Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL: SIBIU

Drept financiar I

COORDONATOR:
CONF.UNIV.DR. CRISTINA ONEŢ

Student: Munteanu Dragoș-Alexandru


Anul: III
ORDONATORII DE CREDITE AI BUGETULUI DE STAT

Ordonatorii de credite sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică


care au o stransa legatura cu executia bugetului consolidat, respectiv cu activitatea de
încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget.
Un ordonator de credite, indiferent de rang: principal, secundar sau/şi terţiar poartă
răspunderea directă, întreagă, unipersonal în ce priveşte execuţia bugetului asupra căruia
îşi exercită această autoritate. . Toate deciziile ordonatorului de credite poartă
răspunderea unipersonală a acestuia, fără „acoperiri”, „influenţe”, „determinări obiective”
etc.

Categorii de ordonatori de credite:


Conform Legii 500 / 2002, în funcţie de rolul pe care îl au pe linia finnaţării bugetare,
ordonatorii de credite sunt:
1. Ordonatori principali – conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridice,
cărora li se aprobă finanţarea pentru bugetele aprobate în condiţiile legii. Pentru bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali
sunt miniştrii,conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale,conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.
Pentru bugetele locale, ordonatorii principali sunt preşedinţii consiliilor judeţene, primarul
general al Municipiului Bucureşti şi primarii celorlalte unitaţi administrativ teritoriale.
2. Ordonatorii secundari de credite- sunt conducătorii institutiilor publice aflate în
subordinea altor institutii (conduse de ordonatori principali de credite)( Directiile de sanatate
publica judetene, Inspectoratele scolare judetene, Consiliul de cultura judetean s.a..) si care
pot avea la rândul lor institutii în subordine (conduse de ordonatorii tertiari de credite).
3. Ordonatorii tertiari de credite- sunt conducătorii institutiilor publice aflate în
subordinea unor institutii publice (conduse de ordonatorii de credite secundari): unitati
militare, instante judecatoresti, unitati ale jandarmeriei.

Rolul ordonatorilor de credite :


 ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondurilor special pe unitati ierarhic
inferioare in raport cu sarcinile acestora cuprinse in bugetele respective si aproba
efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii in conformitate cu prevederile legale.
Ordonatorii principali repartizează creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile
aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente,cu excepţia
cheltuielilor de personal şi a celor care decurd din obligaţii internaţional, care sunt
repartizate integral. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face semestrul al
doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru
 ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul
propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt
ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile acestora;
 ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate
numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
Raspunderi si atributii generale

1.La nivelul bugetului de stat


Raspunderile si atributiile ordonatorilor de credite sunt corespunzator pozitiei pe care se afla
in reteaua bugetara. In general, se pot formula o serie de atributii si sarcini ale ordonatorilor
de credite, indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla.
Astfel, la nivelul bugetului administratiei centrale de stat, ordonatorii de credite au obligatia
de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu
respectarea dispozitiilor legale.
Ordonatorii de credite răspund de:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduc;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare
asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului
de investiţii publice;
g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

2. La nivelul bugetelor locale

La nivelul bugetelor locale ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza


creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict
legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
La acest nivel, ordonatorii de credite raspund de indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) Urmarirea modului de realizare a veniturilor;
c) Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
d) Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare
asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
e) Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a
programului de lucrari de investitii publice;
f) Organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
g) Angajarea, lichidarea si ordonanta cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si
aprobate potrivit prevederilor legii;
h) Integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;
i) Alte atributii stabilite de dispozitiile legale.
Atat in cazul bugetului de stat, cat si bugetelor locale, ordonatorii principali si secundari
pot refuza aprobarea deschiderii de noi credite bugetare subordonatilor lor, atunci când
constata incalcari ale disciplinei financiare și bugetare: efectuarea de cheltuieli inaintea
alocarii sumelor, schimbarea destinatei sumelor primite, netinerea evidentei bugetare la zi etc.
Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetului de stat

Ordonatorii principali de credit ai bugetului de stat au urmatoarele raspunderi si


atributii:
 Pana la data de 1 mai a fiecarui an, trebuie sa comunice Ministerului Economiei si
Finantelor propunerile de modificare a veniturilor si cheltuielilor pentru bugetul de stat
si bugetul fondurilor speciale pe anul viitor, fata de anul in curs.
 Ordonatorilor principali de credite, le revine sarcina de a asigura, totodata, utilizarea
rationala si eficienta a acestor fonduri, realizarea obiectivelor de investitii in termenele
aprobate. De asemenea, legat de proiectele de investitii, ei actualizeaza si aproba
valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, in functie de evolutia
preturilor.
 Pana cel mai tarziu la data de 1 iunie a fiecarui an, vor depune la Ministerul
Economiei si Finantelor propunerile pentru proiectul bugetului de stat si bugetele
fondurilor speciale pentru anul urmator, potrivit metodologiei stabilita de Ministerul
Economiei si Finantelor.
 Repartizeaza creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat si bugetele fondurilor
speciale, pe unitatile ierarhice inferioare, in raport cu sarcinile acestora, cuprinse,
potrivit legii, in bugetele respective si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul
propriu.
 Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza trimestrial necesitatea
mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor
cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune Ministerul Economiei
si Finantelor anularea creditelor respective. Cu valoarea creditelor bugetare anulate
sau reduse la ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat se majoreaza
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.

Ordonatorii secundari de credite ai bugetului de stat, au urmatoarele raspunderi


si atributii:
 Aproba efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetele proprii si ale celor din bugetele
fondurilor speciale atasate.
 Repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitatile subordonate, ai caror conducatori
sunt ordonatorii tertiari de credite.
 Vireaza creditele bugetare de la o subdiviziune la alta a clasificatiei economice,
portivit competentelor ce le sunt atributie prin lege.
 Efectueaza controlul asupra activitatii institutiilor subordonate.

Raspunderile si atributiile ordonatorilor tertiari de credite ai bugetului de stat se


refera la obligatia acestora de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita
prevederilor si destinatiilor aprobate in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective, cu respectarea criteriilor de
legalitate, realitate, oportunitati si eficienta.
Raspunderi si atributii specifice la nivelul bugetelor locale

Ordonatorii principali de credit ai bugetelor locale au urmatoarele raspunderi si


atributii principale:
 Intocmesc si prezinta propunerile pentru proiectele bugetelor locale echilibrate, la
Directiile Generale ale Finantelor Publice, pana la data de 15 mai a fiecarui an,
urmand ca acestea sa depuna la Ministerul Economiei si Finantelor proiectele
bugetelor locale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, cel mai tarziu
pana la data de 1 iunie a fiecarui an. Proiectele bugetelor locale se prezinta spre
aprobare consiliilor locale Judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului
de stat.
 data cu proiectul anual al bugetului local elaboreaza si prezinta o prognoza al acestuia
pe urmatorii 3 ani, precum si programul de investitii publice detaliat pe obiective si pe
ani de executie.
 Stabilesc prioritatile in repartizarea valorilor pe fiecare obiectiv inscris in programul
de investitii, in limita fondurilor cuprinse in proiectul de buget cu aceasta destinatie
asigurand, totodata, utilizaeea rationala si eficienta a acestor fonduri, precum si
realizarea obiectivelor de investitii in cadrul duratelor de executie aprobate.
 Initiaza actiuni de implementare a finantarii bugetare pe baza de programe care vor fi
intocmite de catre institutiile si serviciile publice de interes local, in scopul finantarii
unor actiuni, obiective sau proiecte. Programele intocmite cu aceasta ocazie sunt
analizate de catre ordonatorii principali de credite si apoi propuse spre aprobare ca
anexe la bugetul local.
 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizeaza pe trimestre veniturile
si cheltuielile prevazute in bugetele proprii si bugetel institutiilor si serviciilor publice
subordonate, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada
necesara pentru efectuarea cheltuielilor.
 Aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare
aprobate prin bugetele locale, pe unitati ierarhic inferioare in raport cu sarcinile
prevazute in bugetele respective.
 Aproba virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu
si al institutiilor subordonate.

Ordonatorii secundari de credite ai bugetelor locale aproba efectuarea


cheltuielilor din bugetele proprii si repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic
inferioare ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite.
Ordonatorii tertiari de credite ai bugetelor locale utilizeaza creditele bugetare
care le-au fost repartizate de ordonatorul secundar de credite numai pentru nevoile unitatilor
pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.

Atribuţiile ordonatorilor de credite sunt stabilite prin Legea nr. 500/2002.


Acestea privesc delegarea calităţii de ordonator către înlocuitori, elaborarea proiectelor
bugetelor anuale, repartizarea creditelor bugetare, asigurarea unei execuţii bugetare
prudente ş.a. Prin lege, delegarea atribuţiilor de ordonator de credite este stabilită ca
posibilă numai în cazul ordonatorilor principali. Pot fi înlocuitori de drept locţiitorii
acestora, secretarii generali sau alte persoane împuternicite/desemnate prin acte
normative în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor
precise limitele şi condiţiile delegării.
Dintre atribuţii menţionăm:
- realizarea veniturilor bugetare;
- ordonanţarea cheltuielilor bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor
aprobate;
- repartizarea cheltuielilor bugetare pe ordonatori secundari/terţiari, aşa cum s-a
arătat mai sus;
- deschiderea lunară de credite bugetare în limitele creditelor aprobate pe an,
trimestre, luni, capitole etc.;
- aducerea la îndeplinire a reglementărilor specifice fiecărui exerciţiu bugetar;
- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii;
- îndeplinirea obligaţiilor care revin ordonatorilor de credite în fundamentarea
proiectelor de buget potrivit calendarului bugetar.

Bigliografie:

- Suport de curs, Conf. Univ. dr. Cristina Oneţ


- Dreptul Finanţelor publice, Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, Cristina Oneţ
- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

S-ar putea să vă placă și