Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI

NR. 17

ZID DE SPRIJIN DIN PIATRA BRUTA

PROIECT NR. 03 / 2019

,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ DC83, DC61A ȘI ZONA ARĂNEȘ ÎN COM. CONOP,


JUDEȚUL ARAD”
1. OBIECT
Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea lucrarilor de consolidare a terasamentelor prin
execuția zidurilor de sprijin.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se va utiliza pentru execuția zidurilor de sprijin din piatra bruta.

3. REFERINȚE
3.1. Standarde, normative:
 SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calității. Cerințe
 pct.7.1 Planificarea realizării produsului;
 pct.7.5.1 Controlul producției și al furnizării de servicii.
 Proiectul de execute cu datele de execute aferente.
 Caietele de sarcini de lucrări.
 CP 012/1-2007: Cod de practica pentru producerea betonului
 SR EN 12620 +A1: 2008 - Agregate pentru betoane
Norme metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de
circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public și/sau pentru
protejarea drumului/2002
3.2. Documente:
PS 423 - Controlul documentelor
PS 424 - Controlul înregistrărilor
PS 830 - Controlul produsului neconform
PS 852 - Acțiuni corective
PS 853 - Acțiuni preventive
PO 710 - Realizarea produsului, controlul producției
PO 752 -Validarea proceselor
PO 753 - Trasabilitate, identificare, păstrare, livrare

4. TERMINOLOGIE ȘI1 ABREVIERI

4.1 Terminologie
Conform SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și
vocabular.
4.2 Abrevieri
DG- director general
RM - reprezentantul managementului pentru smc
RMC- responsabil cu managementul calității
SD- șef șantier
smc - sistem de management al calității
CQ - control calitate

5. RESPONSABILITAȚI
Directorul general- raspunde de aprobarea și aplicarea prezentei proceduri.
RM -răspunde de verificarea și mentenanța prezentei proceduri.
RMC- răspunde de conformitatea prezentei proceduri și de implementarea prevederilor smc.
Șef șantier:
- răspunde de realizarea procesului de producție;
- clarificarea și punerea sub control a relațiilor de colaborare cu responsabilii
proceselor conexe, care concura indirect la realizarea produsului;
- este responsabil de atingerea obiectivelor stabilite.
Responsabil CTC
- răspunde de întocmirea prezentei proceduri;
- verifică respectarea prevederilor din norme cu privire la frecvența și natura
încercărilor obligatorii pe agregate;
- identifică neconformitățile, informează ierarhic și propune luarea de măsuri de
tratare a produsului neconform;
- asigura punerea sub control a produselor identificate ca neconforme.
Întregul personalul - răspunde pentru respectarea prevederilor prezentei proceduri in etapele
in care intervin.

6. PROCEDURA
6.1. Generalități:
Execuția lucrărilor comportă următoarele operațiuni:
 execuția platformei de lucru;
 execuția săpăturii;
 execuția fundației;
 execuția drenurilor;
 execuția hidroizolației;
 execuția zidăriei din piatra bruta.

6.2 . Descrierea operatiunilor


Execuția platformei de lucru
Platforma de lucru va fi amplasata conform proiectului, având dimensiunile din proiect și va fi
realizata din balast sau piatra sparta.

Execuția săpăturii și sprijinirea malurilor săpăturilor


Sapatura se face pe tronsoane alternante de maxim 6 m lungime, in ordinea stabilită prin proiect.
Săparea pământului se executa mecanizat și manual, necesitând și sprijinirea malurilor pentru
evitarea posibilităților de declanșare a unor fenomene de instabilitate. Sprijinirile pot fi din lemn sau
metalice și se executa odată cu săparea.
În pământuri cu infiltratii de apa sprijinirile se executa continuu cu dulapi verticali suprapuși (al
doilea rând de dulapi se suprapune peste rosturile primului rând de dulapi) sau cu palplanșe, astfel
încât sa se formeze un perete etanș.
Când executarea săpăturile implica dezvelirea unor rețele subterane existente (apa, gaze,
electrice, etc.) ce rămân in funcțiune, trebuiesc luate masuri de protejarea acestora împotriva
deteriorării. Daca aceste rețele nu se cunosc și apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri
lucrările și se va anunța beneficiarul pentru a lua masurile necesare.
La terminarea săpăturii se va întocmi un proces verbal de verificare a cotei de fundare și a
naturii terenului de fundare.

Betonarea
In cazul fundațiilor din beton, betonarea acestora se face imediat după terminarea săpăturilor,
turnându-se aderent la pereții săpăturii rezultate.
Turnarea betonului de clasa prevăzută in proiect se realizează fără întrerupere, in straturi de 20-
50 cm.
Turnarea betonului in elementele de suprastructura se face dupa verificarea cofragului, a cotelor
de turnare si pozitia armaturii, daca este cazul.

Executia drenului
Ca material drenant se folosește piatra bruta și balastul nisipos. Piatra bruta trebuie sa provină
din roci fără urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica, sa aibă o structura compacta,
sa fie rezistente la îngheț-dezgheț.
Piatra bruta va avea forma neregulata, așa cum rezulta din cariera, având dimensiunea minima
de cel puțin 100 mm și o greutate care sa nu depășească 15 kg/buc.
Cunetele drenurilor se vor descarcă prin barbacane.
Piatra bruta se va așeza manual in dren. Simultan cu execuția zidăriei uscate de piatra bruta se
va realiza umplutura de pământ, in straturi orizontale, care se va compacta (grad de compactare de 95 -
98 %). Verificarea și recepția lucrărilor la drenuri se va face pe parcursul executării lucrărilor,
încheindu-se procese verbale parțiale de lucrări ascunse.

Execuția hidroizolațiilor
Stratul suport al hidroizolației trebuie sa nu prezinte proeminente mai mari de 2 mm, după
decofrare. Suprafața se netezește prin ruperea proeminentelor cu dalta și ciocanul.
Pe suprafața suport pregătită ca mai sus, se aplica straturile de bitum tăiat. Stratul hidroizolant se
va aplica pe timp uscat și la o temperatura a suprafeței suport mai mare de + 50 C.
Se recomanda ca procesul de execuție a hidroizolației sa se organizeze astfel încât stratul de
protecție sa se aplice in aceeași zi.

6.3. Materiale utilizate


Apa - trebuie sa îndeplinească condițiile standardelor in vigoare daca nu provine din rețeaua
publica.

Cimentul - Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin rețeta la betonul
specificat in proiectul de execuție.
Agregatele - La prepararea betoanelor monolite se va utiliza balast, nisip, pietriș, care trebuie sa
corespunda calitativ prevederilor SR(EN)13242: 2002+A1:2008.

Betoane
Betonul simplu - Calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant in funcție de condițiile
de lucru și de sarcinile la care este supus.
Compoziția betonului se stabilește pe baza de încercări preliminare, folosindu-se materialele
aprovizionate.
La stabilirea rețetei se va ține seama de capacitatea și tipul betonierei, de umiditatea agregatelor,
iar pe timp friguros se va ține seama de temperatura materialelor componente și a betonului.
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Folosirea plastifianților, antrenatorilor de aer, etc., se admite numai cu aprobarea beneficiarului.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum și după fiecare schimbare de stare atmosferica.
În timpul turnării trebuie asigurat ca betonul sa umple complet formele in care este turnat,
pătrunzând in toate colturile și nelăsând locuri goale.
Betonul adus in vederea turnării nu trebuie sa aibă agregatele segregate, in perioada dintre
preparare și turnare se interzice adăugarea de apa in beton.

Piatra
La execuția zidăriei se va folosi piatra provenita din roci cu structura omogena, compacta. Nu se
admite folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase. Pentru execuția zidurilor uscate se va folosi
numai piatra de cariera. Se recomanda ca piatra sa fie extrasa înaintea iernii care precedă punerea ei in
lucru.
Forma pietrei brute este neregulata. apropiata de cea paralelipipedica.
Condițiile de calitate pe care trebuie sa le sa le satisfacă piatra sunt următoarele: piatra trebuie sa
fie dura, având marca minimum 100, negeliva, prezentând muchii vii la cioplire și dând un sunet clar
la lovire cu ciocanul, nu se admit crăpături, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii minerale care
se dezagrega ușor.

6.4 Verificarea lucrărilor în timpul execuției


Platforma de lucru
 respectarea elementelor geometrice in plan și profil transversal;
 realizarea platformei cu materiale corespunzătoare (prevăzute in proiect);
 semnalizarea punctului de lucru.
Saparea și sprijinirea malurilor săpăturii
 se va verifica in raport cu prevederile proiectului;
 poziție in plan;
 dimensiunea fundațiilor;
 masurile de protecția muncii, de siguranță a circulației;
 verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fișele tehnologice;
 concordanța intre situația reala pe teren și datele tehnice prevăzute in proiect.
Betonarea fundației
 verificări atât la betonul proaspăt cat și la cel întărit;
 realizarea vibrării betonului;
 temperatura betonului proaspăt care la punerea in opera trebuie sa fie mai mare de
5°C;
 calitatea betonului proaspăt - prin recoltări de probe;
 lucrabilitatea betonului;
 la stația de betoane se ia cate o proba pe schimb și tip de beton;
 calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia ținând cont de concluziile analizei
efectuate asupra rezultatelor, probelor de verificare a clasei;
 se va urmări și durata maxima de transport a betonului funcție de temperatura și
calitate.
6. INREGISTRARI
Rapoarte de încercare materiale.
Proces verbal de recepție calitativa pe faze de lucrări.
Declaratii de conformitate pentru materiale.

PROIECTANT, ÎNTOCMIT,
S.C. VIADUCT S.R.L. ING. RADU NECULAE

S-ar putea să vă placă și