Sunteți pe pagina 1din 5

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/286264648

ADDENDA LA „PILDA INOROGULUI SAU PILDA OMULUI CU URMĂRITORI


MULTIPLI" ÎN MANUSCRISE ROMÂNEŞTI

Article · January 2015

CITATIONS READS

0 83

1 author:

Cătălina Velculescu
University of Bucharest
158 PUBLICATIONS   13 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Cătălina Velculescu, Ion Victor Velculescu, Între Bâcleş şi Strehaia. View project

C. Velculescu, Pilda inorogului ..... View project

All content following this page was uploaded by Cătălina Velculescu on 08 December 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


ADDENDA
LA „PILDA INOROGULUI SAU PILDA OMULUI CU URMĂRITORI
MULTIPLI ÎN MANUSCRISE ROMÂNEŞTI”

CĂTĂLINA VELCULESCU
Centrul de Studii Medievale. Universitatea din Bucureşti

Într-un manuscris datorat copistului popa Vasile din Ţara Moldovei


(manuscris datat de Florian Dudaş, după filigrane, la începutul secolului al
XVII-lea şi numit Păucenia de la Voivozi) se păstrează, la f. 191-193, o formă a
pildei omului cu urmăritori multipli1 similară prin conţinut celei din ms. 34 din
Biblioteca Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj-Napoca (ms. din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), formă publicată de Mircea Popa2,
preluată de noi în studiul Pilda inorogului sau Pilda omului cu urmăritori
multipli3. Titlul pildei din manuscrisul păstrat din secolul XVIII până în secolul
XIX în localitatea Voivozi (jud. Bihor) este Pildă de bogăţia bogaţilor, apropiat
deci de acela din Kniga Izmaragd: Pritča o bogatych. În secolul XX, manuscri-
sul a ajuns în colecţia Atanasie Popa4.
Florian Dudaş susţine că într-un alt manuscris, copia făcută în anii 1679-
1680 de popa Ursu din Cotiglet după Păucenia lui Alexandru-vodă, se află, la f.
550, un text al pildei omului cu urmăritori multipli apropiat de acela din
manuscrisul de la Voivozi, cu diferenţa că, în final, mai mulţi şerpi înfricoşetori
nu îl înghit pe omul imprudent, ci îl asurzesc cu şueratul lor5, amănunt parţial
prezent şi în forma Mircea Popa6. Înţelegem că manuscrisul din 1679-1680 se
păstra în anul 1983 în „Colecţia Ştefan Crişan din Lipova (Arad)”7.

1
Dudaş 1986a, p. 137 (vezi şi p. 28-31, 186-187); Dudaş, 1986b, p. 98-99. Florian Dudaş trimite
la satul Voivozi de pe valea Bistrei, deci din actuala com. Popeşti (mai există un alt sat Voivozi tot
în jud. Bihor, dar în com. Şimian).
2
Popa 1980, p. 20-22.
3
Velculescu 2014, p. 267, 291-292.
4
Dudaş 1986a, p. 195. Pentru Atanasie Popa vezi DTR, p. 340-341. Pentru alte scrieri incluse în
ms. de la Voivozi, vezi Mareş 2004, Mareş 2005.
5
Dudaş 1986a, p. 137; Dudaş 1986b, p. 99. În copia popii Ursu, titlul este: Învăţătură despre
lăcomia ceştii lumi. Pentru opinii diferite asupra raportului dintre Păucenia lui Alexandru-vodă şi
Cazania lui Varlaam, vezi Mareş 2012.
6
Velculescu 2014, p. 291.
7
Dudaş 1986a, p. 196. N. n.: Colecţia de Carte Veche şi Icoane „Ştefan Crişan”, Lipova, str. B. P.
Hasdeu, nr. 22, jud. Arad.
258 Cătălina Velculescu

Vom reproduce în continuare (cu mici modificări) textul pildei din manu-
scrisul de la Voivozi aşa cum îl găsim la Florian Dudaş, marcând cu bold numele
urmăritorilor, pentru a uşura comparaţia cu forma Mircea Popa, pe care o vom
menţiona în subsol. Diferenţele de exprimare între cele două forme sugerează că
am avea în faţă mai degrabă două traduceri diferite, decât prelucrări bazate pe
memorie ale unei traduceri unice.
Prezenţa în trei cópii manuscrise diferite, după două traduceri diferite, a
pildei cămilei şi leului arată că este necesară o oprire mai îndelungă asupra
acestei teme, impunându-se comparaţia pe de o parte cu manuscrise româneşti ce
conţin traduceri după Kniga Izmaragd, pe de alta cu bibliografia europeană la
care am făcut trimitere în studiul nostru anterior8. Cu alte cuvinte: un nou câmp
de cercetare.

Un om oarecine mergea pre un câmpu limpede şi curat şi nu era pre


acel câmp nici dumbrăvi, nice luncă. El văzu viind cătră el un leu şi
cu o cămilă9. El să spărie şi începu a să griji foarte, şi nu avea unde
să ascunde de aceale fieri şi fugea pre câmpu. Află un puţ afund
foarte, cum nu avea fund, şi stătu acolea. Fierile să apropia tare de
el. Acela să slobozi în puţ. Acolo era doi pomi, crescuţi în fundul
puţului aceluia. Unul din acei pomi era lui frunza de argint, iară
altuia de aur. Cum zbura în jos, el căzu în pomul cel de argint şi să
apucă de cranguri şi şedea pre iele. Căută în sus şi văzu leul şi
cămila stând, iară o turturea zbură cătră el şi duse lui o smo-
chină10, iară altă gadină aduse lui rădâcină11. Acela luo şi mâncă;
şi plângea de el turtureaua aceia; şi iară un corb12 zbură şi cărbune
aprins aduse şi slobozi pre el. Şi alte gadine şi broaşte13 văzură şi să
mirară. Căută mai în jos şi văză doi şoareci14 rozând rădăcinile
acelui pom, unul era negru, iar altul alb15. Şi văzu fundul aproape
de cel pom de aur, ce era crescut mai jos. Supt pom, un şarpe groznic
unde sufla pară; mergea spre el aspide şi năprâce reale16. Unde le
văzu, era ca şi mort; şi nu eşia din puţul acela, nu să temea nebunul,
ce începu a rumpe de frunzele cele de argint şi le îndesa în sânul

8
Velculescu 2014, p. 267.
9
Mircea Popa: un leu şi o cămilă.
10
M.P.: o turture zbură la om şi-i aducé smochine dulci.
11
M.P.: lipseşte.
12
M.P.: un corb, de-i aducé cărbuni de foc aprinşi. Şi-i ţipă pre dânşii conopiştiriţe şi broaşte.
13
M.P.: lipseşte.
14
M.P.: doi şoareci.
15
M.P.: unul alb, altul negru.
16
M.P.: În fundul fântânii era şerpi înfricaţi, de le ieşié pară de foc din gură, şi aspide, şi scorpii
rele.
Addenda la Pilda inorogului sau pilda omului cu urmăritori multipli 259
său, şi tânjea şi să scrăbia, şi vrea de să cază şi în pomul cel de aur,
şi gândi în inima sa17. În fund, în ceale scorpii reale şi-l înghiţi cel
vrăjmaş de şarpe18. Derept aceia peri nebunul.
Ascultaţi amu, fraţilor, să vă spui pilda aceasta. Câmpul să cheamă
ceastă lume toată, iară cămila19 iaste slăbia şi bătrâneţele omului,
iară leul20 iaste moartea (...), iară puţul iaste mrejea diavolului, a
imeaniei21 vrere, că pentru aceia mulţi oameni pier, ca şi acela om
întru acel puţ adânc. Iar pomul cel de argint iaste strânsura boga-
ţilor: de ce strânge mult, mai mult pohteşte, nu să teme de moarte şi
le va toate lăsa, şi pentru scumpia şi în muncă merge-va. Iară cei doi
şoareci22 ce rod rădăcinile celui pom de aur, una-i zua, alta noaptea,
vacul omului să ciuntă. Iară turtureaua23 ce aduce smochina aceia
iaste îngerul Domnului; aduce gânduri bune la inima omului de să
oscrăbeaşte de păcatele sale. Iar corbul24 ce aducea cărbunele, acela
iaste diavolul ce aduce necurăţia şi îndeamnă oamenii spre iubire de
argint şi spre toate a nepriitoriului lucruri. Iar cel de aur pom –
vrerea lui pre mult câştig, şi să strângă; că de vede că are argint
mult, el pohteşte şi aur să strângă şi nu are saţiu nici dinioară. Iar
şerpii, scorpiile, năprăcile25 acelea sânt munca de veci şi focul
nestins scumpilor şi nemilostivilor; că iubeşte omul şi nu se poate
sătura de ea dacă adună mult (...) ce-i ca şi marea ce nu se poate
umple de cele râuri ce cură întru ea.

Addenda zu Einhornparabel
oder die Parabel des Menschen mit mehreren Verfolgern
in rumänischen Handschriften

ZUSAMMENFASSUNG

Ähnlich als der Text von Hs.34, Bibliothek des Institutes für Sprachwissenschaften und
Geschichte der Literatur in Cluj-Napoca (schon erwähnt in Apulum, LI, 2014, p. 267, 291-292),

17
Aici lipseşte o parte de text, fie doar în transcrierea lui Florian Dudaş, fie chiar în ms.
18
M.P.: într-acele scorpii rele şi spurcate şi-l asurzi şerpele acel groaznic cu şueratul lui, ce
şuera asupra lui. Derept aceea peri nebunul.
19
M.P.: cămila.
20
M.P.: leul.
21
Glosat de F.D.: A duhului rău, a pierzanei.
22
M.P.: şoarecii aceia.
23
M.P.: turtureaua.
24
M.P.: corbul.
25
M.P.: şerpii şi năpârcele.
260 Cătălina Velculescu

haben wir in zwei Büchern von Florian Dudaş noch zwei weitere Handschriften (mit Texten die
hochwahrscheinlich von anderen Übersetzungen stammen) identifiziert.

Abrevieri bibliografice

DTR - Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1996
Dudaş 1986a - Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti medievale din Crişana, Editura Facla,
Timişoara, 1986
Dudaş 1986b - Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului, vol. II, Editura
Episcopiei Române a Oradiei, Oradea, 1986
Mareş 2004 - Alexandru Mareş, „Un apocrif religios puţin cunoscut din secolul al XVII-lea”, în
Limba română, LIII, 2004, nr. 1-2
Mareş 2005 - Alexandru Mareş, „Consideraţii pe marginea indicelui de cărţi oprite din secolul al
XVII-lea”, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. XXIII, 2005
Mareş 2012 - Alexandru Mareş, „O scriere imaginară: Păucenia lui Alexandru-vodă din Ţara
Moldovei”, în Diacronia, 2012
http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A488/pdf (accesare la 20 aprilie 2015)
Popa 1980 - Mircea Popa, Tectonica genurilor literare, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1980
Velculescu 2014 - Cătălina Velculescu, „Pilda inorogului sau pilda omului cu urmăritori multipli
în manuscrise româneşti”, în Apulum. Series Historia et Patrimonium, LI, 2014, p.
263-307

Cuvinte-cheie: Parabola inorogului, leu, cămilă, turturea, aspidă, şarpe, năpârcă, broască, şoarece,
corb, Kniga Izmaragd
Schlüsselwörter: Einhornparabel, Löwe, Kamel, Turteltaube, Aspis, Schlange, Kreuzotter, Frosch,
Maus, Rabe, Kniga Izmaragd

View publication stats