – Cluj Napoca vom avea:

𝑇1 = 25,4/40 + 88/75 + 63,6/90 (4.35.)

𝑇1 = 0,635 + 1,173 + 0,706 (4.36.)

𝑇1 = 2,514 h (4.37.)

50
𝑇1 = 150, 84 minute (4.38.)

Calculul timpilor de mers de la punctul de încărcare al mărfii la punctul de trecere al


frontierei Borș - Ártánd
Lungimea totală a traseului este de 176 km dintre care:
- 23,37 km în municipii sau reședinte de județ
- 58,54 km în localități
- 94,09 km pe drumuri europene
Pe tronsonul Cluj Napoca – punctul de trecere al frontierei Borș vom avea:

𝑇2 = 23,37/30 + 58,54/40 + 94,09/75 (4.39.)

𝑇2 = 0,779 + 1,463 + 1,254 (4.40.)

𝑇2 = 3,496 h

𝑇2 = 209,76 minute

T = 𝑇1 + 𝑇2 (4.41.)

T = 150,84 + 209,76 = 360,6 minute (4.42.)

T = 6,01 ore

Tabelul 4.1. Caracteristiciile traseului pe teritoriul României


Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Drumuri Cristian - Cluj Prețul escortei care
2 ore 31
urbane, E81, Napoca (punctul 177 km 73,47 litri a insoțin convoiul a
minute
A1, A10, A3 de încărcare) fost de 230 €
Prețul autorizației
Cluj Napoca
speciale de
(punctul de
transport a fost 143
încărcare) – 3 ore 30
E60 176 km 215,02 litri €
Borș(punctul de minute
Prețul Rovognetei
trecere al
pe an este 1213 €
frontierei)
6 ore 1
Total 353 km 288,49 litri 1586 €
minut

51
4.3. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Ungariei

Calculul consumului de combustibil de la punctul de trecere al frontierei Borș - Ártánd


la punctul de trecere al frontierei Hegyeshalom – Nickelsdorf

Fig.4.3. Traseul de la vama Borș - Ártánd la vama Hegyeshalom – Nickelsdorf


(https://www.google.com/maps, 2019)
Pentru a traversa teritoriul Ungariei de la un punct de trecere al frontierei la altul, convoiul va
trebui sa treacă prin următoarele localități:
Vama Artand – Peterd – Berettyoujfalu – in continuare va merge doar pe autostrăzi până la
vama Hegyeshalom – Nickelsdorf.
Lungimea totală a traseului este de 490 km dintre care:
- 3,85 km sunt parcurși în localități
- 26,62 km sunt parcurși pe drumuri naționale
- 459,53 km sunt parcurși pe autostrăzi
În funcție de categoria drumurilor pe care se efectuează transportul, calculul consumului de
combustibil s-a realizat pe trei tronsoane după cum urmează:

a) Pe tronsonul de 3,85 km parcurși în localități coeficientul de drum (D) va avea valoarea


1,1.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.43.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.44.)

Ped = Pi * Di = 3,85 * 1,1 = 4,235 Km (4.45.)

𝑃𝑡 3,85 3,85
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 0,77 km (4.46.)
100 5

52
𝑃𝑢 3,85∗5 19,25
U = 100 ∗ 𝑈 = = = 0,192 km (4.47.)
100 100

Unde I = 0;
Ra = 0;
Pe = 4,235 + 0,77 + 0,192 = 5,197 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 2,715;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

5,197
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 4,94 litri (4.48.)
100

b) Pe tronsonul de 26,62 km parcurși pe drumurile europene coeficientul de drum (D) va


avea valoarea 1.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.49.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.50.)

Ped = Pi * Di = 26,62 * 1 = 26,62 Km (4.51.)

𝑃𝑡 26,62 26,62
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 5,324 km (4.52.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 26,62 + 5,324 + 0 = 31,94 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 2,715;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;

53
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

31,94
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 30,35 litri (4.53.)
100

c) Pe tronsonul de 459,53 km parcurși pe autostradă coeficientul de drum (D) va avea


valoarea 0,9.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.54.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.55.)

Ped = Pi * Di = 459,53 * 0,9 = 413,57 Km (4.56.)

𝑃𝑡 459,53 459,53
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 91,9 km (4.57.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 413,57 + 91,9 + 0 = 505,47 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

505,47
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 480,32 litri (4.58.)
100

54
4.4. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Ungariei

Calculul timpilor de mers de la punctul de trecere al frontierei Borș - Ártánd la punctul


de trecere al frontierei Hegyeshalom – Nickelsdorf

Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:


- Pe autostrăzi: v1 = 90 km/h;
- Pe drumurile naționale și europene : v2 = 75 km/h;
- În municipii și reședințe de județ: v4 = 30 km/h;
- În celelalte localități: v5 = 40 km/h.
Lungimea totală a traseului este de 490 km dintre care:
- 3,85 km sunt parcurși în localități
- 26,62 km sunt parcurși pe drumuri naționale
- 459,53 km sunt parcurși pe autostrăzi
Pe tronsonul Ártánd – Hegyeshalom vom avea:

T = 3,85/40 + 26,62/75 + 459,53/90 (4.59.)

T = 0,096 + 0,354 + 5,105 (4.60.)

T = 5,555 h

T = 333,3 minute

T = 5 ore 33 minute

Tabelul 4.2. Caracteristiciile traseului pe teritoriul Ungariei


Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Taxa pentru depășirea
Drumuri greutății pe Ungaria
urbane, E42, 995€ Escorta de
Ártánd – 5 ore
E47, M4, 490 km 515,61 l însoțire a convoiului
Hegyeshalom 33 minute
M35, M3, 2681 €
M0, M1 Vigneta pentru
Ungaria 134,36 €
5 ore 33
Total 490 km 515,61 l 3810,36 €
minute

55
4.5. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Austriei

Calculul consumului de combustibil de la punctul de trecere al frontierei Hegyeshalom –


Nickelsdorf la punctul de trecere al frontierei Suben – Germania

Fig. 4.4. Traseul de la vama Hegyeshalom – Nickelsdorf la vama Suben – Germania


(https://www.google.com/maps, 2019)

Pentru a traversa teritoriul Austriei de la un punct de trecere al frontierei la altul,


convoiul va circula doar pe autostrăzi. Lungimea totală a traseului este de 340 km, dintre care
toți au fost parcurși pe autostradă.
În funcție de categoria drumului pe care se efectuează transportul, calculul consumului de
combustibil s-a realizat pe un tronson, după cum urmează:
Pe tronsonul de 340 km parcurși pe autostradă coeficientul de drum (D) va avea valoarea 0,9.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.61.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.62.)

Ped = Pi * Di = 340 * 0,9 = 306 Km (4.63.)

𝑃𝑡 340 340
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 68 km (4.64.)
100 5

56
Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 306 + 68 + 0 = 374 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:
374
Cn = 100 ∗ 35 ∗ 2,715 = 355,39 litri (4.65.)

4.6. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Austriei

Calculul timpilor de mers de la punctul de trecere al frontierei Hegyeshalom – Nickelsdorf


la punctul de trecere al frontierei Suben – Germania
Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:
- Pe autostrăzi: v1 = 90 km/h;
Lungimea totală a traseului este de 340 km dintre care:
- 340 km sunt parcurși pe autostrăzi
Pe tronsonul Nickelsdorf – Suben vom avea:
T = 340/90
T = 3,777 h
T = 226,62 minute
T = 4 ore 46 minute
Tabel 4.3. Caracteristiciile traseului pe teritoriul Austriei
Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Vigneta pe teritoriul
Austriei este 134,5 €

A4, S1, A21, Nickelsdorf – 4 ore 46 Pe teritoriul Austriei


340 km 355,39 l
A1, A25, A8 Suben minute convoiul nu a fost
însoțit nici de poliție
nici de escortă specială

4 ore 46
Total 340 km 355,39 l 134,5 €
minute

57
4.7. Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Germaniei

Calculul consumului de combustibil de la punctul de trecere al frontierei Suben – Germania la


portul din Kiel

Fig.4.5. Traseul pe teritoriul Germaniei de la Suben la Kiel (https://www.google.com/maps, 2019)

Pentru a traversa teritoriul Germaniei de la punctul de trecere al frontierei la portul din


Kiel convoiul va circula doar pe autostrăzi.
Lungimea totală a traseului este de 951 km, dintre care toți au fost parcurși pe
autostradă.
În funcție de categoria drumului pe care se efectuează transportul, calculul consumului
de combustibil s-a realizat pe un tronson, după cum urmează:
Pe tronsonul de 951 km parcurși pe autostradă coeficientul de drum (D) va avea valoarea
0,9.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.66.)

58
Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.67.)

Ped = Pi * Di = 951 * 0,9 = 855,9 Km (4.68.)

𝑃𝑡 951 951
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 190,2 km (4.69.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 855,9 + 190,2 + 0 = 1046,1 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:

951
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 903,68 litri. (4.70.)
100

4.8.Calculul timpilor de mers pe teritoriul Germaniei

Calculul timpilor de mers de la punctul de trecere al frontierei Suben – Germania la


portul din Kiel
Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:
- Pe autostrăzi: v1 = 90 km/h;

Lungimea totală a traseului este de 951 km dintre care:


- 951 km sunt parcurși pe autostrăzi
Pe tronsonul Suben – Kiel vom avea:
T = 951/90
T = 10,566 h
T = 633,96 minute
T = 10 ore 34 minute

59
Tabel 4.4. Caracteristiciile traseului pe teritoriul Germaniei
Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Autorizația transportului
agabritic pe teritoriul
germaniei este de
60 €
A3, A93,
Vigneta pe teritoriul
A72, A9, 10 ore 34
Suben - Kiel 951 km 903,68 l Germaniei este 274,79 €
A10, A24, minute
Pe teritoriul Germaniei
A21
convoiul nu a fost însoțit nici
de poliție nici de escortă
specială

10 ore 34
Total 951 km 903,68 l 334,79 €
minute

4.9.Claculul consumului de combustibil pe teritoriul Norvegiei

Calculul consumului de combustibil de la portul Oslo la punctul de descărcare în


Kongsberg la compania Dresser-Rand AS

Fig. 4.6. Traseul pe teritoriul Norvegiei de la portul Oslo la punctul de descărcare din orașul Kongsberg
(https://www.google.com/maps, 2019)

Pentru a parcurge traseul pe teritoriul Norvegiei de la portul din Oslo la punctul de


descărcare din orașul Kongsberg, convoiul va circula doar pe drumuri europene.
Lungimea totală a traseului este de 81,8 km, dintre care toți au fost parcurși pe drumuri
europene.

60
În funcție de categoria drumului pe care se efectuează transportul, calculul consumului
de combustibil s-a realizat pe un tronson, după cum urmează:
Pe tronsonul de 81,8 km parcurși pe drumuri europene coeficientul de drum (D) va avea
valoarea 1.

𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q; (4.71.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.72.)

Ped = Pi * Di = 81,8 * 1 = 81,8 Km (4.73.)

𝑃𝑡 81,8 81,8
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 16,36 km (4.74.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 81,8 + 16,36 + 0 = 98,16 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 2,715 = 95,025;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:
81,8
Cn = ∗ 35 ∗ 2,715 = 77,73 litri (4.75.)
100

4.10. Calculul timpilor de mers pe teritoriul Norvegiei

Calculul timpilor de mers de la de la portul Oslo la punctul de descărcare în Kongsberg


la compania Dresser-Rand AS
Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:
- Pe drumurile naționale și euripene: v1 = 75 km/h;

Lungimea totală a traseului este de 81,8 km dintre care:


- 81,8 km sunt parcurși pe autostrăzi

61
Pe tronsonul Oslo – Kongsberg vom avea:
T = 81,8/75
T = 1,09 h
T = 65,44 minute
T = 1 ore 6 minute

Tabel 4.5. Caracteristiciile traseului pe teritoriul Norvegiei

Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Vieneta pe teritoriu
Norvegiei pe drumurile
parcurse a fost în valoare
Oslo - 1 ore de 100.8 €
E18, E134 81,8 km 77,73 l
Kongsberg 6 minute Pe teritoriul Norvegiei
convoiul nu a fost însoțit
nici de poliție nici de
escortă specială
1 ore 6
Total 81,8 km 77,73 l 100,8 €
minute

În urma parcurgerii rutei am realizat un table centralizator pentru a vedea costurile


totale, necesarul de combustibil si timpul de condus efectiv necesar parcurgerii traseului.

Tabel 4.6. Caracteristiciile traseului doar pentru tur

Categorie
Rută Kilometri Timp Consum Alte costuri
drum
Vieneta Romania
1213 €
Drumuri Vieneta Ungaria
Cristian - Cluj
urbane, E81, 134,36 €
Napoca
A1, A10, A3, 6 ore 1 Vieneta Austria
(punctul de
E60, Drumuri minut 134,5 €
încărcare) -
urbane, E42, 5 ore Vieneta Germania
Borș - Ártánd 353 km 288,49 l
E47, M4, 33 minute 274,79 €
-Hegyeshalom 490 km 515,61 l
M35, M3, 4 ore 46 Vieneta Norvegia
- Nickelsdorf 340 km 355,39 l
M0, M1, A4, minute 100,8 €
– Suben – Kiel 951 km 903,68 l
S1, A21, A1, 10 ore 34 Total costuri escorte și
- 81,8 km 77,73 l
A25, A8, A3, minute însoțirea poliției
Oslo –
A93, A72, 1 ore 2911 €
Kongsberg
A9, A10, 6 minute Total taxe de gabarit și
(punctul de
A24, A21, autorizații
descărcare)
E18, E134 1198 €
Taxă feribot
2515,05 €
28 ore
2215,8
Total condus 2140,9 l 8481,5 €
km
efectiv

62
4.11. Calculul consumului de combustibil pe gol la întoarcere

Lungimea totală a traseului este de 2232 km dintre care:


- 2179 km sunt parcurși pe autostradă;
- 53 km sunt parcurşi pe drumuri europene;
În funcție de categoria drumurilor pe care se efectuează transportul, calculul consumului de
combustibil s-a realizat pe două tronsoane după cum urmează:

a) Pe tronsonul de 2179 km parcurși pe autostradă coeficientul de drum (D) va avea


valoarea 0,9.
𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.76.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.77.)

Ped = Pi * Di = 2179 * 0,9 = 1961,1 Km (4.78.)

𝑃𝑡 2179 2179
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 435,8 km (4.79.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 1961,1 + 435,8 + 0 = 2396,9 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 1 = 35;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:
2396,9
Cn = ∗ 35 ∗ 1 = 838,91 litri
100

b) Pe tronsonul de 53 km parcurși pe drumurile europene coeficientul de drum (D) va avea


valoarea 1.

63
𝑃𝑒
Cn= 100 * Cmg * Kg * A * Sb + Q (4.80.)

Pe= Ped + T +U + I +/- Ra (4.81.)

Ped = Pi * Di = 53 * 1 = 53 Km (4.82.)

𝑃𝑡 53 53
T = 100 ∗ 𝑡 = ∗ 20 = = 10,6 km (4.83.)
100 5

Unde U = 0;
I = 0;
Ra = 0;
Pe = 53 + 10,6 + 0 = 63,6 km;
Cmg = 35 l/100 Km;
KG = 1;
CG = 35 * 1 = 35;
A = 1;
SB = 1;
Q = 0 litri;
Din toate calculele de mai sus rezultă că:
63,6
Cn = ∗ 35 ∗ 1 = 22,26 litri
100

În total necesarul de combustibil pentru drumul de întoarcere este de 854,17 litri.

4.12. Calculul timpilor de mers pe gol la întoarcere

Pentru determinarea timpilor de mers am adoptat următoarele viteze:


- Pe autostrăzi: v1 = 90 km/h;
- Pe drumurile naționale și europene : v2 = 75 km/h;

Lungimea totală a traseului este de 2232 km dintre care:


- 2179 km sunt parcurși pe autostradă
- 53 km sunt parcursi pe drumuri europene

64
𝑇1 = 53/75 + 2179/90 (4.84.)
𝑇1 = 0,70 + 24,21 (4.85.)
𝑇1 = 24,91 h (4.86.)
𝑇1 = 1494, 6 minute

4.13. Determinarea timpilor de mers pe întregul circuit

7 zile de condus dintre care:


- 6 zile cu program complet de 9 ore
- a 4-a zi doar o ora de condus
traversarea din Germania in norvegia cu bacul dureaza 4 zile dus + 4 zile intors
in total toata cursa de la incarcare le descarcare si inapoi la sediul firmei dureaza 15 zile
lucratoare

4.14. Calculul și analiza costurilor procesului de transport

Cursa: Cristian – Cluj Napoca – Kongsberg – Cristian;


Circuit: dus – întors – 4447;
Ansamblu: Cap tractor IVECO STRAILS AS 440 ST/P-HM – semiremorcă ES-GE SANH
SPECIAL LOADER cu 6 axe.

a) Cheltuieli cu carburantul:
Tabelul 4.7. Preturile medii ale combustibilului(motorina) pe fiecare țară de tranzit

Țara Preț mediu/litru (Euro)


Romania 1,21
Ungaria 1,20
Austria 1,18
Germania 1,25
Norvegia 1,61

Din tabel rezultă că prețul mediul/ litrul de motorină este de 1,29 euro/litru.
Necesarul de combustibil pentru această cursă este de 2995,07 litri, iar costul pentru
combustibil va fi de 3863,64 euro.

65
b) Cheltuieli cu uzura anvelopelor:
Tabelul 4.8. Necesarul de anvelope
Număr Număr Valoare/ Valoare totală
Locul utilizării
anvelope kilometri bucată (euro) (euro)
Cap tractor față 2 200,000 500 1000
Cap tractor
8 200,000 500 4000
spate
Semiremorcă 24 200,000 300 7200
Total 34 12200

Se calculează costurile cu anvelopele pe 1 kilometru:

12200/200,000 = 0,061 euro/km


Pentru întregul circuit costurile pentru anvelope vor fi de:
4447,8 km * 0,061 euro/km = 271,31 euro.

c) Cheltuieli cu salariul și diurna șoferului:

Salariul șoferului este de 2000 RON/lună + diurna în valoare de 80 euro/zi.


Pe zi, când șoferul este plecat în cursă va primi în medie:

2000 RON/ 22 zile lucratoare = 90,90 RON/zi lucrătoare


Cursa dus – întors a durat 8 zile dus + 7 zile întors.
Pentru 15 zile șoferul a primit diurnă 15 * 80 = 1200 euro.
Pentru 15 zile salariul va fi de 15 * 90,90 = 1363,5 RON.
1 euro = 4,7433 RON
1363,5 * 4,7433 = 287,45 euro
1200 + 287,45 = 1487,45 euro pe toată durata cursei.
Traseul propus pentru transportul agabaritic efectuat de Universal Transport Schmitz
SRL pe tura Cluj Napoca (Romania) – Kongsberg (Norvegia) este prezentat în figura 4.7.

66
Fig. 4.7. Traseul complet (https://www.google.com/maps, 2019)

Centralizarea tuturor cheltuielilor aferente cursei pe ruta Cristian – Cluj Napoca –


Kongsberg - Cristian este prezentată în Tabelul 4.9.

Tabelul 4.9. Tabel centralizator cu cheltuielile finale ale rutei tur - retur
Tip cheltuială Valoare
Combustibil 3863,64 euro
Vignete 1857,45 euro
Taxe de gabarit si autorizatii 1198 euro
Taxa feribot 2515,05 euro
Cheltuieli escorte si insotirea politiei 2911 euro
Cheltuieli cu uzura anvelopelor 271,31 euro
Salariu sicdiurna soferului 1487,45 euro
TOTAL 14.103,90 euro

67
CAPITOLUL 5

5. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE

Prezenta lucrare conține un studiu privitor la transportul pe ruta Cluj Napoca (Romania)
– Kongsberg (Norvegia) a unui suport de compresor folosit în industria petrolieră care va fi
realizat de firma Universal Transport Schmitz SRL.
Pentru efectuarea transportului agabaritic au fost necesare realizarea de studii asupra
drumului, alegerea traseu potrivit pe unde convoiul poate trece fără a avea probeme de gabarit.
Deasemenea pentru a realizarea unui astfel de transport sunt necesare o serie de avize
speciale, și de acte pentru vamă.
De-a lungul traseului, convoiul va tranzita 5 țări, va avea nevoie de 8 zile pentru a livra
piesa și de încă 7 zile pentru a se întoarce acasă la sediul Universal Transport din Cristian (jud.
Sibiu).
Ca și contribuții proprii la acestă lucrarea se pot enumera următoarele:
 Studiul bibliografic privitor la legislația privind transportul agabaritic, a avizelor
speciale, actelor de vamă, însoțirea convoiului;
 Selectarea din diferite tipuri de capete tractoare și semiremorci pe cea adecvată;
 Analiza modului de manipulare, încărcare/ descărcare și ancorare a piesei în condiții de
siguranță;
 Culegerea datelor din bibliografia internă a societății privitoare la organizarea internă a
socetății și centralizarea datelor privind parcul inventar;
 Proiectarea unei rute pe traseul Cluj Napoca – Kongsberg.

68
 Realizarea de calcule referitoare la: consumul de combustibil, timpul necesar realizării
transportului, uzura pneurilor salariul șoferului, precum și prețul vignetelor, feribotului,
taxei de gabarit și a autorizațiilor și costurile escortelor sau de însoțire a poliției.

69
6. BIBLIOGRAFIE

1) Bancu, Th., Manualul transportatorilor rutieri în traficul internațional, Editura Prisma,


1999;

2) Bancu, Th., Bazele exploatării autovehiculelor de marfă în trafic intern și internațional,


Editura Transport Rutier, 2014;

3) Bombos, S., G., Transportul intern de mărfuri, Editura Tribuna Economică,


Bucureşti,1999;

4) Caraiani, Gh., Logistica transporturilor, Editura Universitară, 2008;

5) Mazilu, Dumitru, Dreptul comerțului international, Editura Lumina Lex, București,


2000;
6) Ordonanța Guvernului numărul 43/1997 privind autorizarea și desfășurarea circulației
vehiculelor rutiere cu mase și/sau cu dimensiuni ce depășesc masele și/sau
dimensiunile maxime admise;
7) http://www.stiucum.com/management/managementul-transporturilor/Clasificarea-
sistemelor-de-tra22767.php
8) http://www.academia.edu/9711405/SISTEMELE_DE_TRANSPORT_ŞI_CARACTE
RISTICILE_ACESTORA
9) http://www.paul-trans.ro/Transport-marfa-rapid_Transport-agabaritic-greu-si-special-
cu-acoperire-pe-tot-mapamondul--_104.html
10) https://www.emsilgroup.com/about-us
11) http://www.man-bodybuilder.co.uk/specs/pdf/tgx/TGX%204x2%20Tractor.pdf
12) https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/uk/brochures/truck/spec-
sheets/r-series/spec-sheet-scania-r410ca6x4mhz.PDF
13) http://www.daf.global/SpecsheetsMedia//TSRORO089G0789AAAA201841.pdf

70
14) https://www.iveco.com/uk/collections/technical_sheets/Documents/stralishiway/Tract
ors%20-%20HI-WAY%20(AS)%206x4/STRALIS%20HI-WAY%20AS440S50TZP-
HM%20EEV%20.pdf
15) https://www.es-ge.de/wp-content/uploads/2016/03/Zeitung-4_2013.pdf
16) https://jurnaluldeafaceri.ro/universal-transport-in-topul-companiilor-de-transport-
agabaritic/
17) http://dornseiff.ro/new/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=111&Ite
mid=515&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Descarcare/Macarale-Cranes-Krane
18) https://www.cargopedia.ro/preturi-carburanti-europa
19) https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Transport_Michels
20) https://jurnaluldeafaceri.ro/universal-transport-in-topul-companiilor-de-transport-
agabaritic/
21) https://www.emsilgroup.com/about-us
22) http://web.rud.com/ro/produkte/anschlagmittel/zurrmittel1/zurrmittel/komp_zurrketten
/kpl_vsk_a.html?focus=7100787
23) https://www.chingi-expert.ro/main_product.php?id=1000125

71
7. ANEXE
ANEXA 1
Coeficientul de corecție a consumului de combustibil pentru sarcina transportata, Kg:

72
ANEXA 2
Coeficientul de drum, D:

73
ANEXA 3
Sporul specific pentru tractare, t:

74
ANEXA 4
Sporul specific pentru circulația în localități ubane, u:

75
OPIS

Prezentul proiect de diplomă conţine:


 75 pagini
 13 tabele
 26 figuri
 95 formule
 4 anexe

Coordonator ştiinţific

76