Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Documentatia ca procedeu în contabilitate

Nume: Mariciuc Victor

Operatiile economice si financiare care reflecta existenta si miscarea valorilor


patrimoniale se pot înregistra în contabilitate numai si numai daca au la baza
documente care sa demonstreze realitatea acestora, potrivit principiului ca orice
înregistrare contabila se poate efectua numai daca operatiunile au avut loc.

Documentatia este strâns legata si precedata de observare.

Observarea directa a fenomenelor economice si reflectarea lor în contabilitate are


loc în baza consemnarii acestora în documente, ca o conditie primordiala în fata
celorlalte procedee ale metodei contabilitatii: comparatia, analiza, sinteza, bilant, etc.

Consemnarea operatiilor economice în documente este organizata dupa criterii


precise, bine stabilite pe baze stiintifice si în functie de necesitatile practice, ele
constituind baza întregului sistem de evidenta din unitatile patrimoniale.

Contabilitatea respecta în mod obligatoriu doua principii:

1 nici o operatie economica sau financiara fara document;

2 nici o înregistrare contabila fara document.

Documentatia, ca procedeu al contabilitatii, este operatiunea de culegere si


consemnare în documente de evidenta a datelor referitoare la operatiil 19219t198t e
economico-financiare ale unei unitati patrimoniale la locul si în momentul efectuarii lor.

2. Ce sunt documentele?

.2.1. Notiune si continut

Nici o operatie economica nu se poate înregistra în contabilitate fara un act scris


în care sa se consemneze operatia respectiva.

Continutul documentelor economice este în functie de caracterul operatiei


consemnate. Ele contin elemente obligatorii care pot fi comune tuturor categoriilor de
documente, iar altele sunt specifice numai anumitor documente.

Elementele comune fiecarui document sunt:

• denumirea documentului;
• denumirea unitatii emitente si adresa;

• numarul si data documentului;

• partile participante la efectuarea operatiei economice consemnate în


document;

• continutul operatiei economice si justificarea efectuarii ei;

• datele cantitative si (sau) valorice aferente operatiei economice


consemnate (cantitate, pret unitar, valoare);

• semnaturile persoanelor care au participat la realizarea operatiei


economice si care raspund de întocmirea acestuia.

Elementele specifice difera de la o categorie la alta de documente.

Concluzionând, documentele sunt acte scrise care cuprind informatii letrice


si numerice, în etalon valoric, natural sau de munca, care se întocmesc la locul si
în momentul înfaptuirii operatiilor economice.

Foarte importanta, însa, este întocmirea documentelor la timp, pentru a asigura


operativitatea informatiilor pe care sa le furnizeze contabilitatea. Legea contabilitatii
specifica: „orice operatiune patrimoniala se consemneaza în momentul efectuarii ei într-
un înscris care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ”.

Deci, orice document care se întocmeste la locul si în momentul efectuarii


operatiei economice poarta denumirea de document justificativ.

2.2. Functiile documentelor

Acestea sunt:

1 functia de consemnare, letrica si cifrica, cantitativa si valorica a operatiilor


economice efectuate;

2 functia de act justificativ, care sta la baza înregistrarii în contabilitate a


operatiilor economice;

3 functia de verificare a activitatilor desfasurate;

4 functia de asigurare a integritatii patrimoniului;

5 functia juridica, deoarece, cu ajutorul lor se stabilesc drepturile si obligatiile


banesti ale unitatilor patrimoniale.
3 Întocmirea documentelor

Culegerea si consemnarea informatiei contabile în documente se poate realiza


manual sau cu ajutorul tehnicii moderne.

Documentele se întocmesc, de regula, pe formulare tipizate, iar completarea se


poate face manual sau cu ajutorul mijloacelor tehnice (masina de scris, calculatoare
electronice).

Întocmirea manuala a documentelor:

1 se face cu cerneala, cu pasta sau creion chimic

2 are urmatoarele inconveniente:

3 volum mare de munca;

4 nu garanteaza exactitatea datelor înscrise;

5 nu se realizeaza o productivitate mare si calitate superioara.

Reguli de întocmire:

• documentele care se întocmesc în mai multe exemplare vor trebui sa


aiba acelasi numar de ordine pentru fiecare dintre exemplare;

• în documentele de casa si de banca, datele cifrice se redau si în litere.

Reguli de corectare a greselilor:

• nu se admit stersaturi, razuiri, etc.;

• corectarea greselilor se face de asa maniera încât sa se poata


identifica ca aceasta s-a produs la întocmirea documentului si nu mai
târziu, iar cei care au semnat documentul stiu de corectura facuta;

• rectificarea greselii se face prin taierea textului sau a sumei gresite cu


o linie astfel încât sa se poata identifica textul sau suma initiala si se
scrie deasupra textul sau suma corecta, sub semnaturile celor care au
semnat initial documentul;
• în documentele de casa si cele de banca nu se admit corecturi.

Daca s-au efectuat greseli în documentele de casa sau de banca (chitante,


cecuri, ordine de plata, foi de varsamânt), acestea se anuleaza, fara a se detasa din
carnetele respective (a se rupe), iar apoi se întocmesc altele corect.

4. Clasificarea documentelor

Clasificarea documentelor se face dupa urmatoarele criterii:

a) dupa natura elementelor patrimoniale pe care le reflecta:

1) Documente privind imobilizarile corporale si necorporale:

1 proces verbal de receptie a mijloacelor fixe;


2 bon de miscare a mijloacelor fixe;
3 proces verbal de predare-primire;
4 proces verbal de scoatere din functiune.

2) Documente privind activele circulante materiale:

1 nota de receptie si constatare de diferente;


2 bon de consum;
3 fisa limita de consum;
4 bonul de predare – transfer – restituire;

3) Documente privind disponibilitatile banesti:

1 chitanta;
2 dispozitie de plata / încasare pentru casierie;
3 ordinul de plata.

4) Documente privind salariile si alte drepturi cuvenite angajatilor:

1 lista de avans chenzinal;


2 statul de plata;
3 ordinul de deplasare;
4 decontul de cheltuieli.

5) Documente privind vânzarile:

1 factura fiscala;
2 dispozitie de livrare;
3 aviz de expeditie.

b) dupa locul de întocmire:


1) Documente interne = documente ce se întocmesc în cadrul întreprinderii,
pentru operatiile economice referitoare la activitatea acesteia; Ex: bon de
consum, NRCD, proces verbal de scoatere din functiune, statul de plata, lista
de avans chenzinal; Unele documente interne ca: factura fiscala emisa catre
client, ordinul de plata emis catre furnizor, circula în afara întreprinderii.

2) Documente externe = documente ce se întocmesc de catre alte întreprinderi


care sunt adresate întreprinderii. Ex: factura primita de la furnizor, chitanta
primita de la furnizor, ordinul de plata primit de la client.

c) dupa modul de întocmire:

1) Documente primare = documente ce consemneaza pentru prima oara


operatiile economice; Ex: nota de receptie si constatare de diferente, bon de
consum, statul de plata;

2) Documente centralizatoare = documente ce grupeaza si cumuleaza datele


înscrise în documentele primare, ele cuprinzând operatii de acelasi fel. Ex:
centralizatorul notelor de receptie; centralizatorul bonurilor de consum;
centralizatorul statelor de plata;

d) dupa functia pe care o îndeplinesc:

1) Documente de dispozitie = documente prin care se transmite ordinul de a se


executa o anumita operatie economica. Ex: comanda, ordinul de plata;

2) Documente de executie = documente prin care se face dovada executarii


unei anumite operatii. Acestea stau la baza înregistrarii operatiilor în
contabilitate. Ex: chitanta, bonul de consum, procesul verbal de receptie.

3) Documente mixte = documente ce reunesc caracteristicile primelor 2 grupe.


Ex: fisa limita de consum, dispozitie de livrare – aviz de expeditie.

e) dupa regimul de tiparire si utilizare:

1) Documente cu regim special = documente pentru care exista dispozitii legale


privind modul lor de completare, circulatie si pastrare. Ex: registru de evidenta
fiscala, registru unic de control, fila CEC, biletul la ordin. Pentru aceste
documente se organizeaza în cadrul firmei o evidenta operativa speciala,
întocmindu-se pentru fiecare formular cu regim special o fisa denumita „Fisa de
magazie a formularelor cu regim special”.

2) Documente fara regim special = documente care se folosesc cu respectarea


normelor generale de întocmire, circulatie si pastrare. Ex: stat de plata, proces
verbal de receptie, bon consum.

f) dupa sfera lor de aplicare:


1) Documente de uz general = documente utilizate în toate ramurile de
activitate. Ex: chitanta, factura fiscala, stat de plata.

2) Documente specifice = documente utilizate numai în anumite ramuri. Ex:


devizul de lucrari, fisa consumului de furaje, etc.

g) dupa rolul lor în cadrul circuitului contabil:

1) Documente justificative = documente primare care se întocmesc la locul si în


momentul producerii operatiilor economice. Ele stau la baza înregistrarilor
contabile si se prezinta sub forma de imprimate. Ex: nota de receptie si
constatare de diferente, bon de consum, stat de plata, ordinul de plata, chitanta,
factura.

2) Registre contabile = documente sub forma de registru care consemneaza


operatiile economice sub forma de înregistrari contabile. Ex: registru jurnal,
registru cartea mare, registru inventar.

3) Documente de sinteza si raportare = documente prin care se centralizeaza si


se transmit informatii în afara întreprinderii. Ex: bilantul contabil, contul de profit
si pierdere, anexele la bilant.

5 Circulatia, tipizarea si verificarea documentelor

5.1. Circulatia documentelor

Circulatia documentelor înseamna miscarea lor în cadrul unitatii prin


compartimentele acesteia din momentul întocmirii sau intrarii lor în unitate pâna
la predarea lor la arhiva unitatii.

Circulatia documentelor trebuie sa se faca într-o anumita ordine, dinainte stabilita.

Conditiile ce trebuiesc îndeplinite sunt:

1 miscarea documentelor sa se realizeze pe caile cele mai scurte si printr-


un numar redus de verigi organizatorice;

2 miscarea documentelor sa fie continua;

3 prelucrarea datelor din documente sa se faca complet si la termenul


stabilit;

4 organizarea circulatiei documentelor se face pe baza de grafice de


circulatie.
5.2. Tipizarea si verificarea documentelor

Tipizarea consta în elaborarea de formulare de documente unitare ca


marime si destinatie, de un format strict determinat.

Fiecare operatie economica are la baza un document justificativ. Înainte de a


înregistra în contabilitate operatiile economice, cel care conduce misiunea contabila (un
cabinet de contabilitate, individual sau prin societati de expertiza contabila sau persoane
de specialitate angajate pe baza de contract de munca) trebuie sa verifice minutios
documentele ce stau la baza efectuarii operatiilor, pentru a descoperi eventualele
greseli, actiuni ilegale sau incorecte.

Verificarea documentelor este operatia premergatoare înregistrarii în


contabilitate.

Verificarea documentelor se realizeaza sub trei aspecte: formala, aritmetica si de


fond.

Verificarea formei consta în:

1 folosirea tipului de document adecvat operatiei consemnate;


2 completarea tuturor rubricilor cerute de document;
3 existenta semnaturilor persoanelor ce raspund de întocmirea documentelor;
4 existenta numerelor de ordine pe fiecare exemplar;

Verificarea aritmetica consta în controlul prelucrarii corecte în documente a


datelor cifrice si daca s-au efectuat corect calculele aritmetice.

Verificarea de fond consta în controlul

2 realitatii: se verifica daca operatia s-a efectuat la data, locul si conditiile


specificate în document;

3 necesitatii: se verifica daca operatia înscrisa în document este utila activitatii


firmei;

4 oportunitatii: se verifica daca operatia înscrisa în document este eficienta


pentru acea unitate;

5 legalitatii operatiunilor consemnate în documente: se verifica daca operatia


respectiva nu contravine legislatiei în domeniul care reglementeaza genul
respectiv de operatii economice.

De cele mai multe ori, verificarea documentelor se face de catre alte


persoane decât cele care le-au întocmit, caz în care eficienta controlului este sporita.
Controlul înregistrarilor în contabilitate si, implicit, a documentelor care stau la baza
efectuarii lor, se realizeaza de catre persoanele care conduc misiunea contabila, de
catre controlul financiar preventiv, cenzori, de organele de control ale statului.
Daca se constata erori de întocmire, acestea se aduc la cunostinta celor care au
întocmit documentul, iar corectarea se face prin taierea cu o linie orizontala a textului
gresit si înscrierea corecta, alaturat, împreuna cu semnatura celui care corecteaza
documentul.

6. Pastrarea documentelor

Clasarea documentelor înseamna aranjarea lor într-o anumita ordine strict


determinata, în scopul asigurarii pastrarii lor în bune conditii si pentru a fi usor
gasite în vederea obtinerii informatiilor necesare.

Clasarea se realizeaza dupa mai multe criterii:

2 cronologic, consta în gruparea documentelor în ordinea întocmirii lor;

3 alfabetic, respectiv, clasarea în acelasi dosar a documentelor tinând seama de


denumirea unitatii la care se refera documentele;

4 geografic, adica gruparea documentelor dupa judetul, municipiul sau orasul


unde îsi au sediul unitatile corespondente;

5 dupa obiect sau pe grupe de operatii economice, constând în aranjarea


documentelor pe categorii de probleme (mijloace fixe, active circulante, banesti,
etc.).

Pastrarea documentelor se mai realizeaza si în functie de timp, adica pentru anul


curent (arhiva curenta) si anii precedenti (arhiva generala).

Termenele de pastrare se stabilesc prin acte normative iar eliberarea originalelor


se face dupa reguli bine stabilite.

Registrele de contabilitate si documentele justificative care stau la baza


înregistrarilor în contabilitate se pastreaza 10 ani de la data încheierii exercitiului
financiar. Statele de plata se pastreaza 50 de ani.

În cazul în care se pierd anumite documente, sunt sustrase sau


distruse, reconstituirea lor se face în maxim 30 de zile de la constatare.

7 Formulare tipizate comune privind

activitatea financiar – contabila

Legea contabilitatii precizeaza ca orice operatie patrimoniala se consemneaza în


momentul efectuarii ei într-un înscris care sta la baza înregistrarilor în contabilitate,
dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate
angajeaza raspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat ori
înregistrat în contabilitate, dupa caz.

Caracteristica esentiala a documentelor o constituie faptul ca ele reflecta situatia


patrimoniului si angajeaza raspunderea materiala. De aceea, este necesar ca documentele sa
îndeplineasca anumite cerinte, în ceea ce priveste structura, circulatia si pastrarea lor.

Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii stabileste Nomenclatorul


formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila, pe sectiuni, astfel:

MIJLOACE FIXE:

2 registrul numerelor de inventar


3 registru de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitati
4 fisa mijlocului fix
5 bon de miscare a mijloacelor fixe
6 proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de
declasare a unor bunuri materiale
7 proces verbal de receptie
8 proces verbal de receptie provizorie
9 proces verbal de punere în functiune
10 proces verbal de receptie finala

BUNURI DE NATURA STOCURILOR:

2 nota de receptie si constatare de diferente


3 bon de primire (consignatie)
4 bon de predare-transfer-restituire
5 bon de consum
6 bon de consum colectiv
7 fisa limita de consum,
8 fisa limita de consum colectiva
9 lista zilnica de alimente
10 dispozitie de livrare
11 aviz de însotire a marfii
12 borderou de predare a documentelor
13 fisa de magazie
14 fisa de magazie a formularelor cu regim special
15 fisa de evidenta a obiectelor de inventar în folosinta
16 registrul stocurilor
17 lista de inventariere
MIJLOACE BĂNESTI SI DECONTĂRI
2 chitanta
3 chitanta fiscala
4 proces verbal de plati
5 dispozitie de plata-încasare catre casierie
6 împuternicire
7 borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
8 registru de casa (în lei si valuta)
9 bon de vânzare
10 borderou de achizitie (în alimentatia publica si de la producatorii
individuali)
11 factura
SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
2 stat de salarii
3 lista de avans chenzinal
4 lista de indemnizatii pentru concediul de odihna
5 desfasuratorul indemnizatiilor platite în contul asigurarilor sociale de
stat
6 stat de salarii pentru colaboratori
7 fisa de evidenta a salariilor
8 ordin de deplasare (delegatie)
9 decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
REGISTRELE DE CONTABILITATE
2 registru jurnal
3 registru jurnal de încasari si plati
4 registru inventar
5 cartea mare

CONTABILITATEA GENERALĂ

2 nota de debitare-creditare
3 nota de contabilitate
4 extras de cont
5 jurnal – situatie pentru operatiile de casa si banca
6 jurnal privind decontarile cu furnizorii
7 situatia încasarii-achitarii facturilor
8 jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri
9 jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale
10 borderou pentru primirea obiectelor în consignatie
11 borderou de iesire a obiectelor din consignatie
12 jurnal pentru operatii diverse
13 situatie privind avansurile de trezorerie
14 fisa de cont pentru operatii diverse
15 fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective
16 document cumulativ
17 scadentarul cheltuielilor înregistrate în avans
18 balanta de verificare cu 2, 3, 4 egalitati
ALTE SUBACTIVITĂŢI
2 declaratie de inventar
3 decizie de impunere
4 angajament de plata
5 contract de garantie în numerar
6 contract de garantie suplimentara
În cazul în care se utilizeaza echipamentele informatice pentru întocmirea
documentelor justificative si pentru prelucrarea si înregistrarea datelor în contabilitate,
registrele contabile si formularele privind activitatea financiara si contabila pot fi
adaptate, în functie de necesitatile proprii de utilizare, în conditiile respectarii
continutului de informatii al modelelor prevazute în nomenclator.

În afara formularelor prevazute în nomenclator, unitatile patrimoniale pot folosi în


activitatea financiar-contabila si formulare specifice elaborate de ministere,
departamente, unitati de grup, asociatii profesionale sau de unitatea patrimoniala, în
functie de necesitatile proprii.