Sunteți pe pagina 1din 3

RÂNDUL I

Evaluare finală la limba şi literatura română


Semestrul I – clasa a VII-a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (48 de puncte) Citește textul:

« Ş-atâta haz a făcut Vodă Mihai pentru răspunsul meu, că m-a bătut iar pe umăr şi
şi-a adus aminte şi de oala cu vin roş pe care i-am plătit-o patru parale – şi râzând, a
poruncit să vie slujbaşul care să meargă cu mine; şi subt ochii lui, pe loc, s-a scris poruncă
tare, -- şi când am încălicat de la han [...] ş-am purces înapoi, el se uita zâmbind de la
fereastra deschisă şi-şi mângâia barba...
Iaca de ce trebuie să vă uitaţi ca la un lucru rar la calul meu cel roib, pintenog de
trei picioare: pentru că aista-i moştenire din iapa lui Vodă. Şi când rânchează el şi râde,
parcă ar avea o amintire din alt veac şi din acele zile ale tinereţii mele. După asta puteţi
cunoaşte ce fel de om sunt eu! Ş-acuma să mai primim vin în ulcele şi să încep altă istorie
pe care de mult voiam să v-o spun...”
(Mihail Sadoveanu, Iapa lui Vodă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Scrie câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor înapoi, tinereţii, să încep. 6p
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului istorie (trei derivate). 6p
3. Explică modul de formare al cuvintelor: slujbașul și Vodă Mihai. 6p
4. Precizează conjugarea, modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate în textul dat. 6p
5. Transcrie, din textul dat un substantiv în cazul acuzativ și unul în cazul genitiv și precizează funcția lor
sintactică. 6p
B.
1. Precizează modul de expunere folosit în text. 3p
2. Numeşte personajul din text. 3p
3. Scrie, în 30 – 50 cuvinte, rezumatul fragmentului dat. 12p

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte în care să argumentezi că fragmentul citat aparține
genului epic. Vei avea în vedere: numirea a minim 2 trăsături, ilustrarea lor cu exemple/ citate, prezentarea
pe scurt a unui personaj, respectarea limitelor de spațiu indicate.
NOTĂ :
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitate, coerență, stil și vocabular, ortografie,
punctuație, așezarea corectă în pagină, lizibilitate).

 Lucrează cu atenție!
 Recitește-ți lucrarea!
RÂNDUL II
Evaluare finală la limba şi literatura română
Semestrul I – clasa a VII-a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (48 de puncte) Citește textul:

(...) ”Şi câte şi câte lucruri care m-au înfiorat şi m-au bucurat ! Pe toate le-am văzut. Totuşi
niciunul nu m-a mişcat aşa de mult, frate dragă, ca locul – numai locul a rămas – unde odată era şcoala.
Acolo am intrat în freamatul de copii cu teamă şi cu bucurie în întâia dimineaţă, când m-a adus tata
de mână; acolo era un păr care făcea pere aşa de bune, din care Domnu ne dăruia de gustare câte două la
începutul fiecărei vacanţe; acolo era curtea unde înălţam iarna uriaşi de zăpadă, la capul cărora ne suiam cu
scara, să le punem pipe în gură şi carbuni în locul ochilor; acolo multe lucruri s-au petrecut, prietine, – şi,
de-acolo pornind, simt că iar mă cuprinde înduioşarea şi iar am să-ţi vorbesc şi în această scrisoare de
domnu Trandafir.
Era un om bine făcut, puţin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini. Când zâmbea, se arătau
sub mustaţa tunsă scurt nişte dinţi lungi, cu strungă la mijloc. Când ne învăţa cum să spunem poeziile
eroice, vorbea tare şi înălţa în sus braţul drept; când cântam în cor, lovea diapazonul de colţul catedrei, îl
ducea repede la urechea dreaptă, şi, încruntând puţin din sprîncene, dădea uşor tonul: laaa ! – iar băieţii
răspundeau într-un murmur subţire, şi aşteptau cu ochii aţintiţi la mâna lui, care dintr-odată se înălţa.
Atunci izbucneau glasurile tinere, într-o revărsare caldă. Când trebuia câteodată, sâmbăta dupa amiază, să
ne cetească din poveştile lui Creangă, ne privea întâi blând, cu un zâmbet liniştit, ţinând cartea la piept, în
dreptul inimii, – şi în bănci se făcea o tăcere adâncă, ca într-o biserică (...).”

Mihail Sadoveanu, Domnu Trandafir

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Scrie câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor întâia, dăruia, caldă. 6p
2. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului zâmbet (trei derivate). 6p
3. Explică modul de formare al cuvintelor: înduioșarea și câteodată. 6p
4. Precizează conjugarea, modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate în textul dat 6p
5. Transcrie, din textul dat un substantiv în cazul acuzativ și unul în cazul genitiv și precizează funcția lor
sintactică . 6p
B.
1. Precizează modurile de expunere folosite în text. 6p
2. Numeşte personajul descris în text. 2p
3. Scrie, în 30 – 50 cuvinte, rezumatul fragmentului dat. 10p

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte în care să caracterizezi personajul din fragmentul
citat. Vei avea în vedere: precizarea a minim două trăsături fizice/ morale, două mijloace de caracterizare,
ilustrându-le cu citate sau cu exemple din text, respectarea limitelor de spațiu indicate.
NOTĂ : Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitate, coerență, stil și vocabular,
ortografie, punctuație, așezarea corectă în pagină, lizibilitate).

 Lucrează cu atenție!
 Recitește-ți lucrarea!

S-ar putea să vă placă și