Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Vocabularul- aprofundare

1) Completează spaţiile punctate din enunţurile de mai jos pentru a completa definiţiile cerute:
a. Vocabularul (lexicul) unei limbi cuprinde totalitatea..........................................dintr-o limbă.
b. Vocabularul este alcătuit din două părţi: vocabularul.............................şi masa .....................................
c. Vocabularul fundamental cuprinde cuvinte cunoscute de .................................. vorbitorii unei limbi.
d. Masa vocabularului cuprinde cuvinte cunoscute şi utilizate doar de unii vorbitori, aici încadrându-se:
arhaisme,.............................., .................................., termeni tehnici sau ........................................
e. Vocabularul se află într-o continuă schimbare. Acesta se îmbogăţeşte zilnic, fie prin
mijloace............................, fie prin mijloace...............................
f. În mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului se încadrează.....................................,
...........................şi......................................., iar în cele externe............................................
g. Derivarea este mijlocul................................de îmbogăţire a vocabularului prin care se
formează...........................noi, cu ajutorul...........................şi a.............................................
h. Compunerea este mijlocul.............................de îmbogăţire a vocabularului prin care se formează cuvinte
noi, alăturând două sau trei cuvinte care, luate separat, au....................... propriu.
i. Conversiunea, numită şi.......................................................este mijlocul intern de îmbogăţire a
vocabularului prin care o parte de vorbire devine............................................
j. Neologismele şi împrumuturile se încadrează la mijloacele................................................. de îmbogăţire a
vocabularului, cuvintele fiind preluate din...................................................................... ..................................

Citeşte cu atenţie textul următor pentru a rezolva corect cerinţele propuse:


Bastian îşi dădu seama că tot timpul se uitase fix la cartea pe care o avusese în mână
domnul Koreander şi care acum se găsea pe fotoliul de piele. Îi era cu neputinţă să-şi ia ochii de la ea. Avea
impresia că din ea pornea un soi de forţă magnetică ce-l atrăgea irezistibil.
Se apropie de fotoliu, întinse încet mâna, atinse cartea – şi în aceeaşi clipă ceva înăuntrul său făcu
„ţac!” – ca şi cum s-ar fi închis o capcană. Bastian avea sentimentul nedesluşit că, odată cu atingerea cărţii,
începuse ceva irevocabil ce-şi va urma cursul de aici înainte.
Ridică volumul şi-l privi pe toate părţile. Era legat în mătase arămie şi lucea când era înclinat într-o
parte sau alta. Răsfoindu-l în grabă, văzu că textul era tipărit cu două feluri de litere. Nu părea să conţină
poze, avea în schimb iniţiale mari şi minunat ilustrate. Uitându-se încă o dată mai bine la scoarţe, descoperi pe
ele doi şerpi, unul deschis şi unul închis la culoare, muşcându-şi unul altuia coada şi alcătuind astfel un oval.
Iar în oval era scris, cu litere ciudate, întortocheate, titlul: Povestea fără sfârşit.
(Michael Ende, Povestea fără sfârşit)
2) Rescrie din textul dat:
a. Un neologism:
b. Un arhaism:
c. Un cuvânt derivat cu prefix:
d. Un cuvânt din vocabularul fundamental:
3) Precizează, în tabelul de mai jos, mijlocul de îmbogăţire a vocabularului pentru cuvintele indicate:
Cuvântul Mijlocul de îmbogăţire a vocabularului
Fix
Neputinţă
Irezistibil
Astfel
4) Alege A sau F, în funcţie de corectitudinea enunţului:
 Cuvintele coate-goale, bunăvoinţă, Tarom s-au format prin compunere.
 Abrevierea este un procedeu prin care se realizează compunerea.
 Cuvântul astfel s-a format prin derivare.
 Adjectivul întortocheate este un neologism.
 Cuvântul arămie s-a format prin derivare de la cuvântul de bază aramă.
 Cuvântul încet, în textul dat, este, ca parte de vorbire, adjectiv.

5) Obţine cuvinte derivate adăugând sufixele şi prefixele indicate pentru cuvintele de bază date.

-icică -urar
Carte -ulie -oi -at în- -are
Ne- -at -dez

-mânt Ciudă -ţenie


A lega
-ulie -tură

6) Realizează câmpul lexical al cuvântului carte (minimum patru termeni).

7) Uneşte câte două-trei cuvinte din cele date pentru a obţine cuvinte compuse: a, ochi, de, ca, şi, bou, la,
cum.

8) Alcătuieşte câte două enunţuri, utilizând cuvintele fix şi bine pentru a ilustra valoarile morfologice
diferite ale acestora.

9) Imaginează-ţi că eşti un inginer al cuvintelor. Construieşte enunţuri în care să ai:


 Substantiv provenit din numeral:
 Adverb provenit din adjectiv:
 Adjectiv provenit din verb la participiu:

10) Scrie câte un sinonim neologic pentru cuvintele/structurile:


 Cu neputinţă-
 Înăuntrul-
 Litere mari-
 Ciudate-

11) Scrie câte un antonim cuvintelor/structurilor de la exerciţiul anterior.

12) Scrie corect următoarele cuvinte, notate aici cum se pronunţă:


 Cul-  Linc-
 Marcăr-  Hobi-

TEMĂ ACASĂ: Elaborează un set de minimum 10 reguli de scriere corectă a cuvintelor. Integrează-le într-un
dialog, de 10-15 replici, cu un dragon încăpăţânat. Ca titlu al compunerii tale, vei alege un îndemn de a scrie
corect şi/sau de a iubi şi aprecia limba română.