Sunteți pe pagina 1din 1

DoE Circular sa power surmlw---

bidding,iUafi*
Pinababawi ni Bayal Muna nan arg ipinangako ni Enersy Secrc_
Representative Carlos IsaSani Zarate tary Alfonso Cusi.
ang Department of Eneiw lDoEl "Had DOE repealed DOE
Circulai kung saan av iriialis ann Ctcubr
2018-02-003, then we would nor
independent ihird party' nu *uta*_,r! have encountered rhis Droblem wirh
.mangaslwa sa 'transparent Dower
the Meralco bidding. \ rhile we con-
zupply bidding.' tinue to call for rhe-repeal of EPIRA
'The elimination of dis independent we cannot allow consumers to suffei
thtd party has provided distrjbu'tion uti_ from high electriciry rares because of
lities (DUs), like Meralco, the illeqal oo_ self:serying terms of references and
pornudry to selfdeal witlrthei own bidding process," giit Da ns Bavan
power generation companies m dre de_ Muna RepreseDtatite. '
trimenr of $e public.," ani Zararc. Samanrala, muling hjniline nina
Aniya. noon pang Agosto 1S. Zarate at Bayan Muna Cha'irman
2019 ay nagpadala nf siline liham Neri Colmenares anS ahg pagsasagawa
sa DOE na humihilins na baw;iin ans rlg lnd epen dent biddins'ns
Circular No. (DC) 2b18102-003 <r; .".t-.* i-.-X
srnnlv contracts.upan!
Metalco's supply
balir halos limang buwan na ana lu_ hindi magdusa ang mga kon!5,,irmei
mipas ay hindi pa anila iro narutigu_ sqmatqaq na bayarin sa kuryente.

aq{ 1