Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE ACŢIUNE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CARIEREI DIDACTICE

DE CE AM URMAT O CARIERĂ DIDACTICĂ?


Principalul motiv pentru care am urmat cariera didactică presupune impactul pe care această profesie îl are în dinamica socială. 1
Au fost mai mulți factori importanţi în alegerea carierei didactice,dintre aceştia pot enumera:
1. Factori pragmatici:
 vacanţele prelungite de care beneficiază cadrele didactice;
 faptul că profesia didactică oferă o bună securitate a locului de muncă;
 uşurinţa cu care se obţine acest loc de muncă, odată ce ai calificarea necesară;
2. Factori sociali:
 sprijinul pe care profesia didactică îl oferă la progresul societăţii;
 faptul că este social meritoriu să ai o astfel de profesie;
 profesia didactică presupune o considerabilă varietate şi provocare, pot fi predate o varietate mare de subiecte;
3. Factori legaţi de activitatea cu copiii:
 şcolile sunt locuri de muncă plăcute;
 activitatea de predare în sine este un demers plăcut;
 plăcerea oferită de activitatea cu o categorie specifică de vârstă (copiii);
 dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes;
4. Factori extrinseci:
 încurajarea provenită de la alte persoane pentru a urma cariera didactică;
 în viziunea unora dintre cei intervievaţi cariera didactică devine o trambulină pentru alte cariere;
5. Factori subiectivi:
 experienţele anterioare ca elev au generat dorinţa de a fi profesor;
 pasiunea pentru domeniul care urmează să fie predat;

Cele mai realiste motive pentru a urma astăzi o carieră didactică sunt: autonomia muncii oferită de către profesiunea didactică; timpul liber,
vacanţele; securitatea locului de muncă; garantarea unui echilibru între viaţa profesională şi viaţa privată; dorinţa de a lucra cu copiii; dorinţa de a
preda; exercitarea unei meserii în serviciul public.

MOTIVELE ACTUALE PENTRU CARE AȘ PĂRĂSI PROFESIA DIDACTICĂ:


1. Salariul necorespunzător (motivaţia financiară);
2. Birocratizarea activităţilor presupuse de meseria de profesor (prea multe „hârtii” pe care trebuie să le facă);
3. Lipsa de apreciere adecvată din partea societăţii
4. Lipsa de motivaţie a elevilor şi a părinţilor pentru actul instructiv-educativ;
5. Schimbările frecvente ce se petrec la nivelul sistemului de învăţământ.

PLAN DE ACŢIUNE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CARIEREI DIDACTICE 2

SCOPUL OBIECTIVELE STRATEGIILE DE RESURSELE BARIERELE


REALIZARE
 participarea la lucrul în grup;
 organizarea de activităţi cu diferite clase
şcolare; Participarea la lecții și Spaţiul, resursele Disponibilitatea
1. Consolidarea
 favorizarea, stabilirea unor acorduri înăuntrul mese rotunde în cadrul de care dispune o relativă în colaborare
competenţe de
instituţiei şcolare; Cercurilor Pedagogice clasă, o şcoală; cu colegii profesori
organizare
 organizarea timpului, spaţiului, resurselor de și Comisiilor în realizarea unor
instituţională
care dispune o şcoală; Metodice proiecte de interes
 colaborarea cu alţi profesori în realizarea unor comun
proiecte de interes comun;
 amenajarea clasei de elevi pentru a o
transforma într-un mediu plăcut de învăţare;
 gestionarea spaţiului, timpului, resurselor de Studiul individual și Site-uri Lipsa timpului
care dispune pentru a le pune în slujba aplicarea celor mai noi educaționale, cărți necesar aprofundării.
2. Aprofundarea
scopurilor educaţionale vizate; idei psiho-pedagogice de specialitate,
competenţelor de
 corelarea diferitelor tipuri de activităţi şi în activitatea la clasă bloguri etc... Insuficientele resurse
organizare a clasei
orientarea în direcţia atingerii scopurilor financiare necesare
de elevi
educative vizate; achiziționării
 realizarea diferitelor tipuri de activităţi în cărților,
slujba rezolvării nevoilor reale ale elevilor; abonamentelor la
anumite sit-uri etc...
 asuma responsabilităţi; Lecții atractive la
 formarea elevilor pentru a-şi asuma clasă. Mese rotunde. Lipsa timpului
responsabilităţi; necesar aprofundării.
 provocarea motivaţiilor, intereselor de Ore deschise în cadrul Materiale și sarcini
cunoaştere, curiozitatea elevilor; Comisiilor Metodice. didactice atractive.
 favorizarea stabilirii unor relaţii cu caracter Programa școlară
3. Dezvoltarea interpersonal între elevi; Schimburi de Spaţiul, resursele stufoasă, ce nu lasă
competenţelor de  stabilirea unui climat plăcut, stimulativ în sala experiență între elevii de care dispune o mult timp la
relaţionare de clasă; din clase diferite, între clasă, o şcoală; dispoziția cadrului
 interacţiunea cu uşurinţă cu colegii săi; cadrele didactice din didactic...
școală. 3
 realizarea și utilizarea listelor de verificare Diverse activităţi Lecții atractive la
pentru identificarea diverselor modalităţi şi complexe, bogate în clasă.
stiluri de învăţare ale elevilor; stimuli precum şi
 utilizarea metodologiilor, strategiilor şi diferite situaţii de Spaţiul, resursele
4. Actualizarea și
mijloacelor didactice în funcţie de stilurile de instruire pentru a de care dispune o
aprofundarea
învăţare ale elevilor; stimula realizarea clasă, o şcoală;
competenţe
obiectivelor în funcţie
psihopedagogice
de capacităţile fiecărui Site-uri
elev; educaționale, cărți
de specialitate,
bloguri etc...
 identificarea şi compararea diferitelor metode Cursuri de Cursuri
didactice; perfecționare menite postuniversitare de
 alegerea metodelor în funcţie de stilul de să exemplifice tip Master Lipsa timpului
învăţare al elevilor; modalitățile de necesar aprofundării.
5. Actualizarea și  operarea cu diferite metode şi strategii pentru a utilizare a diferitelor Cursuri de
aprofundarea satisface diferitele nevoi; instrumente pentru perfecționare
competenţelor  managementul timpului în funcţie de ritmul elevii cu nevoi continuă
didactico - elevilor; speciale;
metodologice  identificarea şi aplicarea schimbărilor potrivite (de a utiliza Site-uri
itinerariului didactic urmărit; capacităţile acestor educaționale, cărți
elevilor pentru a de specialitate,
forma altele noi); suporturi de curs,
etc...
 perceperea dimensiunii europene a procesului
6. Formarea de învăţare şi predare;
competenţelor de  stabilirea contactelor cu alte ţări pentru Găsirea celor mai Schimburi de Resurse de timp și
tip european realizarea unor programe de mobilităţi; bune oportunități experiență între țări financiare
 cunoaşterea instituţiilor europene implicate în pentru a opera ca în scopul de a insuficiente.
procesul de învăţare şi predare; mediator între spaţiul compara modele de
 cunoaşterea programele europene privind european şi cel local organizare a
procesul de învăţare şi predare; în timpul proceselor sistemelor Insuficienta
 cunoaştera organizarea sistemelor şcolare din de predare şi învăţare educaţionale din disponibilitate a
alte ţări europene; diferite ţări cadrelor didactice în
 cunoaşterea modalităţilor de structurare, în alte europene. elaborarea unor 4
ţări europene, a disciplinei pe care o predă; proiecte europene...
 cunoaşterea metodologiei didactice utilizată în
alte ţări europene privind disciplina sa precum Proiecte europene.
şi privind alte domenii;
 găsirea şi utilizarea de instrumente de
reglementare şi eficientizare a activităţilor
educaţionale oferite de Comisia Europeană
 identificarea dificultăţilor şi obstacolelor (de la
nivel politic, instituţional, economic şi cultural)
care stau în calea atingerii dimensiunii
europene a predării şi învăţării
 realizarea legăturii dintre contextul european şi
cel local în procesele de predare şi învăţare

S-ar putea să vă placă și