Sunteți pe pagina 1din 25

MANUAL DE CONTROL A PRODUCTIEI

IN STATIA DE MIXTURI ASFALTICE

Exemplar nr. [ ]

Exemplar controlat

Aceast document nu poate fi reprodus sau copiat de catre o terta parte, in totalitate sau partial, fara
aprobarea scrisa a conducerii SC ........................

Lista de control a reviziilor

Cod F (IL – BC – 01) - 01


Data
Editia Revizia Continutul reviziei Pagina modificata

1 0 Elaborare editia 1/revizia 0 -

Numele şi prenumele Funcţia Semnatura Data


Intocmit
Sef statie mixturi
Verificat
asfaltice
Aprobat Director Executiv

CUPRINS
Pagina de garda 1
Lista editiilor si reviziilor 2
Cuprins 3
1. 1.1. Introducere
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Gestionarea documentelor
2. Referinte normative
Cod 2
3. Termeni si definitii
4. Conditii
4.1. Controlul productiei
4.2. Plan de calitate
4.3. Organizare
4.4. Controlul documentelor
5. Proceduri de control
5.1. Materii prime
5.2. Livrare mixturi asfaltice
6. Controale si incercari
6.1. Generalitati
6.2. Materii prime
6.3. mixtura asfaltica preparata
7. Neconformitati
7.1. Generalitati
7.2. Actiuni corective si preventive
7.3. Tratarea neconformitatilor
8. Echipamente de control, de masurare si de incercare
9. Inregistrari
9.1. Inregistrarile calitatii
9.2. Liste formulare
10. Instruire personal
Anexa 1 Procedura control materii prime
Anexa 2 Procedura control mixturi asfaltice
Anexa 3 Procedura control preparare mixturi asfaltice
Anexa 4 Procedura control manipulare, depozitare si livrare
Anexa 5 Procedura control etalonare si intretinere a instalatiei
Anexa 6 Lista documentelor SMC

1. INTRODUCERE

1.1. Definirea si detalierea elementelor aplicabile

1.1.1.Manualul de control al productiei pentru statiile de mixturi asfaltice este elaborat in urmatoarele
scopuri:
Cod 3
a) Descrierea modului de organizare a statiei si a prezentarii personalului implicat in procesul
tehnologic;
b) Confirmarea increderii ca producerea mixturi asfalticelor se face cu respectarea standardelor tehnice
in vigoare si a cerintelor standardului SR EN ISO 9001 – 2008 –Sisteme de management al calitatii.
Cerinte.
1.1.2.Manualul de control a productiei este elaborat avand ca date de intrare urmatoarele:
c) Organigrama societatii si a statiei de mixturi asfaltice
d) Regulament de ordine interioara
e) Fisele posturilor
f) Documentatia de referinta mentionata la punctul 1.2. din prezentul manual.
g) Procedurile sistemului calitatii prezentate in manualul organizatiei, particularizate la nivelul statiei de
mixturi asfaltice.
1.1.3. Manualul de control a productiei, in calitatea sa de document cadru de lucru la statiile de mixturi
asfaltice ale societatii S.C.................. SRL , serveste urmatoarelor scopuri imediate:
a) Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea societatii, prezentata in
Manualul Calitatii la nivel de organizatie si la care se face referire si in prezentul manual;
b) Analiza periodica, la diferite nivele de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de
Management al Calitatii implementat in statia de mixturi asfaltice.
c) Utilizarea sa ca document de referinta in cadrul auditurilor interne de verificare a conformitatii
Sistemului de Management al Calitatii cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, exprimate
atat in prezentul manual cat si in celelalte documente de sistem (manualul calitatii la nivel de
organizatie, proceduri de sistem, proceduri de lucru, proceduri tehnice de executie, instructiuni de
lucru);
d) Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul de control a productiei si
proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii;
e) Responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata;
f) Reconstituirea traseului calitatii pentru procesele si implicit pentru produsele realizate de statia de
mixturi asfaltice Iasi.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul Manual al Calitatii reflecta politica in domeniul calitatii a S.C.................. SRL


SUCEAVA, (prezenta in Manualul Calitatii la nivel de organizatie – cod ////////////////////////), precum si
functionarea Sistemului de Management al Calitatii particularizate pentru statia de mixturi
asfaltice ///////////////////////.

1.3. Gestiunea documentelor


1.3.1. Controlul Manualului de control a productiei
Elaborarea manualului ; Verificare/Avizare si aprobare ; Analiza periodica ; Editie / revizie ;
Multiplicare ; Difuzare ; Pastrare/ arhivare ; Retragere / scoatere din uz urmaresc respectarea Manualului
calitatii pe societate si Procedura Controlul documentelor

2. Referinte normative

Documentele de referinta la care se raporteaza cerintele Sistemului de Management al Calitatii sunt:


 SR EN ISO 9000 – 2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular
 SR EN ISO 9001 – 2008: Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
 Legea 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii
 HG 766/1997 – Hotarare privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii:
 HGR 877/200 – Hotarare privind obligativitatea ca toate produsele si materialele de constructii
 HG 622 - privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
Cod 4
 PA-006 – Procedura de atestare a statiilor de mixturi asfaltice
 SR 174-1/2009 – Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.Partea
1: Conditii tehnice de calitate
 SR EN 13108-21/2007 – Mixturi asfaltice. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
 SR 7970/2001 - Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã din mixturi asfaltice cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie.
 SR 174-2/1997 - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti bituminoase cilindrate, executate la cald.
Conditii tehnice pentru prepararea si punerea în operã a mixturilor asfaltice si receptia
îmbrãcãmintilor executate.

3. Termeni si definitii

In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000 - 2001
Calitate – norma in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Cerinta – nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Satisfactia clientului – perceptie a clientului despe masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
Sistem de management al calitatii – sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Obiectiv al calitatii – ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
Planificarea calitatii – parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si
care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
Nota: Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la
calitate
Mediu de lucru – ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Client – organizatie sau persoana care primeste un produs (ex. consumator, cumparator, utilizator final,
comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor)
Nota: Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei.
Furnizor – organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex. producator, distribuitor, comerciant cu
amanuntul sau vanzator al unui produs, serviciu sau informatii).
Proces – ansamblu de activitati intercorelate care transforma intrarile in iesiri.
.Proces special – este un proces de productie la care conformitatea este demonstrata prin folosirea
evidentelor generate in timpul productiei. Un proces de productie este un proces special cand inspectiile
ulterioare necesare la stabilirea conformitatii sunt fie imposibile, fie indezirabile.
Produs – rezultat al unui proces.
Faza – secventa definita a unei activitati
Procedura – mod specificat de desfasurare a unei activitati sau al unui proces.
Trasabilitate – abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
Conformitate – indeplinirea unei cerinte
Neconformitate – neindeplinirea unei cerinte
Defect – neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii
nedorite potentiale.
Actiune corectiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite
detectate.
Corectie –actiune pentru a elimina o neconformitate constanta.
Planul Calitatii – document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si
cand pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract.

Cod 5
Inregistrare – document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.
Inspectie – evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa masurare, incercare sau
comparare cu un calibru.
Incercare – determinarea uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu procedura.
Verificare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite conditiile specificate.
Abrevieri
 SMC - Sistemul de Management al Calitatii
 RSMC - Responsabilul SMC – ului al
 MC - Manualul Calitatii
 PSMC - procedura a SMC
 PO - procedura operaţionala
 PL - procedura de lucru
 PI - procedura de inspectie
 PÎ - procedura de incercare
 PQ - planul / planurile calitatii
 PCCVI - plan de control de calitate , verificari si incercari
 PNC - produs / produse neconforme
 NC - neconformitate
 RNC - raport de neconformitate
 AC - acţiune corectiva
 S.C.................. - S.C.................. S.R.L.
 CQ - control calitate

Nota: alte abrevieri si definitii, in afara de cele cu caracter general, prezentate mai sus , se expliciteaza in
procedurile in care se regasesc.

4. Conditii
4.1. Controlul productiei in instalatia industriala

Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a) selectarea materialelor
b) proiectarea mixturilor asfaltice ;
c) productia mixturilor asfaltice;
d) inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e) inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
f) controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile aferente.

4.2. Plan al calitatii

Compartimentul CQ elaboreaza planul calitatii pentru controlul productiei de mixturi asfaltice

4.3. Organizare
PREZENTAREA ORGANIZATIEI

4.3.1. Date de identificare:


Denumire: S.C.................. SRL
Forma juridica: societate comerciala cu capital privat
Numar de inmatriculare la Registrul comertului:
Cod 6
Sediu social: ///////////////////////////////
Punct de lucru: //////////////////////////////
Telefon:
Fax:

4.3.2 Scurt istoric

Fondata in 1992
Astazi
Experienta in realizarea produselor, inalta calificare a personalului cat si implementarea sistemului
calitatii in concordanta cu standardul ISO 9001:2009, da posibilitatea firmei de a realiza produsele la
un nivel calitativ superior, cu preturi foarte avantajoase si cu respectarea termenelor prevazute in
contracte.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale, se face de la furnizori recunoscuti, cu potential economic,
bine consolidati pe piata, comenzile fiind onorate operativ pe masura cererii.

4.3.. Domenii de activitate

Obiectul de activitate al societatii :


2.3.1. Prepararea si comercializarea mixturi asfaltice.
2.3.2. Prepararea si comercializarea betoanelor.

3. RESPOSABILITATI
4.3.1. Cerinte generale

Responsabilitatea, autoritatea si interdependenta personalului sunt definite si documentate prin fisele


posturilor, decizii de nominalizare pe post, ROI, organigrama societatii.

4.3.2. Responsabilitati
43.2.1. Director Executiv
a) Aproba dimensionarea personalului in raport cu prevederile normelor si normativelor;
b) Aproba logistica necesara desfasurarii activitatii de preparare, control si transport a mixturilor
asfaltice.

4.3.2.2 Directorul Tehnic – Producţie


a) aproba PQ – urile pentru productia de mixturi asfaltice ;
b) stabileste care sunt procedurile ce trebuie elaborate pentru descrierea activitatilor cuprinse
in PQ – le si nominalizeaza personalul care le va elabora , si termenele de finalizare ale
acestor documente
c) initiaza actiuni corective pentru eliminarea neconformitatilor constatate in prepararea
mixturi asfalticelor

4.3.2.3. Directorul Comercial


a) Colaboreaza cu seful laboratorului si sefii statiilor de mixturi asfaltice in intentia de
aprovizionare a materialelor componente de la alt furnizor si se asigura asupra posibilitatii
de depozitare pana la furnizarea rezultatelor de catre laborator .

4.3.2.4. RSMC
a) coordoneaza activitatea de autorizare interna si externa a personalului de specialitate
din ...........................( sefi statiilor de mixturi asfaltice , sef laborator , responsabil CQ )
Cod 7
b) urmareste instruirea personalului, conform procedurii „ Instruirea personalului ”
c) efectueaza audituri interne periodice pentru evaluarea stadiului implementarii SMC in toate
compartimentele societatii;
d) urmareste implementarea AC si raporteaza Directorului Executiv stadiul acestora

4.3.2.5. Responsabilul CQ
a) completeaza Fisa de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice, la verificarile trimestriale
si informeaza Directorul Executiv asupra NC – lor constatate ;
b) confirma NC–le ( direct sau la solicitarea personalului de executie ) si intocmeste RNC
d) proceseaza neconformitatile conform prevederilor procedurii „Controlul produsului
neconform ”
e) efectueaza verificarile necesare asupra AC–lor inteprinse pentru eliminarea NC – lor si
confirma acest aspect .

4.3.2.6. Seful Statiei de Mixturi asfaltice


a) propune AC pentru eliminarea si prevenirea acestora pe viitor a NC – lor constatate in
urma verificarilor trimestriale efectuate de Comisia de atestare interna a statiei de mixturi
asfaltice;
b) efectueaza instruirea personalului din subordine procedurii „ Instruirea personalului
c) afiseaza in statia de mixturi asfaltice retetele care se utilizeaza
d) raspunde de receptionarea , depozitarea si gospodarirea materialelor componente: agregate,
bitum, aditivi, in locatia depozitelor de consum proprii statiilor, in vederea asigurarii
caracteristicilor calitative impuse
e) raspunde de aplicarea ( dupa caz ) a masurilor ce se impun pentru pregatirea agregatelor
f) asigura conditii de desfasurare a activitatii de intretinere a instalatiilor de preparare a
mixtirilor asfaltice in conformitate cu sarcinile ce ii revin prin Planul de intretinere
periodica si reparatii planificate
g) pune la dispozitia Responsabilului Metrolog la termenele prevazute prin Program anual de
verificari metrologice, echipamentele de cantarire si dozare
h) face verificarea operativa , cel putin o data pe saptamana , cel mult la 50 de ore de
functionare, a instalatiilor de dozare conform procedurii „ Verificarea sistemului de
cantarire si dozare ”
i) raspunde de respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat in ceea ce
priveşte granulozitatea agregatelor , tipul şi dozajul de ciment , tasarea , temperatura etc.
j) raspunde de efectuarea in conditii corespunzatoare a transportului mixturilor asfaltice catre
terti
k) raspunde de evidenta productiei
l) raspunde de respectarea ritmului de livrare
m) elibereaza declaratii de conformitate pentru mixturi asfalticele livrate
n) adopta masurile corespunzatoare la sesizarea laboratorului privind aparitia unor rezultate
necorespunzatoare in urma inspectiior efectuate asupra materialelor componente sau asupra
mixturilor asfaltice
o) identifica beneficiarii la care s-a livrat mixturi asfaltice ale carui caracteristici au rezultate
necorespunzatoare , si le comunica rezultatele

4.3.2.7. Sef Laborator


a) raspunde de autorizarea in termen a laboratorului conform „ Procedurii privind evaluarea
laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii ”
b) Efectueaza controlul de calitate la receptia materialelor/produselor aprovizionate sau livrate
in conformitate cu procedurile, instructiunile si PCCVI/PC aplicabile
c) efectueaza controlul final al produsului si intocmeste certificate de calitate;
Cod 8
d) elaboreaza inregistrarile calitatii in conformitate cu PC/PCCVI si alte cerinte contractuale
e) efectueaza incercari in conformitate cu standardele in vigoare si autorizatia ITC;
f) efectueaza incercari fizico-mecanice pentru materialele aprovizionate;
g) efectueaza recoltari si incercari pe probe standard a produselor livrate;
h) emit buletine de analiza si incercari in forma si continutul prevazut de norme si de
documentele sistemului propriu al calitatii;
i) participa la analiza si solutionarea neconformitatilor cand aceasta impune activitati de
laborator;
j) asigura inregistrarea in documentele specifice a datelor referitoare la probele prelevate si
incercarile efectuate;
k) mentin intr-un sistem de evidenta usor de regasit, inregistrarile generate in activitatile de
incercari efectuate.

4.3.2.8. Sef Atelier Intretinere – Reparatii-Mecanizare


a) organizeaza , conduce si verifica activitatile de intretinere ce sunt in sarcina atelierului si
cele de reparatii planificate, reparatiile accidentale ale instalatiilor si echipamentelor
statiilor de mixturi asfaltice in vederea reducerii la minimum a stationarilor utilajelor,
conform procedurii „ Mentenanta utilajelor si echipamentelor ” si a procedurilor
operationale de intretinere specifice statiilor de mixturi asfaltice
b) intocmeste „Programul de intretinere periodica preventiva si Programul de reparatii
planificate.

4.3.2.9. Responsabil Metrologie


b) raspunde de efectuarea verificarilor metrologice conform conform procedurii „ Controlul
dispozitivelor de masurare si monitorizare ”
c) intocmeste Programul anual de verificari metrologice.

4.3.2.10. Referent Resurse Umane


a) coordoneaza activitatea de instruire interna si externa a personalului conform procedurii
„ Instruirea personalului ”

4.3.2.11. Responsabil depozit materiale


a) Raspunde de organizarea activitatii de receptie la primire a produselor, conform deciziei de
numire a comisiei de receptie;
b) Asigura depozitarea materialelor/produselor, in conditiile specifice, astfel incat sa fie pastrate
caracteristicile tehnice si de calitate;
c) Asigura manipularea materialelor din si in mijloacele de transport in cadrul depozitului
d) Mentinerea evidentei stocurilor de produse si materiale.

4.3.2.12. Relatii de interfata


In activitatea de asigurare a calitatii pentru lucrarile efectuate, societatea are relatii de interfata externe cu:
* Unitatile beneficiare de servicii (clienti);
* Societati furnizoare de produse/servicii;
Organisme interne sau externe de control

4.3.3. Audituri interne


Auditurile interne verifică dacă activităţile legate de calitate, mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională şi rezultatele aferente sunt conforme cu reglementările stabilite şi determină eficacitatea
SMI. Rezultatele auditurilor ajută la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei şi pot fi folosite ca date de
intrare ale activităţilor de analiză efectuate de management.

Cod 9
Procedura stabilita şi menţinuta (procedura Auditul intern ) stabileste modul de planificare,
menţinere şi documentare al auditurilor interne ale SMI. Selectarea auditorilor şi modul de efectuare a
auditurilor asigură imparţialitatea şi obiectivitatea procesului de audit, auditorii neauditându-şi propria
activitate.
Auditurile interne se efectuează la intervale planificate prin Programul de audit intern elaborat
de Reprezentantul Managementului şi supus aprobării Directorului General la începutul fiecărui an
calendaristic luând în considerare statutul şi importanţa proceselor şi zonelor care vor fi auditate, precum
şi rezultatele auditurilor precedente, pentru a determina dacă SMI:
a) este conform cu măsurile planificate referitoare la cerinţele standardelor adoptate şi la cerinţele SMI
b) dacă implementarea SMI este menţinută şi eficace.
Planificarea fazelor auditului se face în funcţie de natura şi de importanţa activităţii supuse
auditării, personalul care-l efectuează fiind independent, fără responsabilităţi directe în activităţile ce se
supun auditării.

Rezultatele auditurilor se înregistrează în Rapoarte de audit de către Auditorul Şef şi se aduc la


cunoştinţă responsabililor proceselor auditate.

Auditurile pentru OH&S se efectuează la intervale planificate prin Programul anual de audit
elaborat de Reprezentantul Managementului şi supus aprobării Directorului General la începutul fiecărui
an calendaristic luând în considerare nivelul de risc asociat fiecărui loc de muncă, pentru a determina dacă
OH&S implementat este conform cu legislaţia aplicabilă în vigoare. Auditurile pentru OH&S se
efectuează de către un evaluator de risc autorizat.
Rezultatele auditurilor se înregistrează în Rapoarte de audit şi se aduc la cunoştinţă
responsabililor proceselor auditate.
Rezultatele auditurilor interne ale calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, precum
şi ale auditului pentru OH&S fac parte integrantă din datele de intrare ale activităţilor de analiza efectuată
de management şi de îmbunătăţire continuă.
Pentru monitorizarea şi măsurarea proceselor identificate (prezentate in capitolul 4 al prezentului
manual) factorii de decizie au avut în vedere îmbunătăţirea continuă şi planificarea acestora în acord cu
viziunea şi obiectivele strategice ale organizaţiei.
Organizatia monitorizeaza si masoara gradul de respectare a angajamentului de conformare cu
prevederile legale si alte cerinte aplicabile. S.C.................. S.R.L. in procedura Evaluarea conformitatii
cod:………….in care se stabilesc metodele de control, responsabilităţile şi autorităţile asociate evaluarii
conformitatii, in vederea stabilirii de masuri reactive si proactive pentru reducerea costurilor posibilelor
accidente/incidente si a amenzilor/contraventilor.
În cadrul analizelor efectuate de management sunt evaluate rezultatele obţinute. În cazul în care
nu au fost atinse obiectivele stabilite, sunt dispuse acţiuni corective pentru atingerea acestora.

4.3.4 Sistem de management al calitatii in statiile de mixturi asfaltice

Procese principale desfasurate in Sistemul de management al statiei de mixturi asfaltice


Abordarea bazata pe proces reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor
utilizate in cadrul unei organizatii si in special, interactiunile dintre astfel de procese. ISO 9001:2008
promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces intrucat o organizatie,
privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre
procese este optima si tinuta sub control.
Familia de standarde ISO 9000:2000 defineste un model de sistem de management al calitatii
bazat pe proces care este personalizat pe furnizare de produse.
Conformitatea SMC cu SR EN ISO 9001:2008, se realizeaza prin:
a) Identificarea proceselor relevante ale SMC si repartizarea acestora in cadrul statiei de mixturi
asfaltice, prin documentarea acestora.Procedurile de sistem si procedurile de lucru la nivelul intregii
Cod 10
organizatii se regasesc in MC societate; pentru statia de mixturi asfaltice//////////////// Lista procedurilor
si instructiunilor in vigoare se regasesc in Anexa 2 a prezentului manual;
b) Determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese;
c) Determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru ca operarea cat si controlul acestor procese sa fie
eficace;
d) Asigurarea resurselor si informatiilor necesare pentru functionarea si tinerea sub control a acestor
procese;
e) Monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;
f) Implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a
acestor procese.

Cerinte referitoare la documentatie

Amploarea procedurilor si nivelul de detaliere a acestor proceduri este in stransa legatura cu


complexitatea produsului furnizat, cu metodele utilizate, cu calificarile si cu instruirea necesara pentru
personalul implicat in efectuarea activitatii.
Planificarea calitatii, unde se impune; principalele procese care au loc in activitatea statiei sunt
planificate.
Sunt prestabilite:modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de
realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.
Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC si de
aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile cu usurinta.
Fiecare inregistrare emisa in activitatile statiei este identificata in mod unic, prin numere de
inrgistrare din registrele de evidenta
Toate inregistrarile sunt mentinute in dosare si bibliorafturi pe care se mentioneaza indexuri de
regasire. Gruparea inregistrarilor se face pe categorii si sunt insotite de borderouri de evidenta (dupa caz).

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Angajamentul managementului
Managementul de varf demonstreaza angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea SMC si
imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:
a) Comunicarea in organizatie si implicit in statia de mixturi asfaltice a importantei satisfacerii cerintelor
clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare;
b) Stabilirea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii si documentarea acestora in Declaratia de
politica in domeniul calitatii.
c) Conducerea analizei periodice a SMC.
d) Asigurarea resurselor disponibile, astfel incat sa se respecte planificarea proceselor care concura la
realizarea produselor;
e) Evaluarea modului de functionare a SMC, care se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a
functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.
f) Date referitoare la Analiza managementului se regasesc si in MC societate.
Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei,
persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost
abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.

Orientarea catre client

Date referitoare la orientare catre client, intelegerea si satisfacerea cerintelor si asteptarilor partilor
interesate sunt prezentate in MC la nivel de societate.
Managementul societatii identifica necesitatile si asteptarile personalului sau in privinta
recunoasterii, satisfactiei profesionale si a dezvoltarii individuale.
Cod 11
In ceea ce priveste relatiile interne, in statia de mixturi asfaltice:
a) Are stabilite clar responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii;
b) Tine seama de impactul asupra mediului;
c) Identifica cerintele legale si reglementarile aplicabile;
d) Identifica impacturile actuale si potentiale ale produselor, proceselor si activitatilor asupra statiei de
mixturi asfaltice, comunitatii locale, mediului si sanatatii umane.

Politica in domeniul calitatii

Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica in domeniul calitati, care este:
* Adecvata scopului organizatiei;
* Include,angajamentul sau privind satisfacerea cerintelor clientilor sai si imbunatatirea continua si
eficace a SMC;
* Cadrul pentru obiectivele calitatii;
* Comunicata si inteleasa in organizatie inclusiv in statia de mixturi asfaltice;
* Analizata pentru adecvarea ei continua.

Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii semnata
de Directorul executiv si se regaseste in MC la nivel de organizatie.

Planificare
Obiectivele calitatii

Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate sunt specificate in Declaratia de


politica in domeniul calitatii din MC societate.

Planificarea sistemului de management al calitatii

Directorul executiv, impreuna cu personalul din conducerea societatii, realizeaza anual


planificarea calitatii pentru societate si pentru statiile de mixturi asfaltice ale societatii.
Planificarea calitatii defineste procesele realizarii eficacea obiectivelor in domeniul calitatii si
cerintelor referitoare la calitate in conformitate cu strategia societatii.
Elementele de care se tine cont pentru realizarea planificarii calitatii sunt prezentate in MC la nivel
de organizatie.
Planificarea calitatii este redata prin urmatoarele documente/ inregistrari provenite din procesele de
realizare a produsului si procese suport:
a) Bugetul de venituri si cheltuieli;
b) Planificarea estimativa a productiei;
c) Standarde nationale, cerinte legale si de rglementare;
d) Program de investitii;
e) Program de reparatii/revizii;
f) Programul anual al achizitiilor publice;
g) Program de instruire personal;
h) Obiectivele calitatii.
Conducerea societatii analizeaza sistematic aceste elemente ale planificarii calitatii pentru a se asigura
de eficacitatea proceselor organizatiei si inclusiv a statiilor de mixturi asfaltice.

Responsabilitate, autoritate si comunicare

Responsabilitate si autoritate
Managementul de varf se preocupa si se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si
communicate/repartizate in cadrul organizatiei si in particular statiei de mixturi asfaltice Iasi prin:
Cod 12
a) Responsabilitati clare definite in Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale cat si de
respectare si aplicare a prevederilor specificate in documentatia SMC;
b) Definirea competentelor in interiorul organizatiei, tinand seama de functia fiecarui angajat, precum si
a relatiilor de colaborare, subordonare, coordonare;
c) Conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2009, persoanele desemnate cu activitati de
inspectie, control si verificare au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.

Comunicare interna

Managementul de varf se asigura ca:


a) Sunt stabilite canale adecvate de comunicare in cadrul punctului de lucru si la nivelul intregii
societati;
b) Comunicarea se refera la eficacitatea SMC.
. Toate informatiile de ordin administrativ, profesional, tehnic sau de asigurarea calitatii sunt date de
intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in cadrul statiei.
Organizatia si-a propus sa mentina in cadrul sau un mediu deschis si cooperant care sa stimuleze
personalul, sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele
comune.
Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in
organizatie si se aduce la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind
eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note, decizii, documente si
date scrise, comunicatii telefonice etc., fiind un proces continuu.
Date suplimentare privind comunicarea interna se regasesc in MC la nivel de organizatie.

Analiza efectuata de management

Analiza efectuata de management este un proces important al SMC, desfasurandu-se planificat si


documentat conform procedurii operationale Analiza efectuata de management. In vederea sedintei de
analiza, RSMC intocmeste Raportul de analiza a functionarii SMC, pe care il prezinta managementului de
varf.

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Infrastructura
Prezentarea generala a statiilor de mixturi asfaltice ale societatii SC S.C.................. SRL Iasi
Societatea dispune de 1 statei de mixturi asfaltice repartizate astfel:
Infrastructura utilizata in cadrul statiilor de mixturi asfaltice pentru realizarea confromitatii cu
cerintele produsului include:
a) Instalatii tehnologice pentru producerea mixturi asfalticelor;
b) Buncare alimentare statie;
c) Spatii de depozitare a agregatelorr: padocuri cu pereti despartitori, platforme betonate;
d) Utlitati; retea de distributie pentru energie electrica/racorduri electrice si retele interioare, tablouri
electrice generale;
e) Retea alimentare cu apa;
f) Cladire administrativa – sediu statiei de mixturi asfaltice; laborator incercari materiale de constructii.
Mentenanta infrastructurii se asigura conform:
a) Programarii reparatiilor capitale a utilajelor/instalatiilor tehnologice/echipamentelor (plan de
cheltuieli, necesar de materiale), avizate de directorul executiv.
b) Programul de revizie si intretinere a echipamentelor componente ale statiei de mixturi asfaltice, care
se parcurge la inceputul fiecarui an.

Instalatii din dotarea statiilor de mixturi asfaltice


Cod 13
Statiile de mixturi asfaltice sunt compuse din:
a) Cabina de comanda;
b) Depozite de consum, componente mixturi asfaltice ;
c) Sistem de alimentare cu agregate;;
d) Sistem precis pentru dozare
e) Sistem de malaxare;
f) Sistem de comanda;
g) Benzi transportoare;
h) Tancuri depozitare bitum;
i) Sisteme de uscare pentru agregate;
j) Sisteme de incalzire a bitumului si mixturlor asfaltice;
k) Sisteme de protectie impotriva noxelor;
l) Sisteme de protectie impotriva vibratiilor;
m)Dispozitive de semnalizare – avertizare – alarmare;
n) Mijloace de acces cum sunt:platforme; scari; balustrade; elemente de vizitare;

Mediu de lucru

Managementul organizatiei are obligatia sa asigure mediul de lucru necesar realizarii produselor
de beton , conform cu cerintele specificate si stabilite in contracte.
Mediul de lucru, in cazul personalului executant, este delimitat in spatiile de lucru ale statiei, unde
nu intervin agenti poluanti/nocivi pentru aer,apa, sol sau personal angajat si este mentinut un mediu de
lucru propice activitatii desfasurate.

4.3.5. Subcontractanti

Pentru analizele de laborator care nu se pot face in laborator propriu este incheiat contract cu laborator tert
atestat.

4.4. Controlul documentelor

Controlul documentelor se face conform procedurii: „Controlul documentelor”.


Toate documentele şi informaţiile ce se referă la cerinţele SMI pentru pregătirea documentaţiei: aviz
de mediu inclusiv documentele de provenienţă externă, cum ar fi standarde şi desene ale clientului, sunt
menţinute sub control. Modul de ţinere sub control al acestora este prezentat in procedura generală
Controlul documentelor
 Toate documentele modificabile din cadrul S.C.................. S.R.L. (în aceasta categorie intrând:
documentele SMI, proceduri, schiţe, soluţi tehnice, planurile calităţii, instrucţiuni etc.) respecta
următoarele principii generale:
 fiecare document este identificat printr-un nume generic si un cod
 fiecare document evidenţiază stadiul ediţiei in vigoare si al reviziilor
 fiecare document are un număr definit de pagini numerotate
 fiecare document este identificat in mod clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si
aprobare a documentului
 fiecare document are stabilit modul de difuzare si de control
 fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un număr cunoscut de copii, conform listei de
difuzare
 copiile pentru care emitentul nu îşi asuma responsabilitatea actualizării, având numai un caracter
informativ, vor fi identificate in acest sens: „Copie informativa” etc.
 pentru fiecare tip de document este stabilită în mod precis autoritatea de revizuire şi modificare.
De regulă, dreptul de a modifica un document îl are numai emitentul.
Cod 14
 orice modificare a unui document atrage după sine ridicarea reviziilor paginilor modificate. Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificările efectuate să fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapidă de către destinatar.
 versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile în toate locurile unde se efectuează
operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a SMI
 orice modificare a unui document va fi difuzată tuturor destinatarilor de copii oficiale conform
listei de difuzare.
 în cazul în care un document devine în întregime neaplicabil, emitentul are obligaţia retragerii
tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.

 Prin alte documente înţelegând:


 documente tehnice:
o manuale, cărţi tehnice achiziţionate în scopul îmbunătăţirii profesionale;
o reviste la care organizaţia este abonată;
o standarde, prescripţii tehnice.
 documente realizate de cei direct implicaţi în activităţile S.C.................. S.R.L., pentru a se
cunoaşte cu exactitate problemele apărute la o lucrare pentru care se asigură urmărirea în
exploatare;
 corespondenţa cu clienţii.

De gestionarea documentelor în cadrul S.C.................. S.R.L. se ocupă fiecare responsabil de proces.


Locul de păstrare si arhivare este prevăzut şi special amenajat pentru a preveni deteriorarea lor. Prin grija
Reprezentantului Managementului documentele sunt cuprinse în centralizatoare şi sunt puse la
dispoziţia utilizatorilor

5. Proceduri de control

5.1. Materii prime


Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a) selectarea materialelor
b) proiectarea mixturilor asfaltice ;
c) productia mixturilor asfaltice;
d) inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e) inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
f) controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile
aferente dupa cum urmeaza:
Control materii prime Anaxa 1
Controlul mixturiii asfaltice Anexa 2
Controlul fabricatiei mixturilor asfaltice Anexa 3
Manipulatre, depozitare si livrare Anexa 4
Etalonare si intretinere a instalatiei de prepararare mixturi asfaltice Anexa 5

5.2. Livrarea mixturi asfalticelor catre clienti

Livrarea mixturi asfalticelor catre clienti se face conform procedurii de livrare a mixturi asfalticelor
pentru terti.
Livrarea mixturi asfalticelor se face cu respectarea cerintelor din SR 174-1/2008, SR 174-2/1997 ,
SR 7970/2001.
Cod 15
La livrarea mixturilor asfaltice, statia de mixturi asfaltice elibereaza urmatoarele documente:
a) aviz de insotire a marfii
b) declaratie de conformitate
c) alte documente solicitate de client
Dupa inspectiile si incercarile finale sunt luate masuri pentru protectia calitatii produsului finit.
Livrarea mixturilor asfaltice se face cu mijloace de transport adecvate , conform clauzelor contractuale,
in baza Avizului de expeditie, a Facturilor eliberate de compartimentul financiar – contabil si a
Certificatului de calitate / declaratie de conformitate.

6. Controale si incercari

6.1. Generalitati

Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
g) selectarea materialelor
h) proiectarea mixturilor asfaltice ;
i) productia mixturilor asfaltice;
j) inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
k) inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
controlul de conformitate

6.2 Materii prime


6.2.1 Cerinte de baza pentru materiile prime
Materialele componente trebuie să fie conforme specificaţiilor şi cerinţelor impuse de standardele SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001 Materialele componenete ale mixturilor asfaltice nu trebuie sa
contina substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra caracteristicilor mixturilor
asfaltice
Sunt evaluati si selectati furnizorii pe baza capabilitatii acestora de a furniza un produs certificat.
Materialele aprovizionate se receptioneaza de catre comisia de receptie, numita prin decizie interna si
se respecta procedurile interne referitoare la depozitarea acestora.
Laboratorul recolteaza esantioane din materia prima aprovizionata la frecventa stabilita prin PCCVI,
aplica procedurile de lucru ale laboratorului pentru verificarea calitatii acestora , interpreteaza rezultatele, le
inregistreaza. Formuleaza rapoarte de neconformitate cand acestea nu corespund cerintelor contractuale sau
normelor in vigoare.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora sa se faca astfel incat sa nu se contamineze cu alte
materiale si sa-si pastreze caracteristicile initiale.
Laboratorul respecta PCCVI-urile in ceea ce priveste inspectia materialelor si cerintele din SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001

6.2.2 Receptia materialelor si produselor

Receptia produselor de la furnizori si beneficiari, primite in depozitele statiei de mixturi asfaltice,


se realizeaza de catre Comisia de receptie numita prin decizie interna.
La primirea produselor/materialelor se asigura efectuarea urmatoarelor activitati :
a) receptionarea produselor la primirea acestora ;
b) asigurarea conditiilor adecvate pentru depozitare si conservare cat si verificarea periodica a pastrarii
acestor conditii
c) tinerea sub control a produselor primite incepand cu momentul primirii si pana la introducerea in
opera ;
Cod 16
d) anuntarea beneficiarului , in scris despre orice produs neconform sau deteriorat
In statia de mixturi asfaltice s-au definit si implementat procese pentru identificarea, manipularea,
ambalarea, depozitarea, protejarea si livrarea produselor, procese care sa previna distrugerile, deteriorarile
sau utilizarea improprie in timpul fabricatiei si la livrarea/transportul produsului.

6.2.3. Manipulare

7.9.1. Manipularea produselor aprovizionate se face cu mijloace de transport adecvate si cu incarcator


frontal , in zone special amenajate, iar personalul este instruit cu cerintele procedurilor in vigoare, astfel
incat sa previna amestecul sau impurificarea acestora.

6.2.4. Depozitare

La primirea produselor in depozit se face receptia calitativa a acestora. Depozitarea produselor


acceptate se face in spatii corespunzatoare care sa le asigure pastrarea caracteristicilor calitative, pe tipuri,
loturi sau sarje.
Gestionarea evidentei se face prin Registrul de evidenta intrari – iesiri si Fisa de magazie, ce
contin dupa caz, urmatoarele informatii :
a) Provenienta materialului/produsului depozitat;
b) Numarul comenzii;
c) Data de fabricatie;
d) Calitatea materialului;
e) Cantitatea;
f) Data introducerii in depozit;
g) Data scoaterii din depozit.
Primirea unui material/produs in depozit se face pe baza Avizului de expeditie, iar eliberarea se
face cu Bon de consum sau Bon de predare – primire, iar scoaterea materialelor sa se faca cu manipulari
minime.

6.2.5. Conservare

Avand in vedere natura produselor realizate de statia de mixturi asfaltice, se impun masuri speciale
pentru protejarea acestora impotriva incendiilor, deteriorarilor, temperaturilor scazute, etc.
Piesele de schimb si dupa caz anumite echipamente sunt conservate de catre furnizor si protejate
in incinta statiei in conformitate cu instructiunile de lucru emise de furnizori.
Pentru agregatele utilizate la prepararea mixturi asfalticelor si mortarelor nu necesita conditii
speciale de conservare, fiind pastrate in padocuri.

6.2.6. Controlul si incercarile pentru agregate


Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
1 Incercari ale Pentru a se verifica aptitudinea Aprobare a sursei de
caracteristicilor intrinseci prevazuta pentru utilizare aprovizionare inainte de
ale agregatului (rezistenta utilizarea initiala conform EN
mecanica etc) 13043
2 Control al documentelor de Pentru a se verifica ca produsul La fiecare livrare
livrare livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita

3 Verificare organoleptica a Pentru o comparare cu aspectul Zilnic


depozitului de materiale normal in raport cu sursa, cu

Cod 17
Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
granulozitatea, cu forma si cu
impuritatile
4 Analiza prin cernere Pentru a se evalua a) la prima livrare provenita
conformitatea cu o norma sau dintr-o noua sursa
cu o alta granulozitate stabilita b)in caz de dubiu, urmare a
controlului organoleptic
c) 1 pentru 2000 tone
5 Forma, indice de concasare Pentru a se evalua a) la prima livrare provenita
etc. conformitatea cu o norma sau dintr-o noua sursa
cu o alta granulozitate stabilita b)in caz de dubiu
c) cum este indicat in planul
calitatii
6 Continut de apa Controlul procedeelor Cum este indicat in planul
calitatii

6.2.7. Controlul si incercarile pentru filere


Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
1 Incercari referitoare la Pentru a se verifica aptitudinea Aprobare a sursei de
caracteristicile intrinseci prevazuta pentru utilizare aprovizionare inainte de
ale filerelor (masa utilizarea initiala conform EN
volumica aparenta, puterea 13043
de rigidizare)
2 Control al borderoului de Pentru a se verifica ca produsul La fiecare livrare
livrare livrat este conform comenzii si
ca provine din sursa stabilita

3 Analiza prin cernere Pentru a se verifica a) la prima livrare provenita


conformitatea cu un standard dintr-o noua sursa
sau cu o alta granulozitate b) cum este indicat in planul
aprobata calitatii

6.2.8. Controlul si incercarile pentru lianti


Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
1 Proprietati intrinseci ale Pentru a confirma Aprobare a sursei de
liantului caracteristicile produsului si aprovizionare inainte de
conformitatea acestuia cu utilizarea initiala conform EN
specificatiile adecvate 12591
2 Control al borderoului de Pentru a se verifica ca produsul La fiecare livrare
livrare livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita

3 Temperatura Pentru a se verifica ca La fiecare livrare


temperatura liantului se
situeaza in limitele autorizate
ale intervalului de temperatura
4 Proprietati ale tipului de Pentru a se verifica 1 pentru 300 tone
bitum(penetratie, punct de conformitatea cu specificatia
inmuiere sau vascozitate)
5 Controlul Pentru a se compara cu La fiecare livrare sau in fiecare
Cod 18
Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
organoleptic(control pe proprietatile percaptibile zi, in cisterne
esantion sau pe cisterna) normale

6.2.9. Controlul si incercarile pentru Aditivi

Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima


1 Incercari adecvate pentru Pentru a confirma a) Aprobare a sursei de
determinarea caracteristicile produsului sau aprovizionare inainte de
caracteristicilor intrinseci pentru a se verifica utilizarea initiala
conformitatea sa cu specificatia b) Cum este indicat in planul
calitatii
2 Control al documentelor de Pentru a se verifica ca produsul La fiecare livrare
livrare livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita

3 Controlul organoleptic al Pentru a se compara cu La fiecare livrare, daca este


aditivului aspectul normal posibil; daca nu, conform
planului calitatii

6.2.10 Controlul si incercarile pentru Mixtura recuperata

Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima


1 Controlul organoleptic Pentru a se permite separarea In timpul receptiei fiecarui lot
pe tip, sortarea compusilor trimis(in caz de dubiu, de
periculosi sau nocivi exemplu continut de gudron,
este necesara o incercare
suplimentara)
2 Clasificarea agregatelor Pentru a se evalua aptitudinea 1 pentru 1000 t
recuperare(control vizual de utilizare in diferite
referitor la angularitate, amestecuri
tipul petrografic)
3 Continut de apa Controlul procedeelor Cum este indicat in planul
calitatii

6.3. Mixtura asfaltica preparata

Controlul conformitatii mixturilor asfaltice


Frecventa minima de esantionare este stabilita prin PCCVI si este conform SR EN 174-1/2009
Controlul si incercarile pentru Mixtura
Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
1 Controlul organoleptic al Pentru a se compara cu La fiecare sarja
mixturii aspectul normal in raport cu
granulozitatea, uniformitatea
amestecului si omogenitatea
anrobarii
2 Temperatura Pentru a se asigura ca a) Conform cerintelor de la 5.3
materialul este conform cu SR EN 13108-21/2008
specificatiile sau alte cerinte b) Oricand sunt prelevate probe
3 Granulozitate si continut Pentru a se asigura ca A se vedea anexa A
Cod 19
Inspectia/Incercarea Scop Frecventa minima
de liant materialul este conform cu
specificatiile
4 Alte caracteristici care Pentru a se evalua Cum este indicat in planul
figureaza in specificatiile conformitatea calitatii
tehnice
5 Caracteristicile vehiculelor Pentru a se verifica Inainte de prima utilizare
care livreaza mixtura conformitatea izolarii In caz de dubiu
asfaltica prin evaluare
vizuala
6 Curatenia vehiculelor care Pentru a se evita contaminarea Inainte de fiecare incarcare
livreaza mixtura asfaltica
prin evaluare vizuala

Evaluarea conformitatii se face pornind de la rezultatele incercarilor individuale sau media pe patru probe
conf tabel A1 din SR EN 13108-21/2006

7. Neconformitate

7.1 Generalitati
Identificarea si raportarea produselor neconforme constituie datoria si responsabilitatea tuturor
membrilor statiei de mixturi asfaltice.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor se face in urmatoarele etape ale activitatilor:
a) la receptia materialelor si produselor primite de la furnizori;
b) la eliberarea din depozit a materialelor si produselor;
c) in timpul executiei produselor si verificarii acestora;
d) la livrarea produselor catre beneficiari;
e) urmare a activitatilor de audit.
In urma analizei produselor neconforme se pot decide urmatoarele actiuni:
a) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare a produsului, de catre o autoritate relevanta
si de catre client;
b) reprelucrarea pentru a satisface conditiile specificate;
c) reclasare pentru alti utilizatori;
d) respingere sau rebutare;
e) verificarea rezultatelor incercarilor si daca acestea sunt valabile, luarea de masuri pentru eliminarea
erorilor;
f) daca neconfromitatea este confirmata prin repetarea incercarilor, se intreprind actiuni de corectie;
g) cand se confirma neconformitatea cu specificatia ca nu a fost evidentiata in momentul livrarii, se
avertizeaza elaboratorul si utilizatorul pentru a se evita pagubele in consecinta;
h) se consemneaza toate actiunile intreprinse.

7.2. Actiuni corective si preventive pentru deficiente in functionarea statiilor de mixturi asfaltice

8.7.1. In situatiile in care, cu ocazia auditurilor interne, a verificarilor periodice sau a controalelor
efectuate de ISC, in activitatea statiei de mixturi asfaltice sunt constatate deficiente cu implicatii asupra
calitatii mixturi asfalticelor produse, acestea se comunica organismului de atestare in 24 de ore, care va
proceda la una din urmatoarele masuri, functie de natura deficientelor:
a) Limitarea productiei statiei de mixturi asfaltice;
c) Oprirea functionarii statiei de mixturi asfaltice.

Cod 20
8.7.2. In cazul limitarii productiei si opririi functionarii, reluarea activtatii in conditii normale se va face
pe baza reconfirmarii certificatului de atestare de catre comisia de atestare.
8.7.3. In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor periodice
sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, in statia de mixturi asfaltice se vor lua masuri
corective sau preventive , dupa caz.
8.7.4. Aducerea la indeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 de ore organului
constatator pentru a decide.

7.3. Tratarea neconformitatilor

7.3.1. Tratarea neconformitatilor constatate asupra materialelor componente - In cazul NC – lor


constatate asupra materialelor componente se va proceda conform procedurii „ Tratarea neconformităţilor
la recepţia materiilor prime ”

7.3.2.Tratarea neconformitatilor constatate asupra conformitatii mixturilor asfaltice - Se va proceda


conform procedurii „ Controlul Produsului Neconform ”
7.3.3. Tratarea reclamatiilor clientilor - Reclamatiile clientilor consituie si NC si se trateaza conform
procedurii „ Tratarea reclamaţiilor clientilor ”

7.3.4 Tratarea neconformitatilor constatate de catre organismele de inspectie si control - Tratarea


neconformitatilor constatate de catre organismele de inspectie si control se face conform procedurii
„ Controlul Produsului Neconform ” .

7.3.5 Tratarea neconformitatilor metrologice


In situatia in care se constata ca, in urma verificarilor, un mijloc de masurare si incercare prezinta
erori mai mari decat cele tolerate, se evalueaza impactul acestei abateri asupra rezultatelor masuratorilor
si se decide oportunitatea repetarii verificarilor a caror rezultate sunt incerte.
8.8.5.2. Cand se constata ca:
a) Dispozitivul a suferit o avarie;
b) A fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat gresit;
c) Prezinta o functionare anormala;
d) Functionarea corecta este indoielnica;
e) A depasit intervalul de confirmare metrologica stabilit;
f) Prezinta o violare a integritatii sigiliului;
Se aplica eticheta “DEFECT”.
Dispozitivele de masurare si monitorizare care nu sunt utilizate din motive ce nu tin seama de
starea lor de functionare, se eticheteaza cu eticheta “CONSERVARE”.

8. Echipamente de control, de masurare si de incercare

8.1. Controlul echipamentelor de lucru

Centralele, echipamentul si mijloacele de transport trebuie sa fie supuse unui sistem de intretinere
planificata si trebuie sa fie mentinute in conditii de functionare eficienta, astfel incat sa nu afecteze
caracteristicile si cantitatea de beton.
Pentru a asigura buna funcţionare a dispozitivelor de stocare , echipamentelor de dozare , malaxare şi
transport , precum şi a echipamentelor de comandă se efectuează un control al acestora , conform progamelor
de întreţinere periodică ( zilnica, saptamanala, lunara sau alte perioade), pe timp friguros si calduros.
intretinerea este asigurata de catre personalul Atelierului de Intretinere – Reparatii , conform programelor
elaborate de catre seful Atelierului si aprobate de catre Directorul Executiv .
Tipul si frecventa inspectiilor si incercarilor efectuate asupra echipamentelelor este data prin
progamele de intretinere periodica definite prin procedurile operationale de intretinere a statiilor de mixturi
Cod 21
asfaltice si prin procedura „ Mentenanta utilajelor si echipamentelor ” si va fi conforma tabelului de mai jos :
Element al instalatiei
Control/incercare Obiectiv Frecventa minima
industriale
Pentru a se asigura ca
Control vizual cum este
echipamentul de cantarire
descris in proceduri Zilnic
Echipament de functioneaza corect
cantarire Incercare de control al Pentru a se verifica ca a) la instalare
exactitatii cantaririi exactitatea este coforma cu b) anual
(reetalonare) cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
La primul lot al
Pentru a se asigura ca
zilei care contine
Control organoleptic distribuitorul functioneaza
aditivi
corect
Distribuitori de aditivi
Incercare de control al Pentru a se verifica ca a) la instalare
exactitatii descris in exactitatea este coforma cu b) anual
proceduri cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
Comparare intre Pentru a se verifica ca a) la instalare
Debitmetre cantitatile reale si exactitatea este coforma cu b) anual
cantitatea masurata cerintele din planul calitatii c)in caz de dubiu
Comparare intre masa
reala a materialelor
Sistem de dozare (in componente in siloz si Pentru a se asigura ca a) la instalare
cazul instalatiilor in masa prevazuta exactitatea dozarii este coform b) anual
flux discontinuu) utilizandu-se metoda planului calitatii c)in caz de dubiu
prescrisa in planul
calitatii
Comparare intre masa
reala a intr-un interval de
Sistem de dozare (in Pentru a se asigura ca a) la instalare
timp masurat si masa
cazul instalatiilor in exactitatea dozarii este coform b) anual
prevazuta folosind
flux continuu) planului calitatii c)in caz de dubiu
metoda prescrisa in
planul calitatii
Control vizual conform Pentru a se asigura ca
descrierii din planul echipamentul functioneaza Zilnic
calitatii corect
Echipament de control
Incercare de control al Pentru a se asigura ca sunt a) la instalare
al temperaturii
exactitatii conform inregistrate temperaturile b) anual
descrierii din proceduri corecte c)in caz de dubiu
NOTA – „In caz de dubiu” se face referire la aprecierea corecta a unui operator cu experienta

Verificarea sistemului de cantarire si dozare se va face saptamanal conform procedurii „ Verificarea


sistemului de cantarire si dozare ” .

8. Inregistrari
9.1. Inregistrari ale calitatii
Sunt considerate inregistrari ale calitatii :
a) Nomenclatorul de mixturi asfaltice
b) Registru retete mixturi asfaltice
a) Chestionarul de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice
b) Registrul de neconformitati al statiei de mixturi asfaltice
Cod 22
c) Registrul de reclamatii al clientilor statiei de mixturi asfaltice
f) Inregistrarile NC – lor constatate precum si cele ale actiunilor corective intreprinse
Sunt considerate deasemenea inregistrari ale calitatii inregistrarile proceselor la care face referire
prezenta procedura , procese ce sunt detaliate in procedurile corespunzatoare proceselor.
Inregistrarile calitatii identifica autoritatea de inspectie responsabila pentru eliberarea produsului
si sunt pastrate si arhivate in conformitate cu cerintele procedurii „ Controlul inregistrarilor ” .
Inregistrarile inspectiilor si incercarilor ( inregistrarile calitatii ) care fac dovada ca mixtura
asfaltica este sau nu este conforma cerintelor standardelor in vigoare sunt pastrate si arhivate de catre seful
statiei de mixturi asfaltice si de catre seful laboratorului S.C.................. la locul de desfasurare al activitatii
Toate datele referitoare la controlul productiei sunt inregistrari ale calitatii si se inregistreaza in
Registrele de incercari ale laboratorului, transmitandu-se concluzii catre seful statiei de mixturi asfaltice.
Corectiile stabilite de catre laborator se inregistreaza in Registrul de corectii, existent la statiile ce
deservesc sectia de prefabricate.

9.2. FORMULARE

9.2.1 Lista formularelor din statiile de mixturi asfaltice

 Fişa de autoevaluare a staţiei de mixturi asfaltice cod:


 Nomenclatorul tipurilor de mixturi asfaltice
 Registru intrari bitum cod: F
 Registru intrari agregate cod: F
 Registru intrari aditivi cod: F
 Registru evidenta mixturi asfaltice cod: F
 Transpunere retete in statie cod: F
 Registru de verificare periodica a echipamentelor de cantarire si dozare
 Registru de neconformitati a statiei de mixturi asfaltice
 Registru reclamatii

9.2.2. Lista formularelor compartimentelor si documentelor interactive ce contribuie la calitatea


productiei statiei de mixturi asfaltice

9. Instruirea personalului

Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaţiei se desfăşoară în baza planificărilor anuale
întocmite de Compartimentul Resurse Umane conform necesităţilor de instruire exprimate de fiecare
compartiment şi include atât cursuri desfăşurate în cadrul organizaţiei cât şi cursuri externe prin
participări la şcolarizări, cursuri de perfecţionare, conferinţe, simpozioane, informări etc.

Stabilirea necesarelor de instruire

Necesarul de cursuri este emis de către fiecare compartiment, incluzând atât teme de specialitate (tehnici,
metodologii etc.), în domeniul calităţii, cât şi pe probleme de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională.

Planificarea instruirii

Planul anual de instruiri se face de către Responsabilul Resurse Umane în baza Necesarelor de
instruire primite de la fiecare compartiment în trimestrul I sau IV al fiecărui an, cuprinzând activităţile de

Cod 23
instruire necesare pentru anul în curs sau anul următor, corelate cu necesităţile de competenţă ale
personalului şi cu obiectivele conducerii şi este supusă aprobării Directorului General.

La elaborarea Planului anual de instruiri se au în vedere următoarele:


 nivelul de pregătire generală, experienţa şi competenţa care sunt necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor curente aferente fiecărui loc de muncă;
 cerinţele de instruire specifice;
 cerinţele specifice domeniului calităţii;
 cerinţe legate de aspectele de mediu reale şi potenţiale;
 cerinţe legate de pericolele, riscurile pentru sănătatea si securitatea ocupationala, precum si
metodele de control al acestora;
 identificarea activităţilor/problemelor/temelor pentru care este necesară instruirea şi formarea
personalului.

Efectuarea instruirii

Directorul General numeşte în baza unei decizii interne Comisia de Evaluare a Instruirii pentru
verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirilor interne efectuate.

Responsabilul Resurse Umane stabileşte participanţii la cursurile de instruire conform Planului anual
de instruiri şi arhivează Rapoartele de instruire .

Lectorii cursurilor de instruire trebuie să asigure tematici/suporturi de curs.

Instruirea personalului în domeniul calităţii şi mediului se realizează:


 cu ocazia sarcinilor şi responsabilităţilor atribuite;
 când îşi schimbă zona de responsabilitate;
 ori de câte ori SMI este revizuit;
 cu ocazia cursurilor de instruire şi de specializare.

Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupationale se realizează prin: instructajul


introductiv general, la locul de muncă şi periodic.

Instructajul introductiv general se face: noilor încadraţi în muncă, celor transferaţi de la o unitate la alta,
celor veniţi în organizaţie ca detaşaţi, persoanelor aflate în organizaţie în perioada de probă etc. pe baza
programului de desfăşurare întocmit de către Coordonator activitate protectia muncii şi aprobat de
către Directorul General, şi care are ca scop informarea asupra activităţilor specifice organizaţiei,
principalelor măsuri de protecţie a muncii care trebuie respectate în timpul lucrului, riscurilor de
accidentare, legislaţia privind sănătatea şi securitatea ocupationala în vigoare, consecinţele posibile ale
necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei.

Durata instructajului depinde de specificul activităţii, complexitatea proceselor, gradul de mecanizare şi


automatizare şi nivelul de pregătire al angajaţilor.

Instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi are ca scop prezentarea
riscurilor, a măsurilor de prevenire specifice locului de muncă şi a prevederilor normelor specifice de
securitate a muncii, a instrucţiunilor proprii. Instructajul se face de către Şeful Compartimentului şi
include demonstraţii practice.

Instructajul la locul de muncă se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, a
instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă specific.

Cod 24
Instructajul periodic se face de către Şeful Compartimentului specific, întregului personal şi are ca scop
aprofundarea normelor de protecţie a muncii, cuprinzând şi demonstraţii practice, dacã este cazul.

Instructajul se face de către persoane cu o bună pregătire tehnică, cunoştinţe de specialitate şi calităţi
psiho-pedagogice şi care au diplomă/certificat acordat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Instructajul de protecţie a muncii se consemnează în Fişa individuală de instructaj (tipizat) imediat după
efectuarea instructajului.

Pentru vizitatorii în grup se întocmesc Fişe de instructaj colective (tipizat).

Pentru personalul tehnic din instituţii şi institute de cercetare şi proiectare, precum şi pentru delegaţii
străine, este obligatorie prezenţa unui însoţitor din organizaţie, fără a se întocmi Fişă de instructaj.

Evaluarea instruirilor

Instruirile vizează cunoaşterea şi aplicarea documentelor SMI, a procedurilor operaţionale specifice, a


legislaţiei in vigoare, a normelor, a standardelor, instrucţiuni etc. şi se finalizează cu teste de evaluare.
Rezultatele testărilor se consemnează în Rapoartele de instruire de către Comisia de Evaluare a
Instruirii.
Instruirile externe se finalizează cu Certificate/Diplome/Autorizaţii emise de organizaţiile care au efectuat
instruirea.

Responsabilul Resurse Umane raportează la sfârşitul fiecărui an situaţia instruirilor în cadrul analizelor
efectuate de management.
Detalierea procesului de instruire se face în procedura generala „Instruirea personalului”,

Cod 25

S-ar putea să vă placă și