Sunteți pe pagina 1din 12

Nr anunt Seap:

SCN1058588

Data limita depunere oferta 16.12.2019

Deschidere oferta: 16.12.2019

Denumire Obiectiv: Proiectare si executie l

CODURI
CPV

Autoritatea Contractanta:
PRIMARIA COMUNEI COR
(denumire +adresa completa)
Adresa postala: Strada: So
Email:achizitiicornetu@gma

Valoare estimata conf. fisa date:


nu sunt mentiona
Durata contractului conf. fisa date: 30 luni

Prerioada valabilitate oferta 120 zile

Cerinte de calificare minime

Cifra afaceri minima Valoare soli


8.472.662,55

Experienta lucrari similare Tip contr


retele de alimentare cu
apa/retele canalizare + p
Executie
alimentare cu apa/aduct
canaliza
retele de alimentare cu
apa/retele canalizare + p
Executie
alimentare cu apa/aduct
canaliza
Garantia de participare Valoare
88.555 l
Acces la lichiditati Valoare

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

Punctaj (daca este cazul):

Sumar lucrari / servicii


Proiectarea lucrarilor: Elabo
si autorizatiilor), obtinerea A
de evacuare ce se prevede
 tuburi cu diametrul de 1.2
 tuburi cu diametrul de 1.4
 construcții de decantare:
 cămine de vizitare: cca 6
 gura de descărcare Cole
drumul național, pe o lungim
ulterioare de proiectare, pe
vizitare, schimbare de direc
cantitativ și calitativ al apelo

Documente ce insotesc oferta:


Documente ce insotesc oferta Solicitat
Scrisoare de inaintare
Imputernicire DA
CI
Formular 0 - date de contact DA
Garantie de participare DA
Documente de calificare
Document Solicitat
DUAE DA
Declaratie privind neincadrare in art. 60, alin (1)
DA
idn legea 98/2016
Acord de asociere DA
Angajament ferm tert sustinator DA
Declaratie privind Lista principalelor lucrari
DA
similare în ultimii ___ ani.
Declaratiei privind respectarea normelor mediu, DA
social, relatii munca si SSM
Acord de subcontractare DA
Declaratie privind personalul efectiv mediu
anual, personal de conducere si personal DA
responsabil pentru indeplinirea contractului
DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA
DA
TEHNICA si FINANCIARA care au caracter
confidential
Propunerea tehnica
Document Solicitat
Organizarea lucrarilor DA
Metodologie DA
Program DA
Resurse DA
Fise tehnice DA

Propunerea financiara
Document Solicitat
Formularul de oferta DA
Anexa la oferta DA
Liste de cantitati

Programul de execuție (diagrama Gantt)


Planul de asigurare a calității:
Planul cu măsurile privind protecția med
Declarație privind furnizorii și producătorii
materialelor
Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă
Organigrama proiectului
Resurse necesare

Resurse umane necesar


Expert proiectant specializarea hidrotehnica/imbunatatiri funciare
Expert proiectant rezistenta
Resurse tehnice necesare

Mod de prezentare oferta


criptată în SICAP COPIE
Solicitari clarificari pana la 05.12.201

FISA DE ANALIZA A OFERTEI


Nr. …….
15:00

15:00

xecutie lucrari pentru Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Răsăritu
Ilfov
Lucrari / Proiectare si executare
45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.
Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

UNEI CORNETU
trada: Sos. Alexandriei, nr. 140; Cod Postal: 077070 Romania , Punct(e) de contact:
etu@gmail.com, Fax: +40 214689020 , Adresa internet (URL): www.primariacornetu.

8.855.590,54 lei
mentionate cheltuieli diverse si neprevazute
Data
Valoare

oare solicitata Perioada de realizare IMM 5


72.662,55 LEI. 2016-2018 -
Numar contracte
Tip contract solicitate Valoare
entare cu apa/aductiune
MIN. 1, MAX. 3
izare + proiectare retele de 8.472.662,55 lei E
CONTRACTE
pa/aductiuni de apa/ retele 296.793,72 lei P
CUMULATE
canalizare
entare cu apa/aductiune
MIN. 1, MAX. 3
izare + proiectare retele de 8.472.662,55 lei E
CONTRACTE
pa/aductiuni de apa/ retele 296.793,72 lei P
CUMULATE
canalizare
Valoare Valabilitate IMM 5
88.555 lei 120 zile -
Valoare perioada

lor: Elaborarea documentatiei de proiectare in fazele PT + CS (inclusiv documentatii


btinerea Autorizatiei de construire, detalii de executie si asistenta tehnica pe perioada
prevede a fi executat se va compune din următoarele obiecte:
rul de 1.200 mm în zona amonte: 1432ml, H radier ~2m
rul de 1.400 mm în zona aval de drumul național; 1571ml, H radier ~2m
ecantare: bazine la capete de 208+52mc
are: cca 60 buc.;
care Colectorul este amplasat în conformitate cu planul de situație. Având în vedere c
e o lungime de max 400 m, situația traseului canalului existent nu este încă clarificată
ctare, pe amplasamentul indicat de beneficiar. Pe traseul colectoarelor de canalizare
e de direcție, care se vor executa în scopul supravegherii și întreținerii canalelor, pent
v al apelor.

Obs

Formular 3

Formular 11
Formular 1

Formular Forma prezentare


original
Formularul nr.2 original
Formularul nr.4 original
Formularul nr. 5B original
Formularul nr. 6 original

Formularul nr. 3B original


Formularul nr. 9 original

Formularul nr.8B original Personalul angajat sau angaja

Formularul nr.7 original

Formular Forma prezentare Observatii


Original
Original
Original
Original Expert proiectant specializare
Original

Formular Forma prezentare Observatii


Formularul 8 Original
ANEXA 1+2 Original
preturi pausale pe obiect
Original

are
OPIS CD_ROM
la 05.12.2019

OFERTEI
Nr. ……./………
TIPUL PROCEDURII:
Cerere de oferta-Online

str. Răsăritului, Școlii și Aeroportului, comuna Cornetu, județul

ecutare
v. 71322200-3

) de contact: DANIELA MEDREA, Tel. +40 214689220,


mariacornetu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Curs calcul
Cifra afaceri Curs schimb BNR

2.12.2019 4.77
1856517.9329

IMM 50% Observatii


-

Dovada Observatii

In ultimii 5 ani minim suma


PVR, Certificate constatatoare
cumulata + 3 ani proiectare
In ultimii 5 ani minim suma
PVR, Certificate constatatoare
cumulata + 3 ani proiectare

IMM 50% Observatii


-
Observatii

documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii acordurilor, avizelor


a pe perioada de executie a lucrarilor. În aceste condiții noul colector

d în vedere că pe ultima porțiune a colectorului amplasat la nord de


ncă clarificată, pe această zona colectorul se va amplasa la fazele
de canalizare pluvială s-au prevăzut cămine de decantare, cămine de
analelor, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul

Observatii

Observatii
at sau angajament de participare

specializarea hidrotehnica/imbunatatiri funciare

Observatii
Observatii

Observatii