Sunteți pe pagina 1din 44

PROIECT

MANAGEMENT

Îndrumător,
Conf. dr. Student,
George UNGUREANU Iftimoaia Bogdan

2018-2019
1
Fundamentarea strategiei de

implementare la

S.C. Agricola SA Țigănași

prin înfiinţarea culturii de

Rapiță

în suprafaţă totală de 32 ha

2
CUPRINS

PARTEA I
MEMORIU JUSTIFICATIV
Capitolul I - Date generale privind solicitantul

Capitolul II -Descrierea proiectului

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

PARTEA II
ORGANIZAREA ȘI RAȚIONALIZAREA
PROCESELOR DE MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE
LA S.C. Agricola SA Țigănași
Capitolul IV- Importanța culturii și descrierea generală

Capitolul V- Organizarea și optimizarea proceselor de producție

3
PARTEA I
Capitolul I
Date generale privind solicitantul
1.1. Denumirea solicitantului și date de transfer
S.C. Agricola SA Țigănași -
Număr de ordine Registrul Comerțului: J22/833/1997

1.2.Scurt istoric al solicitantului


S.C. Agricola SA Țigănași - este o societate cu capitalal privat și s-a înființat în anul 1997,
având ca domeniu de activitate principală cultivarea cerealelor ( exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase.
Telefon fix
Telefon mobil 0747748351
Capitalul social subscris este de 3000,00 RON.
IFTIMOAIA BOGDAN- împuternicit cu puteri depline.
Începând cu anul 2016, reprezentantul legal al, S.C. Agricola SA Țigănași cu sediul social
în comuna Țigânași, Judeţul Iași –Iftimoaia Bogdan a încheiat contracte de arendă conform Legii
16/1994 cu deţinătorii de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei având principal obiect
de activitate - Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase conform codificării (Ordin 601/2002) – 0111.
Necesitatea investiţiei rezultă din faptul că suprafaţa de teren arabil exploatată de unitate s-a mărit
considerabil, iar tendinţa este de creștere în continuare, gama de utilaje şi maşini agricole este
redusă astfel că nu poate satisface întreaga gamă de lucrări necesară respectării verigilor
tehnologice şi a perioadei optime de executare a lucrărilor specifice fiecărei culturi fără a apela la
prestatorii de servicii agricole.
1.3.Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are

4
certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerţului în sensul că
desfăşoară respectivele activităţi)
S.C. Agricola SA Țigănași are principalul obiect de activitate - Cultivarea cerealelor,
plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase conform codificării) –
0111 , începând cu anul 2013.

1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului:


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi
echipamente, animale.

Valoare neta la data


Data întocmirii ultimului Bucăţi
Denumire mijloc fix
achizitiei bilanţ
-RON-
1.CLADIRI TOTAL 180000 4
1.1. Clădire birouri 250 mp 19.02.2010 40000 1
1.2. Magazie depozitare seminţe
19.02.2010 110000 1
1500 mp
1.3. Hală depozitare utilaje 40 mp 19.02.2010 15000 1
1.4.Copertină depozitare utilaje şi
19.02.2010 15000 1
seminţe 350 mp
2.UTILAJE TOTAL 180000 14
2.1. NewHolland T7 (140 CP) 24.02.2010 120000 2
2.2. Plug Lemken Variopal 5 3+1
24.02.2010 12000 2
N90
2.3. Grapă stelată GS −1,2 M 24.02.2010 2000 2
2.4. GDU 3,2 MC 24.02.2010 5000 2
2.4. Cultivator M. Ceahlău VM 321 24.02.2010 8000 1

5
2.5. SUP 32 M. Ceahlău 24.02.2010 9000 1
2.6.SPC 8M M.Ceahlău 24.02.2010 9000 1
2.7.Remorcă tranport 2RM2 24.02.2010 4000 1
2.8. MA 3000 M. Ceahlău 24.02.2010 8000 1
2.9. RC-4 24.02.2010 3000 1

TOTAL 360000 18

În scopul îmbunatăţirii performanţei fermei şi având ca obiectiv principal - Creşterea


competitivităţii acesteia pe piaţă, este necesară înfiinţarea unui parc cu utilaje performante care să
ducă la creşterea productivităţii muncii, a profitului şi venitului.

TERENURI
Amplasare Suprafata totala Valoarea
Nr.crt Judet/ORAS/ (ha) / Categoria de contabila Regim juridic
Localitatea folosinta - RON-
1 Neamț/ Cuejdi 100 553000 Proprietate
2 Neamț/ Cuejdi 320 − Arendă

TOTAL 420 553000 −

Capitolul II
6
Descrierea proiectului
2.1. Denumirea investiţiei
Introducerea de tehnologie performantă în cadrul fermei vegetale S.C. Agricola SA
Țigănași prin achiziții de utilaje agricole.

2.2. Elaborator (coordonate de identificare)


Persoană fizică Iftimoaia Bogdan, Str.Aleea Ulmilor nr. 36, Bl. B29, Sc. A, județul Neamț.
Telefon fix Telefon mobil-0755851450

2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)


Este situat în localitatea Țăgănași, Judeţul Iași, la 24 km de principala piaţă de desfacere a
judeţului, Municipiul Iași.
Suprafaţa de teren care face obiectul acestui proiect este teren arabil neirigat 3000 ha şi
2000 ha teren arabil irigat aflându-se pe teritoriul administrativ al comunei Țigănași.
Societatea exploatează terenul pe baza contractelor de arendare cu un preț de 200 de
euro/ha.

2.4. Descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităților și


oportunitățile investiției
Investiţia este necesară, dar şi oportună, asa cum reiese din analizele economico-financiare
prezentate mai jos. Necesitatea investiţiei este relevantă prin faptul că societatea nu dispune în
prezent de utilaje moderne. O achiziţie de utilaje performante, aşa cum îşi propune societatea,
înseamna economie de materiale, piese de schimb, dar şi eficienţă în realizarea producţiilor
agricole.
Tema proiectului este derularea unei investiţii in comuna Cuejdi, Judeţul Neamț - investiţie
materializata prin achiziţie de: TRACTOR ; PLUG REVERSIBIL 5 trupiţe; DISC GREU;
GRAPĂ ROTATIVĂ; SEMANATOARE PNEUMATICA PENTRU SEMANARE DIRECTA (9
m); ECHIPAMENT PENTRU TRATAMENTE FITOSANITARE (24 m); COMBINATOR,
COMBINA DE RECOLTAT,HEADER DE PĂIOASE ȘI DE PRĂȘITOARE;

7
PROIECTUL ÎŞI PROPUNE ACHIZIŢIONAREA URMĂTOARELOR UTILAJE AGRICOLE
NECESARE PE O SUPRAFAŢĂ DE 420 HA, PE BAZA DE 3 OFERTE DE LA 3 FIRME
DIFERITE:

Nr.
Denumire utilaj Nr. buc.
Crt.
1. Tractor 1
2. Plug (5 trupiţe) 1
3. Grapa cu discuri grea (6 m) 1
4. Grapă rotativă (6 m) 1
5. Semănătoare pneumatică pentru semanare directa, paioase(9 m) 1
6. Semănătoare pneumatică pentru plante prasitoare(12 secţii) 1
7. Combinator (6 m) 1
8. Echipament pentru tratamente fitosanitare(24 m) 1
9. Combină recoltat 1

Achizitionarea acestora se face având în vedere :


 Necesitatea înfiinţării parcului auto, încât societatea să realizeze obiectivele propuse;
 Necesitatea creşterii productivităţii muncii şi realizarea lucrărilor în termenul optim de realizare;
 Necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
 Necesitatea promovării tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole;
 Necesitatea reducerii costurilor de producţie prin reducerea consumurilor de carburanti;
 Necesitatea îmbunătăţirii timpului necesar pentru finalizarea lucrărilor din cadrul tehnologiei de
producţie;
Suprafaţa totală de 420 ha este amplasată în Cuejdi, comuna care are un relief de deal, iar
producţiile medii orientative în funcţie de potenţialul culturilor cuprinse în “Structura culturilor” a
proiectului sunt cu potenţial mediu.
Obiectivul principal propus prin punerea în practică a proiectului este acela de creştere a

8
competitivităţii exploataţiei printr-o utilizare mai bună a factorilor de productie si a resurselor
umane, creşterea productivităţii muncii, ridicarea calităţii lucrărilor efectuate, scăderea costurilor
de producţie, obţinerea unui profit mai mare, obiective care sunt in conformitate cu Obiectivul
General al Masurii 121.
În cadrul acestui obiectiv se va realiza un parc de maşini agricole în urma achiziţionării de
utilaje noi, performante care să fie în concordanţă cu potenţialul funciar al firmei.
Prin această investiţie se urmăreşte modernizarea tehnologiilor de cultură şi reducerea
costurilor de producţie prin diminuarea cheltuielilor cu piesele de schimb, cheltuieli cu
combustibili şi lubrefianţi, creşterea rentabilităţii exploataţiei, a viabilităţii economice şi a
productivităţii, utilizarea optimă a factorilor de producţie mai ales a forţei de muncă, asigurarea
unor standarde de viaţă ridicată pentru membrii asociatiei.
Lucrările mecanice se vor face în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură
ducând la diversificarea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor agricole şi scăderea
pierderilor la recoltare.
Se urmăreşte de asemenea ca prin punerea în practică a proiectului să se realizeze
valorificarea la maxim a potenţialului agricol al zonei, creşterea suprafeţelor cultivate precum şi
conservarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor cu efect de sera prin eliminarea surselor de
poluare cu vapori toxici de combustibili, gaze de ardere, aditivi nocivi şi o mai bună gestionare a
deşeurilor.
Investiţia mai urmăreşte reducerea pierderilor de producţie prin utilizarea de utilaje
performante, creşterea productivităţii muncii, reducerea costurilor de productie şi implicit
creşterea eficienţei economice pentru fiecare cultura şi a fermei pe ansamblu.
Terenul arabil exploatat de societatea noastră este rezultat din asocierea liber consimţită a
proprietarilor de teren arabil, proprietari care la rândul lor participă activ la reluarea procesului de
producţie în fiecare an. De la înfiinţarea societăţii şi până în prezent nu au existat nici un caz de
retragere a terenului din asociaţie.

2.5. Descrierea investiţiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unităţii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului/standardelor la care se adaptează.

9
NU ESTE CAZUL

2.6. VALORIFICAREA PRODUCȚIEI, FURNIZORI, CLIENȚI


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produs furnizat si Valoare
materii Adresa cantitate aproximativă % din
prime/materiale aproximativa total
auxiliare/produse/ -RON- achizitii
servicii
S.C.Agricover S.R.L. Str. Stan Tabără, Nr. 28-32, Grâu sămânţă
17000 3,24
S. 5, Bucureşti 12 t
Porumb sămânţă
15200 2,90
5t
Floarea soarelui
sămânţă 13000 1,98
1,5 t
Soia sămânţă
14600 3,53
10 t
Rapiță
20000 3,60
1t
S.C. BASF S.R.L. Șoseaua Pipera 43, București Erbicide 47800 8,07
S.C. Azo Mures S.R.L Strada Gheorghe Doja Îngrăşăminte
nr.300 Tîrgu Mureş chimice 232000 45,36
540237judeţul Mureş 120t

S.C. Kwizda Agro Şoseaua Virtuţii Nr.19 D, Insecticide şi/sau


33000 5,04
România S.R.L. Sector 6, Bucureşti insectofungicide

10
S.C.Rompetrol P-ţa Presei Libere, Nr.3-5, Motorină Euro5
Downstream S.R.L City Gate Northern Tower, 90l/ha x 420ha 215460 26,28
Etaj 2, Sector 1, Bucureşti 37800 l
TOTAL 575060 100

Materiile prime utilizate pe parcursul unui an agricol sunt: seminţele, pesticidele(erbicide


şi insectofungicide), îngrăşămintele şi motorina. Preţurile acestora sunt destul de ridicate şi
datorită cantităţilor mari de astfel de materii prime necesare de-a lungul anului, cheltuielile
aferente sunt ridicate şi ca urmare se impune utilizarea lor raţională, prin introducerea în
exploatare a tehnologiilor moderne şi a maşinilor performante.
Pentru înfiintarea loturilor semincere si de hibridare se va procura sămânţă din categorii
biologice superioare de la Institutele de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă care functionează pe
teritoriul Romaniei (Secuieni – Neamţ, Fundulea – Teleorman, Syngenta − Bucuresti, Pioneer −
Brăila, Monsanto – Bucureşti).

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Valoare
Nr.crt Client (Denumire si adresă) % din vanzari
-RON -
S.C. Agricover S.R.L.
1. 500000 45,46
Str. Stan Tabără, Nr. 28-32, S. 5, Bucureşti
S.C. . Azo Mures S.R.L
2. Strada Gheorghe Doja nr.300 Tîrgu Mureş 350000 31,82
540237judeţul Mureş
S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L.
3. B-dul General Nicolae Dăscălescu nr. 287, 250000 22,72
Piatra-Neamț. Județ Neamț
4. Total 1100000 100,00

De obicei produsele noastre sunt destinate pentru desfacere pe piaţa internă din zona
Moldovei iar principalii clienţi sunt S.C. Agro Neamț S.R.L. şi S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L. cu care
avem relaţii de colaborare şi de reciprocitate, firma noastră fiind şi furnizor şi client.
Termenele de plată şi de livrare se stabilesc de comun acord între cele două părţi, preţurile

11
se negociază în funcţie de preţul pieţei şi indicii de calitate a produselor.
Producţia obţinută se vinde imediat după recoltare sau se păstrează în limita posibilităţilor, până se
stabileşte un preţ convenabil, unitatea având în proprietate o magazie cu o capacitate de 1500 tone.

2.7. Descrierea îndeplinirii condiţiilor minime pentru eligibilitatea


proiectului

Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele Descrierea modului in care se


urmarite prin urmareste atingerea obiectivelor
proiect
EG1 – Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul general al masurii: a)Modernizarea exploatatiei
cresterea competitivitatii sectorului agricol agricole S.C. ROAGRO S.R.L.,
printr-o utilizare mai buna a resurselor umane  prin achizitionarea de utilaje
si a factorilor de productie si indeplinirea agricole noi, este necesara pentru
standardelor nationale si a standardelor efectuarea lucrarilor agricole la
comunitare timp, precum si reducerea
si cu cel puţin unul din obiectivele specifice: costurilor, imbunatatirea
rentabilitatii exploatatiei prin
cresterea valorii adaugate
(VAB), cresterea viabilitatii
economice, cresterea
productivitatii agricole prin
promovarea progresului tehnic,
utilizarea optima a factorilor de

12
productie, asigurarea unor
standarde de viata ridicate, in
special cresterea veniturilor
lucratorilor.
Se vor crea noi locuri de munca
(două in primul an al
implementarii) pentru cei care
vor lucra direct la exploatarea
noilor utilaje. O parte din
personalul ocupat in acest
moment cu activitatile specifice
la tratamente chimice, la care
ponderea o constituia munca
manuala, va putea fi folosit la
alte activitati cu risc de
imbolnavire redus. De asemenea
pentru intretinerea acestor utilaje
va fi angajat personal de
specialitate (cu pregatire
superioara si medie), care va
urmari si cresterea eficientei in
exploatare.
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si a) Introducerea in exploatare a
procedee noi, diversificarea producţiei,  utilajelor noi, performante, va
ajustarea profilului, nivelului si calitaţii crea si posibilitatea
producţiei la cerinţele pieţei inclusiv a celei implementarii noilor tehnologii
ecologice, precum si producerea si utilizarea de cultura, care sa protejeze
de energie din surse regenerabile; mediul: reducerea poluarii
Adaptarea exploataţiilor la standardele aerului si solului rezultate prin
comunitare; manipularea materiilor prime,
Cresterea veniturilor exploataţiilor agricole reducerea poluarii solului cu

13
sprijinite; substante chimice de combatere
Sprijinirea membrilor grupurilor de  sau cu produse petroliere,
producatori sau ai altor forme asociative in eliminarea impactului bolilor
vederea profesionale asupra oamenilor ca
incurajarii fenomenului de asociere.  urmare a manipularii
substantelor chimice cu grad
 ridicat de toxicitate, utilizate la
combaterea bolilor si
daunatorilor datorita
automatizarii procesului de
amestecare, dozare, stropire si
curatire a masinilor de stropit,
etc.
b) Asigurarea unei baze de
masini si utilaje agricole
performante in vederea
maximizarii eficientei
activitatilor mecanizate:
-consumul redus de combustibil
al utilajelor conduce la
eliminarea costurilor ocazionate
de efectuarea lucrarilor
mecanizate si, implicit,
reducerea costurilor totale de
productie;
-utilajele achizitionate prin
proiect asigura continuitatea si
eficienta efectuarii activitatilor la
nivelul fermei;
Prin realizarea acestui proiect se
urmareste modernizarea parcului

14
de tractoare si masini agricole
care implicit va duce la o
crestere a calitatii lucrarilor
efectuate, la o buna exploatare a
timpului de lucru, la respectarea
verigilor tehnologice si a
momentului optim de efectuare a
lucrarilor. De asemenea, se vor
putea lua in cultura noi suprafete
de teren la cererea proprietarilor
din satele limitrofe, ceea ce va
determina atragerea unei noi
forte de munca din randul
proprietarilor de teren arabil.
c) Prin utilizarea acestor masini
si utilaje, productia pe unitatea
de suprafata va putea creste
semnificativ (calitativ si
cantitativ), ceea ce va duce la o
crestere a veniturilor societatii
prin valorificarea acesteia,
asigurandu-se astfel finantarea
culturilor din resurse proprii,
eliminandu-se creditele bancare.
In urma punerii in practica a
proiectului prin achizitionarea
utilajelor noi, S.C. ROAGRO
S.R.L. din comuna Cuejdi,
județul Neamț isi va extinde
suprafata exploatată prin
incheirea de noi contracte de

15
arenda in anul 2017-2018 pe încă
aproximativ 100 ha. In prezent
exploateaza 320 ha pe raza
comunei cu contracte de arenda
incheiate pe o perioada de 12 ani
si 100 ha in proprietate.

Atentie!
Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme
asociative in vederea incurajării fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca solicitantul este
membru al unui grup de producatori, al unei societati cooperative, al unei cooperative agricole, al
unei asociatii profesionale cu profil agricol, al unei organizaţii de imbunataţiri funciare sau este
constituit ca societate agricola, grup de producatori, societate cooperativa sau cooperativa
agricola. Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme asociative se ataseaza Document emis
de catre grupul de producatori / societatea cooperativa / cooperativa agricola/asociatie profesionala
cu profil agricol din care sa reiasa ca solicitantul este membru al acesteia insoţit de documentul de
infiinţare a formei asociative.
Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei
generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele Descrierea modului in care se


urmarite prin urmareste atingerea obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potenţialul agricol al zonei si sa demonstreze a) In alegerea tipului de utilaje, s-a
imbunataţirea performanţei generale a  tinut cont in primul rind de
exploataţiei agricole la data darii in exploatare a specificul zonei de adaptarea
investiţiei: acesteia la conditiile de exploatare

16
specifice (sol, panta, clima) avind
in vedere ca localitatile se
incadreaza in zona de deal-munte,
iar suprafata exploatata este
amplasata in parcele compacte,
unde efectuarea lucrarilor cu
utilaje mari este mult mai
eficienta.
Structura culturilor aleasa se
incadreaza ca fiind in acord cu
potentialul agricol al zonei unde
cel putin 75% din structura
plantelor de cultura vizate de
proiect trebuie sa se incadreze in
zona cu potential mediu respectiv
ridicat.

Obiective tehnice: Achizitia de utilaje care determina


- achiziţia de tractoare, combine, masini, utilaje,  cresterea productivitatii muncii,
echipamente etc, care determina cresterea introducerea de tehnologii
productivitaţii muncii, imbunataţirea calitaţii performante, imbunatatirea
produselor agricole, introducerea de tehnologii conditiilor de lucru.
performante, imbunataţirea condiţiilor de lucru; Achizitionarea acestora se face
- construirea si/sau modernizarea cladirilor avind in vedere :
operaţionale care conduc la asigurarea Necesitatea infiintarii parcului
conformitaţii cu standardele comunitare;  auto, incit societatea sa realizeze
- diversificarea producţiei in funcţie de obiectivele propuse;
cerinţele pieţei, realizarea de noi produse si Necesitatea cresterii productivitatii
introducerea de noi tehnologii. muncii;
Necesitatea imbunatatirii
Obiective economico-financiare:  conditiilor de munca;

17
- reducerea costurilor de producţie si cresterea Necesitatea promovarii
rentabilitaţii economice a exploataţiei agricole; tehnologiilor de mecanizare a
- cresterea valorii adaugate brute (VAB) a lucrarilor agricole;
exploataţiei agricole. Necesitatea cresterii veniturilor
- cresterea viabilitaţii economice. exploatatiei agricole;
Necesitatea asigurarii transportului
productiei de pe camp, la depozit.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de Reducerea emisiilor dăunătoare cu
sera si o mai buna gestionare a deseurilor efect de seră prin introducerea în
rezultate din activitatea de producţie; producţie a unui tractor performant
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor care îndeplineşte normele de
gaze), in special in exploataţiile de crestere a poluare TIER III.
animalelor prin respectarea standardelor sanitar-
veterinare, de igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii cerinţelor fitosanitare,
ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a surselor de
energie regenerabila si imbunataţirea eficacitaţii
folosirii acestora.
* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producţie si
cresterea rentabilitaţii economice a exploataţiei agricole; cresterea valorii adaugate brute (VAB) a
exploataţiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora
este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective.
Atentie!
In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul
indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile
competente (mediu, sanitar veterinare).

18
Capitolul III

Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.


3.1. Descrierea personalului existent.
3.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată pentru realizarea
investiţiei.
Numărul locurilor de muncă nou create prin implementarea acestui proiect va fi de 4
ajungându-se la un număr total de 9 salariaţi, din care personal de execuţie 5.
În cadrul unităţii activează la această dată 5 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată, din care personal de execuţie 3.
Activităţile manageriale în cadrul exploataţiei sunt realizate de responsabilul legal al
unităţii:
Iftimoaia Bogdan- are pregătirea profesională necesară asigurării unui management de
calitate în cadrul exploatatiei şi permite realizarea unor lucrări agricole de bună calitate – având
pregătirea necesară. Lucrările agricole sunt efectuate de 2 mecanizatori agricoli. iar în perioadele
de vârf pentru efectuarea lucrărilor manuale se apelează la forţa de muncă sezonieră.

3.3. Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei,


studii şi experienţă profesională).
Responsabil legal Iftimoaia Bogdan, persoană împuternicită cu puteri depline în
cadrul S.C. Agricola SA Țigănași
Studii: în prezent an terminal la Facultatea de Agricultură din cadrul UNIVERSITĂŢII DE
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”, IAŞI.
Menţionez că am o experienţă în domeniu de 4 ani, din care 4 ani ca şi am lucrat și am
făcut voluntariat mai mult de 50% din timpul liber la diverse unități cu profil agricol cum ar fi:
S.C. AGRICOST S.A.;

3.4. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea,

19
numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale
utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce
urmează a fi achiziţionate prin proiect.

Tractor New Holland T8.380 347 CP specificatii:


 Marca :New Holland
 Model :T8.390
 Putere :347 CP
 Roți tracțiune :4 roți tracțiune
 Echipamente : Ridicare înainte, Priza de forță pe partea din față, Punte din față suspendată.
Climatizare
 Transmisie: 50K
 Suspensii: osie frontală
 Suspensie: Cabină
 Dimensiune pneuri : 710/70R42
 Tracâiune: 4×4
 Cutie de viteze: Full Powershift

Plug (5 trupiţe)

Lemken
 Sistem de reversare hidraulic
 Dispozitiv cu acțiune dublă pentru reversare
 Sistem de cuplare Cat. 2 (or Cat. 3 or 3N=L2 Z3)
 cadru 110x110÷160x160 mm
 Ladă de scule și șuruburi de forfecare de rezervă
 Organe Dural tip B, C, D, P or W
 Daltă de plug standard (optional: daltaă sormaitata)

Optional :

20
 antetrupite
 deflectoare
 disc taiere brazda
 dalta taiere brazda
 cilindru pivotare cadru
 brat hidraulic pentru Packer

Grapă cu discuri (6m)


HELIODOR
 singura osie
 Osie cu roti 16.0/70-20, 1,070 x 418 mm
 Sistem de cuplare Cat. 3 (or Cat. 3N=L2 Z3 or 4N=L3 Z4)
 Box section frame 180 x 200 mm
 Doua randuri de discuri concave, crestate Ø 465 mm
 Fara tavalug
 Fara echipament de iluminare
 Optional :
 tavalug cu bare, diametru 540 mm
 tavalug cu pinteni, diametru 510 mm
 tavalug trapezoidal, diametru 500 mm
 2 perechi de scormonitori
 bara de nivelare fata / spate
 schimbare rapida a cutitelor
 triunghi prindere semanatoare hidraulic
 marcatori hidraulici

COMBINATOR VM6 ( 6 m)
Mecanica Ceahlau VM6
 Lățime de lucru 6 metri
 Adâncime de lucru 2-12 cm
 Productivitatea ha/h 3-4.2

21
 Viteză de lucru 5-8 km/h
 Dimensiuni gabarit în lucru Lxlxh (m) 5.9x6x1.3
 Masa 3450 kg

SEMANATOARE PNEUMATICA PENTRU SEMANARE DIRECTA (50 randuri cereale-


rapita)

Echipare pentru Semanatoare Gaspardo GIGANTE 900

 Semanatoare pneumatica cu 2 dozatori centralizati si tranport pneumatic al semintelor


 Versiune tractata: atasare in 2 puncte de cat a III-a
 Actionare suflanta cu instalatie oleodinamica dependenta de tractor
 P.d.p. 1000 rot/min
 Set adaptare (Z8-Z6; Z20-Z6; Z21-Z6)
 Element de semanat amortizat independent
 Roti acoperire seminte independente
 Bazin cu fereastra pentru control nivel seminte
 Transmisie dozartor cu roata libera
 Capacitate bazin 5200 l
 Grapa acoperire seminte Ø 12 cu ridicator hidralic
 Centrala electrovalve hidraulice (3 comenzi)
 Manivelă pentru probă cantitate seminţe
 Cuva de calibrare si golire
 Iluminare interna bazin
 Set de lumini (demontat)
 Razuitoate in tungsten limitatoare de profunzime 70 mm
 Distribuitori hidraulici tractor cerut: de la 3 la 4
 Carucior de transport ridicare hidraulica pentru versiune tractata cu roti 400/60 - 15.5

Semănătoare pneumatică pentru plante prăşitoare(12 secţii)


Semănătoarea Maschio Gaspardo MT-12R
Este o semănătoare ideală pentru floare şi porumb putând asigura o precizie foarte bună a
adâncimii. Această precizie o avem deoarece controlul adâncimii este exact în locul unde cade
sămânţa. Acces uşor la unitatea de distribuţie. Greutate de la 120 până la 150 kg (depinde de
echipament). Buncărul 52 l Capacitate (aprox. 2 doze). Număr de rânduri de la 4 la 12 rânduri, cu
lăţimi cuprinse între 2.20 m şi 9 m. Acestea pot fi pliabile, telescopice sau cu bara rigidă. Se pot
adăuga buncăre pt. fertilizare cu o capacitate de la 190 la 1350 l, precum şi microgranulator pentru
insecticide şi erbicide cu o capacitate între 60 şi 190 l.Distanţa între rânduri este reglabilă între 45-
70 cm.

22
Maşină pentru admnistrat îngrăşăminte chimice
Distribuitor de ingrasaminte AXIS RAUCH 3.0
Distribuitoarele de îngrăşăminte solide, purtate Axis, au o capacitate a buncărului de la
1000 la 3000 de litri, o lăţime de lucru cuprinsă între 12 şi 36 m, cu ajustare manuală sau electrică
a dozei de îngrăşământ, înălţimea de încărcare între 2,3 şi 2,7 m în funcţie de volumul buncărului.
Echipată cu prelată de acoperire a buncărului şi sistem de iluminat pe timp de noapte, este ideală
pt. transportarea îngrăşămintelor în cantităţi mari.

Grapă rotativă
Echipament pentru tratamente fitosanitare
Sprayer John Deere R4030

Capacitate 3028 L

Material Otel inoxidabil

Rezervor 454.2 L

Control automatic John Deere Control (optional)

Tip control Automatic (optional) or manual

Metoda injectie Pompa dubla cu injectie directa


Optional – pana la 511 L

Dimensiune debit 5.1 cm

Putere 209 kW
280 hp

Emisie Nivel 4

23
Nr. cilindre 6

Alternator 200 amp

Capacitate combustibil 492.1 L

Combina (Class Lexion 570)

 Putere motor 273 kW


 Producător motor Caterpillar
 Tip de motor C12
 Anvelope standard 650/75-R32
 Threshing system R
 Walkers 2
 Diametrul rotorului-
 Grain tank size 10500 l
 Cutting platform width 7.6 m
 Mod direcţie HH
 Tip de transmisie H
 Greutate netă15.5 t
 Dimensiunile echipamentului, lungime/lăţime/înălţime 4,4x3x0 m

CAPITOLUL IV-IMPORTANȚA CULTURII

4.1. Importanţa culturii

Uleiul de rapiţă a fost folosit din cele mai vechi timpuri în Orientul Îndepărtat şi Mijlociu
în alimentaţie şi pentru iluminat. În Evul Mediu, rapiţa a pătruns în Europa (în ordine, în Olanda,

24
Germania, Franţa, Danemarca, Suedia, Polonia, Rusia), unde s-a extins mult în cultură, în special
în zonele mai umede şi răcoroase (la nord de Alpi).
Importanţa culturii de rapiţă La sfârşitul secolului al XIX-lea, planta a pierdut din
importanţă, fiind concurată de petrol, care oferea produse mai ieftine pentru ungere şi ardere şi de
alte uleiuri vegetale în industria săpunurilor şi margarinei. O expansiune foarte mare în cultură se
constată în ultimii 30 de ani. Canada, care a început să cultive rapiţă în anul 1942, a devenit primul
producător şi exportator mondial de sămânţă şi ulei de rapiţă, după cum suprafeţele cultivate şi
producţiile globale au crescut simţitor în Europa Occidentală şi Polonia. Uleiul de rapiţă, ca atare
sau în urma transformărilor suferite prin hidrogenare, oxidare etc., are multe întrebuinţări în
industria textilă, industria pielăriei, a vopselelor şi lacurilor, în industria poligrafică, a săpunurilor,
la ungere etc. Uleiul rafinat se foloseşte în alimentaţie, în mod direct, sau la obţinerea margarinei.
Turtele (făinurile de extracţie) au o bună valoare furajeră, fiind bogate în proteine. Cu privire la
valoarea alimentară a uleiului şi turtelor de rapiţă, există discuţii ample (versus compoziţia
chimică), legate de influenţa acizilor erucic şi eicosenoic, pe care o serie de specialişti în nutriţie îi
consideră a avea influenţe negative, ca: micşorarea apetitului, întârzieri în creştere, îmbolnăviri ale
inimii, tiroidei, ficatului şi glandelor suprarenale. Nu există probe concludente de îmbolnăviri la
om. Mai mult, se pare că duce la prelungirea vieţii şi la diminuarea frecvenţei bolilor de
îmbătrânire, dacă uleiul de rapiţă nu participă cu mai mult de 40% în structura calorică a raţiei.
Totuşi, în cadrul CEE s-a legiferat acceptarea în alimentaţie numai a uleiului şi a margarinei cu
mai puţin de 15% acid erucic. O serie de ţări a obţinut deja soiuri şi hibrizi care nu au mai mult de
1-2% acid erucic şi de 3-4% acid eicosenoic. Pe de altă parte însă, soiurile şi hibrizii bogaţi în acid
erucic se menţin în cultură pentru valoarea lor industrială.

4.2 Relaţiile plantă-factori de vegetaţie

Rapiţa este o plantă a climatelor temperate de tip maritim, răcoroase şi relativ umede, cu
ierni mai blânde, cu temperaturi medii anuale de 7-10 grade Celsius. Temperatura de germinaţie
este de 1-3 grade Celsius. Până la venirea iernii vegetează bine la 8-15 grade Celsius. Rezistenţa la
ger depinde de numeroşi factori: dacă plantele au intrat în iarnă cu rozeta de frunze bine formată,
iar temperaturile scăzute nu survin brusc şi solul nu este prea umed, rapiţa nu piere până la -15…-
18 grade Celsius. Pe sol îmbibat cu apă, la geruri ce urmează unei perioade calde, în general în
cazul variaţiilor de temperatură (la sfârşitul iernii), planta este distrusă şi la -8 grade Celsius.

25
Soiurile create în răsăritul Europei (Polonia, Rusia), dacă intră în iarnă cu o rozetă de frunze cu
diametrul de 30-35 cm şi plantele sunt protejate de un strat normal de zăpadă (10-20 cm), rezistă şi
la temperaturi de -25 grade Celsius.

CAPITOLUL V- Organizarea si optimizarea proceselor de producție

5.1. Întocmirea asolamentului și modul de folosință al terenului

Specificare Ha

Suprafaţa totală a terenului arabil 420

Suprafaţa medie a solei 84

Schema de asolament
SOLA/ANUL 2015 2016 2017 2018 2019

I Plante Prășitoare Cereale de Leguminoase Prăşitoare


oleaginoase toamnă pt.boabe

II Prășitoare Cereale de Leguminoase Prăşitoare Plante


toamnă pt.boabe oleaginoase

III Cereale de Leguminoase Prăşitoare Plante Prășitoare


toamnă pt.boabe oleaginoase

IV Leguminoase Prăşitoare Plante Prășitoare Cereale de


pt.boabe oleaginoase toamnă

V Prăşitoare Plante Prășitoare Prăşitoare Leguminoase


oleaginoase pt.boabe

Tipul de asolament

26
SOLA/ANUL 2015 2016 2017 2018 2019

I Rapita Floarea Grâu de Fasole Porumb


soarelui toamnă boabe

II Floarea Grâu de Fasole Porumb boabe Rapita


soarelui toamnă

III Grâu de Fasole Porumb boabe Rapita Floarea


toamnă soarelui

IV Fasole Porumb boabe Rapita Floarea Grâu de


soarelui toamnă

V Porumb boabe Rapita Floarea Grâu de Fasole


soarelui toamnă

5.2. Programarea producţiilor medii


Prognozarea producţiei medii prin metoda sporului mediu

Planul de cultură
Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi
totale.

Producţia prognozată
Producţia realizată (kg/ha)
Cultura (kg/ha)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Floarea
2110 2180 2220 2340 2470 2560 2650
soarelui
Porumb
6130 6250 6340 6500 6670 6805 6940
boabe

Fasole 1150 1225 1200 1190 1215 1200 1225


Grâu
4310 4450 4520 4610 4730 4835 4940
toamnă

Rapiță 2110 2190 2340 2430 2600 3000 3500

Floarea soarelui: Q = spor mediu total

27
Q = 2470 - 2110 = 360 kg q = spor mediu anual
360
q= =90 kg
5−1
Porumb boabe:
Q = 6670 – 6130 = 540 kg
540
q= = 135 kg
5−1

Fasole :
Q = 1215-1150=65 kg
q = 33 kg
Grâu de toamnă:
Q = 4730 – 4310 = 420 kg
420
q= = 105 kg
4−1

Rapiță:
Q = 2510 – 2110 = 400 kg
𝟒𝟎𝟎
q= = 100 kg
𝟓−𝟏

Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi totale.

Întocmirea planului de cultură

28
Producţii medii Producţia totală Preţ livrare
Cultura Suprafaţa (ha)
(kg/ha) (t) (lei/kg)

Floarea soarelui 110 2560 140,8 1,6

Porumb boabe 120 6805 367,5 0,7

Fasole 11 1200 13,2 3

Grâu de toamnă 130 4835 280,4 0,8

Rapiță 25 3500 87,5 1,5

5.3. Calculul dozelor de îngrășăminte la cultura de Rapita


Dozele de îngrăşăminte chimice se determină cunoscând consumul specific al fiecărei
specii şi chiar soi, exprimat în kilograme substanţă activă pe tona de produs, funcţie de fertilitatea
solului având în vedere datele referitoare la analizele de laborator cu privire la conţinutul solului în
azot, fosfor şi potasiu în forme accesibile plantelor.

Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii cât
şi de existentul de suprafaţă activă din sol. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin
levigare.

Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice

29
Nr. Crt. SPECIFICARE U.M. Rapita

1 Producţia medie Kg/ha 3500

N P K
2 Consum specific Kg s.a./t 35 23 40
3 S.a. de administrat Kg/ha 98,38 53,14 91,52
4 S.a. în sol Kg 45 20 50
5 Diferenţa de adm. Kg s.a. 53,38 33,14 41,52
6 Pierderi prin levigare % 18 6 8
7 Cant. pierdută prin Kg s.a.
17,7 3,18 7,32
levigare

8 Total s.a. de administrat Kg 116,08 56,32 98,84


9 Tipul de îngrăşământ NO4NO3 Super P . Sare de K

10 Conţinutul în s.a. a îngr. Kg/


34,5 40 40
100kg

11 Doza de îngr. de Kg
336,46 140,8 246,2
administrat

30
5.5 Calcului indicatorilor tehnico-economici

Calculul eficienţei economice reprezintă criteriul dominant al întregii activităţi


economice iar utilizarea eficientă a diferitelor resurse constituie principalele direcţii a
programelor economice şi sociale.

31
Calculul eficienţei economice se poate face în diferite unităţi de organizare a
exploataţiilor agricole pe sectoare de producţie sau chiar pe locuri de muncă sau ferme.

Fiecare sector sau domeniu de activitate se caracterizează printr-un anumit sistem de


indicatori, care pot fi diferiţi pe un indicator de eficienţă a producţiei agricole sau indicatori de
eficienţă a investiţiilor făcute în agricultură. Fiecare din această grupă de indicatori prezintă o
anumită forţă de comunicare intercondiţionându-se reciproc oferind astfel o anumită imagine
sintetică asupra aprecierii eficienţei economice.

Pentru aprecierea eficienţei economice se folosesc o serie de indicatori care se grupează


în 3 categorii:

1. Indicatori tehnici: se referă la suprafaţa cultivată, la producţia medie şi totală,


producţia măria totală şi secundară.
2. Indicatori economici:
a. cifra de afaceri care reflectă potenţialul economic al unei ferme şi care rezultă
din însumarea următoarelor elemente: venituri din valorificarea producţiei, soldul stocului
producţiei finite, soldul stocului producţiei neterminate, venituri din prestări de servicii,
dobânzi pe depozite, rente, chirii.

b. cheltuieli totale de exploatare pentru obţinerea producţiei.

c. valoarea adăugată - V.A.B. este rezultatul diferenţei dintre veniturile realizate


şi consumurile intermediare (cheltuieli materiale)

d. valoarea adăugată netă - V.A.N. care se calculează prin diferenţa dintre V.A.B. şi
amortizarea mijloacelor fixe.

3. Indicatori financiari sunt reprezentaţi de:

 profitul brut care este egal cu cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare
 profitul net egal cu profitul brut minus impozitul pe profit. Din profitul net se

32
plătesc dividente la sfârşitul anului, fondul de dezvoltare, de investiţii, fondul de cercetare
 rata profitului.
 costul de producţie

33
Calculul indicatorilor tehnico-economici

Nr.
Crt. Indicatorul U.M. Valoare
1 Salarii totale lei 8124.13
- lucrari manuale 7488.91
- lucrari mecanice 635.22
2 Impozit pe salarii 16% lei 1299.86
3 Taxe total lei 4265.17
- CAS 31% 2518.48
- Fond pensii 4% 324.97
- Somaj 10,5% 853.03
- Fond sanatate 7% 568.69
4 Cheltuieli materiale lei 7804.50
5 Cheltuieli cu aprovizionarea lei 390.23
6 T.V.A. 24% lei 1873.08
7 Chelt. cu lucrarile mecanice lei 15867.50
8 Amortizarea lei 400.00
9 Cheltuieli directe lei 40024.47
Alte cheltuieli directe (motorina x
10 5,7 lei) lei 4209.68
11 Cheltuieli indirecte lei 519.90
- comune(5 % din directe) 210.48
- generale( 7% din directe+comune) 309.41
12 Total chelt. de exploatare lei 44754.04
13 Venit. din vanzarea productiei lei 36000.00
14 Chelt. ptr. produsul principal lei 35154.04
15 Pret de livrare lei 3.75
16 Cost de productie lei 1.99
17 Profit brut lei/total lei -8754.04
lei/ha -1094.25
lei/kg 1.76
18 Impozit pe profit 16% lei -1400.65
19 Rata profitului brut % -19.56
20 Profitul net -7353.39
21 Rata profitului net % -16.43
22 Productivitatea muncii lei
- lei/Z.O. 75.32
- Z.O./to 11.24
23 Valoarea adaugata bruta VAB lei 28195.50
24 Valoarea adaugata neta VAN lei 27795.50

34
5.6 Calculul necesarului forţei de muncă

Deoarece în agricultură se manifestă sezonalitate în consumul de zile-om, apare evident


faptul că şi numărul necesar ele executanţi este variabil pe decade şi luni. Specialistul este pus în faţa
problemei fie de a stabili necesarul de personal muncitor permanent după intervalul cu solicitare
maximă (decadă sau lună) ceea ce duce la folosirea incompletă a muncitorilor în celelalte perioade,
fie de a stabili necesarul permanent după un alt nivel (sub cel de solicitare maximă), ceea ce
asigură o mai o mai bună folosire a muncitorilor permanenţi, dar în perioadele de vârf trebuie să
asigure forţa de muncă temporară. Decizia, depinde, desigur de gradul de sezonalitate, de situaţia
forţă de muncă în unitate, etc.

Datele necesare:

Pentru determinarea numărului de muncitori permanenţi, cărora să li se asigure


posibilitatea de a efectua un număr determinat de z.o./muncitor permanent/an, trebuie cunoscute
următoarele date:

- numărul de z.o. necesar desfăşurării proceselor de producţie pe fiecare lună (datele se


iau din fişele tehnologie ale culturilor);
- numărul de zile pe lună în care se pot efectua lucrările;
-numărul de z.o. propus ca sa fie asigurat pe muncitor permanent timp de un an.

Modul de lucru;

1. Din numărul total de z.o./muncitor permanent/an propus a se realiza, se scade un


număr egal cu 24 x n, în care n reprezintă un număr de luni cuprins între 1 şi 11, de regulă cu
cel mai mare număr de z.o.
2. Se totalizează numărul de z.o. din lunile rămase, iar suma se împarte la numărul
rămas la scăderea din numărul de z.o./an propuse a se realiza a produsului (24 x n), rezultatul
fiind numărul de muncitori permanenţi.
3. Se determină numărul de z.o. ce revin pe muncitor permanent în fiecare lună, prin
împărţirea numărului total de z.o. din fiecare lună la numărul de muncitori permanenţi rezultat
din calcul. Se va avea în vedere ca acest număr să nu depăşească cifra de 24 pe lună. Se

35
totalizează aceste zile şi se vede dacă se realizează condiţia asigurării numărului de
z.o./muncitor/an propus iniţial.
4. Se tatonează cu un alt număr de luni (n) până se obţine catul cei mai mic
(reprezentând numărul de muncitori permanenţi) şi implicit numărul de z.o./muncitor
permanent/an propus iniţial.
5. Pentru lunile neacoperite de muncitori permanenţi se va determina numărul de muncitori
temporari, prin împărţirea, pe fiecare lună a numărului de z.o. rămase disponibile la 24.

Cultura Supr. Număr zile-om pe luni calendaristice Total


(ha)
z.o.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rapita 25 0 0 0 9.86 44 34 19.14 0 0.88 0 0 0 107.88

Alte activităţi 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120


zile/h
Total general a- 10 10 10 19.86 54 44 29.14 10 10.8 10 10 10 227.88

Total 11 11 11 22 55 44 33 11 11 11 11 11 242
recalculat

Calculul necesarului de muncitori permanenţi şi temporari

Specificaţia Supr. luni calendaristice Total


(ha) z.o.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Ipoteza nr.1 n=2

z o /ferma 10 10 10 19.86 54 44 29.14 10 10.8 10 10 10 227.88


z o /muncitor 5 5 5 9.93 24 22 14.57 5 5.4 5 5 5 110.9
z o /munc perrn 10 10 10 19.86 48 44 29.14 10 10.8 10 10 10 221.88
z o / munc - - - - 6 - - - - - - - 89
sezonier
nr munc 1 1
sezonieri
N=170
n=1
170-24=146 zile

36
227.88 /146 = 1,56  2 muncitori permanenți

5.7 Calculul necesarului de insecto-


fungicide şi erbicide

Organizarea acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor are implicaţii directe în evitarea


pierderilor de producţie, cantitatea şi calitatea cât şi rentabilitatea culturii. Reuşita acţiunii de
combatere depinde de asigurarea cu pesticide necesare cât şi de mijloace tehnice de aplicare a
tratamentelor, precum şi de perioada optimă de aplicare a tratamentelor.

Pentru organizarea lucrărilor de combatere trebuie cunoscute o serie de elemente referitoare


la structura culturii, măsurile stabilite la nivelul unităţii pentru combatere, termenul de aplicare
pentru fiecare tratament, datele referitoare la aplicarea măsurilor de combatere, stocul de produse
ce trebuie procurate precum şi preţul de aprovizionare şi modalităţile de plată pentru fiecare produs
în parte.

Pe baza măsurilor de combatere stabilite cunoscându-se volumul lucrării, respectiv suprafaţa


pe care se aplică tratamentul şi dozele ce se vor aplica se calculează pentru fiecare produs cantitatea
comercială necesară pentru aplicarea unui tratament după relaţia:
N d
q= unde q = cantitatea, N = norma de lichid pentru tratament, d= concentraţia.
100
Se determina cantitatea totală de produs tehnic necesară pentru întreaga suprafaţă. Pentru fiecare
tratament şi substanţă în parte se va face o centralizare a cantităţilor stabilindu-se în acelaşi timp şi
valoarea produsului total şi a costului tratamentului la unitatea de suprafaţă, pentru a se putea
planifica necesarul de resurse financiare pentru achiziţionarea pesticidelor. Din necesarul anual de
substanţe se scad eventualele cantităţi disponibile din stoc determinând cantităţile care urmează a fi
introduse în planul de aprovizionare a exploataţiei agricole.

37
Nr Cultur U.M Val. Boala Produsu Modul Doza Nr. Cant. Cost
. a . lucrar l utilizat de (kg/ha) Trat Total
Cr e utilizar (litru/ha . ă Pre Valoar
t e ) ţ e totală
(l) lei/ lei
l

1. Rapita ha 25 Erysiphe Bravo Stropiri 1.5 l/ha 1 40 50 2000


communis – 500
Făinarea

Alternarioza Carial
- pătarea
Stropiri 0,6 l/ha 1 20 100 2000
Star
neagră 250

5.8 - Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi


dăunătorilor.

De eficacitatea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor depinde starea de sănătate a


culturilor, aspectul calitativ precum şi cantitatea de produse realizate. Această lucrare se poate
executa cu diferite mijloace cum ar fi: aviaţia utilitară., maşini mecanice de stropit sau prăfuit
pompe manuale, etc.

Eficienţa oricărei lucrări trebuie să respecte următoarele etape:

-stabilirea numărului de agregate, a formaţiei de muncă, a necesarului de materiale -


organizarea lucrării;

-desfăşurarea propriu-zisă a lucrării;

-controlul calităţii lucrării.

Pentru desfăşurarea raţioanlă a lucrării de combatere trebuie să se determine


următoarele elemente:

38
1. Numărul de tractoare şi maşini necesare pentru executarea lucrările, sau numărul de
agregate
2. Cantitatea de substanţă ce se foloseşte la hectar (1 kg), cantitatea de soluţie ce se
foloseşte pe întreaga suprafaţă, suprafaţa parcelelor de lucru, distanţele dintre punctele de
alimenare, numărul de muncitori pentru executarea lucrării în termen optim, necesarul zilnic
de mijloace de transport pentru apă sau soluţie.
Date necesare:

1. Suprafeţele si dimensiunile parcelelor


2. Starea de vegetaţie a culturilor
3. Relieful
4. Distanţele dintre rânduri
5. Capacitatea rezervorului
6. Viteza de deplasare a agregatelor
7. Distanţa de la care se transportă apa, sau distanţa de la punctul de preparare a soluţiei la locul
de stropit
8. Norma de muncă a muncitorilor pentru preparatul soluţiei
9. în cazul tratamentelor cu erbicide trebuie determinate următoarele elemente:
- captarea buruienilor dominante,
- structura şi textura solului,
- dâncimea apei freatice,
- numărul de fertilizări şi cantitatea folosită la fertilizare,
- condiţiile pedoclimatice,
- tehnologiile de aplicare.

Modul de lucru:

l.Se determină numărul de mijloace mecanice necesare defăşurării lucrărilor în termen optim (1-3
zile)

S 11
N= N  1agregat
nP 2  26,88

S = suprafaţa totală

39
P = productivitatea agregatului

n = numărul de zile pentru efectuarea lucrării (1-3 zile)

* Productivitatea agregatului:
B V  t  H 12  3500  8  0,8
P P  26,88 hectare
10.000 10.000

B = lăţimea de lucru a agregatului (m)

V= viteza de deplasare a agregatului (m/ora)


t = durata unui schimb

H = coeficientul de utilizare a timpului de lucru

2.Se calculează cantitatea totală de substanţă sau soluţie pe hectar


q=N+d
BUTISAN 400 SC = 300 + 2 = 302 L
FURORE SUPER = 300 + 2 = 302 L
NURELLE = 300 + 0,4 = 300,4 L
DECIS MEGA = 300 + 0,15 = 300,15 L

N = norma de stropit (litri)

d = doza (%)

3. Se calculează cantitatea totală de substanţă pe întreaga suprafaţă


Q  q V n BUTISAN 400S C = 302 x 63 x 1 = 19026 L
FURORE SUPER = 302 x 63 x 1 = 19026 L
NURELLE = 300.4 x 63 x 1 = 18925,2 L
DECIS MEGA = 300,15 x 63 x 1 = 18909,45 L

40
V= volumul lucrării
n = numărul de stropiri

4.Se determină mărimea parcelelor de lucru


S
s => s= 25 ha
N

S = suprafaţa

N = numărul de agregate folosite

41
5.Se organizează locul de muncă prin aprovizionarea cu materialele sau produsele chimice
necesare punctelor de alimentare.

6.Se calculează distanţa dintre punctele de alimentare


D  2B t  N D  12  2  4  1  96 m

B = lăţimea de lucru a agregatului

t = numărul curselor dus-întors până la golirea completă a rezervorului

N = numărul de agregate care lucrează grupat pe o parcelă

7. Numărul de ture dus-întors pana la golirea rezervorului.


10000  Q  Y 10000  2500  0,9
t t  4 ture dus  int ors
A B2 L 300  12  2  800

Q = capacitatea rezervorului (litri)


Y = coeficient de utilizare

A = norma de stropit (litri/ha)

B = lăţimea de lucru (m)

L = lungimea parcelei (m)

8.Se calculează cantitatea de soluţie ce se va pune la primul punct de alimentare.


C QN C  2500  1  2500 litri

Q = capacitatea rezervorului (litri)

N = numărul de agregate grupate pe o parcelă

9.Se calculează cantitatea de soluţie necesară pentru celelalte puncte de alimentare .


C  Q  N Y C  2500  0,9  2250 litri

Y = coeficient de utilizare al rezervorului

42
10.Se calculează numărul de muncitori necesar pentru prepararea soluţiei
V
Nr.muncitori   i => Nr.muncitori=1
PZ

Y = volumul lucrării

P = norma de productivitate zilnică a muncitorilor

Z = numărul de zile în care se execută lucrarea (1-3 zile)

i = numărul de muncitori din formaţie

5.9 - Determinarea pragului de rentabilitate (punctului


critic)
Mărimea ratei profitului şi a costurilor de producţie se află în strânsă dependenţă cu
mărimea producţiei şi a cheltuielilor totale de exploatare dintr-o fermă horticolă. în funcţie de
dinamica cheltuielilor ce contribuie la realizarea cheltuielilor totale de exploatare acestea se
împart în două categorii: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe (constante).

Cheltuielile variabile sunt constante ca mărime pe unitatea de produs şi volumul lor


creşte direct proporţional cu volumul producţiei realizate. în această categorie intră lucrările ce
au ca unitate de măsură tona, kilogramul, mii butuci, mii litri, mii bucăţi (exemple : lucrarea
de încărcat, descărcat, muşuroit, tăiere în uscat, dirijat şi legatul lăstarilor, preparat soluţie,
recoltat, etc).

Cheltuieli fixe sau constante - sunt acele cheltuieli care au o mărime constantă la
unitatea de suprafaţă dar sunt variabile la unitatea de produs realizat. în această categorie intră
lucrările solului (arat, discuit), administrat îngrăşăminte chimice, stropit cu pesticide, etc.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate marchează acea dimensiunea a producţiei


medii la hectar la care încasările din valorificarea producţiei sunt egale cu cheltuielile totale
de exploatare. în acest punct nu se înregistrează profit dar nici pierderi.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate se poate determina în două moduri şi anume:
fără profit programat şi cu profit programat.

43
In vederea obţinerii unui profit anticipat, este necesar o sporire a cheltuielilor de
producţie în scopul obţinerii unei producţii suplimentare din vânzarea căreia se pot acoperi
cheltuieli suplimentare ce au fost făcute în cadrul unei exploataţii horticole.

Determinarea pragului de rentabilitate fără profit programat

Y = venituri totale (lei/hectar)


Y' = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)
A = preţul de vânzare (lei/kg)
B = cheltuieli variabile (lei/kg)
C = cheltuieli fixe (lei/hectar)
x = producţie medie (kg/hectar)

Y=Y’
Y=A · X
Y’=B·x+C
𝐶
x(A-B)=C 𝑋= = 957 kg/ha
𝐴−𝐵

x= 957 kg/ha
A=3 lei/kg
Y=A·X= 2871 lei/ha

Concluzii
- În urma studiului efectuat se poate concluziona că, pentru o mai mare rentabilitate a culturii de
rapita se recomandă a se folosi o gamă de mașini mult mai avansată;
- Rapita a fost și va ramâne o cultura profitabilă din punct de vedere financiar, datorită prețului
cu care se vinde și din faptul că din totdeauna a existat cerere;
- Ca și recomandare, se are în vedere extinderea pe viitor a numărului de hectare cultivate cu
rapita;

44