Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “Apor Peter”, TG. Secuiesc


Domeniul de pregătire de bază: Tehnician în activități de comerț
Clasa: a-XI-a,
Modul: Consiliere și orientare
Profesor : Csavar Magda
An şcolar 2018 - 2019
Data: 09. 05. 2019

TITLUL LECŢIEI : Igienă mintală


Subiectul: Cauzele şi efectele consumului de droguri
Durata: 50 minute;
Loc de desfăşurare: Sala de clasă;

Scop:
- promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, prin formarea unui stil de viaţă sănătos şi prevenirea comportamentelor de risc pentru
sănătate.

Obiective operaţionale: elevul trebuie să fie capabil:


O1. să enumere substanţe şi produse cunoscute sub denumirea de droguri
O2. să prezinte aspecte privind efectele unor droguri, în plan social, fizic şi psihic, pe termen scurt şi lung;
O3. să exemplifice cauze ale consumului de droguri în cazul tinerilor;
O4. să prezinte modalităţi pozitive în care pot fi abordate următoarele situaţii de risc: fumatul/ consumul de băuturi alcoolice / droguri ca
influenţă venită din partea părinţilor, a prietenilor, ori din teribilism, curiozitate, sau ca modalitate de răspuns la o situaţie dificilă de tipul
eşecului şcolar.

Resurse procedurale:
- metode şi procedee didactice: conversaţia, demonstraţia, observaţia dirijată;
- material didactic: cărți de specialitate, planșe, fișă de lucru, fișe documentare,
- mijloace de învăţământ: proiector;
Forme de organizare a activităţii:
- individual;
- cu clasa întreagă;

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Momentul lecţiei Timpul Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de Evalua
crt profesorului elevului materiale procedurale organi- rea
zare a
activităţii
1 Organizarea clasei; 5 minute Salutul către elevi. - comunică Catalogul -conversaţia Frontal Obser-
Asigurarea condiți- S-a făcut prezența din absenţa; clasei vare
ilor didactico - catalog; -se pregătesc curentă,
materiale, stabilirea -notează absenţii; pentru lecţie ;
prezenței; Asigurarea condiţiilor Evalua-
psihodidactice de re orală.
începere a lecţiei
(stabilirea liniştii şi
captarea atenţiei)
2 Pregătirea activităţii 10 - printr-o conversaţie - elevii sunt Cărți de -conversaţia Frontal Obser-
de învăţare minute introductivă este atenți și răspund specialitate, vare
prezentată noua temă, la întrebările curentă,
- Elevii trebuie să profesorului, Proiector,
numească ceea ce le
vine în minte în
legătură cu termenii
daţi: un cuvânt / o
propoziţie scurtă.
(termeni posibili:
dependenţă,
inconştienţă, iluzie,
durere, boală, moarte,
familie...)
3 Anunţarea temei și a 2 minute - se prezintă titlul - elevii sunt - planșe Frontal Obser-
obiectivelor lecţiei atenți și ascultă vare
- Astăzi vom discuta profesorul curentă,
despre motivele care îi
fac pe unii oameni să
consume droguri, mai
ales pe cei tineri şi pe
copii, şi vom încerca să
vedem cum am putea
face faţă unor astfel de
situaţii periculoase.
4 Comunicarea noilor 20 Profesorul pe baza - elevii - conversaţia,
cunoștințe și dirijarea minute planșei pregătită realizează - fise de - Obser-
învățării enumeră drogurile și sarcina primită. documentar demonstraţia Frontal vare
efectele acestora asupra e, ; curentă,
sănătății și igienei -observația
mintale. Întrebă pe - planșe, dirijată; Evalua-
elevi după opinia lor: re orală.
De ce este importantă - studiu de
prevenirea primară a caz,
consumului de droguri? -
Ce înţelegem prin metoda
dependenţă, toleranţă, cubului,
stare de sevraj
Ce înseamnă - metoda
prevenirea primară, turul
prevenirea secundară şi galeriilor.
prevenirea terţiară?
După ce elevii au
exprimat opiniile
fiecare grupă primeşte
o coală filpchart pe care
sunt scrise mai multe
enunţuri privind
cauzele consumului de
droguri; elevii trebuie
să găsească aspecte
pozitive în legătură cu
situaţia respectivă,
soluţii în ceea ce
priveşte modul de a
trece peste acestea.
5 Fixarea cunoștintelor 10 - aprecieri privind Elevii realizează Fișă de - conversaţia Sumativ Obser-
noi insușite; minute activitatea grupelor organigrama pe lucru vare
-elevii desemnaţi cu planșe primite. curentă,
Evaluarea evaluarea şi raportarea
vor prezenta rezultatele Evalua-
Feed-back activităţii propriei grupe re orală.
şi aduc completări dacă
este cazul,
-profesorul va interveni
cu completările
necesare şi va rezolva
eventualele probleme,
-vor fi prezentate
rezultatele pe grupe
conform criteriilor din
fişele de evaluare.

Fiecare grupă este alcătuită din 5 elevi iar fiecare elev are câte o sarcină specifică: unul notează, unul va fi raportor, altul va cronometra
pentru a se încadra în timp, altul va monitoriza modalitatea de lucru în echipă iar altul va fi atent la prezentarea fiecărei echipe pentru a depista
eventualele greşeli sau pentru a completa informaţiile.

Fiecare grupă va primi sarcini specifice

Grupa 1:
Mulţi tineri încep să fumeze pentru că şi părinţii lor fumează. Ori încep să bea pentru că văd că uneori tata întrece măsura în această privinţă.
Dacă vrem să fim ca ei, există multe alte privinţe în care i-am putea copia. Iată câteva exemple de astfel de lucruri bune:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Grupa 2:
Mulţi copii încep să fumeze ori să consume băuturi alcoolice deoarece cred că acesta este un mod de a te distra cu prietenii.
Iată cum te poţi distra cu prietenii, fără să fumezi sau să consumi băuturi alcoolice:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Grupa 3:
De cele mai multe ori, un prieten este cel cate te convinge că nu ţi se întâmplă nimic rău dacă fumezi şi tu, şi că dacă nu o faci, ceilalţi vor
considera că eşti un fricos.
De fapt, o astfel de persoană nu îţi este prieten.
Iată cum arată un prieten adevărat:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Grupa 4:
Curiozitatea este dorinţa firească de a afla/ vedea/ încerca/ cunoaşte noi lucruri, evenimente, fenomene.
Curiozitatea este un lucru bun; din curiozitate descoperim lumea, învăţăm mereu lucruri noi.
Este bine să fii curios, doar că unii au curiozităţi în ceea ce priveşte ţigările, alcoolul sau drogurile.
Iată câteva lucruri bune pe care, din curiozitate, am dori să le aflăm, ori să le cunoaştem:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și