Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

7
Antet SC ……………………….SRL
Fax …………………..

Către

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ………..

În atenŃia domnului Inspector Şef ………………

Referitor la evenimentul care a avut loc în data de ………....., urmat de


incapacitate temporară de muncă, a/ale cărui victimă/victime este/sunt
numitul/numiŃii……………………………………………………………………
angajat/angajaŃi la …………………………………………………………........
cu sediu în ………………………………………………………………………..
vă solicităm să aprobaŃi prelungirea termenului de cercetare în conformitate cu
prevederile art. 120, alin (4) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006.
MenŃionăm că facem această solicitare privind prelungirea termenului de
cercetare deoarece ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

CONDUCĂTOR UNITATE.
Nume……………………………
Semnătură ………………

LUCRĂTOR DESEMNAT/SERVICIU EXTERN


Nume……………………………
Semnătură ………………