Sunteți pe pagina 1din 4

Gimnaziul Cîșla, raionul Telenești

APROBAT
_________________________

prin Ordinul nr. 27

din 31 octombrie 2019

INSTRUCTIUNEA nr. 6

de securitate și sănătate în muncă pentru

FOCHIST

(operator în sala de cazane)


Prezentele instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru
activități desfășurate în societate cuprind cerințele necesare pentru asigurarea securității și sănătății
în muncă a personalului angajat . Prevederile cuprinse în prezentele norme au ca scop diminuarea
sau eliminarea pericolelor specifice activităților în domeniu și desfășurarea proceselor de muncă în
condiții de securitate. La prevenirea accidentelor personalul care desfășoară activități în
societate va respecta prevederile prezentelor norme specifice de protecția muncii:

1. Să se prezinte la locul de muncă odihnit, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice.


2. Să nu lucreze cu unelte sau materiale improprii sau defecte.
3. Să respecte programul de lucru.
4. Să nu întreprindă nici o activitate pentru care nu este instruit.
5. Să nu umble la instalațiile electrice, dacă nu au atribuții în acest scop.
6. Sa nu execute reparații ale mașinilor, sculelor sau utilajelor,dacă nu au atribuții în acest scop.
7. Să oprească lucrul în caz de pericol iminent de accidentare, și în caz de accident de muncă să anunțe
conducătorul și după caz ambulanța, pompierii la 112.
8. Să păstreze curățenia la locul de muncă.
9. Sa-și însușescă instructajul periodic de protecția muncii.
10. La locul de muncă să circule doar prin caile stabilite ce asigură securitatea.
11. Să nu întreprindă acțiuni ce ar pune în pericol colegii sau alte persoane prezente în acel moment .
12. Să nu fumeze în locuri nepermise. Fumatul în timpul realizării sarcinilor de serviciu este permis doar în
locul stabilit și amenajat pentru aceasta.
13. Să-și însușească în mod corect instructajul de acordare a primului ajutor, pentru a-și putea ajuta colegii
aflați în dificultate.
14. Să anunțe conducătorul de orice neregulă apărută în procesul muncii, care ar putea constitui un pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
15. Să păstreze bunurile unității.
16. Sa respecte ordinea si disciplina .
17. Sa aibă în tot timpul activității o comportare demnă și civilizată menită să îmbunătățească relațiile de
muncă.
18. Nu se admit la locul de muncă persoane care nu au fost instruite din punct de vedere al sănătății și
securității în muncă.
19. Inainte de repartizarea salariatului la locul de muncă, v-a fi pus în tema cu prevederile instrucțiunilor
, (instructajul periodic la locul de muncă), cât și cu riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională pe
care le prezintă postul respectiv.
20. Nu se admit la lucru persoane ce nu au avizul favorabil al medicului pentru a ocupa postul respectiv.
OBLIGAȚIILE FOCHISTULUI DE SERVICIU

21. Să cunoască în mod temeinic instalația de cazane din punct de vedere al deservirii.
22. Să ia toate măsurile în așa fel încât pornirea și oprirea cazanului sa se facă în siguranță.
23 .Să controleze funcționarea armaturilor de siguranță și control a dispozitivelor de alimentare,
consemnând constatările în Procesul Verbal din registrul Jurnal.
24. Să supravegheze direct și permanent buna funcționare a cazanului și a instalațiilor anexă.
25. Să comunice conducătorilor defectele constatate, consemnandu-le în Procesul Verbal din Registrul
Jurnal.
26. Să predea și să ia în primire serviciul, verificând buna funcționare a cazanului. Rezultatul predării și
primirii se va consemna în Registrul Jurnal cu semnătura ambilor.
27. Indiferent de modul de urmarire a funcționării se supraveghează:
• sistemele de siguranță și avertizare
• parametri agentului termic și nivelului apei din cazan
• parametri combustibilului
• caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic
28. Să oprească din funcționare cazanul în urmatoarele cazuri:
a) nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuși vizibil în sticlă și continuă să scadă deși cazanul este
alimentat cu apă;
b) nivelul apei nu se mai vede în sticlă și nu reapare când se închide robinetul, în acest caz alimentarea cu
apă este interzisă;
c) toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;
d) toate indicatoarele de nivel nu funcționează;
e) nivelul apei a trecut peste marginea superioară a sticlei și prin purjarea cazanului, nivelul nu scade;
f) la elementele cazanului au aparut burdușiri, fisuri sau crăpături, curgeri de suduri, încălzirea la roșu a
unei părți din peretele metalic;
g) sunt atinse limitele de declanșare prin protecție automată a cazanului, dar nu se realizează declanșarea;
h) s-a produs o explozie de gaze în focar;
i) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor care nu poate fi stins;
j) la stingerea accidentală a focului în camera de ardere;
29. Fochistul va înscrie în procesul verbal:
a)constatările privind starea cazanului, a instalațiilor auxiliare a armaturilor la preluarea schimbului;
b) ora când efectuează operațiile de verificare a armaturilor și instalațiilor auxiliare și constatările făcute;
c) ora când s-au produs anumite defecțiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului indicând
locul, felul și modul de remediere a defecțiunii;
d) ora aprinderii și stingerii focului;
e) operațiile principale privind tratarea apei;
30. Să compare indicațiile indicatoarelor de nivel cu acțiune indirectă cu cele ale indicatoarelor cu acțiune
directă. Verificarea se va face cel putin o data pe schimb.
31. Verificarea bunei functionări a manometrelor și purjarea tubului sifon al nivostatului și a cazanului se va
face cel puțin o daăa pe schimb.
32.Defectele constatate trebuiesc remediate imediat, iar când nu se pot face se va anunța (seful ierarhic
superior).

INSTRUCȚIUNI PARTICULARE REFERITOARE LA CAZAN ȘI INSTALAȚIA DE DISTRIBUȚIE

1.Umplerea sistemului
După ce s-au facut toate legăturile hidraulice, puteți trece la umplerea sistemului.
• Deschideți toți robineții radiatoarelor, cazanului și sistemului.
• Deschideți încet robinetul de alimentare, asigurandu-vă ca eventualii robineți de aerisire automată funcționează
corect. Închideți toți robineții de aerisire manuală când începe să iasă apa.
• Verificati presiunea sistemului pe termomanometru.
• Închideți robinetul de alimentare și aerisiți cazanul.
• Daca este necesar, reluați alimentare cu apă pentru a regla presiunea apei în instalație.
• Porniti pompa de circulare a agentului termic si verificati functionarea acesteia (se va aerisi).

Atenție! Periodic se va verifica presiunea apei din instalația de încalzire, realimentarea acesteia făcându-se
numai cu cazanul oprit și rece.

Este interzisă utilizarea cazanului gol sau partial umplut cu apa.

Utilizarea cazanului gol sau partial umplut cu apa poate conduce la explozie.

2.Aprinderea
Deschideți ușa focarului (ușa de alimentare), și deasupra grătarului introduceți o cantitate suficientă de
combustibil (așchii) și bucăți de hârtie.
Se aprinde combustibilul și se așteaptă câteva minute pentru arderea cantități de lemn introduse și formarea
patului de jar.
Dupa formarea patului de jar se umple focarul cu lemne (maxim jumătate din înălțimea focarului), și se închid
ușile;
Se reglează pe regulatorul termostativ de tiraj valoarea dorită a apei din cazan; se recomandă valori de lucru
între 60-85℃ .
Din acest moment funcționarea cazanului este dirijat de regulatorul de tiraj în funcție de temperatura agentului
termic. Aerul de combustie absorbit prin clapeta de pe ușa cenușarului este distribuit sub grătarul plan și dirijat
pe gaurile acestora în zona de formare a flăcarii .
Atenție! Este interzisă utilizarea unor lichide inflamabile pentru aprinderea focului.

La alimentare nu aruncati lemnele în cazan ci așezațile cu grijă.

3.Alimentarea și realimentarea cu combustibil


Alimentarea cu combustibil se face manual cu orice tip de combustibil solid (lemn, deșeuri de lemn, brichete de
rumegus, cărbuni). Este indicat ca, lemnul sa fie cu umiditate maximă 35%.
Cu cat lemnul este mai uscat cu atât gradul de mărunțire a lemnului poate să fie mai redus.
Alimentarea cazanului cu lemne se face ținând seama de temperatura exterioară, temperatura din încăperi,
având grijă sa nu încărcăm camera de ardere până la capacitatea maximă daca nu este cazul, pentru a nu se
supraîncalzi cazanul.
La aprindere după formarea patului de jar se poate trece la alimentarea cu combustibil a focarului.

La alimentare si/ sau realimentare se parcurg urmatorii pași:


1. Se deschide ușa focarului.
2. Se încarcă (completează) cu combustibil.
3. Se închide ușa de alimentare.
4. Se reglează temperatura de lucru.
Atenție! În timpul funcționări toate ușile și cenușarul trebuie să fie închise pentru evitarea arderii
necontrolate ce duce la supraîncalzire.

4.Curatarea cazanului
Atenție! Înainte de orice operație de curățare sau intreținere este obligatoriu scoaterea instalației de sub
tensiune și lăsarea lui să se răcească.
Curățirea cazanului trebuie efectuată în mod regulat, de câte ori este nevoie. Intervalul de curățire depinde de
calitatea lemnului utilizat, intensitatea arderii, tirajul coșului și de alte condiții. Se recomandă curățirea la
intervale de 3-5 zile. Produsele de ardere acumulate (cenușa) împreună cu condensul și gudroanele înrăutățesc
schimbul de căldură, scad randamentul cazanului.

Deasemenea o cantitate mare de cenușă va micșora spațiul de ardere, va putea înfunda găurile grătarelor.
Focarul se va curăța înainte de fiecare aprindere de resturile de ardere.
În timpul procesului de ardere se produce gudron care se depune pe pereții cazanului. Cantitatea de gudron
depinde de esența și umiditatea lemnelor și de temperaturile de la turul și returul cazanului. Acest gudron trebuie
curățat cel putin odata pe lună, cu instrumentele de curățare livrate odată cu cazanul.
Modul de curățire al cenușei

Se deschide ușa focarului și se va mătura cenușa prin orificiul grătarelor – curațând și pe acestea - în cenușar de
unde se va evacua ulterior, prin scoaterea sertarului cenușarului.

Pe ușa superioară se vor curăța caile convective (de fum).

5. Întreținerea cazanului și a sistemului de încălzire.

Cantitatea de apă, respectiv presiunea din sistemul de încălzire trebuie verificată cel puțin o data la 14 zile.
Dacă este necesar se va completa apa din sistem.

În cazul în care cazanul nu va funcționa în perioada când există pericol de îngheț, se va goli sistemul și
cazanul de apă, sau se vor folosi soluții de antiîngheț. În condiții normale cazanul se va goli de apă doar dacă este
necesar și pentru perioade scurte.

La sfârșitul fiecărui sezon de încălzire, cazanul se va curății temeinic și se vor repara eventualele defecțiuni.

Odată pe lună se va curăța calea de întoarcere a gazelor de ardere (caile convective) pe ușa superioară .

Pe timpul verii, indiferent de tipul de cazan, este obligatoriu ca sistemul cazan-instalație să fie umplut
complet cu apă pentru a evita fenomenele de coroziune.

Atenție! Periodic se va curăța căile convective (de fum) și racordul de coș!

Elaborat: Bologan Eugenia


Responsabil pentru realizarea măsurilor SSM