Sunteți pe pagina 1din 2

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal in

Compania Naţională Pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat si Recipientelor Sub Presiune - (CNCIR) SA, in
calitate de furnizor de formare profesionala conform prevederilor OG 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor,
colecteaza si prelucrează date cu caracter personal conform principiilor asumate in Politica privind prelucrarea datelor cu
caracter personal publicata la adresa http://www.cncir.eu/

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate în scopul participarii la programele de formare
profesională a adultulor solicitate de dvs., conform legii, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor
date (GDPR).

Informațiile care urmează a fi colectate şi ulterior prelucrate pot fi, in functie de specificitatea serviciului solicitat
urmatoarele: numele şi prenumele, CNP, semnatura, act de identitate, act de nastere, act doveditor al schimbarii numelui,
imagine (fotografie), adresa, telefon, e-mail, sex, naţionalitate, vârstă, locul de reşedinţă, nivelul de instruire, statutul pe
piaţa muncii, cont IBAN etc. Acestea urmează să fie colectate, numai după exprimarea acordului cu privire la aceasta. In
cazul in care refuzaţi furnizarea acestor date, CNCIR SA nu va putea presta sau furniza pentru dumneavoastră niciunul
dintre serviciile pe care le derulează.

Acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la prelucrarea acestora de către
CNCIR SA , precum şi posibila dezvăluire a acestora, potrivit legii, către:ISCIR, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale prin
Comisiile de Autorizare a Furnizorilor de formare Profesionala judetene si a Municipiului Bucuresti, în calitate de autoritati
de reglementare, precum şi către parteneri ai CNCIR SA cooptati in organizarea programelor de formare profesionala,
respectiv in scopul participarii la partea teoretica si/sau practica din cadrul cursului.

CNCIR SA va putea colecta şi stoca aceste informaţii în forme diverse (în forma scrisa, electronica etc.). Acestea vor fi
prelucrate si stocate pe perioada derularii serviciilor si indeplinirii obligatiilor prevazute prin legislatia in vigoare: OG
129/2000, PT CR8-2009, Ordinul nr. 130/2011 al ISS al ISCIR etc.

In legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și in baza condiţiilor specificate in GDPR, vă puteţi exercita oricare
dintre următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat cu privire la datele de identificare ale operatorului si la tipul prelucrarii ( art.13, art.14 GDPR);
Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate ( dreptul de acces, art. 15 GDPR)
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor ( dreptul de rectificare, art.16 GDPR)
Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal cu exceptia cazului cand prelucrarea este necesara pentru
respectarea unei obligatii legale ( art.17 GDPR)
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor ( art.18 GDPR)
Dreptul de a solicita transmiterea datelor personale catre un alt operator ( dreptul la portabilitate: art. 20 GDPR)
Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea ( art.21 GDPR)
Dreptul de a vă adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, catre CNCIR SA in atentia responsabilului cu protectia datelor
cu caracter personal ( e-mail: protectia.datelor@cncir.eu ) şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal in legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
CNCIR SA garantează că datele furnizate sunt prelucrare în condiţii de confidenţialitate şi stocate in conformitate cu
standardele de securitate impuse de legislaţia relevantă.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sufera modificari, va rugam sa ne informaţi cat mai curând posibil.

Declaraţie -acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Subsemnatul(a) __________________________________________________________, declar că am fost
informat(a) cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de
date care urmează să fie colectate şi prelucrate in vederea participarii la programul de formare
profesionala solicitat şi
 sunt de acord  nu sunt de acord

ca datele mele cu caracter personal furnizate catre CNCIR SA, să fie stocate, prelucrate şi utilizate în termenii
şi condiţiile enunţate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata stabilită de
aceasta.
Totodata declar ca
 sunt de acord  nu sunt de acord

ca CNCIR SA sa imi prelucreze datele de contact, respectiv tel, e-mail, fax, adresa, pentru a comunica periodic
date referitoare la organizarea cursurilor de formare profesionala a adultilor.
Data, Semnătura,