Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educației Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul


Facultatea:Filologie și Istorie
Catedra:Pedagogie și Psihologie

Curriculum
la disciplina Educația plastică
Specialitatea: Pedagogie în învățământul Primar și Pedagogie Preșcolară
pentru studenții cu frecvență la zi
Ciclul I, licenţă

Elaborat de : Iuzu Iulianna,


asistent universitar

Cahul 2012
Aprobat la Şedinţa Catedrei de Pedagogie și Psihologie
Proces verbal nr.... din ……
Şeful Catedrei ..................... Luchian T.

Aprobat la Consiliul Facultăţii de Filologie și Istorie


Proces verbal nr.... din ……
Decanul Facultăţii ....................................Axentii V.
I. Introducere

Educaţia plastică este o componentă a culturii şi este destinată şi tuturor studenţilor care vor forma nu
numai viitorul public al monumentelor, muzeelor şi expoziţiilor, dar mai cu seama vor fi cetăţenii care
cu ochiul şi gustul artistic format vor contribui la configurarea spaţiului înconjurător.
Educaţia plastică are ca scop formarea personalităţii creative, receptive la frumos, cu capacităţi de
asimilare a valorilor artistice ale artei plastice. O societate este construită pe un fundal cultural adecvat,
iar educaţia plastică în învăţămînt contribuie la formarea mediului social favorabil pentru dezvoltarea
personalităţii libere capabile să asimileze valorile culturii naţionale şi universale.

II. Competenţe.
 Dezvoltarea capacităţii gîndirii plastice la studenţi, sporirea nivelului de cunoştinţe din
domeniul artelor plastice, cultivarea gustului estetic şi a culturi artistice, dezvoltarea capacităţii
de a lega arta cu natura prin logica gîndirii, le formează atitudinea creatoare faţă de realitate,
simţul frumosului, le cultivă interesul creator şi simţul satisfacţiei de rezultatele obţinute.

 Familiarizarea cu procedeele de realizare a lucrărilor plastice decorative, principiile de


constuire a compoziţiilor bazate pe însuşirea treptată şi în context a diferitelor mijloace.

 Dezvoltarea competenţelor de înţelegere a operei de artă.

III. Obiective

La nivel de cunoştinţe:
 Cunoaşterea şi utilizarea terminologie specifică artelor plastice;
 Cunoaşterea elementară a tehnicilor şi modalităţilor de organizare a compoziţiei plastice;
 Cunoaşterea valorilor artei populare, naţionale şi universale;
 Cunoaşterea capodoperilor şi maeştrilor culturii plastice naţionale şi universale;
La nivel de înţelegere şi aplicare:
 Recunoaşterea elementelor de limbaj plastic ca mijloace ale expresiei artistice;
 Analizarea critică a unor lucrări de artă plastică şi decorativă în diferite stiluri, relevînd
calităţile lor artistice;
 Comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă;
La nivel de integrare:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică, utilizînd materiale, instrumente şi
tehnici variate;

Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice

IV. Administrarea disciplinei

Codul Denumirea Titularul Semestru Ore Evaluare


disciplinei disciplinei
Total Curs Semi Labo- Studiu Forma Nr.
nar rator indivi- de de
dual evaluar credit
e e
S1.01.O.007 Educația Iuzu I 90 15 30 45 exam 3
plastică Iulianna en
V. Tematica şi repartizarea orelor

Nr.
d/o Conţinuturi Prelegeri Activităţi individuale

1. Mijloace plastice, materiale artistice. 2 1

2. Genurile graficii şi genurile desenului 2 2

3. Genurile plastice ale decorului şi genurile de pictură 2 2

4. Genurile peisajului şi genurile de arhitectură 2 2

5. Genurile sculpturii şi modelarea 2 2

Principiile fundamentale de construire a compoziţiei


decorative: ritmul, proporţia, simetria, dinamica,
6. echilibrul. 2 2

7. Stilurile artistice 2 2

8. Maeştri şi capodopere 1 2

TOTAL 15 15

Activităţi
Nr. d/o Conţinuturi Seminare individuale

1. Extragerea culorilor acromatice. 2 2

2. Extragerea culorilor cromatice (fundamentale) 2 2

3. Căpătarea culorilor integrante. 2 2

Motive decorative (geometrice, florale, zoomorfe).


4. Ornamente sub formă de fîşii. 2 2

Reprezentarea plastică a casei în poziţie frontală, sub


un unghi şi reprezentarea interiorului în poziţie
5. frontaşă. 2 2

6. Reprezentarea plastică prin ton a cubului. 2 2

7. Reprezentarea plastică prin ton a cilindrului. 2 2

8. Reprezentarea plastică prin ton a conului. 2 2

Reprezentarea unor structuri şi fenomene ale naturii.


9. Subiecte: flori, frunze, crengi, fluturi. 2 2

10. Desenarea peştilor, păsărilor, mamiferelor. 2 2

11. Desenarea capului omului, proporţiile capului. 2 2

12. Desenarea figurii omului. 2 2

13. Desenarea literelor, tipuri de caractere. 2 2

Reprezentarea compoziţiei plastice cu subiecte din


14. natură utilizînd diverse mijloace materiale. 2 2

15. Compoziţie pe temă liberă. 2 2

TOTAL 30 30
VI. Obiective de referinţă/competențe şi conţinuturi

Obiective de referință/competențe Unități de conținut


 Să aleagă structurile compoziţionale Prelegerea I. Mijloace plastice,
corespunzător materialelor de artă utilizate. materiale artistice
 Să posede la nivel elementar mijloacele artistice
de construire a compoziţiilor plastice.
 Să aplice procedeele de nuanţare a culorilor de
compoziţie decorative şi picturale.
 Să exprime preferinţele în alegerea subiectelor şi
tehnicilor de executare a compoziţiilor plastice.
 Să utilizeze creativ mijloacele plastice de expresie
în compoziţii grafice, picturale, decorative, sculpturale.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.19-33.
Seminar I. Extragerea culorilor acromatice și
cromatice (fundamentale).
Intensitatea și luminozitatea culorilor.
Seminar II. Obținerea culorilor derivate compuse.
 Să cunoască genurile graficii și genurile Prelegerea II. Genurile graficii și
sculpturii. genurile desenului.
 Să distingă specificului limbajului plastic
corespunzător diverselor ramuri şi genuri.
 Să identifice asemănările şi deosebirile dintre
genurile artei plastice.
 Să exprime opinia faţă de diversitatea ramurilor şi
genurilor graficii și genurilor desenului.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.11-12.
Seminar III. Desenarea obiectelor cu formă plată.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.57-68.
Seminar IV. Reprezentarea plastică a obiectelor de
forme volumetrice. Perspectiva liniară.
Reprezentarea liniară a corpurilor geometrice.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.91-94.
Seminar V. Reprezentarea plastică de ton a figurilor
geometrice.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.74-84
 Să cunoască genurile artei plastice. Prelegerea III. Genurile plastice
 Să distingă specificului limbajului plastic ale decorului și genurile de
corespunzător diverselor ramuri şi genuri. pictură.
 Să identifice asemănările şi deosebirile dintre
genurile artei plastice.
 Să exprime opiniei faţă de diversitatea ramurilor
şi genurilor artei plastice.
 Să percepă mesajele artistice de grafică, pictură,
sculptură, artă decorativă.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.105-111.
 Să aleagă structurile compoziţionale şi tehnice de Prelegerea IV. Principiile
executare corespunzător subiectului lucrării plastice. principale de construire a
 Să aplice legea proporţiei şi modulului în compoziției decorative: ritmul,
organizarea artistică a compoziţiei. proporția, simetria, dinamica,
 Să înţeleagă unele principii de organizare a echilibrul.
compoziţiei plastice.
 Să aplice principiile ritmului, simetriei, dinamicii,
în organizarea compoziţiilor plastice.
 Să percepă unele structuricaracteristice
echilibrului.
 Să perceapă echilibrul în contexte şi situaţii
diferite( compoziţii decorative, grafice, picturale,
sculpturale).
Seminar VI. Pictarea obiectelor
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.98-101.
Seminar VII. Crearea ornamentelor.
 Să cunoască genurile peisajului și genurile de Prelegerea V. Genurile peisajului
sculptură. și genurile de arhitectură.
 Să distingă specificului limbajului plastic
corespunzător diverselor ramuri şi genuri.
 Să identifice asemănările şi deosebirile dintre
genurile artei plastice.
 Să exprime opinia faţă de diversitatea ramurilor şi
genurilor peisajului și genurilor arhitecturii.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.130-134, 141-142.
Seminar VIII. Reprezentarea plastică a construcțiilor
arhitecturale.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.135-140.
Seminar IX. Reprezentarea plastică a spațiului.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.143-158.
Seminar X. Desenarea animalelor.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.159-170
Seminar XI. Reprezentarea plastică a omului
(portretul și figura omului).
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.171-177.
 Să cunoască genurile sculpturii și conceptul de Prelegerea VI. Genurile sculpturii
modelare. și modelarea.
 Să distingă specificului limbajului plastic
corespunzător diverselor ramuri şi genuri.
 Să identifice asemănările şi deosebirile dintre
genurile artei plastice.
 Să exprime opinia faţă de diversitatea ramurilor şi
genurilor sculpturii și tehnicilor de modelare.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.182-203.
Seminar XII. Modelarea obiectelor cu forme simple.
Seminar XIII. Modelarea păsărilor și animalelor.
Seminar XIV. Modelarea figurii omului.
 Să perceapă diversitatea stilurilor, curentelor, Prelegerea VII. Stilurile artistice.
mişcărilor artistice.
 Să sesizezeunele particularităţi ale artei plastice în
diferite perioade istorice.
 Să exprime atitudine tolerantă faţă de diversitatea
viziunilor artistice.
Seminar XV. Desenul și modelarea după memorie și
imaginație.
!!! Reprezentarea artistică a unei lucrări.
Bibliografie:
1. COSTERIN N.P. Desenul. Chișinău: Lumina, 1988, p.204-223.
 Să posede cunoştinţele elementare din domeniul Prelegerea VIII. Maeștri și
istoriei şi teoriei artelor plastice capodopere.
 Să cunoască creaţia celor mai reprezentativi
maeştri ai artei plastice.
 Să manifeste interes faţă de istoria artelor
plastice.
 Să cunoască specificul artei naţionale.
 Să cunoască lucrări representative din creaţia
universală şi naţională.

VII. Evaluare

Test docimologic nr.1


La disciplina: Educaţia plastică, pentru studenţii anului întîi, domeniul 14. Ştiinţe ale educaţiei.
Specialitatea: Pedagogie în Învăţământul primar
Data_______
Forma de evaluare: examen scris
Numele, prenumele
studentului__________________________________________________________
1. Descrieţi mijloacele plastice culoarea şi tonul..................................................................4
p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Edumeraţi genurile graficii..................................................................................................
2p.

Genurile graficii

3. Enumeraţi principiile de realizare a compoziţiei decorative. Exemplificaţi


conjugarea ..... 4 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Relatați în ce constă reprezentarea plastică a spațiului ........................................................


4 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Comentaţi afirmaţia: „Abilitatea este ceea ce poţi să faci , motivaţia determină ce faci,
competenţa evaluează cât de bine faci”. (Lou Holtz).......................................................... 2 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Realizaţi o compoziţie folosind linia şi punctul ca element constructiv........................ 4p.

Barem de notare: 10 – 20 – 19p. 7 – 14-13p. 4 – 6-4p.


9 – 18-17p. 6 – 12-10p. 3 – 3-2p.
8 – 16-15p. 5 – 9-7p. 2 – 1p.

Test docimologic nr.2


La disciplina: Educaţia plastică, pentru studenţii anului întîi, domeniul 14. Ştiinţe ale educaţiei.
Specialitatea: Pedagogie în Învăţământul primar
Data_______
Forma de evaluare: examen scris
Numele, prenumele
studentului__________________________________________________________

1. Descrieţi mijloacele plastice linia şi forma .....................................................................4


p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Edumeraţi genurile peisajului .........................................................................................


2p.

Genurile peisajului

3. Enumeraţi principiile de realizare a compoziţiei decorative. Exemplificaţi gradaţia ......


4 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Relatați în ce constă reprezentarea plastică a construcțiilor arhitecturale .........................


4 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Comentaţi afirmaţia: „ Toată viaţa ai în faţa ta un şcolar, acela eşti tu”.


(N.Iorga)...... 2 p.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Realizaţi o compoziţie folosind linia şi punctul ca element decorativ............................. 4p.


Barem de notare: 10 – 20 – 19p. 7 – 14-13p. 4 – 6-4p.
9 – 18-17p. 6 – 12-10p. 3 – 3-2p.
8 – 16-15p. 5 – 9-7p. 2 – 1p.

Subiectele pentru examen la Educația plastică

1. Mijloacele plastice
2. Materiale artistice.
3. Genurile graficii.
4. Genurile desenului.
5. Genurile plastice ale decorului.
6. Genurile de pictură.
7. Genurile peisajului.
8. Genurile de arhitectură.
9. Genurile sculpturii.
10. Modelarea.
11. Principiile fundamentale de construire a compoziției decorative: ritmul, proporția,
simetria, dinamica, echilibrul etc.
12. Stilurile artistice.
13. Maeștri și capodopere.
14. Extragerea culorilor cromatice și acromatice. Intensitate și luminozitate culorilor.
15. Obținerea culorilor derivate/compuse.
16. Desenarea obiectelor cu formă plată.
17. Reprezentarea plastică a obiectelor de forme volumetrice. Perspectiva liniară.
18. Reprezentarea liniară a corpurilor geometrice.
19. Reprezentarea plastică de ton a figurilor geometrice.
20. Pictarea obiectelor.
21. Crearea ornamentelor.
22. Reprezentarea plastică a construcțiilor arhitecturale.
23. Reprezentarea plastică a spațiului.
24. Desenarea animalelor.
25. Reprezentarea plastică a omului. Portretul și figura omului.
26. Modelarea obiectelor cu forme simple.
27. Modelarea păsărilor și animalelor.
28. Modelarea figurii omului.
29. Desenul și modelarea după memorie și imaginație.

VIII. Bibliografie:

1. Daghi, Ion, Mijloace de realizare a compoziţiei decorative frontale, Chişinău: Lumina,


1993.
2. Costerin, N.P., Desenul, Chişinău: Lumina, 1988.
3. Cezza, L., Pictura moldovenească, Chişinău:Editura Cartea moldovenească, 1966.
4. Stăvilă, Tudor, Arta plastică modernă din Basarabia, Ştiinţa, 2000.
5. Dolgopolov, Igor, Maeştri şi capodopere, volumul I, Chişinău: Literatura artistică, 1988.
6. Dolgopolov, Igor, Maeştri şi capodopere, volumul II, Chişinău: Literatura artistică, 1988.
7. Tricolici, O., Braghiş, M., proiecte didactice la educaţia artistico plastică. Tehnici de
lucru. Ghid metodologic pentru învăţători, părinţi şi elevi, Chişinău: Editura Interprint,
2008.
8. http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-primar/educatie-plastica/clasa-a-
3-a

S-ar putea să vă placă și