Sunteți pe pagina 1din 2

La nivelul Uniunii Europene, respectiv Comisiei Europene, permanent sunt luate

decizii privind educaţia, calitatea acesteia, a sistemelor şi proceselor educative. Există mai
multe domenii de intervenţie, printre care şi cel care vizează domeniul Educaţie şi formare
profesională, care îşi propune lărgirea gamei de oportunităţi de formare şi dezvoltare
profesională şi personală, în contextul educaţiei permanente. În acest scop, Comisia
Europeană îşi fixează ca şi priorităţi multiplicarea relaţiilor de comunicare, cooperare şi
colaborare între statele membre privind politicile educaţionale şi identificarea unor posibile
surse şi resurse de finanţare a proiectelor educaţionale.
Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se bazează
pe toate formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal –
grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la
propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Învăţarea bazată pe proiect este o
abordare instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare-
comunicare-colaborare. Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea
întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau experimente; comunicarea ideilor şi a
rezultatelor unii altora; adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea
concluziilor; formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea
motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe
proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.
Delimitarea conceptelor de proiect, program şi plan reprezintă un demers necesar,
pentru evitarea confuziilor terminologice şi cristalizarea unei concepții metodologice adecvate
raționalității şi flexibilității managementului educațional în acest domeniu:
• proiectul cuprinde un set de intenții generale, vizând dezvoltarea individuală, a unui
colectiv de elevi, a unei organizații şcolare, rețele instituționale;
• programul educațional reprezintă un sistem unitar de activități orientate spre
atingerea unor obiective clar definite, în funcție de obiective ale dezvoltării instituționale,
analiza de nevoi educaționale şi resursele disponibile;
• planul operațional reprezintă o suită de activități, modalități organizatorice, clar
definite şi descrise, care urmăresc atingerea obiectivelor stabilite prin program.
La nivelul programelor educaționale, activitatea de prognoză se materializează în
următoarele acțiuni:
• analiza obiectivelor generale curriculare şi educaționale, definite şi asumate în cadrul
politicii curriculare a şcolii;
• definirea propriei concepții, a echipei de management a programului, vizând
conturarea liniilor strategice generale de realizare obiectivelor generale;
• anticiparea oportunităților şi dificultăților privind implementarea strategiei generale
de realizare a obiectivelor selectate din proiectul instituțional;
• stabilirea rezultatelor aşteptate şi a indicatorilor de performanță, pe aceste obiectivele
În opinia mea, elementele structurale ale unui program educațional trebuie să
evidențieze principalele etape ale proiectării manageriale, anterior parcurse şi să reflecte
politica curriculară a şcolii, definită în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională şi
detaliată în proiectul curricular al şcolii. Pornind de la cel din urmă considerent, un program
educațional reprezintă un instrument procedural de natură tehnicomanagerială, care detaliază
proiectul curricular al şcolii, este complementar programelor curriculare opționale şi asigură
premisele unui proces curricular rațional, dar şi deschis creativității contextuale. Un model
structural orientativ, care să ilustreze această concepție metodologică de construcție
curriculară a unui program educațional, pe care îl propunem ca instrument deschis inovațiilor
metodologice, cuprinde următoarele componente:
• Justificarea programului educațional
• Principii de concepere
• Viziunea programului
• Misiunea programului
• Grupul-țintă
• Obiectivele programului
• Resurse care asigură fezabilitatea programului
• Echipa de management a programului
• Tematica programului
• Strategii şi metodologii de implementare şi monitorizare a programului • Evaluarea
programului (criterii, metode şi instrumente)

BIBLIOGRAFIE :

1. Istrate, Olimpius. Cercetarea evaluativă în educaţie. In: Cristea, S. (coord.)


Curriculum pedagogic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.
2. . www.tehne.ro/programe/evaluarea_programelor_educationale.html - 24k
3. www.tehne.ro/programe/cercetarea_evaluativa_educatie.html - 37k
4. Cucoş, Constantin. Teoria şi metodologia evaluarii. Bucureşti, Editura Polirom, 2008
5. http://www.cnfpa.ro/Files/Calitate/prezentareI.pps#335,16,Slide 16