Sunteți pe pagina 1din 3

Test tip evaluare naţională, clasa a VIII-a

SUBIECTUL I 40 p

Citiţi cu atenţie textul:

“ Ajunseră în locurile unde era moșia Scorpiei; acolo găsiră orașe; pădurile se schimbaseră în câmpii; întrebă pre unii și pre alții
despre Scorpie și locuința ei; dar îi răspunseră că bunii lor auziseră de la străbunii lor povestindu-se de asemenea fleacuri.

- Cum se poate una ca asta? le zicea Făt-Frumos, mai alaltăieri am trecut pe aici; și spunea tot ce știa.

Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iară el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că
barba și părul îi albiseră.

Ajungând la moșia Gheonoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei, și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea domiri el: cum de în
câteva zile s-au schimbat astfel locurile? Și iarăși supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele, și
ajunse la împărăția tătâne-său. Aici alți oameni, alte orașe, și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe
urmă, ajunse la palaturile în cari se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și îi zise:

– Rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și d-ta, încalecă îndată și aidem!

– Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând.

Calul plecă ca săgeata de iute.

Văzând palaturile dărămate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și, cu lacrămi în ochi, căta să-și aducă aminte cât erau odată de
luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele; ocoli de vreo două-tei ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce-i
aducea aminte cele trecute; grajdul în care găsise calul; se pogorî apoi în pivniță.

Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și pleoapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi
decât un tron odorogit; îl deschise, dară în el nimic nu găsi; ridică capacul chichiței, și un glas slăbănogit îi zise:

– Bine ai venit, că de mai întârziai, și eu mă prăpădeam.

O palmă îi trase Moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță*, și căzu mort, și îndată se și făcu țărână.

Iar eu încălecai p-o șea și vă spusei dumneavoastră așa.”

după Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte

chichiţă – despărţitură în partea superioară a unei lăzi, unde se păstrează obiecte de valoare
A. Scrieţi răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. daţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele: a se prăpădi, dărâmat, deştept, fleacuri 4p
2. explicaţi modul prin care s-au format cuvintele: alaltăieri, crescute, oftă, Făt-Frumos 4p
3. alcătuiţi enunţuri cu sensul propriu şi sensul figurat al cuvintelor “luminate” şi “tremurau” 4p
4. extrageţi din text două cuvinte care conţin diftong şi două cuvinte care conţin hiat 4p
5. extrageţi din text două indicaţii referitoare la locul acţiunii şi două indicaţii referitoare la timpul acţiunii 4 p
6. explicaţi, în maximum 50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: “Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau
visează deștept, iară el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albiseră . “

B. Redactaţi o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivaţi că fragmentul dat aparţine speciei basm. 16 p

În compunerea voastră trebuie:

- să precizaţi minimum patru trăsături ale basmului


- să prezentaţi două trăsături ale basmului, valorificând textul dat

- să respectaţi condiţia referitoare la numărul de cuvinte

SUBIECTUL al II – lea 36 p

“Se dă triunghiul ABC cu AB<AC. Fie [AY bisectoarea unui unghi exterior triunghiului ABC cu vârful în A. Notăm cu M
punctul de intersecţie a dreptelor AY şi BC, iar cu N un punct pe AY astfel încât AM=AN. Dacă [AD] este bisectoare în
triunghiul ABC şi DN intersectat cu AC = {E}, demonstraţi că: a) triunghiul DMN este isoscel; b) triunghiul AMB este
congruent cu triunghiul ANE; c) AD este perpendicular pe BE; d) BE paralel cu MN.” (Gheorghe-Adalbert Schneider,
Cristian-Andrei Schneider, Culegere de probleme de geometrie pentru clasele V – VIII)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. prezentaţi două trăsături ale textului nonliterar, valorificând fragmentul de mai sus 4 p
2. indicaţi într-un enunţ care este subiectul textului dat 4p

3. menţionaţi care este modul verbelor subliniate 4p

4. indicaţi ce părţi de vorbire şi ce funcţie sintactică îndeplinesc cuvintele subliniate din secvenţa: “Notăm cu M
punctul de intersecţie a dreptelor AY şi BC, iar cu N un punct pe AY astfel încât AM=AN.” 4p

5. Transcrieţi două propoziţii subordonate diferite din textul de mai sus, precizând felul lor 4p

6. Alcătuiţi o frază în care să existe o propoziţie subordonată introdusă prin conjuncţia “până” 4 p
B. Aveţi un animal vorbitor. Imaginaţi-vă un dialog de 150-300 de cuvinte cu acesta. 12 p

10 p din oficiu, 14 p pentru redactarea întregii lucrări