Sunteți pe pagina 1din 4

TEST 3

1.1 Obiectul: dr bugetar; dr fiscal; controlul financiar; creditul public; finantele instit publ; procedura fiscala;
emisiunea monet; circulatia monet; regimul jur al valutelor; organiz si function aparatului financ, bancar
si de credit.
Metoda: imperativa
1.2 Izvoarele- tot actelor normat care regl rap jur fin. Izvoare comune (Constitutia; C
contrav,vamal,penal,civil; Legea cu priv la Guv si APL.) Izv specifice (Cod fisc; Legea priv fin pub; Legea
priv bug de stat; L cu priv la bani; cu priv la BNM; cu priv la instit fin; priv datoria pub.)
1.3 Subiect (statul; PF\PJ); Obiect (plata unei sume de bani, la care sunt tinute sub particip la rap jur fin.);
Continut (dr\oblig subiect particp la rap jur fin).
2.1 Continutul BASS- continut economic ce deriva din structura si trasat oranduirii soc econom, din necesit
realiz cerintelor legii econom, precum si din f-tiile st la orice etapa de dezv.
2.2 Adopt BASS- Parlam exam si aopta BASS pe anul respectiv in term prev de calend bug 1 dec. Respons de
exam proiectelor e comisia economie, bug si fin. Legile se adopta inn 2 lecturi (I- se audiaza rap priv
proiectul bug; II- proiectul legii se exam si se voteaza pe articole).
2.3 Execut BASS e adopt de Parl prin lege bug anuala. Datorita faptului ca Casa Nationala are misiunea de a
asigura functionarea unui serv durabil neces soc, aceasta garanteaza protectia soc a particip la sist pub.

TEST 4
1.1 Dr. fin- o ram a dr pub ce reprez un ans de norme jur ce regl constituirea, admin, repartiz, utiliz
fondurilor pub int-un stat in veerea satisf nevoilor soc.
Dr. fin- ans de norme jur ce regl rel soc ce apar in procesul constit, repart, si utiliz a fond ban.
Dr. fin- ans sistematic al ideilor referitoare la componentele structurale ale fin pub (BASS; bug loc, creditul
pub.)
1.2 Elementele: ipoteza (imprejur in care urmeaza sa se aplice dispoz); dispoz (conduita sub); sanctiunea (gr
de pericol si urmarile ce pot aparea).
Continut: materiale (stab dr\obl particip); procesuale (forma si modalit de actiune a normelor materiale).
1.3 Locul si rolul: o ram desinest, are un ob propriu de regl; principii care confera unitate; metode specifice
de reglem; face parte din dr pub fiind pozitionat fiind pozitionat dupa Dr constitut si administr cu care
are rel de interferenta.
2.1 Elab bug loc; examin si aprob bug loc; execut; controlul; raportarea.
2.2 Autoritatea executiva prezinta autorit reprezentative si deliberative proiectul deciziei buget anuale spre
examin si aprob. Autorit reprezentativa si deliberativa examin proiectul bug loc in 2 lecturi. Autorit
reprezent si deliberat aproba decizia buget anuala cel tarziu la 10 dec. In termen de 5 zile de la aprob
deciziei buget anuale. Directia finante prezinta sinteza consolid a bug loc de nivelul 1 si 2 aprobate de
cerintele stab de Min Fin.
2.3 Autonom fin a comunit loc e absolut neces pt ca fara aceasta nu e posib, pt ca aceasta asig suportul
mater. Alt argum ar fi ca comunit loc isi cunosc cel mai bine posib prorpii, mai ales chelt ce trebuie
acoperite.
Test 5
1.1 Formarea si adoptarea bug de st; repartiz mijl fin; activ fin a st la et actuala; st desf activ fin prin
intermed org sale de compet generala.; st desf activ fin prin interm formelor jur si nejur.
1.2 Doua tipuri de organe: compet generala (Prlam; Presed; Guv); competenta speciala (cu
atributii speciale ).
1.3 Consider ca specifice RM sunt fin pub din per post moderna ce a inceput din anul 1980 si
continua pana in prezent. Acest concept se conduce atat dupa doctrina liberalista cat si
interventionista. in cadrul acestui concept, statul intervine direct in economie si lasa piata sa se
autoregleze. Propr de st se retrage si ia loc propr privata.
2.1 Regulile impuse de Carta Europ a Autonom Loc: colectivit loc au dr la resurse propri, adecvate
de care sa poata dispuna liber; resurs fin trebuie sa fie proport cu responsab stab; sist fin tre sa fie
de nat dinamic si diversificat; protectia colectivitatilor loc mai slabe din punct de vedere fin; cel put
o parte din resurs fin tre sa provina din impozite si taxe; in scopul fin propriilor obiective trebuie sa
fie acces la piata de capital.
2.2 Bug loc de niv 2 (bug raionale; bug central al unitatii teritor Gagauzia; bug Mun Balti si Chis)
2.3 Importanta: este import pt ca autonom admin nu ar fi posibil fara autonom financ. Comunit
loc isi cunosc cel mai bine posibilit propii priv resurs banesti dar mai ales chelt ce trebuie acoperite
pt producerea servic pe plan loc.

Test 6
1.1 Doua tipuri de organe: compet generala (Prlam; Presed; Guv); competenta speciala (cu
atributii speciale ).
1.2 La formele jur (predomina activ de regl normativa); nejuridice (consulatii, seminare,
dezbateri)
1.3 Sistemul bugetar; fond de urgenta; fond intrepr sau instit publ; asigur de st obligatorie;
creditul (bancar, si imprum de st).

2.1 Taxele: sub platitor e determ; taxa e o plata neechiv; e o contrib de acoper a chelt; e
anticipativa; e unica; sanctiunea; rs pt neindeplin oblig. Impozitul: reprez o contri baneasca
oblig cu titlu nerambursabil.
2.2 Drepturile: sa obtina gratis de la Inspect Fisc info despre impozit si taxele in vig, precum si
despre actele normat si cond de achitare a acestora; sa se bucure de o atitud corecta din partea
org cu atrib de adm fisc. Obligatii: sa respecte modul stab de inreg de st; sa se puna la evid
la org fisc; sa prez info initiale; sa comunice modif ulterioare.
2.3 Stingerea prin prescriptie a oblig fiscale se efectueaza in temeiul unei decizii scrise a servic
fiscal de stat, aprobate de pers imputernicite ale serv fisc de st in conf cu legisl in vig. In termen
de cel mult 6 luni de la data survenirii termen de prescriptie se finalizeaza procedura de
acumulare a docum neces emiterii deciziei priv stingerea oblig fiscale.
TEST 7
1.1 Functiile monedei: functia de bani universali; f de evaluare a val econom; f de mijlocire a
schimburilor de bunuri si servicii; f de mijlocire a platilor; f de mijlocire a creditului; f de
mijloc a economiilor; f de tezaurizare; f soc de distrib si redistri a bun si serv.
1.2 Avantajele si dezavantajele: numerarul disponibil al PF\PJ reprez un capital in stare latenta,
acelasi capital depus la o banca poate fi depus in act economice, riscurile legate de
pastrarea numerarului. Platile cu numerar presupun o deplasare a partilor contractatnte,
platile fara numerar pot fi revizuite, verificate si probate.
1.3 fata de intreprind si organiz de tipul lor de propriet si forma de organiz jur in baza oblig fin
de decontare serv fiscal aplica sanctiuni in proportii de 10 la suta din sumele platite. Sumele
amenzilor se fac venit la buget de stat.
2.1 Def legala a impozitului: o plata oblig cu titlu grat imputernicit de pers cu f tie de rs.
Def doctrinara: o contributie baneasca cu titlu nerambursabil de PJ\PF.
Def leg a taxei: o plata oblig cu titlu gratuit. Def doctrinara a taxei: suma datorata d PF\PF pt
a emite acte sau servicii purtate la cererea si in folosul organelor de stat.

2.2 Particularitatile: obligatia de a declara bunurile, veniturile impozabile, sau dupa caz
impozitele, taxele; oblig de a calcula, inregistra evidentele contabile si fiscale; oblig de a plati
majorari de intarziere, impozitelor, taxelor.
2.3 In urmatoarele situatii: a decedat; declarat decedat; disp fara veste; lipsit de capacitate.
Stingerea oblig fiscale are loc in temeiul unei decizii a conditiilor organelor cu atribut de
administrare fiscala.

Test 9
1.1 Trasaturile: utiliz neproductiva a capitalului; in rel de credit pub se observa supeiorit
statului; st contracteaza cu impumuturi fara a asigura cu gaj.
1.2 Dezavantajele: angajeaza generatiile viit sa suporte cheltuielile de rambursare; cresc
cheltuielile neproductive ale statului. Avantajele: consolid patrim statului, sunt mijl de
incurajare a a econom banesti ; statul nu acorda deficit bugetar.
1.3 Hirtiile de valoare de stat; imprumuturile de la BNM sis institutiile fin ale RM, alte instrum
generat de imprumut intern.

2.1 Def doctrinara–rel economico-soc in forma ban ce se manifesta intre stat pe de o parte si
colectivitate ,pe de alta parte utilizarea resurseu financiare cu scopul indeplinirii f tiilor
acestuia. Def legala:
2.2 clasific administrativa (cheltuielile bug pub; de st; BASS); c economica (efective; de
transfer); c financiara (definitive; temporare; virtuale); dupa continut.
2.3
Test 10
1.1 Creditul- e schimbul unei bogatii prezente pe o bogatie viitoare sau e vorba de credit ori de cate ori
e vorba de cedarea unei sume de bani efectuala la un mom dat din partea unui sub economic altuia, cu
oblig celui din urma de a restitui suma primita plus o suma de bani care este interesul sau dobanda.
Elementele: schimbul in timp; termenul de gratie; ratele partiale; scadenta; gajul; dobanda.

1.2 Sprijinirea dezv economiei tarii; a activitatii investitionale; promovarea sportului; crearea a noi locuri
de munca; imbunat conditiilor soc si scolog in tara; lichidarea consecintelor calamit nat,
rambursarea,refinantarea si restructurarea oblig existente si al garantiei, finantarea deficitului bugetar
si acoperirea necesit decalaj de casa al bug de st.
1.3
2.1 Functiile: de evaluare (acte si operatiuni de estimare a situatiei existente); preventiva (o serie de
masuri luate de organele de control inainte ca ef negat ale acestora sa se produca); documentare (se
asigura cunoasterea calitativa si cantit a probelor ce fac obiectivul dezv soc-econom); recuperatorie (act
de descop si recuperare a pagubelor; luarea de mas fata de cei ce se fac vinovati.); pedagogica.
2.2
2.3
TEST 11
1.1 Functia distributiva; de transferare a econom in bani; de emisiune monetara; de asig a stabilit
preturilor.
1.2 Dupa destinatie (de producere; consumatie); dupa sub de dr (public; privat); dupa modul de
garantare (real; personal ); acoperit\descoperit; pe termen scurt\mediu\lung; intern\extern;
denuntabil\nedenuntabil; de finantare\de refinantare;
standard\supravegheat\substandard\dubioasa\compromisa.
1.3 Sprijinirea dezv economiei tarii; a activitatii investitionale; promovarea sportului; crearea a noi
locuri de munca; imbunat conditiilor soc si scolog in tara; lichidarea consecintelor calamit nat,
rambursarea,refinantarea si restructurarea oblig existente si al garantiei, finantarea deficitului
bugetar si acoperirea necesit decalaj de casa al bug de st.
2.1 Functiile: de evaluare (acte si operatiuni de estimare a situatiei existente); preventiva (o serie de
masuri luate de organele de control inainte ca ef negat ale acestora sa se produca); documentare (se
asigura cunoasterea calitativa si cantit a probelor ce fac obiectivul dezv soc-econom); recuperatorie (act
de descop si recuperare a pagubelor; luarea de mas fata de cei ce se fac vinovati.); pedagogica.
Controlul financiar- o componenta a controlului economic, fiind acea activitate de verif a actelor si
operatiunilor referit la modul de formare , adm si intreb a banului pub ce apartine ata st cat si UAT in
scopul realiz uni efocoentizari a vietii soc econom si a restab ordinii de dr astfel incalcate
2.2 pregatirea echipei de control (informarea si documentarea asupra dispozitiilor legale cu priv la
specif unitatii ce urmeaza a fi controlata); prezentarea la unitatea la care urmeaza sa se efect
controlul; organiz activit echipei de control (se intocmeste planul de lucru in care se cuprind obiectiv
cuprinse); desf actiunii de control (verif propriu zisa a actelor si operatiilor, legalitatea necesitatea si
realiz acestora); redactarea actelor de control (fundament concluz, constat si masurilor propuse);
valorificarea actiunii de control (luare de masuri siurmarirea executarii de catre unitatea care a dispus
controlul.).
2.3