Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL: SIBIU

Drept financiar I

COORDONATOR:
CONF.UNIV.DR. CRISTINA ONEŢ

Student: Munteanu Dragoș-Alexandru

Anul: III
SISTEMUL BUGETAR PUBLIC NATIONAL

Notiunea de buget poate fi abordata din perspectiva juridica dar și din perspectiva
economica. Sub aspectuljuridic, bugetul reprezintă un act prin care sunt prevazute și
autorizate veniturile anuale ale statului.
Fiind un document ce necesita aprobarea prealabilă a puterii legislative, bugetul de stat
are caracter obligatoriu. Totodată, bugetul este un act de previziune a resurselor publice şi a
modului de utilizare a acestor resurse, elaborându-se pentru o perioadă de un an. În statele
democratice moderne, elaborarea, execuţia şi controlul bugetar sunt realizate în conformitate
cu procedurile de drept bugetar, asigurându-se un echilibru între puterea legislativă şi cea
executivă.
Bugetul public naţional cuprinde patru categorii de bugete publice, şi
anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale.

Notiune
În evoluţia finanţelor publice este remarcabilă apariţia bugetului generată de
necesitatea de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor publice şi sursele de venit sub
forma veniturilor publice ce au drept scop rezolvarea cheltuielilor publice.
Societatea omenească, în evoluţia sa, a generat o serie de nevoi care cu trecerea
timpului s-au diversificat şi proliferat. Dintre acestea, din punctul de vedere al finanţelor
publice, ne interesează nevoile publice care sunt acele cerinţe care se satisfac prin intermediul
şi efortul colectivităţilor umane. Statul prin instituţiile, organele şi organismele sale se
raportează la nevoia publică prin intermediul banului public.
Banul public ar trebui asigurat de stat prin efortul propriu, cum însă statul nu este
deţinătorul unei averi şi nici nu are suficiente surse proprii, banul public este asigurat prin
efortul întregii colectivităţi. De aceea obţinerea banului public se face concret prin intermediul
impozitelor şi taxelor, plătite de contribuabili (denumire generică dată persoanelor fizice şi
juridice care au capacitate contributivă). Sumele încasate cu titlul de impozite şi taxe,
reprezintă surse de venit pentru buget.
Conform legii nr. 500/2002 bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi
aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile, sau după caz, numai cheltuielile, în funcţie de
sistemul de finanţare a instituţiilor publice.
În România putem să vorbim despre un sistem bugetar în sensul că există un buget
public naţional alcătuit din mai multe componente, legea finanţelor publice precizând că
referirile sale se aplică:
- Bugetului de stat
- Bugetului asigurărilor sociale de stat
- Bugetelor fondurilor speciale
- Bugetului trezoreriei statului
- Bugetelor instituţiilor publice autonome
- Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz
- Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii
- Bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de către stat şi a
căror rambursare, dobânzi sau costuri se asigură din fonduri publice
- Bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Ca verigă centrală a sistemului financiar, bugetul public reprezintă expresia sintetizată
a relaţiilor economice ce se manifestă în procesele formării şi utilizării principalului fond
centralizat de mijloace băneşti ale statului şi ale fondurilor unităţilor administrativ - teritoriale
în vederea finanţării activităţilor destinate creşterii calităţii vieţii (învăţământ, sănătate,
cultură, sport, cercetare).

Natura juridică a bugetului


Există mai multe concepţii cu privire la natura juridică a bugetului; ele sunt desprinse
din definiţiile date în literatura de specialitate de mai mulţi autori, astfel că există următoarele
concepţii privind natura juridică a bugetului:
1. Într-o primă concepţie bugetul este lege, în sensul că el conţine dispoziţii imperative cu
privire la cuantumul minim al veniturilor şi cuantumul maxim al cheltuielilor şi este adoptat
printr-o lege care emană de la organul legislativ;
2. Bugetul este un act condiţiune, întrucât fără existenţa lui veniturile nu s-ar realiza şi
cheltuielile nu s-ar efectua;
3. Bugetul este un act juridic, în ceea ce priveşte veniturile, pentru că există obligaţia
legală imperativă ca acestea să fie îndeplinite; şi un act administrativ în ceea ce priveşte
cheltuielile, pentru că acestea nu sunt obligatoriu de împlinit;
4. Bugetul este un program, un plan, care pentru ca să producă efecte îmbracă forma
legii.
Bugetul este important din punct de vedere economic pentru că reflectă situaţia
economică a unui stat - cu cât economia unui stat este mai puternică, cu atât sursele de venit
bugetar sunt mai mari şi obiectivele publice de realizat pot fi mai multe şi mai puternice.
Bugetul este important şi din punct de vedere politic întrucât el exprimă până la un punct
concepţia fiscală a unui stat, coerenţa legislaţiei în domeniu.

Funcţiile bugetului public naţional


Ca si finanţele, bugetul îndeplineste functia de repartitie si functia de control.
Functia de repartitie se manifesta in sensul ca statul,prin intermediul bugetului public
national, participa la distribuirea primara a produsului national brut creat atat in sectorul
public, cat si in cel privat.
Functia de control a bugetului public national se exercita pe ansamblul procesului
bugetar. In etapa elaborarii, folosindu-se metoda evaluarii directe, sunt verificate declaratiile
de venituri si impunere pentru ca acestea sa evidentieze cat mai real resursele generatoare de
venituri publice. In procesul incasarii veniturilor functia de control se manifesta asupra
determinarilor corecte a cuantumului fiecarei surse de venit, a varsarii si regularizarii
acestora.

Procedura bugetară
Conform dispoziţiilor legale activitatea bugetară parcurge mai multe etape: elaborarea
proiectului bugetului de stat, aprobarea, executarea şi încheierii exerciţiului bugetar.
Prin procedură bugetară se înţelege totalitatea actelor şi operaţiunilor cu caracter
tehnic şi normativ, înfăptuite de organele specializate ale statului, în scopul elaborării,
adoptării, executării şi încheierii bugetului public naţional.
La elaborarea şi execuţia bugetului de stat, conform legii 500/2002, stau următoarele
principii:
Principiul universalităţii - care prevede că veniturile şi cheltuielile se includ în
totalitate în buget şi nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare cu excepţia donaţiilor şi
sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.
Principiul publicităţii - prevede transparenţa sistemului bugetar, acest lucru realizându-
se prin:
- dezbaterea publică a proiectelor de buget
- publicarea în Monitorul Oficial
- difuzarea informaţiilor asupra conţinutul bugetului prin mijloace de informare în masă.
Principiul unităţii - prevede că toate veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un
singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice.
Principiul anualităţii - prevede că veniturile şi cheltuielile sunt aprobate prin lege pe o
perioadă de un an, în ţara noastră anul bugetar coincide cu anul calendaristic.
Principiul specializării bugetare - prevede că veniturile şi cheltuielile se înscriu şi se
aprobă în buget pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după
natura lor economică şi destinaţie, potrivit clasificaţiei bugetare.
Principiul unităţii monetare - Toate operaţiunile bugetare se exprimă în moneda
naţională.

Elaborarea bugetului de stat


Elaborarea proiectului de buget se face de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor
Publice, pe baza:
a) prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se
elaborează proiectul de buget;
b) politicilor fiscale şi bugetare;
c) prevederile memorandumurilor de finanţare, ale memorandumurilor de înţelegere sau ale
altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, semnate sau
ratificate;
d) politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de
buget, prezentate de ordonatorii principali;
e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor
acţiuni sau a unui ansamblu de acţiuni.
In articolul 62 din legea 500/2002 se precizează că din bugetul de stat se vor acoperi
integral sau parţial finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice în
condiţiile în care prin legea bugetară sunt stabilite categoriile de cheltuieli care vor fi
finanţate.

Aprobarea şi adoptarea bugetului


După însuşirea de către Guvern a proiectelor legii bugetare acesta se va supune spre
aprobare Parlamentului.
Bugetele se aprobă de către Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole,
titluri, articole şi alineate. Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte
de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului
precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regulă ½ din prevederile bugetelor
anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite temeinic justificate.
În cazul în care legile bugetare anuale depuse în termenul legal nu au fost adoptate de
către Parlament până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se
referă proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă.

Execuţia bugetară
În legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă, pentru durata exerciţiului bugetar,
creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar. Alocaţiile pentru cheltuielile
de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite nu pot fi majorate, virate şi utilizate
la alte articole de cheltuieli, pentru finanţarea altui capitol sau a altui ordonator principal de
credite.
Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare sunt de
competenţa fiecărui ordonator principal de credite pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor subordonate şi se efectuează în limita de10% din prevederile capitolului bugetar,
începând cu trimestrul al-III-lea al anului bugetar, cu condiţia să nu contravină legii 500/2002.
Astfel de virări sunt interzise de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezervă
bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului.
Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au
calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil.
În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze:
angajament, lichidare, ordonanţare, plată. Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi
ordonanţării sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor
compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice, efectuarea plăţilor urmând să se facă
numai pe bază de documente justificative.
Ministerul Finanţelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, în cursul
anului, rapoarte periodice privind gradul de utilizare a fondurilor publice în vederea
monitorizării execuţiei bugetare.
Execuţia de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria
statului care asigură încasarea veniturilor bugetare, efectuarea diferitelor plăţi, operaţiuni de
încasări şi operaţiuni financiare dispuse de către persoanele autorizate ale instituţiilor publice.
Execuţia bugetară se încheie la 31 decembrie a fiecărui an; orice venit neîncasat sau
cheltuială angajată în prevederile bugetare şi neplătită până la 31 decembrie se va plăti în
contul bugetului pe anul următor. Creditele bugetare neutilizate până la încheierea anului sunt
anulate de drept. Prevederile legilor bugetare şi ale celor de rectificare acţionează numai
pentru anul bugetar respectiv.
Încheierea exerciţiului bugetar presupune evidenţierea şi cuantificarea sumelor
realizate cu titlu de venituri bugetare şi a cheltuielilor efectuate în domeniul bugetar. Astfel
exerciţiul bugetar se încheie în urma cuantificării rezultatelor şi evidenţelor din punct de
vedere contabil şi întocmirea documentelor contabile care exprimă în mod analitic şi sintetic
situaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

Răspunderea juridică în cadrul desfăşurării procedurii bugetare


Ca o materializare a principiului legalităţii, întregul proces de elaborare, aprobare şi
executare a bugetului statului este supusă unei “discipline bugetare”, care pretinde
conformitatea cuprinsului bugetelor de venituri şi cheltuieli cu prevederile legii 500/2002.
Încălcarea disciplinei bugetare atrage răspunderea juridică a subiectelor de drept
vinovate, fie ele persoane fizice particulare, funcţionari sau organe de stat, instituţii publice
sau regii autonome.
Răspunderea juridică atrasă de încălcările disciplinei bugetare poate atrage
răspunderea administrativă contravenţională, răspunderea penală, răspunderea materială sau
civilă şi răspunderea disciplinară.

Consideraţii generale privind bugetul statului


Preocupările legate de definirea bugetului statului sunt multiple,
formulându-se mai multe teorii şi exprimându-se opinii diverse, de la caracterizarea lui ca
act administrativ sau plan financiar, până la considerarea lui ca act legislativ sau lege. În acest
context, bugetul de stat este considerat a fi acel program prin care se prevăd şi se aprobă
veniturile şi cheltuielile anuale, destinate realizării funcţiilor statului şi satisfacerii nevoilor
publice considerate de interes naţional, program ce îmbracă forma legii.
BIBLIOGRAFIE:

 Suport de curs, Conf. Univ. dr. Cristina Oneţ


 Dreptul Finanţelor publice, Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005,
Cristina Oneţ
 Legea 500/ 2002 - privind finanţele publice

S-ar putea să vă placă și