Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicaţii practice - IFRS

IFRS 1

Aplicareapentru prima dată a IFRS

Societatea GINGER S.A. aplică reglementările contabile naţionale (GAAP-urile), iar începând
cu 1 ianurie 20N3 societatea va trece la aplicarea IFRS-urilor. Cota de impozit pe profit 16%.
Se cunosc următoarele date:

1. cheltuielile asociate activităţii de dezvoltare de noi produse sunt în valoare de 256.000 lei, şi
sunt incluse în contul de profit şi pierdere în perioada în care aceste costuri sunt înregistrate,
respectându-se principiul prudenţei. Conform IAS 38 aceste cheltuieli se califică pentru
recunoaştere în bilanţ.

2. cheltuielile de finanţare aferente unor împrumuturi specifice în sumă de 887.000 lei au fost
recunoscute drept cheltuieli. Conducerea trebuie să aplice tratamentul prevăzut de IAS 23 şi să
capitalizeze costurile împrumuturilor care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei şi
producţiei de active pe termen lung.

3. societatea a utilizat rate de amortizare fiscală care sunt semnificativ diferite faţă de perioadele
de viaţă utile ale activelor. Amortizarea fiscală a fost mai mare decât amortizarea calculată în
funcţie de durata utilă de viaţă. Diferenţa de amortizare ar fi de 1.134.000 lei.

4. utilajul X are o valoare contabilă de 6.150.000 lei, și există o ajustare pentru depreciere în
sumă de 213.000 lei,nerecunoscutăîn contabilitate pentru că s-a aplicat tratamentul fiscal specific
GAAP.

5. cheltuielile cu reparaţiile aferente utilajului Y în sumă de 135.000 lei, au fost capitalizate în


costul activului cu toate că nu au majorat capacitatea acestuia de a genera beneficii economice
viitoare.

6. cheltuielile indirecte fixe de producţie au fost înregistrate în cheltuielile perioadei integral, fără
a se introduce o cotă-parte calculată raţional în costul stocurilor. Costurile fixe totale 7.815.000
lei, nivelul normal al activităţii 11.700 bucăţi, producţia efectiv obţinută 10.237 de bucăţi.

Să se stabilească modalitatea de retratare a datelor contabile la momentul aplicării pentru prima


dată a IFRS și să se întocmească Situația poziției financiare a societății la 31.12.20N2 după
trecerea la IFRS, pornind de la Situația poziției financiare a societății întocmită după GAAP la
31.12. 20N2.

Situația poziției financiare a GINGER SA


la 31.12.20N2 (GAAP)
GAAP
Specificaţie
(mii lei)
Active non-curente
Terenurişiechipamente 47.404
GAAP
Specificaţie
(mii lei)
Fond comercial 2.285
Active necorporale 5.141
Investiţiiînsocietăţileafiliate 2.045
Creanţeimobilizate 2.431
Investiţiiînsocietăţineconsolidate 872
Alteinvestiţiifinanciare 16.243
Total 76.421
Active curente
Stocuri 18.609
Creanţecomercialeşialtecreanţe 8.959
Creanţefinanciare 6.261
Investiţiifinanciarepetermenscurt 6.949
Numerar şi echivalente de numerar 2.530
Total 43.308
TOTAL ACTIV 119.729
Capital social 4.500
Rezerve de conversie 345
Rezerve din consolidare 1.208
Rezultatul din consolidare 1.271
Rezultatreportat 8.269
Interese care nu controlează 1.615
Total capital propriu 17.208
Creditebancare 15.886
Datorii din impoziteamânate 4.600
Datoriiprivindpensiile 16.061
Provizioane 17.510
Total datorii non-curente 54.057
Furnizorişialtedatoriicurente 35.735
Datoriicurente din impozitpe profit 230
Creditebancare – rate scadente 12.224
Dividende 275
Total datoriicurente 48.464
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII 119.729

REZOLVARE

Jurnalizarea operațiunilorce necesită retratare după politica contabilă IFRS


Nr.crt. Denumirea operațiunii Formula contabilă a Valoarea Observații
retratării după IFRS după GAAP
(Ordinul
1802/2014)
1. Rrecunoasterea ch de 203=1177 256000 GAAP-ch
dezvoltare cf IAS 38 in (614=4xx)
SPF 62x=4xx ale
perioadei reflectate
CPP
Cf IFRS se reflecta
in bilant
2. Capitalizarea costurilor 21x=1177 887000 666=168X
indatorării cf IAS 23
3. Diminuarea amortizarii in 281X=1177 1134000 6811=281X
acord cu IAS16 (valoarea
amortizarii contabile)
4. Cf IAS 36 deprecierea 1177=2913 213000 Nu s-a inregistrat
utilajului se recunoaste ajustarea pt
depreciere
5. Derecunoasterea ch 1177=213 135000 213=404
capitalizate cu reparatiile
confor IAS 16
6. CF IAS 2 includerea ch 1177=345 Cf fixe= 6xxx=3xxx
fixe de productie este 7815000*10237/11700 7815000
limitata in cost, limitata la =6837791 345=711 7815000
nivelul capacitatii normale Diferenta= 977209
de productie
7. Inregistrarea datoriei de 1177=4412 152286 -
impozt amanat

Determinarea diferențelor temporare pentru calculul impozitelor amânate(Iias 12)


Nr.crt. Structuri contabile Diferența între DTI DTD
GAAP și IFRS
1. Active necorporale VC=256000>0=VF 256000
2. Active corporale VC=887000>0=VF 887000
3. VC>VF 1134000
4. VC conf IFRS 213000
6150000-213000=
VF-6150000
VC<VF
5. VC cf IFRS=0 135000
VF = 135000
VC<VF
6. Stocuri VC cf IFRS 977209
6837791
VF-78155000
VC<VF0
TOTAL 2277000 1325209

DTI-genereaza DATORIE de impozit amanat 2277000*0.16=364320


DTD-Ccreante de impozit aminat= 212033,4
Presupunem ca se admit compensarile la nivelul impozitului pe profit curent exigibil, in
consecinta se va recunoaste datoria neta de impozit amanat in suma de 152286,56 lei.
Situația poziției financiare a GINGER SA
la 31.12.20N2 după trecerea la IFRS
Efectul trecerii
GAAP la IFRS IFRS
Specificaţie
(mii lei) (retratări) (mii lei)
mii lei
Active non-curente
Terenuri şi echipamente 47.404 +887+1134-213- 46809
135= 1673
Fond commercial 2.285 2285
Active necorporale 5.141 +256 5397
Investiţii însocietăţile afiliate 2.045 2045
Creanţe imobilizate 2.431 2431
Investiţii însocietăţi neconsolidate 872 872
Alte investiţii financiare 16.243 16243
Total 76.421 -339 76082

Active curente
Stocuri 18.609 -977 17632
Creanţecomercialeşialtecreanţe 8.959 8.959
Creanţefinanciare 6.261 6.261
Investiţiifinanciarepetermenscurt 6.949 6.949
Numerar şi echivalente de numerar 2.530 2.530
Total 43.308 -977 42331
TOTAL ACTIV 119.729 952 120681
Capital social 4.500 4.500
Rezerve de conversie 345 345
Rezerve din consolidare 1.208 1.208
Rezultatul din consolidare 1.271 1.271
Rezultatre portat 8.269 800 9069
Interese care nu controlează 1.615 1.615
Total capital propriu 17.208 1808
Creditebancare 15.886 15.886
Datorii din impozite amânate 4.600 +152 4.752
Datorii privind pensiile 16.061 16.061
Provizioane 17.510 17.510
Total datorii non-curente 54.057 152 54.209
Furnizori şi alte datorii curente 35.735 35.735
Datorii curente din impozit pe 230 230
profit
Credite bancare – rate scadente 12.224 12.224
Dividende 275 275
Total datoriicurente 48.464 952 48.464
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII 119.729 952 120681
Deschiderea contului 1177
D C
213000 256000
135000 887000
977209 1134000
152287
Rd=1477496 Rc=2277000
Sc=799504