Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE ISTORIE

Etapa județeană – 9 martie 2013


Clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 puncte)


A. ”Geții n-au rezistat nici măcar celui dintâi atac al cavaleriei. Îndrăzneala lui
Alexandru, care trecuse cu atâta ușurință și într-o singură noapte Istrosul,
[Dunărea] cel mai mare dintre fluvii, fără să aibă nevoie de vreun pod peste vadul
apei, li se părea nemaipomenită; masivitatea falangei îi făcu să intre în panică, iar
cavaleria lovise puternic în ei. La început, geții se retaseră în fugă spre o cetate
așezată cam la o parasangă [cca 6 km] departe de Istros; însă când văzură cu câtă
băgare de seamă înainta falanga lui Alexandru pe lângă fluviu, cu cavaleria în
frunte, așa fel încât geții să n-o poată încercui prin surprindere, aceștia părăsiră și
cetatea, care era slab fortificată, și luară cu ei toți copiii și toate femeile pe care le
putuseră sui pe cai, îndreptându-se cu ei departe de Istros, în stepă. Alexandru
puse stăpânire pe cetate și pe tot ce nu fusese luat de geți (...), apoi distruse cetatea
din temelii (...), și în aceeași zi se întoarse în tabără, aducând cu sine pe toți
oamenii și teferi.”

(Arrianus, Expediția lui Alexandru Macedon în Asia)

B. ”Traian trecu Istrul [Dunărea] pe acest pod; și a purtat război mai mult cu chibzuială
decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungate și grele strădanii. El însuși dădu
multe dovezi de pricepere la comandă și de vitejie, iar oștenii trecură împreună cu dânsul
prin multe primejdii și dădură dovadă de vrednicie […]. Când a văzut Decebal că scaunul
lui de domnie și toată țara sunt în mâinile dușmanului, că el însuși este în primejdie să fie
luat prizonier, își curmă zilele […]. În felul acesta Dacia ajunsese sub ascultarea
romanilor și Traian stabili în ea orașe de coloniști.”
(Cassius Dio, Istoria romană)
Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați pe baza textului A, două motive ale retragerii geților din cetate. 6 puncte
2. Precizați, pe baza textului B, două fapte istorice referitoare la conducătorul
Daciei, aflate în relație cauză-efect. 8 puncte
3. Menționați, pe baza textelor A și B, o deosebire dintre consecințele acțiunilor lui
Alexandru Macedon, respectiv, Traian. 5 puncte
4. Prezentați un alt eveniment politico-militar la care participă geto-dacii, în secolele
al VI-lea î.Hr. – I d.Hr., în afara celor menționate în textele A și B. 7 puncte
5. Prezentați alte două consecințe ale acțiunilor lui Traian în Dacia, în afara celor la
care face referire textul B. 14 puncte

Subiectul al II-lea (50 puncte)


Elaborați, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză despre statele medievale în
spațiul românesc, având în vedere:
-precizarea a două condiții care au favorizat întemeierea statelor medievale
românești;
-menționarea a două fapte istorice referitoare la evoluția Transilvaniei de la
voievodat la principat;
- prezentarea câte unui fapt istoric referitor la întemeierea statelor medievale Țara
Românească, respectiv, Moldova;
-menționarea a două instituții centrale ale statelor române, în secolele al XIV-lea –
al XVII-lea;
-prezentarea a două fapte istorice referitoare la politica externă a Țărilor Române
în secolul al XV-lea.

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării,


evidențierea relației cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor
istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.