Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi B.M.T. România S.R.L.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Iași, B-dul Chimiei 6


Iași, B-dul D. Mangeron 41 Tel./Fax: +40-232-237810
Tel./Fax: +40-232-230009 e-mail: info@bmtaerospace.com
e-mail: decanatsim@tuiasi.ro
Nr. …../………………….. Nr. …../…………………..

Convenţie - cadru privind desfăşurarea stagiului de practică

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:


Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,
(denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de dl. conf. univ. dr. ing. Ioniță
Iulian în calitate de Decan.
Adresa organizatorului de practică: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iași, 700050,
e-mail: decanatsim@tuiasi.ro, telefon: +40-232-702 100.

Societatea comercială / Compania / Regia B.M.T. România S.R.L. (denumită în continuare


partener de practică), reprezentată de ……...........………………………………………, în calitate
de ..................................... .
Adresa partenerului de practică: B-dul Chimiei 6, Iași, e-mail: info@bmtaerospace.com, telefon:
+40-232-237810.
Adresa unde se va desfăşura stagiul de practică: B-dul Chimiei 6, Iași.

Art. 1:Obiectul convenţiei-cadru


(1) Convenţia-cadru stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a stagiului de practică
pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor care vor fi aplicate în
acord cu specializarea universitară urmată de practicanţi.
(2) Stagiul de practică este realizat de practicanţi în vederea dobândirii competenţelor
profesionale.
(3) Pentru buna desfăşurare a conlucrării între instituţii, ambii parteneri vor desemna câte un
responsabil cu stagiul de practică, persoane cuprinse în Anexa la prezenta Convenţie.
Art. 2: Statutul practicanţilor
Practicanţii rămân, pe toată durata stagiului de practică, studenţi al instituţiei de învăţământ
superior.
Art. 3: Durata şi desfăşurarea stagiului de practică
(1) Stagiul de practică va avea durata de ……… ore
(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la ...................... până la......................
Art. 4: Responsabilităţile practicantului
(1) Practicanţii au obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de
lucru stabilit şi să execute activităţile specificate.
(2) Pe durata stagiului, practicanţii respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de
practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă
dreptul de a anula convenţia-cadru.
(3) Practicanţii au obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi
le-au însuşit de la reprezentantul partenerului de practică.
(4) Practicanţii se angajează să nu folosească, în niciun caz/mod, informaţiile la care au acces pe
perioada stagiului, despre partenerul de practică sau clienţii săi, exceptând situaţia în care există un
acord suplimentar de colaborare.
Art. 5: Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un reprezentat legal pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariaţii proprii, ce va monitoriza şi evalua activitatea acestora.
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant/ţi, reprezentantul legal va contacta
reprezentantul organizatorului de practica, ce va aplica sancţiuni conform regulamentului de
organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.
(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicanţilor
instructajul cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a
practicanţilor şi va comunica regulile de prevenire asupra riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practică pune la dispoziţia practicanţilor toate mijloacele necesare pentru
dobândirea competenţelor.
Art. 6: Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic, responsabil cu planificarea,
organizarea şi supravegherea desfăşurării practice. Cadrul didactic responsabil , împreună cu
responsabilul desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
(2) Organizatorul de practică face selecţia viitorilor practicanţi, asigură evaluarea activităţii
acestora în acord cu recomandările Partenerului.
Art. 7: Prevederi finale
(3) Prezenta Convenţie se încheie pe o perioadă de ……… ani.
(4) Prezenta Convenţie este valabilă pentru un număr de …… studenţi practicanţi, cuprinşi în
tabelul din Anexa.
(5) Prezenta Cconvenţie este valabilă pe perioada Stagiului de practică/pregătirea proiectului de
licenţă, în conformitate cu Calendarul Universitar sau alte perioade convenite între Parteneri

Redactat în …… exemplare la data de...............


Data …………
Organizator de practică................................................................................ Partener de practică
Rector / Decan
Reprezentant
Anexă la Convenţia cadru

A.1 Persoanele cu responsabilităţ desemnate de organizatorul de practică şi şi partenerul


de practică
(1) Persoana care va avea responsabilitatea din partea partenerului de practică):
Dl/Dna................................................................................................................................................
Funcţia...............................................................................................................................................
.
Telefon.................................Fax..................................E-
mail............................................................
(2) Cadrul didactic responsabil cu urmărirea stagiului de practică din partea organizatorului de
practică:
Dl/Dna......................................................................................................................................
Funcţia .....................................................................................................................................
Telefon.................................Fax..................................E-mail.....................................................

A.2 Tabel nominal cu studenţii cuprinşi în Stagiul de practică la Partenerul de practică pe


durata prezentei Convenţii

N Nume Prenume Date Date de Observaţii


r. identificare contact (tel. E-
crt mail)

A.3 Conţinutul raportului privind stagiul de pregătire practică


(1) Fiecare student – practicant va fi evaluat periodic de responsabilii
Organizatorului/Partenerului. Evaluarea va fi consemnată într-o formă stabilită de comun acord. Vor
fi evaluate competenţele profesionale şi comportamentul (disciplină, punctualitate, etc.).
(2) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicanţii vor prezenta un caiet de
practică care va cuprinde:
a. activităţile desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
b. competenţele exersate;
c. observaţii personale privind activitatea depusă.